EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A0112(01)

Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu

OJ L 7, 12.1.2017, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/47/oj

12.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 7/4


Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės

SUSITARIMAS

dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga

ir

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ, toliau – Lichtenšteinas,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (1) (toliau – Lichtenšteino asociacijos protokolas),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/2014 (2) Sąjunga kaip Vidaus saugumo fondo dalį nustatė išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 515/2014 plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Lichtenšteino asociacijos protokole;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 (3) daro tiesioginį poveikį Reglamento (ES) Nr. 515/2014 nuostatų taikymui ir todėl turi įtakos jo teisinei sistemai, be to, priimant Reglamentą (ES) Nr. 514/2014 taikytos Lichtenšteino asociacijos protokole išdėstytos procedūros (apie tai Lichtenšteinui pranešta), todėl Šalys pripažįsta, kad Reglamentu (ES) Nr. 514/2014 plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Lichtenšteino asociacijos protokole, tiek, kiek tai būtina Reglamento (ES) Nr. 515/2014 įgyvendinimui;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusios valstybės (tarp jų – Lichtenšteinas) dalyvauja priemonėje pagal jos nuostatas ir kad turėtų būti sudaromi susitarimai, kuriais apibrėžiamas šių šalių finansinių įnašų dydis bei nustatomos tokiam dalyvavimui būtinos papildomos taisyklės, įskaitant nuostatas, kuriomis užtikrinami Sąjungos finansinių interesų apsauga ir Audito Rūmų audito įgaliojimai;

(5)

Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė kaip Vidaus saugumo fondo dalis (toliau – VSF sienų ir vizų priemonė) yra speciali Šengeno acquis priemonė, kurios paskirtis – užtikrinti, kad būtų dalijamasi našta įgyvendinant valstybėse narėse ir asocijuotosiose valstybėse Šengeno acquis išorės sienų bei vizų politikos srityje, ir ją finansiškai remti;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4) 60 straipsnyje numatytos netiesioginio valdymo taisyklės, taikomos tada, kai trečiosioms šalims (įskaitant asocijuotąsias šalis) pavestos biudžeto vykdymo užduotys;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 514/2014 17 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad išlaidos, kurias oficialiai dar nepaskirta atsakinga institucija apmokėjo 2014 m., yra tinkamos finansuoti; taip užtikrinamas sklandus perėjimas nuo Išorės sienų fondo prie Vidaus saugumo fondo. Taip pat svarbu užtikrinti, kad toks pats rūpestis dėl sklandaus perėjimo atsispindėtų šiame susitarime. Kadangi šis susitarimas neįsigaliojo iki 2014 m. pabaigos, labai svarbu, kad būtų užtikrintas anksčiau ir prieš oficialiai paskiriant atsakingą instituciją apmokėtų išlaidų tinkamumas finansuoti, su sąlyga, kad anksčiau taikytos valdymo ir kontrolės sistemos iš principo yra tokios pačios kaip tos, kurios įsigalios oficialiai paskyrus atsakingą instituciją;

(8)

tam, kad būtų lengviau apskaičiuoti ir panaudoti metinius Lichtenšteino įnašus į VSF sienų ir vizų priemonę, šios šalies 2014–2020 m. laikotarpio įnašas nuo 2016 m. iki 2020 m. bus mokamas penkiomis metinėmis dalimis. Už 2016–2018 m. mokėtini fiksuotos sumos metiniai įnašai, o už 2019 m. ir 2020 m. mokėtinos sumos bus nustatytos 2019 m. pagal visų VSF sienų ir vizų priemonėje dalyvaujančių valstybių bendrąjį vidaus produktą, atsižvelgiant į faktinius mokėjimus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo susitarimu nustatomos Lichtenšteinui dalyvauti VSF sienų ir vizų priemonėje būtinos papildomos taisyklės pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014.

2 straipsnis

Finansų valdymas ir kontrolė

1.   Lichtenšteinas imasi būtinų priemonių, skirtų atitikčiai su nuostatomis, susijusiomis su finansų valdymu ir kontrole, užtikrinti, kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ir SESV grindžiamuose ES teisės aktuose.

Pirmoje pastraipoje nurodytos SESV ir antrinės teisės nuostatos yra šios:

a)

SESV 287 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys;

b)

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 30, 32 ir 57 straipsniai, 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis, 60 straipsnis ir 79 straipsnio 2 dalis ir 108 straipsnio 2 dalis;

c)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 (5) 32, 38, 42, 84, 88, 142 ir 144 straipsniai;

d)

Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (6);

e)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (7).

Abipusiu sutarimu Šalys gali nuspręsti iš dalies keisti šį sąrašą.

2.   Pagal šį susitarimą 1 dalyje nurodytas nuostatas Lichtenšteinas taiko savo teritorijoje.

3 straipsnis

Patikimo finansų valdymo principo laikymasis

Lichtenšteinui pagal VSF sienų ir vizų priemonę skirtos lėšos naudojamos vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu.

4 straipsnis

Su interesų konfliktu susijusio principo laikymasis

Visiems finansų pareigūnams ir kitiems su biudžeto vykdymu ir valdymu, įskaitant parengiamuosius veiksmus, taip pat auditu arba kontrole susijusiems asmenims, veikiantiems Lichtenšteino teritorijoje, draudžiama imtis veiksmų, dėl kurių gali kilti jų ir Sąjungos interesų konfliktas.

5 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

Komisijos priimti sprendimai, kuriais nustatomos piniginės prievolės kitiems nei valstybės asmenims, vykdomi Lichtenšteino teritorijoje.

Vykdymo užtikrinimas reglamentuojamas Lichtenšteine galiojančiomis civilinio proceso taisyklėmis. Nacionalinė institucija, kurią šiam tikslui paskiria Lichtenšteino vyriausybė ir apie kurią ji praneša Komisijai, prie sprendimo prideda vykdomąjį raštą, neatlikdama jokių kitų formalumų, o tik patikrinusi sprendimo autentiškumą.

Kai baigiami šie Komisijos prašymu atliekami formalumai, Komisija gali pradėti sprendimo vykdymo užtikrinimo procedūrą pagal nacionalinę teisę, tiesiogiai kreipdamasi į kompetentingą instituciją.

Vykdymo užtikrinimą galima sustabdyti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau Lichtenšteino teismų jurisdikcijai priklauso išnagrinėti skundus dėl vykdymo užtikrinimo pažeidimų.

6 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga nuo sukčiavimo

1.   Lichtenšteinas

a)

kovoja su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir kitomis neteisėtomis veikomis taikydamas priemones, kurių paskirtis yra atgrasinti; šios priemonės suteikia veiksmingą apsaugą;

b)

prieš Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą imasi tų pačių priemonių, kurių jis imasi prieš savo paties finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą ir

c)

derina savo veiksmus, skirtus Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti nuo sukčiavimo, su valstybėmis narėmis bei Komisija.

2.   Lichtenšteinas imasi priemonių, lygiaverčių pagal SESV 325 straipsnio 4 dalį Sąjungos priimtoms ir šio susitarimo pasirašymo momentu galiojančioms priemonėms.

Abipusiu sutarimu Šalys gali nuspręsti imtis priemonių, lygiaverčių vėliau pagal šį straipsnį Sąjungos priimtoms priemonėms.

7 straipsnis

Komisijos (OLAF) atliekami patikrinimai ir inspektavimai vietoje

Nedarydama poveikio savo teisėms pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 5 straipsnio 8 dalį, Komisija (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, OLAF) įgaliojama, laikantis Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytų sąlygų, Lichtenšteino teritorijoje atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, susijusius su VSF sienų ir vizų priemone.

Lichtenšteino valdžios institucijos padeda atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kurie valdžios institucijų pageidavimu gali būti atliekami kartu su jomis.

8 straipsnis

Audito Rūmai

Kaip nustatyta SESV 287 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 pirmos dalies X antraštinės dalies 1 skyriuje, Audito Rūmai turi galimybę atlikti auditą bet kurios įstaigos, Lichtenšteino teritorijoje Sąjungos vardu tvarkančios su VSF sienų ir vizų priemone susijusias pajamas arba išlaidas, patalpose, taip pat bet kurio išmokas iš biudžeto gavusio fizinio arba juridinio asmens patalpose.

Audito Rūmai atlieka auditą Lichtenšteine kartu su nacionalinėmis audito įstaigomis arba, jei šios įstaigos neturi reikiamų įgaliojimų, su kompetentingomis nacionalinėmis tarnybomis. Audito Rūmai ir Lichtenšteino nacionalinės audito įstaigos bendradarbiauja pasitikėjimo dvasia, kartu likdami nepriklausomi. Šios įstaigos arba tarnybos Audito Rūmus informuoja, ar ketina dalyvauti atliekant auditą.

Kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 5 straipsnio 7 dalyje ir šio susitarimo 7 straipsnyje, Audito Rūmai turi bent tokias pat teises kaip Komisija.

9 straipsnis

Viešieji pirkimai

Lichtenšteinas savo viešųjų pirkimų teisės nuostatas taiko remdamasis Europos ekonominės erdvės susitarimo XVI priedu (8).

10 straipsnis

Finansiniai įnašai

1.   Lichtenšteinas metinius mokėjimus į VSF sienų ir vizų priemonės biudžetą už 2016–2018 m. atlieka pagal toliau pateikiamą lentelę:

(visos sumos EUR)

 

2016

2017

2018

Lichtenšteinas

218 815

218 815

218 815

2.   Lichtenšteino įnašai už 2019 m. ir 2020 m. apskaičiuojami pagal jo atitinkamą bendrą vidaus produktą (BVP), kaip visų VSF sienų ir vizų priemonėje dalyvaujančių šalių BVP procentinė dalis, pagal priede pateiktą formulę.

3.   Šiame straipsnyje nurodytus finansinius įnašus Lichtenšteinas moka nepriklausomai nuo Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nurodytos jo nacionalinės programos priėmimo datos.

11 straipsnis

Finansinės paramos naudojimas

1.   Bendra 2016 m. ir 2017 m. metinių mokėjimų suma paskirstoma taip:

a)

75 % Reglamento (ES) Nr. 515/2014 8 straipsnyje nurodytai laikotarpio vidurio peržiūrai;

b)

15 % Reglamento (ES) Nr. 515/2014 15 straipsnyje nurodytų IT sistemų kūrimui, su sąlyga, kad ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. bus priimti atitinkami Sąjungos teisėkūros procedūra priimami aktai;

c)

10 % Reglamento (ES) Nr. 515/2014 13 straipsnyje nurodytiems Sąjungos veiksmams ir Reglamento (ES) Nr. 515/2014 14 straipsnyje nurodytai paramai ekstremaliosios situacijos atveju.

Jei b punkte nurodyta suma nėra paskirta ar išleista, Komisija, taikydama Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkto antroje pastraipoje nustatytą procedūrą, perskirs ją Reglamento (ES) Nr. 515/2014 7 straipsnyje nurodytiems konkretiems veiksmams.

Jei šis susitarimas neįsigalios ar nebus laikinai taikomas 2017 m. birželio 1 d., visas Lichtenšteino įnašas bus naudojamas pagal šio straipsnio 2 dalį.

2.   Bendra 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. metinių mokėjimų suma paskirstoma taip:

a)

40 % Reglamento (ES) Nr. 515/2014 7 straipsnyje nurodytiems konkretiems veiksmams;

b)

50 % Reglamento (ES) Nr. 515/2014 15 straipsnyje nurodytų IT sistemų kūrimui, su sąlyga, kad ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. bus priimti atitinkami Sąjungos teisėkūros procedūra priimami aktai;

c)

10 % Reglamento (ES) Nr. 515/2014 13 straipsnyje nurodytiems Sąjungos veiksmams ir Reglamento (ES) Nr. 515/2014 14 straipsnyje nurodytai paramai ekstremaliosios situacijos atveju.

Jei b punkte nurodyta suma nėra paskirta ar išleista, Komisija, taikydama Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkto antroje pastraipoje nustatytą procedūrą, perskirs ją Reglamento (ES) Nr. 515/2014 7 straipsnyje nurodytiems konkretiems veiksmams.

3.   Laikotarpio vidurio peržiūrai, Sąjungos veiksmams, konkretiems veiksmams ar IT sistemų kūrimo programai skirtos papildomos sumos naudojamos taikant atitinkamą procedūrą, kuri nustatyta vienoje iš toliau nurodytų nuostatų:

a)

Reglamento (ES) Nr. 514/2014 6 straipsnio 2 dalyje;

b)

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 8 straipsnio 7 dalyje;

c)

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 7 straipsnio 3 dalyje;

d)

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 15 straipsnio antroje pastraipoje.

4.   Kasmet Komisija gali panaudoti ne daugiau kaip 1 581 EUR Lichtenšteino atliktų mokėjimų administracinėms išlaidoms, susijusioms su darbuotojais arba išorės darbuotojais, reikalingais padėti Lichtenšteinui įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 515/2014 ir šį susitarimą, finansuoti.

12 straipsnis

Konfidencialumas

Pagal šį susitarimą bet kokia forma perduota arba gauta informacija laikoma profesine paslaptimi ir saugoma taip pat, kaip analogiška informacija saugoma Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis ir Lichtenšteino įstatymais. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant pareigas Sąjungos institucijose, valstybėse narėse ar Lichtenšteine ir gali būti panaudota tik veiksmingos Šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

13 straipsnis

Atsakingos institucijos paskyrimas

1.   Lichtenšteinas praneša Komisijai apie oficialų atsakingos institucijos, atsakingos už su VSF sienų ir vizų priemone susijusių išlaidų valdymą ir kontrolę, paskyrimą ministerijų lygiu kuo greičiau po to, kai patvirtinama nacionalinė programa.

2.   Institucija paskiriama, kaip nurodyta 1 dalyje, jeigu ji atitinka Reglamente (ES) Nr. 514/2014 arba juo remiantis nustatytus paskyrimo kriterijus, susijusius su vidaus aplinka, kontrole, informavimu bei komunikacija ir stebėsena.

3.   Atsakingos institucijos paskyrimas grindžiamas audito įstaigos, kuri gali būti audito institucija ir kuri įvertina, ar atsakinga institucija atitinka paskyrimo kriterijus, nuomone. Ta įstaiga gali būti savarankiška valstybės institucija, atsakinga už administravimo stebėseną, vertinimą ir auditą. Audito įstaiga veikia nepriklausomai nuo atsakingos institucijos ir vykdo savo darbą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus. Lichtenšteinas savo sprendimą dėl paskyrimo gali pagrįsti tuo, kad valdymo ir kontrolės sistemos yra iš esmės tos pačios, kurios egzistavo ankstesniu laikotarpiu, ir funkcionavo veiksmingai. Jei esami audito ir kontrolės rezultatai rodo, kad paskirtoji įstaiga nebeatitinka paskyrimo kriterijų, Lichtenšteinas imasi būtinų priemonių siekdamas užtikrinti, kad tos įstaigos užduočių vykdymo trūkumai būtų pašalinti, įskaitant paskyrimo pabaigimą.

14 straipsnis

Finansinių metų apibrėžtis

Šio susitarimo tikslais finansiniai metai, nurodyti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje, apima apmokėtas išlaidas ir gautas pajamas, įrašytas į atsakingos institucijos sąskaitas laikotarpiu, kuris prasideda N – 1 metų spalio 16 d. ir baigiasi N metų spalio 15 d.

15 straipsnis

Išlaidų tinkamumas

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 514/2014 17 straipsnio 3 dalies b punkto ir 4 dalies, išlaidos, kurias atsakinga institucija apmokėjo prieš ją oficialiai paskiriant pagal šio susitarimo 13 straipsnį, yra tinkamos finansuoti su sąlyga, kad anksčiau taikytos valdymo ir kontrolės sistemos yra iš esmės yra tokios pačios, kaip ir sistemos, galiojančios po oficialaus atsakingos institucijos paskyrimo.

16 straipsnis

Metinio likučio mokėjimo prašymas

1.   Lichtenšteinas ne vėliau kaip kitų metų, einančių po finansinių metų, vasario 15 d. pateikia Komisijai dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b ir c punktus.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 514/2014 44 straipsnio 1 dalies ir pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą Lichtenšteinas ne vėliau kaip kitų metų, einančių po finansinių metų, kovo 15 d. pateikia Komisijai nuomonę, nurodytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje.

Šioje dalyje nurodyti pateikti dokumentai laikomi metinio likučio mokėjimo prašymu.

2.   1 dalyje nurodyti dokumentai rengiami pagal Komisijos patvirtintus pavyzdžius, grindžiamus Reglamento (ES) Nr. 514/2014 44 straipsnio 3 dalimi.

17 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnio 1 dalies ir pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą Lichtenšteinas kasmet (iki 2022 m. imtinai) ne vėliau kaip vasario 15 d. pateikia Komisijai metinę nacionalinės programos įgyvendinimo ankstesniais finansiniais metais ataskaitą ir gali atitinkamu lygiu paskelbti šią informaciją.

Pirmoji metinė nacionalinės programos įgyvendinimo ataskaita pateikiama vasario 15 d. po šio susitarimo įsigaliojimo arba jo laikino taikymo pradžios.

Pirmoji ataskaita apims visus finansinius metus nuo 2014 m. iki finansinių metų, einančių prieš pirmąją metinę ataskaitą, kurią reikėjo pateikti pagal antrą pastraipą. Lichtenšteinas galutinę nacionalinės programos įgyvendinimo ataskaitą pateikia ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

18 straipsnis

Elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 24 straipsnio 5 dalį visa oficialia informacija Lichtenšteinas ir Komisija keičiasi naudodamiesi Komisijos šiam tikslui pateikta elektroninio keitimosi duomenimis sistema.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šio susitarimo depozitaras yra Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius.

2.   Šį susitarimą Šalys patvirtina laikydamasi savo procedūrų. Jos viena kitai praneša apie tų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą dieną mėnesio, einančio po to, kai pateikiamas paskutinis pranešimas, nurodytas 2 dalyje.

4.   Nedarant poveikio konstituciniams reikalavimams, Šalys laikinai pradeda taikyti šį susitarimą, išskyrus jo 5 straipsnį, kitą dieną po jo pasirašymo.

20 straipsnis

Galiojimas ir nutraukimas

1.   Sąjunga arba Lichtenšteinas gali nutraukti šį susitarimą, apie savo sprendimą pranešę kitai Šaliai. Susitarimas nustoja galioti praėjus trims mėnesiams po tokio pranešimo. Nutraukimo metu vykdyti projektai ir veikla tęsiami laikantis šiame susitarime nustatytų sąlygų. Abipusiu sutarimu Šalys sprendžia kitų susitarimo nutraukimo pasekmių klausimą.

2.   Šis susitarimas nutraukiamas, kai nutraukiamas Lichtenšteino asociacijos protokolas pagal Lichtenšteino asociacijos protokolo 5 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 1 dalį arba 11 straipsnio 3 dalį.

21 straipsnis

Kalbos

Šis susitarimas parengiamas vienu originaliu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lietuvių, lenkų, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на пети декември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijf december tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femte december år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112).

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 547/2014 (OL L 163, 2014 5 29, p. 18).

(5)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(6)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(7)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(8)  OL L 1, 1994 1 3, p. 461.


PRIEDAS

FORMULĖ, SKIRTA 2019 M. IR 2020 M. FINANSINIAMS ĮNAŠAMS APSKAIČIUOTI, IR MOKĖJIMO DUOMENYS

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 7 dalies antroje ir trečioje pastraipose nurodyti Lichtenšteino finansiniai įnašai į VSF sienų ir vizų priemonę už 2019 m. ir 2020 m.apskaičiuojami taip:

galutiniai Lichtenšteino bendrojo vidaus produkto (BVP) duomenys už kiekvienus metus 2013–2017 m., turimi 2019 m. kovo 31 d., padalijami iš visų valstybių, dalyvaujančių VSF sienų ir vizų priemonės veikloje, BVP sumos atitinkamais metais. Vidurkis, gautas iš penkių procentinių dalių už 2013–2017 m., pritaikomas 2014–2019 m. VSF sienų ir vizų priemonės faktinių metinių asignavimų ir 2020 m. VSF sienų ir vizų priemonės metinių įsipareigojimų asignavimų, įtrauktų į Komisijos priimtą 2020 m. finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, sumai ir taip gaunama visa Lichtenšteino per visą VSF sienų ir vizų priemonės įgyvendinimo laikotarpį mokėtina suma. Iš šios sumos atimami faktiškai pagal šio susitarimo 10 straipsnio 1 dalį Lichtenšteino atlikti metiniai mokėjimai ir taip gaunama visa jo įnašų už 2019 m. ir 2020 m. suma. Pusė šios sumos mokama 2019 m., likusi pusė – 2020 m.

Finansinis įnašas mokamas eurais.

Lichtenšteinas savo finansinį įnašą sumoka ne vėliau kaip per 45 dienas nuo debetinio dokumento gavimo. Pavėlavęs sumokėti įmoką Lichtenšteinas nuo įmokos mokėjimo dienos turi mokėti palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Delspinigiai apskaičiuojami pagal Europos Centrinio Banko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomą normą, kuri skelbiama Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir kuri galiojo mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją 3,5 procentinio punkto.


Top