EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0101

1983 m. vasario 28 d., Tarybos sprendimas kuriuo patvirtinamas Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių

OJ L 67, 12.3.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 31 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/101/oj

Related international agreement

31983D0101Oficialusis leidinys L 067 , 12/03/1983 p. 0001 - 0002
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 10 p. 0160
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0100
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 10 p. 0160
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 15 tomas 4 p. 0100


Tarybos sprendimas

1983 m. vasario 28 d.,

kuriuo patvirtinamas Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių

(83/101/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos Bendrijų Tarybos ir valstybių narių Vyriausybių atstovų, kurie susitiko Taryboje 1973 m. lapkričio 22 d., deklaraciją dėl Europos Bendrijų aplinkos apsaugos veiksmų programos [3],

kadangi programoje inter alia pabrėžiamas faktas, kad jūrų tarša daro poveikį visai Bendrijai dėl to, kad jūra atlieka esminį vaidmenį apsaugant rūšis ir joms vystantis, ir dėl jūrų transporto svarbos darniai Bendrijos ekonomikos plėtrai;

kadangi be to, ši programa ir 1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyva 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos [4], numato, kad Bendrija turi įgyvendinti tam tikras priemones įvairių rūšių jūrų taršai mažinti;

kadangi Konvencijoje dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konkrečiai numatyta, kad reikia taikyti atitinkamas priemones siekiant sustabdyti ir sumažinti taršą, kurią sukelia atliekų išmetimas iš laivų ir orlaivių, taršą, kylančią dėl kontinentinio šelfo, jūros dugno ir jo podirvio tyrimo ir eksploatavimo, bei taršą iš sausumoje esančių šaltinių;

kadangi priimdama Sprendimą 77/585/EEB [5], Taryba patvirtino Konvenciją dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos ir Protokolą dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos dėl atliekų išmetimo iš laivų ir orlaivių;

kadangi Bendrija dalyvavo derybose dėl Konvencijos Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių sudarymo;

kadangi 1980 m. gegužės 17 d. Bendrija pasirašė minėtą Protokolą;

kadangi norint, kad veikiant bendrai rinkai, būtų pasiektas vienas iš Bendrijos tikslų aplinkos ir gyvenimo kokybės apsaugos srityje, būtina patvirtinti minėtą Protokolą;

kadangi Sutartis nenumato konkrečių įgaliojimų atlikti veiksmus, reikalingus priimti šį Sprendimą, būtina remtis jos 235 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos ekonominės bendrijos vardu patvirtinamas Protokolas dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos iš sausumoje esančių šaltinių.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas deponuoja raštus kaip numatyta šio sprendimo 1 straipsnyje nurodyto Protokolo 16 straipsnio 4 dalyje.

Priimta Briuselyje, 1983 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Zimmermann

[1] OL C 4, 1982 1 8, p. 3.

[2] OL C 334, 1982 12 20, p. 136.

[3] OL C 112, 1973 12 20, p. 1.

[4] OL L 129, 1976 5 18, p. 23.

[5] OL L 240, 1977 9 19, p. 1.

--------------------------------------------------

Top