EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21979A0919(01)

konvencija dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos

OJ L 38, 10.2.1982, p. 3–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 86 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 86 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 89 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 89 - 103
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 282 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 200 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 200 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 5 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/72/oj

Related Council decision
Related Council decision

21979A0919(01)Oficialusis leidinys L 038 , 10/02/1982 p. 0003 - 0032
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 10 p. 0089
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 10 p. 0089
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 15 tomas 3 p. 0086
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 15 tomas 3 p. 0086


KONVENCIJA

Dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos

PREAMBULĖ

VALSTYBĖS, EUROPOS TARYBOS NARĖS IR KITOS ŠIOS KONVENCIJOS SIGNATARĖS,

manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra kuo glaudesnė jos narių vienybė;

atsižvelgdamos į Europos Tarybos valią kooperuotis su kitomis valstybėmis aplinkos apsaugos srityje;

pripažindamos, kad laukinė flora ir fauna sudaro gamtinio paveldo estetinę, mokslinę, kultūrinę, rekreacinę, ekonominę ir savitą vertybę, kurią svarbu išsaugoti ir perduoti būsimoms kartoms;

pripažindamos esminį laukinės floros ir faunos vaidmenį palaikant biologinę pusiausvyrą;

konstatuodamos daugelio laukinės floros ir faunos rūšių retėjimą ir išnykimo grėsmę, pakibusią virš kai kurių iš jų;

pripažindamos, kad gamtinės gyvenamosios aplinkos išsaugojimas yra vienas iš esminių elementų globojant bei saugant laukinę florą ir fauną;

pripažindamos, kad laukinės floros ir faunos apsaugos klausimai vyriausybių turės būti svarstomi aptariant nacionalinius tikslus bei programas ir kad turės būti sukurtas tarptautinis kooperavimasis, ypač saugant migruojančias rūšis;

atsižvelgdamos į daugelį kvietimų bendroms akcijoms, kilusių iš vyriausybių ir tarptautinių institucijų, ypač išreikštų Jungtinių Tautų konferencijoje aplinkos klausimais l972 m., Europos Tarybos Konsultacinėje Asamblėjoje;

siekdamos tęsti veiklą gamtos apsaugos srityje sutinkamai su Antrosios Europos ministrų Konferencijos aplinkos apsaugos klausimais rezoliucijos Nr.2 rekomendacijomis,

SUSITARIA:

I SKYRIUS

Pagrindinės nuostatos

1 straipsnis

1. Šios Konvencijos objektas yra užtikrinti laukinės floros ir faunos, jų natūralios gyvenamosios aplinkos apsaugą, ypač rūšių ir buveinių, kurių apsaugai būtinas daugelio valstybių kooperavimasis, ir paskatinti šį kooperavimąsi.

2. Ypatingas dėmesys yra skiriamas rūšims, čia suprantamoms kaip migruojančios, nykstančios ir mažėjančios rūšys.

2 straipsnis

Susitariančiosios Šalys imasi reikiamų priemonių išlaikyti arba palaikyti laukinės floros ir faunos visumą lygyje, kuris reikalingas ekologiniu, moksliniu ir kultūriniu požiūriu, atsižvelgiant taip pat į ekonominį bei rekreacinį reikalingumą ir į lokaliai grėsmėje atsidūrusių porūšių, varietetų ir formų apsaugos reikalavimus.

3 straipsnis

1. Kiekviena susitariančioji Šalis imasi reikiamų priemonių, kad būtų vykdoma laukinės floros ir faunos, jų natūralios gyvenamosios aplinkos apsaugos nacionalinė politika, skiriant ypatingą dėmesį nykstančioms ir mažėjančioms rūšims, ypač endeminėms rūšims ir jų gyvenamosios aplinkos apsaugai, sutinkamai su šios Konvencijos nuostatomis.

2. Kiekviena susitariančioji Šalis įsipareigoja savo tvarkymo ir vystymo, kovos priemonių su teršimu politikoje atsižvelgti į laukinės floros ir faunos apsaugos reikalavimus.

3. Kiekviena susitariančioji Šalis skatina švietimą ir pagrindinės informacijos, susijusios su būtinybe saugoti laukinę florą ir fauną bei jų gyvenamąją aplinką, platinimą.

II SKYRIUS

Buveinių apsauga

4 straipsnis

1. Kiekviena susitariančioji Šalis imasi įstatyminių ir reglamentuotų priemonių, nukreiptų ir būtinų globoti laukinės floros ir faunos rūšių, ypač išvardytų I ir II priedėliuose, buveines ir išlaikyti gresiančias išnykti jų natūralias buveines.

2. Susitariančiosios Šalys savo tvarkymo ir vystymo politikoje atsižvelgia į būtinybę išsaugoti apsaugines zonas, numatytas ankstesniame paragrafe, kad būtų išvengta arba maksimaliai apribotas visiškas tų zonų sugadinimas.

3. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja skirti dėmesį apsaugai ypač zonų, kurios yra svarbios migruojančioms rūšims, išvardytoms II ir III priedėliuose, ir kurios yra išsidėsčiusios būdu, atitinkančiu jų migracijos kelius, žiemojimo, susibūrimo, mitybos, dauginimosi, šėrimosi vietas.

4. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja koordinuoti, kiek tai yra reikalinga, jų pastangas globojant gamtinę gyvenamąją aplinką, apibrėžtą šiuo straipsniu, pasienio regionuose iš vienos ir kitos sienos pusės.

III SKYRIUS

Rūšių apsauga

5 straipsnis

Kiekviena susitariančioji Šalis imasi įstatyminių ir reglamentuotų priemonių, nukreiptų ir būtinų užtikrinti apsaugą laukinės floros rūšių, išvardytų I priedėlyje. Būtina uždrausti intensyviai skinti, rinkti, kirsti, rauti nurodytus augalus. Kiekviena susitariančioji Šalis uždraudžia, kiek tai reikalinga, šių rūšių augalų įsigijimą ir prekybą.

6 straipsnis

Kiekviena susitariančioji Šalis imasi įstatyminių ir reglamentuotų priemonių, nukreiptų ir būtinų užtikrinti apsaugą laukinės faunos rūšių, išvardytų II priedėlyje. Būtina uždrausti šių rūšių:

a) intensyvų gaudymą bet kokiu būdu, įsigijimą ir naikinimą;

b) intensyvų dauginimosi vietų ir poilsio plotų ardymą bei naikinimą;

c) intensyvų laukinių gyvūnų trikdymą, ypač dauginimosi, jauniklių vedžiojimosi bei žiemojimo laikotarpiu, juo labiau kad trikdymui labai jautrūs šios Konvencijos objektai;

d) intensyvų kiaušinių naikinimą ar rinkimą gamtoje ar kitose jų perėjimo vietose;

e) įsigijimą ir vidaus prekybą šiais gyvūnais, gyvais bei negyvais, jų dalimis ar produktais iš jų, lengvai identifikuojamais, juo labiau kad ši priemonė yra veiksminga šio skyriaus nuostata.

7 straipsnis

1. Kiekviena susitariančioji Šalis imasi įstatyminių ir reglamentuotų priemonių, nukreiptų ir reikalingų globoti laukinės faunos rūšis, išvardytas III priedėlyje.

2. Naudojimas laukinės faunos rūšių, išvardytų III priedėlyje, yra reglamentuotas tokiu būdu, kad būtų išlaikytas jų populiacijų egzistavimas už pavojingos ribos, atsižvelgiant į 2 straipsnio nuostatą.

3. Šios priemonės susideda iš:

a) draudimo periodo nustatymo ir (arba) kitų eksploatavimo ribojimo priemonių;

b) eksploatacijos laiko ar vietovės draudimo, kad būtų sudarytos sąlygos egzistuojančioms populiacijoms išlikti patenkinamame lygyje;

c) reglamentavimo, jei tai reikalinga, parduoti, siūlyti pirkti, įsigyti, transportuoti laukinius gyvūnus – gyvus ir negyvus.

8 straipsnis

Jei veikla gaudant ar naikinant laukinės faunos rūšis, išvardytas III priedėlyje, arba išimtimis, numatytomis 9 straipsnyje, gali pakenkti rūšims, išvardytoms II priedėlyje, susitariančiosios Šalys uždraudžia naudoti visas neatrankines gaudymo ir naikinimo priemones, taip pat priemones, galinčias sukelti vietinį nykimą arba stiprų rūšių populiacijų trikdymą, taip pat ir priemones, išvardytas IV priedėlyje.

9 straipsnis

1. Sąlygomis, kai nėra kito patenkinamo sprendimo ir kai pažeidimas negresia populiacijos išlikimui, kiekviena susitariančioji Šalis gali pažeisti 4, 5, 6, 7 straipsnių nuostatas ir draudžiamas naudoti priemones, nurodytas 8 straipsnyje:

- floros ir faunos globos interesais;

- užkertant kelią dideliems nuostoliams žemės ūkio kultūroms, naminiams gyvuliams, miškams, žuvininkystei, vandenims, kitiems nuosavybės objektams;

- žmonių sveikatos ir saugumo interesais, oro linijų /skraidymo/ saugumo ir kitų visuomenės prioritetų interesais;

- mokymo ir švietimo, veisimo, reintrodukcijos, taip pat gyvulininkystės tikslais;

- leidžiant griežtai kontroliuojamomis sąlygomis atrankos būdu ir tam tikru kiekiu įsigyti, naudoti ar kitaip protingai eksploatuoti nedidelį kiekį kai kurių laukinių gyvūnų ir augalų.

2. Susitariančiosios Šalys pateikia Nuolatiniam komitetui metinį pranešimą apie padarytas remiantis ankstesniu paragrafu išimtis. Pranešime turi būti pažymėta:

- populiacijos, kurios sudaro ar sudarė išimties objektą, ir, jei įmanoma, egzempliorių skaičius;

- leistas sunaikinimo ar sugavimo būdas;

- rizikos sąlygos, vietos ir laiko aplinkybės, kuriomis ši išimtis buvo padaryta;

- valdžios teisnumas deklaruoti, kad šios sąlygos buvo realizuotos, ir teisnumas sprendimų, susijusių su priemonėmis, kurios galėjo būti panaudotos, jų limitais ir asmenimis, kuriems patikėta egzekucija;

- vykdyta kontrolė.

IV SKYRIUS

Nuostatos, susijusios su migruojančiomis rūšimis

10 straipsnis

1. Be priemonių, įvardytų 4, 6, 7 ir 8 straipsniuose, susitariančiosios Šalys įsipareigoja koordinuoti savo pastangas saugant migruojančias rūšis, išvardytas II ir III priedėliuose, jei jų migracijos keliai kerta šių šalių teritoriją.

2. Susitariančiosios Šalys imasi priemonių užtikrinti, kad draudimo laikotarpis ir/arba kitos naudojimą reglamentuojančios priemonės, nustatytos remiantis 7 straipsnio 3a paragrafu, atitiktų migruojančių rūšių, išvardytų III priedėlyje, poreikius.

V SKYRIUS

Papildomos nuostatos

11 straipsnis

1. Šios Konvencijos nuostatoms vykdyti susitariančiosios Šalys įsipareigoja:

a) kooperuotis kiekvieną kartą, kada tai daryti bus naudinga, ypač kai šis kooperavimasis galės padidinti priemonių šios Konvencijos nuostatoms vykdyti efektyvumą;

b) skatinti ir koordinuoti tyrimo darbus, susijusius su šios Konvencijos tikslais.

2. Kiekviena susitariančioji Šalis įsipareigoja:

a) skatinti vietinių laukinės floros ir faunos rūšių reintrodukciją, jei ši priemonė prisidės prie gresiančių išnykti rūšių išsaugojimo, su sąlyga, kad bus atsižvelgta į kitų susitariančiųjų Šalių patirtį, mokslą siekiant išaiškinti, ar ši reintrodukcija bus veiksminga ir priimtina;

b) griežtai kontroliuoti nevietinių rūšių introdukciją.

3. Kiekviena susitariančioji Šalis turi supažindinti Nuolatinį komitetą su tos šalies teritorijoje visuotinai saugomomis rūšimis, neįrašytomis į I ir II priedėlius.

12 straipsnis

Susitariančiosios Šalys laukinės floros ir faunos bei jų gyvenamosios aplinkos apsaugai gali nustatyti griežtesnes priemones, nei numatytos šioje Konvencijoje.

VI SKYRIUS

Nuolatinis komitetas

13 straipsnis

1. Šios Konvencijos tikslams yra įsteigiamas Nuolatinis komitetas.

2. Visos susitariančiosios Šalys gali būti atstovaujamos Nuolatiniame komitete vieno ar kelių delegatų. Kiekviena delegacija turi vieną balsą. Srityse, susijusiose su jos kompetencija, Europos ekonominė bendrija balsuojant turi tiek balsų, kiek yra jos valstybių – šios Konvencijos susitariančiųjų Šalių; Europos ekonominė bendrija nesinaudoja balso teise atvejais, kai su tuo susijusios valstybės narės atlieka tai pačios ir tarpusavyje.

3. Visos valstybės – Europos Tarybos narės, kurios nėra Konvencijos susitariančiosios Šalys, gali dalyvauti Komitete kaip stebėtojos.

Nuolatinis komitetas gali kviesti visas valstybes – ne Europos Tarybos nares, kurios nėra Konvencijos susitariančiosios Šalys, dalyvauti stebėtojomis viename iš jo posėdžių.

Visos organizacijos ir visos techninės institucijos, veikiančios laukinės floros ir faunos bei jų gyvenamosios aplinkos globos, apsaugos arba valdymo srityje, priskiriamos vienai iš šių kategorijų:

a) tarptautinės organizacijos ir institucijos, tiek vyriausybinės, tiek nevyriausybinės, arba nacionalinės valstybinės institucijos;

b) nacionalinės nevyriausybinės organizacijos ir institucijos, kurios pritaria šiems tikslams šalyje,

kurioje jos yra įkurtos, gali pranešti Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui bent prieš tris mėnesius iki Komiteto posėdžio apie savo norą dalyvauti stebėtoju šiame posėdyje. Jos bus priimtos, jei bent prieš mėnesį iki posėdžio trečdalis susitariančiųjų Šalių neinformuos Generalinio Sekretoriaus, jog jos tam prieštarauja.

4. Nuolatinį komitetą kviečia Europos Tarybos Generalinis Sekretorius. Jis kviečia pirmąjį posėdį per vienerius metus skaičiuojant nuo Konvencijos įsigaliojimo datos. Komitetas renkasi ne rečiau kaip kas dveji metai arba jei dauguma susitariančiųjų Šalių nustatyta forma to reikalauja.

5. Susitariančiųjų Šalių dauguma nustato Nuolatinio komiteto posėdžiams rengti reikalingą kvorumą.

6. Su šios Konvencijos nuostatų išlygomis Komitetas sudaro savo vidaus reglamentą.

14 straipsnis

1. Nuolatiniam komitetui pavesta stebėti šios Konvencijos panaudojimą. Jis gali:

- nuolat peržiūrėti šios Konvencijos nuostatas, įskaitant jos priedėlius, ir daryti pakeitimus, jeigu jie reikalingi,

- ruošti rekomendacijas susitariančiosioms Šalims dėl priemonių šiai Konvencijai vykdyti,

- rekomenduoti būdus užtikrinti viešai informacijai apie darbus, atliekamus šios Konvencijos rėmuose,

- ruošti siūlymus Ministrų komitetui dėl valstybių – ne Europos Tarybos narių prisijungimo prie šios Konvencijos,

- ruošti visus siūlymus siekiant padidinti šios Konvencijos veiksmingumą, taip pat dėl sutarčių su valstybėmis, kurios nėra Konvencijos susitariančiosios Šalys, sutikti padaryti veiksmingesnę rūšių ir rūšių grupių apsaugą.

2. Savo misijai įvykdyti Nuolatinis komitetas gali savo iniciatyva numatyti ekspertų grupių posėdžius.

15 straipsnis

Po kiekvieno posėdžio Nuolatinis komitetas siunčia Europos Tarybos Ministrų komitetui pranešimą apie savo veiklą ir Konvencijos funkcionavimą.

VII SKYRIUS

Pataisos, pakeitimai

16 straipsnis

1. Visi šios Konvencijos straipsnių pakeitimai, pasiūlyti susitariančiųjų Šalių arba Ministrų komiteto, yra kaupiami pas Europos Tarybos Generalinį Sekretorių ir bent prieš du mėnesius iki Nuolatinio komiteto posėdžio siunčiami valstybėms – Europos Tarybos narėms, visiems signatarams, visoms susitariančiosioms Šalims, visoms valstybėms, kviečiamoms pasirašyti šią Konvenciją, sutinkamai su l9 straipsnio nuostata, ir visoms valstybėms, pakviestoms prie jos prisijungti, sutinkamai su 20 straipsnio nuostata.

2. Visi pakeitimai, pasiūlyti sutinkamai su ankstesnio paragrafo nuostata, yra svarstomi Nuolatiniame komitete, kai:

a) nuo 1 iki 12 straipsnių pakeitimai pateikti pritarus trijų ketvirtadalių balsų daugumai svarstant susitariančiųjų Šalių pasitarime;

b) nuo 13 iki 24 straipsnių pakeitimai pateikti pritarus trijų ketvirtadalių balsų daugumai svarstant Ministrų komitete. Šis tekstas po pritarimo perduodamas susitariančiosioms Šalims jų priėmimui.

3. Visos pataisos įsigalioja per mėnesį po to, kai visos susitariančiosios Šalys informuoja Generalinį Sekretorių apie jų priėmimą.

4. Šio straipsnio 1, 2a ir 3 paragrafų nuostatos yra taikomos ir priimant naujus šios Konvencijos priedėlius.

17 straipsnis

1. Visos šios Konvencijos priedėlių pataisos, pasiūlytos susitariančiųjų Šalių arba Ministrų komiteto, yra perduodamos Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui ir bent prieš du mėnesius iki Nuolatinio komiteto posėdžio išsiunčiamos valstybėms- Europos Tarybos narėms, visiems signatarams, visoms susitariančiosioms Šalims, visoms valstybėms, pakviestoms pasirašyti šią Konvenciją, sutinkamai su l9 straipsnio nuostata, ir visoms valstybėms, pakviestoms prisijungti prie jos, sutinkamai su 20 straipsnio nuostata.

2. Visos pataisos, pasiūlytos sutinkamai su ankstesnio paragrafo nuostata, yra svarstomos Nuolatiniame komitete, kuris gali joms pritarti dviejų trečdalių susitariančiųjų Šalių dauguma. Pritartasis tekstas išsiunčiamas susitariančiosioms Šalims.

3. Pasibaigus trijų mėnesių terminui po to, kai Nuolatinis komitetas pritarė ir, išskyrus jei trečdalis susitariančiųjų Šalių notifikavo (pranešė) prieštaravimus, visos pataisos įsigalioja susitariančiųjų Šalių, nepranešusių apie prieštaravimus, atžvilgiu.

VIII SKYRIUS

Nesutarimų sprendimas

18 straipsnis

1. Nuolatinis Komitetas palengvina, kiek reikalinga, tvarką nesutarimams, iškylantiems vykdant Konvenciją, spręsti.

2. Visi nesutarimai tarp susitariančiųjų Šalių, susiję su šios Konvencijos interpretavimu arba taikymu, kurie nėra reglamentuoti ankstesnio paragrafo nuostatomis arba derybų keliu tarp nesutariančių šalių, išskyrus jei šios šalys yra susitarusios kitaip, vienos iš jų prašymu nagrinėjamos arbitraže. Kiekviena šalis skiria vieną arbitrą ir du arbitrai skiria trečią arbitrą. Jei su šio straipsnio 3 paragrafo išlygomis, per tris mėnesius skaičiuojant nuo pareiškimo arbitražui, viena iš šalių nepaskyrė savo arbitro, Europos Žmogaus Teisių Teismo Prezidentas veikia kitos šalies prašymu dėl jo skyrimo iš naujo per tris mėnesius. Tokia pati procedūra taikoma ir atveju, kai du arbitrai negali sutarti dėl trečiojo arbitro per tris mėnesius, skaičiuojant nuo pirmųjų dviejų arbitrų skyrimo.

3. Atveju, kai nesutarimai kyla tarp dviejų susitariančiųjų Šalių, iš kurių viena yra valstybė – Europos ekonominės bendrijos narė, kita susitariančioji Šalis prašymą arbitražui adresuoja ir šiai valstybei narei, taip pat ir Bendrijai, kurios jį notifikuoja drauge per du mėnesius nuo pareiškimo gavimo, jei valstybė narė arba Bendrija, arba valstybė narė ir Bendrija drauge sudaro nesutariančią pusę. Stokojant šios notifikacijos anksčiau paminėtu laiku, valstybė narė ir Bendrija pripažįsta, kad yra tik viena ir ta pati šalis, nesutarianti nuostatų taikyme, valdanti arbitražinio teismo procedūras ir sudėtį. Tas pats yra, kai valstybė narė ir Bendrija sudaro kartu nesutarimų šalį.

4. Arbitražinis teismas nustato savo procedūrų reglamentą. Sprendimai priimami balsų dauguma. Jo nuosprendis yra galutinis ir privalomas.

5. Kiekviena nesutariančioji šalis padengia išlaidas arbitrui, kurį ji skiria, ir šalys lygia dalimi padengia trečiojo arbitro išlaidas, taip pat ir kitas arbitražo turėtas išlaidas.

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

19 straipsnis

1. Ši Konvencija yra atvira pasirašyti valstybėms – Europos Tarybos narėms ir šalims – ne narėms, kurios dalyvavo jos parengime, taip pat šalims – Europos ekonominės bendrijos narėms.

Iki jos įsigaliojimo ji taip pat atvira pasirašyti visoms kitoms valstybėms, Ministrų Komiteto pakviestoms ją pasirašyti.

Konvencija pateikiama ratifikavimui, priėmimui ir aprobavimui. Ratifikavimo, priėmimo ir aprobavimo dokumentai deponuojami pas Europos Tarybos Generalinį Sekretorių.

2. Konvencija įgyja galią pirmąją dieną mėnesio, einančio pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui po to, kai penkios valstybės, iš kurių bent keturios – Europos Tarybos narės, bus pareiškusios jų sutikimą būti Konvencijos šalimis sutinkamai su ankstesnio paragrafo nuostata.

3. Ji įgyja galią visų valstybių signatarių ar Europos ekonominės bendrijos požiūriu, kurios vėliau pareikš sutikimą būti jos šalimis, pirmąją dieną mėnesio, einančio pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui nustačius ratifikavimo, priėmimo ir aprobavimo tvarką.

20 straipsnis

1. Įsigaliojus šiai Konvencijai, Europos Tarybos Ministrų komitetas gali po konsultacijų su susitariančiosiomis Šalimis kviesti prisijungti prie Konvencijos visas valstybes – ne Bendrijos nares, kurios, pakviestos pasirašyti sutinkamai su 19 straipsnio nuostata, to dar nepadarė, ir visas kitas valstybes – ne nares.

2. Kiekvienai prisijungusiai valstybei Konvencija įsigalios pirmąją dieną mėnesio, einančio pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui po to, kai pasirašymo dokumentai bus deponuoti prie Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus.

21 straipsnis

1. Kiekviena valstybė gali pasirašymo arba ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo arba prisijungimo dokumentų deponavimo metu nurodyti teritoriją, kur galios ši Konvencija.

2. Kiekviena susitariančioji Šalis gali jos ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo ar prisijungimo dokumentų deponavimo metu arba bet kokiu kitu metu ateityje praplėsti šios Konvencijos naudojimą, Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotoje deklaracijoje pažymint visas kitas teritorijas ir kuriuos tarptautinius ryšius ji užtikrina arba kuriems ji yra teisni sąlyginai.

3. Visi pareiškimai, susiję su pareiškime deklaruotomis teritorijomis, remiantis ankstesniu paragrafu, galės būti patenkinti Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu. Pakeitimai įgis galią pirmąją dieną mėnesio, einančio pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui po to, kai pranešimą gavo Generalinis Sekretorius.

22 straipsnis

1. Kiekviena valstybė gali pasirašydama arba ratifikavimo, priėmimo, aprobavimo arba prisijungimo dokumentų deponavimo metu formuluoti vieną ar daugiau išlygų, susijusių su kai kuriomis I–III priedėliuose išvardytomis rūšimis, ir (arba) dėl kai kurių šių rūšių, kurios pažymėtos čia ar išlygose, kai kurių medžioklės ar kitokio naudojimo būdų, nurodytų IV priedėlyje. Generalinio pobūdžio išlygos nepriimamos.

2. Visos Susitariančiosios Šalys, kurios išplečia šios Konvencijos naudojimą teritorijoje pagal 21 straipsnio 2 paragrafo numatytą deklaravimą, gali šioje teritorijoje formuluoti vieną ar daugiau išlygų sutinkamai su ankstesnio paragrafo nuostata.

3. Jokios kitos išlygos nepriimamos.

4. Visos susitariančiosios Šalys, kurios pateikė išlygas pagal šio straipsnio 1 ir 2 paragrafus, gali jas visas ar dalį jų atšaukti Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pareiškimu. Atšaukimas bus priimtas nuo datos, kai pareiškimą gaus Generalinis Sekretorius.

23 straipsnis

1. Visos susitariančiosios Šalys gali bet kada denonsuoti šią Konvenciją adresuodamos pareiškimą Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

2. Denonsavimas įsigalioja pirmąją dieną mėnesio, einančio pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui po to, kai Generalinis Sekretorius gavo pareiškimą.

24 straipsnis

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius praneša valstybėms – Europos Tarybos narėms, visoms valstybėms signatarėms, Europos ekonominei bendrijai – šios Konvencijos signatarei ir visoms susitariančiosioms Šalims:

a) visus parašus;

b) visų ratifikavimo, priėmimo ir aprobavimo arba prisijungimo dokumentų duomenis;

c) visas šios Konvencijos įsigaliojimo datas sutinkamai su jos 19 ir 20 straipsniais;

d) visą sukauptą informaciją pagal 13 straipsnio 3 paragrafo nuostatą;

e) visus pranešimus dėl naudojimosi 15 straipsnio nuostata;

f) visas pataisas ir visus naujus priedėlius, priimtus pagal 16 ir 17 straipsnius, ir datas, kada tos pataisos ir nauji priedėliai įsigalioja;

g) visus pareiškimus dėl 21 straipsnio 2 ir 3 paragrafų nuostatų;

h) visas išlygas, pareikštas pagal 22 straipsnio 1 ir 2 paragrafų nuostatas;

i) patenkintus išlygų atšaukimus pagal 22 straipsnio 4 paragrafo nuostatą;

j) visus pareiškimus, padarytus pagal 23 straipsnio, nuostatas, ir datas, kada denonsavimas įsigalios.

Žemiau pasirašiusieji, tam įgalioti, pasirašė šią Konvenciją.

Pasirašyta Berne 1979 m. rugsėjo 19 d. prancūzų ir anglų kalba, abiem tekstams turint lygią galią, vienintelis egzempliorius, kuris bus deponuotas Europos Tarybos archyve. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius išsiųs atitinkamai paliudytas kopijas kiekvienai valstybei – Europos Tarybos narei, kiekvienai valstybei ir Europos ekonominei bendrijai – signatarėms, taip pat ir valstybėms, pakviestoms pasirašyti šią Konvenciją arba prie jos prisijungti.

--------------------------------------------------

I PPRIEDĖLIS

GRIEŽTAI SAUGOMOS FLOROS RŪŠYS

PTERIDOPHYTA

ASPIDIACEAE

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Campanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa P. Porta

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto de Silva

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia laciniata Willd.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Aster sibiricus L.

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halácsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea lactiflora Halácsy

Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Brassica hilarionis Post

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P. Porta

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P.H. Davis

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus maritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Smith

LILIACEAE

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodoxa lochiae Meikle

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Limonium paradoxum Pugsley

Limonium recurvum C.E. Salmon

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis Heywood

Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt

Ranunculus kykkoënsis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Bupleurum kakiskalae Greuter

Ferula cypria Post

Laserpitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

--------------------------------------------------

II PRIEDĖLIS

GRIEŽTAI SAUGOMOS FAUNOS RŪŠYS

ŽINDUOLIAI

INSECTIVORA

Talpidae

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA

visos rūšys, išskyrus

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Citellus citellus

Cricetidae

Cricetus cricetus

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

visos rūšys

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Lynx pardina

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra aegagrus

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

ODONTOCETI

Delphinidae

Delphinus delphis

Tursiops truncatus

Phocaenidae

Phocaena phocaena

MYSTACOCETI

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

PAUKŠČIAI

GAVIIFORMES

Gaviidae

Visos rūšys

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

Visos rūšys

Procellariidae

Puffinus puffinus

Procellaria diomedea

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalocrocorax pygmaeus

Pelecanidae

Visos rūšys

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bubulcus (Ardeola) ibis

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

Visos rūšys

Threskiornithidae

Visos rūšys

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

visos rūšys

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

visos rūšys

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

visos rūšys

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Hoplopterus spinosus

Charadrius histicula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

visos rūšys

Phalaropodidae

visos rūšys

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

visos rūšys

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

visos rūšys

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

visos rūšys

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

visos rūšys

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

visos rūšys

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Eremophila alpestris

Hirundinidae

visos rūšys

Motacillidae

visos rūšys

Laniidae

visos rūšys

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

visos rūšys

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Sylviinae

visos rūšys

Regulinae

visos rūšys

Muscicapinae

visos rūšys

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

visos rūšys

Sittidae

visos rūšys

Certhiidac

visos rūšys

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Ploceidae

Petronia petronia

Montrifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactis

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

VARLIAGYVIAI

CAUDATA

Salamandridae

Salamandrina terdigitata

Salamandra (Mertensiella) luschani

Chioglossa lusitanica

Triturus cristatus

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

ROPLIAI

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides marchi

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta simonyi

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Coronella austriaca

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

--------------------------------------------------

III PRIEDĖLIS

SAUGOMOS FAUNOS RŪŠYS

ŽINDUOLIAI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

visos rūšys

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (europaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridae

Castor fiber

Gliridae

visos rūšys

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA

Visos rūšys, neįrašytos į II priedėlį,

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Viverridae

visos rūšys

Felidae

Felis catus (silvestris)

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

visos rūšys

Bovidae

Ovis aries (musimon, ammon)

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

PAUKŠČIAI

Visos rūšys, neįrašytos į II priedėlį, išskyrus:

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone and cornix)

VARLIAGYVIAI

Visos rūšys, neįrašytos į II priedėlį

ROPLIAI

Visos rūšys, neįrašytos į II priedėlį

--------------------------------------------------

IV PRIEDĖLIS

DRAUDŽIAMI MEDŽIOKLĖS IR KITOKIO NAUDOJIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

ŽINDUOLIAI:

Kilpos.

Masalui naudojami gyvi apakinti ar suluošinti gyvūnai.

Magnetofonai.

Skirti užmušti ir apsvaiginti elektros aparatai.

Dirbtiniai šviesos šaltiniai.

Veidrodžiai ir kiti akinantys daiktai.

Taikinių apšvietimo priemonės.

Taikikliai, turintys vaizdo keitiklį arba elektroninį vaizdo didintuvą šaudant naktį.

Sprogmenys [1].

Tinklai. [2]

[3]

Nuodai ir užnuodyti arba imobilizuoti jaukai.

Dujos ir dūmai.

Pusautomačiai arba automatiniai ginklai, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip dvi šovinių apkabos.

Orlaiviai.

Judančios motorinės priemonės.

PAUKŠČIAI:

Kilpos [4].

Klijai.

Meškerių kabliukai.

Masalui naudojami gyvi apakinti ar suluošinti paukščiai.

Magnetofonai.

Skirti užmušti ir apsvaiginti elektros aparatai.

Dirbtinės šviesos šaltiniai.

Veidrodžiai ir kiti akinantys daiktai.

Taikinių apšvietimo priemonės.

Taikikliai, turintys vaizdo keitiklį arba elektroninį vaizdo didintuvą šaudant naktį.

Sprogmenys.

Tinklai.

Spąstai.

Nuodai ir užnuodyti ar imobilizuoti jaukai.

Pusautomačiai ir automatiniai ginklai, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip dvi šovinių apkabos.

Orlaiviai.

Judančios motorinės priemonės.

[1] Išskyrus banginių medžioklę.

[2] Naudojimas masiniam ir neselektyviam gaudymui.

[3] Spąstai

[4] Išskyrus kurapkas šiauriau 580 ŠP platumos.

--------------------------------------------------

Top