EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(06)

Klaidų ištaisymo protokolas — Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. ( OL C 306, 2007 12 17 )

OJ C 111, 6.5.2008, p. 56–62 (IT, LT, PL, PT, SK, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

6.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/56


KLAIDŲ IŠTAISYMO PROTOKOLAS

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 306, 2007 m. gruodžio 17 d. )

(2008/C 111/18)

Šis klaidų ištaisymas buvo įteisintas klaidų ištaisymo protokolu, pasirašytu 2008 m. balandžio 30 d. Romoje deponuojant Italijos Respublikos Vyriausybei.

1.   SUTARTIES, IŠ DALIES KEIČIANČIOS EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTĮ IR EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTĮ, PAKEITIMAI

a)

23 puslapis, 1 straipsnio 22 punkto pakeičiančio 10 straipsnio 4 dalies antrasis sakinys

Yra:

„Jie nelaikomi acquis, kurį“;

turi būti:

„Jie nelaikomi acquis, kurią“.

b)

25 puslapis, 1 straipsnio 27 punkto a papunkčio antroji pastraipa

Yra:

„1. Sąjungos kompetencija bendros užsienio politikos ir saugumo srityje apima“;

turi būti:

„1. Sąjungos kompetencija bendros užsienio ir saugumo politikos srityje apima“.

c)

36 puslapis, 1 straipsnio 50 punkto 28b straipsnio 2 dalies antrasis sakinys

Yra:

„užtikrinti tokių misijų civilinių ir karinių aspektų koordinavimą.“;

turi būti:

„užtikrina tokių misijų civilinių ir karinių aspektų koordinavimą.“.

d)

44 puslapis, 2 straipsnio 7 punkto pirmosios pastraipos aštunta įtrauka

Yra:

„—

228 straipsnio 1 dalyje antrasis paminėjimas“;

turi būti:

„—

228 straipsnio 1 dalyje pirmasis paminėjimas“.

e)

44 puslapis, 2 straipsnio 7 punkto antrosios pastraipos ketvirta įtrauka

Antrosios pastraipos ketvirta įtrauka („— 231 straipsnio antrojoje pastraipoje“) panaikinama.

f)

45 puslapis, 2 straipsnio 8 punkto antra įtrauka

Yra:

„—

97b straipsnyje“;

turi būti:

„—

4 straipsnyje, tapusiame 97b straipsniu“.

g)

45 puslapis, 2 straipsnio 10 punktas

Yra:

„o paskutinėje preambulės konstatuojamoje dalyje žodžiai „NUTARĖ įsteigti EUROPOS BENDRIJĄ ir paskyrė“ pakeičiami žodžiu „PASKYRĖ“.“;

turi būti:

„o paskutinėje preambulės konstatuojamoje dalyje žodžiai „NUTARĖ įsteigti EUROPOS BENDRIJĄ ir […] paskyrė“ pakeičiami žodžiu „[…] PASKYRĖ“, atitinkamai gramatiškai tikslinant sakinį.“.

h)

48 puslapis, 2 straipsnio 13 punktas

Yra:

„7f STRAIPSNIS“;

turi būti:

„2f STRAIPSNIS“.

i)

49 puslapis, 2 straipsnio 14 punktas

Yra:

„žodžiai „šiame straipsnyje nurodytose veiklos srityse“ pakeičiami žodžiais „savo veiksmuose““;

turi būti:

„žodžiai „Visose šiame straipsnyje nurodytose veiklos srityse“ pakeičiami žodžiais „Visuose savo veiksmuose““.

j)

50 puslapis, 2 straipsnio 28 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Įrašomas 16 straipsnis su 255 straipsnio formuluote“;

turi būti:

„Įrašomas 16a straipsnis su 255 straipsnio formuluote“.

k)

51 puslapis, 2 straipsnio 33 punktas

Yra:

„Įrašomas 16e straipsnis, kurio formuluotė yra 13 straipsnio formuluotė; 2 dalyje žodžiai „imdamasi […] skatinamųjų priemonių“ pakeičiamas žodžiais „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali patvirtinti […] skatinamųjų priemonių pagrindinius principus“, sakinį atitinkamai tikslinant gramatiškai, o pabaigoje esantys žodžiai „Taryba sprendžia 251 straipsnyje nustatyta tvarka“ išbraukiami.“;

turi būti:

„Įrašomas 16e straipsnis, kurio formuluotė yra 13 straipsnio formuluotė; 2 dalyje žodžiai „imdamasi […] skatinamųjų priemonių, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą, skirtų valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama padėti siekti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, remti,“ pakeičiamas žodžiais „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali patvirtinti […] skatinamųjų priemonių, skirtų valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama padėti siekti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų, remti, pagrindinius principus, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą“, sakinį atitinkamai tikslinant gramatiškai, o pabaigoje esantys žodžiai „Taryba sprendžia 251 straipsnyje nustatyta tvarka“ išbraukiami.“.

l)

52 puslapis, 2 straipsnio 35 punkto b papunktis

Yra:

„3.

Tiems patiems, kaip ir 1 dalyje nurodytiems tikslams, ir jei Sutartys numato reikalingus įgaliojimus veikti,“;

turi būti:

„3.

Tiems patiems, kaip ir 1 dalyje nurodytiems tikslams, ir jei Sutartys nesuteikia tam reikalingų įgaliojimų veikti,“.

m)

55 puslapis, 2 straipsnio 51 punkto a papunktis

Yra:

„pirmojoje pastraipoje žodžiai „migruojantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams:“ pakeičiami žodžiais „migruojantiems samdomiems ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams:““;

turi būti:

„pirmojoje pastraipoje žodžiai „migruojantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams“ pakeičiami žodžiais „migruojantiems samdomiems ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams““.

n)

56 puslapis, 2 straipsnio 54 punkto a papunktis

Yra:

„ir dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų dėl veiklos pradėjimo ir ja verstis kaip savarankiškai dirbantiems asmenims koordinavimo.“;

turi būti:

„ir dėl valstybių narių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų dėl savarankiškai dirbančių asmenų veiklos pradėjimo ir vertimosi ja koordinavimo“.

o)

56 puslapis, 2 straipsnio 60 punkto pirmoji pastraipa

Yra:

„„stengdamasi […] Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali kvalifikuota balsų dauguma nustatyti priemones“ pakeičiami žodžiais „stengdamiesi […]““;

turi būti:

„„Stengdamasi […] Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali kvalifikuota balsų dauguma nustatyti priemones“ pakeičiami žodžiais „Stengdamiesi […]““.

p)

59 puslapis, 2 straipsnio 64 punkto pakeičiantis 61g straipsnis

Yra:

„šioje antraštinėje dalyje skyriuje numatytose srityse“;

turi būti:

„šioje antraštinėje dalyje numatytose srityse“.

q)

60 puslapis, 2 straipsnio 65 punkto pakeičiančio 62 straipsnio 3 dalis

Yra:

„ir jei Sutartys numato reikalingus įgaliojimus veikti“;

turi būti:

„ir jei Sutartys nesuteikia tam reikalingų įgaliojimų veikti“.

r)

65 puslapis, 2 straipsnio 67 punkto įrašomo 69b straipsnio 1 dalis

Yra:

„…peržengiančio sienas pobūdžio ypač sunkių nusikaltimų srityse; tokį nusikaltimų pobūdį lemia tokių veikų pobūdis arba poveikis, arba ypatingas poreikis kovoti su jomis, remiantis bendru pagrindu.“;

turi būti:

„ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų pobūdžio arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, srityse.“.

s)

69 puslapis, 2 straipsnio 71 punktas

Yra:

„pakeičiami žodžiais „jei Taryba, nėra vieningai patvirtinusi priemonių, nustatančių išimtį,““;

turi būti:

„pakeičiami žodžiais „, jei Taryba nėra vieningai patvirtinusi priemonių, nustatančių išimtį,““.

t)

73 puslapis, 2 straipsnio 90 punkto f papunkčio ketvirtoji pastraipa

Yra:

„Kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal 205 straipsnio 3 dalies a punktą.“;

turi būti:

„Kitų Tarybos narių kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal 205 straipsnio 3 dalies a punktą.“.

u)

75 puslapis, 2 straipsnio 99 punkto c papunktis

Yra:

„c)

2 dalies pirmoji pastraipa išbraukiama; trečioje įtraukoje nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis pakeičiama nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalis bei nuorodos į 122 straipsnio 2 dalį ir 123 straipsnio 4 ir 5 dalis pakeičiamos nuoroda į 117a straipsnio 2 ir 3 dalis;“

turi būti:

„c)

2 dalies pirmoji pastraipa išbraukiama; trečioje įtraukoje nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis pakeičiama nuoroda į 99 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalis bei nuorodos į 122 straipsnio 2 dalį ir 123 straipsnio 4 ir 5 dalis pakeičiamos nuoroda į 117a straipsnio 2 ir 3 dalis; ketvirtojoje įtraukoje žodžiai „šią Sutartį“ pakeičiami žodžiu „Sutartis“;“.

v)

78 puslapis, 2 straipsnio 102 punkto c papunkčio i papunktis

Yra:

„pakeičiami žodžiais: „Jei 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžiama panaikinti nukrypimą““;

turi būti:

„pakeičiami žodžiais: „Jei 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžiama panaikinti išimtį““.

w)

80 puslapis, 2 straipsnio 106 punkto a papunktis

Yra:

„1 dalyje žodžiai „suinteresuota valstybė narė gali imtis“ pakeičiami žodžiais „valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, gali imtis“;“;

turi būti:

„1 dalyje žodžiai „suinteresuota valstybė narė gali […] imtis“ pakeičiami žodžiais „valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, gali […] imtis“;“.

x)

81 puslapis, 2 straipsnio 117 punktas papildomas šia fraze

„, o žodis „jos“ pakeičiamas į žodį „jo.““

y)

86, 87 puslapiai, 141 punktas ir 143 punkto c papunktis

Yra:

„dėl kurių vedamos“;

turi būti:

„, dėl kurių vedamos“.

z)

100 puslapis, 2 straipsnio 176 punkto naujo 188r straipsnio 3 dalies antroji pastraipa

Yra:

„Tarybai padeda Politikos ir saugumo komitetas remdamasis“;

turi būti:

„Tarybai padeda Politinis ir saugumo komitetas remdamasis“.

aa)

103 puslapis, 2 straipsnio 187 punktas

Yra:

„Sutartyse ir šiame reglamente numatyta tvarka.“;

turi būti:

„Sutartyse ir jo Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.“.

bb)

109 puslapis, 2 straipsnio 214 punkto c papunktis

Yra:

„dėl jam skirtų aktų, kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, ir dėl teisės aktų, tiesiogiai su juo susijusių ir dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinančių priemonių.“;

turi būti:

„dėl jam skirtų aktų arba aktų, kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, ar dėl reglamentuojančio pobūdžio teisės aktų, tiesiogiai su juo susijusių ir dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinančių priemonių“.

cc)

111 puslapis, 2 straipsnio 224 punktas

Yra:

„Nepaisant to, kad 230 straipsnio penktojoje pastraipoje nustatytas terminas yra pasibaigęs“;

turi būti:

„Nepaisant to, kad 230 straipsnio šeštojoje pastraipoje nustatytas terminas yra pasibaigęs“.

dd)

112 puslapis, 2 straipsnio 228 punkto b papunktis

Yra:

„bendru sutarimu valstybės ar vyriausybės vadovų lygyje „pakeičiami““;

turi būti:

„bendru sutarimu valstybės ar vyriausybės vadovų lygyje, „pakeičiami““.

ee)

112 puslapis, 2 straipsnio 231 punktas

Papildoma šiuo d papunkčiu:

„d) 8 dalyje, kuri pernumeruojama 7 dalimi, žodžiai „, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma,“ išbraukiami.“

ff)

118 puslapis, 2 straipsnio 243 punkto naujo 254a straipsnio 2 dalis

Yra:

„Įdarbinimo sąlygomis, Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, tuo tikslu įtvirtina nuostatas“;

turi būti:

„įdarbinimo sąlygomis, Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, tuo tikslu patvirtina nuostatas“.

gg)

120 puslapis, 2 straipsnio 255 punktas

Yra:

„o žodžiai „4, 11 ir 12 straipsnius ir 18 straipsnio 5 dalį“ išbraukiami.“;

turi būti:

„o žodžiai „4, 11 ir 12 straipsnius ir 18 straipsnio 5 dalį“ išbraukiami, atitinkamai gramatiškai tikslinant sakinį.“.

hh)

127 puslapis, 2 straipsnio 274 punktas (279b straipsnio pirmasis sakinys)

Yra:

„Vykdant šiame skyriuje nurodytas biudžetines procedūras“;

turi būti:

„Vykdant šioje antraštinėje dalyje nurodytas biudžetines procedūras“.

ii)

131 puslapis, 2 straipsnio 287 punkto b papunktis

Yra:

„b)

pirmosios pastraipos pradžioje žodis „Tačiau“ išbraukiamas“;

turi būti:

„b)

pirmosios pastraipos pradžioje žodis „Tačiau,“ išbraukiamas“;

2.   PRIE LISABONOS SUTARTIES PRIDĖTI PROTOKOLAI

a)

165 puslapis, 1 straipsnio 3 punkto a papunkčio antroji pastraipa

Yra:

„Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, Protokolas dėl institucijų ir Europos Sąjungos tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų ir padalinių būstinių vietos,“;

turi būti:

„Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, Protokolas dėl Europos Sąjungos institucijų ir tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų ir padalinių būstinių vietos,“.

b)

166 puslapis, 1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Įterpiama nauja antra įtrauka „– 7 straipsnyje (Sutarties antrasis paminėjimas)“.

c)

167 puslapis, 1 straipsnio 5 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Toliau išvardytuose protokoluose ir prieduose žodis „Sutarties“ pakeičiamas nuoroda“;

turi būti:

„Toliau išvardytuose protokoluose ir prieduose žodis „Sutarties“ arba žodžiai „šios Sutarties“ pakeičiami nuoroda“.

d)

168 puslapis, 1 straipsnio 6 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Toliau išvardytuose protokoluose žodis „Sutarties“ pakeičiamas žodžiais „minėtos Sutarties“,“;

turi būti:

„Toliau išvardytuose protokoluose žodis „šios Sutarties“ pakeičiamas žodžiais „minėtos Sutarties“,“.

e)

169 puslapis, 1 straipsnio 8 punkto c papunktis

Yra:

„c)

Protokole dėl institucijų ir Europos Bendrijų tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos:“;

turi būti:

„c)

Protokole dėl Europos Bendrijų institucijų ir tam tikrų įstaigų, organų, tarnybų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos:“.

f)

171 puslapis, 1 straipsnio 10 punkto i papunkčio i punktas

Yra:

„Antrame sakinyje žodžiai „taip pat Tarybai arba Europos centriniam bankui, jei teisės aktas, kurio teisėtumas ar išaiškinimas yra ginčijami, buvo vieno jų priimtas, taip pat Europos Parlamentui ir Tarybai, jei aktas, kurio galiojimas ar aiškinimas yra ginčijami, buvo priimtas šių dviejų institucijų kartu.“ pakeičiami žodžiais „, bei Sąjungos institucijai, įstaigai ar organui,““;

turi būti:

„Antrame sakinyje žodžiai „, taip pat Tarybai arba Europos centriniam bankui, jei teisės aktas, kurio teisėtumas ar išaiškinimas yra ginčijami, buvo vieno jų priimtas, taip pat Europos Parlamentui ir Tarybai, jei aktas, kurio galiojimas ar aiškinimas yra ginčijami, buvo priimtas šių dviejų institucijų kartu.“ pakeičiami žodžiais „bei Sąjungos institucijai, įstaigai ar organui,““.

g)

172 puslapis, 1 straipsnio 11 punkto e papunkčio trečiasis sakinys

Yra:

„įrašomi prieš žodį „Sutarties;““;

turi būti:

„įrašomi po žodžio „Sutarties“;“.

h)

174 puslapis, 1 straipsnio 11 punkto aa papunktis

Yra:

„aa)

52 straipsnyje, kuris tampa 49 straipsniu, žodžiai „vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 116a straipsnio 3 dalimi“ įrašomi po žodžių „Po to, kai““;

turi būti:

„aa)

52 straipsnyje, kuris tampa 49 straipsniu, straipsnio pavadinime žodžiai „Bendrijos valiutomis“ pakeičiami žodžiais „valstybių narių valiutomis“, o straipsnyje žodžiai „vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 117a straipsnio 3 dalimi“ įrašomi po žodžių „Po to, kai“;“

i)

176 puslapis, 1 straipsnio 12 punkto n papunkčio i punktas

Yra:

„„kurio“; žodžiai „investiciniams projektams, kurie“ pakeičiami žodžiais „investicijoms, kurios“, o žodžiai „Europoje esančiose“ išbraukiami; antrojoje pastraipoje žodžiai „Valdytojų tarybos leidžiamu nukrypimu, vieningai spręsdamas“ pakeičiami žodžiais „Valdytojų tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtu sprendimu“; žodžiai „paskolas investiciniams projektams, kurie“ pakeičiami žodžiais „finansavimą investicijoms, kurios“;“

turi būti:

„„kuris“; žodžiai „investiciniams projektams, kurie“ pakeičiami žodžiais „investicijoms, kurios“, o žodžiai „Europoje esančiose“ išbraukiami; antrojoje pastraipoje žodžiai „Valdytojų tarybos leidžiamu nukrypimu, vieningai spręsdamas“ pakeičiami žodžiais „Valdytojų tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtu sprendimu“; žodžiai „paskolas investiciniams projektams, kurie […] vykdomi“ pakeičiami žodžiais „finansavimą investicijoms, kurios […] vykdomos“;“.

j)

179 puslapis, 1 straipsnio 13 punkto įžanginis sakinys

Yra:

„Protokolas dėl institucijų, tam tikrų Europos Bendrijų įstaigų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos iš dalies keičiamas taip“;

turi būti:

„Protokolas dėl Europos Bendrijų institucijų, tam tikrų įstaigų bei padalinių ir Europolo būstinių vietos iš dalies keičiamas taip“.

k)

180 puslapis, 1 straipsnio 14 punkto f papunktis

Yra:

„priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą,“;

turi būti:

„„priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą,“, atitinkamai gramatiškai tikslinant sakinį“.

l)

180 puslapis, 1 straipsnio 15 punkto b papunktis

Yra:

„b)

pirmoje konstatuojamoje dalyje žodžiai „sprendimus dėl perėjimo į trečiąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos etapą,“ pakeičiami žodžiais „sprendimus panaikinti nukrypti leidžiančias nuostatas toms valstybėms narėms, kurioms yra taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos“;“;

turi būti:

„b)

pirmoje konstatuojamoje dalyje žodžiai „sprendimus dėl perėjimo į trečiąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos etapą, nurodytą šios Sutarties 121 straipnio 1dalyje,“ pakeičiami žodžiais „sprendimus panaikinti išimtis toms valstybėms narėms, kurioms yra taikomos išimtys, nurodytos 117a straipsnyje,“ ir žodžiai „šios Sutarties“ pakeičiami „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo“;“.

m)

181 puslapis, 1 straipnio 15 punkto d papunktis

Yra:

„d)

6 sakinyje santrumpa „EPI“ išbraukiama;“;

turi būti:

„d)

6 sakinyje žodžiai „EPI ar atitinkamai ECB,“ pakeičiami santrumpa „ECB“;“.

n)

184 puslapis, pavadinimas „PROTOKOLAS DĖL 22A STRAIPSNIŲ TAIKYMO JUNGTINEI KARALYSTEI IR AIRIJAI“

Yra:

„DĖL 22A STRAIPSNIŲ“;

turi būti:

„DĖL 22A STRAIPSNIO“.

o)

186 puslapis, 1 straipsnio 20 punkto j papunktis

Yra:

„įskaitant 61i straipsnį“;

turi būti:

„įskaitant 68 straipsnį“;

p)

193 puslapis, 1 straipsnio 27 punktas

Yra:

„Protokolo dėl Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio dėstyme išbraukiami žodžiai „per metus nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo.““;

turi būti:

„Protokolo dėl Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio pirmojoje preambulės konstatuojamoje dalyje nuoroda į 17 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą ir 3 dalį pakeičiama nuoroda į 28a straipsnio 2 dalį ir dėstyme išbraukiami žodžiai „per metus nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo.““.

q)

194 puslapis, 1 straipsnis

Papildoma šiuo punktu:

„PRIEDAI

34)

I priedo 22 skirsnio ex 22.08, ex 22.09 poskirsniuose išbraukiamas žodis „Sutarties“.“

3.   LISABONOS SUTARTIES 5 STRAIPSNYJE NUMATYTOS ATITIKTIES LENTELĖS

Europos Sąjungos sutartis

206 puslapis, buvusioji Europos Sąjungos sutarties numeracija, atitinkanti 47 straipsnį

Yra:

„47 straipsnis (perkeltas)“,

turi būti:

„47 straipsnis (pakeistas)“.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

a)

214 puslapis, naujoji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo numeracija, atitinkanti 113 straipsnį (perkeltas)

Yra:

„294 straipsnis“;

turi būti:

284 straipsnis“.

b)

228 puslapis, buvusiosios Europos bendrijos steigimo sutarties numeracijos pastaba dėl 63 straipsnio 1 ir 2 punktų ir 64 straipsnio 2 dalies

Yra:

„EB sutarties 63 straipsnio 1 ir 2 punktai pakeičiami SESV 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 64 straipsnio 2 dalis pakeičiama SESV 63 straipsnio 3 dalimi.“;

turi būti:

„EB sutarties 63 straipsnio 1 ir 2 punktai pakeičiami SESV 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis (pernumeruotas 78 straipsniu) ir 64 straipsnio 2 dalis pakeičiama SESV 63 straipsnio 3 dalimi (pernumeruotas 78 straipsniu).“.

c)

229 puslapis, buvusiosios Europos bendrijos steigimo sutarties numeracijos pastaba dėl 178 straipsnio

Yra:

„Iš esmės pakeitas SESV 188d straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos pirmu sakiniu.“;

turi būti:

„Iš esmės pakeistas SESV 188d straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos pirmu sakiniu (pernumeruotas 208 straipsniu).“


Top