EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0504

1999 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimas nustatantis orientacinį įsipareigotų asignavimų, skirtų Struktūrinių fondų 2 tikslui 2000–2006 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1772)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 97 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/504/oj

31999D0504Oficialusis leidinys L 194 , 27/07/1999 p. 0060 - 0062


Komisijos sprendimas

1999 m. liepos 1 d.

nustatantis orientacinį įsipareigotų asignavimų, skirtų Struktūrinių fondų 2 tikslui 2000–2006 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1772)

(1999/504/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Struktūrinių fondų [1], ypač į jo 7 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

(1) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkte teigiama, kad Struktūrinių fondų 2 tikslu siekiama paremti struktūrinių sunkumų turinčių vietovių ekonominį ir socialinį pertvarkymą;

(2) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 7 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje teigiama, kad 11,5 % Struktūrinių fondų asignavimų turi būti skiriami 2 tikslui, įskaitant 1,4 % pereinamojo laikotarpio paramai;

(3) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 7 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad Komisija turi taikyti skaidrią tvarką, kad įsipareigoti asignavimai, skirti 1 ir 2 tikslams 2000–2006 m. laikotarpio programavimui, būtų orientaciniai suskirstyti pagal valstybes nares visapusiškai atsižvelgiant į vieną ar daugiau objektyvių kriterijų, panašių į tuos, kurie buvo taikomi ankstesniu laikotarpiu, numatytu 1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2052/88 dėl Struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo bei jų veiklos koordinavimo tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais esamais finansiniais instrumentais [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3193/94 [3], būtent: reikalavimus atitinkančius gyventojus, regioninę ir nacionalinę gerovę bei santykinį struktūrinių problemų dydį, ypač nedarbo lygį;

(4) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 7 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje numatyta, kad 1 ir 2 tikslų atveju šiais suskirstymais siekiama atskirti asignavimus, skirtus pereinamojo laikotarpio paramą gaunančius regionus ir vietoves, kad šie paskirstymai turi būti nustatyti pagal to straipsnio pirmoje pastraipoje minėtus kriterijus ir kad šių asignavimų kasmetiniai paskirstymai nuo 2000 m. sausio 1 d. turi būti proporcingai mažinami ir 2000 m. turi būti mažesni nei 1999 m.;

(5) kadangi prie 1999 m. birželio 21 d. Tarybos posėdžio protokolo pridėtame Komisijos pareiškime yra nurodytas būdas, kaip Komisija nuspręs 2 tikslui paskirstyti orientacinius asignavimus pagal valstybes nares Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 7 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka;

(6) kadangi, atsižvelgiant į šį būdą, 1999 m. kovo 24–25 d. Berlyno Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadų 44 dalies g punkte yra nustatytos sumos, skirtos tam tikrais konkrečiais atvejais 2000–2006 m. laikotarpiu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Orientacinės įsipareigotų asignavimų, skirtų 2 tikslui 2000–2006 m. laikotarpiu, sumos pagal valstybes nares yra nustatytos I priede.

2 straipsnis

Orientacinės įsipareigotų asignavimų, skirtų pereinamojo laikotarpio paramai pagal 2 tikslą 2000–2005 m. laikotarpiu, sumos pagal valstybes nares yra nustatytos II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Monika Wulf-mathies

Komisijos narė

[1] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[2] OL L 185, 1988 7 15, p. 9.

[3] OL L 337, 1994 12 24, p. 11.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Orientacinis įsipareigotų asignavimų, skirtų Struktūrinių fondų 2 tikslui 2000–2006 m. laikotarpiu, paskirstymas pagal valstybes nares

(mln. eurų — 1999 m. kainos) |

Valstybės narės | Asignavimai |

Belgija | 368 |

Danija | 156 |

Vokietija | 2984 |

Graikija | — |

Ispanija | 2553 |

Prancūzija | 5437 |

Airija | — |

Italija | 2145 |

Liuksemburgas | 34 |

Nyderlandai | 676 |

Austrija | 578 |

Portugalija | — |

Suomija | 459 |

Švedija | 354 |

Jungtinė Karalystė | 3989 |

Iš viso | 19733 |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Orientacinis įsipareigotų asignavimų, skirtų pereinamojo laikotarpio paramai pagal Struktūrinių fondų 2 tikslą 2000–2005 m. laikotarpiu, paskirstymas pagal valstybes nares

(mln. eurų — 1999 m. kainos) |

Valstybės narės | Asignavimai |

Belgija | 65 |

Danija | 27 |

Vokietija | 526 |

Graikija | — |

Ispanija | 98 |

Prancūzija | 613 |

Airija | — |

Italija | 377 |

Liuksemburgas | 6 |

Nyderlandai | 119 |

Austrija | 102 |

Portugalija | — |

Suomija | 30 |

Švedija | 52 |

Jungtinė Karalystė | 706 |

Iš viso | 2721 |

--------------------------------------------------

Top