EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0715-20121231

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 2007 m. birželio 20 d. dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/2012-12-31

2007R0715 — LT — 31.12.2012 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2007

2007 m. birželio 20 d.

dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 171, 29.6.2007, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 2008 m. liepos 18 d.

  L 199

1

28.7.2008

►M2

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 2009 m. birželio 18 d.

  L 188

1

18.7.2009

►M3

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 566/2011 2011 m. birželio 8 d.

  L 158

1

16.6.2011

►M4

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 459/2012 2012 m. gegužės 29 d.

  L 142

16

1.6.2012
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2007

2007 m. birželio 20 d.

dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 1 ),

laikydamiesi sutarties 251 straipsniu nustatytos tvarkos ( 2 ),

kadangi:

(1)

Vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Tuo tikslu veikia bendra Bendrijos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema, įsteigta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo ( 3 ). Todėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai dėl išmetamųjų teršalų turėtų būti suderinti, kad skirtingose valstybėse narės reikalavimai nesiskirtų ir būtų užtikrintas aukštas aplinkos apsaugos lygis.

(2)

Šis reglamentas yra vienas iš keleto atskirų reglamentinių aktų Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros pagal Direktyvą 70/156/EEB kontekste. Todėl ta direktyva turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(3)

Europos Parlamento prašymu į ES teisės aktus dėl transporto priemonių įdiegtas naujas reglamentavimo metodas. Taigi šis reglamentas nustato pagrindines nuostatas dėl transporto priemonių išmetamųjų teršalų, o techniniai reikalavimai bus nustatyti įgyvendinimo priemonėmis, patvirtinamomis pagal komitologijos procedūras.

(4)

2001 m. kovo mėnesį Komisija pradėjo Švaraus oro Europoje (CAFE) programą, kurios pagrindiniai elementai išdėstyti 2005 m. gegužės 4 d. komunikate. Dėl to 2005 m. rugsėjo 21 d. komunikatu buvo patvirtinta teminė oro taršos strategija. Viena iš teminės strategijos išvadų – būtina toliau mažinti transporto sektoriaus (oro, jūrų ir sausumos transporto), namų ūkių, energetikos, žemės ūkio ir pramonės sektorių išmetamųjų teršalų kiekį ir pasiekti ES oro kokybės tikslus. Atsižvelgiant į šį kontekstą, užduotį mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį reikia suprasti kaip bendros strategijos dalį. Euro 5 ir Euro 6 standartai yra viena iš priemonių, skirtų mažinti išmetamų smulkiųjų dalelių ir ozoną ardančių medžiagų, pvz., azoto oksidų ir angliavandenilių, kiekį.

(5)

Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti iš transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes. Todėl į šį reglamentą kartu su Euro 5 standartais įtraukiamos ir Euro 6 etapui numatytos ribinės vertės.

(6)

Siekiant gerinti oro kokybę ir laikytis taršos ribinių verčių, ypač būtina labai sumažinti iš dyzelinių transporto priemonių išmetamų azoto oksidų kiekį. Taigi Euro 6 etape reikia siekti ambicingų ribinių verčių, neatsisakant dyzelinių variklių teikiamų privalumų, susijusių su degalų sunaudojimu ir angliavandenilių bei anglies monoksido išmetimu. Ankstyvoje stadijoje imantis tokių išmetamo azoto oksido kiekio mažinimo veiksmų, automobilių gamintojams bus suteikta galimybė imtis saugaus ir ilgalaikio gamybos planavimo Europos mastu.

(7)

Nustatant išmetamųjų teršalų standartus svarbu atsižvelgti į padarinius rinkoms ir gamintojų konkurencingumui, tiesiogines ir netiesiogines privalomas įmonių sąnaudas ir naudą naujovių skatinimo, oro kokybės gerinimo, išlaidų sveikatai mažinimo ir gyvenimo trukmės ilginimo aspektais, taip pat į bendrą poveikį CO2 išmetimui.

(8)

Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartizuoto formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su transporto priemonei įrengiamomis diagnostikos (TPID) sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi gamintojų tinklalapiuose, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Naudojant bendrus standartus, dėl kurių susitarta dalyvaujant suinteresuotiems subjektams, pvz., OASIS formatą, galima palengvinti gamintojų ir paslaugų teikėjų keitimąsi informacija. Taigi iš pradžių tikslinga reikalauti, kad būtų naudojamasi OASIS ( 4 ) formato techniniais reikalavimais ir paprašyti Komisijos, kad ji pareikalautų Europos standartizacijos komiteto (CEN) ar Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) toliau plėtoti šį formatą ir padaryti jį standartiniu siekiant atėjus laikui juo pakeisti OASIS formatą.

(9)

Ne vėliau kaip po keturių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija turėtų persvarstyti prieigos prie visos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos sistemos veikimą, siekdama nustatyti, ar verta peržiūrėtoje pagrindų direktyvoje dėl tipo patvirtinimo konsoliduoti visas nuostatas, kuriomis reguliuojama prieiga prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Jeigu į minėtą direktyvą bus įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios prieigą prie visos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, atitinkamos šio reglamento nuostatos turėtų būti panaikintos, su sąlyga, kad esamos prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos teisės išliks nepažeistos.

(10)

Komisija turėtų kontroliuoti išmetamuosius teršalus, kurie dar nėra reglamentuojami ir kurie atsiranda dėl platesnio naujų formulių degalų, variklių technologijų ir išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų naudojimo ir prireikus pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šių išmetamųjų teršalų reglamentavimo.

(11)

Norint sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad būtų pradėtos naudoti alternatyviais degalais varomos transporto priemonės, galinčios išmesti nedaug azoto oksidų ir kietųjų dalelių, bei užtikrinti, kad jos ir toliau būtų naudojamos, ir kartu paskatinti benzinu varomų transporto priemonių išmetamų teršalų mažinimą, šiame reglamente nustatytos skirtingos visų angliavandenilių ir visų angliavandenilių be metano ribinės vertės.

(12)

Ir toliau turėtų būti dedamos pastangos siekiant taikyti griežtesnes išmetamųjų teršalų ribas, įskaitant išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą, ir siekiant užtikrinti, kad tos ribinės vertės būtų siejamos su realiomis naudojamų transporto priemonių eksploatacinėmis savybėmis.

(13)

Siekiant užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas itin smulkių kietųjų dalelių (PM 0,1 μm ir mažiau) išmetimas, Komisija turėtų kuo greičiau patvirtinti išmetamo PM kiekio metodą, kuris būtų taikomas kartu su dabar taikomu masės metodu, kuris vėliausiai būtų pradėtas taikyti prasidėjus Euro 6 etapui. Išmetamo PM kiekio metodas turėtų būti grindžiamas UNECE Dalelių matavimo programos rezultatais ir atitikti esamus plataus užmojo tikslus aplinkosaugos srityje.

(14)

Kad išmetamų dalelių masės ir kiekio matavimo laboratorijoje pakartojamumas būtų didesnis, Komisija turėtų patvirtinti naują matavimo procedūrą, kuri pakeistų dabartinę. Ji turėtų būti įgyvendinta kuo greičiau ir ne vėliau kaip prasidėjus Euro 6 etapui. Ji turėtų būti grindžiama UNECE Dalelių matavimo programos rezultatais. Kai bus įdiegta nauja matavimo procedūra, šiame reglamente nustatytos išmetamų PM masės ribos turėtų būti pakeistos, nes pagal naują procedūrą bus fiksuojama mažesnė masė, nei taikant dabartinę procedūrą.

(15)

Komisija turėtų reguliariai svarstyti poreikį peržiūrėti Naująjį Europos važiavimo ciklą, taikomą kaip bandymų procedūra, kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo pagal išmetamas medžiagas taisyklės. Bandymo ciklus gali prireikti atnaujinti ar pakeisti atsižvelgiant į transporto priemonių specifikacijų ir vairuotojo veiksmų pokyčius. Persvarstymų gali prireikti norint užtikrinti, kad realiai išmetamųjų teršalų kiekis atitinka išmatuotąjį atliekant tipo patvirtinimą. Taip pat reikėtų išnagrinėti nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimą ir „neviršijimo“ reglamentinės sąvokos įvedimą.

(16)

TPID sistemos yra svarbios kontroliuojant išmetamus teršalus, kai transporto priemonė naudojama. Dėl realiai pasaulyje išmetamų teršalų kontrolės svarbos Komisija turėtų nuolat persvarstyti tokių sistemų reikalavimus ir stebėjimo paklaidų tolerancijos ribas.

(17)

Siekiant užtikrinti, kad neiškiltų prekybos tarp valstybių narių techninių kliūčių, būtinas standartizuotas transporto priemonių degalų suvartojimo ir išmetamo anglies dioksido kiekio matavimo metodas. Be to, taip pat būtina užtikrinti, kad vartotojams ir naudotojams būtų teikiama objektyvi ir tiksli informacija.

(18)

Prieš parengdama pasiūlymą dėl būsimų išmetamųjų teršalų standartų, Komisija turėtų atlikti tyrimus, kuriais būtų nustatyta, ar vis dar reikia transporto priemonių kategorijas skirstyti į grupes ir ar galima taikyti nuo masės nepriklausančias išmetamųjų teršalų ribas.

(19)

Valstybės narės turėtų galėti finansinėmis lengvatomis paspartinti transporto priemonių, kurios atitinka Bendrijos lygiu nustatytus reikalavimus, tiekimą į rinką. Tačiau tokios lengvatos turėtų atitikti Sutarties nuostatas, pirmiausia valstybės pagalbos taisykles. Tai skirta tam, kad būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo. Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos valstybių narių teisei įtraukti išmetamas medžiagas į transporto priemonių mokesčių skaičiavimo pagrindą.

(20)

Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių išmetamuosius teršalus ir degalų suvartojimą reglamentuojantys teisės aktai buvo plėtojami 35 metus ir dabar apima daugiau kaip 24 direktyvas, patartina pakeisti tas direktyvas nauju reglamentu ir keletu įgyvendinimo priemonių. Reglamentas užtikrins, kad išsamios techninės nuostatos bus tiesiogiai taikomos gamintojams, patvirtinimo institucijoms bei techninėms tarnyboms ir jos galės būti atnaujintos žymiai sparčiau ir veiksmingiau. Todėl direktyvos 70/220/EEB ( 5 ), 72/306/EEB ( 6 ), 74/290/EEB ( 7 ), 80/1268/EEB ( 8 ), 83/351/EEB ( 9 ), 88/76/EEB ( 10 ), 88/436/EEB ( 11 ), 89/458/EEB ( 12 ), 91/441/EEB ( 13 ), 93/59/EEB ( 14 ), 94/12/EB ( 15 ), 96/69/EB ( 16 ), 98/69/EB ( 17 ), 2001/1/EB ( 18 ), 2001/100/EB ( 19 ) ir 2004/3/EB ( 20 ) turėtų būti panaikintos. Be to, valstybės narės turėtų panaikinti teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę buvo perkeltos panaikintos direktyvos.

(21)

Siekiant patikslinti teisės aktų dėl transporto priemonių išmetamų teršalų taikymo sritį, 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ( 21 ) turėtų būti iš dalies pakeista, į jos taikymo sritį įtraukiant visas sunkiąsias transporto priemones, ir taip užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas lengvosioms transporto priemonėms.

(22)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo esamų direktyvų prie šio reglamento, jo taikymas turėtų būti atidėtas tam tikram laikotarpiui po jo įsigaliojimo. Tačiau per tą laikotarpį gamintojai turėtų turėti galimybę pasirinkti tvirtinti transporto priemones arba pagal esamas direktyvas, arba pagal šį reglamentą. Be to, nuostatos dėl finansinių lengvatų turėtų būti taikytinos iškarto po šio reglamento įsigaliojimo. Įsigaliojus šiam reglamentui pagal esamas direktyvas suteikti tipo patvirtinimai turi likti galioti.

(23)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo galiojančių direktyvų prie šio reglamento, Euro 5 etape reikėtų numatyti tam tikras išimtis transporto priemonėms, skirtoms specialioms socialinėms reikmėms tenkinti. Šios išimtys turėtų nustoti galioti įsigaliojus Euro 6.

(24)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikia priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką ( 22 ).

(25)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus į I priedą įrašyti dalelių kiekiu pagrįstas ribines vertes ir nustatyti naujas I priede nurodytas dalelių mase pagrįstas ribines vertes. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(26)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus parengti specialias procedūras, testus ir nustatyti tipo patvirtinimo reikalavimus bei persvarstyti dalelių ir dalelių kiekio ribinės vertės matavimo procedūrą, ir nustatyti priemones, susijusias su valdiklių naudojimu, su prieiga prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos ir su išmetamoms medžiagoms matuoti taikomais bandymų ciklais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos papildyti šį reglamentą, įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(27)

Kadangi šio reglamento tikslų, o būtent – vidaus rinkos realizavimo įvedant bendrus techninius reikalavimus dėl iš transporto priemonių išmetamųjų teršalų, prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos nepriklausomiems operatoriams užtikrinimo tokiu pačiu pagrindu, kaip ir įgaliotiems platintojams ar remontininkams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų geriau būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu nustatomi bendri variklinių transporto priemonių (toliau – transporto priemonės) ir pakaitinių dalių, pvz., pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, tipo patvirtinimo, techniniai reikalavimai dėl jų išmetamų teršalų.

2.  Be to, šiuo reglamentu nustatomos taršos kontrolės įtaisų, transporto priemonei įrengiamų diagnostikos (TPID) sistemų eksploatacinio tinkamumo bei patvarumo, degalų suvartojimo matavimo ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieinamumo taisyklės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas Direktyvos 70/156/EEB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijos transporto priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 2 610 kg.

2.  Pagal šį reglamentą gamintojo reikalavimu gali būti tvirtinamas ne tik pirmoje dalyje minimų transporto priemonių, bet ir Direktyvos 70/156/EEB II priede apibrėžtų M1, M2, N1 ir N2 kategorijos transporto priemonių, kurių etaloninė masė neviršija 2 840 kg ir kurios atitinka šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytas sąlygas, tipas.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse taikomi tokie apibrėžimai:

1) hibridinė transporto priemonė – tai transporto priemonė, turinti bent du skirtingus energijos keitiklius ir dvi skirtingas transporto priemonės varymo energijos saugojimo sistemas (įrengtas transporto priemonėje);

2) transporto priemonės, skirtos specialioms socialinėms reikmėms tenkinti – tai M1 kategorijos dyzelinės transporto priemonės, kurios yra:

a) specialios paskirties transporto priemonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB, kurių etaloninė masė viršija 2 000 kg;

b) transporto priemonės, kurių etaloninė masė viršija 2 000 kg ir kurių keleivių vietų skaičius, įskaitant vairuotoją, yra 7 ar daugiau, išskyrus (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.) Direktyvoje 70/156/EEB apibrėžtas M1G kategorijos transporto priemones;

arba

c) transporto priemonės, kurių etaloninė masė viršija 1 760 kg ir kurios buvo specialiai sukurtos naudoti komerciniais tikslais, kad būtų įmanoma transporto priemonėje vežti invalido vežimėlį;

3) etaloninė masė – tai važiuoti parengtos transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir pridėjus standartinę 100 kg masę;

4) dujiniai teršalai – tai išmetamosiose dujose esantis anglies monoksidas, azoto oksidai, išreikšti azoto dioksido (NO2) ekvivalentu, ir angliavandeniliai;

5) kietųjų dalelių teršalai – tai išmetamųjų dujų sudedamosios dalys, kurios iš atskiestų išmetamųjų dujų ne aukštesnėje nei 325 K (52 °C) temperatūroje buvo pašalintos filtrais, aprašytais vidutinio pro išmetamąjį vamzdį išmetamųjų teršalų kiekio bandymo procedūroje;

6) pro išmetamąjį vamzdį išmetami teršalai – tai dujiniai ir kietųjų dalelių teršalai;

7) degalų garavimo išlakos – tai iš variklinių transporto priemonių degalų sistemos išsiskyrę angliavandenilių garai, išskyrus pro išmetamąjį vamzdį išmetamus teršalus;

8) karteris – tai vidiniais arba išoriniais vamzdynais, kuriais galima pašalinti dujas arba garus, su alyvos nusodintuvu sujungtos vidinės arba išorinės variklio ertmės;

9) transporto priemonei įrengiamos diagnostikos sistema arba TPID sistema – išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą taikydama kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

10) valdiklis – tai bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min–1), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti;

11) taršos kontrolės įtaisas – tai transporto priemonės sudėtinė dalis, kuri kontroliuoja ir (arba) riboja pro išmetamąjį vamzdį išmetamus teršalus ir degalų garavimo išlakas;

12) originalus taršos kontrolės įtaisas – tai taršos kontrolės įtaisas ar tokių įtaisų mazgas, kuriam galioja atitinkamai transporto priemonei suteiktas tipo patvirtinimas;

13) pakaitinis taršos kontrolės įtaisas – tai taršos kontrolės įtaisas ar tokių įtaisų mazgas, skirtas pakeisti originalų taršos kontrolės įtaisą ir kurį galima patvirtinti kaip atskirą techninį mazgą, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB;

14) transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui ar perkalibravimui ir kurią gamintojai pateikia savo įgaliotiems platintojams ir (arba) remontininkams, įskaitant bet kokius vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima bet kokią informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje;

15) nepriklausomas operatorius – tai įmonės, išskyrus įgaliotus platintojus ir remontininkus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su variklinių transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, pirmiausia remontininkai, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, automobilių klubai, pagalbos kelyje operatoriai, patikros bei bandymų paslaugas siūlantys operatoriai ir operatoriai, siūlantys mokymą alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montuotojams, gamintojams ir remontininkams;

16) biokuras – tai transporto priemonei skirtas skystas arba dujinis kuras, pagamintas iš biomasės;

17) alternatyviuoju kuru varoma transporto priemonė – tai transporto priemonė, galinti važiuoti varoma bent viena iš šių kuro rūšių: kuru, kuris prie atmosferos temperatūros ir slėgio yra dujinis, arba iš esmės ne mineralinės alyvos pagrindu gautu kuru ►M4  ; ◄

▼M4

18) tiesioginio įpurškimo variklis – variklis, galintis veikti režimu, kuriuo degalai purškiami į įsiurbiamą orą, kai jis įtraukiamas pro įleidimo vožtuvus.

▼BII SKYRIUS

GAMINTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU TIPO PATVIRTINIMU

4 straipsnis

Gamintojų įsipareigojimai

1.  Gamintojai įrodo, kad visų naujų transporto priemonių, kurios buvo parduotos, registruotos ar pradėtos eksploatuoti Bendrijoje, tipas yra patvirtintas pagal šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatas. Gamintojai taip pat įrodo, kad visų naujų pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, kurių tipas turi būti patvirtintas ir kurie buvo parduoti ar pradėti eksploatuoti Bendrijoje, tipas yra patvirtintas pagal šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatas.

1.  Šie įsipareigojimai apima I priede ir 5 straipsnyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio ribas.

2.  Gamintojai užtikrina, kad būtų laikomasi tipo patvirtinimo procedūrų, skirtų gamybos atitikčiai, taršos kontrolės įtaisų patvarumui ir eksploataciniam tinkamumui patikrinti.

2.  Be to, gamintojai turi imtis tokių techninių priemonių, kurios užtikrintų, jog, remiantis šio reglamento nuostatomis, pro išmetamąjį vamzdį būtų išmetamas iš tiesų ribotas teršalų ir degalų garavimo išlakų kiekis, visą normalų transporto priemonės veikimo laikotarpį, esant įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Taigi eksploatacinio tinkamumo priemonės tikrinamos laikotarpiu iki 5 metų arba per 100 000 km ridą (kas pasibaigia pirmiau). Taršos kontrolės įtaisų tipo patvirtinimo patvarumo bandymas turi aprėpti 160 000 km. Siekdami užtikrinti atitiktį šiam patvarumo bandymui, gamintojai privalo turėti galimybę pasinaudoti susidėvėjimo testų duomenimis, atsižvelgiant į įgyvendinimo sąlygas, numatytas 4 dalyje.

2.  Nustatant eksploatacinį tinkamumą ypač tikrinamas pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų kiekis pagal I priede nustatytas išmetamų teršalų kiekio ribas. Siekdama pagerinti degalų garavimo išlakų ir esant žemai aplinkos temperatūrai išmetamų medžiagų kontrolę, Komisija dar kartą apsvarsto tikrinimo procedūras.

3.  Perkant transporto priemonę pirkėjui pateikiamame dokumente gamintojai turi pateikti anglies dioksido išmetimo ir degalų suvartojimo duomenis.

4.  Specialūs 2 bei 3 dalių įgyvendinimo procedūra ir reikalavimai nustatomi 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5 straipsnis

Reikalavimai ir bandymai

1.  Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad įprastai naudojama transporto priemonė atitiktų šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

2.  Išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius naudoti draudžiama. Draudimas netaikomas tokiais atvejais:

a) įtaiso būtinumas pateisinamas dėl variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos ir jis būtinas saugiam transporto priemonės naudojimui;

b) įtaisas veikia tik variklio užvedimo momentu;

arba

c) reikalavimai iš esmės įtraukti į degalų garavimo išlakų ir pro išmetamąjį vamzdį išmetamųjų teršalų tikrinimo procedūrą.

3.  Speciali tipo patvirtinimo tvarka, bandymai ir reikalavimai, išdėstyti šioje pastraipoje, taip pat 2 dalies nuostatų įgyvendinimo reikalavimai, kurie skirti pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jas papildant, patvirtinami taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Jie apima reikalavimus, susijusius su:

a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais teršalais, įskaitant bandymų ciklus, išmetimą žemoje aplinkos temperatūroje, išmetimą tuščiąja eiga, dūmų nepermatomumą ir tinkamą pakartotinio apdorojimo sistemų veikimą bei regeneravimą;

b) degalų garavimo išlakomis ir išmetimu iš karterio;

c) TPID sistemomis ir taršos kontrolės įtaisų eksploatacinėmis savybėmis;

d) taršos kontrolės įtaisų patvarumu, pakaitiniais taršos kontrolės įtaisais, eksploataciniu tinkamumu, gamybos atitiktimi ir tinkamumu eksploatuoti keliuose;

e) šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu ir degalų suvartojimu;

f) hibridinėmis ir alternatyviu kuru varomomis transporto priemonėmis;

g) tipo patvirtinimo pratęsimu ir smulkiųjų gamintojų reikalavimais;

h) bandymų įranga;

i) etaloniniais degalais, pvz., benzinu, dyzelinu, dujiniais degalais ir biokuru, pvz., bioetanoliu, biodyzeliu ir biodujomis;

▼M2

j) variklio galios matavimais.

▼B

3.  Minėti reikalavimai prireikus taikomi transporto priemonėms neatsižvelgiant į degalų, kuriais jos varomos, rūšį.III SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO INFORMACIJOS IR PRIEŽIŪROS PRIEIGA

6 straipsnis

Gamintojų įsipareigojimai

1.  Gamintojai nepriklausomiems operatoriams suteikia neribotą ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Tai daroma tinklavietėse, kuriomis galima nesunkiai ir sparčiai pasinaudoti, ir nediskriminuojant palyginus su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikiamu turiniu bei prieiga. Siekiant palengvinti šių tikslų įgyvendinimą, informacija pateikiama nuosekliai, vadovaujantis techniniais formato reikalavimais, nustatytais pagal OASIS ( 23 ). Gamintojai mokomąją medžiagą taip pat pateikia nepriklausomiems operatoriams, įgaliotiems platintojams bei remontininkams.

▼M3

2.  Šio straipsnio 1 dalyje minima informacija turi aprėpti:

a) nedviprasmiškus transporto priemonės atpažinimo duomenis;

b) aptarnavimo žinynus, įskaitant įrašus apie remontą ir techninę priežiūrą;

c) techninius vadovus;

d) sudedamųjų dalių ir diagnostikos informaciją (pvz., mažiausiąsias ir didžiausiąsias teorines matavimo vertes);

e) laidų išvedžiojimo schemas;

f) diagnostinius sutrikimų kodus (įskaitant specialius gamintojo kodus);

g) transporto priemonės tipui taikomą programinės įrangos kalibravimo numerį;

h) informaciją, teikiamą apie patentuotus įrankius bei įrangą ir patentuotomis priemonėmis;

i) duomenų registro informaciją ir abipusius stebėjimo bei bandymų duomenis; ir

j) standartinius remonto ir techninės priežiūros darbo vienetus arba laiko trukmę, jeigu gamintojo įgaliotieji platintojai ir remontininkai juos sužino tiesiogiai ar iš trečiosios šalies.

▼B

3.  Tam tikro transporto priemonių gamintojo platinimo sistemai priklausantys įgalioti platintojai ar remontininkai pagal šį reglamentą laikomi nepriklausomais operatoriais, jei teikia remonto at priežiūros paslaugas transporto priemonėms, kurių gamintojo platinimo sistemai jie nepriklauso.

4.  Transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija prieinama nuolat, išskyrus būtinus informacinės sistemos tvarkymo laikotarpius.

5.  Gamintojai nediskriminuodami teikia TPID bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam sudedamosios dalies, diagnostikos priemonių ar bandymų įrangos gamintojui arba remontininkui, kurios jam reikia su TPID suderinamoms pakaitinėms ar priežiūros dalims ir diagnostikos priemonėms bei bandymo įrangai gaminti ir prižiūrėti.

6.  Siekiant suprojektuoti ir pagaminti įrangą transporto priemonėms, kurios varomos alternatyviuoju kuru, gamintojai privalo pateikti susijusią TPID bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių gamintojui, tokių transporto priemonių įrangos montuotojui arba remontininkui.

7.  Teikdamas paraišką EB tipo patvirtinimui gauti gamintojas turi pateikti tipo patvirtinimo institucijai šio reglamento laikymosi dėl prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos įrodymą. Tuo atveju, jei tuo metu tokios informacijos dar neturima arba ji dar neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, gamintojas pateikia ją per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo dienos. Jei per tą laikotarpį toks įrodymas nepateikiamas, patvirtinimo institucija imasi reikiamų priemonių reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

7.  Vėliau gamintojas pateikia savo tinklavietėse transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos pakeitimus ir papildymus tuo pat metu, kai jie pateikiami įgaliotiems remontininkams.

▼M3

8.  Jeigu įrašai apie transporto priemonės remontą ir techninę priežiūrą saugomi transporto priemonės gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba jo vardu, nepriklausomiems remontininkams, patvirtintiems ir įgaliotiems kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 ( 24 ) XIV priedo 2.2 punkte, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir įgaliotiesiems platintojams ir remontininkams, suteikiama nemokama prieiga prie šių įrašų, kad jie galėtų įvesti informaciją apie atliktus remonto ir techninės priežiūros darbus.

▼B

7 straipsnis

Mokesčiai už prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos

1.  Gamintojai gali imti pagrįstą ir proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo reglamentu reglamentuojamos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Mokestis yra nepagrįstas ar neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, kad juo neatsižvelgiama, kiek nepriklausomi operatoriai ta informacija naudojasi.

▼M3

2.  Gamintojo pateiktos transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos, įskaitant operacijų atlikimo paslaugas, kaip antai perprogravimas ar techninė pagalba, prieiga suteikiama valandai, dienai, mėnesiui ar metams, o prieigos mokestis nustatomas pagal atitinkamą laikotarpį, kuriam tokia prieiga suteikiama. Be laiku pagrįsto mokėjimo už prieigą gamintojai gali nustatyti ir taikyti fiksuotus mokesčius už kiekvieną operaciją. Jei gamintojai taiko abi mokėjimo sistemas, nepriklausomi remontininkai pasirenka tokią mokėjimo sistemą (pagal laiką arba operacijas), kuriai jie teikia pirmenybę.

▼B

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos 6 ir 7 straipsniams įgyvendinti, kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tai turi aprėpti techninius reikalavimus ir jų atnaujinimą, susijusį su TPID bei transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos pateikimo būdu, ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ poreikius.

9 straipsnis

Ataskaita

Ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 2 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai sistemos, suteikiančios prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, veikimo ataskaitą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas aptarti poveikį konkurencijai bei vidaus rinkos veikimui ir aplinkai teikiamą naudą. Ataskaitoje išnagrinėjama galimybė visas nuostatas, reglamentuojančias prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, sutelkti į peržiūrėtą pagrindų direktyvą dėl tipo patvirtinimo.IV SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10 straipsnis

Tipo patvirtinimas

1.  Nuo 2007 m. liepos 2 d., jei gamintojas to reikalauja, nacionalinės institucijos dėl su transporto priemonių išmetamomis medžiagomis ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių negali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą arba uždrausti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naują transporto priemonę, jeigu ta transporto priemonė atitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus ir ypač Euro 5 ribines vertes, nustatytas I priedo 1 lentelėje ar Euro 6 ribines vertes, nustatytas I priedo 2 lentelėje.

2.  Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonių atveju – nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., nacionalinės institucijos dėl su išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių ir ypač priedų, išskyrus Euro 6 ribines vertes, nustatytas I priedo 2 lentelėje. Pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų patikrinimo ribinės vertės, taikomos transporto priemonėms, skirtoms specialioms socialinėms reikmėms tenkinti, yra tokios pačios, kaip N1 kategorijos III klasės transporto priemonių atveju.

3.  Nuo 2011 m. sausio 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių, N2 kategorijos transporto priemonių ir transporto priemonių, skirtų specialioms socialinėms reikmėms tenkinti, atveju – nuo 2012 m. sausio 1 d., nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, o ypač priedų, išskyrus Euro 6 ribines vertes, nustatytas I priedo 2 lentelėje, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalies prasme ir dėl su išmetamomis medžiagomis ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones. Pro išmetamąjį vamzdį išmetamų medžiagų patikrinimo ribinės vertės, taikomos transporto priemonėms, skirtoms specialioms socialinėms reikmėms tenkinti, yra tokios pačios, kaip N1 kategorijos III klasės transporto priemonių.

4.  Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių ir N2, kategorijos transporto priemonėms – nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., nacionalinės institucijos dėl su variklinių transporto priemonių išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujoms transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, o ypač Euro 6 ribinių verčių, nustatytų I priedo 2 lentelėje.

5.  Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonėms – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, o ypač Euro 6 ribinių verčių, nustatytų I priedo 2 lentelėje, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalies prasme, ir dėl su išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.

▼M1

6.  I priedo 1 ir 2 lentelėse pateikta 5,0 mg/km kietųjų dalelių masės ribinė vertė taikoma nuo 1, 2 ir 3 punktuose nustatytų taikytinų datų.

I priedo 1 ir 2 lentelėse pateikta 4,5 mg/km išmetamųjų kietųjų dalelių masės ribinė vertė ir kietųjų dalelių skaičiaus ribinė vertė taikoma nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., suteikiant tipo patvirtinimą naujiems transporto priemonių tipams, o nuo 2013 m. sausio 1 d. – visoms naujoms transporto priemonėms, kurios buvo parduotos, registruotos arba pradėtos eksploatuoti Bendrijoje.

▼M4

7.  Kol nepraeis treji metai nuo 4 ir 5 dalyse nurodytų naujų tipų patvirtinimo ir naujų transporto priemonių registracijos, prekybos ir eksploatavimo pradžios datų, ir gamintojo nuožiūra transporto priemonėms, kuriose sumontuoti tiesioginio įpurškimo ir priverstinio uždegimo varikliai, taikoma 6 × 1012 #/km dydžio kietųjų dalelių kiekio ribinė vertė.

▼B

11 straipsnis

Pakaitinių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimas

1.  Nacionalinės institucijos uždraudžia prekiauti ar įrengti transporto priemonėje naujus pakaitinius taršos kontrolės įtaisus, skirtus montuoti į pagal šį reglamentą patvirtintas transporto priemones, jeigu jie neatitinka tipo, pagal kurį tipo patvirtinimas suteiktas laikantis šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimų.

2.  Nacionalinės institucijos gali pratęsti pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, kurie buvo suprojektuoti pagal ankstesnes normas, galiojusias iki šio reglamento, EB tipo patvirtinimus tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo taikomos iš pradžių. Nacionalinės institucijos uždraudžia parduoti ar įrengti tokius pakaitinius taršos kontrolės įtaisus transporto priemonėse, nebent jos yra tokio tipo, kuriam buvo suteiktas atitinkamas tipo patvirtinimas.

3.  Pakaitiniams taršos kontrolės įtaisams, skirtiems įrengti transporto priemonių tipui, patvirtintam pirmiau, nei buvo priimti sudėtinių dalių tipo patvirtinimo reikalavimai, 1 ir 2 straipsnių reikalavimai netaikomi.

12 straipsnis

Finansinės lengvatos

1.  Valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, taikomas serijinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus.

1.  Tos lengvatos turi galioti visoms naujoms transporto priemonėms, kuriomis prekiaujama valstybės narės rinkoje ir kurios atitinka bent I priedo 1 lentelėje nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes anksčiau 10 straipsnio 3 dalyje nustatytų datų; lengvatos nebetaikomos nuo tų datų.

1.  Finansinės lengvatos, taikomos tik transporto priemonėms, kurios atitinka I priedo 2 lentelėje nustatytas ribines išmetamųjų teršalų vertes, gali būti suteikiamos tokioms naujoms transporto priemonėms, kuriomis prekiaujama valstybės narės rinkoje nuo datų, nustatytų 10 straipsnio 3 dalyje, ir anksčiau nei datos, nustatytos 10 straipsnio 5 dalyje; lengvatos nebetaikomos nuo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytų datų.

2.  Valstybės narės gali suteikti finansines lengvatas už eksploatuojamų transporto priemonių modifikavimą ir už jų neatitinkančių transporto priemonių atidavimą į metalo laužą.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos finansinės lengvatos kiekvieno tipo transporto priemonei neviršija techninių įtaisų, įmontuotų, kad būtų laikomasi I priede nurodytų išmetamųjų teršalų ribų, papildomų išlaidų, įskaitant įmontavimo transporto priemonėje išlaidas.

4.  Komisija prieš pakankamą laiką informuojama apie planus įvesti arba pakeisti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas finansines lengvatas.

13 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės numato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, kuriuos padaro gamintojai, skyrimo tvarką ir imasi visų priemonių, būtinų jų vykdymui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie tokias nuostatas Komisijai iki 2009 m. sausio 2 d. ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

2.  Pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos, rūšys yra:

a) klaidingi pareiškimai patvirtinimo procedūrų metu ar atšaukimo procedūrų metu;

b) suklastoti testo rezultatai siekiant patvirtinti tipą ar eksploatacinį tinkamumą;

c) duomenų ar techninių specifikacijų, kurios galėtų lemti tipo patvirtinimo atšaukimą ar panaikinimą, nuslėpimas;

d) valdiklių naudojimas;

e) atsisakymas suteikti prieigą prie informacijos.V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Naujas reikalavimų apibrėžimas

1.  Komisija išnagrinėja, ar išmetamą metano kiekį reikia įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą anglies dioksido kiekį. Jei reikia, Komisija pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, numatantį priemones, skirtas apskaityti arba apriboti išmetamo metano kiekį.

2.  Pabaigus UNECE Dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti ir vėliausiai kai įsigalios Euro 6 standartas, Komisija patvirtina toliau nurodytas priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tačiau nesumažinant užsibrėžtų aplinkosaugos tikslų:

a) iš dalies pakeičia šį reglamentą pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kad būtų nustatytos naujos I priede nurodytos dalelių mase pagrįstos ribinės vertės ir į tą priedą įrašytos dalelių kiekiu pagrįstos ribinės vertės, kad jos sietųsi su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis;

b) pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu patvirtina peržiūrėtą dalelių ir dalelių kiekio ribinės vertės matavimo procedūrą.

3.  Komisija tikrina procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus. Jei nustačius, kad tvarka ar bandymai nebetinkami ar nebeatspindi realiai išmetamų teršalų, jie pritaikomi taip, kad atspindėtų realiai išmetamus teršalus, atliekant bandymą keliuose. Būtinos priemonės, kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.  Komisija persvarsto teršalus pagal reikalavimus ir bandymus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje. Jei Komisija nusprendžia, kad būtina kontroliuoti papildomų teršalų išmetimus, ji pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai atitinkamai pakeisti šį reglamentą.

5.  Komisija persvarsto I priedo 4 lentelėje nustatytas išmetamų teršalų ribas, taikomas po šaltojo užvedimo bandymo anglies monoksido ir pro išmetamąjį vamzdį išmetamų angliavandenilių kiekiui, ir prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą, skirtą sugriežtinti išmetamų teršalų ribas.

▼M2 —————

▼B

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

2.  Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

16 straipsnis

Direktyvų 70/156/EEB ir 2005/55/EB pakeitimai

1.  Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama pagal prie šio reglamento II priedą.

2.  Direktyva 2005/55/EB iš dalies keičiama taip:

a) Pavadinimas pakeičiamas taip:

„2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį (Euro IV ir V)“;

b) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

2.  Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a) transporto priemonė –tai bet kokia motorinė transporto priemonė, nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje, kurios etaloninė masė didesnė kaip 2 610 kg;

b) variklis – transporto priemonę varančioji jėgainė, kuriai gali būti suteiktas atskiro techninio vieneto tipo patvirtinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje;

c) nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulinta transporto priemonė (EEV) – transporto priemonė, varoma varikliu, atitinkančiu leistinas išmetamųjų teršalų kiekio ribines vertes, nurodytas I priedo 6.2.1 punkto lentelių C eilutėje“;

c) I priedo 1 skirsnis keičiamas taip:

„1. Ši direktyva taikoma kontroliuojant dujinius ir kietųjų dalelių teršalus, išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisų eksploatavimo laiką, eksploatuojamų transporto priemonių/variklių ir visoms transporto priemonėms įrengtų diagnostikos sistemų (TPID) tinkamumą bei varikliams, kaip nurodyta 1 straipsnyje, išskyrus tų M1, N1, N2 ir M2 kategorijų transporto priemones, kurioms tipo patvirtinimas buvo išduotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ( 25 ).

17 straipsnis

Panaikinimas

1.  Šios direktyvos panaikinamos nuo 2013 m. sausio 2 d.:

 Direktyva 70/220/EEB,

 Direktyva 72/306/EEB,

 Direktyva 74/290/EEB,

 Direktyva 77/102/EEB,

 Direktyva 78/665/EEB,

 Direktyva 80/1268/EEB,

 Direktyva 83/351/EEB,

 Direktyva 88/76/EEB,

 Direktyva 88/436/EEB,

 Direktyva 89/458/EEB,

 Direktyva 91/441/EEB,

 Direktyva 93/59/EEB,

 Direktyva 93/116/EB,

 Direktyva 94/12/EB,

 Direktyva 96/44/EB,

 Direktyva 96/69/EB,

 Direktyva 98/69/EB,

 Direktyva 98/77/EB,

 Direktyva 1999/100/EB,

 Direktyva 1999/102/EB,

 Direktyva 2001/1/EB,

 Direktyva 2001/100/EB,

 Direktyva 2002/80/EB,

 Direktyva 2003/76/EB,

 Direktyva 2004/3/EB.

2.  1989 m. liepos 17 d. Komisijos direktyvos 89/491/EEB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvas 70/157/EEB, 70/220/EEB, 72/245/EEB, 72/306/EEB, 80/1268/EEB ir 80/1269/EEB dėl motorinių transporto priemonių ( 26 ), II ir V priedai panaikinami nuo 2013 m. sausio 2 d.

3.  Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

4.  Valstybės narės nuo 2013 m. sausio 2 d. panaikina savo nacionalines įgyvendinimo nuostatas, priimtas pagal 1 dalyje nurodytas direktyvas.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

1.  Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 3 d., išskyrus 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį, kurie taikomi nuo 2007 m. liepos 2 d.

3.  5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 5 dalyje nurodyti pakeitimai arba įgyvendinimo priemonės priimamos ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ RIBOS

▼M11 lentelė

euro 5 išmetamųjų teršalų ribos

 

Etaloninė masė

(EM)

(kg)

Ribinės vertės

Anglies viendeginio masė

(CO)

Visų angliavandenilių masė

(THC)

Angliavandenilių be metano masė

(NMHC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Bendra angliavandenilių ir azoto oksidų masė

(THC + NOx)

Kietųjų dalelių masė

(KM)

►M4  

Kietųjų dalelių kiekis

(KD)

 ◄

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(vnt./km)

Kategorija

Klasė

 

PU

SU

PU

SU

PU

SU

PU

SU

PU

SU

PU (1)

SU

PU

SU

M

Visos

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N1

I

EM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

II

1 305 < EM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

III

1 760 < EM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N2

Visos

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

(1)   Priverstinio uždegimo sistemos išmetamų kietųjų dalelių masės standartai taikomi tik transporto priemonėms su tiesioginio įpurškimo varikliais.

Paaiškinimas: PU – priverstinis uždegimas, SU – slėginis uždegimas.

▼M42  lentelė

Euro 6 išmetamųjų teršalų ribos

 

Etaloninė masė

(EM)

(kg)

Ribinės vertės

Anglies monoksido masė

(CO)

Bendra angliavandenilių masė

(THC)

Nemetaninių angliavandenilių masė

(NMHC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Bendra angliavandenilių ir azoto oksidų masė

(THC + NOx)

Kietųjų dalelių masė

(KM) (1)

Kietųjų dalelių kiekis

(KD)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategorija

Klasė

 

PU

SU

PU

SU

PU

SU

PU

SU

PU

SU

PU (2)

SU

PU (2) (3)

SU

M

Visos

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

EM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < EM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < EM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Visos

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

(1)   5,0 mg/km išmetamų kietųjų dalelių masės ribinė vertė taikoma transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2011 m. rugsėjo 1 d. atsižvelgiant į šioje lentelėje pateiktas išmetamųjų teršalų ribines vertes ir remiantis ankstesniu kietųjų dalelių masės protokolu.

(2)   Priverstinio uždegimo sistemos išmetamų kietųjų dalelių masės ir kiekio ribinės vertės taikomos tik transporto priemonėms, kuriose sumontuoti tiesioginio įpurškimo varikliai.

(3)   Kol nepraėjo treji metai nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų, taikomų atitinkamai naujų tipų patvirtinimui ir naujoms transporto priemonėms, gamintojo nuožiūra euro 6 standartų reikalavimus atitinkantiems tiesioginio įpurškimo PU varikliams taikoma 6,0 × 1012 #/km dydžio kietųjų dalelių kiekio ribinė vertė. Ne vėliau kaip iki tų datų įgyvendinamas tipo patvirtinimo bandymo metodas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonių išmetamų kietųjų dalelių kiekio ribojimas.

Paaiškinimai: PU – priverstinis uždegimas, SU – slėginis uždegimas.

▼B3 lentelė

Degalų garavimo išlakų bandymo ribinė vertė

Degalų garavimo išlakų masė (g/bandymas)

2,04 lentelė

Po šaltojo užvedimo bandymo anglies monoksido ir pro išmetamąjį vamzdį išmetamų angliavandenilių kiekio ribinė vertė

Bandymo temperatūra 266 K (–7 °C)

Transporto priemonės kategorija

Klasė

Anglies monoksido masė (CO)

L1 (g/km)

Angliavandenilių masė (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2
II PRIEDAS

Direktyvos 70/156/EEB pakeitimai

Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnyje po paskutinės įtraukos įrašomas šis sakinys:

„Jei šioje direktyvoje nurodoma į atskirąją direktyvą ar reglamentą, tai apima ir jų įgyvendinimo aktus.“;

2) Po junginio „atskiroji direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su junginio „atskiroji direktyva“ linksniu:

2 straipsnio pirmoje įtraukoje, 2 straipsnio devintoje įtraukoje, 2 straipsnio dešimtoje įtraukoje, 2 straipsnio keturioliktoje įtraukoje, 3 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies c punkte, 4 straipsnio 1 dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, IV priedo II dalies pirmoje pastraipoje, V priedo 1 skirsnio a punkte, V priedo 1 skirsnio b punkte, V priedo 1 skirsnio c punkte, VII priedo 1 išnašoje, X priedo 2.1. skirsnyje, X priedo 3.3. skirsnyje, XI priedo 4 priedėlyje „Raidžių reikšmės“: X, XII priedo B skirsnio 2 dalyje, XIV priedo 2 skirsnio a punkte, XIV priedo 2 skirsnio c punkte, XIV priedo 2 skirsnio d punkte;

3) Po junginio „atskirosios direktyvos“ įrašyti junginį „arba reglamentai“, suderinant jo linksnį su junginio „atskirosios direktyvos“ linksniu:

2 straipsnio aštuntoje įtraukoje, 3 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje ir antroje įtraukose, 4 straipsnio 1 dalies b punkte, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 dalies c punkte, 9 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 1 dalies i punkte, priedų sąraše: XIII priedo pavadinime, IV priedo I dalies pirmoje ir antroje eilutėse, IV priedo II dalies lentelės 1 išnašoje, V priedo 1 skirsnio b punkte, V priedo 3 skirsnyje, V priedo 3 skirsnio a punkte, V priedo 3 skirsnio b punkte, X priedo 2.2. skirsnyje, X priedo 2.3.5. skirsnyje, X priedo 3.5. skirsnyje, XIV priedo 1.1. skirsnyje, XIV priedo 2 skirsnio c punkte.

4) Po žodžio „direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su žodžio „direktyva“ linksniu:

5 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje; IV priedo I dalies lentelės X išnašoje; VI priedo „Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimo“ 2 pusėje lentelių pavadinimuose; VII priedo 1 dalies 2 skirsnyje; VII priedo 1 dalies 3 skirsnyje; VII priedo 1 dalies 4 skirsnyje; VIII priedo 1, 2, 2.1. 2.2 ir 3 skirsniuose; IX priedo „M1 kategorijos komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės“ 2 pusėje 45, 46.1. ir 46.2 punktuose; IX priedo „M2 ir M3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „N1, N2 ir N3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „M1 kategorijos nekomplektinės transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „M2 ir M3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „N1, N2 ir N3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; X priedo 2 išnašoje, X priedo 1.2.2. skirsnyje, XI priedo 4 priedėlyje „Raidžių reikšmės“: (nėra duomenų); XV priedo lentelės pavadinime;

Po žodžio „direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su žodžio „direktyva“ linksniu:

IX priedo M1 kategorijos komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės 2 pusėje; IX priedo M2 ir M3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės 2 pusėje; IX priedo M1, M2 ir M3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės antroje pusėje; IX priedo M1 nekomplektinės transporto priemonės 2 pusėje; IX priedo M2 ir M3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės antroje pusėje; IX priedo N1, N2 ir N3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės antroje pusėje; XV priede;

5) 8 straipsnio 2 dalies c punkte po žodžio „direktyva (-os)“ įrašyti junginį „arba reglamentas (-ai)“, suderinant jo linksnį su junginio „direktyva (-os)“ linksniu;

6) IV priedo I dalies lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:„Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

Oficialiojo leidinio nuoroda

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Išmetamosios medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

L …, …, p. …

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 
 
 
 
 

(1)   Transporto priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 2 610 kg. Gamintojo prašymu gali būti taikoma transporto priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 2 840 kg“;

7) IV priedo I dalyje išbraukiami 11 ir 39 punktai;

8) VII priedo 5 skirsnio 4 punkte junginį „atskirosios direktyvos atveju“ pakeisti „atskirosios direktyvos ar reglamento atveju“;

9) VII priedo 5 skirsnio 5 punkte te po junginio „naujausia direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su junginio „naujausia direktyva“ linksniu;

10) XI priedo I dalies lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

Q

G+Q

G+Q“

 

11) XI priedo 1 priedėlyje išbraukiami 11 ir 39 punktai;

12) XI priedo 2 priedėlio lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

A

A

 

A

A“

 
 
 
 
 

13) XI priedo 2 priedėlyje išbraukiami 11 ir 39 punktai;

14) XI priedo 3 priedėlio lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

Q

 

Q

Q“

 
 
 
 
 

15) XI priedo 3 priedėlyje išbraukiamas 11 punktas;

16) XI priedo 4 priedėlio lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

N kategorijos mobilieji kranai

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

(nėra duomenų)“

17) XI priedo 4 priedėlyje išbraukiamas 11 punktas.( 1 ) OL C 318, 2006 12 23, p. 62.

( 2 ) 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas.

( 3 ) OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

( 4 ) Struktūrizuotų informacijos standartų tobulinimo organizacija.

( 5 ) 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/76/EB (OL L 206, 2003 8 15, p. 29).

( 6 ) 1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo (OL L 190, 1972 8 20, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/21/EB (OL L 61, 2005 3 8, p. 25).

( 7 ) 1974 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 74/290/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 159, 1974 6 15, p. 61). Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/101/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 238).

( 8 ) 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 80/1268/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių transporto priemonių degalų suvartojimą, suderinimo (OL L 375, 1980 12 31, p. 36). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/3/EC (OL L 49, 2004 2 19, p. 36).

( 9 ) 1983 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 83/351/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 197, 1983 7 20, p. 1).

( 10 ) 1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/76/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 36, 1988 2 9, p. 1).

( 11 ) 1988 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 88/436/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (dyzelinių variklių išmetamų kietųjų dalelių kiekio apribojimas) (OL L 214, 1988 8 6, p. 1).

( 12 ) 1989 m. liepos 18 d. Tarybos direktyva 89/458/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo teršimo variklinių transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais išmetamosiomis dujomis, suderinimo, atsižvelgiant į Europos išmetamųjų medžiagų standartus automobiliams su mažesnio kaip 1,4 l darbinio tūrio varikliais (OL L 226, 1989 8 3, p. 1).

( 13 ) 1991 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 91/441/EEB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo, suderinimo (OL L 242, 1991 8 30, p. 1).

( 14 ) 1993 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 93/59/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 186, 1993 7 28, p. 21).

( 15 ) 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/12/EB dėl priemonių, kurių turi būti imtasi prieš variklinių transporto priemonių keliamą taršą (OL L 100, 1994 4 19, p. 42).

( 16 ) 1996 m. spalio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/69/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 282, 1996 11 1, p. 64).

( 17 ) 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

( 18 ) 2001 m. sausio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/1/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 35, 2001 2 6, p. 34).

( 19 ) 2001 m. gruodžio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/100/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 16, 2002 1 18, p. 32).

( 20 ) 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/3/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 70/156/EEB ir 80/1268/EEB, susijusias su N1 kategorijos transporto priemonių išmetamųjų anglies dioksido dujų kiekio matavimu ir degalų suvartojimu (OL L 49, 2004 2 19, p. 36).

( 21 ) OL L 275, 2005 10 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/51/EB (OL L 152, 2006 6 7, p. 11).

( 22 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

( 23 ) „OASIS formatas“ yra techninė OASIS dokumento SC2-D5 specifikacija, automobilių remonto informacijos formatas, versija 1.0, 2003 m. gegužės 28 d. (galima rasti adresu: http://www.oasispen.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf). Kitas dokumentas – OASIS SC1-D2 transporto priemonių remonto reikalavimų specifikacija, versija 6.1, 2003 m. sausio 10 d., skyriai 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, ir 3.8 (galima rasti adresu: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf). Ši specifikacija paremta atviru tekstu ir grafiniu formatu.

( 24 ) OL L 199, 2008 7 28, p. 1.

( 25 ) OL L 171, 2007 6 29, p. 1.“

( 26 ) OL L 238, 1989 8 15, p. 43.

Top