EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012A0811(01)

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui

OJ L 215, 11.8.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 144 - 153

In force

22012A0811(01)

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui

Oficialusis leidinys L 0215 , 11/08/2012 p. 5 - 0014


VERTIMAS

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos

susitarimas

dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

toliau taip pat – Jungtinės Valstijos, ir

EUROPOS SĄJUNGA,

toliau taip pat – ES,

kartu toliau – Šalys,

NORĖDAMOS užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti, kad apsaugotų demokratinę visuomenę ir bendras vertybes;

SIEKDAMOS stiprinti ir skatinti Šalių bendradarbiavimą transatlantinės partnerystės dvasia;

PRIPAŽINDAMOS šalių teisę ir atsakomybę užtikrinti savo piliečių saugumą ir apsaugoti sienas ir atsižvelgdamos į visų šalių atsakomybę saugoti žmonių gyvybę ir viešąją tvarką, įskaitant susijusią su tarptautinėmis transporto sistemomis;

ĮSITIKINUSIOS, kad dalijimasis informacija yra esminė sudedamoji kovos su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais dalis ir tokiomis aplinkybėmis keleivio duomenų įrašo (PNR) tvarkymas ir naudojimas yra būtina priemonė, kuria teikiama informacija, kurios neįmanoma gauti kitomis priemonėmis;

PASIRYŽUSIOS užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti kartu užtikrinant pagrindines teises ir laisves, visų pirma asmens duomenų ir informacijos privatumą ir apsaugą;

ATSIŽVELGDAMOS į tarptautinius aktus, JAV įstatymus ir kitus teisės aktus, pagal kuriuos visi oro vežėjai, vykdantys keleivinius tarptautinius oro transporto skrydžius į Jungtines Valstijas arba iš jų, privalo Vidaus saugumo departamentui (VSD) pateikti surinktus ir oro vežėjo automatinėje bilietų užsakymo ir (arba) išvykimo kontrolės sistemoje laikomus PNR, ir į atitinkamus reikalavimus, kurie yra įgyvendinami arba gali būti įgyvendinami ES;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ, kad VSD tvarko ir naudoja PNR siekdamas užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir tarpvalstybiniams nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn ir taikydamas privatumo ir asmens duomenų ir informacijos apsaugos priemones, kaip nustatyta šiame Susitarime;

PABRĖŽDAMOS, kad svarbu dalytis PNR ir Jungtinių Valstijų iš PNR gautais svarbiais ir tinkamais analitiniais duomenimis su Europos Sąjungos valstybių narių, toliau – ES valstybės narės, kompetentingomis policijos ir teisminėmis institucijomis, Europolu ar Eurojustu ir taip stiprinti tarptautinį policijos ir teisminį bendradarbiavimą;

PRIPAŽINDAMOS abiejų Šalių ilgalaikes pagarbos asmens privatumui tradicijas, įtvirtintas jų teisės aktuose ir steigiamuosiuose dokumentuose;

ATSIŽVELGDAMOS į ES įsipareigojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnį dėl pagarbos pagrindinėms teisėms, teisę į privatumą tvarkant asmens duomenis, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje, proporcingumo ir būtinumo principus, susijusius su teise į privatų bei šeimos gyvenimą, pagarbą privatumui ir asmens duomenų apsaugą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį, Europos Tarybos konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos papildomą protokolą Nr. 181 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad VSD dabar taiko griežtą tvarką, kad apsaugotų asmens privatumą ir užtikrintų duomenų vientisumą, įskaitant fizinį saugumą, prieigos kontrolę, duomenų atskyrimą ir šifravimą, audito galimybes ir veiksmingas atskaitingumo priemones;

PRIPAŽINADAMOS, kad svarbu užtikrinti duomenų kokybę, tikslumą, vientisumą ir saugumą ir nustatyti tinkamą atskaitomybę, kad būtų užtikrintas šių principų laikymasis;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ visų pirma į skaidrumo principą ir įvairias priemones, kuriomis Jungtinės Valstijos užtikrina, kad keleiviai, kurių PNR renka VSD, būtų supažindinti su poreikiu rinkti ir naudoti jų PNR;

TAIP PAT PRIPAŽINDAMOS, kad PNR rinkimas ir analizė yra būtini, kad VSD galėtų vykdyti savo sienų saugumo užduotis ir kartu užtikrintų, kad PNR būtų naudojami tik siekiant tų tikslų, dėl kurių buvo renkami;

PRIPAŽINDAMOS, kad atsižvelgiant į šį Susitarimą ir jo įgyvendinimą, VSD turės užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį tvarkant ir naudojant jam perduotus PNR;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga yra įsipareigojusios užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį kovojant su nusikaltimais ir terorizmu ir yra pasiryžusios nedelsiant pasiekti susitarimą dėl visapusiškos asmens duomenų, kuriais keičiamasi kovojant su nusikaltimais ir terorizmu, apsaugos, kuriuo bus daroma pažanga siekiant bendrų tikslų;

PRIPAŽINDAMOS 2004 m. ir 2007 m. Šalių susitarimų dėl PNR perdavimo sėkmingas 2005 m. ir 2010 m. bendras peržiūras;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į Šalių, taip pat į ES valstybių narių norą keistis informacija apie PNR perdavimo būdą ir tolesnį PNR perdavimą, kaip nustatyta atitinkamuose šio Susitarimo straipsniuose, ir atkreipdamos dėmesį į ES norą šį klausimą spręsti taikant šiame Susitarime nustatytą konsultacijų ir peržiūros mechanizmą;

PATVIRTINDAMOS, kad šis Susitarimas nėra precedentas jokiems būsimiems Šalių ar kurios nors iš Šalių ir kurios nors kitos šalies susitarimams dėl PNR ar dėl bet kurios kitos formos duomenų tvarkymo, naudojimo ar perdavimo arba dėl duomenų apsaugos;

PRIPAŽINDAMOS susijusius proporcingumo, svarbos ir būtinumo principus, kuriais vadovaujamasi šiame Susitarime ir jį įgyvendinant Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms; ir

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių galimybę toliau svarstyti PNR duomenų perdavimą, susijusį su jūrų transportu,

SUSITARIA:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

1. Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti saugumą ir apsaugoti žmonių gyvybes ir viešąją tvarką.

2. Todėl šiame Susitarime nustatytos Šalių pareigos, susijusios su sąlygomis, kuriomis gali būti perduodami, tvarkomi, naudojami ir saugomi PNR.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Kaip nustatyta Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos gairėse, PNR – tai oro vežėjų arba jų įgaliotų atstovų sukurtas įrašas dėl kiekvienos kelionės, užsakytos bet kurio keleivio arba jo vardu, kuris laikomas vežėjų bilietų užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės sistemose arba lygiavertėse sistemose, atliekančiose panašias funkcijas (šiame Susitarime toliau kartu vadinamos bilietų užsakymo sistemomis). Konkrečiai šiame Susitarime PNR sudaro šio Susitarimo priede (priedas) nustatytų rūšių duomenys.

2. Šis Susitarimas taikomas vežėjams, vykdantiems keleivinius skrydžius tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų.

3. Šis Susitarimas taip pat taikomas vežėjams, registruotiems Europos Sąjungoje arba laikantiems joje duomenis ir vykdantiems keleivinius skrydžius į Jungtines Valstijas arba iš jų.

3 straipsnis

PNR teikimas

Šalys susitaria, kad vežėjai teiks VSD jų bilietų užsakymo sistemose laikomus PNR, kaip reikalaujama ir nustatyta pagal VSD standartus ir laikantis šio Susitarimo. Jeigu vežėjų perduotus PNR sudaro daugiau duomenų nei nustatyta priede, VSD, gavęs šiuos duomenis, juos ištrina.

4 straipsnis

PNR naudojimas

1. Jungtinės Valstijos renka, naudoja ir tvarko PNR siekdamos užkirsti kelią toliau įvardytoms veikoms, jas nustatyti, tirti ir patraukti už jas baudžiamojon atsakomybėn:

a) teroristiniai nusikaltimai ir susiję nusikaltimai, įskaitant

i) veiką,

1. kurią sudaro smurto veiksmas ar žmogaus gyvybei, nuosavybei ar infrastruktūrai pavojingas veiksmas; ir

2. kuria, kaip atrodo, siekiama

a) įbauginti civilius gyventojus ar daryti jiems spaudimą;

b) bauginant ar darant spaudimą daryti įtaką vyriausybės politikai; arba

c) paveikti vyriausybės veiksmus masiniu naikinimu, žudymu, žmonių grobimu ar įkaitų ėmimu;

ii) nusikalstamas veikas, patenkančias į taikytinų tarptautinių konvencijų ir protokolų, susijusių su terorizmu, taikymo sritį ir juose apibūdintas;

iii) bet kokiais būdais tiesiogiai ar netiesiogiai vykdomą lėšų teikimą ar rinkimą siekiant, kad visos lėšos ar jų dalis būtų panaudotos, arba žinant, kad visos lėšos ar jų dalis bus panaudotos, šios dalies i) ar ii) papunkčiuose išvardytoms veikoms vykdyti;

iv) bandymą įvykdyti bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

v) dalyvavimą kaip bendrininkui bandant vykdyti bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

vi) kitų organizavimą arba nukreipimą vykdyti bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

vii) prisidėjimą bet kuriuo kitu būdu įvykdant bet kurią iš i), ii) arba iii) papunkčiuose įvardytų veikų;

viii) grasinimą įvykdyti i) papunktyje nurodytą veiką, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad grasinimas yra realus;

b) kiti nusikaltimai, už kuriuos taikoma trejų metų ar ilgesnio laisvės atėmimo bausmė ir kurie yra tarpvalstybinio pobūdžio.

Nusikaltimas laikomas tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimu, kai jis visų pirma:

i) įvykdytas daugiau kaip vienoje šalyje;

ii) įvykdytas vienoje šalyje, bet svarbūs pasirengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės veiksmai vykdomi kitoje šalyje;

iii) įvykdytas vienoje šalyje, bet yra susijęs su organizuota nusikalstama grupuote, kuri vykdo nusikalstamą veiklą daugiau nei vienoje šalyje;

iv) įvykdytas vienoje šalyje, tačiau turi svarbių pasekmių kitoje šalyje; arba

v) įvykdytas vienoje šalyje, o nusikaltėlis išvyko į kitą šalį arba ketina tą padaryti.

2. PNR gali būti naudojamas arba tvarkomas kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu yra didelė grėsmė ir siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus arba jeigu tam yra teismo sankcija.

3. VSD gali naudoti ir tvarkyti PNR, kad nustatytų asmenis, kuriuos reikėtų išsamiau apklausti arba patikrinti jiems atvykus į Jungtines Valstijas arba išvykus iš jų arba kuriuos reikėtų išsamiau patikrinti.

4. 1, 2 ir 3 dalimis nepažeidžiamos nacionalinės teisėsaugos, teismų įgaliojimų arba procesų nuostatos, kai naudojant ir tvarkant PNR nustatomi kiti teisės aktų pažeidimai arba jų požymiai.

II SKYRIUS

TAIKYTINOS PNR NAUDOJIMO APSAUGOS PRIEMONĖS

5 straipsnis

Duomenų saugumas

1. VSD užtikrina, kad būtų įgyvendintos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad į PNR sudėtį įeinantys asmens duomenys ir asmeninė informacija būtų apsaugoti nuo atsitiktinio (-ės), neteisėto (-s) arba nesankcionuoto (-s) jų sunaikinimo, praradimo, atskleidimo, pakeitimo, prieigos prie jų, jų tvarkymo arba naudojimo.

2. VSD tinkamai naudojasi technikos galimybėmis, užtikrindamas duomenų apsaugą, saugumą, konfidencialumą ir vientisumą. VSD visų pirma užtikrina, kad:

a) būtų taikomos kompetentingų institucijų pripažįstamos šifravimo, leidimų išdavimo ir registravimo procedūros. Visų pirma, galimybė susipažinti su PNR būtų suteikiama tik specialius leidimus turintiems pareigūnams;

b) PNR būtų laikomi fiziškai saugioje aplinkoje ir apsaugoti naudojant fizinio įsibrovimo kontrolės priemones ir

c) egzistuotų mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinama, kad PNR užklausos būtų vykdomos laikantis 4 straipsnio.

3. Įvykus su privatumu susijusiam incidentui (įskaitant nesankcionuotą prieigą arba atskleidimą), VSD imasi tinkamų priemonių, kad tinkamai praneštų asmenims, kurie buvo paveikti, sumažintų nesankcionuoto asmens duomenų ir informacijos atskleidimo žalos riziką ir imtųsi techniškai realių taisomųjų veiksmų.

4. Kiek tai susiję su šio Susitarimo taikymo sritimi, VSD nedelsdamas informuoja atitinkamas Europos institucijas apie svarbius privatumo incidentus, susijusius su ES piliečių ar gyventojų PNR, įvykusius dėl atsitiktinio arba neteisėto duomenų sunaikinimo arba atsitiktinio jų praradimo, pakeitimo, neleistino jų atskleidimo ar neleistinos prieigos prie jų, arba bet kokio neteisėto jų tvarkymo arba naudojimo.

5. Jungtinės Valstijos patvirtina, kad privatumo incidentų atveju pagal JAV teisę užtikrinamos veiksmingos administracinės, civilinės ir baudžiamosios vykdymo užtikrinimo priemonės. VSD gali imtis tinkamų drausminių priemonių prieš asmenis, atsakingus už bet kokius tokio pobūdžio privatumo incidentus, įskaitant draudimą naudotis sistema, oficialų papeikimą, nušalinimą nuo pareigų, rango pažeminimą arba atleidimą iš pareigų.

6. VSD registruoja ir dokumentuoja visą prieigą prie PNR, jų tvarkymą ir naudojimą. Registravimo žurnalai arba dokumentai naudojami tik priežiūrai, auditui ir sistemos priežiūros tikslais arba kitais teisės aktais nustatytais atvejais.

6 straipsnis

Neskelbtini duomenys

1. Jei į surinktus keleivio PNR duomenis įeina neskelbtini duomenys (t. y. asmens duomenys ir informacija, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religines ar filosofines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, arba duomenys, susiję su asmens sveikata arba lytiniu gyvenimu), VSD naudos automatines sistemas, kurios filtruotų ir užmaskuotų neskelbtinus PNR duomenis. Be to, VSD toliau netvarkys ir nenaudos tokių duomenų, išskyrus atvejus, numatytus 3 ir 4 dalyse.

2. Per 90 dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo VSD pateiks Europos Komisijai kodų ir terminų sąrašą, pagal kuriuos bus nustatomi filtruotini neskelbtini duomenys.

3. Prieiti prie neskelbtinų duomenų, juos tvarkyti ir naudoti leidžiama tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai asmens gyvybei gali grėsti pavojus arba asmeniui gali būti stipriai pakenkta. Prie tokių duomenų galima prieiti tik kiekvienu konkrečiu naudojant ribojamąją tvarką ir turint VSD aukšto rango vadovo leidimą.

4. Neskelbtini duomenys visam laikui ištrinami ne vėliau kaip po 30 dienų nuo paskutinio karto, kai VSD gavo PNR su tokiais duomenimis. Tačiau neskelbtinus duomenis galima saugoti JAV įstatymuose nustatytą laiką atliekant konkretų tyrimą, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn arba atliekant priverstinio vykdymo veiksmus.

7 straipsnis

Automatizuoti individualūs sprendimai

Jungtinės Valstijos nepriims sprendimų, kurie turės didelį neigiamą poveikį asmenų teisiniams interesams remdamosi tik PNR automatiniu tvarkymu ir naudojimu.

8 straipsnis

Duomenų saugojimas

1. VSD saugo PNR aktyviojoje duomenų bazėje iki penkerių metų. Praėjus pirmiems šešiems šio laikotarpio mėnesiams PNR nuasmeninami ir užmaskuojami pagal šio straipsnio 2 dalį. Prieiga prie šios aktyviosios duomenų bazės suteikiama tik nedideliam skaičiui specialius leidimus turinčių pareigūnų, nebent šiame Susitarime nustatyta kitaip.

2. Siekiant nuasmeninti duomenis, užmaskuojami šie PNR duomenų tipai, pagal kuriuos galima nustatyti konkretų asmenį:

a) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

b) kiti PNR esantys vardai ir pavardės;

c) visa turima informacija ryšiams (įskaitant informaciją apie teikėją);

d) bendros pastabos, įskaitant kitą papildomą informaciją (OSI), specialiųjų tarnybų informaciją (SSI) ir specialiųjų tarnybų prašymus (SSR); ir

e) visa surinkta išankstinio keleivių informavimo sistemos (APIS) informacija.

3. Po šio aktyvaus saugojimo laikotarpio PNR perkeliami į pasyviąją duomenų bazę, kurioje jie laikomi iki dešimties metų. Ši pasyvioji duomenų bazė bus papildomai kontroliuojama: leidimą ja naudotis turinčių pareigūnų skaičius bus dar mažesnis, o prieigai prie jos reikės aukštesnio rango vadovo leidimo. Šioje pasyviojoje duomenų bazėje PNR nebus vėl suasmeninami, išskyrus atvejus, susijusius su teisėsaugos operacijomis, ir tik jeigu tai susiję su konkrečia byla, grėsme arba rizika. Kiek tai susiję su 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais tikslais, PNR tokioje pasyviojoje duomenų bazėje gali būti vėl suasmeninti tik ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

4. Praėjus pasyvaus saugojimo laikotarpiui privaloma užtikrinti, kad saugomi duomenys taptų visiškai anoniminiai ištrinant visus duomenų tipus, kuriuos būtų galima panaudoti keleivio, su kuriuo susijęs PNR, tapatybei nustatyti nepaliekant galimybės duomenis suasmeninti.

5. Su konkrečia byla arba tyrimu susiję duomenys gali būti laikomi aktyviojoje PNR duomenų bazėje, kol byla arba tyrimas suarchyvuojami. Šia dalimi nepažeidžiami duomenų saugojimo reikalavimai, susiję su atskirais tyrimais arba patraukimu baudžiamojon atsakomybėn.

6. Šalys susitaria, kad, vykdant 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą vertinimą, bus svarstoma 10 metų pasyvaus saugojimo laikotarpio būtinybė.

9 straipsnis

Diskriminacijos draudimas

Jungtinės Valstijos užtikrina, kad PNR tvarkymo ir naudojimo pagal šį Susitarimą apsaugos priemonės būtų vienodai taikomos visiems keleiviams be neteisėtos diskriminacijos.

10 straipsnis

Skaidrumas

1. VSD teikia informaciją keleiviams dėl PNR naudojimo ir tvarkymo tokiais būdais:

a) skelbdamas informaciją Federaliniame registre;

b) skelbdamas informaciją savo svetainėje;

c) pastabose, kurias vežėjai gali įtraukti į savo vežimo sutartis;

d) teikdamas Kongresui teisės aktais nustatytas ataskaitas; ir

e) kitomis tinkamomis priemonėmis, kurios gali būti sukurtos.

2. VSD skelbia ir teikia ES galimam skelbimui savo tvarką ir sąlygas, susijusias su prieiga, keitimu arba taisymu ir žalos atlyginimo procedūromis.

3. Šalys dirba su aviacijos pramone, skatindamos, kad užsakant bilietus keleiviams būtų teikiama daugiau informacijos dėl VSD vykdomo PNR rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslą ir apie tai, kaip prašyti prieigos, ištaisymo ir žalos atlyginimo.

11 straipsnis

Asmenims skirta prieiga

1. Pagal Informacijos laisvės aktą bet kuris asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, kilmės šalį arba gyvenamąją vietą, turi teisę prašyti, kad VSD jam pateiktų jo PNR. Laikydamasis šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų VSD laiku pateikia tokį PNR.

2. PNR esančios informacijos atskleidimui gali būti taikomi JAV teisėje nustatyti tinkami teisiniai apribojimai, įskaitant bet kokius apribojimus, kurių gali prireikti siekiant apsaugoti neskelbtiną informaciją, susijusią su saugomu privatumu, nacionaliniu saugumu ir teisėsauga.

3. Bet koks atsisakymas teikti prieigą arba šios prieigos ribojimas išdėstomas raštu ir laiku teikiamas prašančiam asmeniui. Tokiame pranešime nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas atsisakymas teikti informaciją, ir asmuo informuojamas apie JAV teisėje numatytas galimybes siekti žalos atlyginimo.

4. VSD neatskleidžia PNR visuomenei, išskyrus tą asmenį, kurio PNR buvo tvarkomas ir naudojamas, arba tokio asmens atstovą, arba kaip nustatyta JAV teisės aktuose.

12 straipsnis

Asmenims skirtas keitimas arba taisymas

1. Bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, gali prašyti pakeisti arba ištaisyti jo PNR, įskaitant galimybę, kad VSD jį ištrintų arba blokuotų, taikydamas šiame Susitarime nustatytus procesus.

2. VSD nedelsdamas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie savo sprendimą keisti arba taisyti atitinkamą PNR arba ne.

3. Bet koks atsisakymas keisti ar taisyti PNR arba to ribojimas išdėstomas raštu ir laiku pateikiamas prašančiam asmeniui. Tokiame pranešime nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo grindžiamas atsisakymas keisti ar taisyti PNR arba šių veiksmų ribojimas, ir asmuo informuojamas apie JAV teisėje numatytas galimybes siekti žalos atlyginimo.

13 straipsnis

Asmenims skirtas žalos atlyginimas

1. Bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos, kurio asmens duomenys arba asmeninė informacija buvo tvarkoma ir naudojama pažeidžiant šį Susitarimą, gali siekti, kad jam pagal JAV teisę administracine ir teismine tvarka būtų veiksmingai atlyginta žala.

2. Bet kuris asmuo turi teisę administracine tvarka apskųsti VSD sprendimus, susijusius su PNR naudojimu ir tvarkymu.

3. Pagal Administracinių procedūrų teisės aktą ir kitus taikytinus teisės aktus bet kuris asmuo turi teisę reikalauti visų galutinių VSD veiksmų teisminės peržiūros JAV federaliniame teisme. Be to, bet kuris asmuo turi teisę reikalauti teisminės peržiūros pagal taikytiną teisę ir šių teisės aktų atitinkamas nuostatas:

a) Informacijos laisvės aktą;

b) Sukčiavimo naudojant kompiuterius ir piktnaudžiavimo jais aktą;

c) Elektroninės komunikacijos privatumo aktą; ir

d) kitas taikytinas JAV teisės aktų nuostatas.

4. Visų pirma VSD visiems asmenims teikia administracines priemones (šiuo metu – pagal VSD žalos atlyginimo keliautojams paraiškų programą (angl. Traveler Redress Inquiry Program) (VSD TRIP)), kad būtų galima spręsti su kelionėmis susijusių paraiškų klausimus, įskaitant susijusius su PNR naudojimu. Pagal VSD TRIP teikiama galimybė pasinaudoti žalos atlyginimo tvarka asmenims, kurie mano, kad jiems teko vėluoti arba buvo uždrausta lipti į komercinį orlaivį, nes buvo neteisingai nustatyta, kad jie kelia grėsmę. Pagal Administracinių procedūrų teisės aktą ir Jungtinių Valstijų Kodekso 49 antraštinės dalies 46110 skirsnį bet kuris toks nukentėjęs asmuo turi teisę reikalauti visų galutinių VSD veiksmų, susijusių su šiais klausimais, teisminės peržiūros JAV federaliniame teisme.

14 straipsnis

Kontrolė

1. Šio Susitarimo privatumo apsaugos priemonių laikymąsi prižiūri ir nepriklausomą peržiūrą atlieka departamento privatumo pareigūnai, pvz., VSD vyriausiasis privatumo pareigūnas, kurie:

a) turi įrodymais pagrįstą autonomiškumą;

b) veiksmingai vykdo priežiūros, tyrimo, įsikišimo ir peržiūros įgaliojimus; ir

c) įgalioti pranešti apie su šiuo Susitarimu susijusius teisės pažeidimus, kad prireikus būtų patraukiama baudžiamojon atsakomybėn arba skiriamos drausminės nuobaudos.

Jie visų pirma užtikrina, kad su šio Susitarimo nesilaikymu susiję skundai būtų gaunami, tiriami, į juos būtų atsakoma ir tinkamai atlyginama žala. Šiuos skundus gali teikti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos.

2. Be to, vienas arba daugiau iš toliau paminėtų subjektų atliks nepriklausomą peržiūrą ir vykdys priežiūrą, kaip Jungtinės Valstijos taiko šį Susitarimą:

a) VSD generalinio inspektoriaus biuras;

b) Kongreso įsteigtas Vyriausybės atskaitomybės biuras; ir

c) JAV Kongresas.

Tokia priežiūra gali būti įtraukta į viešųjų ataskaitų, viešųjų svarstymų ir analizės išvadas ir rekomendacijas.

III SKYRIUS

PERDAVIMO SĄLYGOS

15 straipsnis

PNR perdavimo metodas

1. Pagal šį Susitarimą vežėjai turi perduoti PNR VSD naudodami duomenų eksporto metodą ir užtikrindami, kad PNR būtų perduoti tiksliai, laiku ir išsamiai.

2. Vežėjai turi perduoti PNR VSD elektroniniu būdu laikydamiesi VSD techninių reikalavimų.

3. Vežėjai turi perduoti PNR VSD laikydamiesi 1 ir 2 dalių, iš pradžių likus 96 valandoms iki numatyto orlaivio išvykimo ir papildomai realiuoju laiku arba VSD nurodytą įprastinių, nustatytų perdavimų skaičių.

4. Bet kokiu atveju Šalys sutinka, kad vežėjai turi įsidiegti technines galimybes naudoti eksporto metodą ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

5. Prireikus VSD gali kiekvienu konkrečiu atveju reikalauti, kad vežėjas pateiktų PNR tarp 3 dalyje apibrėžtų įprastinių perdavimų arba po jų. Jeigu vežėjai dėl techninių priežasčių negali laiku atsakyti į šiame straipsnyje nustatytus prašymus, laikydamiesi VSD standartų, arba išskirtinėmis aplinkybėmis reaguodamas į specifinę, skubią, didelę grėsmę VSD gali reikalauti, kad vežėjai prieigą suteiktų kitaip.

16 straipsnis

Dalijimasis šalies viduje

1. VSD gali dalytis PNR duomenimis tik nuodugniai įvertinęs šias apsaugos priemones:

a) išskirtinai, kaip nustatyta 4 straipsnyje;

b) tik su šalies vidaus valdžios institucijomis, kai veikiama 4 straipsnyje nustatytais naudojimo tikslais;

c) duomenis gaunančios institucijos PNR taiko apsaugos priemones, kurios yra lygiavertės arba panašios į šiame Susitarime nurodytas apsaugos priemones, ir

d) PNR dalijamasi tik nagrinėjant arba tiriant bylas ir laikantis rašytinių susitarimų bei JAV teisės dėl vidaus valdžios institucijų keitimosi informacija.

2. Perduodant analitinę informaciją, kurioje yra pagal šį Susitarimą gautų PNR duomenų, laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apsaugos priemonių.

17 straipsnis

Tolesnis perdavimas

1. Jungtinės Valstijos gali perduoti PNR trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms tik šį Susitarimą atitinkančiomis sąlygomis ir tik įsitikinusios, kad gavėjo planuojamas naudojimas atitinka tas sąlygas.

2. Išskyrus neatidėliotinas aplinkybes, bet koks toks duomenų perdavimas vykdomas pagal aiškius susitarimus, į kuriuos įtrauktos duomenų privatumo apsaugos nuostatos, atitinkančios šiame Susitarime nustatytas nuostatas, kurias VSD taiko PNR.

3. PNR dalijamasi tik nagrinėjant arba tiriant bylas.

4. Jei VSD žino, kad perduodami ES valstybės narės piliečio ar gyventojo duomenys, apie tai kuo anksčiau pranešama susijusios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms.

5. Perduodant analitinę informaciją, kurioje yra pagal šį Susitarimą gautų PNR duomenų, laikomasi 1–4 dalyse nustatytų apsaugos priemonių.

18 straipsnis

Policijos, teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas

1. Laikydamasis galiojančių Jungtinių Valstijų ir bet kurios iš ES valstybių narių arba Europolo ir Eurojusto susitarimų dėl teisėsaugos arba kitų susitarimų dėl dalijimosi informacija, VSD kuo greičiau teikia ES valstybių narių kompetentingoms policijos, kitoms specializuotoms teisėsaugos ir teisminėms institucijoms ir Europolui bei Eurojustui, atsižvelgdamas į atitinkamus jų įgaliojimus, svarbią ir tinkamą analitinę informaciją, gautą iš PNR nagrinėjant arba tiriant bylas, siekiant teroristinių nusikaltimų ir su jais susijusių nusikaltimų bei tarpvalstybinių nusikaltimų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalies b punkte, prevencijos, nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn Europos Sąjungoje.

2. ES valstybės narės policija ar teisminė institucija arba Europolas ar Eurojustas, atsižvelgiant į jų įgaliojimus, gali prašyti prieigos prie PNR duomenų ar iš PNR duomenų gautos svarbios analitinės informacijos, kuri reikalinga siekiant užkirsti kelią konkrečiam teroristiniam nusikaltimui, su juo susijusiam nusikaltimui ar tarpvalstybiniam nusikaltimui Europos Sąjungoje, nurodytam 4 straipsnio 1 dalies b punkte, jį nustatyti, tirti ar patraukti už jį baudžiamojon atsakomybėn. VSD teikia tokią informaciją, laikydamasis susitarimų ir tvarkos, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

3. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis VSD dalijasi PNR tik nuodugniai įvertinęs šias apsaugos priemones:

a) išskirtinai, kaip nustatyta 4 straipsnyje;

b) tik kai veikiama 4 straipsnyje nustatytais naudojimo tikslais; ir

c) duomenis gaunančios institucijos PNR taiko apsaugos priemones, kurios yra lygiavertės arba panašios į šiame Susitarime nurodytas apsaugos priemones.

4. Perduodant analitinę informaciją, kurioje yra pagal šį Susitarimą gautų PNR duomenų, laikomasi šio straipsnio 1–3 dalyse nustatytų apsaugos priemonių.

IV SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Tinkamumas

Atsižvelgdamas į šį Susitarimą ir į jo įgyvendinimą VSD užtikrina tinkamą PNR tvarkymo ir naudojimo apsaugos lygį, kaip nustatyta atitinkamuose ES duomenų apsaugos teisės aktuose. Šiuo atžvilgiu bus laikoma, kad vežėjai, kurie laikydamiesi šio Susitarimo pateikė PNR VSD, įvykdė taikytinus teisinius ES reikalavimus, susijusius su šių duomenų perdavimu iš ES Jungtinėms Valstijoms.

20 straipsnis

Abipusiškumas

1. Šalys aktyviai skatins jų atitinkamai jurisdikcijai priklausančių vežėjų bendradarbiavimą naudojantis bet kuria veikiančia PNR sistema arba sistema, kuri bus priimta kitoje jurisdikcijoje, pagal šį Susitarimą.

2. ES PNR sistemos sukūrimas gali padaryti esminį poveikį Šalių įsipareigojimams pagal šį Susitarimą, todėl jei (kai) ES PNR sistema bus priimta, Šalys konsultuojasi ir nustato, ar šį Susitarimą reikėtų atitinkamai patikslinti, kad būtų užtikrintas visiškas abipusiškumas. Per šias konsultacijas visų pirma nagrinėjama, ar būsimoje ES PNR sistemoje būtų taikomi mažiau griežti duomenų apsaugos standartai nei numatytieji šiame Susitarime ir ar jį dėl to reikėtų iš dalies pakeisti.

21 straipsnis

Įgyvendinimas ir draudimas nukrypti

1. Šiuo Susitarimu pagal JAV teisę nesukuriamos ir nesuteikiamos jokios teisės ar lengvatos jokiam privačiam ar viešajam asmeniui arba subjektui. Kiekviena Šalis užtikrina, kad šio Susitarimo nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos.

2. Jokia šio Susitarimo nuostata nenukrypstama nuo esamų Jungtinių Valstijų ir ES valstybių narių įpareigojimų, įskaitant nustatytuosius 2003 m. birželio 25 d. Susitarime dėl savitarpio teisinės pagalbos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, ir Jungtinių Valstijų ir ES valstybių narių susijusių dvišalių savitarpio teisinės pagalbos priemonių.

22 straipsnis

Pranešimas apie vidaus teisės pokyčius

Šalys praneša viena kitai apie teisės aktų, turinčių esminį poveikį šio Susitarimo įgyvendinimui, priėmimą.

23 straipsnis

Peržiūra ir vertinimas

1. Šalys kartu peržiūri šio Susitarimo įgyvendinimą praėjus metams po jo įsigaliojimo ir vėliau reguliariai bendru sutarimu. Be to, Šalys bendrai įvertins šį Susitarimą praėjus ketveriems metams po jo įsigaliojimo.

2. Šalys kartu iš anksto nustato bendros peržiūros sąlygas ir praneša viena kitai apie atitinkamų peržiūros grupių sudėtį. Bendros peržiūros tikslais Europos Sąjungai atstovauja Europos Komisija, o Jungtinėms Valstijoms – VSD. Peržiūros grupėse dalyvauja atitinkami duomenų apsaugos ir teisėsaugos ekspertai. Pagal taikomus teisės aktus peržiūros dalyviai privalo turėti tinkamus saugumo leidimus ir laikytis diskusijų konfidencialumo reikalavimų. Bendros peržiūros tikslais VSD užtikrina tinkamą galimybę susipažinti su susijusiais dokumentais, naudotis sistemomis ir bendrauti su personalu.

3. Po bendros peržiūros Europos Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai. Jungtinėms Valstijoms suteikiama galimybė raštu pateikti pastabas, kurios pridedamos prie ataskaitos.

24 straipsnis

Ginčų sprendimas ir Susitarimo taikymo sustabdymas

1. Visi ginčai, susiję su šio Susitarimo įgyvendinimu, ir visi su tuo susiję klausimai sprendžiami Šalims konsultuojantis, kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas, be kita ko, suteikiant abiem Šalims galimybę įvykdyti reikalavimus per pagrįstą laikotarpį.

2. Tuo atveju, kai ginčas neišsprendžiamas konsultuojantis, bet kuri Šalis gali sustabdyti šio Susitarimo taikymą diplomatinėmis priemonėmis apie tai pranešdama raštu; toks sustabdymas įsigalioja praėjus 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos, nebent Šalys susitaria dėl kitos įsigaliojimo datos.

3. Nepaisant bet kokio šio Susitarimo taikymo sustabdymo, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal šį Susitarimą prieš jo taikymo sustabdymą, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis šiame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių.

25 straipsnis

Nutraukimas

1. Bet kuri Šalis bet kuriuo metu gali nutraukti šį Susitarimą, apie tai raštu pranešdama diplomatinėmis priemonėmis.

2. Susitarimas nutraukiamas praėjus 120 dienų nuo tokio pranešimo, nebent Šalys susitaria dėl kitos įsigaliojimo datos.

3. Prieš bet kokį šio Susitarimo nutraukimą Šalys konsultuojasi tarpusavyje taip, kad turėtų pakankamai laiko priimti abiem Šalims priimtiną sprendimą.

4. Nepaisant bet kokio šio Susitarimo nutraukimo, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal šį Susitarimą prieš jo nutraukimą, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis šiame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių.

26 straipsnis

Trukmė

1. Atsižvelgiant į 25 straipsnį, šis Susitarimas galioja septynerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos.

2. Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, taip pat bet kuriam tolesniam atnaujinimo laikotarpiui pagal šią dalį, Susitarimas atnaujinamas tolesniam septynerių metų laikotarpiui, nebent viena iš Šalių diplomatinėmis priemonėmis bent prieš dvylika mėnesių raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimą neatnaujinti Susitarimo.

3. Nepaisant šio Susitarimo galiojimo pabaigos, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal šį Susitarimą, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis šiame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių. Panašiai, visi PNR, kuriuos VSD gavo pagal Briuselyje ir Vašingtone 2007 m. liepos 23 ir 26 d. pasirašyto Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui (DHS) sąlygas, toliau tvarkomi ir naudojami laikantis tame Susitarime nustatytų apsaugos priemonių.

27 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną po to, kai Šalys pasikeičia pranešimais apie šiam tikslui skirtų jų vidaus procedūrų užbaigimą.

2. Šiuo Susitarimu nuo jo įsigaliojimo dienos pakeičiamas 2007 m. liepos 23 ir 26 d. Susitarimas.

3. Šis Susitarimas taikomas Danijos, Jungtinės Karalystės ar Airijos teritorijai tik tuo atveju, jei Europos Komisija raštu praneša Jungtinėms Valstijoms, kad Danija, Jungtinė Karalystė ar Airija nusprendė, kad Susitarimas joms būtų privalomas.

4. Jei Europos Komisija Jungtinėms Valstijoms praneša, kad Susitarimas bus taikomas Danijos, Jungtinės Karalystės ar Airijos teritorijai, prieš jam įsigaliojant, Susitarimas atitinkamos valstybės teritorijoje įsigalioja tą pačią dieną kaip ir kitų ES valstybių narių, kurioms šis Susitarimas privalomas, teritorijose.

5. Jei Europos Komisija Jungtinėms Valstijoms praneša, kad Susitarimas taikomas Danijos, Jungtinės Karalystės ar Airijos teritorijai, jam jau įsigaliojus, Susitarimas atitinkamos valstybės teritorijoje įsigalioja pirmą dieną po to, kai Jungtinės Valstijos gauna tokį pranešimą.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai vienuoliktųjų metų gruodžio keturioliktą dieną dviem originaliais egzemplioriais.

Pagal ES teisę ES šį Susitarimą parengia taip pat bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis.

Europos Sąjungos vardu

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

--------------------------------------------------

PRIEDAS

PNR DUOMENŲ TIPAI

1. PNR įrašų aptikimo kodas

2. Bilieto užsakymo / išdavimo data

3. Planuojamos kelionės data (-os)

4. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

5. Turima informacija apie dažnai lėktuvais keliaujančius keleivius ir nuolaidas (pvz., nemokamus bilietus, žemesnės klasės bilietų keitimą į aukštesnės klasės bilietus ir pan.)

6. Kiti į PNR įtraukti vardai ir pavardės, įskaitant keleivių, nurodytų PNR, skaičių

7. Visa turima informacija ryšiams (įskaitant informaciją apie teikėją)

8. Visa turima informacija apie mokėjimą (sąskaitos faktūros išrašymą) (neįskaitant kitų sandorio duomenų, susijusių su kreditine kortele ar sąskaita, kurie nėra susiję su kelionės sandoriu)

9. Su konkrečiu PNR susijęs kelionės maršrutas

10. Kelionių agentūra (kelionių agentas)

11. Bendrojo kodo informacija

12. Išskaidyta (padalinta) informacija

13. Keleivio kelionės statusas (įskaitant patvirtinimus ir registracijos statusą)

14. Informacija apie bilietų pardavimą, įskaitant bilieto numerį, bilietus į vieną pusę ir kompiuterizuotą bilietų kainos nurodymą

15. Visa informacija apie bagažą

16. Informacija apie sėdimas vietas, įskaitant sėdimos vietos numerį

17. Bendros pastabos, įskaitant kitą papildomą informaciją, specialiųjų tarnybų informaciją ir specialiųjų tarnybų prašymų informaciją

18. Visa surinkta išankstinio keleivių informavimo sistemos informacija

19. Visi ankstesni 1–18 punktuose išvardytų PNR duomenų pakeitimai

--------------------------------------------------

Top