EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1021-20200704

Consolidated text: 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/2020-07-04

02019R1021 — LT — 04.07.2020 — 001.002


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1021

2019 m. birželio 20 d.

dėl patvariųjų organinių teršalų

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 169 2019.6.25, p. 45)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/784 2020 m. balandžio 8 d.

  L 188I

1

15.6.2020


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 179I, 9.6.2020, p.  4 (2019/1021)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 220, 9.7.2020, p.  11 (2020/784,)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1021

2019 m. birželio 20 d.

dėl patvariųjų organinių teršalų

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Tikslas ir dalykas

Ypač atsižvelgiant į atsargumo principą, šio reglamentu tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo POT uždraudžiant, kuo greičiau palaipsniui nutraukiant arba apribojant cheminių medžiagų, kurioms taikoma Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) arba 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Protokolas), gamybą, tiekimą rinkai ir naudojimą, ir iki minimumo sumažinant tų medžiagų išmetimą, kad, kai įmanoma, jis būtų kuo greičiau panaikintas, ir įtvirtinant nuostatas dėl atliekų, kurias sudaro kuri nors iš tų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios yra užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų.

Kai tinkama, laikydamosi SESV, valstybės narės gali taikyti griežtesnius nei šiame reglamente nustatyti reikalavimai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

tiekimas rinkai – tiekimas rinkai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 12 punkte;

2)

gaminys – gaminys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 punkte;

3)

cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte;

4)

cheminis mišinys – cheminis mišinys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;

5)

gamyba – gamyba, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 8 punkte;

6)

naudojimas – naudojimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 24 punkte;

7)

importas – importas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 10 punkte;

8)

atliekos – atliekos, kaip apibrėžta Direktyvos (EB) Nr. 2008/98/EB 3 straipsnio 1 punkte;

9)

šalinimas – šalinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 19 punkte;

10)

regeneravimas – regeneravimas, kaip apibrėžtas „naudojimas“ Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 15 punkte;

11)

uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga – cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga (sintezė) ir kai tarpinės medžiagos gamyba ir vienos ar daugiau kitų cheminių medžiagų sintezė, vykstanti iš tos tarpinės medžiagos, toje pačioje vietoje atliekama vieno ar daugiau juridinių asmenų, griežtai kontroliuojamomis sąlygomis ir griežtai kontroliuojant techninėmis priemonėmis visą jos gyvavimo ciklą;

12)

netyčia susidarantis teršalų kiekis – cheminės medžiagos, kuri atsitiktinai susidaro mažu kiekiu, kiekis, žemiau kurio tos cheminės medžiagos negalima prasmingai panaudoti ir kuris viršija esamų aptikimo metodų aptikimo ribas, leidžiančias kontroliuoti ir užtikrinti reikalavimų vykdymą;

13)

atsargos – cheminės medžiagos, mišiniai ar gaminiai, kuriuos sukaupė turėtojas ir kurias sudaro kuri nors iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų arba kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų.

3 straipsnis

Cheminių medžiagų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo kontrolė bei jų įtraukimas į sąrašą

1.  Vadovaujantis 4 straipsniu draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti I priede išvardytas chemines medžiagas – atskiras, esančias mišinių ar gaminių sudėtyje.

2.  Vadovaujantis 4 straipsniu ribojama II priede išvardytų cheminių medžiagų – atskirų, esančių mišinių ar gaminių sudėtyje – gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas.

3.  Valstybės narės ir Komisija pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus taikydamos esamų bei naujų cheminių medžiagų įvertinimo ir autorizacijos sistemas atsižvelgia į Konvencijos D priedo 1 skyriuje nustatytus kriterijus ir imasi atitinkamų priemonių esamoms cheminėms medžiagoms kontroliuoti ir užkirsti kelią naujų cheminių medžiagų, kurios turi POT savybių, gamybai, tiekimui rinkai ir naudojimui.

4.  Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) padeda Komisijai, kuri pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį rengia pasiūlymą Tarybai įtraukti cheminę medžiagą į sąrašą vadovaujantis Konvencijos nuostatomis, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalies c punkte. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali Komisijai pateikti pasiūlymus dėl įtraukimo į sąrašą. Agentūra tolesniuose įtraukimo į sąrašą proceso etapuose teikia paramą Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalies e punkte.

5.  Komisija ir Agentūra visuose 3 ir 4 dalyse nurodyto proceso etapuose bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir jas informuoja.

6.  Atliekos, kurias sudaro kuri nors iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, yra reglamentuojamos 7 straipsniu.

4 straipsnis

Kontrolės priemonių išimtys

1.  3 straipsnis netaikomas:

a) 

cheminei medžiagai, naudojamai laboratorinio masto tyrimuose arba kaip etalonas;

b) 

cheminei medžiagai, kuri yra kaip netyčia susidarantis teršalų kiekis, kaip nurodyta atitinkamuose I arba II priedų įrašuose, cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose;

2.  Cheminei medžiagai, į I arba II priedą įtrauktai po 2019 m. liepos 15 d., 3 straipsnis netaikomas šešių mėnesių laikotarpiu, jei tos cheminės medžiagos yra gaminiuose, pagamintuose iki šio reglamento taikymo tai cheminei medžiagai pradžios arba to taikymo pradžios dieną.

3 straipsnis netaikomas cheminei medžiagai, kuri yra gaminiuose, jau naudotuose iki šio reglamento arba Reglamento (EB) Nr. 850/2004 taikymo tai cheminei medžiagai pradžios arba to taikymo pradžios dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Valstybė narė informuoja Komisiją ir Agentūrą apie pirmoje ir antroje pastraipose minimus gaminius iškart, kai tik apie juos sužino.

Kai Komisija gauna tokią informaciją arba sužino apie tokius gaminius kitais būdais, ji prireikus nedelsdama informuoja apie tai Konvencijos sekretoriatą.

3.  Kai cheminė medžiaga yra nurodyta I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje ir valstybė narė pageidauja iki atitinkamame priede nurodyto termino leisti gaminti ir naudoti tą cheminę medžiagą kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamą tarpinę medžiagą, ji praneša apie tai Konvencijos sekretoriatui.

Tokį pranešimą leidžiama pateikti tik įvykdžius šiuos reikalavimus:

a) 

valstybės narės prašymu ar Komisijos iniciatyva, remiantis 4 pastraipa priimamu deleguotuoju aktu, atitinkamame priede įrašoma anotacija;

b) 

gamintojas kompetentingai valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijai įrodo, jog gamybos procesu cheminė medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau cheminių medžiagų, kurios neturi POT savybių, užtikrinant, kad cheminė medžiaga bus griežtai kontroliuojama techninėmis priemonėmis visą savo gyvavimo ciklą;

c) 

gamintojas kompetentingai valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijai įrodo, jog cheminė medžiaga yra uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga, ir nesitikima, kad cheminės medžiagos gamybos ir naudojimo metu žmonės ar aplinka bus paveikti dideliu šios medžiagos kiekiu;

d) 

gamintojas valstybei narei pateikia informaciją apie visą pagamintą arba planuojamą pagaminti atitinkamos cheminės medžiagos kiekį ir naudojimą ir uždaros sistemos tik vietoje naudojamo proceso pobūdį, nurodant bet kokį netransformuoto ir netyčinio bet kokio POT (pirminės medžiagos) kiekį galutinėje cheminėje medžiagoje, mišinyje ar gaminyje.

Per vieną mėnesį nuo pranešimo pateikimo Konvencijos sekretoriatui, valstybė narė perduoda tą pranešimą kitoms valstybėms narėms, Komisijai bei Agentūrai, ir jame pateikiama informacija apie visą pagamintą arba planuojamą pagaminti atitinkamos cheminės medžiagos kiekį ir panaudojimą ir uždaros sistemos tik vietoje naudojamo proceso pobūdį, nurodant bet kokį netransformuoto ir netyčinio bet kokio POT (pirminės medžiagos) kiekį galutinėje cheminėje medžiagoje, mišinyje ar gaminyje.

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, aiškiai įrašant anotacijas, kad atitinkamo priedo A dalyje nurodytos cheminės medžiagos, kuri yra uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga, gamyba ir naudojimas gali būti leidžiami, ir iš dalies keičiami tose anotacijose nurodyti terminai tais atvejais, kai po pakartotinio atitinkamos valstybės narės pranešimo Konvencijos sekretoriatui pagal Konvenciją suteikiamas aiškus arba numanomas leidimas toliau gaminti ir naudoti cheminę medžiagą papildomą laikotarpį.

4.  Atliekos, kurias sudaro kuri nors iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, yra reglamentuojamos 7 straipsniu.

5 straipsnis

Atsargos

1.  Atsargų, kurias sudaro kuri nors iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų arba kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų ir kurių naudoti neleidžiama, turėtojas tvarko tas atsargas kaip atliekas pagal 7 straipsnio nuostatas.

2.  Didesnių kaip 50 kg atsargų, kurias sudaro kuri nors iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų arba kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų ir kurias naudoti leidžiama, turėtojas pateikia valstybės narės, kurioje atsargos yra, kompetentingai institucijai informaciją apie tų atsargų pobūdį ir dydį. Tokia informacija pateikiama per 12 mėnesių nuo šio reglamento arba Reglamento (EB) Nr. 850/2004 taikymo tai cheminei medžiagai pradžios datos, atsižvelgiant į tai, kuri data turėtojui yra pirmesnė, ir nuo I arba II priedų atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo, o vėliau kasmet iki I arba II priede nustatyto riboto naudojimo termino.

Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai saugiu būdu, laikydamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/18/ES ( 1 ) nustatytų ribų ir reikalavimų ir imdamasis visų tinkamų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog atsargos tvarkomos žmonių sveikatai ir aplinkai saugiu būdu.

3.  Valstybės narės stebi atsargų, apie kurias pranešta, naudojimą ir tvarkymą.

6 straipsnis

Išleidimo mažinimas, sumažinimas iki minimumo ir panaikinimas

1.  Per dvejus metus nuo šio reglamento arba Reglamento (EB) Nr. 850/2004 įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra pirmesnė, valstybės narės sudaro III priede išvardytų cheminių medžiagų išleidimo į orą, vandenį ir žemę inventorius pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją ir Protokolą ir toliau tuos inventorius tvarko.

2.  Valstybės narės Komisijai, Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms perduoda savo veiksmų planus dėl priemonių, skirtų bendram III priede išvardytų cheminių medžiagų išleidžiamam kiekiui, nurodytam pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją parengtuose inventoriuose, nustatyti, apibūdinti ir sumažinti iki minimumo, siekiant, jei įmanoma, kuo greičiau jį panaikinti; veiksmų planai rengiami pagal jų nacionalinius įgyvendinimo planus, numatytus 9 straipsnyje.

Tokie veiksmų planai turi aprėpti priemones, skirtas skatinti kurti, o kai manoma, kad tai tinka – reikalauti naudoti pakaitines ar modifikuotas chemines medžiagas, mišinius, gaminius ir procesus, kad būtų išvengta III priede išvardytų cheminių medžiagų susidarymo ir išleidimo.

3.  Vertindamos pasiūlymus statyti naujus arba žymiai modernizuoti esamus įrenginius, kuriuose vykdomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, valstybės narės, nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES ( 2 ), turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodams ir praktikai, kurių naudingumas panašus, bet kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos.

7 straipsnis

Atliekų tvarkymas

1.  Atliekų gamintojai ir turėtojai imasi visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų, jei įmanoma, jų užteršimo IV priede išvardytomis cheminėmis medžiagomis.

2.  Nepaisant Tarybos direktyvos 96/59/EB ( 3 ), atliekos, kurias sudaro kuri nors iš šio reglamento IV priede išvardytų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, pašalinamos arba regeneruojamos be reikalo nedelsiant ir laikantis šio reglamento V priedo 1 dalies taip, kad POT būtų garantuotai sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti ir kad likusios atliekos bei išleidžiamos cheminės medžiagos neturėtų POT savybių.

Atliekant tokį šalinimą ar regeneravimą, bet kokia iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų gali būti atskirta nuo atliekų, jei vėliau ji pašalinama pagal pirmos pastraipos nuostatas.

3.  Draudžiamos šalinimo ar regeneravimo operacijos, dėl kurių IV priede išvardytos atskiros cheminės medžiagos gali būti regeneruotos, perdirbtos, atnaujintos arba pakartotinai panaudotos.

4.  Nukrypstant nuo 2 dalies:

a) 

atliekos, kuriose yra kurios nors iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų arba kurios yra užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, gali būti kitaip šalinamos arba regeneruojamos pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus, jei išvardytų cheminių medžiagų kiekis atliekose yra mažesnis už ribinę koncentraciją, nustatytą IV priede;

b) 

valstybė narė arba tos valstybės narės paskirta kompetentinga institucija išskirtiniais atvejais gali leisti V priedo 2 dalyje išvardytas atliekas, kuriose yra IV priede nurodytos cheminės medžiagos arba kurios yra užterštos tokia chemine medžiaga, jei tos cheminės medžiagos koncentracija neviršija V priedo 2 dalyje nustatytų koncentracijos ribų, tvarkyti kitaip, taikant vieną iš V priedo 2 dalyje išvardytų metodų, jei tenkinamos šios sąlygos:

i) 

atitinkamas turėtojas atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodė, kad IV priede išvardytų cheminių medžiagų pašalinimas iš atliekų yra neįvykdomas ir kad POT sunaikinimas ar negrįžtamas transformavimas, atliekamas pagal geriausią aplinkosaugos praktiką ar geriausią turimą technologiją, nesuteikia aplinkosaugos požiūriu priimtinos alternatyvos, ir kompetentinga institucija po to leido taikyti alternatyvų būdą;

ii) 

atitinkamas turėtojas pateikė kompetentingai institucijai informaciją apie POT kiekį atliekose;

iii) 

toks tvarkymas atitinka atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir reikalavimus, nustatytus taikytinose papildomose priemonėse, nurodytose 5 dalyje;

iv) 

atitinkama valstybė narė informavo kitas valstybes nares, Agentūrą ir Komisiją apie suteiktą leidimą ir jo pagrindimą.

5.  Komisija, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, gali atitinkamais atvejais priimti įgyvendinimo aktus dėl šio straipsnio įgyvendinimo. Visų pirma, Komisija gali nustatyti, kokio formato informaciją turi teikti valstybės narės pagal 4 dalies b punkto iv papunktį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta atliekų, kuriose yra kurios nors iš šio reglamento IV priede išvardytų cheminių medžiagų arba kurios yra užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, kontrolę ir atsekamumą pagal Direktyvos 2008/98/EB 17 straipsnį.

8 straipsnis

Agentūros užduotys ir forumas

1.  Be 9, 10, 11, 13 ir 17 straipsniuose numatytų užduočių, Agentūra atlieka šias užduotis:

a) 

Komisijai pritarus, valstybių narių paskirtosioms kompetentingoms institucijoms, Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigto keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo (toliau – forumas) nariams ir, atitinkamais atvejais, suinteresuotiesiems subjektams teikia pagalbą ir technines bei mokslines rekomendacijas, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento taikymas;

b) 

Komisijai paprašius, teikia jai techninę ir mokslinę informaciją ir padeda jai, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas;

c) 

teikia Komisijai techninę ir mokslinę paramą ir informaciją, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios gali atitikti įtraukimo į Konvenciją arba Protokolą kriterijus, tinkamai atsižvelgdama į esamų vertinimo sistemų rezultatus, kaip nurodyta 3 straipsnio 3 dalyje;

d) 

savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą, kad Komisija parengs pasiūlymą įtraukti cheminę medžiagą į sąrašą, paragina visas suinteresuotąsias šalis per aštuonias savaites pateikti pastabų ir paskelbia tas pastabas savo interneto svetainėje;

e) 

teikia Komisijai ir valstybėms narėms techninę ir mokslinę paramą rengiant ir peržiūrint cheminių medžiagų, kurios svarstomos pagal Konvenciją, rizikos apžvalgas ir rizikos valdymo įvertinimus, ragina visas suinteresuotąsias šalis per aštuonias savaites pateikti pastabų ar papildomos informacijos arba ir pastabų, ir papildomos informacijos ir paskelbia tas pastabas savo interneto svetainėje;

f) 

Komisijai paprašius, teikia jai techninę ir mokslinę paramą, susijusią su Konvencijos įgyvendinimu ir tolesniu jos plėtojimu, ypač su POT kontrolės komiteto veikla;

g) 

renka, registruoja, apdoroja ir pateikia Komisijai bei valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri gaunama arba yra prieinama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 7 straipsnio 4 dalies b punkto iv papunktį, 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį. Jei informacija nėra konfidenciali, Agentūra ją skelbia viešai savo interneto svetainėje ir sudaro sąlygas tos informacijos keitimuisi su atitinkamomis informacijos platformomis, pavyzdžiui, su nurodytąja 13 straipsnio 2 dalyje;

h) 

savo interneto svetainėje sukuria ir tvarko puslapius, skirtus visiems su šio reglamento įgyvendinimu susijusiems klausimams.

2.  Už šio reglamento vykdymo užtikrinimą atsakingų valstybių narių valdžios institucijų tinklas koordinuojamas per forumą.

Valstybės narės paskirti forumo nariai užtikrina tinkamą forumo užduočių ir valstybės narės kompetentingos institucijos darbo koordinavimą.

Sprendžiant su atliekomis susijusius klausimus į forumą įtraukiamos už atliekas atsakingos valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos.

3.  Šiuo reglamentu Agentūrai skirtas užduotis vykdo Agentūros sekretoriatas.

9 straipsnis

Įgyvendinimo planai

1.  Rengdamos ir atnaujindamos savo nacionalinius įgyvendinimo planus valstybės narės pagal savo nacionalines procedūras iš anksto suteikia visuomenei veiksmingas galimybes dalyvauti šiame procese.

2.  Kai tik valstybė narė patvirtina savo nacionalinį įgyvendinimo planą pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją, ji paskelbia jį viešai ir apie jo paskelbimą praneša Komisijai, Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms.

3.  Kai valstybės narės rengia ir atnaujina savo įgyvendinimo planus, Agentūros padedama Komisija ir valstybės narės keičiasi informacija apie jų turinį, įskaitant informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant nustatyti ir įvertinti POT užterštas vietoves, kai to reikia.

4.  Agentūros padedama, Komisija prižiūri Sąjungos įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą ir jį atitinkamai skelbia, persvarsto ir atnaujina.

10 straipsnis

Stebėsena

1.  Agentūros padedama, Komisija ir valstybės narės, artimai bendradarbiaudamos, parengia arba prireikus prižiūri atitinkamas pažangiausio lygio programas ir mechanizmus, skirtus palyginamiems stebėsenos duomenims apie III priedo A dalyje išvardytų cheminių medžiagų buvimą aplinkoje reguliariai teikti. Diegiant arba prižiūrint tokias programas ir mechanizmus tinkamai atsižvelgiama į pokyčius, susijusius su Protokolu ir Konvencija.

2.  Komisija reguliariai vertina III priedo B dalyje išvardytų cheminių medžiagų privalomos stebėsenos poreikį. Atsižvelgiant į šį vertinimą ir visus valstybių narių pateiktus duomenis Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, kad prireikus būtų galima perkelti cheminę medžiagą iš III priedo B dalies į A dalį.

11 straipsnis

Keitimasis informacija

1.  Komisija, Agentūra ir valstybės narės padeda keistis ir keičiasi Sąjungos viduje ir su trečiosiomis šalimis informacija, susijusia su POT gamybos, naudojimo ir išleidimo mažinimu, sumažinimu iki minimumo ar panaikinimu, jei įmanoma, ir su tų cheminių medžiagų alternatyvomis, nurodydamos su tomis alternatyvomis susijusią riziką ir ekonomines bei socialines sąnaudas.

2.  Komisija, Agentūra ir valstybės narės, kai reikia, skatina ir lengvina tokius su POT susijusius dalykus:

a) 

informacijos suteikimo programas, įskaitant su poveikiu sveikatai ir padariniais aplinkai susijusias programas, jų alternatyvas ir su gamybos, naudojimo ir išleidimo mažinimu ar panaikinimu susijusias programas, visų pirma skirtas:

i) 

politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams;

ii) 

itin jautrioms grupėms;

b) 

informacijos teikimą visuomenei;

c) 

darbuotojų, mokslininkų, švietėjų ir techninio bei vadovaujančio personalo mokymą.

3.  Nedarant poveikio reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 bei Direktyvai 2003/4/EB, informacija apie žmonių sveikatą bei jų ir aplinkos saugumą neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija, Agentūra ir valstybės narės, besikeisdamos informacija su trečiosiomis šalimis, saugo bet kokią konfidencialią informaciją pagal Sąjungos teisę.

12 straipsnis

Techninė pagalba

Pagal Konvencijos 12 ir 13 straipsnius Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja laiku teikdamos reikiamą techninę ir finansinę pagalbą besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims, kai jos prašoma, atsižvelgdamos į turimus išteklius ir konkrečius poreikius, taip siekdamos padėti joms sukurti ir sustiprinti jų pajėgumą visiškai įgyvendinti jų įsipareigojimus pagal Konvenciją. Tokia pagalba taip pat gali būti teikiama per Konvencijoje nurodytus regioninius centrus, nevyriausybines organizacijas arba Agentūrą.

13 straipsnis

Įgyvendinimo stebėsena

1.  Nedarant poveikio direktyvoms 2003/4/EB ir 2007/2/EB, valstybės narės parengia ir paskelbia ataskaitą, kurioje pateikiama:

a) 

informacija apie šio reglamento taikymą, įskaitant informaciją apie vykdymo užtikrinimo veiksmus, pažeidimus ir sankcijas;

b) 

informacija, surinkta iš pranešimų, gautų pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 4 dalies b punkto iv papunktį;

c) 

informacija, surinkta iš išleidžiamų cheminių medžiagų inventorių, sudarytų pagal 6 straipsnio 1 dalį;

d) 

informacija apie įgyvendinimą pagal nacionalinius įgyvendinimo planus, sudarytus pagal 9 straipsnio 2 dalį;

e) 

informacija apie III priedo A dalyje išvardytų cheminių medžiagų buvimą aplinkoje, surinkta pagal 10 straipsnį;

f) 

metiniai stebėsenos ir statistiniai duomenys apie visą pagamintą ir patiektą rinkai arba planuojamą pagaminti ir tiekti rinkai bet kokios iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų kiekį, įskaitant susijusius rodiklius, apžvalginius žemėlapius, ataskaitas.

Valstybės narės ataskaitą atnaujina kasmet, jei gaunama naujų duomenų ar informacijos, o kitu atveju – ne rečiau kaip kas trejus metus.

Valstybės narės Komisijai ir Agentūrai suteikia prieigą prie ataskaitose pateiktos informacijos.

2.  Jei valstybė narė 1 dalies e punkte nurodyta informacija pasidalija Cheminių medžiagų stebėsenos informacijos platformoje, šis faktas nurodomas tos valstybės narės ataskaitoje ir laikoma, kad valstybė narė tame punkte nustatytą ataskaitų teikimo pareigą įvykdė.

Jei 1 dalies e punkte nurodytą informaciją valstybė narė įtraukia į Agentūrai pateiktą ataskaitą, Agentūra tą informaciją renka, saugo ir ja dalijasi naudodamasi Cheminių medžiagų stebėsenos informacijos platforma.

3.  Konvencijos Šalių konferencijos nustatytu dažnumu Komisija, padedama Agentūros, rengia ataskaitas dėl Konvencijoje išvardytų cheminių medžiagų, remdamasi valstybių narių Agentūrai pagal 1 dalies f punktą pateikiama informacija, ir perduoda jas Konvencijos sekretoriatui.

4.  Remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis, kuriuos paskelbia arba pateikia valstybės narės, Agentūra sudaro ir paskelbia Sąjungos apžvalgos ataskaitą. Prireikus į Sąjungos apžvalgos ataskaitą įtraukiami rezultatų rodikliai, šio reglamento rezultatai ir poveikis, Sąjungos apžvalginiai žemėlapiai ir valstybių narių ataskaitos. Sąjungos apžvalgos ataskaitą Agentūra atnaujina ne rečiau kaip kas šešis mėnesius arba Komisijai paprašius.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl būtiniausios informacijos, kurią reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant susijusių rodiklių apibrėžtis, apžvalginius žemėlapius ir ataskaitas, nurodytus 1 dalies f punkte. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

14 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Jei to dar nepadarė iki šio reglamento įsigaliojimo, valstybės narės praneša apie tas taisykles ir priemones Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. liepos 16 d. ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

15 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

1.  Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento I, II ir III priedai siekiant juos suderinti su Konvencijos arba Protokolo prieduose pateiktų cheminių medžiagų sąrašų pakeitimais, remiantis tuo, kad Sąjunga parėmė susijusius pakeitimus patvirtindama juos pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį priimtu Tarybos sprendimu, arba patikslinti esamus šio reglamento I ir II priedų įrašus arba nuostatas siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Kiekvieną kartą iš dalies keisdama šio reglamento I, II arba III priedą Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos cheminės medžiagos.

2.  Komisija nuolat persvarsto IV ir V priedus ir prireikus teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais iš dalies keičiami šie priedai, siekiant juos suderinti su Konvencijos arba Protokolo prieduose pateiktų cheminių medžiagų sąrašų pakeitimais arba patikslinti esamus šio reglamento priedų įrašus arba nuostatas siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

16 straipsnis

Agentūros biudžetas

1.  Šio reglamento tikslais Agentūros pajamas sudaro:

a) 

Sąjungos subsidija, numatyta bendrame Sąjungos biudžete (Komisijos skirsnis);

b) 

bet kokie savanoriški valstybių narių įnašai.

2.  Su veikla, vykdoma pagal šį reglamentą, susijusios pajamos ir išlaidos sumuojamos su pajamomis ir išlaidomis, susijusiomis su veikla, vykdoma pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012, ir nurodomos tame pačiame Agentūros biudžeto skirsnyje. 1 dalyje minimos Agentūros pajamos naudojamos su šiuo reglamentu susijusioms užduotims vykdyti.

17 straipsnis

Formatai ir programinė įranga informacijai skelbti arba pranešti

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Agentūra nustato, kokiais formatais ir kokią programinę įrangą naudodamos valstybės narės turėtų skelbti arba pranešti duomenis pagal šį reglamentą, ir pateikia juos nemokamai savo interneto svetainėje. Erdvinių duomenų rinkinių formatus ir erdvinių duomenų paslaugas valstybės narės ir Agentūra parengia pagal Direktyvos 2007/2/EB reikalavimus. Tais formatais ir programine įranga valstybės narės ir kiti subjektai, kuriems taikomas šis reglamentas, naudojasi tvarkydami duomenis arba keisdamiesi jais su Agentūra.

18 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 15 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už administracines užduotis, kurias reikia atlikti pagal šį reglamentą, ir jo vykdymo užtikrinimą. Ji informuoja apie tokį paskyrimą Komisiją ne vėliau kaip per tris mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo, nebent jau būtų tai padariusi iki šio reglamento įsigaliojimo; taip pat informuoja Komisiją apie visus paskirtosios kompetentingos institucijos pakeitimus.

20 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Išskyrus 2 dalyje nurodytą atvejį, Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigtas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Su atliekomis susijusiais klausimais Komisijai padeda pagal Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnį įsteigtas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

3.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

A dalis

Konvencijoje ir Protokole išvardytos cheminės medžiagos ir tik Konvencijoje išvardytos cheminės medžiagosCheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Tetrabromdifenileteris

C12H6Br4O

40088-47-9 ir kiti

254-787-2 ir kiti

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tetrabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).
2.  Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai. ►C1  
3.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:
elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES (1).  ◄
4.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra tetrabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

32534-81-9 ir kiti

251-084-2 ir kiti

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas pentabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).
2.  Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai. ►C1  
3.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:
elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.  ◄
4.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra pentabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heksabromdifenileteris

C12H4Br6O

36483-60-0 ir kiti

253-058-6 ir kiti

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heksabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).
2.  Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai. ►C1  
3.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:
elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.  ◄
4.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra heksabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heptabromdifenileteris

C12H3Br7O

68928-80-3 ir kiti

273-031-2 ir kiti

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heptabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).
2.  Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai. ►C1  
3.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti: elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.  ◄
4.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra heptabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris, „dekaBDE“)

1163-19-5

214-604-9

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas dekaBDE, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).
2.  Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai.
3.  Nukrypstant nuo reikalavimų, „dekaBDE“ leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti toliau nurodytais tikslais, su sąlyga, kad valstybės narės iki 2019 m. gruodžio mėn. pagal Konvenciją pateikia Komisijai ataskaitą:
a)  orlaivių, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki 2019 m. kovo 2 d., o tipo patvirtinimas buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., gamybai iki 2023 m. gruodžio 18 d. arba, jei tolesnė būtinybė yra pagrįsta, iki 2027 m. kovo 2 d.;
b)  gaminant atsargines dalis, skirtas toliau išvardintiems objektams:
i)  orlaiviams, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki 2019 m. kovo 2 d., o tipo patvirtinimas buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., kurie buvo pagaminti iki 2023 m. gruodžio 18 d. arba, jei tolesnė būtinybė yra pagrįsta, buvo pagaminti iki 2027 m. kovo 2 d., iki tų orlaivių eksploatavimo laiko pabaigos;
ii)  iki 2019 m. liepos 15 d. pagamintoms motorinėms transporto priemonėms, patenkančioms į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (2) taikymo sritį, iki ankstesniosios iš šių datų: 2036 m. arba tų motorinių transporto priemonių eksploatavimo laiko pabaigos; ►C1  
c)  elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES.  ◄
4.  Specialiosios išimtys, nustatytos motorinių transporto priemonių, nurodytų 3 punkto b papunkčio ii dalyje, atsarginėms dalims, taikomos komercinio „dekaBDE“ gamybai ir naudojimui, patenkantiems į vieną ar daugiau iš šių kategorijų:
a)  galios pavaros ir po variklio dangčiu esantys įtaisai, kaip antai akumuliatoriaus masės laidai, akumuliatoriaus sujungimo laidai, kilnojamosios oro kondicionavimo įrangos (MAC) vamzdžiai, galios pavaros, išmetimo kolektoriaus įdėklai, po variklio dangčiu montuojama izoliacija, po variklio dangčiu montuojami laidai ir diržai (variklio laidai ir pan.), greičio jutikliai, žarnelės, ventiliatoriaus moduliai ir detonacijos jutikliai;
b)  kuro sistemos įtaisai, kaip antai kuro žarnos, kuro bakai ir dugno kuro bakai;
c)  pirotechnikos prietaisai ir įtaisai, kuriems poveikį daro pirotechnikos prietaisai, kaip antai oro pagalvių išskleidimo laidai, sėdynių užvalkalai ir audiniai (tik jei susiję su oro pagalvėmis) ir oro pagalvės (priekinės ir šoninės).
5.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra „dekaBDE“ ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2019 m. liepos 15 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.
6.  Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymui, gaminius, kuriuose naudojamas „dekaBDE“, per visą jų gyvavimo ciklą turi būti įmanoma identifikuoti naudojant ženklinimą ar kitas priemones. ►C1  
7.  Tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra „dekaBDE“ ir kurie importuoti siekiant taikyti specialias 3 punkte nurodytas išimtis, leidžiama iki tų išimčių galiojimo pabaigos. 6 punktas taikomas taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 3 punkte numatytą išimtį. Iki atitinkamos išimties galiojimo pabaigos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.  ◄
8.  Šiame įraše „orlaiviai“ – tai:
a)  civiliniai orlaiviai, pagaminti laikantis tipo pažymėjimo, išduoto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (3) arba projekto patvirtinimo, išduoto pagal nacionalines ICAO susitariančiosios valstybės taisykles, nuostatų, arba kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimą išdavė ICAO susitariančioji valstybė pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 8 priedą;
b)  kariniai orlaiviai.

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 ir kiti

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 ir kiti

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOS, esantiems cheminėse medžiagose arba mišiniuose, kai jų koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOS, esantiems pusfabrikačiuose arba gaminiuose ar jų dalyse, jei PFOS koncentracija, apskaičiuota struktūriškai arba mikrostruktūriškai atskirų, PFOS turinčių dalių masės atžvilgiu, yra mažesnė kaip 0,1 % masės, arba, tekstilės ar kitų dengtų medžiagų atveju, jei PFOS kiekis yra mažesnis kaip 1 μg/m2 dengtos medžiagos.

3.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra PFOS ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

4.  Jei į aplinką išleidžiamas kiekis sumažinamas iki minimumo ir su sąlyga, kad valstybės narės kas ketverius metus pateiks Komisijai PFOS atsisakymo pažangos ataskaitą, leidžiama gaminti ir tiekti rinkai šioms konkrečioms paskirtims:

rūko slopikliams (inhibitoriams), naudojamiems nedekoratyviojo kietojo chromo (VI) dangoms gauti uždarojo ciklo sistemose.

Jei tokios leidžiančios nukrypti nuostatos susijusios su gamyba arba naudojimu įrenginiuose, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB (4), PFOS išmetimo prevencijai ir išmetamam kiekiui mažinti taikomi atitinkami geriausi prieinami gamybos būdai, aprašyti Komisijos paskelbtoje informacijoje pagal Direktyvos 2008/1/EB 17 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Kai tik gaunama nauja išsami informacija apie naudojimą ir saugesnes alternatyvias chemines medžiagas arba technologijas, Komisija persvarsto antrosios pastraipos leidžiančią nukrypti nuostatą, kad:

a)  PFOS naudojimas būtų palaipsniui nutrauktas, kai tik įmanoma techniškai ir ekonomiškai įgyvendinti saugesnes alternatyvas;

b)  nukrypti leidžiančios nuostatos toliau galėtų būti taikomos tik svarbiausioms naudojimo paskirtims, kurioms nėra saugesnių alternatyvų, ir buvo pranešta apie įdėtas pastangas ieškant saugesnių alternatyvų;

c)  į aplinką išleidžiamas PFOS kiekis būtų sumažintas iki minimumo taikant geriausius prieinamus gamybos būdus.

5.  Europos standartizacijos komitetui (CEN) priėmus standartus, jie naudojami kaip analitiniai bandymo metodai cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių atitikčiai 1 ir 2 punktams įrodyti. Vietoje CEN standartų gali būti naudojamas bet kuris kitas analitinis metodas, jei naudotojas gali įrodyti, kad tas metodas tiek pat patikimas.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas)

50-29-3

200-024-3

Chlordanas

57-74-9

200-349-0

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrinas

60-57-1

200-484-5

Endrinas

72-20-8

200-775-7

Heptachloras

76-44-8

200-962-3

Endosulfanas

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra endosulfano ir kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

2.  1 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heksachlorbenzenas

118-74-1

204-273-9

Chlordekonas

143-50-0

205-601-3

Aldrinas

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzenas

608-93-5

210-172-0

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną.

Valstybės narės turi kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti.

Mireksas

2385-85-5

219-196-6

Toksafenas

8001-35-2

232-283-3

Heksabrombifenilas

36355-01-8

252-994-2

►C1  Heksabromciklododekanas ◄

Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Šiame įraše, kurį Komisija peržiūri iki 2019 m. kovo 22 d., 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heksabromciklododekanui, esančiam cheminėse medžiagose, mišiniuose, gaminiuose, arba kaip gaminių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 100 mg/kg (0,01 % masės).

2.  Toliau galima naudoti polistireninio putplasčio gaminius, kurių sudėtyje yra heksabromciklododekano ir kurie pastatuose buvo naudojami iki 2018 m. vasario 21 d. pagal Komisijos reglamentą (ES) 2016/293 (5) ir Komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2016/C 12/06 (6), ir ekstruzinio polistireno gaminius, kurių sudėtyje yra heksabromciklododekano ir kurie pastatuose buvo naudojami iki 2016 m. birželio 23 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

3.  Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymui, po 2016 m. kovo 23 d. rinkai tiekiamą polistireninį putplastį, kuriame buvo naudotas heksabromciklododekanas, per visą jo gyvavimo ciklą turi būti įmanoma identifikuoti naudojant ženklinimą ar kitas priemones.

Heksachlorbutadienas

87-68-3

201-765-5

1.  Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra heksachlorbutadieno ir kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

2.  1 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pentachlorfenolis ir jo druskos bei esteriai

87-86-5 ir kiti

201-778-6 ir kiti

 

Polichlorinti naftalenai (7)

70776-03-3 ir kiti

274-864-4 ir kiti

1.  Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra polichlorintų naftalenų ir kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

2.  1 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Alkanai C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535-84-8 ir kiti

287-476-5

1.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba mišinius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

2.  Naudoti leidžiama:

a)  kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie buvo naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

b)  gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

3.  2 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

▼M1

Perfluoroktano rūgštis (PFOA), jos druskos ir PFOA giminingi junginiai

Perfluoroktano rūgštis (PFOA), jos druskos ir PFOA giminingi junginiai –

i)  perfluoroktano rūgštis, įskaitant bet kokį jos šakotąjį izomerą;

ii)  jos druskos;

iii)  PFOA giminingi junginiai, kurie Konvencijos taikymo tikslu yra bet kokios cheminės medžiagos, suyrančios į PFOA, įskaitant visas chemines medžiagas (taip pat druskas ir polimerus), turinčias linijinę ar šakotąją perfluorheptilinę grupę, kurioje sudedamoji dalis (C7F15)C yra vienas iš struktūrinių elementų.

Šie junginiai nėra PFOA giminingi junginiai:

i)  C8F17-X, kai X = F, Cl, Br;

ii)  fluorpolimerai, kuriuos apima CF3[CF2]n-R’, kai R’= bet kuri grupė, n > 16;

iii)  perfluoralkilo skruzdžių rūgštys (įskaitant jų druskas, esterius, halogenidus ir anhidridus), kuriose perfluorintos anglies atomų yra ≥ 8;

iv)  perfluoralkansulfonrūgštys ir perfluorfosfonrūgštys (įskaitant jų druskas, esterius, halogenidus ir anhidridus), kuriose perfluorintos anglies atomų yra ≥ 9;

v)  perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), nurodyti šiame priede.

335-67-1 ir kiti

206-397-9 ir kiti

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOA ar bet kurioms jos druskoms, esančioms cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose, kai jų koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 0,025 mg/kg (0,0000025 % masės).

2.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas bet kuriam atskiram PFOA giminingam junginiui ar PFOA giminingų junginių deriniui, esantiems cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose, kai jų koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 1 mg/kg (0,0001 % masės).

3.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas ne didesnės kaip 20 mg/kg (0,002 % masės) koncentracijos PFOA giminingiems junginiams, esantiems cheminėje medžiagoje, kuri griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, išdėstytomis to reglamento 18 straipsnio 4 dalies a–f punktuose, bus naudojama kaip Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 15 dalies c punkte apibrėžta gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, skirta fluorintoms cheminėms medžiagoms, kurių anglies grandinę sudaro ne daugiau kaip šeši atomai, gaminti. Šią išimtį Komisija peržiūri ir įvertina ne vėliau kaip 5.7.2022.

4.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas ne didesnės kaip 1 mg/kg (0,0001 % masės) koncentracijos PFOA ir jos druskoms, esančioms ne didesne kaip 400 kilogrėjų jonizuojančiąja spinduliuote arba terminio skaidymo būdu pagamintuose politetrafluoretileno (PTFE) mikromilteliuose, taip pat pramonės ir profesionalioms reikmėms skirtuose mišiniuose ir gaminiuose, kuriuose yra PTFE mikromiltelių. Gaminant ir naudojant PTFE mikromiltelius turi būti vengiama bet kokio PFOA išmetimo, o jei tai neįmanoma, jos turi būti išmetama kuo mažiau. Šią išimtį Komisija peržiūri ir įvertina ne vėliau kaip 5.7.2022.

5.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti PFOA, jos druskas ir PFOA giminingus junginius šiais tikslais:

a)  fotolitografijos ir ėsdinimo procesams puslaidininkių gamyboje – iki 2025 m. liepos 4 d.;

b)  juostų fotografinėms dangoms – iki 2025 m. liepos 4 d.;

c)  riebalams ir vandeniui atspariai tekstilei, skirtai darbuotojams apsaugoti nuo pavojingų skysčių, kurie kelia pavojų jų sveikatai ir saugai – iki 2023 m. liepos 4 d.;

d)  invazinėms ir implantuojamoms medicinos priemonėms – iki 2025 m. liepos 4 d.;

e)  gaminti politetrafluoretilenui (PTFE) ir polivinilidenfluoridui (PVDF), kurie skirti gaminti:

i)  itin efektyvioms, korozijai atsparioms dujų filtrų membranoms, vandens filtrų membranoms ir medicininės tekstilės membranoms;

ii)  pramoninių atliekinės šilumos šilumokaičių įrangai;

iii)  pramoniniams sandarikliams, apsaugančiams nuo lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių (KD 2.5) nuotėkio, –

iki 2023 m. liepos 4 d.

6.  Nukrypstant nuo reikalavimų, iki 2025 m. liepos 4 d. PFOA, jos druskas ir PFOA giminingus junginius leidžiama naudoti gaisro gesinimo putose, skirtose skystųjų degalų garams slopinti ir skystųjų degalų gaisrams gesinti (B klasės gaisrai), kuriomis jau užpildytos sistemos, įskaitant ir judriąsias, ir stacionarias sistemas, laikantis šių sąlygų:

a)  gaisro gesinimo putos, kuriose yra arba gali būti PFOA, jos druskų ir (arba) PFOA giminingų junginių, nenaudojamos mokymui;

b)  gaisro gesinimo putos, kuriose yra arba gali būti PFOA, jos druskų ir (arba) PFOA giminingų junginių, nenaudojamos bandymams, nebent visos panaudotos putos surenkamos;

c)  nuo 2023 m. sausio 1 d. gaisro gesinimo putos, kuriose yra arba gali būti PFOA, jos druskų ir (arba) PFOA giminingų junginių, gali būti naudojamos tik tose vietose, kur visas panaudotas putas galima surinkti;

d)  gaisro gesinimo putų atsargos, kuriose yra arba gali būti PFOA, jos druskų ir (arba) PFOA giminingų junginių, tvarkomos pagal 5 straipsnį.

7.  Nukrypstant nuo reikalavimų, perfluoroktilbromidą, kuriame yra perfluoroktiljodido, leidžiama naudoti vaistams gaminti, tačiau Komisija šį leidimą peržiūri ir įvertina iki 2026 m. gruodžio 31 d., po to kas ketverius metus ir iki 2036 m. gruodžio 31 d.

8.  Gaminius, kuriuose yra PFOA, jos druskų ir (arba) PFOA giminingų junginių ir kurie 2020 m. liepos 4 d. Sąjungoje jau naudojami, leidžiama naudoti toliau. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

9.   ►C2  Nukrypstant nuo reikalavimų, PFOA, jos druskas ir PFOA giminingus junginius iki 2020 m. gruodžio 3 d. leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti šioms reikmėms: ◄

a)  į Reglamento (ES) 2017/745 (8) taikymo sritį patenkančiose medicinos priemonėse, išskyrus implantuojamąsias priemones;

b)  lateksiniuose spaustuviniuose dažuose;

c)  plazminiu būdu suformuotose nanodangose.

▼B

(1)   2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).

(2)   2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1)

(3)   2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(4)   2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota redakcija) (OL L 24, 2008 1 29, p. 8).

(5)   2016 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/293, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (OL L 55, 2016 3 2, p. 4).

(6)   OL C 10, 2016 1 13, p. 3.

(7)   Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.

(8)   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB.

B dalis

Tik Protokole išvardytos cheminės medžiagosCheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

 

 

 

 
II PRIEDAS

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS

A dalis

Konvencijoje ir Protokole išvardytos cheminės medžiagosCheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Ribojimo sąlygos

 

 

 

 

B dalis

Tik Protokole išvardytos cheminės medžiagosCheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Ribojimo sąlygos

 

 

 

 
III PRIEDAS

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS

A DALIS

Cheminė medžiaga (CAS Nr.)

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

Polichlorinti bifenilai (PCB)

▼C1

B DALIS

Cheminė medžiaga (CAS Nr.)

▼B

Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr. 118-74-1)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) ( 4 )

Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608-93-5)

Heksachlorbutadienas (CAS Nr. 87-68-3)

Polichlorinti naftalenai (CAS Nr. 70776-03-3 ir kiti)
IV PRIEDAS

Cheminių medžiagų, kurioms taikomos 7 straipsnio nuostatos dėl atliekų tvarkymo, sąrašasCheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

Endosulfanas

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Heksachlorbutadienas

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polichlorinti naftalenai (1)

 

 

10 mg/kg

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromdifenileteris C12H6Br4O

40088-47-9 ir kiti

254-787-2 ir kiti

Tetrabromdifenileterio, pentabromdifenileterio, heksabromdifenileterio, heptabromdifenileterio ir dekabromdifenileterio koncentracijų suma – 1 000 mg/kg.

Komisija peržiūri šią ribinę koncentraciją ir prireikus, laikydamasi Sutarčių, priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tos vertės sumažinimo iki 500 mg/kg. Komisija tokią peržiūrą atlieka kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 16 d.

Pentabromdifenileteris C12H5Br5O

32534-81-9 ir kiti

251-084-2 ir kiti

Heksabromdifenileteris C12H4Br6O

36483-60-0 ir kiti

253-058-6 ir kiti

Heptabromdifenileteris C12H3Br7O

68928-80-3 ir kiti

273-031-2 ir kiti

Dekabromdifenileteris C12Br10O

1163-19-5 ir kiti

214-604-9 ir kiti

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 ir kiti

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 ir kiti

50 mg/kg

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordanas

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrinas

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrinas

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachloras

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksachlorbenzenas

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordekonas

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrinas

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzenas

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mireksas

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafenas

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabrombifenilas

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Heksabromciklododekanas (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg – šią vertę Komisija peržiūri iki 2019 m. balandžio 20 d.

(1)   Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.

(2)   Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

(3)   Taikomas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

(4)   Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.
V PRIEDAS

ATLIEKŲ TVARKYMAS

1 dalis

Šalinimas ir regeneravimas pagal 7 straipsnio 2 dalį

7 straipsnio 2 dalies tikslais leidžiamos tokios Direktyvos 2008/98/EB I ir II prieduose numatytos šalinimo ir regeneravimo operacijos, taikant jas taip, kad būtų užtikrinta, jog patvarieji organiniai teršalai būtų sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti:D9

Fizinis ir cheminis apdorojimas.

D10

Deginimas sausumoje.

R1

Iš esmės naudojama kurui ar kitais būdais energijai gauti, išskyrus atliekas, kuriose yra PCB.

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas šiomis sąlygomis: operacijos taikomos tik geležies ir plieno gamybos likučiams, tokiems kaip dulkės arba nuosėdos, susidariusios valant dujas, arba frezavimo darbų atliekos ar plieno apdirbimo filtrų dulkės, kuriose yra cinko, vario liejyklų dujų valymo sistemų dulkės bei kitos panašios atliekos, ir spalvotųjų metalų gamybos druskų išplovimo likučiams, kuriuose yra švino. Tai netaikoma atliekoms, kuriose yra PCB. Operacijos taikomos tik geležies bei geležies lydinių (aukštakrosnė, šachtinė krosnis ir Marteno krosnis) ir spalvotųjų metalų (Waelz procesas rotacinėje krosnyje, metalo lydymo voniose procesai vertikaliose arba horizontaliose krosnyse) regeneravimo procesams, jei įrenginiai atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES (1) nustatytas PCDD ir PCDF teršalų ribines vertes, nepriklausomai nuo to, ar procesams ta direktyva yra taikoma, ir nepažeidžiant kitų tos direktyvos nuostatų.

(1)   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

Prieš sunaikinant arba negrįžtamai transformuojant pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekama pirminio apdorojimo operacija, jei į IV priedą įrašyta cheminė medžiaga, kuri per pirminį apdorojimą atskiriama nuo atliekų, vėliau yra pašalinama pagal šio priedo šią dalį. Kai patvariųjų organinių teršalų yra tik dalyje produktų ar atliekų, pavyzdžiui, įrangos atliekose, arba tik jų dalis yra užteršta šiais teršalais, ši dalis atskiriama ir pašalinama laikantis šio reglamento reikalavimų. Be to, prieš tokį pirminį apdorojimą arba prieš sunaikinimą ar negrįžtamą transformavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos perpakavimo ir laikino sandėliavimo operacijos.

2 dalis

Atliekos ir operacijos, kurioms taikomas 7 straipsnio 4 dalies b punktas

Toliau nurodytas operacijas leidžiama vykdyti 7 straipsnio 4 dalies b punkto tikslais su nustatytomis atliekomis, apibrėžtomis šešių skaitmenų kodu pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB ( 5 ) klasifikaciją.

Pirminio apdorojimo operacijos prieš nuolatinį sandėliavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos, jei į IV priedą įrašyta cheminė medžiaga, kuri per pirminį apdorojimą atskiriama nuo atliekų, vėliau yra pašalinama pagal šio priedo 1 dalį. Be to, prieš tokį pirminį apdorojimą arba prieš nuolatinį sandėliavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos perpakavimo ir laikino sandėliavimo operacijos.Atliekos pagal Sprendimo 2000/532/EB klasifikaciją

Didžiausia leistina IV priede išvardytų cheminių medžiagų koncentracija (1)

Operacija

10

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

Alkanai C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP) 10 000 mg/kg;

Aldrinas: 5 000 mg/kg;

Chlordanas: 5 000 mg/kg;

Chlordekonas: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas): 5 000 mg/kg;

Dieldrinas: 5 000 mg/kg;

Endosulfanas: 5 000 mg/kg;

Endrinas: 5 000 mg/kg;

Heptachloras: 5 000 mg/kg;

Heksabrombifenilas: 5 000 mg/kg;

Heksabromciklododekanas (3): 1 000 mg/kg;

Heksachlorbenzenas: 5 000 mg/kg;

Heksachlorbutadienas: 1 000 mg/kg;

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną: 5 000 mg/kg;

Mireksas: 5 000 mg/kg;

Pentachlorbenzenas: 5 000 mg/kg;

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus): 50 mg/kg;

Polichlorinti bifenilai (PCB) (6): 50 mg/kg;

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai: 5 mg/kg;

Polichlorinti naftalenai *: 1 000 mg/kg;

Tetrabromdifenileterio C12H6Br4O), pentabromdifenileterio (C12H5Br5O), heksabromdifenileterio (C12H4Br6O) ir heptabromdifenileterio (C12H3Br7O) koncentracijų suma: 10 000 mg/kg;

Toksafenas: 5 000 mg/kg.

Nuolat saugoti leidžiama tik kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1)  saugoma vienoje iš šių vietų:

— saugiose, giliose, požeminėse kietų uolienų formacijose,

— druskos kasyklose,

— pavojingų atliekų sąvartynuose, su sąlyga, kad atliekos yra sukietintos arba iš dalies stabilizuotos, jei tai techniškai įmanoma, kaip reikalaujama siekiant priskirti atliekas Sprendimo 2000/532/EB 19 03 poskyriui;

2)  laikomasi Tarybos direktyvos 1999/31/EB (4) ir Tarybos sprendimo 2003/33/EB (5) nuostatų;

3)  įrodyta, kad pasirinktai operacijai teiktina pirmenybė aplinkosaugos sumetimais.

10 01

Elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

10 01 14 * (2)

Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 16 *

Bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02

Geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 07 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03

Aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 04 *

Pirminės gamybos šlakas

10 03 08 *

Antrinės gamybos druskų šlakas

10 03 09 *

Antrinės gamybos juodosios nuodegos

10 03 19 *

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 21 *

Kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 29 *

Druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 04

Švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01 *

Pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 04 02 *

Pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir šlakas

10 04 04 *

Dūmtakių dujų dulkės

10 04 05 *

Kitos dalelės ir dulkės

10 04 06 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 05

Cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 03 *

Dūmtakių dujų dulkės

10 05 05 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 06

Vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 03 *

Dūmtakių dujų dulkės

10 06 06 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 08

Kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 08 *

Pirminės ir antrinės gamybos druskų šlakas

10 08 15 *

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09

Metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 09 *

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16

KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 11

Iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01 *

Metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 03 *

Kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

Betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 06 *

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05

Žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03 *

Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09

Kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 02 *

Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB, išskyrus įrangą, kurioje yra PCB

17 09 03 *

Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

Atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 07 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

19 01 11 *

Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 13 *

Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 15 *

Garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 04

Sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 02 *

Lakieji pelenai ir kitos dūmtakių dujų apdorojimo atliekos

19 04 03 *

Nestiklinta kietoji fazė

(1)   Leistina koncentracija taikoma tik pavojingų atliekų sąvartynams, o ne nuolatiniams požeminiams pavojingų atliekų saugojimo įrenginiams, įskaitant druskų kasyklas.

(2)   Visos žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra laikomos pavojingomis atliekomis pagal Direktyvą 2008/98/EB ir joms taikomos tos direktyvos nuostatos.

(3)   Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

(4)   1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

(5)   2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (OL L 11, 2003 1 16, p. 27).

(6)   Naudojamas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

Didžiausia polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzofuranų (PCDD ir PCDF) koncentracijos riba apskaičiuojama remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003
VI PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių dalinių pakeitimų sąrašasEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004

(OL L 158, 2004 4 30, p. 7)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1195/2006

(OL L 217, 2006 8 8, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 172/2007

(OL L 55, 2007 2 23, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 323/2007

(OL L 85, 2007 3 27, p. 3)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

(OL L 87, 2009 3 31, p. 109)

Tik priedo 3.7 skirsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2009

(OL L 96, 2009 4 15, p. 33)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 756/2010

(OL L 223, 2010 8 25, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 757/2010

(OL L 223, 2010 8 25, p. 29)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2012

(OL L 159, 2012 6 20, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1342/2014

(OL L 363, 2014 12 18, p. 67)

 

Komisijos reglamentas (ES) 2015/2030

(OL L 298, 2015 11 14, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (ES) 2016/293

(OL L 55, 2016 3 2, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (ES) 2016/460

(OL L 80, 2016 3 31, p. 17)

 
VII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖReglamentas (EB) Nr. 850/2004

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginė frazė

2 straipsnio įžanginė frazė

2 straipsnio a–d punktai

2 straipsnio 1–4 punktai

2 straipsnio 5–7 punktai

2 straipsnio e punktas

2 straipsnio 8 punktas

2 straipsnio f punktas

2 straipsnio 9 punktas

2 straipsnio g punktas

2 straipsnio 10 punktas

2 straipsnio 11–13 punktai

3 straipsnis

3 straipsnio 1–3 dalys

3 straipsnio 4 ir 5 dalys

1 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 1–3 dalys

4 straipsnio 1–3 dalys

4 straipsnio 3 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnio 1–4 dalys

7 straipsnio 1–4 dalys

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalies a punktas

12 straipsnio 3 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 3 dalies b punktas

13 straipsnio 1 dalies c punktas

13 straipsnio 1 dalies d punktas

12 straipsnio 3 dalies c punktas

13 straipsnio 1 dalies e punktas

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 dalies f punktas

13 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio 4 ir 5 dalys

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

15 straipsnis

19 straipsnis

16 ir 17 straipsniai

20 straipsnis

18 straipsnis

21 straipsnis

19 straipsnis

22 straipsnis

I–V priedai

I–V priedai

VI priedas

VII priedas( 1 ) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (OL L 197, 2012 7 24, p. 1).

( 2 ) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

( 3 ) 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31).

( 4 ) Išmetamųjų medžiagų inventoriuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.

( 5 ) 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

Top