EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0113(01)

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais

OJ L 8, 13.1.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2010

22010A0113(01)

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais

Oficialusis leidinys L 008 , 13/01/2010 p. 0011 - 0016


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų

susitarimas

dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais

EUROPOS SĄJUNGA

ir

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(toliau – Šalys),

TROKŠDAMOS užkirsti kelią terorizmui ir jo finansavimui bei su šiais reiškiniais kovoti, visų pirma keisdamosi informacija tarpusavyje, kaip viena iš priemonių savo demokratiškoms visuomenėms bei bendroms vertybėms, teisėms ir laisvėms apsaugoti;

SIEKDAMOS stiprinti ir skatinti Šalių bendradarbiavimą transatlantinės partnerystės dvasia;

PRIMINDAMOS Jungtinių Tautų konvencijas dėl kovos su terorizmu ir jo finansavimo bei atitinkamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas kovos su terorizmu srityje, ypač Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1373 (2001);

PRIPAŽINDAMOS Jungtinių Valstijų iždo departamento (toliau – JAV iždo departamentas) Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) svarbą nustatant ir sulaikant teroristus bei juos finansuojančius subjektus ir tai, kad ją įgyvendinant buvo gauta daug informacijos, kuri buvo išplatinta kompetentingoms institucijoms visame pasaulyje kovos su terorizmu tikslais ir kad ši informacija buvo ypač vertinga Europos Sąjungos valstybėms narėms (toliau – valstybės narės);

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į TFSP svarbą vykdant terorizmo prevenciją ir kovojant su juo bei jo finansavimu Europos Sąjungoje ir kitur, ir į Europos Sąjungos vaidmenį užtikrinant, kad paskirtieji tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjai leistų naudoti Europos Sąjungos teritorijoje saugomus finansinių mokėjimų pranešimų duomenis, būtinus terorizmo prevencijai ir kovai su juo bei jo finansavimu, griežtai laikantis apsaugos priemonių privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityse;

ATSIŽVELGDAMOS į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį dėl pagarbos pagrindinėms teisėms, į proporcingumo principus bei būtinybę užtikrinti teisę į privatumą bei asmens duomenų apsaugą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį, Europos Tarybos konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius;

PABRĖŽDAMOS bendras vertybes, kuriomis vadovaujantis reglamentuojamas privatumas ir asmens duomenų apsauga Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – Jungtinės Valstijos), įskaitant tai, kad abiem Šalims svarbu tinkamas procesas ir teisė į veiksmingą žalos atlyginimą dėl nederamų valdžios institucijų veiksmų;

ATKREIPDAMOS dėmesį į tai, kad JAV iždo departamentas tvarkydamas, naudodamas ir platindamas finansinių mokėjimų pranešimų duomenis pagal TFSP naudoja griežtos kontrolės ir apsaugos priemones, kaip matoma iš JAV iždo departamento pareiškimo, paskelbto 2007 m. liepos 20 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir Jungtinių Valstijų federalinio registro pareiškimo, paskelbto 2007 m. spalio 23 d.; ir tai atspindi dabartinį Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą kovos su pasauliniu terorizmu srityje;

PRIMINDAMOS, kad siekiant garantuoti veiksmingą kiekvieno asmens naudojimąsi savo teisėmis, kiekvienas asmuo, nepaisant jo pilietybės, siekdamas žalos atlyginimo gali pateikti skundą nepriklausomoje duomenų apsaugos institucijoje, kitoje panašioje institucijoje, ar nepriklausomame ir nešališkame teisme;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal JAV teisę galima administracine ir teismine tvarka siekti žalos atlyginimo už netinkamą asmens duomenų tvarkymą, be kita ko, pagal 1946 m. Administracinės teisenos aktą (JAV kodekso 5 antraštinės dalies 701 et seq. straipsnius), 1978 m. Generalinio inspektoriaus aktą (JAV kodekso 5 antraštinės dalies priedą), 2007 m. 9/11 komisijos akto įgyvendinamąsias rekomendacijas (JAV kodekso 42 antraštinės dalies 2000 et seq. straipsnius), Sukčiavimo naudojant kompiuterius ir piktnaudžiavimo jais aktą (JAV kodekso 18 antraštinės dalies 1030 straipsnį) ir Informacijos laisvės aktą (JAV kodekso 5 antraštinės dalies 552 straipsnį), su pakeitimais;

PRIMINDAMOS, kad Europos Sąjungoje pagal teisės aktus finansinių įstaigų klientai ir finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjai yra informuojami apie tai, kad finansinio sandorio įrašuose pateikti asmens duomenys gali būti perduoti valstybių narių arba trečiųjų šalių valdžios institucijoms teisėsaugos tikslais;

PRIMINDAMOS, kad šis Susitarimas nėra precedentas jokiems būsimiems Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos ar kurios nors iš Šalių ir kurios nors valstybės susitarimams dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų arba dėl bet kurios kitos rūšies duomenų perdavimo ir tvarkymo ar dėl duomenų apsaugos;

PRIPAŽINDAMOS, kad šiuo Susitarimu nenukrypstama nuo galiojančių valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms suteiktų įgaliojimų ginti asmenis jų asmens duomenų tvarkymo srityje; ir

TAIP PAT PATVIRTINDAMOS, kad šis Susitarimas nepažeidžia kitų teisėsaugos arba keitimosi informacija susitarimų tarp Šalių arba tarp Jungtinių Valstijų ir valstybių narių,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

1. Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti, visapusiškai laikantis privatumo ir asmens duomenų apsaugos principų bei kitų šiame Susitarime išdėstytų sąlygų, kad:

a) finansinių mokėjimų pranešimų duomenys ir susiję duomenys, kuriuos Europos Sąjungos teritorijoje saugo pagal šį Susitarimą bendrai paskirti tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjai, būtų pateikti JAV iždo departamento prašymu terorizmo ar terorizmo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais; ir

b) TFSP tikslais gauta atitinkama informacija yra pateikiama valstybių narių teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos su terorizmu institucijoms arba Europolui ar Eurojustui terorizmo ar terorizmo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais.

2. Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės pagal savo įgaliojimus imasi visų būtinų ir tinkamų priemonių, kad įvykdytų šio Susitarimo nuostatas ir pasiektų jo tikslą.

2 straipsnis

Taikymo sritisSu terorizmu ar terorizmo finansavimu susijęs elgesys

Šis Susitarimas taikomas finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusių duomenų gavimui ir jų naudojimui prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais tais atvejais, kai:

a) asmens ar subjekto veiksmai yra susiję su smurtu ar yra kitaip pavojingi žmogaus gyvybei ar kelia pavojų turtui ar infrastruktūrai, ir kurie, atsižvelgiant į jų pobūdį ir aplinkybes, yra pagrįstai laikomi padarytais turint tikslą:

i) įbauginti gyventojus ar daryti jiems spaudimą;

ii) įbauginti, įtikinti Vyriausybę ar tarptautinę organizaciją veikti arba susilaikyti nuo veiksmo arba daryti joms spaudimą; arba

iii) rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines politines, konstitucines, ekonomines ar socialines šalies struktūras ar tarptautinę organizaciją;

b) asmuo ar subjektas padeda vykdyti, finansuoja a punkte išvardytus veiksmus ar teikia finansinę, materialinę ar technologinę paramą arba finansines ar kitokias paslaugas siekiant juos vykdyti arba paremti jų vykdymą; arba

c) asmuo ar subjektas padeda, kursto ar mėgina vykdyti a arba b punktuose išvardytus veiksmus.

3 straipsnis

Paskirtųjų paslaugų teikėjų vykdomo duomenų teikimo užtikrinimas

Europos Sąjunga užtikrina, kad subjektai, pagal šį Susitarimą Šalių bendrai paskirti tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjais (toliau – paskirtieji paslaugų teikėjai), laikydamiesi šio Susitarimo, pateiktų JAV iždo departamentui prašomus finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusius duomenis terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais (toliau – pateikti duomenys).

4 straipsnis

JAV prašymai paskirtiesiems paslaugų teikėjams dėl duomenų pateikimo

1. Pagal 2003 m. birželio 25 d. Vašingtone pasirašyto Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos 8 straipsnį ir susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paskirtasis paslaugų teikėjas arba kurioje jis laiko prašomus duomenis, dvišalį dokumentą dėl savitarpio teisinės pagalbos, JAV iždo departamentas pateikia prašymą, remdamasis vykstančiu tyrimu dėl tam tikros 2 straipsnyje nurodytos veiklos, kuri buvo įvykdyta arba dėl kurios, remiantis išankstine informacija ar įrodymais, yra priežasčių manyti, kad ji gali būti įvykdyta. Šiuo tikslu administracine institucija, kuriai gali būti teikiama pagalba, laikomas JAV Iždo departamentas.

2. Prašyme kuo aiškiau nurodomi šiuo tikslu būtini duomenys, kuriuos saugo paskirtasis paslaugų teikėjas Europos Sąjungos teritorijoje. Duomenys gali apimti tapatybę padedančią nustatyti informaciją apie sandorio iniciatorių ir (arba) gavėją, įskaitant vardą ir pavardę, sąskaitos numerį, adresą, nacionalinį asmens kodą bei kitus asmens duomenis, susijusius su finansiniais pranešimais.

Prašyme pagrindžiamas šių duomenų poreikis, o pats prašymas parengiamas kuo tiksliau, kad būtų prašoma pateikti kuo mažiau duomenų, deramai atsižvelgiant į geografinę, grėsmių ir pažeidžiamumo analizes.

3. JAV teisingumo departamentas perduoda prašymą valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paskirtasis paslaugų teikėjas arba kurioje jis saugo prašomus duomenis, centrinei valdžios institucijai.

4. Jungtinės Valstijos tuo pat metu perduoda prašymo kopiją kitos valstybės narės centrinei institucijai. Jungtinės Valstijos tuo pat metu taip pat perduoda prašymo kopiją šių valstybių narių Eurojusto nacionaliniams nariams.

5. Gavusi pagrįstą prašymą pagal 2 dalį, valstybės narės, kuriai pateikiamas prašymas, centrinė valdžios institucija patikrina, ar prašymas atitinka šį Susitarimą ir taikytinus dvišalio susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos reikalavimus. Centrinei institucijai atlikus tokį patikrinimą, prašymas perduodamas kompetentingai institucijai vykdyti pagal valstybės narės, kuriai pateikiamas prašymas, teisės aktus.

Jei prašymas perduotas valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paskirtasis paslaugų teikėjas, centrinei institucijai, valstybė narė, kurioje duomenys saugomi, teikia pagalbą vykdant prašymą.

Prašoma priemonė vykdoma skubos tvarka.

6. Jeigu paskirtasis paslaugų teikėjas dėl techninių priežasčių negali nustatyti, kurie konkretūs duomenys atitinka prašymą, ir juos perduoti valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, kompetentingai institucijai kartu perduodami visi potencialiai svarbūs duomenys, taikant 5 straipsnio 2 dalį.

7. Duomenys perduodami tarp valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, ir Jungtinių Valstijų paskirtų institucijų.

8. Europos Sąjunga užtikrina, kad paskirtasis paslaugų teikėjas išsamiai registruotų visus duomenis, kurie valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, kompetentingai institucijai perduoti šio Susitarimo tikslais.

9. Teisėtai pagal šią nuostatą perduotuose duomenyse gali būti atliekama paieška vykdant kitus tyrimus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytų rūšių veikla, visapusiškai laikantis šio Susitarimo 5 straipsnio.

5 straipsnis

Pateiktų duomenų tvarkymui taikomos apsaugos priemonės

1. JAV iždo departamentas užtikrina, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi pagal šio Susitarimo nuostatas.

2. TFSP neapima ir neturi apimti duomenų gavybos ar kito tipo algoritminio ar automatinio profiliavimo ar kompiuterinio filtravimo. JAV iždo departamentas užtikrina asmens duomenų apsaugą toliau nurodytomis apsaugos priemonėmis, kurios taikomos nediskriminuojant, visų pirma pilietybės ar gyvenamosios vietos šalies pagrindu:

a) pateikti duomenys tvarkomi tik terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais;

b) pateiktų duomenų paieška atliekama tik tuo atveju, jei yra išankstinės informacijos ar įrodymų, leidžiančių manyti, kad esama priežastinio ryšio tarp terorizmo ar jo finansavimo ir paieškos objekto;

c) kiekviena pateiktų duomenų paieška pagal TFSP yra tiksliai parengiama, joje pagrindžiamas paieškos subjekto ir terorizmo ar jo finansavimo priežastinis ryšys ir ji yra įregistruojama, įskaitant tokį priežastinį ryšį su terorizmu ar jo finansavimu, dėl kurio turi būti pradėta paieška;

d) pateikti duomenys laikomi atskirai nuo kitų duomenų saugioje fizinėje aplinkoje, kurioje yra įrengtos aukšto lygio sistemos ir fizinio įsibrovimo kontrolės priemonės, skirtos užkirsti kelią neautorizuotai prieigai prie duomenų;

e) prieiga prie pateiktų duomenų suteikiama tik terorizmo ar jo finansavimo analitikams ir TFSP techniniam valdymo ir priežiūros personalui;

f) pateiktų duomenų kopijos nedaromos, išskyrus atsargines kopijas, skirtas atkurti duomenis, jei nelaimės atveju jie būtų prarasti;

g) pateiktais duomenimis negali būti manipuliuojama, jie negali būti keičiami, pildomi ir susiejami su jokiomis kitomis duomenų bazėmis;

h) tiktai pagal TFSP vykdant šį Susitarimą gauta su terorizmu susijusia informacija keičiamasi tik su teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos su terorizmu institucijomis Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungoje ar trečiosiose valstybėse terorizmo ar jo finansavimo tyrimo, nustatymo, prevencijos arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais;

i) šio Susitarimo galiojimo metu JAV iždo departamentas atlieka peržiūrą siekdamas nustatyti visus neatrinktus duomenis, kurie nebereikalingi kovos su terorizmu ar jo finansavimu tikslais. Nustačius tokius duomenis, jų ištrynimo procedūros pradedamos per du (2) mėnesius nuo tos datos, kurią jie buvo nustatyti kaip nebereikalingi, ir užbaigiamos kuo greičiau po to, tačiau bet kuriuo atveju nė vėliau kaip praėjus aštuoniems (8) mėnesiams nuo nustatymo, jei nėra ypatingų technologinių aplinkybių;

j) paaiškėjus, kad buvo perduoti finansinio mokėjimo pranešimo duomenys, kurių nebuvo prašoma, JAV iždo departamentas nedelsdamas ir visam laikui ištrina šiuos duomenis ir apie tai praneša atitinkamam paskirtajam paslaugų teikėjui ir valstybės narės, kuriai pateikiamas prašymas, centrinei valdžios institucijai;

k) taikant i punktą, visi neatrinkti duomenys, gauti iki 2007 m. liepos 20 d., ištrinami ne vėliau kaip per penkerius (5) metus nuo nurodytos datos;

l) taikant i punktą, visi neatrinkti duomenys, gauti 2007 m. liepos 20 d. arba vėliau, ištrinami ne vėliau kaip per penkerius (5) metus nuo tos datos, kurią jie buvo gauti; ir

m) informacijai, gautai iš pateiktų duomenų, įskaitant informaciją, kuria keičiamasi pagal h punktą, nustatomas saugojimo laikotarpis, kuris taikomas konkrečiai Vyriausybinei institucijai atsižvelgiant į konkrečias jos taisykles ir įrašų saugojimo tvarkaraščius.

6 straipsnis

Tinkamumas

Atsižvelgiant į tai, kad šiame Susitarime nustatyti privatumo ir asmens duomenų apsaugos įsipareigojimai turi būti vykdomi visą laiką, JAV iždo departamentas turi užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį tvarkydamas finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusius duomenis, kuriuos Europos Sąjunga perduoda Jungtinėms Valstijoms Susitarimo tikslais.

7 straipsnis

Spontaniškas informacijos teikimas

1. JAV iždo departamentas užtikrina, kad, kuo greičiau ir kai tik įmanoma, atitinkamų valstybių narių teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos su terorizmu institucijoms ir atitinkamais atvejais Europolui pagal jo įgaliojimus būtų pateikta pasitelkiant TFSP gauta informacija, kuri gali būti naudinga terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos Europos Sąjungoje tikslais. Visa papildoma informacija, kuri gali būti naudinga terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos Jungtinėse Valstijose tikslais, laikantis abipusiškumo principo persiunčiama Jungtinėms Valstijoms.

2. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam keitimuisi informacija, Europolas gali į JAV iždo departamentą paskirti ryšių pareigūną. Šalys bendrai nustato sąlygas, susijusias su ryšių pareigūno statusu ir užduotimis.

8 straipsnis

ES prašymai atlikti paieškas pagal TFSP

Jei valstybės narės teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos su terorizmu institucija, Europolas ar Eurojustas nustato, kad yra priežasčių manyti, jog asmuo ar subjektas turi priežastinį ryšį su terorizmu, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR su pakeitimais, padarytais Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/919/TVR, 1–4 straipsniuose, tokia institucija gali prašyti atlikti atitinkamos informacijos paiešką pagal TFSP. JAV iždo departamentas, vykdydamas tokius prašymus, nedelsdamas atlieka paiešką pagal 5 straipsnį ir pateikia atitinkamą informaciją.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas, jei ateityje būtų sukurta lygiavertė ES sistema

Tuo atveju, jei Europos Sąjungoje arba vienoje ar daugiau jos valstybių narių būtų įgyvendinama JAV TFSP lygiavertė ES sistema, pagal kurią būtų reikalaujama perduoti Europos Sąjungai Jungtinėse Valstijose saugomus finansinių mokėjimų pranešimų duomenis, JAV iždo departamentas abipusiškumo pagrindu ir taikydamas tinkamas apsaugos priemones aktyviai bendradarbiauja su visais tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjais, kurie yra įsisteigę Jungtinėse Valstijose.

10 straipsnis

Bendra peržiūra

1. Vienos iš Šalių prašymu ir bet kuriuo atveju po šešių (6) mėnesių Šalys bendrai peržiūri šio Susitarimo įgyvendinimą, ypač patikrina Susitarime nustatytų įsipareigojimų privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje vykdymą ir abipusiškumo nuostatų įgyvendinimą. Peržiūros metu, be kita ko, įvertinamas pateiktų duomenų proporcingumas atsižvelgiant į jų vertę terorizmo ar jo finansavimo tyrimo, prevencijos, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslams.

2. Peržiūros metu Europos Sąjungai atstovauja Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, Europos Komisija ir du valstybių narių duomenų apsaugos institucijų pareigūnai, iš kurių bent vienas turi būti iš valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paskirtasis paslaugų teikėjas. Jungtinėms Valstijoms atstovauja JAV Iždo departamentas.

3. Peržiūros tikslais JAV iždo departamentas užtikrina prieigą prie susijusių dokumentų bei sistemų ir personalo, taip pat galimybes susipažinti su tiksliais duomenimis apie atrinktų finansinių mokėjimų pranešimų skaičių ir kiek buvo atvejų, kada buvo pasikeista informacija. Šalys bendrai nustato peržiūros sąlygas.

11 straipsnis

Žalos atlyginimas

1. Kiekvienas asmuo, pagrįstais laiko tarpais pateikęs prašymą, turi teisę be apribojimų, pernelyg nedelsiant ir neturėdamas pernelyg didelių išlaidų gauti duomenų apsaugos institucijos patvirtinimą, kad buvo atlikti visi būtini patikrinimai Europos Sąjungoje, siekiant užtikrinti, kad pagal šį Susitarimą būtų atsižvelgta į to asmens teises duomenų apsaugos srityje, ir ar jo asmens duomenys buvo tvarkomi nepažeidžiant šio Susitarimo. Šiai teisei gali būti taikomos būtinos ir proporcingos pagal nacionalinę teisę taikytinos priemonės, įskaitant visuomenės saugumo ar nacionalinio saugumo užtikrinimo priemones ar priemones, kuriomis siekiama nepakenkti baudžiamųjų veikų prevencijai, nustatymui, tyrimui ar patraukimui baudžiamojon atsakomybėn, tinkamai atsižvelgiant į atitinkamo asmens teisėtus interesus.

2. Šalys imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad JAV iždo departamentas ir atitinkama valstybė narė nedelsiant informuotų vienas kitą ir prireikus konsultuotųsi tarpusavyje ir su Šalimis, jei mano, kad asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant šį Susitarimą.

3. Kiekvienas asmuo, manantis, kad jo asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant šį Susitarimą, turi teisę administracine ar teismine tvarka siekti veiksmingo žalos atlyginimo pagal atitinkamai Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Jungtinių Valstijų teisės aktus.

12 straipsnis

Konsultavimasis

1. Šalys prireikus konsultuojasi, kad Susitarimas būtų taikomas kuo veiksmingiau, be kita ko, siekdamos kuo lengviau išspręsti ginčus, kylančius dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo.

2. Šalys imasi priemonių siekdamos neužkrauti viena kitai pernelyg didelės naštos, susijusios su šio Susitarimo taikymu. Vis dėlto, jei našta taptų pernelyg didelė, Šalys nedelsdamos konsultuojasi siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas šio Susitarimo taikymui, be kita ko, imtis priemonių, kurių gali reikėti susidariusiai ir būsimai naštai sumažinti.

3. Šalys prireikus nedelsdamos konsultuojasi tuo atveju, kai trečioji šalis, įskaitant kitos šalies valdžios instituciją, pateikia kaltinimą ar teisinį ieškinį, susijusį su visais šio Susitarimo poveikio ar įgyvendinimo aspektais.

13 straipsnis

Draudimas nukrypti

Šiuo Susitarimu neketinama nukrypti nuo Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos ar valstybių narių teisės aktų ar juos iš dalies keisti. Šis Susitarimas jokiam kitam privačiam ar viešajam asmeniui ar subjektui nesukuria ir nesuteikia jokių teisių ar lengvatų.

14 straipsnis

Nutraukimas

1. Bet kuri Šalis bet kuriuo metu gali sustabdyti arba nutraukti šį Susitarimą apie tai pranešdama diplomatiniais kanalais. Sustabdymas įsigalioja po dešimties (10) dienų nuo pranešimo apie tai gavimo dienos. Nutraukimas įsigalioja po trisdešimties (30) dienų nuo pranešimo apie tai gavimo dienos.

2. Neatsižvelgiant į šio Susitarimo taikymo sustabdymą ar nutraukimą, visi JAV iždo departamente laikomi duomenys toliau tvarkomi pagal šį Susitarimą.

15 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną po to, kai Šalys pasikeičia pranešimais apie šiam tikslui skirtų jų vidaus procedūrų užbaigimą.

2. Šis Susitarimas iki jo įsigaliojimo pagal 3 dalį laikinai taikomas nuo 2010 m. vasario 1 d.

3. Šis Susitarimas nebegalioja ir nebeturi poveikio ne vėliau kaip nuo 2010 m. spalio 31 d., nebent pagal 14 straipsnį arba Šalių susitarimu jis būtų nutrauktas anksčiau.

4. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Šalys deda pastangas, kad būtų sudarytas ilgalaikis susitarimas, pakeisiantis šį Susitarimą.

5. Pasirašytas 2009 m. lapkričio 30 d. Briuselyje dviem originaliais egzemplioriais anglų kalba. Šis Susitarimas taip pat parengiamas bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Abiem Šalims patvirtinus visus tekstus šiomis kalbomis, jie laikomi autentiškais.

--------------------------------------------------

Top