EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1128-20170630

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1128 2017 m. birželio 14 d. dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/2017-06-30

02017R1128 — LT — 30.06.2017 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1128

2017 m. birželio 14 d.

dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 168 2017.6.30, p. 1)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 198, 28.7.2017, p.  42 (2017/1128)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1128

2017 m. birželio 14 d.

dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu Sąjungoje nustatomas bendras internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo metodas, kuriuo užtikrinama, kad perkeliamų internetinių turinio paslaugų, kurios teisėtai teikiamos gyvenamosios vietos valstybėje narėje, abonentai, jiems laikinai esant kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamosios vietos valstybė narė, turėtų prieigą prie tų paslaugų ir galėtų naudotis tomis paslaugomis.

2.  Šis reglamentas netaikomas apmokestinimo sričiai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) abonentas – vartotojas, kuris pagal internetinės turinio paslaugos teikimo sutartį su teikėju už tam tikrą piniginį užmokestį arba nemokamai turi prieigą prie šios paslaugos ir gali ja naudotis gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

2) vartotojas – fizinis asmuo, kuris pagal sutartis, kurioms taikomas šis reglamentas, veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo užsiėmimu, verslu, amatu ar profesija;

3) gyvenamosios vietos valstybė narė – valstybė narė, nustatyta pagal 5 straipsnį, kurioje yra faktinė ir pastovi abonento gyvenamoji vieta;

4) laikinas buvimas valstybėje narėje – buvimas kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė ribotą laiko tarpą;

5) internetinė turinio paslauga – paslauga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 straipsniuose, kurią teikėjas teisėtai teikia abonentui jo gyvenamosios vietos valstybėje narėje pagal sutartas sąlygas ir internetu, kuri yra perkeliama ir kuri yra:

i) audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos 2010/13/ES 1 straipsnio a punkte, arba

ii) paslauga, kurios pagrindinė funkcija – prieigos prie kūrinių, kitų saugomų objektų arba transliuojančiųjų organizacijų transliacijų suteikimas tiek linijiniu būdu, tiek pagal pareikalavimą;

6) perkeliamas – internetinės turinio paslaugos ypatybė, reiškianti, kad abonentai gali veiksmingai naudotis prieiga prie internetinės turinio paslaugos ir šia paslauga savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, kai prieiga neapribota konkrečia vieta.

3 straipsnis

Įpareigojimas užtikrinti internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinį perkeliamumą

1.  Internetinės turinio paslaugos, teikiamos už piniginį užmokestį, teikėjas suteikia abonentui, laikinai esančiam valstybėje narėje, galimybę turėti prieigą prie internetinių turinio paslaugų ir jomis naudotis, įskaitant prieigą prie to paties turinio užtikrinant galimybę tokiam pačiam vartotojų skaičiui naudotis tokio pat tipo prietaisais bei jų skaičiumi, tokio pat tipo funkcijomis ir tokiu pat būdu kaip gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

2.  Teikėjas nenustato abonentui jokių papildomų mokesčių už prieigą prie internetinės turinio paslaugos ir naudojimosi ja pagal 1 dalį.

3.  1 dalyje nustatytas įpareigojimas yra nesusijęs su jokiais internetinės turinio paslaugos teikimo kokybės reikalavimais, kurie taikomi teikėjui, kai ta paslauga teikiama gyvenamosios vietos valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai teikėjas ir abonentas aiškiai susitarė kitaip.

Teikdamas internetinę turinio paslaugą pagal 1 dalį, teikėjas nesiima jokių veiksmų internetinės turinio paslaugos kokybei sumažinti.

4.  Teikėjas, atsižvelgdamas į savo turimą informaciją, suteikia abonentui informaciją apie internetinės turinio paslaugos, teikiamos pagal 1 dalį, teikimo kokybę. Informacija abonentui suteikiama prieš suteikiant internetinę turinio paslaugą pagal 1 dalį ir priemonėmis, kurios yra tinkamos ir proporcingos.

4 straipsnis

Prieigos prie internetinių turinio paslaugų suteikimo ir naudojimosi jomis vietos nustatymas

Laikoma, kad pagal šį reglamentą internetinė turinio paslauga abonentui, laikinai esančiam valstybėje narėje, teikiama ir abonentas turi prieigą prie tos paslaugos ir ja naudojasi tik savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

5 straipsnis

Gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimas

1.  Teikėjas, sudarydamas ir pratęsdamas internetinės turinio paslaugos, kuri teikiama už piniginį užmokestį, sutartį, patikrina abonento gyvenamosios vietos valstybę narę naudodamasis ne daugiau kaip dviem iš toliau nurodytų tikrinimo priemonių ir užtikrina, kad naudojamos priemonės būtų pagrįstos, proporcingos ir veiksmingos:

a) asmens tapatybės kortelė, elektroninės atpažinties priemonės, ypač tos, kurios priskiriamos elektroninės atpažinties schemoms, apie kurias pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ( 1 ), arba bet koks kitas galiojantis tapatybės dokumentas, nurodantis abonento gyvenamosios vietos valstybę narę;

b) mokėjimo duomenys, pvz., abonento banko sąskaitos, kredito ar debeto kortelės numeris;

c) priedėlio, dekoderio ar panašaus prietaiso, naudojamo paslaugoms abonentui teikti, įdiegimo vieta;

d) įrodymas, kad abonentas moka licencijos mokestį už kitas valstybėje narėje teikiamas paslaugas, pvz., visuomeniniam transliuotojui;

e) interneto prieigos ar telefono ryšio paslaugos teikimo sutartis arba bet kokia panaši sutartis, kuri sieja abonentą su valstybe nare;

f) registracija vietos rinkimų sąrašuose, jei ši informacija yra viešai prieinama;

g) vietos mokesčių mokėjimas, jei ši informacija yra viešai prieinama;

h) komunalinių mokesčių sąskaita, kuri sieja abonentą su valstybe nare;

i) abonento sąskaitos siuntimo adresas arba pašto adresas;

j) abonento deklaracija, kurioje jis nurodo, kad jo adresas yra valstybėje narėje;

k) interneto protokolo (IP) adreso patikrinimas siekiant nustatyti valstybę narę, kurioje abonentas naudojasi prieiga prie internetinės turinio paslaugos.

Patikrinimo priemonės pagal i–k punktus naudojamos tik kartu su viena iš patikrinimo priemonių pagal a–h punktus, išskyrus atvejus, kai pašto adresas pagal i punktą yra įtrauktas į viešai prieinamą oficialų registrą.

2.  Jei teikėjui kyla pagrįstų abejonių dėl abonento gyvenamosios vietos valstybės narės internetinės turinio paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu, teikėjas gali iš naujo patikrinti abonento gyvenamosios vietos valstybę narę pagal šio straipsnio 1 dalį. Tačiau tokia patikrinimo priemonė pagal k punktą gali būti naudojama kaip vienintelė priemonė. Duomenys, gauti naudojantis patikrinimo priemone pagal k punktą, renkami tik dvejetainiu formatu.

3.  Teikėjas turi teisę prašyti abonento pateikti informaciją, reikalingą abonento gyvenamosios vietos valstybei narei nustatyti pagal 1 ir 2 dalis. Jei abonentas nepateikia tos informacijos ir todėl teikėjas negali patikrinti abonento gyvenamosios vietos valstybės narės, teikėjas pagal šį reglamentą šiam abonentui nesuteikia galimybės prisijungti prie internetinės turinio paslaugos ar ja naudotis jam laikinai esant kitoje valstybėje narėje.

4.  Autorių teisių ar gretutinių teisių ir bet kokių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojai gali leisti pateikti savo turinį, suteikti prieigą prie jo ir leisti juo naudotis pagal šį reglamentą netikrinant gyvenamosios vietos valstybės narės. Tokiais atvejais abonento gyvenamosios vietos valstybei narei nustatyti pakanka teikėjo ir abonento sutarties dėl internetinės turinio paslaugos teikimo.

Autorių teisių ar gretutinių teisių ir bet kokių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojai, tinkamai pranešę teikėjui, turi teisę atšaukti pagal pirmą pastraipą suteiktą leidimą.

5.  Teikėjo ir autorių teisių ar gretutinių teisių ir bet kokių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojų sutartis neapriboja tokių teisių turėtojų galimybės panaikinti 4 dalyje nurodytą leidimą.

6 straipsnis

Nemokamų internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas

1.  Nemokamai teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas gali nuspręsti suteikti galimybę savo abonentams, laikinai esantiems valstybėje narėje, turėti prieigą prie internetinės turinio paslaugos ir ja naudotis, jei teikėjas patikrina abonento gyvenamosios vietos valstybę narę pagal šį reglamentą.

2.  Teikėjas informuoja savo abonentus, atitinkamus autorių teisių bei gretutinių teisių turėtojus ir atitinkamus bet kokių kitų su internetinės turinio paslaugos turiniu susijusių teisių turėtojus apie sprendimą teikti internetinę turinio paslaugą pagal 1 dalį prieš pradėdamas teikti tą paslaugą. Informacija teikiama priemonėmis, kurios yra tinkamos ir proporcingos.

3.  Šis reglamentas taikomas teikėjams, kurie pasirenka teikti internetinę turinio paslaugą pagal 1 dalį.

7 straipsnis

Sutartinės nuostatos

1.  Visos sutartinės nuostatos, įskaitant nuostatas dėl tarp internetinių turinio paslaugų teikėjų ir autorių teisių arba gretutinių teisių turėtojų ar bet kokių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojų santykių, taip pat sutartinės nuostatos dėl tokių teikėjų ir jų abonentų santykių, kurios prieštarauja šiam reglamentui, įskaitant nuostatas, kuriomis internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas draudžiamas arba toks perkeliamumas ribojamas tam tikram laikui, neturi teisinės galios.

2.  Šis reglamentas taikomas nepriklausomai nuo teisės, taikytinos sutartims, sudarytoms tarp internetinių turinio paslaugų teikėjų ir autorių teisių arba gretutinių teisių ar bet kokių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojų, ar tokių paslaugų teikėjų ir abonentų sutartims.

8 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.  Asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi, įskaitant visų pirma abonento gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimo pagal 5 straipsnį tikslu, laikantis direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB. Visų pirma tikrinimo priemonių naudojimas pagal 5 straipsnį ir bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą apribojamas iki tiek, kiek būtina ir proporcinga siekiant nustatyto tikslo.

2.  Pagal 5 straipsnį surinkti duomenys naudojami tik abonento gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimo tikslu. Jie neskleidžiami, neperduodami, jais nesidalijama, nesuteikiamas leidimas jais naudotis ar kitais būdais perduoti ar atskleisti autorių teisių arba gretutinių teisių turėtojams, ar bet kokių kitų teisių į internetinės turinio paslaugos turinį turėtojų, ar bet kokioms kitoms trečiosioms šalims.

3.  Pagal 5 straipsnį surinktus duomenis internetinių turinio paslaugų teikėjas laiko ne ilgiau, nei reikia abonento gyvenamosios vietos valstybės narės patikrinimui pabaigti pagal 5 straipsnio 1 arba 2 dalį. Atlikus kiekvieną patikrinimą, duomenys nedelsiant ir negrąžinamai sunaikinami.

9 straipsnis

Taikymas galiojančioms sutartims ir įgytoms teisėms

1.  Šis reglamentas taip pat taikomas sutartims ir teisėms, kurios sudarytos ir įgytos iki jo taikymo pradžios dienos, jei jos yra svarbios internetinio turinio paslaugos teikimui, prieigai prie jos ir naudojimuisi ja pagal 3 ir 6 straipsnius po tos dienos.

2.   ►C1  Ne vėliau kaip 2018 m. birželio 2 d. ◄ už piniginį užmokestį teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas patikrina pagal šį reglamentą abonentų, kurie iki šios datos sudarė internetinės turinio paslaugos teikimo sutartis, gyvenamosios vietos valstybę narę.

Per du mėnesius nuo dienos, kurią ne už piniginį užmokestį teikiamos internetinės turinio paslaugos teikėjas pirmą kartą suteikia šią paslaugą pagal 6 straipsnį, tas teikėjas pagal šį reglamentą patikrina gyvenamosios vietos valstybę narę tų abonentų, kurie internetinės turinio paslaugos teikimo sutartis sudarė iki tos dienos.

10 straipsnis

Peržiūra

►C1  Ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 2 d., ◄ o vėliau – kaip reikalaujama, Komisija, atsižvelgdama į teisinius, technologinius ir ekonominius pokyčius, įvertina šio reglamento taikymą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą šiuo klausimu.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą ataskaitą, be kita ko, įtraukiamas 5 straipsnyje nurodytų gyvenamosios vietos valstybės narės tikrinimo priemonių, atsižvelgiant į naujai sukurtas technologijas, bendrus standartus ir praktiką, taikymo vertinimas ir, prireikus, apsvarstoma, ar reikalinga peržiūra. Šioje ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas šio reglamento poveikiui MVĮ ir asmens duomenų apsaugai. Jei tinkama, Komisija kartu su ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

11 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   ►C1  Jis taikomas nuo 2018 m. balandžio 1 d. ◄

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( ) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Top