EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0908-20190610

Consolidated text: 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/2019-06-10

02014R0908 — LT — 10.06.2019 — 007.003


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 908/2014

2014 m. rugpjūčio 6 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu

(OL L 255 2014.8.28, p. 59)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/583 2015 m. balandžio 13 d.

  L 97

5

14.4.2015

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/775 2015 m. gegužės 18 d.

  L 122

1

19.5.2015

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2222 2015 m. gruodžio 1 d.

  L 316

2

2.12.2015

►M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1786 2016 m. spalio 7 d.

  L 273

31

8.10.2016

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/772 2017 m. gegužės 3 d.

  L 115

43

4.5.2017

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/56 2018 m. sausio 12 d.

  L 10

9

13.1.2018

►M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/936 2019 m. birželio 6 d.

  L 149

58

7.6.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 029, 5.2.2015, p.  16 (Nr. 908/2014)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 114, 5.5.2015, p.  25 (Nr. 908/2014)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 330, 16.12.2015, p.  55 (2015/2222)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 415, 10.12.2020, p.  88 (908/2014)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 908/2014

2014 m. rugpjūčio 6 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumuI

SKYRIUS

MOKĖJIMO AGENTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS

1 straipsnis

Mokėjimo agentūrų akreditavimo procedūra

1.  

Valstybės narės paskiria ministerijos lygmens valdžios instituciją, kuri:

a) 

išduoda, peržiūri ir panaikina mokėjimo agentūrų akreditaciją;

b) 

vykdo šiame skyriuje kompetentingai institucijai priskirtas užduotis.

2.  
Kompetentinga institucija, patikrinusi mokėjimo agentūrą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus akreditavimo kriterijus (toliau – akreditavimo kriterijai) priima oficialų sprendimą dėl mokėjimo agentūros akreditavimo arba, po persvarstymo, dėl akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga institucija nedelsdama Komisijai praneša apie išduotą akreditaciją ir akreditacijos panaikinimą.
3.  
Kompetentinga institucija paskiria audito įstaigą, kuri atlieka patikrinimą prieš išduodant visas akreditacijas (pasirengimo akreditavimui tikrinimas). Audito įstaiga yra audito institucija, kita valstybinė arba privati organizacija arba institucijos organizacinis padalinys, turintis reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius ir gebėjimus atlikti auditą. Audito įstaiga yra nepriklausoma nuo mokėjimo agentūros, kurią rengiamasi akredituoti.

Audito įstaigos atliekamas patikrinimas (pasirengimo akreditavimui tikrinimas) visų pirma apima:

a) 

esamas leidimų atlikti mokėjimus ir mokėjimų vykdymo procedūras ir sistemas;

b) 

pareigų pasidalijimą ir tinkamos vidaus bei išorės kontrolės tvarką, susijusią su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (toliau kartu – fondai) finansuojamomis operacijomis;

c) 

patikrinimą, kaip įdiegtomis procedūromis ir sistemomis apsaugomas Sąjungos biudžetas, įskaitant rizika pagrįstas kovos su sukčiavimu priemones;

d) 

informacinių sistemų saugumą;

e) 

apskaitos dokumentų tvarkymą.

Audito įstaiga parengia ataskaitą, kurioje išsamiai apibūdinamas atliktas audito darbas, to darbo rezultatai ir pateikiamas vertinimas, ar mokėjimo agentūra atitinka akreditavimo kriterijus. Ataskaita pateikiama kompetentingai institucijai, kuri, įsitikinusi, kad mokėjimo agentūra atitinka akreditavimo kriterijus, išduoda akreditavimo aktą.

4.  
Jeigu kompetentinga institucija mano, kad mokėjimo agentūra neatitinka akreditavimo kriterijų, ji praneša mokėjimo agentūrai apie konkrečius reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti agentūra, kad ją būtų galima akredituoti.

Kol įgyvendinami konkretiems reikalavimams įvykdyti reikalingi pakeitimai, akreditacija gali būti suteikta laikinai tam tikram laikotarpiui, kuris nustatomas atsižvelgiant į problemų mastą; šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija, atitinkamai valstybei narei paprašius, gali pratęsti šį laikotarpį.

5.  

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte numatyta informacija pateikiama nedelsiant po to, kai mokėjimo agentūra akredituojama pirmą kartą, ir bet kokiu atveju prieš tai, kai tos agentūros išlaidos įrašomos į fondų sąskaitas. Perduodant tą informaciją reikia pridėti deklaracijas ir dokumentus, kuriuose būtų nurodyta:

a) 

mokėjimo agentūrai pavestos pareigos;

b) 

pareigų paskirstymas mokėjimo agentūros departamentuose;

c) 

mokėjimo agentūros ryšiai su kitomis valstybinėmis ar privačiomis įstaigomis, kurios atsakingos už priemonių, kurių išlaidas agentūra įrašo į fondų sąskaitas, įgyvendinimą;

d) 

procedūros, pagal kurias gaunami, tikrinami ir patvirtinami paramos gavėjų išmokų prašymai ir pagal kurias išlaidos patvirtinamos, apmokamos ir už jas atsiskaitoma;

e) 

nuostatos, susijusios su informacinių sistemų saugumu;

f) 

pasirengimo akreditavimui tikrinimo, kurį atliko 3 dalyje nurodyta audito įstaiga, ataskaita.

6.  
Komisija Žemės ūkio fondų komitetą informuoja apie kiekvienoje valstybėje narėje akredituotas mokėjimo agentūras.

2 straipsnis

Akreditavimo persvarstymas

1.  
Kompetentinga institucija nuolat kontroliuoja mokėjimų agentūras, už kurias ji yra atsakinga, visų pirma remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnyje nurodytos sertifikavimo įstaigos parengtais sertifikatais ir ataskaitomis, ir imasi veiksmų, kai nustatomi bet kokie trūkumai.

Kas trejus metus kompetentinga institucija Komisijai pateikia raštišką ataskaitą apie mokėjimo agentūrų priežiūrą ir jų veiklos stebėseną. Ataskaitoje įvertinama, ar mokėjimo agentūros tebeatitinka akreditavimo kriterijus, ir pateikiama veiksmų, kurių imtasi siekiant ištaisyti trūkumus, santrauka. Kompetentinga institucija turi patvirtinti, ar mokėjimo agentūra, už kurią ji yra atsakinga, tebeatitinka akreditavimo kriterijus.

2.  
Valstybės narės sukuria sistemą, kuria užtikrinama, kad kompetentingai institucijai nedelsiant būtų pateikta informacija, iš kurios matyti, kad mokėjimo agentūra neatitinka akreditavimo kriterijų.
3.  
Jeigu kompetentinga institucija nustato, kad akredituota mokėjimo agentūra nebeatitinka vieno ar daugiau akreditavimo kriterijų ir kad tai gali neigiamai paveikti agentūros gebėjimą atlikti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas, kompetentinga institucija mokėjimo agentūrai nedelsdama nustato bandomąjį laikotarpį. Ji parengia planą, kuriame numatyti veiksmai trūkumams ištaisyti ir jų terminai per tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į problemos mastą, tačiau negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo pirmos bandomojo laikotarpio dienos. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija, atitinkamai valstybei narei paprašius, gali pratęsti šį laikotarpį.
4.  
Kompetentinga institucija Komisijai praneša apie savo sprendimą mokėjimo agentūrai skirti bandomąjį laikotarpį, apie planą, parengtą remiantis šio straipsnio 3 dalimi, ir tokio plano įgyvendinimo pažangą.
5.  
Jeigu akreditacija panaikinama, kompetentinga institucija nedelsdama akredituoja kitą mokėjimo agentūrą, kuri atitinka Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, siekdama užtikrinti, kad paramos gavėjams ir toliau būtų skiriamos išmokos.
6.  
Nustačiusi, kad kompetentinga institucija nesilaiko įpareigojimo parengti trūkumų ištaisymo planą pagal 3 dalį arba kad mokėjimo agentūra išlieka akredituota, nors per nustatytą laikotarpį nevisiškai įgyvendino tokį planą, Komisija turi prašyti kompetentingos institucijos atšaukti tos mokėjimo agentūros akreditaciją, jei per laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgusi į problemos mastą, nepadaromi būtini pakeitimai. Tokiu atveju Komisija gali nuspręsti nustatyti trūkumus, atlikdama atitikties patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį.

3 straipsnis

Valdymo deklaracija

1.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyta valdymo deklaracija turi būti parengta laiku, kad sertifikavimo įstaiga pateiktų nuomonę, kaip nurodyta to reglamento 9 straipsnio 1 dalyje.

Valdymo deklaracija turi būti parengta naudojant šio reglamento I priede nustatytą formą, joje gali būti išlygų, kuriomis nustatoma galimo finansinio poveikio apimtis. Jei pareiškiama išlygų, į deklaraciją turi būti įtrauktas trūkumų ištaisymo planas ir tikslus jo įgyvendinimo tvarkaraštis.

2.  
Valdymo deklaracija grindžiama veiksminga valdymo ir kontrolės sistemų priežiūra, kuri turi būti vykdoma visus metus.

4 straipsnis

Koordinavimo įstaiga

1.  

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta koordinavimo įstaiga yra vienintelis Komisijos atstovas, į kurį atitinkama valstybė narė kreipiasi visais klausimais, susijusiais su fondais, įskaitant:

a) 

informacijos ir gairių, susijusių su mokėjimo agentūrų funkcijomis ir operacijomis, sklaida toms mokėjimo agentūroms ir įstaigoms, atsakingoms už tų gairių įgyvendinimą ir už suderinto jų taikymo skatinimą;

b) 

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 ir 102 straipsniuose nurodytos informacijos perdavimą Komisijai;

c) 

sąlygų sudarymą Komisijai naudotis visa apskaitos informacija statistikos ir kontrolės tikslais.

2.  
Mokėjimo agentūra gali vykdyti koordinavimo įstaigos veiklą, jeigu abi funkcijos atskiriamos.
3.  
Atlikdama savo funkcijas, koordinavimo įstaiga, atsižvelgdama į nacionalinę tvarką, gali kreiptis į kitas administracines įstaigas arba departamentus, ypač į tuos, kurie kompetentingi apskaitos ar techniniais klausimais.
4.  
Visų koordinavimo įstaigos kompiuterinių duomenų konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas užtikrinami prie kiekvienos koordinavimo įstaigos administracinės struktūros, personalo ir technologinės aplinkos priderintomis priemonėmis. Finansinės ir technologinės priemonės turi būti proporcingos faktinei rizikai.
5.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte numatyta informacija pateikiama nedelsiant po to, kai koordinavimo įstaiga akredituojama pirmą kartą, ir bet kokiu atveju prieš tai, kai išlaidos, už kurias ji atsakinga, įrašomos į fondų sąskaitas. Prie tokios informacijos turi būti pridėtas įstaigos akreditavimo dokumentas ir informacija apie jos veiklos administracines, apskaitos ir vidaus kontrolės sąlygas.

5 straipsnis

Sertifikavimas

1.  
Kompetentinga valdžios institucija paskiria Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnyje numatytą sertifikavimo įstaigą.
2.  
Sertifikavimo įstaiga savo darbą organizuoja veiksmingai ir efektyviai, o patikras atlieka per tinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į atitinkamų finansinių metų sandorių pobūdį ir kalendorių.
3.  
Sertifikavimo įstaiga kasmet parengia nuomonę, kurią turi pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnio 1 dalį.

Nuomonė grindžiama auditu, kuris turi būti atliktas pagal šio reglamento 6 ir 7 straipsnius.

4.  

Sertifikavimo įstaiga parengia nustatytų faktų ataskaitą. Ataskaita turi būti susijusi su pavestomis funkcijomis. Ataskaitoje nurodoma, ar aptariamu laikotarpiu:

a) 

mokėjimo agentūra atitiko akreditavimo kriterijus;

b) 

mokėjimo agentūros procedūromis buvo galima pagrįstai užtikrinti, kad išlaidos, įrašytos į fondų sąskaitas, atitinka Sąjungos taisykles, taip užtikrinant, kad pagrindinės operacijos buvo atliktos teisėtai ir tinkamai, taip pat, ar buvo laikytasi padėties gerinimo rekomendacijų (jei jų buvo pateikta);

c) 

šio reglamento 29 straipsnyje nurodytos metinės ataskaitos atitiko mokėjimo agentūros apskaitos knygas ir įrašus;

d) 

išlaidų ataskaitos ir intervencinės operacijos iš esmės buvo teisingos, galutinai užbaigtos ir tiksliai įregistruotos operacijos, įrašytos į fondų sąskaitas;

e) 

buvo tinkamai apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, susiję su išmokėtomis išankstinėmis išmokomis, gautomis garantijomis, intervencinėmis atsargomis ir surinktinomis sumomis.

Ataskaitoje pateikiama informacija apie auditą atliekančių darbuotojų skaičių ir kvalifikaciją, atliktą darbą, patikrintų operacijų skaičių, nustatytą reikšmingumo ir pasitikėjimo laipsnį, visus rastus trūkumus ir pateiktas padėties gerinimo rekomendacijas, apie sertifikavimo įstaigos ir kitų audito įstaigų, priklausančių ar nepriklausančių mokėjimo agentūroms, darbą, kurio pagrindu sertifikavimo įstaiga gavo patikimą informaciją visais ar kai kuriais ataskaitoje aptariamais klausimais.

6 straipsnis

Audito principai

1.  
Sertifikavimo auditas atliekamas pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus.
2.  
Sertifikavimo įstaiga parengia audito strategiją, kurioje nustatyta sertifikavimo audito apimtis, laikas ir kryptis, audito metodai ir atrankos metodika. Audito planas rengiamas kiekvienais finansiniais metais ir grindžiamas įvertinta audito rizika. Komisijos paprašyta sertifikavimo įstaiga jai pateikia audito strategiją ir audito planą.
3.  
Pagrįstas audito patikinimas atlikus audito testą gaunamas vertinant kontrolės sistemą, įskaitant atitikties testus ir išsamų išlaidų tikrinimą, sudarytą iš išsamaus testo ir analizės procedūrų.
4.  

Komisija parengia gaires, kuriose visų pirma nurodoma:

a) 

papildomi paaiškinimai ir gairės, susiję su atliktinu sertifikavimo auditu;

b) 

pagrįsto audito patikinimo, gaunamo atlikus audito testą, apibrėžimas.

7 straipsnis

Audito metodai

1.  
Sertifikavimo audito metodai apibrėžiami 6 straipsnio 2 dalyje nurodytoje audito strategijoje.
2.  
Kad būtų pasiekti audito tikslai ir pateikta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta nuomonė, audito veiksmai turi apimti sistemų auditą, išsamų tikrinimą ir patikrinimą, ar finansinės ir valdymo deklaracijos yra suderintos.
3.  
Išsamus išlaidų patikrinimas apima pagrindinių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, tikrinamą galutinių paramos gavėjų lygmeniu. Šiuo tikslu sertifikavimo įstaiga gali dalyvauti mokėjimo agentūros atliekamose antrinio lygio patikrose vietoje. Sertifikavimo įstaiga negali dalyvauti mokėjimo agentūros atliekamose pirminėse patikrose vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai būtų fiziškai neįmanoma dar kartą patikrinti pirminės mokėjimo agentūros atliktos patikros. ►M6  Atlikdamos išsamų tikrinimą, taip pat taikydamos atrankos metodus, sertifikavimo įstaigos gali taikyti dvigubo tikslo testus atskiriems audito tikslams pasiekti. ◄
4.  
Komisija rengia 6 straipsnio 4 dalyje nurodytas gaires, kad nustatytų išsamesnius reikalavimus ir gaires, susijusias su audito procedūrų rengimu, atrankos integravimu ir operacijų pakartotinio patikrinimo vietoje planavimu ir vykdymu.II

SKYRIUS

FINANSINIS FONDŲ VALDYMAS1

SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

8 straipsnis

Mokėjimo agentūrų sąskaitos

1.  
Kiekviena mokėjimo agentūra tvarko apskaitą, į kurią įtraukia tik Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 bei 43 straipsniuose nurodytas išlaidas ir įplaukas bei naudojamas lėšas, kurios jai skirtos atitinkamoms išlaidoms kompensuoti. Tose sąskaitose turi būti įmanoma atskirti ir atskirai pateikti EŽŪGF ir EŽŪFKP finansinius duomenis.
2.  
euro neįsivedusių valstybių narių mokėjimo agentūros sąskaitas tvarko valiuta, kuria patirtos išlaidos ir gautos įplaukos. Tačiau, siekiant konsoliduoti visas jų patirtas išlaidas ir gautas įplaukas, jos atitinkamas sumas nurodo nacionaline valiuta ir eurais.
3.  

Kaimo plėtros programoms vykdyti paskirta mokėjimo agentūra tvarko EŽŪFKP sąskaitas, kuriomis remiantis galima nustatyti visas programos operacijas ir priemones. Į šias sąskaitas visų pirma įtraukiama:

a) 

viešųjų išlaidų suma ir už kiekvieną operaciją Sąjungos išmokėta suma;

b) 

dėl nustatytų pažeidimų ar aplaidumo iš paramos gavėjų išieškotina suma;

c) 

nustačius pirminę operaciją susigrąžintos sumos.2

SKIRSNIS

EŽŪGF apskaita

9 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

Valstybės narės kaupia ir prireikus Komisijai teikia informaciją apie visas kiekvieną savaitę patirtas išlaidas ir gautas asignuotąsias įplaukas tokia tvarka:

a) 

ne vėliau kaip trečią savaitės darbo dieną pateikia informaciją apie visas nuo mėnesio pradžios iki ankstesnės savaitės pabaigos patirtas išlaidas ir gautas asignuotąsias įplaukas;

b) 

tuo atveju, kai savaitė prasideda vieno mėnesio pabaigoje, o baigiasi kito mėnesio pradžioje, ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną pateikia informaciją apie bendrą praėjusį mėnesį patirtų išlaidų ir gautų asignuotųjų įplaukų sumą.

10 straipsnis

Valstybių narių perduodama informacija

1.  

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalis pirmos pastraipos c punkto i ir ii papunkčiais, valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai siunčia informaciją ir dokumentus pagal šio reglamento 11 ir 12 straipsnius:

a) 

ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną pateikia informaciją apie bendrą praėjusį mėnesį patirtų išlaidų ir gautų asignuotųjų įplaukų sumą, naudodamos valstybėms narėms Komisijos per elektronines sistemas perduotą formą, ir visą informaciją, kuria galima paaiškinti visus didesnius sąmatų, parengtų pagal šio straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktį, ir patirtų išlaidų arba gautų asignuotųjų įplaukų skirtumus.

b) 

ne vėliau kaip dvyliktą kiekvieno mėnesio dieną pateikia Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą išlaidų deklaraciją. Tačiau apie spalio 1–15 d. laikotarpiu patirtas išlaidas ir gautas asignuotąsias įplaukas turi būti pranešama ne vėliau kaip spalio 27 d.

2.  

1 dalies b punkte nurodytą išlaidų deklaraciją sudaro:

a) 

ataskaita, kurią kiekviena mokėjimo agentūra parengia naudodama valstybėms narėms Komisijos per elektronines sistemas perduotą formą, kurioje pateikiami pagal Sąjungos biudžeto nomenklatūrą išdėstyti duomenys, suskirstyti pagal išlaidų bei įplaukų rūšį, remiantis išsamia valstybėms narėms pateikta nomenklatūra, nurodant:

i) 

praėjusį mėnesį patirtas išlaidas ir gautas asignuotąsias įplaukas,

ii) 

bendras nuo biudžetinių metų pradžios iki ankstesnio mėnesio pabaigos patirtas išlaidas ir asignuotąsias įplaukas,

iii) 

išlaidų ir asignuotųjų įplaukų sąmatas, kurios, priklausomai nuo atvejo, apima:

— 
einamąjį mėnesį ir du vėlesnius mėnesius,
— 
einamąjį mėnesį, du vėlesnius mėnesius ir iki finansinių metų pabaigos likusį laiką;
iv) 

jei reikia, papildomus duomenis;

b) 

a punkte nurodytų duomenų suvestinė kiekvienai valstybei narei ir visoms jos mokėjimo agentūroms, kurią atitinkama valstybė narė parengia naudodama valstybėms narėms Komisijos per elektronines sistemas perduotą formą;

c) 

sąskaitos, kuriomis įrodomos išlaidos ir įplaukos, susijusios su 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta valstybės intervencija.

3.  
Visi pagal šį straipsnį reikalaujami finansiniai duomenys pateikiami eurais.

11 straipsnis

Bendrosios išlaidų ir asignuotųjų įplaukų deklaravimo taisyklės

1.  
Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų dėl viešojo saugojimo išlaidų ir įplaukų deklaravimo, nurodytų 12 straipsnyje, mokėjimo agentūrų deklaruotos tam tikro mėnesio išlaidos ir asignuotosios įplaukos turi atitikti tą mėnesį faktiškai atliktus mokėjimus ir gautas įplaukas.

Šios išlaidos ir įplaukos įrašomos į N finansinių metų EŽŪGF biudžeto sąskaitas.

Tačiau:

a) 

išlaidos, kurios gali būti apmokamos prieš pradedant taikyti nuostatą, leidžiančią visą arba dalinį jų padengimą iš EŽŪGF, gali būti deklaruotos tik:

— 
už tą mėnesį, kurį minėtą nuostatą pradėta taikyti,
arba
— 
už kitą mėnesį, einantį po jos taikymo pradžios;
b) 

asignuotosios įplaukos, kurias valstybė narė yra skolinga Komisijai, nurodomos mėnesio, kurį baigiasi Sąjungos teisės aktuose nustatytas atitinkamų lėšų mokėjimo terminas, deklaracijoje;

c) 

pataisas, dėl kurių atlikdama sąskaitų patvirtinimą ir sąskaitų atitikties patvirtinimą Komisija priėmė sprendimą, Komisija tiesiogiai įskaito į mėnesines išmokas arba išskaito iš mėnesinių išmokų, nurodytų atitinkamai 33 straipsnio 2 dalyje arba 34 straipsnio 8 dalyje. Tačiau valstybės narės pataisas atitinkančias sumas įtraukia į mėnesio, kurį pataisos atliekamos, deklaraciją.

2.  
Išlaidos ir asignuotosios įplaukos įskaitomos tą dieną, kai jos nuskaitomos nuo mokėjimo agentūros sąskaitos arba įrašomos į ją. Tačiau išmokos įskaitomos tą dieną, kurią atitinkama agentūra parengė mokėjimo nurodymą ir išsiuntė jį finansų įstaigai arba paramos gavėjui. Kiekviena mokėjimo agentūra visus finansinius metus naudoja tą patį metodą.
3.  
Pagal 1 dalį deklaruotose išlaidose ir asignuotosiose įplaukose gali būti nurodytos ankstesniais tų pačių finansinių metų mėnesiais deklaruotų duomenų pataisos.

Jei atlikus asignuotųjų įplaukų pataisas mokėjimo agentūrai biudžeto eilutėje tenka deklaruoti neigiamas asignuotąsias įplaukas, išlyginamosios pataisos perkeliamos į kitą mėnesį. Esant reikalui, jos yra išlyginamos, atliekant atitinkamų metų sąskaitų patvirtinimą.

4.  
Neatlikti mokėjimo nurodymai ir nuo sąskaitos nuskaitomi ir paskui pakartotinai įskaitomi mokėjimai sąskaitose pateikiami kaip atskaitymai iš išlaidų už mėnesį, kurį mokėjimo agentūrai pranešta apie neapmokėjimą arba anuliavimą.
5.  

Jeigu susidaro įsiskolinimai dėl EŽŪGF finansuotinų lėšų neišmokėjimo, laikoma, kad jie visiškai padengti 1 dalies taikymo tikslais:

a) 

įsiskolintos sumos išmokėjimo paramos gavėjui dieną, jeigu įsiskolinimas mažesnis už kompensuojamas išlaidas;

b) 

išlaidų kompensavimo dieną, jeigu tos išlaidos mažesnės arba lygios įsiskolinimui.

6.  
Suvestiniai duomenys apie finansinių metų išlaidas ir asignuotąsias įplaukas, kurie Komisijai turi būti pateikti ne vėliau kaip spalio 27 d., gali būti taisomi tik metinėse ataskaitose, Komisijai teikiamose laikantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunkčio.

12 straipsnis

Specialios viešojo saugojimo išlaidų deklaravimo taisyklės

1.  
Rengiant viešojo saugojimo išlaidų deklaracijas, reikia įtraukti iki mėnesio pabaigos į mokėjimo agentūros sąskaitas įrašytas operacijas, atliktas nuo finansinių metų, apibrėžtų Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte, pradžios iki minėto mėnesio pabaigos.
2.  
Į šią išlaidų deklaraciją įtraukiamos pagal šio reglamento 17 ir 18 straipsnius ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 ( 1 ) 4 straipsnį nustatytos vertės ir sumos, į mokėjimo agentūros apskaitą įrašytos po nurodytų operacijų einantį mėnesį.

Tačiau:

a) 

rugsėjo mėnesį įvykdytų operacijų vertes ir sumas mokėjimo agentūros į apskaitą įrašo ne vėliau kaip spalio 15 d.

b) 

bendros nuvertėjimo, nurodyto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnio 1 dalies e punkte, sumos į apskaitą įrašomos jas numatančiuose sprendimuose nustatytą datą.

13 straipsnis

Komisijos sprendimas dėl išmokų

1.  
Remdamasi duomenimis, pateiktais laikantis šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkto, Komisija sprendžia dėl mėnesinių išmokų pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 3 dalį, nedarydama poveikio pataisoms, kurios gali būti padarytos vėlesniais sprendimais pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 ir 52 straipsnius, ir atsižvelgdama į sumažinimus ir sustabdymus, dėl kurių priimti sprendimai pagal minėto reglamento 41 straipsnį.
2.  
Jeigu visos valstybių narių už ateinančius finansinius metus deklaruotos išlaidos viršija tris ketvirčius visų einamųjų finansinių metų asignavimų, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 170 straipsnio 3 dalyje numatyti iš anksto paskirti įsipareigojamieji asignavimai ir atitinkamos mėnesinės išmokos skiriami proporcingai išlaidų deklaracijoms, neviršijant 75 % einamųjų finansinių metų asignavimų. Sprendimuose, susijusiuose su tolesnėmis kompensuotinomis sumomis, Komisija atsižvelgia į valstybėms narėms neišmokėtą likutį.

14 straipsnis

Lėšų suteikimas valstybėms narėms

1.  
►C4  Priėmusi sprendimą dėl mėnesinių išmokų Komisija, atsižvelgdama į turimus biudžeto asignavimus, valstybėms narėms į jų atidarytas sąskaitas perveda lėšas, reikalingas EŽŪGF finansuojamoms išlaidoms padengti, prieš tai išskaičiavusi asignuotąsias įplaukas atitinkančią sumą. ◄

Jeigu atėmus asignuotąsias įplaukas Komisijos valstybei narei mokėtina suma yra neigiama, išskaičiavimo perviršis perkeliamas į kitus mėnesius.

2.  
Kiekviena valstybė narė Komisijai praneša 1 dalyje nurodytos sąskaitos pavadinimą ir numerį, naudodamosi Komisijos joms pateikta forma.

15 straipsnis

Pranešimai pagal viešosios intervencijos tvarką

1.  

Mokėjimo agentūros Komisijai perduoda:

a) 

Komisijai paprašius, Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 7 dalyje išvardytus dokumentus bei informaciją ir papildomas nacionalines administracines nuostatas, priimtas dėl intervencinių priemonių taikymo ir valdymo;

b) 

iki šios reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos datos – informaciją apie viešąjį saugojimą, naudodamos valstybėms narėms Komisijos per elektronines sistemas perduotą formą.

2.  
Atitinkamos 24 straipsnyje nurodytos informacinės sistemos naudojamos teikti pranešimams, keistis informacija ir rengti dokumentams, susijusiems su viešosios intervencijos išlaidomis.

16 straipsnis

Viešojo saugojimo sąskaitų, kurias tvarko mokėjimo agentūros, turinys

1.  

Atsargų sąskaitose, numatytose Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte, atskirai pateikiama ši informacija:

a) 

produktų kiekiai, nustatomi produktus įvežant į sandėlį ir išvežant iš jo, įskaitant fizinį vežimą ar be jo;

b) 

kiekiai, nemokamai tiekiami labiausiai skurstantiems asmenims vykdant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiklą ir įtraukiami į apskaitą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 4 straipsnio 3 dalies nuostatas, išskiriant kiekius, perkeliamus į kitą valstybę narę;

c) 

mėginiams imti naudojami kiekiai, išskiriant pirkėjų paimtus mėginius;

d) 

kiekiai, kurių nebeįmanoma supakuoti po apžiūros, atliktos vykdant metinę inventorizaciją arba kontrolę perėmus produktus intervenciniam saugojimui, ir kurie tiesiogiai parduodami;

e) 

dėl nustatytų arba nenustatytų priežasčių trūkstami kiekiai, įskaitant kiekius, atitinkančius leistinus nuokrypius;

f) 

pablogėjusios kokybės produktų kiekiai,

g) 

kiekių perviršiai,

h) 

trūkstami leistinus nuokrypius viršijantys kiekiai,

i) 

atvežti saugoti kiekiai, įvertinti kaip neatitinkantys nustatytų sąlygų, todėl nepriimti saugoti;

j) 

produktų grynieji kiekiai, kurie saugomi sandėliuose kiekvieno mėnesio arba ataskaitinių metų pabaigoje ir kurie perkeliami į kito mėnesio arba kitų ataskaitinių metų apskaitą.

2.  

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytose finansinėse sąskaitose pateikiama:

a) 

šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų kiekių vertė, atskiriant pirkto ir parduoto kiekio vertes;

b) 

kiekio, naudojamo ar į kurį atsižvelgiama pagal nemokamo tiekimo režimą, numatytą šio straipsnio 1 dalies b punkte, apskaitinė vertė;

c) 

finansavimo išlaidos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

d) 

fizinių operacijų išlaidos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose;

e) 

nuvertėjimo sumos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnio 1 dalies e punkte;

f) 

iš pardavėjų, pirkėjų ir saugotojų surinktos arba susigrąžintos sumos, išskyrus šio reglamento 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas sumas;

g) 

suma, gauta atlikus tiesioginius pardavimus po metinės inventorizacijos arba atlikus patikras po to, kai produktai paimami intervenciniam saugojimui;

h) 

patirti nuostoliai ir gautas pelnas išvežus produktus, atsižvelgiant į šios dalies e punkte minėtą nuvertėjimą,

i) 

kitos debito ir kredito operacijos, visų pirma atitinkančios kiekį, nurodytą šio straipsnio 1 dalies c–g punktuose;

j) 

vidutinė apskaitinė vertė (atitinkamai už produkto toną arba hektolitrą).

17 straipsnis

Su viešąja intervencija susijusios sąskaitos

1.  
16 straipsnyje nurodyti elementai į sąskaitas įtraukiami pateikiant mokėjimo agentūrų faktiškai nustatytus kiekius, vertes, sumas ir vidurkius arba vertes ir sumas, apskaičiuotas remiantis Komisijos nustatytomis standartinėmis sumomis.
2.  

1 dalyje nurodyti įrašai ir apskaičiavimai turi būti atliekami laikantis šių taisyklių:

a) 

kai nustatoma, kad sumažėjo produktų kiekis arba pablogėjo jų kokybė, laikantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 VI ir VII prieduose pateiktų taisyklių, šių produktų išvežimo išlaidos į sąskaitas įtraukiamos tik tada, kai yra susijusios su tikrais parduotais ir iš saugojimo vietos išvežtais kiekiais;

b) 

laikoma, kad kiekiai, prarasti pervežimo iš vienos valstybės narės į kitą metu, nėra patekę į saugojimo vietą paskirties valstybėje narėje, todėl standartinės įvežimo išlaidos jiems netaikomos;

c) 

kai produktas yra vežamas arba perkeliamas, šiuo tikslu nustatytos standartinės įvežimo ir išvežimo išlaidos įtraukiamos į sąskaitas, jei pagal Sąjungos taisykles jos nėra laikomos vežimo išlaidų sudėtine dalimi;

d) 

jei Sąjungos teisės aktuose nėra numatyta specialių nuostatų, į EŽŪGF sąskaitas neįtraukiamos sumos iš pablogėjusios kokybės produktų pardavimo ir kitos galimos sumos, gautos vykdant šią veiklą;

e) 

susidarę kiekių perviršiai į sąskaitas įtraukiami su minuso ženklu prie trūkstamų sandėliuose laikomų ir pervežamų atsargų kiekių. Šie kiekiai priskaičiuojami prie kiekių, viršijančių leistiną nuokrypį;

f) 

mėginiai, paimti ne pirkėjų, į sąskaitas įtraukiami pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 VII priedo 2 dalies a punktą.

3.  
Žemės ūkio fondų komitetas informuojamas apie Komisijos atliekamas pataisas, susijusias su 16 straipsnyje minėtais einamųjų ataskaitinių metų duomenimis. Valstybėms narėms galima apie jas pranešti priimant sprendimą dėl mėnesinės išmokos arba, jei jo nėra, priimant sprendimą dėl sąskaitų patvirtinimo. Mokėjimo agentūros į savo sąskaitas jas įtraukia atsižvelgdamos į minėtame sprendime numatytas sąlygas.

18 straipsnis

Išlaidų, įplaukų ir produktų judėjimo įtraukimo į viešosios intervencijos sąskaitas datos

1.  
Įvairūs išlaidų ir pajamų punktai įtraukiami į sąskaitas tą dieną, kai atliktos viešosios intervencijos fizinės operacijos, taikant Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą valiutos keitimo kursą.

Tačiau toliau nurodytais atvejais taikomos tokios datos:

a) 

gautų arba išieškotų sumų atveju – gavimo data, nurodyta šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies f ir g punktuose;

b) 

su fizinėmis operacijomis susijusių išlaidų faktinio apmokėjimo data – kai šioms išlaidoms netaikomos standartinės sumos.

2.  
Įvairūs su fiziniu produktų judėjimu ir su atsargų administravimu susiję punktai į sąskaitas įtraukiami fizinės operacijos, atliekamos pagal intervencinę priemonę, dieną.

Tačiau toliau nurodytais atvejais taikomos tokios datos:

a) 

data, kai pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1272/2009 ( 2 ) 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį mokėjimo agentūra perima produktus savo atsakomybėn – kiekiams, kurie priskiriami viešajam saugojimui nekeičiant jų saugojimo vietos;

b) 

faktų konstatavimo data – trūkstamiems arba pablogėjusios kokybės ir pertekliniams kiekiams,

c) 

faktinio saugomų produktų išvežimo iš sandėlio diena – kai tiesiogiai parduodami atsargose likę produktai, kurių nebeįmanoma supakuoti po apžiūros, atliktos vykdant metinę inventorizaciją arba kontrolę perėmus produktus intervenciniam saugojimui,

d) 

paskutinė ataskaitinių metų diena galimiems leistiną nuokrypį viršijantiems nuostoliams, nurodytiems Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 4 straipsnio 2 dalyje.

19 straipsnis

Taikant viešąja intervenciją finansuojama suma

1.  
Vykdant Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 2 straipsnyje nurodytas intervencines priemones, finansavimo suma nustatoma remiantis sąskaitomis, kurias rengia bei tvarko mokėjimo agentūros remdamosi Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies a punktu ir į kurių debetą bei kreditą atitinkamai įtraukiami įvairūs šio reglamento 16 straipsnyje nurodytų išlaidų ir įplaukų punktai, prireikus atsižvelgiant į žemės ūkio sektorių teisės aktais nustatytas išlaidų sumas.
2.  
Mokėjimo agentūros arba koordinavimo įstaigos iki 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos dienos ir iki 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos kiekvieną kiekvienų metų mėnesį, naudodamos valstybėms narėms Komisijos per elektronines sistemas perduotą formą, elektroniniu būdu Komisijai pateikia lenteles (P-STO lentelės) su viešojo saugojimo išlaidų finansavimui būtina informacija ir sąskaitomis, patvirtinančiomis su viešuoju saugojimu susijusias išlaidas bei įplaukas.

20 straipsnis

Viešosios intervencijos išlaidų ir įplaukų deklaravimas

1.  
Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 2 straipsnyje nurodytų intervencinių priemonių finansavimas iš EŽŪGF lygus išlaidoms, apskaičiuotoms remiantis mokėjimo agentūros pateikta informacija, atskaičius visas įplaukas iš intervencinių priemonių, patvirtintas naudojant Komisijos įdiegtą informacinę sistemą ir įrašytas mokėjimo agentūros išlaidų deklaracijoje, parengtoje pagal šio reglamento 12 straipsnio nuostatas.
2.  
Lėšos, susigrąžintos pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnį, ir iš pardavėjų, pirkėjų ir saugotojų gautos arba išieškotos sumos, atitinkančios to reglamento 43 straipsnyje nustatytus kriterijus, deklaruojamos EŽŪGF biudžete laikantis šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų sąlygų.3

SKIRSNIS

EŽŪFKP sąskaitos

21 straipsnis

Finansavimo poreikių prognozės

Laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunkčio, valstybės narės Komisijai du kartus per metus – iki sausio 31 d. ir ne vėliau kaip rugpjūčio 31 d. – perduoda kiekvienos kaimo plėtros programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 ( 3 ) 6 straipsnyje, finansavimo iš EŽŪFKP tais finansiniais metais sumų prognozes. Be to, valstybės narės pateikia atnaujintą finansavimo paraiškų sąmatą kitiems finansiniams metams.

Prognozės ir atnaujinta sąmata siunčiamos pateikiant struktūrinius duomenis ir naudojant informacinę sistemą SFC2014, nustatytą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 184/2014 ( 4 ) I skyriuje.

22 straipsnis

Išlaidų deklaravimas

1.  
Mokėjimo agentūros deklaruoja kiekvienos kaimo plėtros programos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnyje, išlaidas.

Išlaidų deklaracijoje mokėjimo agentūros nurodo kiekvienos kaimo plėtros priemonės:

a) 

reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų sumą, su kuria susijusią EŽŪFKP finansavimo dalį mokėjimo agentūra faktiškai sumokėjo kiekvienu šio straipsnio 2 dalyje nurodytu ataskaitiniu laikotarpiu;

b) 

papildomą informaciją apie finansines priemones, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 ( 5 ) antros dalies IV antraštinėje dalyje.

c) 

papildomą informaciją apie paramos gavėjams išmokėtas išankstines išmokas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalyje;

d) 

einamuoju laikotarpiu susigrąžintas sumas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje.

2.  

Komisijai patvirtinus kaimo plėtros programą, valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktį Komisijai savo išlaidų deklaracijas pateikia laikydamosi šių terminų:

a) 

išlaidų, patirtų nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. – ne vėliau kaip balandžio 30 d.;

b) 

išlaidų, patirtų nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. – ne vėliau kaip liepos 31 d.;

c) 

išlaidų, patirtų nuo liepos 1 d. iki spalio 15 d. – ne vėliau kaip lapkričio 10 d.;

d) 

išlaidų, patirtų nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. – ne vėliau kaip sausio 31 d.

▼M1

Tačiau už visas išlaidas, kurias mokėjimo agentūros apmokėjo paramos gavėjams pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalį iki paskutinio laikotarpio, nurodyto šios dalies pirmoje pastraipoje, pabaigos, prieš patvirtinant kaimo plėtros programas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnyje, atsakingos valstybės narės, o tos išlaidos deklaruojamos Komisijai pirmoje patvirtinus programą teikiamoje išlaidų deklaracijoje. Pakeitus Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnyje nurodytą kaimo plėtros programą, išskyrus šio reglamento 23 straipsnio 2 dalyje nurodytas finansinio plano pataisas, mutatis mutandis taikoma ta pati taisyklė.

▼M7

Kiek tai susiję su finansinėmis priemonėmis, nustatytomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, išlaidos deklaruojamos pagal pirmoje pastraipoje nurodytus ataskaitinius laikotarpius, kai tik įvykdomos to reglamento 41 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos dėl kiekvienos tolesnės tarpinio mokėjimo paraiškos.

▼B

3.  
Kaimo plėtros programų išlaidų deklaracijas mokėjimo agentūros teikia struktūrinių duomenų forma, kurie įvedami į informacinę sistemą SFC2014, nustatytą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 184/2014 I skyriuje.
4.  
►M4  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 83 straipsniui, kai perįgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas reikalauja papildomų patikrinimų dėl ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaracijose pateiktos neišsamios arba neaiškios informacijos arba nustatytų neatitikimų, skirtingų išaiškinimų arba nenuoseklumo, atsiradusių visų pirma dėl to, kad nebuvo pateikta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 ir Komisijos aktus, priimtus pagal tą reglamentą, reikalaujamos informacijos, atitinkama valstybė narė perįgaliotajam leidimus suteikiančiam pareigūnui paprašius per prašyme nurodytą laikotarpį, nustatytą atsižvelgiant į problemos mąstą, pateikia papildomos informacijos. ◄

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas visos mokėjimo paraiškoje nurodytos tarpinių išmokų sumos arba jų dalies išmokėjimo terminas gali būti sustabdytas nuo prašymo pateikti daugiau informacijos išsiuntimo datos iki paprašytos informacijos gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 83 straipsnio 1 dalyje nurodytam ilgiausiam laikotarpiui.

Jei atitinkama valstybė narė per papildomos informacijos pateikimo prašyme nustatytą laikotarpį į tą prašymą neatsiliepia, jei jos atsakymas laikomas netinkamu arba jei iš jo matyti, kad nebuvo laikomasi taikytinų taisyklių arba kad Sąjungos lėšos buvo naudojamos netinkamai, Komisija gali pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsnį sustabdyti išmokų išmokėjimą arba jas sumažinti.

5.  
Deklaruojant išlaidas už ataskaitinį laikotarpį, galima pateikti patikslintus tų pačių finansinių metų kitais laikotarpiais deklaruotus duomenis.

Duomenys apie 2 dalies a, b ir c punktuose minėtose deklaracijose nenurodytas finansinių metų išlaidas ir asignuotąsias įplaukas gali būti taisomi tik metinėse ataskaitose, kurios turi būti pateiktos Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunktį.

23 straipsnis

Mokėtinų sumų apskaičiavimas

▼M3

1.  

Finansavimo reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų dalis, kurią turi sumokėti Sąjunga, apskaičiuojama taip:

a) 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 15 straipsnyje nurodytų kaimo plėtros programų atveju: už kiekvieną šio reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį, remiantis kiekvienam prioritetui taikoma EŽŪFKP įnašo norma, nurodyta pirmąją to laikotarpio dieną galiojančiame finansavimo plane;

b) 

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnyje nurodytų kaimo plėtros programų atveju: už kiekvieną šio reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį, remiantis kiekvienai priemonei, operacijų rūšiai, kuriai taikoma konkreti EŽŪFKP įnašo norma, ir techninei pagalbai taikoma EŽŪFKP įnašo norma, nurodyta pirmąją to laikotarpio dieną galiojančiame finansavimo plane.

Apskaičiuojant atsižvelgiama į Sąjungos įnašo pataisas, deklaruotas to laikotarpio išlaidų deklaracijoje.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kaimo plėtros programų, pakeistų pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4c dalį, atveju Sąjungos įnašas apskaičiuojamas remiantis kiekvienam prioritetui taikoma EŽŪFKP įnašo norma, nurodyta paskutiniąją ataskaitinio laikotarpio dieną galiojančiame finansavimo plane.

2.  
Neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 34 straipsnio 2 dalyje numatytos viršutinės ribos, kai bendra Sąjungos įnašo kaimo plėtros programai suma viršija visą Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 15 straipsnyje nurodytų kaimo plėtros programų priemonei arba Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnyje nurodytų kaimo plėtros programų prioritetui numatytą sumą, mokėtina suma sumažinama iki tai priemonei arba prioritetui numatytos sumos. Dėl šios priežasties neskirtas Sąjungos įnašas gali būti sumokėtas vėliau, jei valstybė narė pateikia pataisytą finansavimo planą, o Komisija jį patvirtina.

▼B

3.  
Į kiekvienos valstybės narės atidarytą (-as) sąskaitą (-as) Sąjungos įnašą Komisija perveda, atsižvelgdama į turimas lėšas.

Sąskaitos (-ų) pavadinimą (-us) arba numerį (-ius) valstybės narės Komisijai praneša laikydamosi Komisijos pateiktos formos.4

SKIRSNIS

Bendrosios EŽŪGF ir EŽŪFKP taikomos nuostatos

24 straipsnis

Keitimasis informacija ir dokumentais elektroniniu būdu

1.  
Komisija nustato informacines sistemas, kurias naudodama su valstybėms narėms elektroniniu būdu keičiasi dokumentais ir informacija teikiant pranešimus ir konsultuojantis dėl informacijos, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnyje ir jo taikymo taisyklėse. Komisija apie bendrąsias tų sistemų įgyvendinimo sąlygas per Žemės ūkio fondų komitetą informuoja valstybes nares.
2.  

1 dalyje nurodytos informacinės sistemos turi suteikti galimybę tvarkyti:

a) 

duomenis, reikalingus finansiniams sandoriams, visų pirma susijusius su mėnesinėmis ir metinėmis mokėjimo agentūrų ataskaitomis, išlaidų ir įplaukų deklaracijomis ir informacijos ir dokumentų perdavimu pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnį ir šio reglamento 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 ir 29 straipsnius;

b) 

bendros svarbos dokumentus, leidžiančius tikrinti mėnesines ir metines ataskaitas ir susipažinti su mokėjimo agentūrų Komisijai pateiktina informacija ir dokumentais;

c) 

Sąjungos teisės aktus ir Komisijos gaires dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo per Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nustatyta tvarka akredituotas ir paskirtas įstaigas ir gaires dėl suderinto atitinkamų teisės aktų taikymo.

3.  
10, 19, 20, 23 straipsniuose ir 30 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytų dokumentų formą ir turinį Komisija nustato ir per informacines sistemas pateikia valstybėms narėms.

Tas formas taiso ir atnaujina Komisija, apie tai pranešusi Žemės ūkio fondų komitetui.

4.  
1 dalyje nurodytos informacinės sistemos gali apimti priemones, reikalingas duomenims saugoti ir kad Komisija galėtų tvarkyti fondų sąskaitas, taip pat priemones nustatyto dydžio išlaidoms arba pagal vienodą metodiką skaičiuotinoms išlaidoms apskaičiuoti, ypač kai tai susiję su finansinėmis išlaidomis ir nuvertėjimu.
5.  
Už duomenų apie finansines operacijas perdavimą, įrašymą į 1 dalyje nurodytas informacines sistemas arba atnaujinimą jose atsakingos mokėjimo agentūros; tai atlikti gali pačios mokėjimo agentūros arba įstaigos, kurioms patikėtos tokios funkcijos, o prireikus – pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 4 dalį akredituotos koordinavimo įstaigos.
6.  
Kai Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 arba pagal tą reglamentą Komisijos priimtuose aktuose numatytam dokumentui arba procedūrai yra reikalingas įgalioto asmens parašas arba asmens sutikimas vienu arba keletu tos procedūros etapų, įdiegtos informacinės tokių dokumentų perdavimo sistemos turi sudaryti sąlygas nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad, laikantis Sąjungos teisės aktų, dokumentų turinys negalės būti pakeistas, įskaitant atskiruose procedūros etapuose. Išlaidų deklaracijų ir valdymo deklaracijų, pridedamų prie metinių ataskaitų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto i ir iii papunkčiuose, atveju mokėjimo agentūros arba, prireikus, pagal to reglamento 7 straipsnio 2 ir 4 dalis akredituotos koordinavimo įstaigos saugo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų originalus.
7.  
Dokumentai elektroninėse ir skaitmeninėse laikmenose saugomi visą 32 straipsnyje nurodytą laikotarpį.
8.  
Informacinės sistemos gedimo arba ilgalaikio ryšio nebuvimo atveju valstybė narė, gavusi išankstinį Komisijos sutikimą ir pastarosios nustatytomis sąlygomis, gali dokumentus pateikti kita forma.

25 straipsnis

Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei vėluojama pateikti informaciją

Įgyvendinimo aktuose dėl Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba to reglamento 36 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų atsižvelgiama į mokėjimų sustabdymą, dėl kurio priimtas sprendimas pagal to reglamento 42 straipsnį.

26 straipsnis

Palydovinių nuotraukų įsigijimas

1.  

Taikydama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 21 straipsnį kiekviena valstybė narė Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 1 d. praneša:

a) 

ar norėtų, kad Komisija įsigytų palydovines nuotraukas, reikalingas jos patikrų programai ir (arba) jos Žemės sklypų identifikavimo sistemos kokybės vertinimui,

b) 

ploto, kuris turi būti patikrintas, dydį ir planuojamų kontrolės zonų skaičių.

2.  
Valstybės narės, prašančios, kad Komisija įsigytų palydovines nuotraukas, bendradarbiaudamos su ja ir iki sausio 15 d. po šio straipsnio 1 dalyje minimos informacijos pateikimo parengia atitinkamų zonų sąrašą ir minėtų nuotraukų įsigijimo grafiką.
3.  
Komisija nemokamai pateikia valstybių narių įgaliotiesiems atstovams savo įsigytas palydovines nuotraukas. Šie atstovai turi laikytis autorių teisių nuostatų, numatytų sutartyse su tiekėjais, ir grąžinti nuotraukas, kai darbas bus atliktas.
4.  
Jei bendras valstybių narių gautų prašymų kiekis viršija Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 21 straipsnio vykdymui skirtą biudžetą, Komisija priima sprendimą dėl teiktinų palydovinių nuotraukų apribojimo, kad turimos lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau.III

SKYRIUS

SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS1

SKIRSNIS

Skolų susigrąžinimas

27 straipsnis

Palūkanos, taikomos susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas

1.  
Jei žemės ūkio sektorių teisės aktais numatyta kitaip, palūkanos už nepagrįstai išmokėtas sumas, kurios turi būti susigrąžintos dėl pažeidimų arba aplaidumo, apskaičiuojamos už laikotarpį nuo paramos gavėjui vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodyto mokėjimo termino iki grąžinimo arba išieškojimo dienos. Mokėjimo terminas negali būti ilgesnis nei 60 dienų nuo vykdomojo rašto datos. ►M6  Valstybės narės gali nuspręsti nesusigrąžinti palūkanų, kai palūkanų suma neviršija 5 EUR. ◄
2.  
Taikytina palūkanų norma bet kuriuo atveju negali būti mažesnė negu nacionalinėje teisėje nustatyta nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimui arba grąžintinų sumų surinkimui taikoma palūkanų norma.

28 straipsnis

Susigrąžinimas kompensuojant

Nepažeisdamos jokių kitų nacionalinėje teisėje numatytų veiksmų reikalavimų vykdymui užtikrinti, valstybės narės visas dar negrąžintas paramos gavėjo skolas, nustatytas remiantis nacionaline teise, išskaičiuoja iš išmokų, kurias tam pačiam paramos gavėjui ateityje mokės už skolos susigrąžinimą atsakinga mokėjimo agentūra.2

SKIRSNIS

Patvirtinimas

29 straipsnis

Metinių ataskaitų turinys

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunktyje minimose metinėse ataskaitose nurodoma:

a) 

to reglamento 43 straipsnyje nurodytos asignuotosios įplaukos;

b) 

►C1  atskiruose Sąjungos biudžeto punktuose ir papunkčiuose susumuotos EŽŪGF išlaidos, iš jų atėmus visas nepagrįstai išmokėtas sumas, kurios nebuvo susigrąžintos finansinių metų pabaigoje, išskyrus šio straipsnio f punkte nurodytas sumas, įskaitant visas taikytas palūkanas; ◄

c) 

►C1  EŽŪFKP išlaidos pagal programą, priemonę ir konkrečią įnašo normą. Į metinę išlaidų suvestinę įtraukiama ir informacija apie susigrąžintas sumas. Užbaigus įgyvendinti programą visos nesusigrąžintos nepagrįstai išmokėtos sumos, išskyrus šio straipsnio f punkte nurodytas sumas, ir visos taikytinos palūkanos atimamos iš atitinkamų finansinių metų išlaidų; ◄

d) 

skirtumų lentelė pagal punktus ir papunkčius arba, EŽŪFKP atveju, pagal programą, priemonę, konkrečią įnašo normą ir tikslines sritis, tarp metinėse ataskaitose nurodytų išlaidų bei asignuotųjų įplaukų ir tuo pačiu laikotarpiu deklaruotų šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytuose dokumentuose dėl EŽŪGF ir šio reglamento 22 straipsnio 2 dalyje dėl EŽŪFKP, taip pat kiekvieno skirtumo paaiškinimas;

e) 

atskirai nurodomos sumos, kurias atitinkamai turi sumokėti konkreti valstybė narė ir Sąjunga pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 54 straipsnio 3 dalį;

f) 

pagal šio reglamento II priede nurodytą pavyzdį parengta lentelė, kurioje nurodytos finansinių metų pabaigoje susigrąžintinos, nepagrįstai dėl pažeidimų, apibrėžtų Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ( 6 ) 1 straipsnio 2 dalyje, išmokėtos sumos, įskaitant visas pagal taikomas Sąjungos sektorių taisykles numatytas baudas ir palūkanas;

g) 

pagal šio reglamento III priede nurodytą pavyzdį parengtas išrašas iš skolininkų apskaitos knygos apie sumas, kurios turi būti susigrąžintos ir sumokėtos EŽŪGF arba EŽŪFKP (išskyrus šio straipsnio b, c ir f punktuose nurodytas sumas), įskaitant visas taikomas baudas ir palūkanas;

h) 

intervencinių operacijų suvestinė ir ataskaita apie finansinių metų pabaigoje esančių atsargų kiekį ir jų laikymo vietą;

i) 

patvirtinimas, kad išlaidų, asignuotųjų įplaukų ir kiekvieno intervencinio atsargų perkėlimo duomenys yra užfiksuoti mokėjimo agentūros bylose ir apskaitos įrašuose;

j) 

nepanaudotų/nepatvirtintų valstybių narių išankstinių mokėjimų sumos finansinių metų pabaigos balansas, EŽŪGF atveju išskirstytas pagal priemones, o EŽŪFKP – pagal programas, pastarojo fondo atveju įskaitant finansines priemones. Finansinių priemonių laikotarpio pabaigos balansas susijęs su Komisijos išmokėtomis sumomis, kurios valstybių narių nebuvo panaudotos išmokoms galutiniams paramos gavėjams ir dėl kurios nebuvo prisiimta įsipareigojimų pagal garantijų sutartis remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalimi.

30 straipsnis

Informacijos perdavimas

1.  

Sąskaitoms patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsnį kiekviena valstybė narė Komisijai siunčia:

a) 

į metines ataskaitas įtrauktus punktus, kaip nurodyta šio reglamento 29 straipsnyje;

b) 

sertifikavimo įstaigos ar įstaigų parengtus sertifikatus ir ataskaitas, nurodytus šio reglamento 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse;

c) 

visos apskaitos informacijos visus įrašus, kurie yra reikalingi statistikai ir kontrolei atlikti;

d) 

valdymo deklaraciją, nurodytą šio reglamento 3 straipsnyje.

▼M6

2.  
1 dalyje nurodyti dokumentai ir apskaitos informacija nusiunčiami Komisijai ne vėliau kaip kitų metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. Šios dalies a, b ir d punktuose nurodyti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojant Komisijos nustatytą formą ir laikantis Komisijos pagal 24 straipsnį nustatytų reikalavimų.

Teikiant tuos dokumentus privaloma naudoti elektroninį parašą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 ( 7 ). Komisija gali priimti elektronine forma perduotus su 2017 finansiniais metais susijusius pasirašytus dokumentus.

▼B

3.  
Komisijai paprašius arba valstybės narės iniciatyva, išsamesnė informacija, susijusi su sąskaitų patvirtinimu, gali būti nusiųsta Komisijai per laikotarpį, kuri Komisija nustato atsižvelgdama į darbą, kurį reikia atlikti siekiant suteikti tokią informaciją. Jeigu tokios informacijos nepateikta, Komisija sąskaitas gali patvirtinti remdamasi turima informacija.
4.  
Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali leisti pateikti informaciją vėliau, jeigu toks prašymas jai pateikiamas prieš pasibaigiant informacijos pateikimo terminui.

31 straipsnis

Apskaitos informacijos forma ir turinys

▼M6

1.  
30 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos apskaitos informacijos formą ir turinį Komisija valstybėms narėms nurodo per informacines sistemas teikiamais pavydžiais.

Komisija, informavusi Žemės ūkio fondų komitetą, apskaitos informacijos pavyzdžius ir susijusias technines specifikacijas pateikia ir atnaujina iki kiekvienų finansinių metų pradžios.

Techninės specifikacijos apima:

a) 

atskirai apskaitos informacijai taikomus metinius duomenų reikalavimus (X lentelę);

b) 

EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidų kompiuterinių bylų perdavimo specifikacijas;

c) 

duomenų laukų aprašymus (atmintines);

d) 

EŽŪFKP biudžeto kodų struktūrą.

▼B

2.  

Komisija apskaitos informaciją naudoja tik šiais tikslais:

a) 

atlikdama sąskaitų patvirtinimo užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

b) 

stebėdama pokyčius ir teikdama žemės ūkio prognozes.

Šia informacija vykdydami savo užduotis gali pasinaudoti Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

3.  
Visi surinktoje apskaitos informacijoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi tik 2 dalyje nurodytais tikslais. Visų pirma, jeigu Komisija naudoja apskaitos informaciją 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytu tikslu, Komisija užtikrina tokių duomenų anonimiškumą ir tvarko juos tik apibendrinta forma.
4.  
Suinteresuotieji asmenys užklausas apie savo asmens duomenų tvarkymą Komisijai siunčia naudodami VI priede pateiktą formą.
5.  
Komisija užtikrina, kad apskaitos informacija būtų tvarkoma konfidencialiai ir saugiai.

32 straipsnis

Apskaitos informacijos saugojimas

1.  
Su finansuojamomis išlaidomis ir asignuotosiomis įplaukomis, kurias gaus EŽŪGF, susijusius patvirtinamuosius dokumentus Komisija saugo ne trumpiau kaip trejus metus po tų metų, kuriais Komisija patvirtino atitinkamų finansinių metų sąskaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsnį.
2.  
Su finansuojamomis išlaidomis ir asignuotosiomis įplaukomis, kurias gaus EŽŪGF, susijusius patvirtinamuosius dokumentus Komisija saugo ne trumpiau kaip trejus metus po tų metų, kuriais buvo atliktas paskutinis mokėjimo agentūros mokėjimas.
3.  
Pažeidimų arba aplaidumo atveju 1 ir 2 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus Komisija saugo ne trumpiau kaip trejus metus po tų metų, kuriais iš paramos gavėjų buvo susigrąžintos ir fondams pervestos visos sumos arba kuriais buvo nustatytos finansinės nesusigrąžinimo pasekmės pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį.
4.  
Jeigu atliekama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje numatyta atitikties patvirtinimo procedūra, 1 ir 2 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus Komisija saugo ne trumpiau kaip vienus metus po tų metų, kuriais buvo užbaigta procedūra, arba, jeigu byla dėl atitikties sprendimo nagrinėjama Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, ne trumpiau kaip vienus metus po tų metų, kuriais byla buvo užbaigta.
5.  
1–4 dalyse nurodytus patvirtinamuosius dokumentus Komisija saugo popierine, elektronine ir (arba) abiem formomis.

Vien elektronine forma dokumentai gali būti saugomi tik tuo atveju, jeigu pagal valstybės narės nacionalinę teisę nacionalinio teismo procese leidžiama naudoti elektroninius dokumentus kaip pagrindinių operacijų įrodymą.

Jeigu dokumentai saugomi tik elektronine forma, jų saugojimo sistema turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 I priedo 3 skirsnio B dalies reikalavimus.

33 straipsnis

Finansinis patvirtinimas

1.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsnyje nurodytame sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo nustatomos kiekvienos valstybės narės patirtų išlaidų sumos per atitinkamus finansinius metus, kurios pripažįstamos mokėtinomis iš fondų remiantis šio reglamento 29 straipsnyje nurodytomis ataskaitomis ir atsižvelgiant į visus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsnyje nurodytus sumažinimus ir sustabdymus.

Sprendime taip pat nustatoma, kokios sumos turi būti finansuotos iš Sąjungos ir atitinkamos valstybės narės biudžeto pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalį.

Į EŽŪFKP skirtame sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo nustatytą sumą įtraukiamos lėšos, kurias atitinkama valstybė narė gali dar kartą panaudoti po perskyrimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 56 straipsnio antrą pastraipą.

2.  
EŽŪGF atveju su sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo susijusios iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos nustatomos, išskaičiuojant atitinkamų finansinių metų mėnesines išmokas iš pagal 1 dalį tiems patiems finansiniams metams pripažintų išlaidų. Komisija išskaičiuoja šią sumą arba prideda ją prie mėnesinės išmokos, susijusios su antrojo mėnesio po sprendimo dėl sąskaitų patvirtinimo priėmimo išlaidomis.

EŽŪFKP atveju su sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo susijusios iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos nustatomos, išskaičiuojant atitinkamų finansinių metų tarpines išmokas iš pagal 1 dalį tiems patiems finansiniams metams pripažintų išlaidų.

Komisija išskaičiuoja šią sumą iš pirmojo mokėjimo arba prideda ją prie minėto mokėjimo, už kurį valstybė narė pateikė išlaidų deklaraciją po to, kai buvo priimtas sprendimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 51 straipsnį.

3.  
Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip balandžio 30 d. Komisija informuoja atitinkamą valstybę narę apie Komisijai pateiktos informacijos patikrinimų rezultatus kartu su siūlomais pakeitimais.
4.  
Jeigu dėl tam tikrų atitinkamai valstybei narei priskirtinų priežasčių Komisija negali patvirtinti valstybės narės sąskaitų iki kitų metų gegužės 31 d., Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie papildomus tyrimus, kuriuos ji siūlo atlikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 47 straipsnį.
5.  
1–4 dalys mutatis mutandis taikomos asignuotosioms įplaukoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 43 straipsnyje.

34 straipsnis

Atitikties patvirtinimas

1.  
Siekdama nustatyti sumas, kurios nebus finansuojamos Sąjungos lėšomis tuo atveju, kai nustatoma, kad išlaidos patirtos nesilaikant Sąjungos taisyklių, Komisija remiasi savo išvadomis ir atsižvelgia į valstybių narių pateiktą informaciją, jei ši informacija pateikta laikantis terminų, nustatytų atliekant atitikties patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį ir pagal šį straipsnį.
2.  
►M6  Jeigu po atlikto tyrimo Komisija mano, kad išlaidos patirtos nesilaikant Sąjungos taisyklių, ji praneša tokias išvadas atitinkamai valstybei narei, nurodo taisomąsias priemones, reikalingas užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi šių taisyklių, ir nurodo preliminarų finansinių pataisų lygį, kuris, jos manymu, tame procedūros etape atitinka jos išvadas. Tame pranešime taip pat nustatoma dvišalio posėdžio, kuris turi būti surengtas per penkis mėnesius po to, kai baigiasi valstybės narės atsakymui nustatytas laikotarpis, data. Pranešime daroma nuoroda į šį straipsnį. ◄

Valstybė narė turi atsakyti per du mėnesius nuo pranešimo gavimo. Atsakydama valstybė narė visų pirma turi galimybę:

a) 

Komisijai įrodyti, kad faktinis reikalavimų nesilaikymo arba fondams keliamos rizikos mastas yra mažesnis negu nurodė Komisija;

b) 

pranešti Komisijai apie taisomąsias priemones, kurių ji ėmėsi, kad užtikrintų, jog būtų laikomasi Sąjungos taisyklių, ir nuo kurios dienos jos bus įgyvendinamos.

Pateisinamais atvejais Komisija, gavusi pagrįstą prašymą iš valstybės narės, gali leisti pratęsti dviejų mėnesių laikotarpį ne daugiau kaip dviem mėnesiais. Prašymą Komisijai reikia nusiųsti, kol tas laikotarpis dar nepasibaigęs.

Jei valstybė narė mano, kad dvišalio posėdžio rengti nereikia, atsakydama į pirmiau nurodytą pranešimą ji apie tai atitinkamai praneša Komisijai.

3.  
Dvišaliame posėdyje abi šalys stengiasi pasiekti susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, taip pat dėl pažeidimo masto įvertinimo ir dėl Sąjungos biudžetui padarytos finansinės žalos.

Komisija per 30 darbo dienų nuo dvišalio posėdžio parengia jo protokolą ir nusiunčia jį valstybei narei. Valstybė narė gali atsiųsti Komisijai savo pastabas per 15 darbo dienų nuo posėdžio protokolo gavimo dienos.

Per šešis mėnesius nuo dvišalio posėdžio protokolo nusiuntimo dienos Komisija oficialiai praneša savo išvadas valstybei narei, remdamasi informacija, gauta per atitikties patvirtinimo procedūrą. Tame pranešime įvertinamos išlaidos, kurios nebus Sąjungos finansuojamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 12 straipsnį. Pranešime daroma nuoroda į šio reglamento 40 straipsnio 1 dalį.

▼M6

Jeigu valstybė narė praneša Komisijai, kad dvišalis posėdis nėra būtinas, šešių mėnesių laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią Komisija gavo pranešimą.

▼B

4.  

Tais atvejais, kai valstybė narė taiko 40 straipsnyje numatytą taikinimo procedūrą, Komisija valstybei narei savo išvadas praneša ne vėliau kaip per šešis mėnesius po:

a) 

Taikinimo institucijos ataskaitos gavimo arba

b) 

papildomos informacijos iš valstybės narės per terminą, nurodytą 40 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, gavimo su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 6 dalyje nustatytų sąlygų.

5.  

Kad 3 ir 4 dalys būtų taikomos atitinkamais laikotarpiais, Komisija turi turėti visą konkrečiu procedūros etapu svarbią informaciją. Jei Komisija mano, kad jai trūksta informacijos, ji gali bet kuriuo metu per 3 ir 4 dalyse nustatytus laikotarpius:

a) 

prašyti, kad valstybė narė pateiktų papildomos informacijos; valstybė narė atsakymą pateikia per du mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo; ir (arba)

b) 

informuoti valstybę narę apie savo ketinimą atlikti papildomą auditą, kad atliktų būtinas patikras.

Tokiu atveju 3 ir 4 dalyse nurodyti laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo: arba nuo Komisijos prašymo suteikti papildomos informacijos gavimo dienos, arba nuo paskutinės papildomo audito dienos.

6.  

Vertinant išlaidas, kurios nebus Sąjungos finansuojamos, į informaciją, kurią valstybė narė perduoda po ►C2  3 dalies trečioje pastraipoje ◄ nurodyto Komisijos pranešimo, galima atsižvelgti tik:

a) 

siekiant išvengti didelio Sąjungos biudžetui padarytos finansinės žalos pervertinimo ir

b) 

jei tinkamai pagrindžiama, kad informaciją perduoti vėluojama dėl išorės veiksnių, ir jei dėl to vėlavimo Komisijai nekyla kliūčių laiku priimti sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį.

7.  
Pateikusi valstybėms narėms savo išvadas pagal šio reglamento 34 straipsnio 3 arba 4 dalį Komisija, jei reikia, priima vieną ar daugiau sprendimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį, kad iš Sąjungos lėšų nebūtų finansuojamos išlaidos, patirtos nesilaikant Sąjungos taisyklių. Komisija gali toliau vykdyti atitikties patvirtinimo procedūras, kol valstybė narė faktiškai įgyvendins taisomąsias priemones.
8.  
EŽŪGF atveju Sąjungos finansavimas sumažinamas Komisijai tas sumas išskaičiavus iš mėnesinių išmokų, susijusių su antrąjį mėnesį po sprendimo priėmimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį patirtomis išlaidomis.

EŽŪFKP atveju Sąjungos finansavimas sumažinamas Komisijai tas sumas išskaičiavus iš išmokos, su kuria susijusią išlaidų deklaraciją valstybė narė pateikė po to, kai buvo priimtas sprendimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį.

Tačiau valstybės narės prašymu ir pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu Komisija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatoma kita data išskaičiavimams atlikti arba leidžiama juos kompensuoti dalinėmis išmokomis, jeigu tai pateisinama išskaičiavimų, įtrauktų į įgyvendinimo aktą, priimtą remiantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsniu, svarba.

▼M2

8a.  
Dėl valstybių narių, kurioms finansinė pagalba teikiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 ( 8 ), Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010 ( 9 ) ir Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartį, Komisija valstybės narės prašymu ir pasitarusi su Žemės ūkio fondų komitetu gali priimti įgyvendinimo sprendimą, kuriuo ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui nuo jo priėmimo dienos atidedamas sprendimų, priimtų po 2015 m. gegužės 1 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį, vykdymas („atidėjimo sprendimas“).

Atidėjimo sprendimu leidžiama išskaičiavimus atlikti pasibaigus atidėjimo laikotarpiui trimis metinėmis dalimis. Jei visa suma, kuriai taikomas atidėjimo sprendimas, yra didesnė negu 0,02 % valstybės narės bendrojo vidaus produkto, Komisija gali leisti šią sumą grąžinti ne daugiau kaip penkiomis metinėmis dalimis.

Valstybės narės prašymu, pasitarusi su Žemės ūkio fondų komitetu, Komisija gali nuspręsti pirmoje pastraipoje nurodyto atidėjimo laikotarpį vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

Valstybė narė, kuriai taikomas atidėjimo sprendimas, užtikrina, kad, remiantis veiksmų planu, kuris parengiamas konsultuojantis su Komisija ir kuriame nustatomi galutiniai terminai ir aiškūs pažangos rodikliai, būtų ištaisyti sprendimo priėmimo metu egzistavę trūkumai, dėl kurių prireikė išskaičiavimų. Komisija iš dalies keičia arba panaikina atidėjimo sprendimą, atsižvelgdama į proporcingumo principą, vienu iš šių atvejų:

a) 

valstybė narė nesiima trūkumams ištaisyti reikalingų veiksmų, kaip numatyta veiksmų plane;

b) 

pagal pažangos rodiklius taisomųjų veiksmų pažanga yra nepakankama arba

c) 

veiksmų rezultatai nėra patenkinami.

8b.  
8 ir 8a dalyse nurodyti įgyvendinimo sprendimai priimami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

▼M6

9.  
Tinkamai pagrįstais atvejais, apie kuriuos pranešama atitinkamoms valstybėms narėms, Komisija gali pratęsti 2–5 dalyse nurodytus laikotarpius.

▼B

10.  
1–9 dalys mutatis mutandis taikomos asignuotosioms įplaukoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 43 straipsnyje.

▼M3

11.  
Jei 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti laikotarpiai apima visą rugpjūčio mėnesį arba jo dalį, šis mėnuo į tuos laikotarpius neįskaičiuojamas.

▼B

35 straipsnis

Sprendimas nepradėti arba nebetęsti atitikties patvirtinimo tyrimų

1.  
Komisija gali nuspręsti nepradėti arba nebetęsti atitikties patvirtinimo tyrimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį, kai ji mano, kad galimos finansinės pataisos dėl reikalavimų nesilaikymo, nustatyto per 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą tyrimą, neviršytų 50 000  EUR ir 2 % atitinkamų išlaidų arba sumų, kurias reikia susigrąžinti.
2.  
Kai Komisija sumažina mėnesines išmokas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 41 straipsnio 1 dalį, ji gali nuspręsti nepradėti arba nebetęsti atitikties patvirtinimo tyrimo pagal to reglamento 52 straipsnį, jei atitinkama valstybė narė nepareiškia savo prieštaravimo dėl šios dalies taikymo vykdant to reglamento 41 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą.

36 straipsnis

Taikinimo institucija

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje numatytai atitikties patvirtinimo procedūrai atlikti įsteigiama Taikinimo institucija. Jos uždaviniai yra:

a) 

išnagrinėti bet kokį klausimą, kurį jai nurodo valstybė narė, gavusi oficialų pranešimą iš Komisijos pagal šio reglamento 34 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, įskaitant išlaidų, kurių Komisija ketina nebefinansuoti iš Sąjungos biudžeto, įvertinimą;

b) 

siekti suderinti Komisijos ir atitinkamos valstybės narės skirtingas pozicijas;

c) 

nagrinėjimo pabaigoje parengti ataskaitą apie pastangų suderinti pozicijas rezultatus, surašant tam tikras pastabas, kurios, jos manymu, yra naudingos, jeigu dėl visų arba kai kurių ginčytinų klausimų nepavyksta susitarti.

37 straipsnis

Taikinimo institucijos sudėtis

1.  
Taikinimo instituciją sudaro ne mažiau kaip penki nariai, atrinkti iš žymių asmenų, kurie yra tikrai nepriklausomi ir turi aukštą kvalifikaciją spręsti bendros žemės ūkio politikos, įskaitant kaimo plėtrą, finansavimo klausimus arba turi finansinio audito patirties.

Jie turi būti skirtingų valstybių narių piliečiai.

2.  
Komisija, pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu, skiria pirmininką, narius ir pakaitinius narius pradiniam trejų metų laikotarpiui.

Kadencija gali būti atnaujinta tik vieną kartą vieniems metams, apie tai pranešus Žemės ūkio fondų komitetui. Tačiau jei pirmininkas, kurį norima skirti, jau yra Taikinimo institucijos narys, jo pirminė pirmininko kadencija trunka trejus metus.

Taikinimo institucijos pirmininko, narių ir pakaitinių narių pavardės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3.  
Taikinimo institucijos nariams mokamas atlygis, atsižvelgiant į laiką, kurį jie turi skirti užduotims atlikti. Išlaidos kompensuojamos pagal Komisijos darbuotojams taikomas taisykles.
4.  
Pasibaigus kadencijai, pirmininkas ir nariai toliau eina pareigas, kol jie pakeičiami arba jų kadencija pratęsiama.
5.  
Komisija, pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu, gali nutraukti nario, kuris nebeatitinka jam keliamų reikalavimų atlikti pareigas Taikinimo institucijoje arba kuris dėl kokios nors priežasties neapibrėžtą laikotarpį negali eiti pareigų, kadenciją.

Tokiu atveju šį narį likusiam kadencijos laikotarpiui pakeičia pakaitinis narys ir apie tai pranešama Žemės ūkio fondų komitetui.

Jeigu pirmininko kadencija yra nutraukiama, Komisija, pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu, paskiria narį, kuris atliks pirmininko pareigas likusį kadencijos laikotarpį.

38 straipsnis

Taikinimo institucijos nepriklausomumas

1.  
Taikinimo institucijos nariai yra nepriklausomi vykdydami savo pareigas, jie nesiekia gauti jokių nurodymų iš Komisijos, kitų Vyriausybių ar institucijų ir jų nevykdo.

Nariai negali dalyvauti Taikinimo institucijos veikloje ir pasirašyti ataskaitos, jeigu atlikdami ankstesnes pareigas buvo asmeniškai susiję su svarstomu klausimu.

2.  
Nepažeidžiant Sutarties 287 straipsnio nuostatų, nariai negali viešai atskleisti jokios informacijos, su kuria susipažino atlikdami pareigas Taikinimo institucijoje. Tokia informacija yra slapta, ji saugoma kaip profesinė paslaptis.

39 straipsnis

Darbo tvarka

1.  
Taikinimo institucijos posėdžiai vyksta Komisijos būstinėje. Pirmininkas parengia ir organizuoja darbą. Kai pirmininko nėra, nepažeidžiant 37 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos, pirmininko pareigas atlieka vyriausias narys.

Sekretoriato paslaugas Taikinimo institucijai teikia Komisija.

2.  
Nepažeidžiant 38 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, ataskaitos tvirtinamos absoliučia dalyvaujančių narių balsų dauguma; svarstant klausimus kvorumą sudaro trys asmenys.

Ataskaitas pasirašo pirmininkas ir kiti svarstyme dalyvavę nariai. Kartu jas pasirašo sekretoriatas.

40 straipsnis

Taikinimo procedūra

1.  
Valstybė narė gali perduoti spręsti klausimą Taikinimo institucijai per 30 darbo dienų po to, kai gavo Komisijos pranešimą, nurodytą ►C2  34 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ◄ , Taikinimo institucijos sekretoriatui nusiųsdama oficialų taikinimo prašymą.

Procedūros sąlygas ir sekretoriato adresą nurodo valstybė narė per Žemės ūkio fondų komitetą.

2.  

Taikinimo prašymas priimamas tik tuomet, jeigu, kaip praneša Komisija, numatyta suma, kurios Sąjunga nefinansuos:

a) 

viršija 1 milijoną eurų

arba

b) 

sudaro ne mažiau kaip 25 % visų valstybės narės metinių išlaidų pagal atitinkamas biudžeto eilutes.

Be to, jeigu atitinkama valstybė narė išankstinėse diskusijose teigė ir įrodė, kad kalbama apie esminį dalyką, susijusį su Sąjungos taisyklių taikymu, Taikinimo institucijos pirmininkas gali paskelbti taikinimo prašymą priimtinu. Tačiau toks prašymas nepriimtinas, jeigu jis susijęs tik su teisiniu aiškinimu.

3.  
Taikinimo institucija kuo greičiau atlieka neoficialų tyrimą, remdamasi tik Komisijos turimais įrodymais tuo metu, kai pagal 34 straipsnio 3 dalį pranešama apie oficialias išvadas ir nešališkai išklausydama Komisiją bei atitinkamas nacionalines institucijas.

Tačiau jei valstybė narė mano, kad į savo taikinimo prašymą turi įtraukti informaciją, kuri dar nebuvo perduota Komisijai, Taikinimo institucija gali paprašyti Komisiją įvertinti tą naują informaciją tik jei įvykdytos 34 straipsnio 6 dalyje nustatytos sąlygos. Informacija Komisijai perduodama ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai nusiunčiama 36 straipsnio c punkte nurodyta ataskaita.

4.  
Jeigu praėjus keturiems mėnesiams po kreipimosi Taikinimo institucijai nepavyko suderinti Komisijos ir atitinkamos valstybės narės pozicijų, taikinimo procedūra laikoma nepavykusia.

Šiuo atveju ataskaitoje, nurodytoje 36 straipsnio c punkte, nurodomos priežastys, dėl kurių pozicijos negalėjo būti suderintos. Joje nurodoma, ar per procedūrą pasiektas dalinis susitarimas ir ar Taikinimo institucija prašo Komisiją įvertinti naują informaciją pagal 3 dalies antrą pastraipą.

Ataskaita siunčiama:

a) 

atitinkamai valstybei narei,

b) 

Komisijai, kad ši galėtų ją išnagrinėti prieš pateikdama savo išvadas valstybei narei;

c) 

kitoms valstybėms narėms, kurios dalyvauja Žemės ūkio fondų komiteto veikloje.

▼M3

5.  
Jei 1, 3 ir 4 dalyse nurodyti laikotarpiai apima visą rugpjūčio mėnesį arba jo dalį, šis mėnuo į tuos laikotarpius neįskaičiuojamas.

▼BIV

SKYRIUS

PATIKRŲ TAISYKLĖS1

SKIRSNIS

Bendrosios taisyklės

41 straipsnis

Patikrų vietoje skaičiaus sumažinimas

1.  

Vadovaudamosi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 59 straipsnio 5 dalimi, valstybės narės gali nuspręsti sumažinti būtiniausią patikrų vietoje lygį, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a) 

sertifikavimo įstaiga pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnį pateikė nuomonę, kurioje patvirtinama, kad vidaus kontrolės sistema veikia tinkamai ir kad atitinkamos tiriamosios visumos klaidų lygis buvo mažesnis už 2 % reikšmingumo ribą bent dvejus iš eilės finansinius metus, einančius prieš tuos metus, kai numatoma taikyti sumažintą kontrolės normą;

b) 

Komisija nepranešė atitinkamai valstybei narei, kad ji negali priimti sertifikavimo įstaigos pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnį pateiktos ir šios dalies a punkte nurodytos nuomonės; ir

c) 

Komisija:

i) 

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį nepranešė atitinkamai valstybei narei apie nustatytus individualios paramos sistemos arba atitinkamos priemonės kontrolės sistemos trūkumus, arba

ii) 

taikant šio reglamento 34 straipsnį, priima taisomąsias priemones, kurių ėmėsi atitinkama valstybė narė, kai jai pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį buvo pranešta apie nustatytus individualios paramos sistemos arba atitinkamos priemonės kontrolės sistemos trūkumus, ir apie tai atitinkamai praneša valstybei narei.

2.  
Valstybės narės gali nuspręsti sumažinti būtiniausią patikrų vietoje lygį atsižvelgdamos į lygius ir, prireikus, papildomas konkrečių sektorių teisės aktuose nustatytas sąlygas.

Priėmusios sprendimą sumažinti būtiniausią patikrų vietoje lygį, valstybės narės apie tai nedelsdamos praneša Komisijai. Nurodoma ši informacija:

a) 

paramos sistema arba atitinkama priemonė;

b) 

laikotarpis, kuriuo taikomas sumažintas būtiniausias patikrų vietoje lygis;

c) 

sumažintas būtiniausias patikrų vietoje lygis, kuris bus taikomas.

3.  
Jeigu nebesilaikoma kurios nors iš 1 dalyje nustatytų sąlygų arba kurios nors iš konkrečių sektorių teisės aktuose nustatytų papildomų sąlygų, valstybės narės nedelsdamos atšaukia savo sprendimą sumažinti būtiniausią patikrų vietoje lygį ir nuo kitų paraiškų teikimo metų taiko būtiniausią patikrų vietoje lygį, nustatytą žemės ūkio sektorių teisės aktais.2

SKIRSNIS

Sandorių tikrinimas

42 straipsnis

Valstybių narių atliekamas tikrinimas

1.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 80 straipsnio 1 dalyje nurodytas sistemingas įmonių komercinių dokumentų tikrinimas atliekamas kiekvieno patikrinimų laikotarpio, nurodyto šio straipsnio 4 dalyje, ne mažiau kaip pusėje įmonių, kurių gautos arba išmokėtos lėšos arba jų suma pagal EŽŪGF finansavimo sistemą per EŽŪGF finansinius metus, pasibaigusius prieš prasidedant šiam patikrinimo laikotarpiui, viršijo 150 000  EUR.
2.  
Kiekvienam patikrinimo laikotarpiui valstybės narės, nepažeisdamos savo pareigų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 80 straipsnio 1 dalyje, tikrintinas įmones atrenka vadovaudamosi visų priemonių rizikos analize, kai tai praktiškai įmanoma. Valstybės narės pateikia Komisijai savo siūlymus dėl rizikos analizės naudojimo ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki tikrinimo laikotarpio pradžios. Pasiūlymuose nurodoma visa reikiama informacija, susijusi su metodu, technika ir analizei naudotais duomenimis, kriterijai ir tikėtinas atliktinų patikrų įgyvendinimo metodas. Pasiūlymas rengiamas pagal šio reglamento V priede pateiktą formą. Kiekviena valstybė narė atsižvelgia į Komisijos pastabas dėl rizikos analizės pasiūlymų, pateikiamas per aštuonias savaites po pasiūlymų gavimo.
3.  
Kalbant apie priemones, dėl kurių valstybė narė mano, kad rizikos analizės atlikti praktiškai neįmanoma, privaloma, kad būtų patikrintos įmonės, kurių gautos arba išmokėtos lėšos arba abiejų skaičių suma pagal EŽŪGF finansavimo sistemą viršijo 350 000  EUR ir kurios pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių nebuvo patikrintos per vieną iš dviejų anksčiau buvusių patikrinimo laikotarpių.
4.  
Tikrinimo laikotarpis prasideda liepos 1 d. ir trunka iki kitų metų birželio 30 d. Tikrinimas apima ne trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, kuris baigėsi ankstesnio patikrinimo laikotarpiu; jis gali būti pratęstas laikotarpiams, kuriuos nustato valstybė narė, einantiems prieš arba po to 12 mėnesių laikotarpio.

43 straipsnis

Prieiga prie komercinių dokumentų

Įmonės saugo komercinius dokumentus ne trumpiau nei trejus metus, skaičiuojant nuo metų, kuriais jie buvo parengti, pabaigos. Valstybės narės gali nustatyti ilgesnį šių dokumentų laikymo laikotarpį.

44 straipsnis

Bendri veiksmai

Komisija, veikdama savo iniciatyva arba pasiūlius valstybei narei, ir sutikus atitinkamai valstybei narei, gali nuspręsti koordinuoti dviejų arba daugiau valstybių narių tarpusavio pagalbos veiksmus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 1 dalyje.

45 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1.  
Per pirmuosius tris mėnesius, einančius po EŽŪGF finansinių metų, kuriais buvo pervestas mokėjimas, valstybės narės nusiunčia Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių sąrašą kiekvienai valstybei narei, kurioje tokia įmonė yra įsteigta. Sąraše pateikiama visa informacija, reikalinga, kad paskirties valstybės narės galėtų nustatyti įmones ir vykdyti jų tikrinimo įsipareigojimus. Paskirties valstybė narė yra atsakinga už tokių įmonių tikrinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 80 straipsnį. Kiekvieno sąrašo kopija nusiunčiama Komisijai.

Valstybė narė, gaunanti ar atliekanti mokėjimą, gali paprašyti valstybės narės, kurioje įsteigta įmonė, patikrinti kai kurias tame sąraše esančias įmones pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 80 straipsnį, nurodydama šio prašymo priežastis ir ypač su tuo susijusią riziką.

Prašymą gavusi valstybė narė tinkamai atsižvelgia į su įmone susijusią riziką, apie kurią praneša prašymą pateikusi valstybė narė.

Valstybė narė, kuriai pateiktas prašymas, informuoja prašymą pateikusią valstybę narę apie tolesnius veiksmus patenkinant prašymą. Kai atliekamas sąraše esančios įmonės patikrinimas, prašymą gavusi valstybė narė, kuri atliko patikrinimą, informuoja prašymą pateikusią valstybę narę apie to patikrinimo rezultatus ne vėliau kaip per tris mėnesius, pasibaigus patikrinimo laikotarpiui.

Per mėnesį nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos Komisijai išsiunčiama ketvirtinė tokių prašymų apžvalga. Komisija gali reikalauti, kad būtų pateikta atskirų prašymų kopija.

Pirmoje pastraipoje nurodytas įmonių sąrašas sudaromas pagal VI priede pateiktą pavyzdį.

2.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 2 dalyje nurodytų įmonių sąrašas sudaromas pagal šio reglamento VII priede pateiktą pavyzdį.
3.  
1 dalies antroje pastraipoje ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 3 dalyje nurodytas vienos valstybės narės pateiktas kitoje valstybėje narėje esančios įmonės tikrinimo prašymas parengiamas pagal šio reglamento VIII priede pateiktą pavyzdį.
4.  
Informacija apie 1 dalies antroje pastraipoje ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 3 dalyje nurodytus tikrinimų rezultatus parengiama remiantis šio reglamento IX priede pateiktu pavyzdžiu.
5.  
Tikrinimo prašymų apžvalga, nurodyta 1 dalies penktoje pastraipoje ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 3 dalyje, įskaitant tikrinimo rezultatus, parengiama remiantis šio reglamento X priede pateiktu pavyzdžiu.
6.  
Pagal 1 dalį teiktina informacija perduodama elektronine forma, naudojant Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 991/2013 II priedo 2 skirsnyje pateiktą formą.

46 straipsnis

Metinės programos ir ataskaitos

1.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnyje nurodyta metinė patikrinimų programa sudaroma remiantis šio reglamento XI priede pateiktu pavyzdžiu.
2.  
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje nurodomi visi sunkumai, su kuriais buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems įveikti, bei prireikus pateikiami pasiūlymai dėl patobulinimų.

Į ją įtraukiama išsami informacija apie visus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrius taikymo aspektus, išvardytus šio reglamento XII priede; ji pateikiama aiškiai atskirtomis dalimis, naudojant tame priede nurodytus pavadinimus.

3.  
Pagal šį straipsnį ir 45 straipsnį pateiktina informacija, gali būti pateikta popierine arba elektronine forma; informacijos siuntėjas ir gavėjas susitaria dėl jos formato.
4.  
Teikdama Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 109 straipsnyje nurodytą metinę finansinę fondų administravimo ataskaitą Komisija kasmet įvertina padarytą pažangą.

47 straipsnis

Specialieji departamentai

1.  

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 85 straipsnyje nurodyti specialieji departamentai be tame straipsnyje nurodytų užduočių yra atsakingi už:

a) 

nacionalinių pareigūnų, atsakingų už šiame skirsnyje nurodytų tikrinimų vykdymą, mokymą, siekiant suteikti jiems galimybę įgyti pakankamai žinių, reikalingų pareigoms atlikti;

b) 

patikrinimo ataskaitų ir visų kitų dokumentų, susijusių su tikrinimais, vykdomais pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių ir numatytais jame, tvarkymą;

c) 

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnyje nurodytų programų ir to reglamento 86 straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų parengimą ir perdavimą.

2.  
Valstybės narės specialiesiems departamentams suteikia visus įgaliojimus, reikalingus 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti.

Jie susideda iš pakankamo skaičiaus tas užduotis tinkamai parengtų vykdyti pareigūnų.

3.  
Valstybė narė, kurioje minimalus tikrintinų įmonių skaičius yra mažesnis nei 10, neprivalo įsteigti specialiojo departamento.V

SKYRIUS

UŽSTATAI1

SKIRSNIS

Taikymo sritis, informacinės technologijos, force majeure

48 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas visais atvejais, kai žemės ūkio sektorių teisės aktuose numatomas užstatas, nepriklausomai nuo to, ar vartojamas konkretus terminas „užstatas“.

Šis skyrius netaikomas užstatams, teikiamiems siekiant užtikrinti, kad būtų mokami Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ( 10 ) nurodyti importo ir eksporto muitai.

49 straipsnis

Elektroninis administravimas

Pranešimai, dokumentai ir užstatai gali būti rengiami, tvarkomi ir valdomi taikant informacines technologijas (IT) su sąlyga, kad taikomos sistemos būtų valdomos pagal oficialiai patvirtintus šioms sistemoms pritaikytus kokybės ir saugumo protokolus.

Jei kompetentingos institucijos negali gauti patikrai reikalingų dokumentų dėl IT sistemų skirtumų, tie dokumentai atspausdinami, o jų tikrumą patvirtina tas IT sistemas valdanti kompetentinga institucija (toliau – išdavimo institucija) arba dokumentų kopijas tvirtinti kompetentinga institucija.

Tokie atspausdinti dokumentai gali būti pakeisti elektroniniu pranešimu, kurį išdavimo institucija siunčia paramos gavėjui arba kompetentingai institucijai, su sąlyga, kad išdavimo institucija pateikia oficialiai patvirtintą sertifikavimo protokolą, kuriuo užtikrinamas pranešimo tikrumas.

50 straipsnis

Force majeure terminai

1.  
Šis straipsnis taikomas, kai į jį daroma nuoroda konkrečiame reglamente.
2.  

Prašymas pripažinti force majeure atvejį nepriimamas, jei kompetentinga institucija jį gauna daugiau nei 30 kalendorinių dienų po:

a) 

dienos, kurią kompetentinga institucija pranešė veiklos vykdytojui apie nustatytą Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnio 2 dalyje nurodyto atitinkamo įpareigojimo nesilaikymą, apie pasibaigusį to reglamento 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą atitinkamo įpareigojimo vykdymo terminą arba pasibaigusį to reglamento 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą atitinkamo įpareigojimo įvykdymo įrodymų pateikimo terminą;

b) 

paskutinės pasiūlymų teikimo trečiojoje šalyje dienos, jei pasiūlymas susijęs su eksporto sertifikatais, kuriuose iš anksto nustatyta kompensacija.

3.  
Veiklos vykdytojai pateikia kompetentingai institucijai pakankamus aplinkybių, kurias jie laiko force majeure atvejais, įrodymus per 181 kalendorinę dieną pasibaigus laikotarpiui, per kurį įpareigojimas turėjo būti visiškai įvykdytas. Jeigu per šį nustatytą laiką veiklos vykdytojai negali pateikti įrodymų, nors ėmėsi visų deramų priemonių, kad juos gautų ir perduotų, jiems gali būti suteikta daugiau laiko.
4.  
Valstybės narės praneša Komisijai apie pripažintus force majeure atvejus, nurodydamos atitinkamą informaciją apie kiekvieną atvejį.2

SKIRSNIS

Užstatų forma

51 straipsnis

Forma

1.  

Užstatas gali būti pateikiamas:

a) 

įmokant grynuosius pinigus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 19 straipsnio 2 ir 3 dalyje; ir (arba)

b) 

nurodant laiduotoją pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 21 straipsnį.

2.  

Kompetentingos institucijos nuožiūra užstatas gali būti pateikiamas:

a) 

įkeičiant grynųjų pinigų indėlį banke;

b) 

įkeičiant valstybinei įstaigai arba valstybiniams fondams pateiktus pagrįstus reikalavimus išmokėti nustatytas ir mokėtinas sumas, kurių atžvilgiu kiti mokestiniai reikalavimai neturi pirmumo teisės, ir (arba)

c) 

įkeičiant perleidžiamuosius užstatus atitinkamoje valstybėje narėje, jeigu juos išduoda arba už juos garantuoja ta valstybė narė.

3.  
Priimdamos 2 dalyje išvardytų formų užstatus, kompetentingos institucijos gali numatyti papildomų sąlygų.

52 straipsnis

Perleidžiamieji užstatai

1.  
Pagal 51 straipsnio 2 dalies c punktą įkeisto užstato realizavimo vertė užstato pateikimo metu turi sudaryti ne mažiau kaip 115 % reikalaujamo užstato vertės.
2.  
Kompetentinga institucija gali priimti 51 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos formos užstatą tik tuo atveju, kai jį pateikianti šalis raštu įsipareigoja arba pateikti papildomą užstatą, arba pakeisti pirminį užstatą, jeigu minėto užstato realizavimo vertė trijų mėnesių laikotarpiu sudarė mažiau nei 105 % reikalaujamo užstato vertės. Toks raštiškas įsipareigojimas nebūtinas, jeigu tai jau yra numatyta nacionalinės teisės aktuose. Kompetentinga institucija reguliariai tikrina tokio užstato vertę.
3.  
51 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto užstato realizavimo vertę įvertina kompetentinga institucija, atsižvelgdama į visas realizavimo išlaidas.
4.  
Užstato realizavimo vertė įvertinama remiantis turimais paskutinio kotiravimo duomenimis.
5.  
Kompetentingos institucijos prašymu užstatą pateikianti šalis taip pat pateikia jo realizavimo vertę patvirtinantį įrodymą.

53 straipsnis

Pakeitimas ir priskyrimas

1.  
Bet kuri užstato forma gali būti pakeista kita.

Tačiau kompetentingos institucijos sutikimas yra reikalingas šiais atvejais:

a) 

kai pirminis užstatas yra prarastas, tačiau dar nerealizuotas, arba

b) 

kai pakaitinio užstato forma atitinka vieną iš 51 straipsnio 2 punkte išvardytų formų.

2.  
Kompleksinis užstatas gali būti pakeistas kitu kompleksiniu užstatu, jeigu naujas kompleksinis užstatas apima bent jau tą pirminio kompleksinio užstato dalį, kuri pakeitimo metu skiriama vienam ar daugiau neįvykdytų įsipareigojimų įvykdyti.
3.  
Kai tik kompleksinio užstato dalis priskiriama konkrečiam įsipareigojimui, nurodoma likusi kompleksinio užstato dalis.3

SKIRSNIS

Grąžinimas ir netekimas

54 straipsnis

Dalinis grąžinimas

Jeigu konkrečiomis Sąjungos taisyklėmis nenustatytas minimalus kiekis, kompetentinga institucija gali pati nustatyti bet kurio užstato dalinių grąžinimų skaičių ir nurodyti visų tokių grąžinimų minimalią sumą.

Prieš grąžinant visą užstatą ar jo dalį, kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad būtų pateiktas rašytinis tokio grąžinimo prašymas.

Tuo atveju, kai užstatu užtikrinama suma didesnė už 100 % tos sumos, kurią reikalaujama garantuoti, ta užstato dalis, kuri viršija 100 %, grąžinama tada, kai likusi užstato sumos dalis yra galutinai grąžinama arba prarandama.

55 straipsnis

Užstato negrąžinimas

1.  
Kai kompetentinga institucija sužino apie aplinkybes, dėl kurių gali būti negrąžintas visas užstatas arba jo dalis, ji nedelsdama pareikalauja, kad šalis, kuri turi įvykdyti įsipareigojimą, sumokėtų negrąžintą sumą per 30 dienų nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos.

Jeigu nesumokama iki to laikotarpio pabaigos, kompetentinga institucija:

a) 

nedelsdama perveda bet kurios 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos formos užstatą į atitinkamą sąskaitą;

b) 

nedelsdama pareikalauja, kad 51 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas laiduotojas sumokėtų per 30 dienų nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos;

c) 

nedelsdama imasi priemonių, kad:

i) 

konvertuotų 51 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose minimus užstatus į pinigus, kurių pakaktų nustatytai sumai susigrąžinti;

ii) 

pervestų 51 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus įkeistus grynųjų pinigų indėlius į savo sąskaitą.

Kompetentinga institucija nedelsdama gali pervesti bet kurios 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos formos užstatą į atitinkamą sąskaitą, prieš tai nepareikalavusi, kad suinteresuotas asmuo atliktų mokėjimą.

2.  

Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų,

a) 

jeigu nusprendžiama užstato negrąžinti, tačiau padavus apeliacinį skundą šio sprendimo vykdymas atidedamas vadovaujantis nacionaline teise, suinteresuota šalis už faktiškai negrąžintą dalį moka palūkanas laikotarpiu, kuris prasideda po 30 dienų nuo 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto reikalavimo mokėti gavimo ir baigiasi likus dienai iki faktiškai negrąžintos sumos mokėjimo;

b) 

jei pasibaigus apeliacinio skundo nagrinėjimui suinteresuotos šalies paprašoma per 30 dienų sumokėti negrąžintą sumą, norėdama apskaičiuoti palūkanas valstybė narė gali laikytis nuomonės, jog suma turi būti sumokėta dvidešimtą dieną nuo tokio prašymo pateikimo dienos;

c) 

taikomų palūkanų norma apskaičiuojama pagal nacionalinės teisės nuostatas, tačiau ji niekada neturi būti mažesnė už palūkanų normą, taikomą susigrąžinant sumas pagal nacionalinę teisę;

d) 

mokėjimo agentūros sumokėtas palūkanas išskaito iš EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidų, remdamosi Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013;

e) 

dėl atitinkamų palūkanų valstybės narės gali periodiškai reikalauti padidinti užstatą.

3.  
Jeigu užstatas nebuvo grąžintas ir suma jau įskaityta fondams, o išnagrinėjus apeliacinį skundą būtina grąžinti visą negrąžintą sumą arba jos dalį, įskaitant palūkanas, kurių dydis buvo apskaičiuotas pagal nacionalinę teisę, grąžintiną sumą turi padengti fondai, išskyrus tuos atvejus, kai užstato grąžinimas aiškintinas valstybių narių administracinių arba kitų institucijų aplaidumu, arba didele klaida.4

SKIRSNIS

Informacija

56 straipsnis

Informacija apie negrąžintus užstatus, užstatų formas ir laiduotojus

1.  
Valstybės narės saugo ir prireikus Komisijai pateikia informaciją apie kiekvienais metais negrąžintų užstatų bendrą skaičių ir sumą, nepriklausomai nuo 55 straipsnyje nustatytos procedūros taikymo etapo, kiekvienu atveju atskirai nurodydamos sumas, kredituotas nacionaliniams biudžetams, ir sumas, kredituotas Sąjungos biudžetui. Saugoma tokia informacija apie visus negrąžintus užstatus, kurių suma didesnė nei 1 000  EUR, ir pagal kiekvieną Sąjungos nuostatą, įpareigojančią pateikti tą užstatą. Į informaciją įtraukiamos sumos, kurias tiesiogiai sumokėjo suinteresuotoji šalis, ir sumos, kurios buvo susigrąžintos realizavus užstatą.
2.  

Valstybės narės saugo ir prireikus Komisijai pateikia sąrašą, kuriame nurodyti:

a) 

institucijų, įgaliotų veikti kaip laiduotojai, tipai ir su tuo susiję nustatyti reikalavimai;

b) 

užstatų, priimtų pagal 51 straipsnio 2 dalį, tipai ir su tuo susiję nustatyti reikalavimai.VI

SKYRIUS

SKAIDRUMAS

57 straipsnis

Skelbiamos informacijos turinys

1.  

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 111 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytą informaciją sudaro:

a) 

to straipsnio c punkte nurodytų išmokų sumos pagal kiekvieną atskirą šio reglamento XIII priede išvardytą priemonę, taip pat šių sumų bendra suma, kurią kiekvienas gavėjas gavo atitinkamais finansiniais metais;

b) 

priemonių, kurios finansuojamos iš fondų ir išvardytos šio reglamento XIII priede, aprašas, nurodytas to straipsnio d punkte, įskaitant kiekvienos priemonės pobūdį ir tikslą.

2.  
Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, atveju 1 dalyje minimos sumos nurodomos eurais, kitų valstybių narių atveju – nacionaline valiuta.
3.  
Valstybės narės gali skelbti išsamesnę informaciją nei numatyta 1 ir 2 dalyse, nepažeisdamos būtinos privatumo apsaugos.

58 straipsnis

Savivaldybės duomenų skelbimas

Kai iš informacijos, kuri turi būti skelbiama pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 112 straipsnio trečią pastraipą, dėl riboto konkrečioje savivaldybėje gyvenančių arba registruotų paramos gavėjų skaičiaus galima nustatyti fizinį asmenį kaip paramos gavėją, atitinkama valstybė narė, įgyvendindama to reglamento 111 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą, paskelbia didesnio administracinio vieneto, kuriam priklauso atitinkama savivaldybė, pavadinimą.

59 straipsnis

Skelbiamos informacijos forma ir data

1.  
Informacija, kuri turi būti pateikiama vienoje interneto svetainėje, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 111 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, yra viešai prieinama naudojantis paieškos priemone, kuria naudotojui sudaromos sąlygos atlikti paramos gavėjų paiešką pagal pavadinimą, pagal savivaldybę, kaip nurodyta šio reglamento 58 straipsnyje, pagal gautas sumas arba priemones arba pagal keletą šių paieškos kriterijų, ir visą atitinkamą informaciją gauti iš karto. Ši informacija pateikiama valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir (arba) viena iš trijų Komisijos darbo kalbų.
2.  
1 dalyje nurodyta informacija apie praėjusius finansinius metus skelbiama iki kiekvienų metų gegužės 31 d.
3.  
Remiantis tuo straipsniu, informacija interneto svetainėje išlieka prieinama dvejus metus nuo pirmo jos paskelbimo dienos.

60 straipsnis

Paramos gavėjų informavimas

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 113 straipsnyje nurodyta informacija paramos gavėjams teikiama ją įtraukiant į paraiškas gauti lėšas iš fondų arba kitu būdu tuomet, kai renkami duomenys.

Nukrypstant nuo pirmos dalies nuostatų, skelbiant duomenis apie 2014 ir 2015 finansiniais metais gautas išmokas, informacija paramos gavėjams pateikiama ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki duomenų skelbimo.

61 straipsnis

Su smulkiųjų ūkininkų sistema susijusių ribinių dydžių paskelbimas

Sumos, apie kurias valstybės narės pranešė pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 112 straipsnio antrą dalį, skelbiamos šio reglamento 62 straipsnio 1 dalyje nurodytoje Sąjungos interneto svetainėje.

62 straipsnis

Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas

1.  
Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos interneto svetainę, patalpintą pagrindiniu Komisijos interneto adresu, kurioje pateikiamos nuorodos į valstybių narių interneto svetaines. Komisija atnaujina interneto nuorodas pagal valstybių narių atsiųstą informaciją.
2.  
Iš karto po interneto svetainės sukūrimo valstybė narė nurodo Komisijai savo interneto svetainės adresą ir informaciją apie visus vėlesnius jos pakeitimus, galinčius turėti įtakos prieigai prie šios interneto svetainės iš pagrindinės Sąjungos svetainės.
3.  
Valstybė narė paskiria instituciją, atsakingą už 59 straipsnio 1 dalyje nurodytos vienos bendros interneto svetainės sukūrimą ir priežiūrą. Valstybė narė perduoda Komisijai informaciją apie tos institucijos pavadinimą ir adresą.VII

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 601/94, (EB) Nr. 4/2008 ir (EB) Nr. 259/2008 panaikinami.

▼M1

Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 259/2008 toliau taikomas 2012 ir 2013 finansiniais metais atliktiems mokėjimams. Nukrypstant nuo šio reglamento 3 straipsnio 3 dalies, tame straipsnyje nurodyta informacija interneto svetainėje išlieka prieinama iki 2015 m. gegužės 31 d. arba kol informacija apie 2014 m. atliktus mokėjimus nebus paskelbta pagal šio reglamento 59 straipsnio 2 dalį.

▼B

64 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau:

a) 

10 straipsnis patirtoms išlaidoms ir valstybių narių gautoms asignuotosioms įplaukoms taikomas nuo 2014 m. spalio 16 d.;

b) 

34–40 straipsniai taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d. Tačiau 34 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti laikotarpiai netaikomi atitikties patvirtinimo tyrimams, dėl kurių pranešimas pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 11 straipsnio 1 dalį buvo išsiųstas iki 2015 m. sausio 1 d.;

c) 

VI skyrius taikomas mokėjimams, atliktiems nuo 2014 finansinių metų;

d) 

pagal II priedo V1 ir V2 skiltis valstybių narių perduodama informacija pradedama teikti nuo 2016 finansinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M6
I PRIEDAS

VALDYMO DEKLARACIJA

(3 straipsnis)

Aš, …, … mokėjimo agentūros direktorius, pateikiu šios mokėjimo agentūros finansinių metų nuo xx 10 16 iki xx+1 10 15 sąskaitas.

Remdamasis savo nuomone ir turima informacija, kuri apima, inter alia, vidaus audito tarnybos darbo rezultatus, patvirtinu, kad:

— 
kiek man žinoma, pateiktose elektroninio formato sąskaitose nurodytos teisingos, išsamios ir tikslios pirmiau nurodytų finansinių metų išlaidos ir įplaukos. Visų pirma, į sąskaitas įrašytos visos man žinomos skolos, avansai, garantijos ir atsargos, o visos su EŽŪGF ir EŽŪFKP susijusios gautos įplaukos buvo tinkamai pervestos atitinkamiems fondams,
— 
buvo įdiegta sistema, kuria tinkamai užtikrinamas susijusių sandorių teisėtumas ir tvarkingumas ir tai, kad prašymų atitiktis reikalavimams, o kaimo plėtros atveju – pagalbos skyrimo tvarka – būtų valdomos, kontroliuojamos ir registruojamos dokumentuose laikantis Sąjungos taisyklių.

Į sąskaitas įtrauktos išlaidos naudotos pagal paskirtį, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1306/2013.

Be to, patvirtinu, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 58 straipsnį taikomos veiksmingos ir proporcingos kovos su sukčiavimu priemonės ir yra atsižvelgiama į nustatytus rizikos veiksnius.

Tačiau šiam patikinimui taikomos tokios išlygos:

Galiausiai patvirtinu, kad man nežinomi jokie neišaiškinti atvejai, kurie galėtų padaryti žalos Sąjungos finansiniams interesams.

(parašas)

▼C3
II PRIEDAS

29 straipsnio f punkte nurodytos lentelės pavyzdys

29 straipsnio f punkte nurodytą informaciją mokėjimo agentūra pateikia naudodama šią lentelę:Naujos bylos (1)

Senos bylos (2)

 

 

x

x

Mokėjimo agentūra

A

x

x

Fondas

B

x

x

Byla (sena / nauja)

AA

x

 

Finansiniai metai, kuriais patirtos pirminės išlaidos

V1 (3)

x

 

Pirminių išlaidų kodai biudžete

V2 (4)

x

x

n finansiniai metai

C

x

x

Valiutos vienetas

D

x

x

Bylos identifikavimo numeris

E

x

x

Jei yra, OLAF identifikavimo numeris (5)

F

 

x

Byla įtraukta į skolininkų knygą

G

x

x

Paramos gavėjo identifikavimo kodas

H

x

x

Programa užbaigta (tik EŽŪFKP atveju)

I

x

 

Tikrinimo ataskaitos arba panašaus dokumento, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 1 dalyje, patvirtinimo data

W

 

x

Pirminio pažeidimo nustatymo finansiniai metai

J

x

 

Susigrąžinimo prašymo data

X

x

x

Vyksta teismo procesas

K

 

x

Pradinė susigrąžintina suma

L

x

 

Pradinė susigrąžintina suma (pagrindinė)

L1

x

 

Pradinė susigrąžintina suma (palūkanos)

L2

x

 

Pagrindinė suma, kurios susigrąžinimo procesas vyko n-1 finansinių metų pabaigoje

Y1

x

 

Palūkanos, kurių susigrąžinimo procesas vyko n-1 finansinių metų pabaigoje

Y2

 

x

Visa pataisyta suma (per visą susigrąžinimo laikotarpį)

M

 

x

Visa susigrąžinta suma (per visą susigrąžinimo laikotarpį)

N

 

x

Suma, paskelbta nesusigrąžinama

O

x

 

Suma (pagrindinė), paskelbta nesusigrąžinama

O1

x

 

Suma (palūkanos), paskelbta nesusigrąžinama

O2

x

x

Finansiniai metai, kuriais pripažinta, kad sumos neįmanoma susigrąžinti

P

x

x

Nesusigrąžinimo priežastis

Q

 

x

Pataisyta suma (n finansiniais metais)

R

x

 

Pataisyta suma (pagrindinė) (n finansiniais metais)

R1

x

 

Pataisyta suma (palūkanos) (n finansiniais metais)

R2

x

 

Palūkanos (n finansiniais metais)

Z

 

x

Susigrąžintos sumos (n finansiniais metais)

S

x

 

Susigrąžinta suma (pagrindinė) (n finansiniais metais)

S1

x

 

Susigrąžinta suma (palūkanos) (n finansiniais metais)

S2

x

x

Suma, kurios susigrąžinimo procesas vyksta

T

x

 

Suma (pagrindinė), kurios susigrąžinimo procesas vyksta

T1

x

 

Palūkanos, kurių susigrąžinimo procesas vyksta

T2

x

 

Suma, kuriai n finansinių metų pabaigoje taikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta 50/50 % taisyklė

BB

x

x

Suma, įskaitytina į ES biudžetą

U

(1)   

Bylos, apie kurias pagal šiame priede nustatytą pavyzdį pranešta nuo 2015 finansinių metų.

(2)   

Bylos, apie kurias pagal šiame priede nustatytą pavyzdį pranešta iki 2014 finansinių metų imtinai.

(3)   

Nuo 2016 finansinių metų teiktina informacija.

(4)   

Nuo 2016 finansinių metų teiktina informacija.

(5)   

OLAF nuorodų numeriai (Pažeidimų valdymo sistemos (IMS) pranešimo numeriai).

Ženklas „x“ reiškia, kad stulpelis taikomas.

▼B
III PRIEDAS

29 STRAIPSNIO g PUNKTE NURODYTOS LENTELĖS PAVYZDYS

29 straipsnio g punkte nurodytą informaciją mokėjimo agentūra pateikia naudodama šią lentelę:a

b

c

i

d

e

f

g

h

Mokėjimo agentūra

Fondas

Valiutos vienetas

Nesugrąžintos sumos rūšis (kompleksinės paramos srities sankcija, daugiametė sankcija arba kt.)

Balansas n–1 metų spalio 15 d.

Naujos bylos (N metais)

Iš viso susigrąžinta (N metais)

Visos pataisos, įskaitant sumas, pripažintas nesusigrąžinamomis (N metai)

N metų spalio 15 d. susigrąžintinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV PRIEDAS

31 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTŲ UŽKLAUSŲ SIUNTIMAS

31 straipsnio 4 dalyje nurodytos užklausos siunčiamos:

— 
European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Brussels
arba
— 
AGRI-J1@ec.europa.eu.
V PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA ATLIKUS 42 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTĄ METINĘ RIZIKOS ANALIZĘ

1.    Ankstesnių metų rizikos analizės vertinimas

Pateikiama informacija, susijusi su praėjusių metų rizikos analizės veiksmingumo vertinimu, įskaitant jo pranašumų ir trūkumų vertinimą. Aiškiai nurodomos visos tobulinimo galimybės ir svarstomas jų įgyvendinimas.

2.    Informacijos šaltiniai

Pateikiama informacija apie visus informacijos šaltinius, į kuriuos buvo atsižvelgta, siekiant parengti ir atlikti rizikos analizę. Ypač turi būti atsižvelgiama į Reglamentą (EB) Nr. 612/2009 ( 11 ).

3.    Atrankos tvarka

Pateikiamas taikytinos procedūros aprašymas siekiant atrinkti tikrintinas įmones. Aiškiai nurodoma įmonių ir sektorių/priemonių, kurioms taikoma rizikos analizė, atsitiktinė, automatinė ir (arba) rankinė atranka, skaičius/procentinė dalis. Aiškiai nurodomi neįtrauktini sektoriai/priemonės ir aprašomos neįtraukimo priežastys.

4.    Taikytini rizikos veiksniai ir rizikos vertės

Jei taikoma rizikos analizė, pateikiama informacija apie visus rizikos veiksnius, į kuriuos buvo atsižvelgta, ir tiems rizikos veiksniams vėliau priskirtas galimas vertes. Ši informacija turi būti pateikta pagal toliau pateiktus lentelių pavyzdžius.Visoms priemonėms, kurių rizikos analizė atliekama, taikomi rizikos veiksniai ir rizikos vertės

Rizikos veiksniai

Rizikos vertės

Aprašymas

Vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksporto grąžinamosioms išmokoms taikomi specialūs rizikos veiksniai ir rizikos vertės

Rizikos veiksniai

Rizikos vertės

Aprašymas

Vertė

 

 

 

 

 

 (sektoriui/priemonei) taikomi specialūs rizikos veiksniai ir rizikos vertės

Rizikos veiksniai

Rizikos vertės

Aprašymas

Vertė

 

 

 

 

 

 

5.    Rizikos veiksnių įvertinimas

Prireikus pateikiamas rizikos veiksnių svoriniam įvertinimui taikytinos procedūros aprašymas.

6.    Rizikos analizės rezultatai

Pateikiama informacija, kaip bus atsižvelgta į rizikos analizės rezultatus ir (prireikus kiekvieno konkretaus sektoriaus/priemonės) „rezultatų sąrašo“ sudarymą, atrenkant įmones galutiniam tikrinimo planui.

Daug dėmesio skiriama 44 straipsnyje nustatytai bendrų veiksmų galimybei.

7.    Sunkumai, su kuriais buvo susidurta, ir tobulinimo pasiūlymai

Teikiama informacija apie visus sunkumus, su kuriais buvo susidurta, ir priemones, kurių buvo imtasi jiems įveikti, arba tuo tikslu pateiktus pasiūlymus. Prireikus teikiami tobulinimo pasiūlymai.
VI PRIEDAS

SĄRAŠAS ĮMONIŲ, ĮSISTEIGUSIŲ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE NEI TA, KURIOJE ATITINKAMOS SUMOS MOKĖJIMAS BUVO AR TURĖJO BŪTI ATLIKTAS AR GAUTAS

(45 straipsnio 1 dalis)Valstybė narė, kurioje atliktas arba gautas mokėjimas

 

Sąrašo išsiuntimo data

 

Valstybė narė, kurioje įsisteigusi įmonė

 

 

 (1)

Pavadinimas ir adresas

(2)

Išlaidų pobūdis (visi mokėjimai atskirai pagal EŽŪGF biudžeto eilutę ir išmokos rūšį)

(3)

Kiekvienos atskiros išmokos suma per EŽŪGF finansinius metus (nacionaline valiuta)

(4)

Nurodyti, ar įmonę prašoma patikrinti remiantis

45 straipsniu

(žr. A pastabą)

(i)

įmonės, įsisteigusios valstybėje narėje

(ii)

kuriai atliktas mokėjimas arba iš kurios gautas mokėjimas

(i)

sumokėta įmonei

(ii)

sumokėta įmonės

 

 

 

 

 

 

Pastabos.

A. Jei taip, turi būti pateiktas konkretus prašymas naudojant VIII priede pateiktą formą, nurodant visą informaciją, kuri reikalinga norint padėti paramos gavėjui teisingai nustatyti susijusią įmonę.

B. Šio sąrašo kopija turi būti nusiųsta Komisijai.

C. Jei jūsų šalies atveju nėra kitose valstybėse narėse įsisteigusių įmonių, apie tai turi būti pranešta visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

D. Jei įmonės tikrinimo prašymas pagal 45 straipsnį pateikiamas išsiuntus šį sąrašą, prašymo kopija pagal VIII priedą turi būti nusiųsta Komisijai.
VII PRIEDAS

SĄRAŠAS ĮMONIŲ, ĮSISTEIGUSIŲ TREČIOJOJE ŠALYJE, KURIOMS ATITINKAMOS SUMOS MOKĖJIMAS BUVO AR TURĖJO BŪTI PERVESTAS AR GAUTAS VALSTYBĖJE NARĖJE

(45 straipsnio 2 dalis)Valstybė narė, kurioje atliktas arba gautas mokėjimas

 

Sąrašo išsiuntimo data

 

Trečioji šalis, kurioje įsisteigusi įmonė

 

 

 (1)

Pavadinimas ir adresas

(2)

Išlaidų pobūdis (visi mokėjimų atskirai pagal EŽŪGF biudžeto eilutę ir išmokos rūšį)

(3)

Kiekvienos atskiros išmokos suma per EŽŪGF finansinius metus (nacionaline valiuta)

(4)

Papildomos pastabos (pvz., išvardyti sunkumus, su kuriais susidurta vykdant kontrolę, įtariamus pažeidimus, rizikos analizę ir kt.)

(i)

įmonės, įsisteigusios trečiojoje šalyje

(ii)

kuriai atliktas mokėjimas arba iš kurios gautas mokėjimas

(i)

sumokėta įmonei

(ii)

sumokėta įmonės

 

 

 

 

 

 

Pastaba:

Jei jūsų šalies atveju nėra trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių, šio priedo kopija turi būti nusiųsta Komisijai tai aiškiai nurodant.
VIII PRIEDAS

TIKRINIMO PRAŠYMAS PAGAL 45 STRAIPSNIO 3 DALĮ

Žvaigždute pažymėtus punktus pildyti privaloma visais atvejais. Kiti punktai pildomi, jei reikiaŠis prašymas grindžiamas

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 3 dalimi

 A

(*) 1.  Prašymą teikianti valstybė narė

 

(*) 2.  Specialiojo departamento pavadinimas

 

(*) 3.  Adresas

 

(*) 4.  Telefono numeris

 

5.  Fakso numeris

 

6.  El. paštas

 

7.  Atsakingas pareigūnas

 

8.  Atsakingos kontrolės įstaigos pavadinimas

 

9.  Adresas

 

10.  Telefono numeris

 

11.  Fakso numeris

 

12.  El. paštas

 

13.  Atsakingas pareigūnas

 

B

(*) 1.  Valstybė narė, kuriai prašymas teikiamas

 

(*) 2.  Organizacija

 

C

(*) 1.  Prašymo data

 

(*) 2.  Tyrimo programa

 

D

Paramos gavėjo duomenys

 

(*) 1.  Vardas, pavardė ar pavadinimas

 

a)  prašymą teikiančioje valstybėje narėje

 

b)  valstybėje narėje, kuriai prašymas teikiamas

 

(*) 2.  Nuorodos numeris

 

(*) 3.  Adresas

 

a)  prašymą teikiančioje valstybėje narėje

 

b)  valstybėje narėje, kuriai prašymas teikiamas

 

E

Tik prašymams pagal 45 straipsnio 3 dalį

 

Mokėjimo duomenys

 

(*) 1.  Mokėjimo agentūra

 

(*) 2.  Mokėjimo nuorodos numeris

 

(*) 3.  Mokėjimo rūšis

 

(*) 4.  Suma (nurodyti valiutą)

 

(*) 5.  Apskaitos data

 

(*) 6.  Mokėjimo data

 

(*) 7.  EŽŪGF biudžeto kodas (skyrius – straipsnis – punktas – eilutė)

 

(*) 8.  Prekybos metai arba laikotarpis, kuriuo atliktas mokėjimas

 

(*) 9.  Reglamentas, kuris yra mokėjimo teisinis pagrindas

 

F

Sandorio detalės

 

1.  (Eksporto) deklaracijos arba paraiškos numeris

 

2.  Sutartis

 

—  numeris

 

—  data

 

—  kiekis

 

—  vertė

 

3.  Sąskaita faktūra

 

—  numeris

 

—  data

 

—  kiekis

 

—  vertė

 

4.  Deklaracijos priėmimo data

 

5.  Tvirtinanti įstaiga

 

6.  Sertifikato arba licencijos numeris

 

7.  Sertifikato arba licencijos data

 

Sandėliavimo programoms

 

8.  Konkurso numeris

 

9.  Konkurso data

 

10.  Vieneto kaina

 

11.  Įvežimo data

 

12.  Išvežimo data

 

13.  Kokybės pagerėjimas arba pablogėjimas

 

Eksporto grąžinamosioms išmokoms

 

14.  Paraiškos numeris (jei skiriasi nuo eksporto deklaracijos numerio)

 

15.  Muitinė, kurioje atliekama muitinės kontrolė

 

16.  Muitinės kontrolės data

 

17.  Išankstinis finansavimas (kodas)

 

18.  Eksporto grąžinamųjų išmokų kodas (11 skaitmenų)

 

19.  Paskirties vietos kodas

 

20.  Iš anksto nustatyta norma

 

—  eurais

 

—  nacionaline valiuta

 

21.  Išankstinio nustatymo data

 

G

Rizikos analizė

 

(*) 1.  Lygis

 

—  aukštas

 

—  vidutinis

 

—  žemas

 

(*) 2.  Lygio įvertinimo aprašomasis pagrindimas

 

 

 

(jei reikia, tęsti kitame lape)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Kontrolės taikymo sritis ir tikslas

 

1.  Pasiūlyta taikymo sritis

 

2.  Tikslai ir juos pagrindžiantys techniniai duomenys

 

 

 

(jei reikia, tęsti kitame lape)

 

 

 

I

(*)  Pateiktų patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

 

 

 

(jei reikia, tęsti kitame lape)

 

 

 

 

 
IX PRIEDAS

TIKRINIMO PAGAL 45 STRAIPSNIO 4 DALĮ REZULTATAI

Tikrinimo ataskaita po tarpusavio pagalbos prašymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių

NB.  Pusjuodžiu šriftu nurodyti punktai sutampa su VIII priedu.

Identifikavimas

B.1.    Valstybė narė, kuriai prašymas teikiamas

2.  Organizacija

3. Regioninė būstinė

4. Inspektoriaus vardas ir pavardė

A.1.    Prašymą teikianti valstybė narė

2.  Specialiojo departamento pavadinimas

8.  Atsakingos kontrolės įstaigos pavadinimas

14. Tyrimo numeris/ataskaitos nuoroda

C.1.    Prašymo data ir nuorodos numeris

2.  Tikrinimo programa

3. Atsakymo data ir nuorodos numeris

D.    Paramos gavėjo duomenys

1.    Vardas, pavardė ar pavadinimas

a)  prašymą teikiančioje valstybėje narėje

b)  valstybėje narėje, kuriai teikiamas prašymas

2.    Nuorodos numeris

a)  prašymą teikiančioje valstybėje narėje

b)  valstybėje narėje, kuriai teikiamas prašymas

4.

Kitos tikrintos įmonės

H.    Kontrolės taikymo sritis ir tikslas

I.    Pateiktų patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

J.   Rezultatas

Tikrinimo ataskaita

1. Pasirengimas/Aplinkybės/Taikymo sritis

2. Įmonės/kontrolės sistemos aprašymas

3. Atliktas darbas/Išnagrinėti dokumentai/Nustatyti faktai

4. Išvados

5. Kitos pastabos/rekomendacijos
X PRIEDAS

45 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTA APŽVALGA

…. (valstybės narės pavadinimas) 20… m. 1-ojo, 2-ojo, 3-iojo, 4-ojo ketvirčio tikrinimo prašymų ir tikrinimo rezultatų apžvalga, numatyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 83 straipsnio 3 dalyje

PRAŠYMAI išsiųsti (kam):Valstybė narė

Visas valstybei narei pateiktų prašymų skaičius

PRAŠYMAS

Perdavimo data

Nuorodos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

ATSAKYMAI išsiųsti (kam):Valstybė narė

Visas valstybei narei išsiųstų atsakymų skaičius

ATSAKYMAS

Perdavimo data

Nuorodos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Pastabos dėl langelių pildymo:

Į apžvalgos lentelę įtraukiami visi per ketvirtį išsiųsti prašymai/atsakymai.

Prireikus pridėti papildomi eilučių.

Išsiųstų atsakymų nuorodos numeris turi atitikti atitinkamo tikrinimo prašymo nuorodos numerį.
XI PRIEDAS

METINĖS PROGRAMOS DOKUMENTAI (46 STRAIPSNIO 1 DALIS)

A   LAPAS

LAIKOTARPIUI PASIŪLYTA TIKRINIMO PROGRAMA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnis)1.  Mažiausio įmonių skaičiaus apskaičiavimas

 

A (1)  Įmonių, kurių įplaukos arba išmokos arba jų suma … EŽŪOGF finansiniais metais sudarė daugiau nei 150 000  EUR, skaičius

 

A (2)  Mažiausias skaičius

t. y.

 

x 1/2 =

 2.  Tiriamoji visuma, kuria remiantis atliekama atranka

Visas įmonių, gavusių arba atlikusių mokėjimus, kurių tikrinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių atliekamas … finansiniais metais, skaičius buvo toks:

A (3)  Visas skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos įmonės, kurių įplaukos arba išmokos, arba jų suma priklausė tokioms kategorijoms:

A (4)  Daugiau kaip 350 000  EUR

 

A (5)  350 000  EUR arba mažiau, bet ne mažiau kaip 40 000  EUR

 

A (6)  Mažiau kaip 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 3.  Tikrinti pasiūlytos įmonės:

A (7)  Visas skaičius

 

A (8)  Rizikos analize pagrįstas visas skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos įmonės, kurių įplaukos arba išmokos arba jų suma priklausė tokioms kategorijoms:

A (9)  Daugiau kaip 350 000  EUR

 

A (10)  350 000  EUR arba mažiau, bet ne mažiau kaip 40 000  EUR

 

A (11)  Mažiau kaip 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos dėl langelių pildymo.

A (4) Privaloma tikrinti šios kategorijos įmones, jei jos nebuvo patikrintos pagal 42 straipsnio 3 dalį per du tikrinimo laikotarpius prieš šį tikrinimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai jos gavo išmokas pagal priemonę arba priemones, kurioms buvo taikomi rizikos analize pagrįsti atrankos metodai.

A (9) Šios kategorijos įmonės turi būti tikrinamos tik dėl konkrečių priežasčių, kurios turi būti nurodytos šio priedo D lape.

B   LAPAS

LAIKOTARPIUI PASIŪLYTA TIKRINIMO PROGRAMA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnis)Tikrinimų sistema, susijusi su EŽŪGF biudžeto išlaidų kategorijomis

EŽŪGF … finansiniai metai

B(1)

EŽŪGF biudžeto straipsnio arba punkto Nr.

B(2)

Visos išlaidos pagal EŽŪGF biudžeto išlaidų kategoriją …

(EUR)

 

B(3)

Visos išlaidos pagal EŽŪGF biudžeto išlaidų kategoriją, susijusios su įmonėmis, kurių įplaukos arba išmokos arba jų suma buvo didesnės nei 40 000  EUR …

(EUR)

 

B(4)

Visos išlaidos pagal EŽŪGF biudžeto eilutę, susijusios su įmonėmis, įtrauktomis į … tikrinimo programą

(EUR)

B(5)

Įmonių, pagal EŽŪGF biudžeto eilutę įtrauktų į tikrinimo programą, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C   LAPAS

LAIKOTARPIUI PASIŪLYTA TIKRINIMO PROGRAMA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnis)

Rengiant programą priimti kriterijai eksporto grąžinamųjų išmokų srityje ir kituose sektoriuose, kuriuose buvo naudojami rizikos analize pagrįsti atrankos metodai, jeigu jie skiriasi nuo įtrauktų į rizikos analizės pasiūlymus, nusiųstus Komisijai pagal 42 straipsnio 2 dalį.Sektorius, kuriame siūloma atlikti tikrinimą

(nurodyti EŽŪGF biudžeto išlaidų kategoriją, nustatytą šio priedo B lapo B (1) skiltyje)

Pastabos dėl rizikos ir priimtų atrankos kriterijų

(pateikite trumpą informaciją, pvz., apie nustatytus pažeidimus arba neįprastai didelį išlaidų padidėjimą)

 

 

D   LAPAS

LAIKOTARPIUI PASIŪLYTA TIKRINIMO PROGRAMA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnis)

Pasiūlyti įmonių, kurių įplaukos arba išmokos arba jų suma per EŽŪGF finansinius metus buvo mažesnės nei 40 000  EUR, tikrinimai (jei yra)EŽŪGF biudžeto išlaidų kategorija

(nustatyta B lapo B (1) skiltyje)

Įmonių, kurias siūloma tikrinti, skaičius

Konkreti tikrinimo priežastis

 

 

 

E   LAPAS

LAIKOTARPIUI PASIŪLYTA TIKRINIMO PROGRAMA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnis)IŠ VISO:

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA:

E (1)  Visas tikrintinų įmonių skaičius

 

E (2)  Tikrintinų įmonių skaičius

 

 

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA:

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA:

E (3)  Tikrintinų įmonių skaičius

 

E (4)  Tikrintinų įmonių skaičius

 

 

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA:

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA:

E (5)  Tikrintinų įmonių skaičius

 

E (6)  Tikrintinų įmonių skaičius

 

 

 

Pastabos dėl langelių pildymo.

Jei reikia, pridėti langelius E (7), E (8) ir t. t.
XII PRIEDAS

METINĖS ATASKAITOS DOKUMENTAI (46 STRAIPSNIO 2 DALIS)

I   DALIS

Informacija, kuri turi būti pateikiama rengiant metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalyje

1.    Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyriaus valdymas

Informacija apie Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyriaus valdymą, įskaitant pasikeitimus už tikrinimą atsakingose organizacijose ir specialiajame departamente, atsakingame už šio reglamento taikymo priežiūrą, nurodytą jo 85 straipsnyje, ir šių organizacijų kompetencijos pasikeitimus.

2.    Teisės aktų pakeitimai

Informacija apie visus nuo praėjusios metinės ataskaitos padarytus nacionalinės teisės aktų pakeitimus, susijusius su Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyriaus taikymu.

3.    Tikrinimo programos pakeitimai

Tikrinimų programos, pateiktos Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 84 straipsnio 2 dalį, bet kokių pakeitimų, atliktų pateikus programą, aprašymas.

4.    Tikrinimo programos, numatytos dabartinėje ataskaitoje, taikymas

Informacija apie tikrinimų programos taikymą tikrinimo laikotarpiu, kuris baigiasi birželio 30 d. prieš galutinį terminą pateikti ataskaitą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalyje, įskaitant toliau išvardytus punktus, teikiama ir bendrai, ir išskaidyta pagal kontrolės įstaigas (jei kontrolę pagal tą reglamentą atlieka daugiau nei viena kontrolės įstaiga):

a) 

tikrinimo laikotarpiu patikrintų įmonių skaičius pagal šio priedo II dalies A lape nurodytą pavyzdį;

b) 

įmonių, kurios dar tikrinamos, skaičius pagal šio priedo II dalies A lape nurodytą pavyzdį;

c) 

įmonių, kurios aptariamu laikotarpiu nebuvo tikrinamos dėl kai kurių tikrinimų neatlikimo, skaičius pagal šio priedo II dalies A lape nurodytą pavyzdį;

d) 

priežastys, dėl kurių nebuvo atlikti c punkte nurodyti tikrinimai;

e) 

a, b ir c punktuose nurodytų tikrinimų paskirstymas pagal gautas arba išmokėtas sumas ir priemonę, laikantis šio priedo II dalies B lape nurodyto pavyzdžio;

f) 

a punkte nurodytų tikrinimų rezultatai pagal šio priedo II dalies C lape nurodytą pavyzdį, įskaitant:

i) 

tikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičius ir susijusių įmonių skaičius;

ii) 

pažeidimų kilmė;

iii) 

priemonė, kurios taikymas susijęs su nustatytu pažeidimu;

iv) 

apytikriai apskaičiuoti kiekvieno pažeidimo finansiniai padariniai;

g) 

nuoroda apie vidutinę tikrinimų trukmę asmens darbo dienomis, įskaitant, jei praktiškai įmanoma, laiką, sunaudotą planuojant, ruošiant ir vykdant tikrinimą ir rengiant ataskaitą.

5.    Tikrinimo programų, taikytų prieš dabartinę programą, taikymas

Į ataskaitą įtraukiami tikrinimų, kurie buvo atlikti per ankstesnius tikrinimo laikotarpius ir kurių rezultatai nebuvo įtraukti į atitinkamų tikrinimų laikotarpių ataskaitas, rezultatai, įskaitant kiekvieną ankstesnį tikrinimo laikotarpį:

a) 

tikrinimų, apie kuriuos buvo pranešta pagal 4 punkto b ir c papunkčius ankstesnėse metinėse tikrinimo ataskaitose, būklė pagal šio priedo II dalies D lape nustatytą pavyzdį;

b) 

tikrinimų, kurių metu buvo nustatyti pažeidimai, skaičius ir susijusių įmonių skaičius pagal šio priedo II dalies C lape nurodytą pavyzdį;

c) 

šių pažeidimų pobūdis pagal šio priedo II dalies C lape nurodytą pavyzdį;

d) 

atitinkama priemonė, su kuria susijęs nustatytas pažeidimas, pagal šio priedo II dalies C lape nurodytą pavyzdį;

e) 

numatomos kiekvieno pažeidimo finansinės pasekmės pagal šio priedo II dalies C lape nurodytą pavyzdį.

6.    Tarpusavio pagalba

Tarpusavio pagalbos prašymų, pateiktų ir gautų pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių, santrauka.

7.    Ištekliai

Išsami informacija apie išteklius, skirtus tikrinimams pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių atlikti, įskaitant:

a) 

tikrinimams atlikti skirtų darbuotojų skaičių, išreikštą asmens darbo metais, pagal kontrolės įstaigas, ir, jei reikia, pagal regionus;

b) 

tikrinimams atlikti skirtų darbuotojų mokymus, nurodant procentais, kiek a punkte nurodytų darbuotojų baigė mokymo kursą, ir mokymų pobūdį; ir

c) 

kompiuterinę įrangą ir priemones, skirtas tuos tikrinimus atliekantiems darbuotojams.

8.    Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyriaus taikymo sunkumai

Turi būti pateikta informacija apie visus sunkumus, iškilusias taikant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyrių, ir priemones, kurių imtasi šiems trūkumams pašalinti, arba šiuo tikslu pateiktus pasiūlymus.

9.    Tobulinimo pasiūlymai

Jei reikia, pateikiami pasiūlymai, kaip patobulinti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies III skyriaus arba paties skyriaus taikymą.

II   DALIS

A   LAPAS

LAIKOTARPIO TIKRINIMO ATASKAITA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalis)IŠ VISO:

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA:

 

1. (A)  Visas tikrintinų įmonių skaičius:

(B)  Tikrintinų įmonių skaičius:

 

 

 

 

2. (A)  Visas patikrintų įmonių skaičius

(B)  Patikrintų įmonių skaičius

 

 

 

 

3. (A)  Visas tikrinamų įmonių skaičius

(B)  Tikrinamų įmonių skaičius

 

 

 

 

4. (A)  Visas dar nepatikrintų įmonių skaičius

(B)  Dar nepatikrintų įmonių skaičius

 

 

 

 KONTROLĖS ĮSTAIGA

 

KONTROLĖS ĮSTAIGA

 

1. (C)  Tikrintinų įmonių skaičius

(D)  Tikrintinų įmonių skaičius

 

 

 

 

2. (C)  Patikrintų įmonių skaičius

(D)  Patikrintų įmonių skaičius

 

 

 

 

3. (C)  Tikrinamų įmonių skaičius

(D)  Tikrinamų įmonių skaičius

 

 

 

 

4. (C)  Dar nepatikrintų įmonių skaičius

(D)  Dar nepatikrintų įmonių skaičius

 

 

 

 

Pastabos dėl langelių pildymo.

Jei reikia, pridėti (E), (F) ir kt. langelių.

B   LAPAS

… LAIKOTARPIO TIKRINIMO ATASKAITA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalis)EŽŪGF biudžeto išlaidų kategorijų tikrinimo EŽŪGF … finansiniais metais ataskaita

Tikrinimo programa …

B (1)

EŽŪGF biudžeto straipsnio arba punkto Nr.

 

B (2)

Bendra išlaidų, susijusių su tikrinimui pasirinktomis įmonėmis, suma

(EUR)

B(3)

Patikrintos įmonės

B(4)

Tikrinamos įmonės

B(5)

Nepatikrintos įmonės

 

 

 

 

(i)

faktiškai patikrintos išlaidos

(EUR)

 

(ii)

visos su tomis įmonėmis susijusios išlaidos

(EUR)

(i)

visos su tomis įmonėmis susijusios išlaidos

(EUR)

(i)

visos su tomis įmonėmis susijusios išlaidos

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

C   LAPAS

… LAIKOTARPIO TIKRINIMO ATASKAITA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalis)Galimi EŽŪGF biudžeto išlaidų kategorijų pažeidimai, nustatyti EŽŪGF … finansiniais metais

Tikrinimo programa …

C(1)

EŽŪGF biudžeto straipsnio arba punkto Nr.

C(2)

Nustatytų galimų pažeidimų skaičius

C(3)

Atitinkamų mokėjimų skaičius

C(4)

Atitinkamų įmonių skaičius

C(5)

Apskaičiuotoji galimų pažeidimų vertė

C(6)

Aprašas ir kiekvieno nustatyto galimo pažeidimo pobūdis, susijusios (-ių) įmonės (-ių) nuorodos numeris ir OLAF nuorodos numeris (-iai) (IMS pranešimo numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

D   LAPAS

LAIKOTARPIO TIKRINIMO ATASKAITA

(Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 86 straipsnio 1 dalis)Su ankstesnėmis tikrinimo programomis susijusių tikrinimų vykdymas. Tikrinimo programa …

D(1) Įmonių, apie kurias ankstesnėje ataskaitoje buvo pranešta, kad jos tebetikrinamos, skaičius

 

D(2) D(1) skiltyje nurodytų patikrintų įmonių skaičius

 

D(3) D(1) skiltyje nurodytų tebetikrinamų įmonių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(4) Su D(1) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 

D(5) Su D(2) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 

D(6) Su D(3) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(7) Įmonių, apie kurias ankstesnėje ataskaitoje buvo pranešta, kad jos dar nepradėtos tikrinti, skaičius

 

D(8) D(7) skiltyje nurodytų patikrintų įmonių skaičius

 

D(9) D(7) skiltyje nurodytų tebetikrinamų įmonių skaičius

 

D(10) D(7) skiltyje nurodytų dar nepradėtų tikrinti įmonių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(11) Su D(7) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 

D(12) Su D(8) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 

D(13) Su D(9) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 

D(14) Su D(10) skiltyje nurodytomis įmonėmis susijusių sandorių vertė

 
XIII PRIEDAS

57 STRAIPSNYJE NURODYTOS PRIEMONĖS

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 ( 12 ) I priede nustatytas paramos sistemų sąrašas.

2. Šios sistemos ir priemonės, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013 ( 13 ).

— 
viešoji intervencija;
— 
pagalba privačiajam sandėliavimui;
— 
vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa;
— 
pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa;
— 
pagalba vaisių ir daržovių sektoriuje;
— 
paramos programos vyno sektoriuje;
— 
pagalba bitininkystės sektoriuje;
— 
pagalba apynių sektoriuje;
— 
eksporto grąžinamosios išmokos.

▼M6 —————

▼B

4. Pagalba šilkaverpių sektoriui, numatyta Tarybos reglamente (ES) Nr. 3/2008 ( 14 ).

5. Priemonės, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 228/2013 ( 15 ), išskyrus priemones, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede.

6. Priemonės, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 229/2013 ( 16 ), išskyrus priemones, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede.

7. Priemonės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 III antraštinės dalies I skyriuje ir įtrauktos į atitinkamą kaimo plėtros programą.

8. Priemonės, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 ( 17 ) IV antraštinės dalies I skyriuje ir įtrauktos į atitinkamą kaimo plėtros programą.

▼M1

9. Paramos sistemos, nustatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 I priede.

▼M6

10. Priemonės, suteiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 219 straipsnio 1 dalį, 220 straipsnio 1 dalį ir 221 straipsnio 1 ir 2 dalis kaip priemonės, kuriomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktą remiamos žemės ūkio rinkos.( 1 ) 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

( 2 ) 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

( 3 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

( 4 ) 2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 184/2014, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra (OL L 57, 2014 2 27, p. 7).

( 5 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

( 6 ) 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

( 7 ) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

( 8 ) 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (OL L 53, 2002 2 23, p. 1).

( 9 ) 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (OL L 118, 2010 5 12, p. 1).

( 10 ) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

( 11 ) 2009 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 612/2009, nustatantis bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (OL L 186, 2009 7 17, p. 1).

( 12 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

( 13 ) 2013 m. gruodžio. 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

( 14 ) 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

( 15 ) 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

( 16 ) 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

( 17 ) 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Top