EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1987-20181227

Consolidated text: 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1987/2018-12-27

02006R1987 — LT — 27.12.2018 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1987/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

(OL L 381 2006.12.28, p. 4)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1726 2018 m. lapkričio 14 d.

  L 295

99

21.11.2018

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1861 2018 m. lapkričio 28 d.

  L 312

14

7.12.2018


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 023, 29.1.2015, p.  19 (1987/2006)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1987/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimoI SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOs

1 straipsnis

SIS II sukūrimas ir bendrasis tikslas

1.  Sukuriama antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II).

2.  Pagal šį reglamentą SIS II tikslas – aukšto lygio saugumo užtikrinimas Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo bei viešosios tvarkos ir saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose, bei Sutarties IV antraštinės dalies trečios dalies nuostatų, susijusių su asmenų judėjimu jų teritorijose, taikymas naudojantis šia sistema perduodama informacija.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomos perspėjimų apie trečiųjų šalių piliečius įvedimo į SIS II ir tvarkymo sąlygos bei tvarka, keitimasis papildoma informacija bei papildomais duomenimis draudimo atvykti į valstybę narę ar apsigyventi joje tikslais.

2.  Šiame reglamente taip pat numatomos nuostatos dėl SIS II techninės struktūros, valstybių narių ir 15 straipsnyje nurodytos valdymo institucijos įsipareigojimų, bendro duomenų tvarkymo, atitinkamų asmenų teisių ir atsakomybės.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

a) „perspėjimas“ – į SIS II įvestų duomenų rinkinys, leidžiantis kompetentingoms institucijoms identifikuoti asmenį, kad būtų galima imtis konkretaus veiksmo;

b) „papildoma informacija“ – SIS II nelaikoma, tačiau su SIS II perspėjimais susijusi informacija, kuria keičiamasi:

i) tam, kad valstybės narės galėtų konsultuotis arba pranešti viena kitai įvesdamos perspėjimą;

ii) siekiant sudaryti galimybę imtis atitinkamų veiksmų esant sutapimui;

iii) kai reikiamo veiksmo negali būti imamasi;

iv) kai sprendžiami su SIS II duomenų kokybe susiję klausimai;

v) kai sprendžiami su perspėjimų suderinamumu ir pirmenybe susiję klausimai;

vi) kai sprendžiami su prieigos teisėmis susiję klausimai;

c) „papildomi duomenys“ – SIS II saugomi ir su SIS II perspėjimais susiję duomenys, kurie iškart pateikiami kompetentingoms institucijoms, kai atliekant paiešką SIS II surandamas asmuo, kurio duomenys yra įvesti į SIS II;

d) „trečiosios šalies pilietis“ – asmuo, kuris nėra:

i) nei Europos Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje; nei

ii) trečiosios šalies pilietis, kuris pagal Bendrijos ir jos valstybių narių ir tų šalių susitarimus turi Europos Sąjungos piliečių teisėms lygiavertes teises laisvai judėti;

e) „asmens duomenys“ – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektas); identifikuojamu asmeniu laikomas asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas;

f) „asmens duomenų tvarkymas“ („tvarkymas“) – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas.

4 straipsnis

SIS II techninė struktūra ir jos veikimo būdai

1.  SIS II sudaro:

a) centrinė sistema (Centrinė SIS II), susidedanti iš:

 techninio palaikymo funkcijos (CS-SIS), kurią sudaro SIS II duomenų bazė;

 vieningos nacionalinės sąsajos (NI-SIS);

b) nacionalinė sistema (N. SIS II) kiekvienoje valstybėje narėje, susidedanti iš nacionalinių duomenų sistemų, palaikančių ryšį su Centrine SIS II. N. SIS II gali būti duomenų byla (nacionalinė kopija), kurią sudaro visa ar dalinė SIS II duomenų bazės kopija;

c) CS-SIS II ir NI-SIS ryšių infrastruktūra (Ryšių infrastruktūra), užtikrinanti šifruotą virtualų tinklą, skirtą SIS II duomenims ir keitimuisi duomenimis tarp SIRENE biurų, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

2.  SIS II duomenys įvedami, atnaujinami, ištrinami ir jų paieška vykdoma naudojant įvairias N. SIS II sistemas. Nacionalinė kopija naudojama atliekant automatines paieškas kiekvienos valstybės narės, naudojančios tokią kopiją, teritorijoje. Paieška kitų valstybių narių N. SIS II duomenų bylose negalima.

3.  CS-SIS, kuri vykdo techninės priežiūros ir administravimo funkcijas, yra Strasbūre (Prancūzija), o atsarginė CS-SIS, galinti užtikrinti visų CS-SIS funkcijų vykdymą neveikiant pagrindinei CS-SIS, yra Sankt Johann im Pongau (Austrija).

4.  CS-SIS teikia paslaugas, būtinas SIS II duomenų įvedimui ir tvarkymui, įskaitant paieškos SIS II vykdymą. Nacionalines kopijas naudojančioms valstybėms narėms CS-SIS:

a) tiesioginio ryšio būdu atnaujina nacionalines kopijas;

b) užtikrina nacionalinių kopijų ir SIS II duomenų bazės sinchronizavimą bei darną;

c) vykdo operacijas nacionalinėms kopijoms sukurti ir atstatyti.

5 straipsnis

Išlaidos

1.  Centrinės SIS II ir Ryšių infrastruktūros sukūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto.

2.  Šios išlaidos apima su CS-SIS susijusį darbą, kuris užtikrina 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų paslaugų teikimą.

3.  Kiekvienos N. SIS II sukūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidas padengia atitinkama valstybė narė.II SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ PAREIGOS

▼M2

6 straipsnis

Nacionalinės sistemos

1.  Kiekviena valstybė narė atsako už savo N.SIS II sukūrimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir tolesnį plėtojimą bei jos prijungimą prie NI-SIS.

2.  Kiekviena valstybė narė atsako už nepertraukiamos prieigos prie SIS II duomenų užtikrinimą galutiniams naudotojams.

▼B

7 straipsnis

N. SIS II tarnyba ir SIRENE biuras

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją (N. SIS II tarnyba), kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės N. SIS II. Ši institucija yra atsakinga už sklandų N. SIS II veikimą ir saugumą, kompetentingoms institucijoms užtikrina prieigą prie SIS II ir imasi reikiamų priemonių šio reglamento nuostatų laikymuisi užtikrinti. Kiekviena valstybė narė savo perspėjimus perduoda per savo N. SIS II tarnybą.

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, užtikrinančią keitimąsi visa papildoma informacija (SIRENE biuras) pagal SIRENE vadovo nuostatas, kaip nurodyta 8 straipsnyje.

Šie biurai taip pat koordinuoja į SIS II įvestos informacijos kokybės patikrą. Šiais tikslais jiems suteikiama prieiga prie SIS II tvarkomų duomenų.

3.  Valstybės narės praneša valdymo institucijai apie savo N. SIS II tarnybą ir SIRENE biurą. Valdymo institucija paskelbia jų sąrašą kartu su 31 straipsnio 8 dalyje nurodytu sąrašu.

8 straipsnis

Keitimasis papildoma informacija

1.  Papildoma informacija keičiamasi pagal „SIRENE vadovo“ nuostatas ir naudojantis Ryšių infrastruktūra. Jei Ryšių infrastruktūra naudotis neįmanoma, valstybės narės keitimuisi papildoma informacija gali naudoti kitas tinkamai apsaugotas technines priemones.

2.  Papildoma informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo perduota.

3.  Į valstybių narių pateiktus prašymus gauti papildomą informaciją reaguojama kuo greičiau.

4.  Išsamios keitimosi papildoma informacija taisyklės priimamos 51 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtinant SIRENE vadovą, nepažeidžiant valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų.

9 straipsnis

Techninė atitiktis

1.  Kad užtikrintų greitą ir veiksmingą duomenų perdavimą, kiekviena valstybė narė, kurdama savo N. SIS II, laikosi protokolų ir techninių procedūrų, nustatytų siekiant užtikrinti jų N. SIS II atitiktį CS-SIS. Šie protokolai ir techninės procedūros nustatomos laikantis 51 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų.

2.  Jei valstybė narė naudoja nacionalinę kopiją, ji užtikrina, naudodamasi CS-SIS teikiamomis paslaugomis, kad nacionalinėje kopijoje saugomi duomenys, taikant automatinio atnaujinimo priemones, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtų identiški ir nuoseklūs lyginant su SIS II duomenų bazėje esančiais duomenimis ir kad atliekant paiešką nacionalinėje kopijoje būtų gaunami tokie patys rezultatai kaip ir atliekant paiešką SIS II duomenų bazėje.

10 straipsnis

Saugumas – valstybės narės

1.  Kiekviena valstybė narė N. SIS II atžvilgiu patvirtina reikiamas priemones, įskaitant saugumo planą, kad:

a) fiziškai apsaugotų duomenis, be kita ko sudarydamos nenumatytų atvejų planus svarbiausios infrastruktūros apsaugai;

b) neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

c) būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d) būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų įvedimui ir neleistinam laikomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar ištrynimui (duomenų laikymo kontrolė);

e) neįgaliotiems asmenims, besinaudojantiems duomenų perdavimo įranga, būtų užkirstas kelias naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis (naudotojų kontrolė);

f) būtų užtikrinta, jog asmenims, kuriems leista naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistema, būtų suteikta prieiga tik prie tų duomenų, kuriuos apima jų prieigos leidimas, nurodant asmeninę vienintelę vartotojo tapatybę bei tik konfidencialius prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

g) būtų užtikrinta, jog visos institucijos, turinčios prieigos prie SIS II arba prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų teisę, teisę juos įvesti, atnaujinti ir pašalinti bei atlikti jų paiešką, funkcijos ir pareigos, bei leistų 44 straipsnio 1 dalyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms jų prašymu nedelsiant susipažinti su tais aprašais (personalo aprašai);

h) būtų užtikrinta galimybė patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

i) būtų užtikrinta galimybė vėliau patikrinti ir nustatyti, kokius asmens duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu įvedė į automatizuoto duomenų apdorojimo sistemas (įvedimo kontrolė);

j) būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis arba gabenant duomenų laikmenas, visų pirma naudojantis atitinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);

k) būtų stebimas šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumas ir būtų imamasi būtinų organizacinių priemonių, susijusių su vidaus stebėsena, siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui (savikontrolė).

2.  Valstybės narės keitimosi papildoma informacija saugumo atžvilgiu imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių.

▼M2

11 straipsnis

Konfidencialumas – valstybės narės

1.  Kiekviena valstybė narė taiko profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, laikydamasi savo nacionalinės teisės, visiems su SIS II duomenimis ir papildoma informacija turintiems dirbti asmenims ir organams. Ta pareiga taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba tiems organams nutraukus savo veiklą.

2.  Kai valstybė narė vykdydama su SIS II susijusias užduotis bendradarbiauja su išorės rangovais, ji turi atidžiai stebėti rangovo veiklą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio reglamento nuostatų, visų pirma, dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

3.  N.SIS II ar bet kokių techninių kopijų operacijų valdymas neturi būti pavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.

▼B

12 straipsnis

Registravimas nacionaliniu lygiu

1.  Nacionalinių kopijų nenaudojančios valstybės narės užtikrina, kad kiekviena prieiga prie asmens duomenų ir visas keitimasis jais su CS-SIS būtų registruojami jų N. SIS II siekiant patikrinti, ar paieška yra teisėta, vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir savikontrolę bei užtikrinti tinkamą N. SIS II veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą.

2.  Nacionalines kopijas naudojančios valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais tikslais kiekviena prieiga prie SIS II duomenų ir visas keitimasis jais būtų registruojamas. Tai netaikoma 4 straipsnio 4 dalyje nurodytiems procesams.

3.  Šiuose įrašuose nurodomi visų pirma buvę perspėjimai, duomenų perdavimo data ir laikas, duomenys, naudoti paieškai atlikti, nuorodos į perduotus duomenis bei kompetentingos institucijos ir asmens, atsakingų už duomenų tvarkymą, pavadinimas, vardas ir pavardė.

4.  Įrašai gali būti naudojami tik 1 ir 2 dalyse minėtam tikslui ir yra ištrinami anksčiausiai po vienerių metų ir vėliausiai po trejų metų nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, ištrinami praėjus nuo vienerių iki trejų metų nuo perspėjimų ištrynimo.

5.  Įrašus galima saugoti ilgiau, jei jų reikia jau pradėtoms stebėsenos procedūroms.

6.  Kompetentingos nacionalinės institucijos, atsakingos už patikrinimą, ar paieška teisėta, vykdančios duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną bei savikontrolę ir užtikrinančios tinkamą N. SIS II veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą, savo funkcijų atlikimo tikslais bei savo kompetencijos ribose ir jų pačių prašymu turi prieigos prie šių įrašų teisę.

13 straipsnis

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti teisę prieiti prie SIS II duomenų, imtųsi šio reglamento laikymuisi būtinų priemonių ir, prireikus, bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.

14 straipsnis

Darbuotojų mokymas

Prieš suteikiant leidimą tvarkyti SIS II saugomus duomenis, prieigos prie SIS II teisę turinčių institucijų darbuotojai deramai apmokomi duomenų saugumo ir duomenų apsaugos taisyklių ir informuojami apie atitinkamas nusikalstamas veikas ir sankcijas.III SKYRIUS

VALDYMO INSTITUCIJOS PAREIGOS

15 straipsnis

Operacijų valdymas

1.  Po pereinamojo laikotarpio valdymo institucija (Valdymo institucija), finansuojama iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto, yra atsakinga už Centrinės SIS II operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Valdymo institucija užtikrina, kad Centrinėje SIS II, vadovaujantis kaštų ir naudos analize, visada būtų taikomos geriausios turimos technologijos.

▼M1

2.  Valdymo institucija atsako už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, visų pirma:

a) priežiūrą;

b) saugumą;

c) valstybių narių ir paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimą;

d) su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

e) pirkimą ir atnaujinimą ir

f) sutartinius reikalus.

▼M2

3a.  Valdymo institucija sukuria ir prižiūri duomenų CS-SIS kokybės tikrinimo mechanizmą bei procedūras. Šiuo atžvilgiu ji valstybėms narėms teikia reguliarias ataskaitas.

Valdymo institucija Komisijai teikia reguliarias ataskaitas apie iškilusias problemas ir su jomis susijusias valstybes nares.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia reguliarias ataskaitas dėl problemų, su kuriomis susiduriama duomenų kokybės srityje.

▼B

4.  Pereinamuoju laikotarpiu, kol Valdymo institucija pradės vykdyti savo įsipareigojimus, už Centrinės SIS II operacijų valdymą yra atsakinga Komisija. Komisija, laikydamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento ( 1 ), šią užduotį ir su biudžeto įgyvendinimu susijusias užduotis gali perduoti nacionalinėms viešojo sektoriaus įstaigoms dviejose skirtingose šalyse.

5.  Kiekviena 4 dalyje nurodyta nacionalinė viešojo sektoriaus įstaiga atitinka toliau nurodytus atrankos kriterijus:

a) ji privalo įrodyti turinti ilgalaikę patirtį valdyti didelės apimties informacinę sistemą, vykdančią 4 straipsnio 4 dalyje nurodytas funkcijas;

b) ji privalo turėti ilgalaikės patirties informacinės sistemos, kurios funkcijos prilygsta nurodytosioms 4 straipsnio 4 dalyje, paslaugoms ir saugumui keliamų reikalavimų srityje;

c) joje turi dirbti pakankamai ir patyrusių darbuotojų, turinčių tinkamos profesinės patirties ir kalbinių įgūdžių dirbti tarptautinio bendradarbiavimo aplinkoje, tokioje, kokios reikalauja SIS II;

d) ji privalo turėti saugią ir specialiai pritaikytą įrangos infrastruktūrą, pirmiausia, galinčią užtikrinti, kad būtų atsarginė kopija ir garantuoti, kad didelės apimties informacinių technologijų sistemos nepertraukiamai veiktų;

ir

e) jos administracinė aplinka turi sudaryti sąlygas tinkamai atlikti užduotis ir vengti interesų konflikto.

6.  Prieš bet kokį 4 dalyje nurodytą perdavimą ir reguliariai po jo Komisija informuoja Europos Parlamentą bei Tarybą apie perdavimo sąlygas, tikslią perdavimo sritį ir įstaigas, kurioms šios užduotys perduotos.

7.  Tais atvejais, kai Komisija savo pareigas pagal 4 dalį perduoda pereinamuoju laikotarpiu, ji užtikrina, kad šis perdavimas visiškai atitiktų ribas, kurios numatytos Sutartyje nustatytoje institucinėje sistemoje. Ji visų pirma užtikrina, kad šis perdavimas neturėtų neigiamos įtakos jokiam pagal Bendrijos teisę vykdomam Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ar Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno veiksmingos kontrolės mechanizmui.

▼M2

8.  Centrinės SIS II operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas centrinei SIS II veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, laikantis šio reglamento, visų pirma, techninės priežiūros darbą bei techninį plėtojimą, būtinus sistemai veikti sklandžiai. Prie tokių užduočių taip pat priskiriamas centrinės SIS II ir N.SIS II bandomosios veiklos koordinavimas, valdymas ir rėmimas, kuriais užtikrinama, kad centrinė SIS II ir N.SIS II veiktų laikydamasi 9 straipsnyje nustatytų techninių reikalavimų.

▼B

16 straipsnis

Saugumas

1.  Valdymo institucija Centrinės SIS II atžvilgiu ir Komisija Ryšių infrastruktūros atžvilgiu patvirtina reikiamas priemones, įskaitant saugumo planą, kad:

a) fiziškai apsaugotų duomenis, be kita ko sudarydamos nenumatytų atvejų planus, svarbiausios infrastruktūros apsaugai;

b) neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

c) būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d) būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų įvedimui ir neleistinam laikomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar ištrynimui (duomenų laikymo kontrolė);

e) neįgaliotiems asmenims, besinaudojantiems duomenų perdavimo įranga, būtų užkirstas kelias naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis (naudotojų kontrolė);

f) būtų užtikrinta, jog asmenims, kuriems leista naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistema, būtų suteikta prieiga tik prie tų duomenų, kuriuos apima jų prieigos leidimas, nurodant asmeninę vienintelę vartotojo tapatybę bei tik konfidencialius prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

g) sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų arba prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos teisę, funkcijos ir pareigos, bei leistų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, nurodytam 45 straipsnyje, jo prašymu nedelsiant susipažinti su tais aprašais (personalo aprašai);

h) būtų užtikrinta galimybė patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

i) būtų užtikrinta galimybė vėliau patikrinti ir nustatyti, kokius asmens duomenis, kada ir kas įvedė į automatizuoto duomenų apdorojimo sistemas (įvedimo kontrolė);

j) būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis arba gabenant duomenų laikmenas, visų pirma naudojantis atitinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);

k) būtų stebimas šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumas ir būtų imamasi būtinų organizacinių priemonių, susijusių su vidaus stebėsena, siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui (savikontrolė).

2.  Valdymo institucija keitimosi papildoma informacija naudojantis Ryšių infrastruktūra saugumo atžvilgiu imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių.

17 straipsnis

Konfidencialumas – Valdymo institucija

1.  Nepažeisdama Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsnio, Valdymo institucija taiko atitinkamas profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, palyginamas su šio reglamento 11 straipsnyje numatytais standartais, visiems savo darbuotojams, kuriems tenka dirbti su SIS II duomenimis. Ši pareiga taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

2.  Valdymo institucija keitimosi papildoma informacija naudojantis Ryšių infrastruktūra konfidencialumo atžvilgiu imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių.

▼M2

3.  Kai valdymo institucija vykdydama su SIS II susijusias užduotis bendradarbiauja su išorės rangovais, ji turi atidžiai stebėti rangovo veiklą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio reglamento nuostatų, visų pirma, dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

4.  CS-SIS operacijų valdymas neturi būti pavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.

▼B

18 straipsnis

Registravimas centriniu lygiu

1.  Valdymo institucija užtikrina, kad kiekviena prieiga prie CS-SIS laikomų asmens duomenų ir visas keitimasis jais 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais būtų registruojami.

2.  Šiuose įrašuose nurodomi visų pirma buvę perspėjimai, duomenų perdavimo data ir laikas, duomenys, naudoti paieškai atlikti, nuorodos į perduotus duomenis bei kompetentingos institucijos, atsakingos už duomenų tvarkymą, pavadinimas.

3.  Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje minėtam tikslui ir yra ištrinami anksčiausiai po vienerių metų ir vėliausiai po trejų metų nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, ištrinami praėjus nuo vienerių iki trejų metų nuo perspėjimų ištrynimo.

4.  Įrašus galima saugoti ilgiau, jei jų reikia jau pradėtoms stebėsenos procedūroms.

5.  Kompetentingos institucijos, atsakingos už patikrinimą, ar paieška teisėta, vykdančios duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną bei savikontrolę ir užtikrinančios tinkamą CS-SIS veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą, savo funkcijų atlikimo tikslais bei savo kompetencijos ribose ir jų pačių prašymu turi prieigos prie šių įrašų teisę.

19 straipsnis

Informavimo kampanija

SIS II veikimo pradžioje Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, pradeda vykdyti informavimo kampaniją, kurios metu visuomenė informuojama apie tikslus, saugomus duomenis, prieigą turinčias institucijas ir asmenų teises. Po Valdymo institucijos įsteigimo ji, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, tokias kampanijas reguliariai pakartoja. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina priemones, būtinas bendrai informuoti savo piliečius apie SIS II.IV SKYRIUS

PERSPĖJIMAI APIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIUS DRAUDIMO ATVYKTI IR APSIGYVENTI TIKSLU

20 straipsnis

Duomenų kategorijos

1.  Nepažeidžiant 8 straipsnio 1 dalies ar šio reglamento nuostatų, numatančių papildomų duomenų saugojimą, SIS II saugomos tik tos kiekvienos valstybės narės pateiktos duomenų kategorijos, kurios reikalingos 24 straipsnyje nurodytiems tikslams.

2.  Apie asmenis, kurių atžvilgiu buvo pateiktas perspėjimas, pateikiama tik ši informacija:

a) pavardė (-s) ir vardas (-ai), pavardė (-ės) gimimo metu ir visos anksčiau turėtos pavardės, visos pravardės, jeigu galima, įvedamos atskirai;

b) visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

c) gimimo vieta ir data;

d) lytis;

e) nuotraukos;

f) pirštų atspaudai;

g) pilietybė (-s);

h) ar atitinkamas asmuo yra ginkluotas, linkęs smurtauti ar yra pabėgęs;

i) perspėjimo priežastis;

j) perspėjimą pateikianti institucija;

k) nuoroda į sprendimą, kurio pagrindu pateiktas perspėjimas;

▼M2

ka) nusikalstamos veikos rūšis;

▼B

l) veiksmas, kurio turi būti imtasi;

m) sąsaja (-os) su kitais perspėjimais, pateiktais SIS II pagal 37 straipsnį.

3.  2 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės nustatomos laikantis 51 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų.

4.  2 dalyje nurodytų duomenų paieškai būtinos techninės taisyklės yra panašios į paieškai CS-SIS, nacionalinėse kopijose ir techninėse kopijose, kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje, skirtas taisykles.

21 straipsnis

Proporcingumas

Prieš pateikdama perspėjimą, valstybė narė nustato, ar tas atvejis yra adekvatus, atitinkamas ir pakankamai svarbus, kad pateisintų perspėjimo įvedimą į SIS II.

▼M2

Kai 24 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimas dėl draudimo atvykti ir apsigyventi šalyje yra susijęs su teroristiniu nusikaltimu, atvejis laikomas pakankamai adekvačiu, atitinkamu ir svarbiu, kad perspėjimas būtų įvestas į SIS II. Dėl su visuomenės ar nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių išimtiniais atvejais valstybės narės gali neįvesti perspėjimo, kai dėl jo gali būti trukdoma atlikti oficialius ar teisinius paklausimus, tyrimus ar procedūras.

▼B

22 straipsnis

Specialios taisyklės dėl nuotraukų ir pirštų atspaudų

20 straipsnio 2 dalies e ir f punktuose nurodytos nuotraukos ir pirštų atspaudai naudojami laikantis šių nuostatų:

a) nuotraukos ir pirštų atspaudai įvedami tik atlikus specialų kokybės patikrinimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi būtiniausių duomenų kokybės standartų. Specialaus kokybės patikrinimo specifikacija nustatoma laikantis 51 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų;

b) nuotraukos ir pirštų atspaudai naudojami tik siekiant patvirtinti trečiosios šalies piliečio, kuris buvo nustatytas atlikus raidinę ir skaitmeninę paiešką SIS II, tapatybę;

c) kai tik tai tampa techniškai įmanoma, pirštų atspaudai taip pat gali būti naudojami siekiant nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę remiantis jo biometriniu identifikatoriumi. Prieš šios funkcijos įgyvendinimą SIS II Komisija pateikia ataskaitą apie galimybes naudoti reikiamas technologijas ir jų parengimą darbui, o dėl to konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

23 straipsnis

Reikalavimai siekiant įvesti perspėjimą

1.  Perspėjimas negali būti įvestas neturint duomenų, nurodytų 20 straipsnio 2 dalies a, d, k ir l punktuose.

2.  Jei tokie yra, taip pat įvedami visi kiti 20 straipsnio 2 dalyje išvardyti duomenys.

24 straipsnis

Perspėjimų apie draudimą atvykti ar apsigyventi pateikimo sąlygos

1.  Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, kurių atžvilgiu buvo pateiktas perspėjimas draudimo atvykti arba apsigyventi tikslais, įvedami remiantis nacionaliniu perspėjimu, kurio pagrindas – kompetentingų administracinių institucijų arba teismų sprendimas pagal nacionalines proceso teisės normas, priimtas individualaus įvertinimo pagrindu. Skundai dėl šių sprendimų nagrinėjami nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.  Perspėjimas įvedamas, kai 1 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas grėsme viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba nacionaliniam saugumui, kuri gali kilti dėl trečiosios šalies piliečio buvimo valstybės narės teritorijoje. Tokia padėtis susidaro pirmiausia tuomet, kai:

a) trečiosios šalies pilietis yra nuteistas valstybėje narėje už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama ne mažesne kaip vienerių metų laisvės atėmimo bausme;

b) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies pilietis yra padaręs sunkias nusikalstamas veikas, arba yra aiškių įrodymų, kad jis ketina tokias nusikalstamas veikas padaryti valstybės narės teritorijoje.

3.  Perspėjimas taip pat gali būti įvestas, kai 1 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas tuo, kad trečiosios šalies piliečiui buvo taikyta tokia priemonė kaip išsiuntimas ar atsisakymas leisti atvykti, kuri nebuvo atšaukta ar sustabdyta ir apima arba taikoma kartu su neįleidimu atvykus, o atitinkamais atvejais – draudimu apsigyventi – remiantis tuo, kad buvo nesilaikoma nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių trečiųjų šalių piliečių atvykimą ar apsigyvenimą.

4.  Šis straipsnis netaikomas asmenims, nurodytiems 26 straipsnyje.

5.  Po trejų metų nuo 55 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos Komisija peržiūri šio straipsnio taikymą. Komisija, remdamasi šia peržiūra ir pagal Sutartį naudodamasi iniciatyvos teise, teikia reikiamus pasiūlymus keisti šio straipsnio nuostatas, kad būtų pasiektas didesnis perspėjimų įvedimo kriterijų suderinimo lygis.

25 straipsnis

Perspėjimų apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems suteikta teisė laisvai judėti Bendrijoje, įvedimo sąlygos

1.  Perspėjimas apie trečiosios šalies pilietį, kuriam suteikta teisė laisvai judėti Bendrijoje, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ( 2 ), atitinka taisykles, priimtas įgyvendinant tą direktyvą.

2.  Esant sutapimui pagal 24 straipsnio perspėjimą dėl trečiosios šalies piliečio, kuriam suteikta teisė laisvai judėti Bendrijoje, perspėjimą vykdanti valstybė narė, pasinaudodama savo SIRENE biuru ir laikydamasi SIRENE vadovo nuostatų, tuoj pat kreipiasi į perspėjimą pateikusią valstybę narę, kad būtų galima nedelsiant nuspręsti, kokio veiksmo imtis.

▼M2

26 straipsnis

Perspėjimų dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, įvedimo sąlygos

1.  Perspėjimai dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems laikantis Tarybos priimtų teisės aktų taikoma ribojamoji priemonė, kuria siekiama neleisti atvykti į valstybių narių teritoriją ar vykti per ją tranzitu, įskaitant priemones, kuriomis įgyvendinamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos paskelbtas draudimas keliauti, įvedami į SIS II draudimo atvykti ir apsigyventi tikslu, jei tenkinami duomenų kokybės reikalavimai.

2.  Perspėjimus įveda, atnaujina ir ištrina priemonės patvirtinimo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės kompetentinga institucija. Jei ta valstybė narė neturi prieigos prie SIS II ar perspėjimų, įvestų laikantis šio reglamento, atsakomybę prisiima pirmininkausianti valstybė narė, kuri turi prieigą prie SIS II, įskaitant prieigą prie perspėjimų, įvestų laikantis šio reglamento.

Valstybės narės įdiegia būtinas tokių perspėjimų įvedimo, atnaujinimo ir ištrynimo procedūras.

▼B

27 straipsnis

Institucijos, turinčios prieigos prie perspėjimų teisę

1.  Prieiga prie į SIS II įvestų duomenų ir teisė atlikti tokių duomenų paiešką tiesiogiai ar SIS II duomenų kopijoje išimtinai suteikiama institucijoms, atsakingoms už trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą:

a) sienų kontrolės tikslais pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006, nustatantį taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) ( 3 );

b) kitų policijos ir muitinės atitinkamoje valstybėje narėje atliekamų patikrinimų ir tokių paskirtų institucijų atliekamo šių patikrinimų koordinavimo tikslu.

2.  Tačiau prieiga prie į SIS II įvestų duomenų ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką vykdydamos joms pavestas užduotis pagal nacionalinius teisės aktus taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant tas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, ir jų koordinuojančios institucijos.

3.  Be to, prieiga prie į SIS II įvestų duomenų ir duomenų apie su asmenimis susijusius dokumentus, įvestų pagal ►C1  Sprendimo 2007/533/TVR ◄ 38 straipsnio 2 dalies d ir e punktus, bei teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką gali naudotis institucijos, atsakingos už vizų išdavimą, centrinės institucijos, atsakingos už prašymų išduoti vizą nagrinėjimą, ir institucijos, atsakingos už leidimų gyventi išdavimą bei trečiųjų šalių piliečiams skirtų teisės aktų administravimą taikant Bendrijos acquis nuostatas dėl asmenų judėjimo. Šių institucijų prieigą prie duomenų reglamentuoja kiekvienos valstybės narės teisė.

4.  Šiame straipsnyje nurodytos institucijos įtraukiamos į 31 straipsnio 8 dalyje nurodytą sąrašą.

28 straipsnis

Prieigos taikymo sritis

Naudotojai turi prieigą tik prie tų duomenų, kurių jiems reikia jų užduotims atlikti.

29 straipsnis

Perspėjimų laikymo laikotarpis

1.  Perspėjimai, įvesti į SIS II pagal šį reglamentą, yra laikomi ne ilgiau nei jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti.

2.  Per trejus metus nuo perspėjimo įvedimo į SIS II perspėjimą pateikusi valstybė narė peržiūri būtinybę jį laikyti.

3.  Kiekviena valstybė narė reikalingais atvejais pagal savo nacionalinę teisę nustato trumpesnius peržiūrėjimo laikotarpius.

4.  Peržiūrėjimo laikotarpiu perspėjimą pateikusi valstybė narė, atlikusi išsamų individualų įvertinimą, kuris užfiksuojamas, gali nuspręsti perspėjimą palikti ilgiau, jei jis būtinas pasiekti tiems tikslams, kuriems buvo įvestas. Tokiu atveju 2 dalis taip pat taikoma pratęsimui. Apie kiekvieną perspėjimo pratęsimą pranešama CS-SIS.

5.  Perspėjimai automatiškai ištrinami pasibaigus 2 dalyje nurodytam peržiūros laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai perspėjimą pateikusi valstybė narė pagal 4 dalį pranešė CS-SIS apie perspėjimo pratęsimą. CS-SIS prieš keturis mėnesius automatiškai informuoja valstybes nares apie numatomą duomenų pašalinimą iš sistemos.

6.  Valstybės narės renka statistinius duomenis apie perspėjimų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas pagal 4 dalį, skaičių.

30 straipsnis

Pilietybės įgijimas ir perspėjimai

Perspėjimai apie asmenį, gavusį valstybės, kurios piliečiams suteikta teisė laisvai judėti Bendrijoje, pilietybę, pašalinami iš karto po to, kai tokį perspėjimą pateikusi valstybė narė pagal 34 straipsnį informuojama arba sužino, kad atitinkamas asmuo gavo tokią pilietybę.V SKYRIUS

BENDROS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

31 straipsnis

SIS II duomenų tvarkymas

1.  Valstybės narės gali tvarkyti 20 straipsnyje nurodytus duomenis draudimo atvykti į jų teritorijas arba apsigyventi jose tikslais.

2.  Duomenys gali būti kopijuojami tik techniniais tikslais, jei toks kopijavimas yra būtinas, kad 27 straipsnyje nurodytos institucijos galėtų atlikti tiesioginę paiešką. Tokioms kopijoms taikomos šio reglamento nuostatos. Vienos valstybės narės pateikti perspėjimai negali būti kopijuojami iš jos N. SIS II į kitas nacionalines duomenų bylas.

3.  2 dalyje nurodytos techninės kopijos, dėl kurių atsiranda nuo tinklo atjungtos duomenų bazės, gali būti laikomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Šis laikotarpis gali būti pratęstas tik ekstremaliomis situacijomis iki tol, kol ekstremali situacija pasibaigs.

Nepaisant pirmos pastraipos, atlikti technines kopijas, dėl kurių atsiranda nuo tinklo atjungtos duomenų bazės, skirtos naudoti vizas išduodančioms institucijoms, nebeleidžiama praėjus vieneriems metams nuo tos institucijos sėkmingo prijungimo prie Vizų informacinės sistemos Ryšių infrastruktūros, kaip bus nurodyta būsimame reglamente dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) bei valstybių narių keitimosi duomenimis apie trumpalaikes vizas, išskyrus kopijas, kurios padarytos siekiant jomis naudoti tik ekstremaliomis situacijomis, kai tinklu negalima naudotis ilgiau kaip 24 valandas.

Valstybės narės turi atnaujinamą tokių kopijų aprašą, teikia tą aprašą susipažinti savo nacionalinės priežiūros institucijai ir užtikrina, kad tokioms kopijoms būtų taikomos šio reglamento nuostatos, visų pirma 10 straipsnis.

4.  Prieiga prie duomenų suteikiama tik pagal 27 straipsnyje nurodytų nacionalinių institucijų kompetenciją ir tik tinkamai įgaliotam personalui.

5.  Duomenys negali būti naudojami administraciniais tikslais. Nukrypstant nuo to, pagal šį reglamentą įvestus duomenis vykdydamos savo pareigas gali naudoti 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos, laikydamosi kiekvienos valstybės narės teisės aktų.

6.  Pagal šio reglamento 24 straipsnį įvesti duomenys ir duomenys apie dokumentus, susijusius su asmenimis, įvesti pagal Sprendimo 2006/…/TVR* OL: įrašyti numerį kaip 3 konstatuojamoje dalyje.38 straipsnio 2 dalies d ir e punktus, gali būti naudojami pagal kiekvienos valstybės narės teisės aktus šio reglamento 27 straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais.

7.  Bet koks duomenų naudojimas, neatitinkantis 1 – 6 dalių nuostatų, pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę laikomas netinkamu naudojimu.

8.  Kiekviena valstybė narė nusiunčia Valdymo institucijai savo kompetentingų institucijų, kurios įgaliotos atlikti SIS II informacinėje sistemoje esančių duomenų tiesioginę paiešką pagal šį reglamentą, sąrašą ir jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų ir kokiems tikslams kiekviena institucija gali ieškoti. Valdymo institucija užtikrina metinį šio sąrašo skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9.  Jei Bendrijos teisėje nenustatomos konkrečios nuostatos, į N. SIS II įvedamiems duomenims taikoma kiekvienos valstybės narės teisė.

32 straipsnis

SIS II duomenys ir nacionalinės bylos

1.  31 straipsnio 2 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės savo nacionalinėse bylose laikyti tų SIS II duomenų, su kuriais susijusio veiksmo buvo imtasi jos teritorijoje. Tokie duomenys nacionalinėse bylose saugomi ne ilgiau kaip trejus metus, išskyrus atvejus, kai konkrečiose nacionalinės teisės nuostatose nustatytas ilgesnis laikymo laikotarpis.

2.  31 straipsnio 2 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės savo nacionalinėse bylose laikyti tų duomenų, kurie nurodyti konkrečiame tos valstybės narės SIS II pateiktame perspėjime.

33 straipsnis

Informacija neįvykdžius perspėjimo

Jei prašomo veiksmo negalima atlikti, prašymą gavusi valstybė narė nedelsdama praneša apie tai perspėjimą pateikusiai valstybei narei.

34 straipsnis

SIS II tvarkomų duomenų kokybė

1.  Perspėjimą pateikusi valstybė narė yra atsakinga už duomenų tikslumo, atnaujinimo ir jų įvedimo į SIS II teisėtumo užtikrinimą.

2.  Tik perspėjimą pateikusi valstybė narė gali keisti, papildyti, taisyti, atnaujinti arba ištrinti savo įvestus duomenis.

3.  Jei kita nei perspėjimą pateikusi valstybė narė turi įrodymų, kad kurie nors duomenys yra faktiškai netikslūs arba laikomi neteisėtai, ji, keisdamasi papildoma informacija, kuo skubiau ir ne vėliau kaip per dešimt dienų sužinojusi apie tokius įrodymus apie tai praneša perspėjimą pateikusiai valstybei narei. Perspėjimą pateikusi valstybė narė patikrina pranešimą ir prireikus nedelsdama tuos duomenis ištaiso arba ištrina.

4.  Jei valstybės narės negali pasiekti susitarimo per du mėnesius, perspėjimo nepateikusi valstybė narė šį klausimą pateikia svarstyti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kuris kartu su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis veikia kaip taikintojas.

5.  Tais atvejais, kai asmuo teigia, jog jis nėra tas asmuo, dėl kurio pateiktas perspėjimas, valstybės narės keičiasi papildoma informacija. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad tai iš tikrųjų yra du skirtingi asmenys, tas asmuo informuojamas apie 36 straipsnio nuostatas.

6.  Tais atvejais, kai SIS II jau yra perspėjimas apie asmenį, kitą perspėjimą apie jį įvedanti valstybė narė dėl to perspėjimo įvedimo susitaria su pirmąjį perspėjimą įvedusia valstybe nare. Susitariama remiantis pasikeitimu papildoma informacija.

35 straipsnis

Panašius požymius turinčių asmenų atskyrimas

Kai įvedant naują perspėjimą paaiškėja, kad SIS II jau yra asmuo, kurio tapatybės apibūdinimo duomuo yra toks pat, laikomasi tokios tvarkos:

a) SIRENE biuras kreipiasi į prašančiąją instituciją siekdamas išsiaiškinti, ar perspėjimas yra apie tą patį asmenį;

b) jeigu kryžminio patikrinimo metu paaiškėja, kad naujas perspėjimas yra apie tą patį asmenį, apie kurį SIS II jau įvestas perspėjimas, SIRENE biuras taiko 34 straipsnio 6 dalyje nurodytą keleto perspėjimų įvedimo procedūrą. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad tai iš tikrųjų yra du skirtingi asmenys, SIRENE biuras patvirtina prašymą įvesti antrą perspėjimą, jį papildydamas reikalingais duomenimis, kad būtų išvengta neteisingo asmens tapatybės nustatymo.

36 straipsnis

Papildomi duomenys nustačius neteisėtą pasinaudojimą tapatybe

1.  Jeigu asmuo, kuriam iš tikrųjų skirtas perspėjimas, gali būti supainiotas su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, perspėjimą įvedusi valstybė narė, gavusi aiškų to asmens sutikimą, siekdama išvengti neigiamų neteisėto pasinaudojimo tapatybe padarinių prie perspėjimo prideda su tuo asmeniu susijusius duomenis.

2.  Duomenys, susiję su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, naudojami tik tam, kad:

a) kompetentinga institucija galėtų atskirti asmenį, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, nuo asmens, kuriam iš tikrųjų skirtas perspėjimas;

b) asmuo, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, galėtų patvirtinti savo tapatybę ir įrodyti, kad ja buvo neteisėtai pasinaudota.

3.  Šio straipsnio tikslais į SIS II gali būti įvesti ir toliau tvarkomi tik šie asmens duomenys:

a) pavardė (-s) ir vardas (-ai), pavardė (-ės) gimimo metu ir visos anksčiau turėtos pavardės, visos pravardės, jeigu galima, įvedamos atskirai;

b) visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

c) gimimo vieta ir data;

d) lytis;

e) nuotraukos;

f) pirštų atspaudai;

g) pilietybė (-s);

h) tapatybės dokumento (-ų) numeris (-iai) ir išdavimo data.

4.  3 dalyje nurodytų duomenų įvedimui ir tolimesniam tvarkymui būtinos techninės taisyklės nustatomos laikantis 51 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų.

5.  3 dalyje nurodyti duomenys ištrinami tuo pat metu kaip ir atitinkamas perspėjimas ar, jei to reikalauja asmuo, anksčiau.

6.  Prieiga prie 3 dalyje nurodytų duomenų suteikiama tik toms institucijoms, kurios turi prieigos prie atitinkamo perspėjimo teisę. Jos tai gali daryti tik tam, kad būtų išvengta neteisingo tapatybės nustatymo.

37 straipsnis

Perspėjimų sąsajos

1.  Valstybė narė gali susieti perspėjimus, kuriuos ji įveda į SIS II. Tokios sąsajos paskirtis – nustatyti dviejų arba daugiau perspėjimų ryšį.

2.  Sąsajos sukūrimas neturi įtakos konkrečiam veiksmui, kurio reikia imtis pagal kiekvieną susietą perspėjimą, ar kiekvieno iš susietų perspėjimų laikymo laikotarpiui.

3.  Sąsajos sukūrimas neturi įtakos šiame reglamente numatytoms prieigos teisėms. Institucijos, neturinčios prieigos prie tam tikrų perspėjimų kategorijų teisės, negali matyti sąsajos su perspėjimu, prie kurio jos neturi prieigos.

4.  Valstybė narė sukuria perspėjimų sąsają tik tuomet, jei tai akivaizdžiai būtina veiklai vykdyti.

5.  Valstybė narė gali kurti sąsajas pagal savo nacionalinius teisės aktus, su sąlyga, kad laikomasi šiame straipsnyje išdėstytų principų.

6.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitos valstybės narės sukurta perspėjimų sąsaja yra nesuderinama su jos nacionaline teise arba tarptautiniais įsipareigojimais, ji gali imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad iš jos nacionalinės teritorijos arba už jos teritorijos ribų esančioms jos institucijoms nebūtų suteikta prieiga prie tokios sąsajos.

7.  Perspėjimų sąsajų sukūrimo techninės taisyklės priimamos 51 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų.

38 straipsnis

Papildomos informacijos paskirtis ir saugojimo laikotarpis

1.  Valstybės narės, siekdamos palengvinti keitimąsi papildoma informacija, SIRENE biure saugo nuorodas į sprendimus, kurių pagrindu buvo parengtas perspėjimas.

2.  Asmens duomenys, kuriuos SIRENE biuras laiko savo bylose, gauti keičiantis informacija, laikomi ne ilgiau nei jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, pasiekti. Bet kuriuo atveju jie ištrinami ne vėliau kaip po vienerių metų nuo susijusio perspėjimo ištrynimo iš SIS II.

3.  2 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės savo nacionalinėse bylose laikyti tų duomenų, kurie yra susiję su konkrečiu tos valstybės narės pateiktu perspėjimu ar perspėjimu, dėl kurio buvo imtasi veiksmų jos teritorijoje. Laikotarpis, kurį tokie duomenys laikomi tokiose bylose, reglamentuojamas nacionalinėje teisėje.

39 straipsnis

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pagal šį reglamentą SIS II tvarkomi duomenys neperduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms ir joms nesuteikiama galimybė su jais susipažinti.VI SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGA

40 straipsnis

Ypatingų kategorijų duomenų tvarkymas

Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų duomenų tvarkymas draudžiamas.

41 straipsnis

Teisė susipažinti su duomenimis, ištaisyti netikslius duomenis ir pašalinti neteisėtai saugomus duomenis

1.  Asmenys naudojasi teise gauti asmens duomenis, susijusius su jais ir įvestus į SIS II pagal šį reglamentą, pagal valstybės narės, kurioje jie šia teise nori naudotis, teisę.

2.  Jei nacionalinėje teisėje tai yra numatyta, nacionalinė priežiūros institucija sprendžia, ar informacija yra teikiama ir kokia tvarka tai daroma.

3.  Perspėjimo nepateikusi valstybė narė informaciją apie tokius duomenis gali teikti tik prieš tai suteikusi galimybę perspėjimą pateikusiai valstybei narei išdėstyti savo poziciją. Tai daroma keičiantis papildoma informacija.

4.  Suteikti informaciją duomenų subjektui atsisakoma, jei tai būtina su perspėjimu susijusiai teisėtai užduočiai atlikti arba siekiant apginti trečiųjų asmenų teises ir laisves.

5.  Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad tikrai netikslūs duomenys apie jį būtų ištaisyti arba neteisėtai saugomi duomenys apie jį būtų pašalinti.

6.  Suinteresuotas asmuo informuojamas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 60 dienų ar greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo jo prašymo leisti susipažinti su duomenimis pateikimo dienos.

7.  Asmuo kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius ar greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo prašymo ištaisyti ar ištrinti duomenis pateikimo dienos informuojamas apie tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant jo teises ištaisyti ar ištrinti duomenis.

42 straipsnis

Teisė gauti informaciją

1.  Trečiųjų šalių piliečiai, apie kuriuos pateiktas perspėjimas pagal šį reglamentą, informuojami pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 straipsnius. Ši informacija pateikiama raštu, kartu su nacionalinio sprendimo, kuriuo grindžiamas perspėjimas, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 dalyje, kopija arba pateikiant nuorodą į jį.

2.  Ši informacija bet kuriuo atveju nepateikiama:

a) kai

i) asmens duomenys nebuvo gauti iš to trečiosios šalies piliečio;

ir

ii) informaciją pateikti yra neįmanoma ar pernelyg sunku;

b) kai tas trečiosios šalies pilietis jau turi informaciją;

c) kai pagal nacionalinę teisę leidžiama riboti teisę gauti informaciją, pirmiausia nacionalinio saugumo, gynybos, visuomenės saugumo ir baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir persekiojimo tikslais.

43 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1.  Kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, pašalinimo arba informacijos ar žalos atlyginimo gavimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į pagal bet kurios valstybės narės teisę kompetentingą teismą arba instituciją.

2.  Valstybės narės įsipareigoja tarpusavyje vykdyti teismų ir 1 dalyje nurodytų institucijų galutinius sprendimus, nepažeisdamos 48 straipsnio nuostatų.

3.  Komisija iki…* OL: du metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.įvertina šiame straipsnyje numatytas teisės gynimo priemonių taisykles.

44 straipsnis

N. SIS II priežiūra

1.  Institucija arba institucijos, kurias paskiria kiekviena valstybė narė ir kurioms suteikiami įgaliojimai, nurodyti Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje (Nacionalinė priežiūros institucija), vykdo nepriklausomą jų teritorijoje vykdomo SIS II asmens duomenų tvarkymo ir iš jų teritorijos vykdomo SIS II asmens duomenų perdavimo teisėtumo ir tolimesnio keitimosi papildoma informacija bei jos tvarkymo teisėtumo stebėseną.

2.  Nacionalinė priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų jų N. SIS II auditas.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad Nacionalinė priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti.

45 straipsnis

Valdymo institucijos priežiūra

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas tikrina, ar Valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veikla vykdoma pagal šį reglamentą. Atitinkamai taikomos pareigos ir įgaliojimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal tarptautinius audito standartus būtų atliekamas Valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Valdymo institucijai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Prieš patvirtinant ataskaitą valdymo institucijai suteikiama galimybė pateikti pastabas.

46 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.  Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo atitinkamą kompetenciją atlikdami savo pareigas aktyviai bendradarbiauja ir užtikrina suderintą SIS II priežiūrą.

2.  Pagal savo atitinkamą kompetenciją jie keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems vykdyti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausoma priežiūra ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl bendro problemų sprendimo ir, jei reikia, didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

3.  Tuo tikslu Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas rengia posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus. Šių posėdžių išlaidas padengia ir susijusias paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Kai reikia, tolesni darbo metodai rengiami bendrai. Kas dvejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Valdymo institucijai siunčiama bendra veiklos ataskaita.

47 straipsnis

Duomenų apsauga pereinamuoju laikotarpiu

Tais atvejais, kai pereinamuoju laikotarpiu pagal 15 straipsnio 4 dalį Komisija dalį arba visas savo pareigas perduoda kitam organui ar organams, ji užtikrina, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų teisę ir galėtų atlikti visas savo užduotis, įskaitant patikrinimų atlikimą vietoje ir kitų įgaliojimų, kurie suteikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 47 straipsnį, vykdymą.VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

48 straipsnis

Atsakomybė

1.  Kiekviena valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę atsako už bet kokią žalą, padarytą asmeniui naudojant N. SIS II. Ši nuostata taip pat taikoma perspėjimą pateikusios valstybės narės padarytai žalai tais atvejais, kai ši įvedė tikrai netikslius duomenis arba neteisėtai juos saugojo.

2.  Jei valstybė narė, prieš kurią pateiktas skundas, nėra perspėjimą pateikusi valstybė narė, pastaroji, gavusi prašymą, privalo atlyginti sumas, sumokėtas kaip kompensaciją, išskyrus tuos atvejus, kai kompensacijos prašanti valstybė narė duomenis naudojo pažeisdama šį reglamentą.

3.  Valstybė narė, kuri neįvykdo bet kurio savo įsipareigojimo pagal šį reglamentą ir padaro žalą SIS II, atsako už padarytą žalą, išskyrus tuos atvejus, kai ir jei Valdymo institucija arba kita valstybė narė, dalyvaujanti SIS II, nesiima pagrįstų priemonių, kad išvengtų žalos arba sušvelnintų jos padarinius.

49 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės užtikrina, kad už piktnaudžiavimą į SIS II įvestais duomenimis ar keitimąsi papildoma informacija pažeidžiant šį reglamentą pagal jų nacionalinę teisę būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOs

50 straipsnis

Stebėsena ir statistika

1.  Valdymo institucija užtikrina, kad, atsižvelgiant į išvesties duomenų, ekonominio efektyvumo, saugumo ir paslaugų kokybės tikslus, būtų nustatytos SIS II veikimo stebėsenos procedūros.

2.  Techninio aptarnavimo, ataskaitų ir statistinės informacijos teikimo tikslais valdymo institucijai suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su centrinėje SIS II atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

3.  Kiekvienais metais valdymo institucija skelbia statistinę informaciją, parodydama, kiek įrašų tenka vienai perspėjimų kategorijai, kiek kartųbuvo sutapimų kiekvienai perspėjimų kategorijai ir kiek kartų buvo naudojamasi SIS II, pateikiant bendrą ir kiekvienos valstybės narės informaciją.

4.  Praėjus dvejiems metams nuo SIS II veikimo pradžios, o vėliau kas dvejus metus, valdymo institucija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie centrinės SIS II ir Ryšių infrastruktūros techninį funkcionavimą, įskaitant jos saugumą, bei apie dvišalį ir daugiašalį valstybių narių keitimąsi papildoma informacija.

5.  Praėjus trejiems metams nuo SIS II veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus, Komisija parengia bendrą centrinės SIS II ir valstybių narių dvišalio ir daugiašalio keitimosi papildoma informacija įvertinimą. Šis bendras įvertinimas apima rezultatų, pasiektų įgyvendinant tikslus, analizę ir pagrindo tolesnio galiojimo, šio reglamento taikymo centrinės SIS II atžvilgiu, centrinės SIS II saugumo bei visų prielaidų, susijusių su būsimomis operacijomis, vertinimą. Vertinimo ataskaitas Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Valstybės narės Valdymo institucijai ir Komisijai pateikia informaciją, reikalingą 3, 4 ir 5 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

7.  Valdymo institucija Komisijai pateikia informaciją, reikalingą 5 dalyje nurodytam bendram įvertinimui parengti.

8.  Pereinamuoju laikotarpiu, kol Valdymo institucija pradės vykdyti savo pareigas, už 3 ir 4 dalyje nurodytų ataskaitų rengimą ir teikimą atsakinga Komisija.

51 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas.

2.  Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.  Komitetas savo funkcijas atlieka nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

52 straipsnis

Šengeno acquis nuostatų keitimas

1.  Sutarties taikymo sričiai priskiriamais klausimais šiuo reglamentu 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą dieną pakeičiamos Šengeno konvencijos 92–119 straipsnių nuostatos, išskyrus jos 102a straipsnį.

2.  Šiuo reglamentu 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą dieną taip pat pakeičiamos toliau išvardytos minėtus straipsnius įgyvendinančios Šengeno acquis nuostatos ( 4 ):

a) 1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Šengeno informacinės sistemos (C. SIS) įrengimo ir naudojimo išlaidų finansinio reglamento (SCH/Com-ex (93) 16);

b) 1997 m. spalio 7 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl SIS plėtojimo (SCH/Com-ex (97) 24);

c) 1997 m. gruodžio 15 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, iš dalies keičiantis C. SIS finansinį reglamentą (SCH/Com-ex (97) 35);

d) 1998 m. balandžio 21 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl C. SIS su 15/18 prijungimo linijų (SCH/Com-ex (98) 11);

e) 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl C. SIS įrengimo išlaidų (SCH/Com-ex (99) 4);

f) 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl SIRENE sistemos vadovo atnaujinimo (SCH/Com-ex (99) 5);

g) 1996 m. balandžio 18 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl užsieniečio sąvokos apibrėžimo (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

h) 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl SIS struktūros (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev);

i) 1997 m. spalio 7 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Norvegijos ir Islandijos įnašų C. SIS įrengimo ir naudojimo išlaidoms padengti (SCH/Com-ex (97) 18).

3.  Sutarties taikymo sričiai priskiriamais klausimais nuorodos į pakeistus Šengeno konvencijos straipsnius ir tuos straipsnius įgyvendinančias atitinkamas Šengeno acquis nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

53 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 378/2004, Reglamentas (EB) Nr. 871/2004, Sprendimas 2005/451/TVR, Sprendimas 2005/728/TVR ir Sprendimas 2006/628/EB yra panaikinami 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą dieną.

54 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis ir biudžetas

1.  Perspėjimai perkeliami iš SIS 1+ į SIS II. Teikdamos pirmenybę perspėjimams apie asmenis, valstybės narės užtikrina, kad perspėjimų, perkeliamų iš SIS 1+ į SIS II, turinys atitiktų šio reglamento nuostatas kuo greičiau ir ne vėliau kaip per trejus metus po 55 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės gali toliau taikyti Šengeno konvencijos 94 ir 96 straipsnių nuostatas perspėjimų, perkeliamų iš SIS 1+ į SIS II, turiniui, laikydamosi šių taisyklių:

a) pakeitus, papildžius, pataisius ar atnaujinus perspėjimo, perkelto iš SIS 1+ į SIS II, turinį, valstybės narės užtikrina, kad nuo to pakeitimo, papildymo, pataisymo ar atnaujinimo perspėjimas atitiktų šio reglamento nuostatas;

b) esat sutapimui dėl perspėjimo, perkelto iš SIS 1+ į SIS II, to perspėjimo atitiktį šio reglamento nuostatoms valstybės narės patikrina nedelsdamos, tačiau nevilkindamos veiksmo, kurio reikia imtis to perspėjimo pagrindu, atlikimo.

2.  Pagal 55 straipsnio 2 dalį nustatytą dieną susidaręs biudžeto likutis, patvirtintas pagal Šengeno konvencijos 119 straipsnio nuostatas, grąžinamas valstybėms narėms. Grąžintinos sumos skaičiuojamos pagal valstybių narių įmokas, kaip nustatyta 1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendime dėl Šengeno informacinės sistemos įrengimo ir naudojimo išlaidų finansinio reglamento.

3.  15 straipsnio 4 dalyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu nuorodos šiame reglamente į Valdymo instituciją laikomos nuorodomis į Komisiją.

55 straipsnis

Įsigaliojimas, taikymas ir migracija

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas SIS 1+ dalyvaujančioms valstybėms narėms nuo tos dienos, kurią turi nustatyti Taryba, sprendimą vieningai priimant jos nariams, atstovaujantiems valstybių narių, dalyvaujančių SIS 1+, vyriausybėms.

3.  2 dalyje nurodytos dienos nustatomos po to, kai:

a) priimamos būtinos įgyvendinimo priemonės;

b) visos pilnateisiškai SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kad jos priėmė technines ir teisines priemones, reikalingas tam, kad būtų galima tvarkyti SIS II duomenis ir keistis papildoma informacija;

c) Komisija pareiškia, kad sėkmingai užbaigtas išsamus SIS II veikimo bandymas, kurį kartu su valstybėmis narėmis atlieka Komisija, o Tarybos parengiamieji organai patvirtina bandymo rezultatus ir patvirtinama, kad SIS II veikimo lygis atitinka bent jau SIS 1+ pasiektą lygį;

d) Komisija sudaro reikiamus techninius susitarimus, kad centrinę SIS II galima būtų prijungti prie atitinkamos valstybės narės N. SIS II.

4.  Komisija informuoja Europos Parlamentą apie pagal 3 dalies c punktą atliktus bandymus.

5.  Visi pagal 2 dalį Tarybos priimti sprendimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.( 1 ) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

( 2 ) OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

( 3 ) OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

( 4 ) OL L 239, 2000 9 22, p. 439.

Top