EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0608

2006/608/EB: 2006 m. birželio 2 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 1/2006, patikslinantis 2008–2013 m. daugiametę finansavimo struktūrą ir iš dalies keičiantis pataisytą AKR ir EB partnerystės susitarimą

OJ L 247, 9.9.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 294–297 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/608/oj

9.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/22


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2006

2006 m. birželio 2 d.

patikslinantis 2008–2013 m. daugiametę finansavimo struktūrą ir iš dalies keičiantis pataisytą AKR ir EB partnerystės susitarimą

(2006/608/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (1), pataisytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (2) (toliau – AKR ir EB partnerystės susitarimas), ypač į jo Ia priedo 3 dalį,

kadangi:

(1)

AKR ir EB partnerystės susitarimo Ia priede dėl daugiametės bendradarbiavimo finansavimo struktūros, vykdomos pagal AKR ir EB partnerystės susitarimą, laikotarpiu po 9-ojo Europos plėtros fondo (toliau – EPF) nurodoma, kad Europos Sąjungos pagalba, teikiama AKR valstybėms pagal AKR ir EB partnerystės susitarimą, išlieka bent jau tokia pati kaip 9-ojo EPF pagalba, atsižvelgiant į infliacijos poveikį, ekonomikos augimą Europos Sąjungoje ir 10 naujų valstybių narių įstojimą 2004 m., tačiau jame nenurodomas tikslus apimamas laikotarpis (penkeri ar šešeri metai), sumos dydis ar finansavimo priemonė (bendrasis biudžetas ar naujas EPF).

(2)

2005 m. vasario 23 d. Briuselyje baigdama derybas dėl pataisyto AKR ir EB partnerystės susitarimo, Europos Sąjunga įsipareigojo kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl tikslios sumos ir apimamo laikotarpio.

(3)

2005 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą dėl tikslaus apimamo laikotarpio (šešeri metai), sumos dydžio (22 682 mln. EUR galiojusiomis kainomis) ir finansavimo priemonės (10-asis EPF).

(4)

AKR valstybių grupė turėtų turėti teisę gauti papildomų lėšų pagal kitas finansavimo priemones, kaip nustatyta atitinkamuose dokumentuose, laikantis prie AKR ir EB partnerystės susitarimo pridedamos XV deklaracijos. Kai AKR valstybių grupė, pasitelkusi EPF, prisideda prie EPF tarptautinių ar tarpregioninių iniciatyvų, turėtų būti užtikrinama, kad toks AKR valstybių įnašas būtų pastebimas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

AKR ir EB Ministrų Taryba patvirtina šio sprendimo priede pateiktus 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo, pataisyto 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, pakeitimus.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Port Morsbyje, 2006 m. birželio 2 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

O. ROJAS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 26.


PRIEDAS

AKR ir EB partnerystės susitarimas papildomas šiuo priedu:

„Ib PRIEDAS

2008–2013 m. daugiametė finansavimo struktūra

1.

Šiame Susitarime išdėstytais tikslais ir laikotarpiu, kuris prasideda 2008 m. sausio 1 d., bendra finansinės pagalbos AKR valstybių grupei pagal daugiametę finansinę struktūrą suma yra 23 966 mln. EUR, kaip nurodyta 2 ir 3 punktuose.

2.

21 966 mln. EUR sumą, skirtą iš 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF), galima naudoti įsigaliojus daugiametei finansavimo struktūrai. Ji paskirstoma bendradarbiavimo priemonėms taip:

a)

17 766 mln. EUR skiriami nacionalinėms ir regioninėms preliminarioms programoms finansuoti. Šios lėšos naudojamos finansuoti:

i)

AKR valstybių grupės nacionalines preliminarias programas pagal šio Susitarimo IV priedo dėl įgyvendinimo ir valdymo procedūrų 1–5 straipsnių nuostatas;

ii)

regionines preliminarias programas, skirtas AKR valstybių grupės regioniniam ir tarpregioniniam bendradarbiavimui bei integracijai remti pagal šio Susitarimo IV priedo dėl įgyvendinimo ir valdymo procedūrų 6–11 straipsnių, 13 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio nuostatas;

b)

2 700 mln. EUR skiriama AKR valstybių ir regionų bendradarbiavimui finansuoti, siekiant, kad tai būtų naudinga daugeliui arba visoms AKR valstybių grupės narėms, pagal šio Susitarimo IV priedo dėl įgyvendinimo ir valdymo procedūrų 12 straipsnio, 13 straipsnio 2 dalies ir 14 straipsnio nuostatas. Iš šios sumos taip pat finansuojama struktūrinė parama jungtinėms institucijoms: Įmonių plėtojimo centrui ir Žemės ūkio plėtojimo centrui, nurodytiems šio Susitarimo III priede ir prižiūrimiems pagal jame nustatytas taisykles ir tvarką, bei Jungtinei Parlamentinei Asamblėjai, nurodytai šio Susitarimo 17 straipsnyje. Iš šios sumos taip pat finansuojamos prie šio Susitarimo pridedamo 1 protokolo 1 ir 2 punktuose nurodytos AKR sekretoriato veiklos išlaidos;

c)

1 500 mln. EUR skiriama investicinei priemonei finansuoti pagal šio Susitarimo II priede („Finansavimo sąlygos ir nuostatos“) išdėstytas sąlygas ir nuostatas, suteikiant papildomą 1 100 mln. EUR sumą investicinės priemonės, kuri valdoma kaip atnaujinamasis fondas, ištekliams finansuoti ir 400 mln. EUR negrąžinamos paramos sumą to priedo 2 ir 4 straipsniuose nurodytoms palūkanų subsidijoms finansuoti 10-ojo EPF galiojimo laikotarpiu.

3.

Veiksmus, finansuojamus pagal investicinę priemonę, įskaitant susijusias palūkanų subsidijas, administruoja Europos investicijų bankas (EIB). Be 10-ojo EPF, EIB skiria 2 000 mln. EUR neviršijančią sumą kaip paskolas, išmokamas iš nuosavų išteklių. Šios lėšos skiriamos šio Susitarimo II priede išdėstytiems tikslams laikantis EIB statute nustatytų sąlygų ir pagal tame priede išdėstytas atitinkamas investicijų finansavimo sąlygų nuostatas. Visus kitus finansinius išteklius pagal šią daugiametę finansavimo struktūrą administruoja Komisija.

4.

Nuo 2007 m. gruodžio 31 d. arba nuo šios daugiametės finansavimo struktūros įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, nebegalima skirti 9-ojo ir ankstesnių EPF likučių ir panaikintų lėšų, skirtų finansuoti projektus iš pirmiau minėtų fondų, nebent Europos Sąjungos Taryba vieningai nuspręstų kitaip, išskyrus sistemos, skirtos užtikrinti pagrindinių žemės ūkio produktų eksporto pajamų stabilizavimą (STABEX) pagal EPF, buvusius prieš 9-ąjį EPF, lėšų likučius ir po pirmiau minėtų datų panaikintas lėšas, ir sumų, skirtų investicinei priemonei finansuoti, likučius bei kompensacijas, neįskaitant susijusių palūkanų subsidijų. Nuo 2007 m. gruodžio 31 d. iki šio susitarimo įsigaliojimo skirtos lėšos, kaip nurodyta pirmiau, bus naudojamos tik tam, kad būtų užtikrinti ES administracijos darbo pajėgumai ir apmokėtos patiriamos išlaidos, skirtos vykdomų projektų palaikymui, kol įsigalios 10-asis EPF.

5.

Bendra šios daugiametės finansavimo struktūros suma skiriama laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Išskyrus sumas, skirtas investicinei priemonei finansuoti, neįskaitant susijusių palūkanų subsidijų, 10-ojo EPF lėšos vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. nebeskiriamos, išskyrus atvejus, kai Komisijos pasiūlymu Europos Sąjungos Taryba vieningai priima kitokį sprendimą.

6.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu Ambasadorių komitetas, neviršydamas daugiametės finansavimo struktūros bendros sumos, gali imtis atitinkamų priemonių, kad įgyvendintų programavimo reikalavimus, susijusius su viena iš 2 punkte nurodytų sumų, įskaitant šių sumų lėšų perskirstymą.

7.

Šalys atliks veiklos apžvalgą, įvertindamos įsipareigojimų įgyvendinimą ir lėšų išmokėjimą bei suteiktos pagalbos rezultatus ir poveikį. Ši apžvalga bus atlikta remiantis 2010 m. Komisijos parengtu pasiūlymu. Ja bus grindžiamas sprendimas dėl finansinio bendradarbiavimo sumos po 2013 m.

8.

Kiekviena valstybė narė gali teikti Komisijai ar EIB savanorišką paramą, skirtą paremti AKR ir EB partnerystės susitarimo tikslus. Valstybės narės taip pat gali prisidėti prie projektų ar programų, pavyzdžiui, specialių Komisijos ar EIB vykdomų iniciatyvų, finansavimo. Turi būti garantuota, tokių iniciatyvų AKR atsakomybė nacionaliniu lygiu.“


DEKLARACIJOS

Deklaracijos dėl 2008–2013 m. daugiametės finansavimo struktūros, dėl kurios susitarta AKR ir EB Ministrų Tarybos 31-oje sesijoje, įvykusioje 2006 m. birželio 1–2 d. Port Morsbyje, Papua Naujojoje Gvinėjoje

1.   EPS: ES deklaracija:

Ekonominės partnerystės susitarimais, kaip vystymosi priemonėmis, siekiama skatinti sklandų ir laipsnišką AKR valstybių integravimąsi į pasaulio ekonomiką, visų pirma, pasinaudojant visomis regioninės integracijos ir pietų valstybių tarpusavio prekybos teikiamomis galimybėmis.

Komisija dar kartą patvirtina, kad svarbu imtis tolesnių veiksmų siekiant nuoseklios regioninės integracijos ir sektorių politikos reformų ir tai, kad vykstant programavimo dialogui su AKR šalimis dėl 9-ojo EPF galutinės peržiūros bei dėl 10-ojo EPF išteklių bus atsižvelgiama į palaipsniui atsirandančius poreikius laikotarpiu nuo įsigaliojimo 2008 m. sausio 1 d.

Be to, Europos Sąjunga primena savo įsipareigojimus iki 2010 m. iš esmės padidinti pagalbą prekybai papildomai prie teikiamos iš EPF išteklių.

2.   Panaikintos lėšos: Bendrijos deklaracija:

Remdamasi veiklos peržiūra, kuri bus atliekama 2010 m., ir Komisijos pasiūlymu, Europos Sąjungos Taryba apsvarstys, ar vieningai priimti sprendimą dėl iš 9-ojo ir ankstesnių EPF finansuotiems AKR projektams skirtų nepanaudotų lėšų pervedimo į 10-ojo EPF rezervus. Atsižvelgdama į tai, kad pagal EPS siekiama svarbių vystymosi tikslų, Taryba ir Europos Sąjunga savo nuožiūra taip pat atkreips dėmesį į tolesnę paramą, skiriamą struktūrinio pertvarkymo išlaidų ir kitų vystymosi poreikių finansavimui įgyvendinant EPS.

3.   Palūkanų subsidijos: Bendrijos deklaracija:

Pripažįstant dideles adaptacines išlaidas, su kuriomis susiduria Protokolo dėl cukraus šalys dėl EB cukraus sektoriuje vykdomų reformų, EIB siekia dalį investicijų priemonės išteklių ir savo išteklių skirti investicijoms į cukraus sektorių Protokolą dėl cukraus pasirašiusiose AKR šalyse. Iš dotacijų paketo, skirto palūkanų subsidijų finansavimui, numatytam Kotonu susitarimo Ib priedo 2 punkto c papunktyje, kai taikoma ir remiantis tinkamumo kriterijais, nustatytais Kotonu susitarimo II priede, sutelkiama iki 100 mln. EUR suma.


Top