EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E/TXTR(02)

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinių redakcijų bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos klaidų ištaisymas (OL C 202, 2016 6 7 d.)

OJ C 400, 28.10.2016, p. 1–6 (DE, ET, FR, NL, PL, PT, RO, SK, FI)
OJ C 400, 28.10.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, EL, EN, HR, IT, LV, LT, HU, MT, SL, SV)
OJ C 400, 28.10.2016, p. 1–5 (GA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/corrigendum/2016-10-28/oj

28.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/1


Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinių redakcijų bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 202, 2016 m. birželio 7 d .)

(2016/C 400/01)

1.

2 puslapis, „Įvadinis žodis skaitytojui“ pakeičiamas šiuo tekstu:

„ĮVADINIS ŽODIS SKAITYTOJUI

Šioje publikacijoje pateikiamos Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), taip pat jų protokolų ir priedų suvestinės redakcijos su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašyta Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Joje taip pat pateikiamos prie Tarpvyriausybinės konferencijos, kuri priėmė Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos.

Be to, šioje publikacijoje pateikiamas pakeitimas, padarytas Protokolu, iš dalies keičiančiu Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, taip pat pakeitimas, padarytas 2012 m. rugpjūčio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 741/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas, taip pat pakeitimai, padaryti atitinkamais 2010 m. spalio 29 d. ir 2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimais, kuriais iš dalies keičiamas Sen Bartelemi salos ir Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu. Be to, šioje redakcijoje pateikiamas SESV 136 straipsnio papildymas 3 dalimi, padarytas 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, valstybėms narėms baigus ratifikavimo procedūras. Taip pat šioje redakcijoje pateikiami Kroatijos Respublikos stojimo aktu padaryti pakeitimai; taip pat prie jos pridedamas Protokolas dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties, kurį ratifikavo visos valstybės narės. Taip pat šioje redakcijoje pateikiami 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, padaryti pakeitimai.

Šioje publikacijoje taip pat pateikiami iki 2016 m. kovo mėn. patvirtinti klaidų ištaisymai.

Šioje publikacijoje taip pat pateikiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kurią Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre (OL C 303, 2007 12 14, p. 1). Šiame tekste pateikiama adaptuota 2000 m. gruodžio 7 d. paskelbta Chartija, kuri pakeičiama nuo 2009 m. gruodžio 1 d., kurią įsigaliojo Lisabonos sutartis. Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą 2007 m. paskelbta Chartija turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys.

Ši publikacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja Europos Sąjungos institucijų.“

2.

9 puslapis, turinys, po Protokolo (Nr. 37) papildoma šiuo protokolu:

„Protokolas (Nr. 38)

Protokolas dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties 328

3.

328 puslapis, papildoma šiuo protokolu:

„PROTOKOLAS (Nr. 38)

DĖL AIRIJOS ŽMONIŲ SUSIRŪPINIMO DĖL LISABONOS SUTARTIES

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

PRIMINDAMOS 2009 m. birželio 18– 19 d. Europos Vadovų Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos 27 valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų sprendimą dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties;

PRIMINDAMOS 2009 m. birželio 18–19 d. Europos Vadovų Taryboje posėdžiavusių valstybių ar vyriausybių vadovų pareiškimą, kad, sudarant kitą stojimo sutartį, jie išdėstys minėto sprendimo nuostatas protokole, kuris bus pridėtas, laikantis jų atitinkamų konstitucinių reikalavimų, prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo;

ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į Aukštųjų Susitariančių Šalių pasirašytą Sutartį tarp Aukštųjų Susitariančių Šalių ir Kroatijos Respublikos dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą;

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISĖ Į GYVYBĘ, ŠEIMĄ IR ŠVIETIMĄ

1 straipsnis

Jokia Lisabonos sutarties nuostata, kuria Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai suteikiamas teisinis statusas, ar tos sutarties nuostata laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje neturi jokios įtakos teisės į gyvybę apsaugos, numatytos Airijos Konstitucijos 40.3.1, 40.3.2 ir 40.3.3 straipsniuose, šeimos apsaugos, numatytos 41 straipsnyje, ir teisių, susijusių su švietimu, apsaugos, numatytos 42, 44.2.4 ir 44.2.5 straipsniuose, taikymo sričiai bei taikymui.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKESČIAI

2 straipsnis

Valstybių narių atžvilgiu nė viena Lisabonos sutarties nuostata jokiu būdu nekeičia Europos Sąjungos kompetencijos mokesčių srityje masto ar veikimo.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

SAUGUMAS IR GYNYBA

3 straipsnis

Europos Sąjunga savo veiksmus tarptautinėje arenoje grindžia demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi.

Sąjungos bendra saugumo ir gynybos politika sudaro neatsiejamą bendros užsienio ir saugumo politikos dalį ir suteikia Sąjungai operacinius pajėgumus, reikalingus vykdyti misijas už Sąjungos ribų, skirtas taikos palaikymui, konfliktų prevencijai ir tarptautinio saugumo stiprinimui pagal Jungtinių Tautų Chartijos principus.

Ši politika neturi įtakos nė vienos valstybės narės, įskaitant Airiją, saugumo ir gynybos politikai ar bet kurios valstybės narės įsipareigojimams.

Lisabonos sutartis nedaro poveikio ir neturi įtakos tradicinei Airijos karinio neutralumo politikai.

Valstybės narės – įskaitant Airiją, kuri veiks laikydamasi solidarumo principo ir nepažeisdama savo tradicinės karinio neutralumo politikos – pačios nuspręs, kokio pobūdžio paramą ir pagalbą suteiks valstybei narei, kurioje įvykdytas teroro aktas ar kuri tapo ginkluotos agresijos auka.

Sprendimas imtis bendros gynybos turės būti priimtas vieningu Europos Vadovų Tarybos sprendimu. Valstybės narės, įskaitant Airiją, laikydamosi Lisabonos sutarties ir atitinkamų savo konstitucinių nuostatų, nuspręstų, ar imtis bendros gynybos.

Jokia šios antraštinės dalies nuostata nedaro poveikio ir neturi įtakos jokios kitos valstybės narės pozicijai ar politikai, susijusiai su saugumu ir gynyba.

Be to, kiekviena valstybė narė, laikydamasi Lisabonos sutarties nuostatų ir nacionalinės teisės reikalavimų, nusprendžia, ar dalyvauti nuolatiniame struktūrizuotame bendradarbiavime ar Europos gynybos agentūros veikloje.

Lisabonos sutartyje nenumatoma sukurti Europos kariuomenę ar nustatyti karo tarnybą kurioje nors karinėje struktūroje.

Lisabonos sutartis nedaro poveikio Airijos ar kitos valstybės narės teisei nustatyti savo gynybos ir saugumo išlaidų pobūdį bei dydį ir savo gynybos pajėgumų pobūdį.

Pati Airija ar kita valstybė narė, laikydamasi nacionalinės teisės reikalavimų, nuspręs, ar dalyvauti kurioje nors karinėje operacijoje.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4 straipsnis

Šis protokolas yra atviras pasirašyti Aukštosioms Susitariančiosioms Šalims iki 2012 m. birželio 30 d.

Tuo atveju, jei šis protokolas neįsigalioja iki Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, šį protokolą ratifikuoja Aukštosios Susitariančios Šalys ir Kroatijos Respublika pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei.

Šis protokolas įsigalioja, jei įmanoma, 2013 m. birželio 30 d., jeigu visi ratifikavimo dokumentai jau bus deponuoti, arba, jei taip nepadaroma, pirmą kito mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo dokumentus deponuoja paskutinė valstybė narė.

5 straipsnis

Šis vienu egzemplioriumi airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudarytas protokolas, kurio kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas, deponuojamas Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, kuri po vieną patvirtintą kopiją persiunčia kitų valstybių narių vyriausybėms.

Kai Kroatijos Respublikai šis protokolas tampa privalomas pagal Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų 2 straipsnį, šio protokolo tekstas kroatų kalba, kuris yra vienodai autentiškas kaip ir pirmoje pastraipoje nurodyti tekstai, taip pat deponuojamas Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, kuri po vieną patvirtintą kopiją persiunčia kitų valstybių narių vyriausybėms.“


Top