EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1309-20180802

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 2013 m. gruodžio 17 d. dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1309/2018-08-02

02013R1309 — LT — 02.08.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1309/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006

(OL L 347 2013.12.20, p. 855)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2018/1046 2018 m. liepos 18 d.

  L 193

1

30.7.2018


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 330, 3.12.2016, p.  6 (1309/2013)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1309/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20061 straipsnis

Tikslai

Šiuo reglamentu daugiametės finansinės programos laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF).

EGF tikslas – prisidėti prie pažangaus, integracinio ir tvaraus ekonomikos augimo ir skatinti tvarų užimtumą Sąjungoje, parodant Sąjungos solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių, dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, į kurią atsižvelgta Reglamente (EB) Nr. 546/2009, arba naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir paramą jiems.

Veiksmais, kuriems skiriama EGF finansinė parama, siekiama užtikrinti, kad kuo daugiau šiuose veiksmuose dalyvavusių paramos gavėjų rastų tvarų darbą kuo greičiau per šešių mėnesių laikotarpį iki 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos galutinės ataskaitos pateikimo termino.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas valstybių narių paraiškoms skirti EGF finansinę paramą veiksmams, skirtiems:

a) darbuotojams, kurie buvo atleisti, ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių, visų pirma pasireiškiančių smarkiai augančiu importu į Sąjungą, dideliu Sąjungos prekybos prekėmis ar paslaugomis pokyčiu, sparčiai mažėjančia Sąjungos tam tikro sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos perkėlimu į trečiąsias šalis, jei dėl tų atleidimų vietos, regioninė ar nacionalinė ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

b) darbuotojams, kurie buvo atleisti, ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, į kurią atsižvelgta Reglamente (EB) Nr. 546/2009, arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės.

3 straipsnis

Termino apibrėžtis

Pagal šį reglamentą paramos gavėjas yra:

a) darbuotojas, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas iš darbo, arba kuris darbo neteko 4 straipsnyje nurodytu ataskaitiniu laikotarpiu ir jo įdarbinimas neatnaujinamas;

b) savarankiškai dirbantis asmuo, kuris buvo įdarbinęs ne daugiau kaip 10 darbuotojų, kurie buvo atleisti, kaip apibūdinta šiame reglamente, ir kurio paties darbo veikla nutrūko, jeigu ta veikla buvo akivaizdžiai priklausoma nuo įmonės, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a punkte, arba jeigu tas savarankiškai dirbantis asmuo, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies b punkte, veikė ekonomikos sektoriuje.

4 straipsnis

Intervencijos kriterijai

1.  EGF finansinė parama teikiama, jei tenkinamos 2 straipsnyje nustatytos sąlygos, kai:

▼C1

a) per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba savarankiškai dirbančių asmenų veikla nutrūko valstybėje narėje esančioje įmonėje, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko, jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;

▼B

b) per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, ne mažiau kaip 500 darbuotojų atleista arba savarankiškai dirbančių asmenų veikla nutrūko, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų sudėjus drauge atleistų darbuotojų arba savarankiškai dirbančių asmenų, kurių veikla nutrūko, yra daugiau nei 500.

▼M1

2.  Mažose darbo rinkose arba paraiškas teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiamos kolektyvinės su MVĮ susijusios paraiškos pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies a arba b punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir vietos, regioninei ar nacionalinei ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a ir b punktuose nustatytų intervencijos kriterijų tenkinami nevisiškai. Kolektyvinių paraiškų, susijusių su viename regione esančiomis MVĮ, atveju, paraiškas teikiančiai valstybei narei įrodžius, kad tame regione daugiausia įmonių yra MVĮ arba vien tik MVĮ, paraiška išimties tvarka gali aprėpti MVĮ, kurios veikia skirtinguose NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuose. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 % metinės didžiausios EGF sumos.

▼B

5 straipsnis

Atleistų darbuotojų ir darbo veiklą nutraukusių asmenų skaičiaus apskaičiavimas

1.  Paraišką teikianti valstybė narė nurodo 3 straipsnyje nurodytų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičių apskaičiavimui taikytą metodą 4 straipsnio taikymo tikslais.

2.  Paraišką teikianti valstybė narė apskaičiuoja 1 dalyje nurodytą skaičių, pradėdama nuo vienos iš šių datų:

a) dienos, kurią darbdavys, vadovaudamasis Tarybos direktyvos 98/59/EB ( 1 ) 3 straipsnio 1 dalimi, kompetentingai valdžios institucijai raštu praneša apie planuojamą kolektyvinį atleidimą iš darbo; šiuo atveju paraišką teikianti valstybė narė iki paraiškos vertinimo pabaigos pateikia Komisijai papildomos informacijos apie faktinį atleistų darbuotojų skaičių, kaip nustatyta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje;

b) darbdavio individualaus įspėjimo apie darbuotojo atleidimą arba darbo sutarties nutraukimą dienos;

c) darbo sutarties nutraukimo de facto dienos ar prieš jai baigiant galioti;

d) paskyrimo dirbti laikinai įdarbinusioje įmonėje pabaigos; arba

e) savarankiškai dirbančių asmenų atveju – veiklos nutraukimo dienos, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose ar kituose teisės aktuose.

6 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai

1.  Paraišką teikianti valstybė narė gali teikti individualiems poreikiams pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams, kurie gali būti:

a) darbuotojai, kurie buvo atleisti, ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, kaip nustatyta 5 straipsnyje, per 4 straipsnyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį,

b) darbuotojai, kurie buvo atleisti, ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, kaip nustatyta 5 straipsnyje, prieš prasidedant 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui arba jam pasibaigus; arba

c) darbuotojai, kurie buvo atleisti, ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, jei pagal 4 straipsnio 2 dalį pateikta paraiška neatitinka 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų kriterijų.

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, nurodyti pirmos pastraipos b ir c punktuose, laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jie buvo atleisti arba jų veikla nutrūko po to, kai bendrai paskelbta apie planuojamą darbuotojų atleidimą ir galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su atleidimą ataskaitiniu laikotarpiu paskatinusiu įvykiu.

▼M1

2.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, paraiškas teikiančios valstybės narės gali teikti individualiems poreikiams pritaikytas EGF lėšomis bendrai finansuojamas paslaugas nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams, kuriems paraiškos pateikimo dieną buvo ne daugiau kaip 25 metai, arba, jei valstybės narės taip nusprendžia, ne daugiau kaip 30 metų, neviršydamos tikslinių paramos gavėjų skaičiaus, pirmiausia jas teikiant asmenims, kurie buvo atleisti iš darbo ar kurių darbo veikla nutrūko, su sąlyga, kad bent dalis atleistųjų, kaip nurodyta 3 straipsnyje, buvo NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis, remiantis naujaisiais turimais metiniais duomenimis, buvo ne mažesnis nei 20 %. Parama gali būti teikiama ne vyresniems nei 25 metų, arba, jei valstybės narės taip nusprendžia, ne vyresniems nei 30 metų nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams tuose NUTS 2 lygio regionuose.

▼B

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys veiksmai

►C1  1.  EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems vyresnio amžiaus ir jauniems asmenims, vėl integruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai. ◄ Suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, be kita ko, gali sudaryti:

a) konkretiems poreikiams pritaikytas mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ugdymą ir įgytos patirties sertifikavimą, pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, įsidarbinimo pagalba, verslumo skatinimas, pagalba pradėti savarankišką veiklą, verslą, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla;

b) specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo ieškančiam asmeniui, įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, judumo išmokos, dienpinigiai arba stipendijos (įskaitant išmokas kitus asmenis prižiūrintiems asmenims);

▼C1

c) priemonės, kuriomis skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją visų pirma pažeidžiamiausi asmenys, vyresnio amžiaus ir jauni darbo neturintys asmenys.

▼B

Su b punkte nustatytomis priemonėmis susijusios sąnaudos negali viršyti 35 proc. visų šioje dalyje nurodytų suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo sąnaudų.

Investicijų, skirtų pradedantiems savarankišką veiklą ar verslą asmenims ir darbuotojams, perimantiems įmonę, sąnaudos negali viršyti 15 000  EUR.

Rengiant suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti rinkos ateities perspektyvas ir gebėjimus, kurių reikės. Suderintas priemonių paketas turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

2.  EGF finansinė parama neskiriama šioms priemonėms:

a) 1 dalies b punkte nurodytoms specialioms laikinoms priemonėms, taikomoms nereikalaujant aktyvaus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimo darbo paieškose arba mokymosi veikloje;

b) veiksmams, už kuriuos pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus atsako įmonės.

EGF remiami veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

3.  Suderintas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas rengiamas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba socialiniais partneriais.

4.  Paraišką teikiančios valstybės narės iniciatyva EGF finansinė parama gali būti teikiama parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai.

8 straipsnis

Paraiškos

1.  Paraišką teikianti valstybė narė Komisijai pateikia paraišką per 12 savaičių nuo dienos, kurią tenkinami 4 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatyti kriterijai.

2.  Per dvi savaites nuo paraiškos pateikimo dienos arba, kai taikytina, nuo dienos, kai Komisija gauna paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, Komisija patvirtina, kad gavo paraišką, ir informuoja valstybę narę, kokią dar papildomą informaciją būtina jai pateikti, kad galėtų įvertinti paraišką.

3.  Jei Komisija paprašo pateikti tokią papildomą informaciją, valstybė narė pateikia atsakymą per šešias savaites nuo prašymo pateikimo dienos. ►C1  Komisija pratęsia šį terminą dviem savaitėms, atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą. ◄

4.  Remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija įvertina, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, per 12 savaičių nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos arba, kai taikytina, paraiškos vertimo gavimo dienos. Jei išskirtiniais atvejais Komisija negali laikytis to termino, ji pateikia paaiškinimą raštu ir išdėsto vėlavimo priežastis.

5.  Tinkamai užpildytoje paraiškoje turi būti pateikta tokia informacija:

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų atleidimo ar darbo veiklos nutraukimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais vietos, regioninės ir nacionalinės ekonomikos sutrikdymais, kuriuos sukėlė globalizacija ar besitęsianti pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė ar nauja pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė. Ši analizė grindžiama tinkamiausio lygmens statistiniais duomenimis ir kita informacija, kad būtų įvertinta atitiktis intervencijos kriterijams, nustatytiems 4 straipsnyje;

b) patvirtinimas, kad tuo atveju, kai darbuotojus atleidusi įmonė tęsė savo veiklą po jų atleidimo, ji įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

c) atleistų darbuotojų skaičius pagal 5 straipsnį ir įvykių, lėmusių jų atleidimą, paaiškinimas;

d) jei taikytina, darbuotojus atleidžiančių įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių, sektorių išvardijimas ir tikslinių paramos gavėjų kategorijos pagal lytį ir amžiaus grupę;

e) tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regioninei ar nacionalinei ekonomikai ir užimtumui;

▼C1

f) suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų aprašymas, įskaitant visų pirma priemones pažeidžiamiausių, vyresnio amžiaus ir jaunų paramos gavėjų įdarbinimo iniciatyvoms paremti;

▼B

g) paaiškinimas, kaip paslaugų paketo priemonės papildo kitus nacionalinių ar Sąjungos fondų finansuojamus veiksmus, taip pat informacija apie veiksmus, kurie atitinkamoms įmonėms yra privalomi pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

h) tiksliniams paramos gavėjams skirto suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo kiekvienos priemonės ir bet kokios parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos biudžeto sąmata;

i) data, kada pradėta arba planuojama pradėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams ir pradėti EGF paramos panaudojimo veiklą, kaip nustatyta atitinkamai 7 straipsnio 1 ir 4 dalyse;

j) tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba socialiniais partneriais, vietos ar regiono valdžios institucijomis ar kitomis atitinkamomis organizacijomis, jei taikytina;

k) patvirtinimas, kad prašoma EGF parama atitinka procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles, ir patvirtinimas, kuriame paaiškinama, kodėl individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos nepakeičia priemonių, kurias bendrovės privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

l) nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo ir, jei taikytina, kiti bendro finansavimo šaltiniai.

9 straipsnis

Papildomumas, atitiktis ir koordinavimas

1.  EGF finansinė parama nepakeičia veiksmų, kuriuos bendrovės turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis.

2.  Parama tiksliniams paramos gavėjams papildo valstybių narių nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens veiksmus, įskaitant bendrai iš Sąjungos fondų finansuojamus veiksmus.

3.  EGF finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint išreikšti solidarumą ir suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams. EGF remiami veiksmai atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

4.  Komisija ir paraišką teikianti valstybė narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš Sąjungos fondų teikiamos paramos koordinavimą.

5.  Paraišką teikianti valstybė narė užtikrina, kad EGF finansuojami konkretūs veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas Sąjungos finansines priemones.

10 straipsnis

Moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis. Komisija ir valstybės narės imasi visų atitinkamų veiksmų, kad įvairiais EGF finansinės paramos gavimo ir įgyvendinimo etapais būtų išvengta bet kokios diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

11 straipsnis

Techninė pagalba Komisijos iniciatyva

1.  Komisijos iniciatyva, daugiausia 0,5 proc. EGF paramos didžiausios metinės sumos gali būti finansuojama parengiamoji, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo veikla, susijusi su EGF paramos naudojimu. Taip pat gali būti finansuojama administracinė ir techninė pagalba, informavimo ir komunikacijos veikla, audito, kontrolės ir vertinimo veikla, būtina šiam reglamentui įgyvendinti.

2.  Neviršydami 1 dalyje nurodytos ribos, Europos Parlamentas ir Taryba kiekvienų metų pradžioje, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, skiria tam tikrą sumą techninei pagalbai teikti.

▼M1

3.  1 dalyje išdėstytos užduotys vykdomos vadovaujantis Finansiniu reglamentu.

▼B

4.  Komisijos techninė pagalba apima informacijos teikimą ir valstybių narių konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais. Komisija informaciją apie EGF naudojimą taip pat turėtų pateikti kartu su aiškiomis gairėmis Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams.

12 straipsnis

Informavimas, komunikacija ir viešinimas

1.  Paraišką teikianti valstybė narė teikia informaciją apie finansuojamą veiklą ir ją viešina. Tokia informacija skiriama tiksliniams paramos gavėjams, vietos ir regiono valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei. Joje pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir užtikrinama, kad EGF parama būtų aiškiai matoma.

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina interneto svetainę, prieinamą visomis Sąjungos institucijų oficialiosiomis kalbomis, kurioje teikia atnaujinamą informaciją apie EGF, paraiškų teikimo gaires, taip pat informaciją apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžetinę procedūrą.

3.  Komisija pasinaudodama savo patirtimi ir siekdama padidinti EGF veiksmingumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus. Komisija kas dvejus metus teikia ataskaitas dėl EGF lėšų panaudojimo kiekvienoje šalyje ir kiekviename sektoriuje atskirai.

4.  Pagal šį reglamentą komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat naudojami institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu jie susiję su bendrais šio reglamento tikslais.

13 straipsnis

Finansinės paramos nustatymas

1.  Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo EGF finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių. Ta suma negali viršyti 60 proc. visų 8 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų apskaičiuotų sąnaudų.

2.  Jei Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos yra įvykdytos, ji nedelsdama inicijuoja 15 straipsnyje nustatytą procedūrą.

3.  Jei Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei.

14 straipsnis

Išlaidų tinkamumas

1.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš EGF finansinės paramos nuo paraiškoje nustatytos datos pagal 8 straipsnio 5 dalies i punktą, kai atitinkama valstybė narė pradeda arba turi pradėti tiksliniams paramos gavėjams teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai patiria su EGF įgyvendinimu susijusių administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 straipsnio atitinkamai 1 ir 4 dalyse.

2.  Jei skiriamos dotacijos, atitinkamai taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1303/2013 ( 2 ) 67 ir 68 straipsniai ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1304/2013 ( 3 ) 14 straipsnis, taip pat visi Komisijos pagal tuos reglamentus priimti deleguotieji aktai.

15 straipsnis

Biudžeto procedūra

1.  EGF tvarka atitinka Tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą.

2.  Su EGF susiję asignavimai nustatomi Sąjungos bendrajame biudžete kaip atidėjiniai.

3.  Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti EGF lėšų mobilizavimo laiką.

▼M1

4.  Komisija, padariusi išvadą, kad EGF finansinės paramos teikimo sąlygos yra tenkinamos, teikia pasiūlymą ją mobilizuoti. Sprendimą mobilizuoti EGF lėšas kartu priima Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi į Europos Parlamentą ir Tarybą dienos. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas – visų savo narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų dauguma.

Su EGF susiję perkėlimai atliekami vadovaujantis Finansinio reglamento 31 straipsniu, iš esmės, ne vėliau kaip per septynias dienas po to, kai Europos Parlamentas ir Taryba priima atitinkamą sprendimą.

▼B

5.  Kartu su pasiūlymu dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Komisija priima sprendimą dėl finansinės paramos kaip įgyvendinimo aktą, kuris įsigalioja tą dieną, kai Europos Parlamentas ir Taryba priima sprendimą mobilizuoti EGF lėšas.

6.  Pagal 4 dalį pateiktame pasiūlyme dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas pateikiama ši informacija:

a) pagal 8 straipsnio 4 dalį atliktas įvertinimas ir informacijos, kuria remiantis jis buvo atliktas, santrauka;

b) įrodymai, kad tenkinami 4 ir 9 straipsniuose nustatyti kriterijai, ir

c) siūlomą sumą pagrindžiančios priežastys.

16 straipsnis

Mokėjimas ir finansinės paramos panaudojimas

►C1  1.  Įsigaliojus sprendimui dėl finansinės paramos pagal 15 straipsnio 5 dalį, Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę paramą atitinkamai valstybei narei sumoka vienu išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu 100 proc. prašomos paramos dydžio. ◄ Išankstinis finansavimas patvirtinamas, kai baigiama teikti finansinę paramą, kaip nustatyta 18 straipsnio 2 dalyje.

2.  1 dalyje nurodyta finansinė parama įgyvendinama vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu, kaip nustatyta ►M1  Finansinio reglamento 63 straipsnį ◄ .

3.  Išsamias technines finansavimo sąlygas Komisija apibrėžia 15 straipsnio 5 dalyje nurodytame sprendime dėl finansinės paramos.

4.  7 straipsnyje nustatytus finansuoti tinkamus veiksmus valstybė narė įgyvendina kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje.

►C1  Valstybė narė gali nuspręsti atidėti tinkamų finansuoti veiksmų pradžios dieną ne daugiau kaip trimis mėnesiais nuo paraiškos pateikimo dienos. ◄ Tokio atidėjimo atveju finansuoti tinkami veiksmai įgyvendinami per 24 mėnesius nuo veiksmų pradžios dienos, kurią valstybė narė nurodo paraiškoje.

Jei paramos gavėjas lanko mokymo kursus, kurie tęsiasi dvejus metus ar ilgiau, mokesčiai už tokius kursus gali būti dengiami iš EGF bendrai skiriamo finansavimo iki dienos, kai reikia pateikti 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę ataskaitą, su sąlyga, kad atitinkami mokesčiai buvo sumokėti iki tos dienos.

5.  Įgyvendindama į individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą įtrauktus veiksmus, atitinkama valstybė narė gali teikti Komisijai pasiūlymą iš dalies pakeisti numatytus veiksmus, juos papildant kitais finansuoti tinkamais veiksmais, nustatytais 7 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose, jei tokie pakeitimai yra tinkamai pagrindžiami ir bendra suma neviršija finansinės paramos sumos, nurodytos 15 straipsnio 5 dalyje. Komisija vertina siūlomus pakeitimus ir, jeigu jiems pritaria, atitinkamai informuoja valstybę narę.

6.  Išlaidos pagal 7 straipsnio 4 dalį laikomos atitinkančiomis reikalavimus iki galutinės ataskaitos pateikimo termino.

17 straipsnis

Euro naudojimas

Paraiškose, sprendimuose dėl finansinės paramos ir pagal šį reglamentą pateiktose ataskaitose bei kituose susijusiuose dokumentuose visos sumos nurodomos eurais.

18 straipsnis

Galutinė ataskaita ir užbaigimas

1.  Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia galutinę finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama ši informacija:

a) veiksmų pobūdis ir svarbiausi rezultatai;

b) institucijų, užtikrinančių paketo priemonių taikymą valstybėje narėje, pavadinimai;

c) tikslinių paramos gavėjų ypatumai ir jų užimtumo statusas;

d) informacija apie tai, ar įmonė, išskyrus labai mažas įmones ir MVĮ, anksčiau yra gavusi valstybės pagalbą arba finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar struktūrinių fondų per praėjusius penkerius metus;

e) išlaidų pagrindimas, kuriame, jei įmanoma, nurodoma, kaip tie veiksmai papildo iš Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamus veiksmus.

Kai įmanoma, su paramos gavėjais susiję duomenys suskirstomi pagal lytį.

2.  Komisija, gavusi visą 1 dalyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip po šešių mėnesių baigia teikti EGF finansinę paramą nustatydama galutinę finansinės paramos sumą ir prireikus atitinkamos valstybės narės pagal 22 straipsnį grąžintiną likutį.

19 straipsnis

Kas dvejus metus teikiama ataskaita

1.  Komisija iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006 praėjusius dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, priimtais sprendimais, finansuotais veiksmais, įskaitant paramos gavėjų reintegravimo kiekvienoje valstybėje rodiklių statistinius duomenis, tokių veiksmų ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF, lėšomis finansuojamų veiksmų tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusia su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta joms skirta suma.

2.  Ataskaita perduodama susipažinti Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams.

20 straipsnis

Vertinimas

1.  Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka:

a) iki 2017 m. birželio 30 d. – pasiektų rezultatų veiksmingumo ir tvarumo laikotarpio vidurio vertinimą;

b) iki 2021 m. gruodžio 31 d. – ex post vertinimą padedant nepriklausomiems išorės ekspertams, įvertinantį EGF poveikį ir jo pridėtinę vertę.

2.  1 dalyje nurodytų vertinimų rezultatai perduodami susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams. Rengiant naujas užimtumo ir socialinių reikalų programas reikėtų atsižvelgti į vertinimuose pateikiamas rekomendacijas.

3.  1 dalyje nurodytuose vertinimuose nurodomas paraiškų skaičius ir EGF veiksmingumas kiekvienoje šalyje ir kiekviename sektoriuje atskirai, kad būtų įvertinta, ar EGF parama pasiekia jos tikslinius gavėjus.

21 straipsnis

Valdymas ir finansų kontrolė

1.  Nedarant poveikio Komisijos atsakomybei už Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, valstybės narės pirmiausia prisiima atsakomybę už EGF remiamų veiksmų valdymą ir finansų kontrolę. Tuo tikslu jos imasi šių priemonių:

a) patikrina, ar sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos ir ar jos įgyvendinamos taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir teisingas Sąjungos lėšų naudojimas laikantis patikimo finansų valdymo principų;

b) patikrina, ar finansuoti veiksmai buvo tinkamai atlikti;

c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos būtų tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos įmanoma patikrinti, būtų teisėtos ir atitiktų taisykles;

d) užkerta kelią pažeidimams, juos nustato ir ištaiso, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1303/2013 122 straipsnyje, ir susigrąžina neteisingai išmokėtas sumas ir tam tikrais atvejais delspinigius už pavėluotus mokėjimus. Apie visus tokius pažeidimus valstybės narės praneša Komisijai ir nuolat ją informuoja apie bet kokių susijusių administracinių ir teisinių procedūrų eigą.

2.  Valstybės narės skiria institucijas, atsakingas už tinkamą EGF remiamų veiksmų valdymą ir kontrolę, kaip nustatyta ►M1  Finansinio reglamento 59 straipsnio 3 dalį ◄ , ir vadovaujantis Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1303/2013 nustatytais kriterijais ir tvarka. Pateikdamos Komisijai šio reglamento 18 straipsnyje nurodytą galutinę ataskaitą tos paskirtosios institucijos pateikia ►M1  Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalį ◄ nustatytą informaciją apie finansinės paramos panaudojimą.

3.  Nustačius pažeidimą, valstybė narė atlieka reikalingas finansines pataisas. Valstybės narės daromomis pataisomis panaikinama visa finansinė parama ar jos dalis. Valstybė narė susigrąžina visą dėl pažeidimo nepagrįstai sumokėtą sumą, išmoka ją Komisijai, o tuo atveju, kai valstybė narė neišmoka sumos per atitinkamą laikotarpį, skaičiuojami delspinigiai.

4.  Komisija, būdama atsakinga už Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, imasi visų reikalingų priemonių, kad patikrintų, ar finansuojami veiksmai vykdomi vadovaujantis patikimo ir veiksmingo finansų valdymo principais. Paraišką teikianti valstybė narė atsako už sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad tokios sistemos yra taikomos.

Tuo tikslu, nedarant poveikio Audito Rūmų įgaliojimams ar patikrinimams, kuriuos valstybė narė atlieka pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, Komisijos pareigūnai arba tarnautojai gali atlikti EGF finansuojamų veiksmų patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus, pranešdami apie juos likus bent vienai darbo dienai. Komisija, siekdama gauti visą reikalingą pagalbą, apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei. Tokiuose patikrinimuose gali dalyvauti ir atitinkamos valstybės narės pareigūnai ir tarnautojai.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad trejus metus po to, kai užbaigiamas EGF finansinės paramos teikimas, Komisija ir Audito Rūmai turėtų galimybę susipažinti su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.

22 straipsnis

Finansinės paramos grąžinimas

1.  Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo sąnaudos yra mažesnės nei apskaičiuota pagal 15 straipsnį, Komisija priima sprendimą, kaip įgyvendinimo aktą, kuriuo reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė grąžintų atitinkamą gautos finansinės paramos sumą.

2.  Jeigu atitinkama valstybė narė nesilaiko sprendime dėl finansinės paramos nustatytų įpareigojimų, Komisija, priimdama sprendimą, kaip įgyvendinimo aktą, imasi visų reikalingų priemonių, kad ta valstybė narė grąžintų visą gautos finansinės paramos sumą ar jos dalį.

▼C1

3.  Prieš priimdama sprendimą pagal 1 arba 2 dalį, Komisija tinkamai išnagrinėja atvejį ir visų pirma leidžia atitinkamai valstybei narei per nustatytą laikotarpį pateikti savo pastabas.

▼B

4.  Jeigu, atlikusi visus reikalingus patikrinimus, Komisija padaro išvadą, kad valstybė narė nesilaiko 21 straipsnio 1 dalyje nurodytų įpareigojimų, ir jei nepasiekiamas susitarimas, o valstybė narė neatlieka pataisų per Komisijos nustatytą laikotarpį, atsižvelgdama į visas valstybės narės pateiktas pastabas, Komisija per tris mėnesius nuo 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos nusprendžia atlikti reikalingas finansines pataisas, panaikindama visą atitinkamam veiksmui skirtą EGF finansinę paramą ar jos dalį. Grąžinama bet kokia dėl nustatyto pažeidimo nepagrįstai išmokėta suma, o tuo atveju, kai valstybė narė nesumoka sumos per nustatytą laikotarpį, skaičiuojami delspinigiai.

23 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nepaisant pirmos pastraipos, jis toliau taikomas paraiškoms, kurios pateikiamos iki 2013 m. gruodžio 31 d.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas visoms paraiškoms, kurios bus pateiktos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 16).

( 2 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikomos bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui bei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 320).

( 3 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 470).

Top