EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1163

2016 m. liepos 12 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 3/2016 dėl AKR ir ES partnerystės susitarimo III priedo peržiūros [2016/1163]

OJ L 192, 16.7.2016, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1163/oj

16.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/77


AKR IR ES AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 3/2016

2016 m. liepos 12 d.

dėl AKR ir ES partnerystės susitarimo III priedo peržiūros [2016/1163]

AKR IR ES AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių (1) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 100 straipsnį,

kadangi:

(1)

AKR ir ES partnerystės susitarimo 100 straipsnyje nustatyta, kad AKR ir ES ministrų taryba, remdamasi AKR ir ES bendradarbiavimo dėl plėtros finansavimo komiteto rekomendacija, gali apsvarstyti, peržiūrėti ir (arba) pakeisti AKR ir ES partnerystės susitarimo Ia, Ib, II, III, IV ir VI priedus;

(2)

AKR ir ES partnerystės susitarimo 15 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad AKR ir ES ministrų taryba gali perduoti įgaliojimus AKR ir ES ambasadorių komitetui;

(3)

AKR ir ES partnerystės susitarimo III priedo 2 straipsnis yra susijęs su Įmonių plėtojimo centru (toliau – ĮPC). To III priedo 2 straipsnio 6 dalies a punktu AKR ir ES ambasadorių komitetas paskirtas ĮPC priežiūros institucija, kuri, be kita ko, yra atsakinga už ĮPC statuto, priimto AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimu Nr. 8/2005 (2), nustatymą (toliau – ĮPC statutas). Pagal III priedo 2 straipsnio 7 dalies a punktą ĮPC vykdomoji taryba, be kita ko, yra atsakinga už ĮPC finansinių bei tarnybos nuostatų nustatymą;

(4)

ĮPC statuto 1 straipsnis apibrėžia ĮPC teisinio subjektiškumo principą;

(5)

ĮPC statuto 9 ir 10 straipsniuose nustatyti ĮPC vykdomosios tarybos įgaliojimai ir sudėtis;

(6)

2014 m. birželio 19–20 d. Nairobyje (Kenija) įvykusiame 39-ame posėdyje AKR ir ES ministrų taryba bendroje deklaracijoje susitarė vykdyti organizuotą ĮPC uždarymą ir priimti AKR ir ES partnerystės susitarimo III priedo pakeitimus ir tuo tikslu AKR ir ES ambasadorių komitetui suteikti įgaliojimus spręsti šį klausimą, kad būtų galima priimti būtinus sprendimus, įskaitant atitinkamus to III priedo pakeitimus;

(7)

ta AKR ir ES ministrų tarybos bendra deklaracija buvo sukurta AKR ir ES jungtinė darbo grupė, siekiant užtikrinti, kad ĮPC būtų uždarytas kuo geresnėmis sąlygomis;

(8)

Sprendime Nr. 4/2014 (3) AKR ir ES ambasadorių komitetas įgaliojo ĮPC vykdomąją tarybą imtis visų reikiamų priemonių tam, kad būtų pasiruošta ĮPC uždarymui. Po to ĮPC vykdomoji taryba su kuratoriumi pasirašė sutartį, kuri galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(9)

remiantis Sprendimo Nr. 4/2014 2 straipsnio 3 dalimi, uždarymo plane numatyta, kad ĮPC uždarymo etapas užbaigiamas ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. ĮPC uždarymo etapas pradėtas 2015 m. birželio 29–30 d. ĮPC vykdomajai tarybai patvirtinus galutinį uždarymo planą;

(10)

po uždarymo etapo turėtų prasidėti pasyvusis etapas, kuriuo ĮPC tęs tik likvidavimui būtiną veiklą. Šiuo pasyviuoju kuratoriaus administruojamu etapu gali būti atliekamos administracinės užduotys, be kita ko, tvarkomi ĮPC archyvai, administraciniai formalumai arba sprendžiami likę ginčai, kurie negalėjo būti išspręsti uždarymo etape. Pasyvusis etapas turėtų prasidėti kitą dieną po uždarymo etapo pabaigos, t. y. 2017 m. sausio 1 d. Pasyvusis etapas turėtų baigtis po ketverių metų arba tada, kai ĮPC bus įvykdęs visus įsipareigojimus ir likvidavęs visą turtą, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau;

(11)

pagal ĮPC finansinio reglamento, priimto AKR ir EB ambasadorių komiteto Sprendimu Nr. 5/2004 (4), 26 straipsnio 1 dalį ĮPC sąskaitos turėtų būti uždarytos finansinių metų pabaigoje, kad būtų parengta ĮPC finansinė atskaitomybė. Todėl teisės aktų nustatytas 2016 m. auditas, susijęs su uždarymo etapu, turėtų būti užbaigtas vėliausiai 2017 m. birželio 30 d.;

(12)

AKR ir ES partnerystės susitarimo III priedo pakeitimai yra susiję su nuorodų į ĮPC panaikinimu. Šiuo sprendimu nustatomas naujas ĮPC teisinis pagrindas, galiosiantis nuo pasyviojo etapo pradžios, t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d.;

(13)

remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 95 straipsnio 1 dalimi, Susitarimas nustoja galioti 2020 m. Todėl su ĮPC veikimu pasyviuoju etapu susijusios valdymo struktūros turėtų būti nustatytos ir laikotarpiui po 2020 m. vasario 29 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kad būtų atsižvelgta į tai, kad ĮPC baigs veiklą ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., AKR ir ES partnerystės susitarimo III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

III priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„INSTITUCINĖ PARAMA“;

2.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„Bendradarbiaujant remiamas institucinis mechanizmas, kuriuo skatinama žemės ūkio ir kaimo plėtra. Šioje srityje bendradarbiavimas padės stiprinti ir tvirtinti Techninio žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo centro (CTA) vaidmenį ugdant AKR institucinius gebėjimus, visų pirma informacijos valdymą, kad būtų išplėsta galimybė naudotis technologijomis, kurios didina žemės ūkio produktyvumą, plėtoja jo komercinį pobūdį, užtikrina maisto saugą ir kaimo plėtrą.“;

3.

2 straipsnis išbraukiamas;

4.

3 straipsnis tampa 2 straipsniu.

2 straipsnis

1.   Prieš pasibaigiant uždarymo etapui (jis baigiasi 2016 m. gruodžio 31 d.) Europos Komisija sudaro sutartį su kuratoriumi, kuris užtikrina pasyviojo etapo įgyvendinimą nuo 2017 m. sausio 1 d. ketverių metų laikotarpiui arba iki tada, kai ĮPC bus įvykdęs visus įsipareigojimus ir perleidęs visą turtą, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

2.   Kuratorius yra atsakingas už pasyviojo etapo įgyvendinimą. Kuratorius teikia AKR ir ES ambasadorių komitetui metines pasyviojo etapo įgyvendinimo ataskaitas.

3 straipsnis

1.   ĮPC statutas, ĮPC finansinis reglamentas ir ĮPC tarnybos nuostatai galioja iki uždarymo etapo pabaigos.

Šiuo sprendimu nustatomas naujas ĮPC teisinis pagrindas nuo 2017 m. sausio 1 d.

2.   Nuo 2017 m. sausio 1 d. ĮPC teisinis subjektiškumas, kaip nustatyta ĮPC statuto 1 straipsnyje, išlaikomas tik ĮPC likvidavimo tikslais.

3.   Pasyviuoju etapu ĮPC vykdomoji taryba, įsteigta ĮPC statuto 9 ir 10 straipsniais, tęs veiklą iki dienos, kurią AKR ir ES ambasadorių komitetas pagal Sprendimo Nr. 4/2014 4 straipsnį priima sprendimą dėl pasiūlymo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Prasidėjus pasyviajam etapui ĮPC vykdomoji taryba atlieka tik šias užduotis: tvirtina uždarymo ataskaitą, tvirtina uždarymo etapo finansinę atskaitomybę ir perduoda pasiūlymą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo AKR ir ES ambasadorių komitetui, kad jis galėtų priimti dėl jo sprendimą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. ji rengia ne daugiau kaip vieną posėdį per metus. Tai nepanaikina galimybės, kad ĮPC vykdomoji taryba spręstų taikydama rašytinę procedūrą.

Jei AKR ir ES ambasadorių komitetas nenusprendžia kitaip, biudžeto įvykdymo patvirtinimas laikomas priimtu praėjus trims mėnesiams nuo pasiūlymo perdavimo arba ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

4.   Su pasyviuoju etapu susijusios išlaidos padengiamos iš 11-ojo Europos plėtros fondo lėšų.

5.   Trečiųjų šalių įsipareigojimams ĮPC ir ĮPC įsipareigojimams trečiosioms šalims nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomas trejų metų senaties terminas.

4 straipsnis

2014 m. birželio 19–20 d. AKR ir ES ministrų tarybos bendra deklaracija sukurta ES ir AKR jungtinė darbo grupė, atsakinga už ĮPC uždarymą, darbą baigia AKR ir ES ambasadorių komitetui pagal Sprendimo Nr. 4/2014 4 straipsnį priėmus sprendimą dėl pasiūlymo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną, išskyrus 1 straipsnį, kuris įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 12 d.

AKR ir ES ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkas

R.J. MENGA


(1)  2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas susitarimas (OL L 317, 2000 12 15, p. 3) su pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytu susitarimu (OL L 209, 2005 8 11, p. 27) ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu pasirašytu susitarimu (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(2)  2005 m. liepos 20 d. AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 8/2005 dėl Įmonių plėtojimo centro statuto ir darbo tvarkos taisyklių (OL L 66, 2006 3 8, p. 16).

(3)  2014 m. spalio 23 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 4/2014 dėl Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) vykdomajai tarybai suteiktinų įgaliojimų (OL L 330, 2014 11 15, p. 61).

(4)  2004 m. gruodžio 17 d. AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 5/2004 dėl Įmonių plėtojimo centro (CDE) finansinio reglamento (OL L 70, 2006 3 9, p. 52).


Top