EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0807-20180101

Consolidated text: 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/2018-01-01

02014R0807 — LT — 01.01.2018 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 807/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

(OL L 227 2014.7.31, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1367 2015 m. birželio 4 d.

  L 211

7

8.8.2015

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/94 2018 m. spalio 30 d.

  L 19

5

22.1.2019
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 807/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatosI

SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos:

(1) nuostatos, kuriomis papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, susijusios su:

a) jaunaisiais ūkininkais;

b) mainų ūkių ir miškų tvarkymo srityje programomis ir apsilankymais;

c) pagal kokybės sistemas vykdoma skatinimo veikla;

d) ūkio ir verslo plėtra;

e) miško įveisimu ir miškingų plotų kūrimu;

f) agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemone;

g) žemės ūkio ir miškininkystės genetinių išteklių išsaugojimu;

h) dvigubo finansavimo išvengimu;

i) gyvūnų gerove;

j) bendradarbiavimu;

k) komercinėmis paskolomis tarpusavio pagalbos fondams;

l) investicijomis;

m) įsipareigojimų pakeitimu arba koregavimu;

n) įsipareigojimų išplėtimu ar naujų įsipareigojimų prisiėmimu;

(2) specialios pereinamojo laikotarpio taisyklės, kuriomis nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 arba, Kroatijos atveju, Reglamentą (EB) Nr. 1085/2006 patvirtinta parama gali būti įtraukiama į paramą, teikiamą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, įskaitant Kroatijos atveju teikiamą techninę pagalbą.II

SKYRIUS

NUOSTATOS, KURIOMIS PAPILDOMOS KAIMO PLĖTROS PRIEMONIŲ TAISYKLĖS

▼M2

2 straipsnis

Jaunieji ūkininkai

1.  Galimybės pasinaudoti jauniesiems ūkininkams teikiama parama sąlygos, galiojančios, jei Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte apibrėžtas jaunasis ūkininkas steigia žemės ūkio valdą bendrai su kitais ūkininkais kaip tos valdos valdytojas, yra lygiavertės sąlygoms, taikomoms jaunajam ūkininkui, kuris steigiasi kaip vienintelis valdos valdytojas. Visai atvejais jaunasis ūkininkas kontroliuoja tą valdą, kaip nustatyta valstybės narės galiojančiose nuostatose.

2.  Jei paraiška gauti paramą susijusi su juridiniam asmeniui priklausančia valda, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte apibrėžtas jaunasis ūkininkas kontroliuoja juridinį asmenį, kaip nustatyta valstybės narės galiojančiose nuostatose. Jei juridinio asmens kapitalą valdo arba juridiniam asmeniui vadovauja keli fiziniai asmenys, įskaitant asmenį (-is), kuris (-ie) nėra jaunasis (-ieji) ūkininkas (-ai), jaunasis ūkininkas turi būti pajėgus vykdyti tokią nurodytą kontrolę vienas arba kartu su kitais ūkininkais.

Jei juridinį asmenį vienas arba kartu su kitais kontroliuoja kitas juridinis asmuo, pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai taikomi bet kuriam fiziniam asmeniui, kontroliuojančiam tą kitą juridinį asmenį.

3.  Sąlygoms, susijusioms su kaimo plėtros programoje nurodytų profesinių įgūdžių įgijimu, įvykdyti paramos gavėjui gali būti suteiktas lengvatinis laikotarpis, kurio trukmė yra ne ilgesnė nei 36 mėnesiai nuo konkretaus sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos.

▼B

3 straipsnis

Mainų ūkių ir miškų tvarkymo srityje programos ir apsilankymai

Valstybės narės savo kaimo plėtros programose apibrėžia Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų trumpalaikių mainų ūkių ir miškų tvarkymo srityje programų ir apsilankymų ūkiuose ir miškuose trukmę ir turinį. Vykdant tokias programas ir atliekant tokius apsilankymus daugiausia dėmesio, visų pirma, skiriama tvariems ūkininkavimo ir miškininkystės metodams ir (arba) technologijoms, žemės ūkio veiklos įvairinimui, į trumpas tiekimo grandines įsitraukusiems ūkiams, naujų verslo galimybių ir naujų technologijų kūrimui ir miškų atsparumo didinimui.

4 straipsnis

Pagal kokybės sistemas vykdoma skatinimo veikla

1.  Paramą pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnio 2 dalį gaunančios gamintojų grupės – bet kokio teisinio statuso subjektai, sutelkiantys veiklos vykdytojus, kurie, kaip nurodyta to reglamento 16 straipsnio 1 dalyje, dalyvauja žemės ūkio produktų, medvilnės arba maisto produktų kokybės sistemose su konkrečiu produktu, kuriam taikoma viena iš šių sistemų.

2.  Paramos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnio 2 dalį skyrimo reikalavimus atitinkančios veiksmų rūšys pasižymi šiomis savybėmis:

a) veiksmai yra skirti paskatinti vartotojus pirkti produktus, kuriems, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnio 1 dalyje, taikoma žemės ūkio produktų, medvilnės arba maisto produktų kokybės sistema, kurioje dalyvaujant gaunama parama pagal kaimo plėtros programą, taip pat

b) jais atkreipiamas dėmesys į atitinkamų produktų ypatybes ar privalumus, ypač kokybę, specifinius gamybos metodus, aukštus gyvūnų gerovės standartus ir aplinkos apsaugą, susijusius su atitinkama kokybės sistema.

3.  Paramos skyrimo reikalavimus atitinkančiais veiksmais vartotojai neturi būti skatinami pirkti produktą dėl konkrečios jo kilmės, išskyrus produktus, kuriems taikomos kokybės sistemos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 ( 1 ) II antraštinėje dalyje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 ( 2 ) III skyriuje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 251/2014 ( 3 ) III skyriuje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ( 4 ) II dalies II antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje, kuris taikomas vynui. Produkto kilmė gali būti nurodyta, jei kilmės nuoroda nepateikiama kaip pagrindinė informacija.

4.  Parama pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnio 2 dalį neteikiama su komerciniais prekių ženklais susijusiems informavimo ir skatinimo veiksmams.

5 straipsnis.

Ūkio ir verslo plėtra

1.  Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 4 dalyje nurodytame verslo plane aprašoma bent jau:

a) paramos verslui pradėti, skiriamos jauniesiems ūkininkams atveju:

i) pradinė žemės ūkio valdos padėtis;

ii) žemės ūkio valdos veiklos plėtojimo pagrindiniai ir tarpiniai tikslai;

iii) išsami informacija apie veiksmus, įskaitant su aplinkosauginiu tvarumu ir efektyviu išteklių naudojimu susijusius veiksmus, kurių reikia žemės ūkio valdos veiklai plėtoti, pavyzdžiui, išsami informacija apie investicijas, mokymą, konsultacijas;

b) paramos verslui pradėti, susijusios su ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėse, atveju:

i) paramos prašančio asmens arba labai mažos ar mažosios įmonės pradinė ekonominė padėtis;

ii) asmens ar žemės ūkio valdos arba labai mažos ar mažosios įmonės naujos veiklos pagrindiniai ir tarpiniai tikslai;

iii) išsami informacija apie veiksmus, kurių reikia asmens ar žemės ūkio valdos arba labai mažos ar mažosios įmonės veiklai plėtoti, pavyzdžiui, išsami informacija apie investicijas, mokymą, konsultacijas;

c) paramos verslui pradėti, susijusios su mažų ūkių plėtra, atveju:

i) pradinė žemės ūkio valdos padėtis ir

ii) išsami informacija apie veiksmus, įskaitant su aplinkosauginiu tvarumu ir efektyviu išteklių naudojimu susijusius veiksmus, kurie padėtų užtikrinti ekonominį gyvybingumą, pavyzdžiui, išsami informacija apie investicijas, mokymą, bendradarbiavimą.

2.  Valstybės narės nustato Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje nurodytas ribas, išreikšdamos jas žemės ūkio valdos gamybos potencialu, matuojamu Komisijos reglamento (EB) Nr. 1242/2008 ( 5 ) 5 straipsnyje apibrėžtos standartinės produkcijos kiekiu ar lygiaverčiu dydžiu.

6 straipsnis

Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas

Taikant miškų įveisimo ir miškingų plotų kūrimo priemonę, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 22 straipsnyje, taikomi šie būtiniausi aplinkosaugos reikalavimai:

a) pasirenkant sodintinas rūšis, plotus ir naudotinus metodus, užtikrinama, kad miškas nebūtų nederamai įveistas pažeidžiamose buveinėse, tokiose kaip durpynai ir šlapynės, ir kad nebūtų padarytas neigiamas poveikis didelės ekologinės vertės vietovėms, įskaitant didelės gamtinės vertės ūkininkavimo vietoves. Teritorijose, kurios pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ( 6 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB ( 7 ) yra priskirtos „Natura 2000“ teritorijoms, įveisti mišką leidžiama, tik jei tai dera su atitinkamų teritorijų valdymo tikslais ir tik sutarus su valstybės narės institucija, atsakinga už programos „Natura 2000“ įgyvendinimą;

b) pasirenkant medžių rūšis, veisles, ekotipus ir kilmės vietas, atsižvelgiama į atsparumo klimato kaitai ir gaivalinėms nelaimėms poreikį ir atitinkamos vietovės biotinę, dirvožemio ir hidrologinę būklę, taip pat į vietos sąlygomis galinčias pasireikšti rūšių invazines savybes, kaip tai apibrėžta valstybių narių. Paramos gavėjas privalo saugoti mišką ir jį prižiūrėti bent laikotarpiu, už kurį mokama priemoka už prarastas žemės ūkio pajamas ir priežiūrą. Ši apima tolesniam miško vystymuisi reikiamą priežiūrą, retinimą ar ganymą, konkurencijos su žoline augalija reguliavimą ir užtikrinimą, kad nesiformuotų tankus linkęs užsidegti pomiškis. Valstybės narės nustato trumpiausią ir ilgiausią laikotarpį, po kurio kertami greitai augančių rūšių medžiai. Trumpiausias laikotarpis yra ne trumpesnis kaip aštuoneri metai, o ilgiausias laikotarpis – ne ilgesnis kaip 20 metų;

c) tais atvejais, kai dėl sudėtingų aplinkos ar klimato sąlygų, įskaitant aplinkos būklės blogėjimą, negalima tikėtis, kad sodinant daugiamečius miško augalus pavyks suformuoti taikomuose nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtą miško dangą, valstybė narė gali leisti paramos gavėjui suformuoti ir išlaikyti kitokią sumedėjusios augmenijos dangą. Tokiu atveju paramos gavėjas vykdo tokią pačią, kaip miškams taikomą priežiūrą ir apsaugą;

d) tuo atveju, kai miško įveisimo veiksmais sukuriamas miškas, kurio dydis viršija tam tikrą valstybių narių nustatytiną ribą, vykdant tą veiksmą arba:

i) sodinamos tik prie aplinkos prisitaikiusios rūšys ir (arba) toje biogeografinėje vietovėje klimato kaitai atsparios rūšys, kurios, kaip nustatyta atlikus poveikio vertinimą, nekelia grėsmės biologinei įvairovei ir ekosistemos funkcijoms ar neturi neigiamo poveikio žmogaus sveikatai, arba

ii) sodinami skirtingų rūšių medžiai, tarp kurių yra:

 plačialapių medžių, kuriais apsodinama bent 10 % ploto, arba

 bent trijų rūšių ar veislių medžių, kurių pačia negausiausia rūšimi ar veisle apsodinama bent 10 % ploto.

7 straipsnis

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnyje nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonę prisiimti įsipareigojimai plėtoti gyvulininkystę turi atitikti bent šias sąlygas:

a) siekiant išvengti per didelio arba nepakankamo nuganymo, valdomas ir prižiūrimas visas valdai priklausantis ganymo plotas;

b) galvijų tankumas nustatomas atsižvelgus į visus ūkyje laikomus ganomus galvijus arba, jei prisiimamas įsipareigojimas apriboti maistingųjų medžiagų išplovimą, visus su atitinkamu įsipareigojimu susijusius ūkyje laikomus gyvūnus.

2.  Vykdant pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnyje nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonę prisiimtus įsipareigojimus veisti vietines veisles, kurioms gresia išnykimas ūkiuose, ar išsaugoti augalų genetinius išteklius, kuriems gresia genetinė erozija, reikia:

a) veisti vietinių veislių, kurioms gresia išnykimas ūkiuose, ūkinius gyvūnus, genetiškai prisitaikiusius prie vienos ar daugiau tos šalies tradicinių auginimo sistemų ar aplinkos;

b) saugoti augalų, kurie yra natūraliai prisitaikę prie vietos ir regiono sąlygų, genetinius išteklius, kuriems gresia genetinė erozija.

Paramos skyrimo reikalavimus atitinka šios ūkinių gyvūnų rūšys:

c) galvijai;

d) avys;

e) ožkos;

f) arklinių šeimos gyvūnai;

g) kiaulės;

h) paukščiai.

3.  Vietinės veislės laikomos veislėmis, kurioms gresia išnykimas ūkiuose, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) yra nurodytas veislinių patelių toje šalyje skaičius;

b) tą skaičių ir nykstančios veislės statusą yra patvirtinusi tinkamai pripažinta atitinkama mokslo įstaiga;

c) tinkamai pripažinta atitinkama techninė įstaiga yra sudariusi ir nuolat atnaujina tos veislės gyvūnų bandos arba paukščių pulko registracijos knygą;

d) atitinkamos įstaigos turi veislių, kurioms gresia išnykimas, gyvūnams identifikuoti reikalingų įgūdžių ir žinių.

Informacija apie šių sąlygų tenkinimą įtraukiama į kaimo plėtros programą.

4.  Augalų genetiniai ištekliai laikomi ištekliais, kuriems gresia genetinė erozija, su sąlyga, kad kaimo plėtros programoje pateikiama pakankamai genetinę eroziją patvirtinančių įrodymų, pagrįstų mokslinių tyrimų rezultatais ar rodikliais, rodančiais, kad mažėja vietinių veislių ar pagrindinių vietinių rūšių, menksta jų populiacijos įvairovė ir, atitinkamais atvejais, kinta toje vietoje vyraujanti žemės ūkio praktika.

5.  Veikla, susijusi su šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytais agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimais, neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 9 dalyje numatytos paramos skyrimo reikalavimų.

8 straipsnis

Žemės ūkio ir miškininkystės genetinių išteklių išsaugojimas

1.  Šiame straipsnyje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

žemės ūkio genetinės medžiagos išsaugojimas in situ – genetinės medžiagos išsaugojimas ekosistemose bei natūraliose buveinėse ir rūšių ar laukinių veislių gyvybingų populiacijų išlaikymas ir atkūrimas jų natūralioje aplinkoje, o naminių gyvūnų veislių ar auginamų augalų rūšių atveju – jų gyvybingų populiacijų išlaikymas ir atkūrimas žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų skiriamieji bruožai;

b)

miškininkystės genetinės medžiagos išsaugojimas in situ – genetinės medžiagos išsaugojimas ekosistemose bei natūraliose buveinėse ir rūšių gyvybingų populiacijų išlaikymas ir atkūrimas jų natūralioje aplinkoje;

c)

išsaugojimas ūkyje ar miško valdoje – ūkio ar miško valdos lygmeniu vykdomas išsaugojimas ir vystymas in situ;

d)

išsaugojimas ex situ – žemės ūkio ar miškininkystės genetinės medžiagos išsaugojimas už jos natūralios buveinės ribų;

e)

rinkimas ex situ – žemės ūkio ar miškininkystės genetinės medžiagos rinkimas už jos natūralios buveinės ribų.

2.  Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 9 dalyje ir 34 straipsnio 4 dalyje numatytos paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti žemės ūkio ir miškininkystės genetinius išteklius, apima:

a) tikslinius veiksmus, t. y. veiksmus, kuriais skatinamas žemės ūkio ir miškininkystės genetinių išteklių išsaugojimas in situ ir ex situ, jų apibūdinimas, rinkimas ir naudojimas, įskaitant šiuo metu in situ, taip pat ūkyje ar miško valdoje išsaugotų genetinių išteklių bei ex situ rinkinių ir duomenų bazių internetinių aprašų sudarymą;

b) suderintus veiksmus, t. y. veiksmus, kuriais valstybių narių kompetentingos organizacijos skatinamos keistis informacija siekiant išsaugoti, apibūdinti, rinkti ir naudoti Sąjungos žemės ūkio ir miškininkystės genetinius išteklius;

c) papildomus veiksmus, t. y. informavimą, informacijos platinimą ir konsultavimo veiklą, kurioje dalyvauja nevyriausybinės organizacijos ir kitos susijusios suinteresuotosios šalys, mokymo kursus ir techninių ataskaitų rengimą.

9 straipsnis

Klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio ir lygiavertės praktikos dvigubo finansavimo vengimas

1.  Apskaičiuojant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 6 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje ir 30 straipsnio 1 dalyje numatytos paramos išmokas, atsižvelgiama tik į papildomas išlaidas ir (arba) prarastas pajamas, susijusias su įsipareigojimais, kurie viršija atitinkamą privalomą praktiką, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnyje.

2.  Kai, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnio 8 dalyje nustatytomis taisyklėmis, pranešama, kad Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnyje nurodytas agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimas taikyti Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 IX priedo I skirsnio 3 ir 4 punktuose ir III skirsnio 7 punkte nurodytą praktiką ar bet kokią kitą į tą priedą papildomai įtrauktą praktiką yra lygiavertis vienos ar kelių Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnio 2 dalyje nustatytų rūšių praktikai, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 6 dalyje numatyta išmoka už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimą sumažinama vienkartine suma, lygia daliai valstybėje narėje ar regione už Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnio 12 dalies c punkte nustatytą kiekvienos rūšies žalinimo praktiką mokamos žalinimo išmokos.

10 straipsnis

Gyvūnų gerovė

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 33 straipsnyje numatytos paramos skyrimo reikalavimus atitinkančiais gyvūnų gerovės įsipareigojimais užtikrinami aukštesni auginimo metodų standartai vienoje iš šių sričių:

a) vandens, pašarų ir gyvūnų priežiūros, atsižvelgiant į natūralius gyvulininkystės poreikius;

b) laikymo sąlygų, tokių kaip didesnė erdvė, grindų paviršiai, aplinkos gerinimo medžiagos, natūralus apšvietimas;

c) galimybės patekti į lauką;

d) praktikos, pagal kurią vengiama žaloti ir (arba) kastruoti gyvūnus, o ypatingais atvejais, kai gyvūnų žalojimas arba kastravimas laikomas būtinu, naudojami anestetikai, analgetikai ir vaistai nuo uždegimo arba atliekama imuninė kastracija.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.  Parama trumpo tiekimo grandinėms kurti ir plėtoti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 35 straipsnio 2 dalies d punkte, skiriama tik tokioms tiekimo grandinėms, kuriose ūkininką nuo vartotojo skiria ne daugiau kaip vienas tarpininkas.

2.  Parama vietos rinkoms kurti ir plėtoti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 35 straipsnio 2 dalies d punkte, skiriama rinkoms, kurios:

a) yra apibrėžtos kaimo plėtros programoje nustačius, kelių kilometrų spinduliu nuo ūkio, iš kurio kilęs produktas, turi būti vykdoma perdirbimo ir pardavimo galutiniam vartotojui veikla, arba

b) yra kitaip įtikinamai apibrėžtos kaimo plėtros programoje.

3.  Teikiant paramą veiksmams pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 35 straipsnio 2 dalies c punktą, smulkiu veiklos vykdytoju laikoma Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB ( 8 ) apibrėžta labai maža įmonė arba fizinis asmuo, kuris paramos prašymo metu nevykdo ekonominės veiklos.

4.  Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 35 straipsnio 2 dalies e punkte nurodyta skatinimo veikla atitinka paramos skyrimo reikalavimus, tik jei ji yra susijusi su trumpo tiekimo grandinėmis ir vietos rinkomis, atitinkančiomis šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas.

▼M2

12 straipsnis

Komercinės paskolos tarpusavio pagalbos fondams

Jei finansinėms kompensacijoms, kurias turi sumokėti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 38, 39 ir 39a straipsniuose nurodyti tarpusavio pagalbos fondai, skirtų lėšų šaltinis yra komercinė paskola, šios paskolos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip vieni ir ne ilgesnis kaip penkeri metai.

▼B

13 straipsnis

Investicijos

▼M2

Taikant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 45 straipsnį, jei parama teikiama dotacijų forma, taikomos toliau nurodytos taisyklės:

▼B

a) su išperkamosios nuomos sutartimi susijusios kitos išlaidos, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos ir draudimo mokesčiai, nėra tinkamos finansuoti išlaidos;

b) valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato sąlygas, kuriomis naudotos įrangos pirkimo išlaidos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis;

c) valstybės narės nustato, kad parama su energijos vartojimu ir gamyba susijusioms investicijoms į atsinaujinančiosios energijos infrastruktūrą teikiama, tik jei užtikrinama atitiktis būtiniausiems energijos vartojimo efektyvumo standartams, jei šie yra nustatyti nacionaliniu lygmeniu;

d) investicijos į įrenginius, kurių pagrindinė paskirtis – gaminti elektros energiją iš biomasės, neatitinka paramos skyrimo reikalavimų, nebent panaudojama valstybių narių nustatytina mažiausia procentinė šiluminės energijos dalis;

e) valstybės narės skirtingų rūšių įrenginiams nustato bioenergijos, įskaitant biodegalus, gamybai naudojamų javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrinių ir aliejinių augalų didžiausias proporcines dalis. Parama bioenergijos projektams teikiama, tik jei bioenergija atitinka Sąjungos teisės aktuose, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB ( 9 ) 17 straipsnio 2–6 dalis, nustatytus taikytinus tvarumo kriterijus. Šiuo atžvilgiu kaimo plėtros programos strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikiamas bendras vertinimas.

14 straipsnis

Įsipareigojimų pakeitimas arba koregavimas

1.  Valstybės narės gali leisti vieną įsipareigojimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29, 33 arba 34 straipsnį jo vykdymo metu pakeisti kitu įsipareigojimu, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a) pakeitimas neabejotinai naudingas aplinkai arba gyvūnų gerovei;

b) iš esmės sustiprinamas esamas įsipareigojimas;

c) atitinkami įsipareigojimai yra numatyti patvirtintoje kaimo plėtros programoje.

Naujas įsipareigojimas prisiimamas visam atitinkamoje priemonėje nurodytam laikotarpiui, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko jau praleista įgyvendinant pirminį įsipareigojimą.

2.  Valstybės narės gali leisti koreguoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29, 33 ir 34 straipsnius prisiimtus įsipareigojimus jų galiojimo laikotarpiu, jeigu patvirtintoje kaimo plėtros programoje numatyta tokio koregavimo galimybė ir jei toks koregavimas yra tinkamai pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kiek pasiekti pirminio įsipareigojimo tikslai.

Paramos gavėjas pakoreguotą įsipareigojimą vykdo likusį pirminio įsipareigojimo laikotarpį.

Koregavimu laikomas ir įsipareigojimo laikotarpio pratęsimas.

15 straipsnis

Atvejai, kuriais nereikalaujama kompensacijos

1.  Tuo atveju, kai paramos gavėjas laikotarpiu, kuriuo galioja įsipareigojimas, kurį reikėjo prisiimti, kad būtų suteikta parama, padidina valdos plotą, valstybės narės gali numatyti galimybę likusiam įsipareigojimo laikotarpiui išplėsti įsipareigojimą, kad jis apimtų papildomą plotą, arba pradinį įsipareigojimą pakeisti nauju. Tokios pačios sąlygos taikomos tais atvejais, kai padidėja valdai priklausantis plotas, kuriam taikomas įsipareigojimas.

2.  Išplėsti įsipareigojimą, kad jis apimtų papildomą plotą, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, galima šiomis sąlygomis:

a) tai naudinga aplinkosaugos tikslui, kurio siekiama tuo įsipareigojimu;

b) tai pagrįsta, atsižvelgiant į įsipareigojimo pobūdį, likusio laikotarpio trukmę ir papildomo ploto dydį;

c) tai nesumažina patikrų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi paramos skyrimo sąlygų, veiksmingumo.

Įsipareigojimas galioja pirminį laikotarpį.

3.  Esamą įsipareigojimą pakeisti prisiimamu nauju įsipareigojimu, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, galima su sąlyga, kad naujasis įsipareigojimas apima visą atitinkamą plotą, o jo sąlygos nėra švelnesnės už pirminio įsipareigojimo sąlygas.

Pirminį įsipareigojimą keičiant nauju, šis prisiimamas visam atitinkamoje priemonėje nurodytam laikotarpiui, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko jau praleista įgyvendinant pirminį įsipareigojimą.III

SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

16 straipsnis

Išlaidų tinkamumas finansuoti

1.  Išlaidos, susijusios su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 52 ir 63 straipsniuose nurodytas priemones prisiimtais teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams, yra tinkamos finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu šiais atvejais:

a) mokėjimų, atliktinų nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., atveju, jeigu finansinis asignavimas, skirtas atitinkamai priemonei pagal atitinkamą programą, priimtą laikantis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005, jau panaudotas;

b) mokėjimų, atliktinų po 2015 m. gruodžio 31 d., atveju.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) tokios išlaidos numatytos atitinkamoje 2014–2020 m. programavimo laikotarpio kaimo plėtros programoje;

b) taikoma šio reglamento I priede atitinkamai priemonei, taikomai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, nustatyta EŽŪFKP įnašo norma;

c) valstybės narės užtikrina, kad reikiami pereinamojo laikotarpio veiksmai būtų aiškiai apibrėžti jų valdymo ir kontrolės sistemose.

17 straipsnis

Kroatija

1.  Išlaidos, susijusios su Kroatijos pagal Pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonės (IPARD) programą prisiimtais teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams, susijusiais su veiksmais pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 718/2007 ( 10 ) 171 straipsnio 3 dalies b punkte ir 4 dalies a ir b punktuose nurodytas priemones, yra tinkamos finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu šiais atvejais:

a) mokėjimų, atliktinų nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., atveju, jeigu finansinis asignavimas, skirtas atitinkamai priemonei pagal atitinkamą programą, priimtą laikantis Reglamento (EB) Nr. 718/2007, jau panaudotas;

b) mokėjimų, atliktinų po 2016 m. gruodžio 31 d., atveju.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) tokios išlaidos numatytos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio kaimo plėtros programoje;

b) taikoma šio reglamento II priede atitinkamai priemonei, taikomai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, nustatyta EŽŪFKP įnašo norma;

c) Kroatija užtikrina, kad reikiami pereinamojo laikotarpio veiksmai būtų aiškiai apibrėžti jos valdymo ir kontrolės sistemose.

3.  Po 2013 m. gruodžio 31 d. patirtos išlaidos, susijusios su IPARD programos užbaigimo veiksmais ir Reglamento (EB) Nr. 718/2007 191 straipsnyje nurodytu ex post vertinimu, yra tinkamos finansuoti EŽŪFKP lėšomis pagal programos techninės pagalbos dalį 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, jei programoje yra pateikta nuostata dėl tokių išlaidų.

18 straipsnis

Ex post vertinimas

1.  Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 86 straipsnio 5 dalyje nurodyta ex post vertinimo ataskaita Komisijai pateikiama iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2.  Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 87 straipsnyje nurodyta ex post vertinimo ataskaitų suvestinė baigiama rengti ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d.IV

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 panaikinamas.

Jis toliau taikomas veiksmams, įgyvendinamiems pagal programas, kurias Komisija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 patvirtino iki 2014 m. sausio 1 d.

▼M1

Pervedant lėšas tarp krypčių Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta aukščiausia 3 % riba padidinama iki 5 %.

Pranešimo apie programos pakeitimus Komisijai terminas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 9 straipsnio 3 dalyje, – 2015 m. rugpjūčio 31 d. – pratęsiamas iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos atliekamo prašomų pakeitimų vertinimo keturių mėnesių terminas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 9 straipsnio 6 dalyje, sutrumpinamas iki trijų mėnesių.

▼B

20 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASReglamente (EB) Nr. 1698/2005 ir Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 arba Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 numatytų priemonių atitikmenų lentelė

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

2007–2013 m. programavimo laikotarpio kodai

Priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 arba Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013

2014–2020 m. programavimo laikotarpio kodai

20 straipsnio a punkto i papunktis ir 21 straipsnis. Mokymas ir informavimas

111

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14 straipsnis

1

20 straipsnio a punkto ii papunktis ir 22 straipsnis. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

112

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

6

20 straipsnio a punkto iii papunktis ir 23 straipsnis. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

113

/

/

20 straipsnio a punkto iv papunktis ir 24 straipsnis. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

114

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 15 straipsnio 1 dalies a punktas

2

20 straipsnio a punkto v papunktis ir 25 straipsnis. Ūkių valdymo, pavadavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos kūrimas

115

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 15 straipsnio 1 dalies b punktas

2

20 straipsnio b punkto i papunktis ir 26 straipsnis. Žemės ūkio valdų modernizavimas

121

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies a punktas

4

20 straipsnio b punkto ii papunktis ir 27 straipsnis. Miškų ekonominės vertės didinimas

122

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies d punktas ir 21 straipsnio 1 dalies e punktas

8

20 straipsnio b punkto iii papunktis ir 28 straipsnis. Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės didinimas

123

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies b punktas ir 21 straipsnio 1 dalies e punktas

4

8

20 straipsnio b punkto iv papunktis ir 29 straipsnis. Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas

124

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 35 straipsnis

16

20 straipsnio b punkto v papunktis ir 30 straipsnis. Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir pritaikymo infrastruktūra

125

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies c punktas

4

20 straipsnio b punkto vi papunktis. Atkūrimo ir prevencijos veiksmai

126

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 18 straipsnis

5

20 straipsnio c punkto i papunktis ir 31 straipsnis. Standartų laikymasis

131

/

/

20 straipsnio c punkto ii papunktis ir 32 straipsnis. Maisto kokybės schemos

132

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnio 1 dalis

3

20 straipsnio c punkto iii papunktis ir 33 straipsnis. Su produktais, kuriems taikomos maisto kokybės schemos, susijęs informavimas ir skatinimas

133

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnio 2 dalis

3

20 straipsnio d punkto i papunktis ir 34 straipsnis. Pusiau natūrinis ūkininkavimas

141

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

6

20 straipsnio d punkto ii papunktis ir 35 straipsnis. Gamintojų grupės

142

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnis

9

36 straipsnio a punkto i papunktis. Išmokos dėl gamtinių kliūčių ūkininkams kalnuotose vietovėse

211

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnis

13

36 straipsnio a punkto ii papunktis. Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra gamtinių kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves

212

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnis

13

36 straipsnio a dalies iii punktas ir 38 straipsnis. „Natura 2000“ ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos

213

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 30 straipsnis

12

36 straipsnio a dalies iv punktas ir 39 straipsnis. Agrarinės aplinkosaugos išmokos

214

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 ir 29 straipsniai.

10

11

36 straipsnio a punkto v papunktis ir 40 straipsnis. Gyvūnų gerovės išmokos

215

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 33 straipsnis

14

36 straipsnio a punkto vi papunktis ir 41 straipsnis. Pelno nesiekiančios investicijos

216

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktas

4

36 straipsnio b punkto i papunktis ir 43 straipsnis. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

221

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies a punktas

8

36 straipsnio b punkto ii papunktis ir 44 straipsnis. Pirmas agrarinės miškininkystės sistemų sukūrimas žemės ūkio paskirties žemėje

222

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies b punktas

8

36 straipsnio b punkto iii papunktis ir 45 straipsnis. Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

223

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies a punktas

8

36 straipsnio b punkto iv papunktis ir 46 straipsnis. „Natura 2000“ išmokos

224

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 30 straipsnis

12

36 straipsnio b punkto v papunktis ir 47 straipsnis. Miškų aplinkosaugos išmokos

225

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 34 straipsnis

15

36 straipsnio b punkto vi papunktis ir 48 straipsnis. Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas

226

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies c punktas

8

36 straipsnio b punkto vii papunktis ir 49 straipsnis. Pelno nesiekiančios investicijos

227

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnio 1 dalies d punktas

8

52 straipsnio a punkto i papunktis ir 53 straipsnis. Ne žemės ūkio veiklos įvairinimas

311

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 1 dalies b punktas

6

52 straipsnio a punkto ii papunktis ir 54 straipsnis. Parama verslo kūrimui ir plėtrai

312

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 1 dalies b punktas

6

52 straipsnio a punkto iii papunktis ir 55 straipsnis. Turizmo veiklos skatinimas

313

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis, 19 straipsnio 1 dalies b punktas ir 20 bei 35 straipsniai

6

6

7

16

52 straipsnio b punkto i papunktis ir 56 straipsnis. Pagrindinės paslaugos ekonomikai ir kaimo gyventojams

321

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 20 straipsnis

7

52 straipsnio b punkto ii papunktis. Kaimo atnaujinimas ir plėtra

322

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 20 straipsnis

7

53 straipsnio b punkto iii papunktis ir 57 straipsnis. Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas

323

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 20 straipsnis

7

52 straipsnio c punktas ir 58 straipsnis. Mokymas ir informavimas

331

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 14 straipsnis

1

52 straipsnio d punktas ir 59 straipsnis. Įgūdžių įgijimas, aktyvus pritaikymas ir įgyvendinimas

341

/

/

63 straipsnio a punktas. Vietos plėtros strategijos

41 (411, 412, 413)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnis

19

63 straipsnio b punktas. Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas

421

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnis

19

63 straipsnio c punktas. Vietos veiklos grupės veikla, įgūdžių įgijimas ir aktyvus pritaikymas

431

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnis

19

IV antraštinės dalies II skyrius. Techninė pagalba

511

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51–54 straipsniai. Techninė pagalba ir tinklų kūrimas

20

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies c punktas. Metinės išmokos smulkiųjų ūkininkų schemoje dalyvaujantiems ūkininkams

6

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnio 1 dalies a punktas. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas

17

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnio 1 dalies b punktas. Tarpusavio pagalbos, susijusios su nepalankiais klimato reiškiniais, gyvūnų ar augalų ligomis, kenkėjų antpuoliais ir įvykiais, susijusiais su aplinka, fondai

17

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnio 1 dalies c punktas. Pajamų stabilizavimo priemonė

17
II PRIEDASReglamente (EB) Nr. 718/2007 ir Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 arba Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 numatytų priemonių atitikmenų lentelė

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 718/2007

2007–2013 m. programavimo laikotarpio kodai

Priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 arba Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013

2014–2020 m. programavimo laikotarpio kodai

171 straipsnio 2 dalies a punktas ir 174 straipsnis. Investicijos į žemės ūkio valdas, kad šios būtų pertvarkomos ir atitiktų Bendrijos standartus

101

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies a punktas

4

171 straipsnio 2 dalies c punktas ir 176 straipsnis. Investicijos į žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimą bei rinkodarą siekiant pertvarkyti tokią veiklą ir užtikrinti, kad ji atitiktų Bendrijos standartus

103

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies b punktas

4

171 straipsnio 3 dalies b punktas ir 178 straipsnis. Vietos kaimo plėtros strategijų rengimas ir įgyvendinimas

202

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnis

19

171 straipsnio 4 dalies a punktas ir 179 straipsnis. Kaimo infrastruktūros gerinimas ir vystymas

301

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 20 straipsnio 1 dalies b punktas

7

171 straipsnio 4 dalies b punktas ir 180 straipsnis. Kaimo ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra

302

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 1 dalies b punktas

6

182 straipsnis. Techninė pagalba

501

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51–54 straipsniai. Techninė pagalba ir tinklų kūrimas

20( 1 ) 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

( 2 ) 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

( 3 ) 2014 m. vasario 26 d. Reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžimo, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).

( 4 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

( 5 ) 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (OL L 335, 2008 12 13, p. 3).

( 6 ) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

( 7 ) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

( 8 ) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

( 9 ) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

( 10 ) 2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 718/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA) (OL L 170, 2007 6 29, p. 1).

Top