EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1881-20200401

Consolidated text: 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2020-04-01

02006R1881 — LT — 01.04.2020 — 024.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1881/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 364 2006.12.20, p. 5)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1126/2007 2007 m. rugsėjo 28 d.

  L 255

14

29.9.2007

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 565/2008 2008 m. birželio 18 d.

  L 160

20

19.6.2008

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 629/2008 2008 m. liepos 2 d.

  L 173

6

3.7.2008

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 105/2010 2010 m. vasario 5 d.

  L 35

7

6.2.2010

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 165/2010 2010 m. vasario 26 d.

  L 50

8

27.2.2010

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 420/2011 2011 m. balandžio 29 d.

  L 111

3

30.4.2011

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 835/2011 2011 m. rugpjūčio 19 d.

  L 215

4

20.8.2011

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1258/2011 2011 m. gruodžio 2 d.

  L 320

15

3.12.2011

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2011 2011 m. gruodžio 2 d.

  L 320

18

3.12.2011

 M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 219/2012 2012 m. kovo 14 d.

  L 75

5

15.3.2012

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 594/2012 2012 m. liepos 5 d.

  L 176

43

6.7.2012

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1058/2012 2012 m. lapkričio 12 d.

  L 313

14

13.11.2012

►M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1067/2013 2013 m. spalio 30 d.

  L 289

56

31.10.2013

 M14

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 212/2014 2014 m. kovo 6 d.

  L 67

3

7.3.2014

 M15

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 362/2014 2014 m. balandžio 9 d.

  L 107

56

10.4.2014

►M16

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 488/2014 2014 m. gegužės 12 d.

  L 138

75

13.5.2014

►M17

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 696/2014 2014 m. birželio 24 d.

  L 184

1

25.6.2014

►M18

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1327/2014 2014 m. gruodžio 12 d.

  L 358

13

13.12.2014

►M19

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/704 2015 m. balandžio 30 d.

  L 113

27

1.5.2015

►M20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1005 2015 m. birželio 25 d.

  L 161

9

26.6.2015

►M21

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1006 2015 m. birželio 25 d.

  L 161

14

26.6.2015

►M22

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1125 2015 m. liepos 10 d.

  L 184

7

11.7.2015

►M23

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1137 2015 m. liepos 13 d.

  L 185

11

14.7.2015

►M24

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1933 2015 m. spalio 27 d.

  L 282

11

28.10.2015

►M25

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1940 2015 m. spalio 28 d.

  L 283

3

29.10.2015

►M26

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/239 2016 m. vasario 19 d.

  L 45

3

20.2.2016

►M27

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1237 2017 m. liepos 7 d.

  L 177

36

8.7.2017

►M28

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/290 2018 m. vasario 26 d.

  L 55

27

27.2.2018

►M29

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1870 2019 m. lapkričio 7 d.

  L 289

37

8.11.2019

►M30

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1901 2019 m. lapkričio 7 d.

  L 293

2

14.11.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 298, 19.11.2019, p.  12 (2019/1870,)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1881/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Bendrosios taisyklės

1.  Priede išvardyti maisto produktai nėra pateikiami į rinką, jei juose esančio priede nurodyto teršalo koncentracija viršija priede nustatytą didžiausią leistiną koncentraciją.

2.  Priede nurodytos didžiausios leistinos koncentracijos taikomos susijusių maisto produktų valgomajai daliai, nebent priede yra nurodyta kitaip.

2 straipsnis

Džiovinti, atskiesti, perdirbti ir sudėtiniai maisto produktai

1.  Taikant džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems arba sudėtiniams maisto produktams priede nustatytas didžiausias leistinas teršalų koncentracijas, yra atsižvelgiama į:

a) 

teršalo koncentracijos pokyčius džiovinant arba skiedžiant;

b) 

teršalo koncentracijos pokyčius perdirbant;

c) 

produkto sudedamųjų dalių atitinkamas proporcijas; ir

d) 

kiekybinio vertinimo analitinę ribą.

2.  Kompetentingai institucijai atliekant oficialią kontrolę, maisto verslo subjektas nurodo ir pagrindžia konkrečius koncentravimo ar skiedimo koeficientus susijusiems džiovinimo, skiedimo, perdirbimo ir (arba) maišymo procesams arba džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams maisto produktams.

Jeigu maisto verslo subjektas nenurodo reikiamo koncentravimo ar skiedimo koeficiento arba jeigu, kompetentingos institucijos nuomone, koeficientas nėra tinkamas atsižvelgiant į pateiktą pagrindimą, ta institucija, remdamasi turima informacija ir siekdama užtikrinti didžiausią žmonių sveikatos apsaugos lygį, pati nustato šį koeficientą.

3.  1 ir 2 dalys taikomos tais atvejais, kai tokiems džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems arba sudėtiniams maisto produktams nėra nustatytos konkrečios Bendrijos didžiausios leistinos koncentracijos.

4.  Kadangi Bendrijos teisės aktuose nėra nustatytos konkrečios didžiausios leistinos teršalų koncentracijos maisto produktuose, skirtuose kūdikiams ir mažiems vaikams, valstybės narės gali nustatyti griežtesnes ribas.

3 straipsnis

Vartojimui, maišymui ir detoksikavimui nustatyti draudimai

1.  Maisto produktus, kurie neatitinka priede nustatytų didžiausių leistinų taršos koncentracijų, draudžiama naudoti kaip maisto sudedamąsias dalis.

2.  Maisto produktus, kurie atitinka priede nustatytas didžiausias leistinas taršos koncentracijas, draudžiama maišyti su šias didžiausias leistinas koncentracijas viršijančiais produktais.

3.  Maisto produktus, kurie turi būti rūšiuojami arba fiziškai apdorojami, siekiant sumažinti taršos lygį, draudžiama maišyti su maisto produktais, kurie yra skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, arba maišyti su maisto produktais, kuriuos ketinama naudoti kaip maisto sudedamąsias dalis.

4.  Maisto produktus, kuriuose yra priedo 2 dalyje nurodytų teršalų (mikotoksinų), draudžiama sąmoningai detoksikuoti, juos chemiškai apdorojant.

▼M5

4 straipsnis

Žemės riešutams, kitoms aliejinių augalų sėkloms, riešutams, džiovintiems vaisiams, ryžiams ir kukurūzams taikomos specialiosios nuostatos

Priedo 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 ir 2.1.11 punktuose nustatytos atitinkamos didžiausios leidžiamosios aflatoksinų koncentracijos neatitinkantys žemės riešutai, kitos aliejinių augalų sėklos, riešutai, džiovinti vaisiai, ryžiai ir kukurūzai gali būti pateikiami į rinką, jeigu šie maisto produktai:

a) 

nėra skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba nėra skirti naudoti kaip maisto sudedamosios dalys;

b) 

atitinka priedo 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 ir 2.1.12 punktuose nustatytą atitinkamą didžiausią leidžiamąją koncentraciją;

c) 

yra apdorojami, įskaitant rūšiavimą ar kitokį fizinį apdorojimą, o po tokio apdorojimo nėra viršijama priedo 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 ir 2.1.11 punktuose nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija ir dėl šio apdorojimo nesusidaro kitų kenksmingų likučių;

d) 

yra ženklinami, aiškiai nurodant jų paskirtį ir pateikiant nuorodą „produktas turi būti rūšiuojamas arba kitaip fiziškai apdorojamas, kad prieš vartojant žmonėms arba jį naudojant kaip maisto sudedamąją dalį sumažėtų užteršimas aflatoksinais“. Nuoroda pateikiama kiekvieno atskiro maišo, dėžės ir t. t etiketėje ir lydimojo dokumento originale. Ant kiekvieno atskiro siuntos (partijos) maišo, dėžės ir t. t. ir lydimojo dokumento originale neištrinamais spaudmenimis nurodomas siuntos identifikavimo kodas.

5 straipsnis

Žemės riešutams, kitoms aliejinių augalų sėkloms, jų antriniams produktams ir grūdams taikomos specialiosios nuostatos

Kiekvieno atskiro maišo, dėžės ir t. t. etiketėje ir lydimojo dokumento originale turi būti aiškiai nurodoma paskirtis. Šiame lydimajame dokumente turi būti aiški sąsaja su siunta – nurodytas siuntos identifikavimo kodas, kuris yra užrašytas ant kiekvieno atskiro siuntos maišo, dėžės ir t. t. Be to, lydimajame dokumente nurodyta siuntos gavėjo veikla neturi prieštarauti produktų naudojimo paskirčiai.

Jeigu nėra aiškiai nurodoma, kad produktai nėra skirti žmonėms vartoti, visiems į rinką pateiktiems žemės riešutams, kitoms aliejinių augalų sėkloms ir jų antriniams produktams ir grūdams taikoma priedo 2.1.5 ir 2.1.11 punktuose nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.

Dėl išimties žemės riešutams ir kitoms aliejinių augalų sėkloms, skirtoms aliejui spausti, ir dėl priedo 2.1.1 punkte nustatytos didžiausios leidžiamosios koncentracijos taikymo, išimtis taikoma tik siuntoms, kurios yra ženklinamos aiškiai nurodant jų paskirtį ir pateikiant nuorodą „produktas skirtas rafinuotam augaliniam aliejui gaminti“. Nuoroda pateikiama kiekvieno atskiro maišo, dėžės ir t. t. etiketėje ir lydimajame (-uosiuose) dokumente (-uose). Galutinė paskirties vieta turi būti aliejaus spaudimo gamykla.

▼B

6 straipsnis

Salotoms taikomos specialiosios nuostatos

Jeigu salotų etiketėje nėra pažymėta, kad jos buvo auginamos uždengtos (apsaugotos salotos), taikomos priede lauke augintoms salotoms (lauke augintos salotos) nustatytos didžiausios leistinos taršos koncentracijos.

7 straipsnis

▼M9

Leidžiančios nukrypti nuostatos

▼M8 —————

▼M9

4.  Nukrypdamos nuo 1 straipsnio nuostatų, Suomija, Švedija ir Latvija gali leisti tiekti rinkai jų teritorijoje vartoti skirtas Baltijos jūros regiono kilmės lašišas (Salmo salar) ir jų produktus, kuriuose dioksinų ir (arba) dioksinų tipo ir (arba) ne dioksinų tipo PCB koncentracija viršija priedo 5.3 punkte nustatytus dydžius, jeigu šiose šalyse yra sukurta sistema, kuria užtikrinama, kad, siekiant išvengti galimo pavojaus sveikatai, vartotojai būtų informuojami apie visas mitybos rekomendacijas, susijusias su Baltijos jūros regiono laisvėje sužvejotų lašišų ir jų produktų vartojimo apribojimais tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Suomija, Švedija ir Latvija ir toliau taiko priemones, būtinas užtikrinti, kad priedo 5.3 punkto neatitinkančiomis laisvėje sužvejotomis lašišomis ir jų produktais nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse.

Suomija, Švedija ir Latvija Komisijai kasmet teiks priemonių, kurių jos ėmėsi tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms informuoti apie visas mitybos rekomendacijas ir užtikrinti, kad laisvėje sužvejotomis lašišomis ir jų produktais, neatitinkančiais didžiausios leidžiamosios koncentracijos, nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse, ataskaitas. Be to, jos pateikia įrodymų, kad tos priemonės yra veiksmingos.

▼M9

5.  Nukrypdamos nuo 1 straipsnio nuostatų, Suomija ir Švedija gali leisti tiekti rinkai jų teritorijoje vartoti skirtas Baltijos jūros regiono kilmės laisvėje sužvejotas didesnes negu 17 cm silkes (Clupea harengus), laisvėje sužvejotus šalvius (Salvelinus spp.), laisvėje sužvejotas upines nėges (Lampetra fluviatilis) ir laisvėje sužvejotus šlakius (Salmo trutta) ir jų produktus, kuriuose dioksinų ir (arba) dioksinų tipo ir (arba) ne dioksinų tipo PCB koncentracija viršija priedo 5.3 punkte nustatytus dydžius, jeigu šiose šalyse yra sukurta sistema, kuria užtikrinama, kad, siekiant išvengti galimo pavojaus sveikatai, vartotojai būtų informuojami apie visas mitybos rekomendacijas, susijusias su Baltijos jūros regione laisvėje sužvejotų didesnių negu 17 cm silkių, laisvėje sužvejotų šalvių, laisvėje sužvejotų upinių nėgių ir laisvėje sužvejotų šlakių ir jų produktų vartojimo apribojimais tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Suomija ir Švedija ir toliau taiko priemones, būtinas užtikrinti, kad priedo 5.3 punkto neatitinkančiomis laisvėje sužvejotomis didesnėmis negu 17 cm silkėmis, laisvėje sužvejotais šalviais, laisvėje sužvejotomis upinėmis nėgėmis ir laisvėje sužvejotais šlakiais ir jų produktais nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse.

Suomija ir Švedija Komisijai kasmet teiks priemonių, kurių jos ėmėsi tam tikroms lengvai pažeidžiamoms gyventojų grupėms veiksmingai informuoti ir užtikrinti, kad žuvimis ir jų produktais, neatitinkančiais didžiausios leidžiamosios koncentracijos, nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse, ataskaitas. Be to, jos pateikia įrodymų, kad tos priemonės yra veiksmingos.

▼M18

6.  Nukrypstant nuo 1 straipsnio, Airija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Latvija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė gali leisti pateikti rinkai tradiciniu būdu rūkytą mėsą ir rūkytos mėsos produktus, kurie buvo rūkyti jų teritorijoje ir kurie skirti vartoti jų teritorijoje, kai juose esančių PAA koncentracija yra didesnė nei nustatytoji priedo 6.1.4 punkte, su sąlyga, kad tie produktai atitinka didžiausią leidžiamąją koncentraciją, taikomą iki 2014 m. rugsėjo 1 d., t. y. 5,0 μg/kg (benzo(a)pirenui) ir 30,0 μg/kg (benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumai).

Atitinkamos valstybės narės toliau stebi tradiciniu būdu rūkytoje mėsoje ir rūkytos mėsos produktuose esančius PAA ir rengia programas, kad, kai įmanoma, būtų diegiama gera rūkymo praktika, tokiu mastu, kuris yra ekonomiškai įmanomas ir kuris leidžia neprarasti šiems produktams būdingų organoleptinių savybių.

Per trejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios padėtis pakartotinai įvertinama remiantis visa turima informacija, siekiant sudaryti rūkytos mėsos ir rūkytos mėsos produktų sąrašą ir jų vietos gamybai bei vartojimui toliau taikoma neterminuota leidžianti nukrypti nuostata.

7.  Nukrypstant nuo 1 straipsnio, Airija, Latvija, Rumunija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė gali leisti pateikti rinkai tradiciniu būdu rūkytą žuvį ir rūkytus žuvininkystės produktus, kurie buvo rūkyti jų teritorijoje ir kurie skirti vartoti jų teritorijoje, kai juose esančių PAA koncentracija yra didesnė nei nustatytoji priedo 6.1.5 punkte, su sąlyga, kad šie rūkyti produktai atitinka didžiausią leidžiamąją koncentraciją, taikomą iki 2014 m. rugsėjo 1 d., t. y. 5,0 μg/kg (benzo(a)pirenui) ir 30,0 μg/kg (benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumai).

Šios valstybės narės toliau stebi tradiciniu būdu rūkytoje žuvyje ir rūkytuose žuvininkystės produktuose esančius PAA ir rengia programas, kad, kai įmanoma, būtų diegiama gera rūkymo praktika, tokiu mastu, kuris yra ekonomiškai įmanomas ir kuris leidžia neprarasti šiems produktams būdingų organoleptinių savybių.

Per trejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios padėtis pakartotinai įvertinama remiantis visa turima informacija, siekiant sudaryti rūkytos žuvies ir rūkytos mėsos produktų sąrašą ir jų vietos gamybai bei vartojimui toliau taikoma neterminuota leidžianti nukrypti nuostata.

▼B

8 straipsnis

Mėginių ėmimas ir analizė

Vykdant oficialią priede nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų kontrolę, mėginių ėmimas ir analizė atliekami remiantis Komisijos reglamentais (EB) Nr. 1882/2006 ( 1 ), (EB) Nr. 401/2006 ( 2 ), (EB) Nr. 1883/2006 ( 3 ) ir Komisijos direktyvomis 2001/22/EB ( 4 ), 2004/16/EB ( 5 ) ir 2005/10/EB ( 6 ).

▼M25

9 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.  Valstybės narės atlieka nitratų koncentracijos daržovėse, kuriose gali būti didelė teršalo koncentracija, ypač žalialapėse daržovėse, stebėseną ir reguliariai perduoda EFSA jos rezultatus.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai išvadų apie aflatoksinus, gautų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 884/2014 ( 7 ), santrauką, o individualius duomenis apie paplitimą valstybės narės pateikia EFSA.

3.  Valstybės narės ir profesinės suinteresuotųjų šalių organizacijos kiekvienais metais pateikia Komisijai atliktų tyrimų rezultatus ir informaciją apie pažangą, padarytą taikant prevencines priemones, kad būtų galima išvengti užteršimo deoksinivalenoliu, zearalenonu, fumonizinu B1 ir B2,, toksinais T-2 ir HT-2. Komisija informaciją apie šiuos rezultatus pateikia valstybėms narėms. Susiję duomenys apie paplitimą teikiami EFSA.

4.  Valstybėms narėms ir profesinėms suinteresuotųjų šalių organizacijoms labai rekomenduojama stebėti skalsių alkaloidus grūduose ir grūdų produktuose.

Valstybėms narėms ir profesinėms suinteresuotųjų šalių organizacijoms labai rekomenduojama išvadas apie skalsių alkaloidus pateikti EFSA iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Šios išvados apima duomenis apie paplitimą ir konkrečią informaciją apie ryšį tarp skalsių skleročių ir atskirų skalsių alkaloidų koncentracijos.

Komisija sudaro galimybes valstybėms narėms naudotis šiomis išvadomis.

5.  Valstybių narių ir profesinių suinteresuotųjų šalių organizacijų surinkti paplitimo duomenys apie kitus teršalus, nei nurodytieji 1–4 dalyse, gali būti pateikiami EFSA.

6.  Paplitimo duomenys EFSA pateikiami šios organizacijos duomenų pateikimo formatu, laikantis EFSA maisto ir pašarų standartinio mėginių aprašo (SMA) gairių ( 8 ) ir papildomų EFSA konkrečių ataskaitų teikimo reikalavimų, taikomų konkretiems teršalams. Profesinių suinteresuotųjų šalių organizacijų surinkti paplitimo duomenys prireikus EFSA gali būti pateikti supaprastintu, EFSA apibrėžtu, duomenų pateikimo formatu.

▼B

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 466/2001 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

▼M11

Šis reglamentas netaikomas produktams, kurie buvo pateikti rinkai iki a–f punktuose nurodytų datų, laikantis nuo atitinkamos datos taikomų nuostatų:

▼B

a) 

nuo 2006 m. liepos 1 d. taikomos priedo 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 ir 2.5.7 punktuose deoksinivalenoliui ir zearalenonui nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos;

▼M1

b) 

nuo 2007 m. spalio 1 d. taikomos priedo 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 ir 2.5.10 punktuose deoksinivalenoliui ir zearalenonui nustatyta didžiausia leistina koncentracija;

▼B

c) 

nuo 2007 m. spalio 1 d. taikomos priedo 2.6 punkte fumonizinams B1 ir B2 nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos;

d) 

nuo 2006 m. lapkričio 4 d. taikomos priedo 5 dalyje dioksinams ir dioksinų tipo PCB sumai nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos;

▼M11

e) 

nuo 2012 m. sausio 1 d. taikomos priedo 5 dalyje ne dioksinų tipo PCB nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos;

f) 

nuo 2015 m. sausio 1 d. taikoma priedo 2.2.11 punkte nustatyta didžiausia leistina ochratoksino A koncentracija Capsicum spp.

▼B

Įrodyti, kada produktai buvo pateikti į rinką, privalo maisto verslo subjektas.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Didžiausios leistinos tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos (9) 1 dalis.  Nitratai

▼M8

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg NO3/kg)

1.1.

Švieži špinatai (Spinacia oleracea(2)

 

3 500

1.2.

Konservuoti, giliai užšaldyti arba užšaldyti špinatai

 

2 000

1.3.

Šviežios salotos (Lactuca sativa L.) (apsaugotos ir lauke augintos salotos), išskyrus nurodytas 1.4 punkte

Išaugintos spalio 1 d. – kovo 31 d.:

 

uždengtos auginamos salotos

5 000

lauke auginamos salotos

4 000

Išaugintos balandžio 1 d. – rugsėjo 30 d.:

 

uždengtos auginamos salotos

4 000

lauke auginamos salotos

3 000

1.4.

Gūžinės salotos

uždengtos auginamos salotos

2 500

lauke auginamos salotos

2 000

1.5.

Sėjamosios gražgarstės (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Išaugintos spalio 1 d. – kovo 31 d.:

7 000

Išaugintos balandžio 1 d. – rugsėjo 30 d.:

6 000

1.6.

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (4)

 

200

▼B2 dalis.  Mikotoksinai

Maisto produktai (1)

Didžiausia leistina koncentracija (μg/kg)

▼M5

2.1.

Aflatoksinai

B1

B1, B2, G1 ir G2 suma

M1

2.1.1.

Žemės riešutai ir kitos aliejinių augalų sėklos (35), kurios prieš vartojant maistui arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąsias dalis, turi būti rūšiuojamos arba kitaip fiziškai apdorojamos,

išskyrus

— žemės riešutus ir kitas aliejinių augalų sėklas, skirtas rafinuotam augaliniam aliejui spausti

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2.

Migdolai, pistacijos ir abrikosų branduoliai, kurie prieš vartojant maistui arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąsias dalis, turi būti rūšiuojami arba kitaip fiziškai apdorojami

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3.

Lazdynų riešutai ir bertoletijos, kurie prieš vartojant maistui arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąsias dalis, turi būti rūšiuojami arba kitaip fiziškai apdorojami

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4.

Riešutai, kiti nei 2.1.2. ir 2.1.3. punktuose išvardyti riešutai, kurie prieš vartojant maistui arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąsias dalis, turi būti rūšiuojami arba kitaip fiziškai apdorojami

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5.

Žemės riešutai, kitos aliejinių augalų sėklos (35) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba naudoti kaip maisto produktų sudedamąsias dalis,

išskyrus

— rafinuoti skirtą nevalytą augalinį aliejų

— rafinuotą augalinį aliejų

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6.

Migdolai, pistacijos ir abrikosų branduoliai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba naudoti kaip maisto produktų sudedamąsias dalis (36)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7.

Lazdynų riešutai ir bertoletijos, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba naudoti kaip maisto produktų sudedamąsias dalis (36)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8.

Riešutai, kiti nei 2.1.6. ir 2.1.7. punktuose išvardyti riešutai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba naudoti kaip maisto produktų sudedamąsias dalis

2,0 (5)

4,0 (5)

▼M12

2.1.9.

Džiovinti vaisiai, išskyrus džiovintas figas, kurie prieš žmonėms juos vartojant arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąsias dalis turi būti rūšiuojami arba kitaip fiziškai apdorojami

5,0

10,0

2.1.10.

Džiovinti vaisiai, išskyrus džiovintas figas, ir perdirbti jų produktai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba naudoti kaip maisto produktų sudedamąsias dalis

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Visi grūdai ir visi grūdų antriniai produktai, įskaitant perdirbtus grūdų produktus, išskyrus 2.1.12, 2.1.15 ir 2.1.17 punktuose išvardytus maisto produktus

2,0

4,0

2.1.12.

Kukurūzai ir ryžiai, kurie prieš vartojant maistui arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąsias dalis, turi būti rūšiuojami arba kitaip fiziškai apdorojami

5,0

10,0

2.1.13.

Žalias pienas (6), termiškai apdorotas pienas ir pienas, skirtas pieno pagrindo produktams gaminti

0,050

2.1.14.

Šios prieskonių rūšys:

Capsicum spp. (paprikos) (džiovinti jų vaisiai, sveiki arba malti, įskaitant aitriąsias paprikas, aitriųjų paprikų miltelius, vienametes paprikas ir paprikas)

Piper spp. (pipirai) (jų vaisiai, įskaitant baltuosius ir juoduosius pipirus)

Myristica fragrans (kvapieji muskatai)

Zingiber officinale (tikrasis imbieras)

Curcuma longa (dažinė ciberžolė)

Prieskonių mišiniai, kuriuose yra vienas ar daugiau pirmiau nurodytų prieskonių

5,0

10,0

2.1.15.

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (7)

0,10

2.1.16.

Pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniai, įskaitant pradinius pieno mišinius kūdikiams ir tolesnio maitinimo pieno mišinius (4) ►M20   (3)  ◄

0,025

2.1.17.

Tik kūdikiams skirti specialiosios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai ►M20   (3)  ◄  (8)

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Džiovintos figos

6,0

10,0

▼B

2.2

Ochratoksinas A

 

2.2.1

Neperdirbti grūdai

5,0

▼M11

2.2.2

Visi neperdirbtų grūdų produktai, įskaitant perdirbtus grūdų produktus ir grūdus, skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.2.9, 2.2.10 ir 2.2.13 punktuose išvardytus maisto produktus

3,0

▼B

2.2.3

Džiovintos vynuogės (Currants veislės razinos, razinos ir Sultana veislės razinos)

10,0

2.2.4

Skrudintos kavos pupelės ir maltos skrudintos kavos pupelės, išskyrus tirpią kavą

5,0

2.2.5

Tirpi kava

10,0

2.2.6

Vynas (įskaitant putojantį vyną, išskyrus likerinį vyną ir vyną, kurio alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 15 % tūrio) ir vaisių vynas (9)

2,0  (10)

2.2.7

Aromatintas vynas, aromatinto vyno gėrimai ir aromatinto vyno produktų kokteiliai (11)

2,0  (10)

2.2.8

Vynuogių sultys, atgamintos koncentruotos vynuogių sultys, vynuogių nektaras, vynuogių misa ir atgaminta koncentruota vynuogių misa, skirta tiesiogiai žmonėms vartoti (12)

2,0  (10)

2.2.9

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3)(7)

0,50

2.2.10

Tik kūdikiams skirti specialiosios medicininės paskirties dietinio maisto produktai ►M20   (3)  ◄ (8)

0,50

▼M23

2.2.11

Prieskoniai, įskaitant džiovintus prieskonius

 

Piper spp. (pipirai) (jų vaisiai, įskaitant baltuosius ir juoduosius pipirus)

Myristica fragrans (kvapieji muskatai)

Zingiber officinale (tikrasis imbieras)

Curcuma longa (ciberžolė)

15 μg/kg

Capsicum spp. (džiovinti jų vaisiai, sveiki arba malti, įskaitant aitriąsias paprikas, aitriųjų paprikų miltelius, vienametes paprikas ir paprikas)

20 μg/kg

Prieskonių mišiniai, kuriuose yra vienas ar daugiau nurodytų prieskonių

15 μg/kg

▼M4

2.2.12.

Paprastasis saldymedis (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate ir kitos veislės)

 

2.2.12.1.

Paprastojo saldymedžio šaknis, vaistažolių arbatos sudedamoji dalis

20 μg/kg

2.2.12.2.

Paprastojo saldymedžio ekstraktas (37), naudojamas maiste, ypač gėrimuose ir konditerijos gaminiuose

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Kviečių glitimas, kuris nėra tiesiogiai parduodamas vartotojui

8,0

▼B

2.3

Patulinas

 

2.3.1

Vaisių sultys, atgamintos koncentruotos vaisių sultys ir vaisių nektaras (12)

50

2.3.2

Spirituoti gėrimai (13), sidras ir kiti fermentuoti gėrimai, pagaminti iš obuolių arba kurių sudėtyje yra obuolių sulčių

50

2.3.3

Kieti obuolių produktai, įskaitant obuolių kompotą, obuolių tyrę, skirti tiesiogiai vartoti, išskyrus 2.3.4 ir 2.3.5 punktuose išvardytus maisto produktus

25

2.3.4

Obuolių sultys ir kieti obuolių produktai, įskaitant obuolių kompotą ir obuolių tyrę, kūdikiams ir mažiems vaikams (14), paženklinti etiketėmis ir parduodami kaip kūdikių ar mažų vaikų maistas (4)

10,0

2.3.5

Kitas kūdikių maistas, išskyrus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus perdirbtus grūdinius maisto produktus (3)(4)

10,0

▼M1

2.4

Deoksinivalenolis (15)

 

2.4.1

Neperdirbti grūdai, (16) (17) išskyrus kietuosius kviečius, avižas ir kukurūzus

1 250

2.4.2

Neperdirbti kietieji kviečiai ir avižos (16) (17)

1 750

2.4.3

Neperdirbti kukurūzai (16), išskyrus neperdirbtus kukurūzus, skirtus perdirbti drėgnojo smulkinimo būdu (32)

1 750  (18)

2.4.4

Grūdai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, grūdų miltai, sėlenos ir gemalai, kaip galutinis produktas, parduodamas tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.4.7, 2.4.8 ir 2.4.9 punktuose išvardytus maisto produktus

750

2.4.5

Makaronai (sausi) (19)

750

2.4.6

Duona (įskaitant mažus kepyklos gaminius), pyragaičiai, sausainiai, javainių užkandžiai ir javainiai

500

2.4.7

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (7)

200

2.4.8

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1103 13 arba 1103 20 40 pozicijoms, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

750  (18)

2.4.9

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1102 20 pozicijai, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

1 250  (18)

2.5

Zearalenonas (15)

 

2.5.1

Neperdirbti grūdai, (16) (17) išskyrus kukurūzus

100

2.5.2

Neperdirbt kukurūzai (16), išskyrus neperdirbtus kukurūzus, skirtus perdirbti drėgnojo smulkinimo būdu (32)

350  (18)

2.5.3

Grūdai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, grūdų miltai, sėlenos ir gemalai, kaip galutinis produktas, parduodamas tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 ir 2.5.10 punktuose išvardytus maisto produktus

75

2.5.4

Rafinuotas kukurūzų aliejus

400  (18)

2.5.5

Duona (įskaitant mažus kepyklos gaminius), pyragaičiai, sausainiai, javainių užkandžiai ir javainiai, išskyrus kukurūzų užkandžius ir kukurūzų dribsnius

50

2.5.6

Kukurūzai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, Kukurūziniai užkandžiai ir kukurūzų dribsniai

100  (18)

2.5.7

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai (išskyrus perdirbtus kukurūzų maisto produktus) ir kūdikių maistas (3) (7)

20

2.5.8

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti kukurūzų maisto produktai (3) (7)

20  (18)

2.5.9

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1103 13 arba 1103 20 40 pozicijoms, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

200  (18)

2.5.10

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1102 20 pozicijai, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

300  (18)

2.6

Fumonizinai

B1 ir B2 suma

2.6.1

Neperdirbti kukurūzai (16), išskyrus neperdirbtus kukurūzus, skirtus perdirbti drėgnojo smulkinimo būdu (32)

4 000  (20)

2.6.2

Kukurūzai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, kukurūziniai maisto produktai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus 2.6.3 ir 2.6.4 punktuose išvardytus maisto produktus

1 000  (20)

2.6.3

Kukurūzų dribsniai ir kukurūziniai užkandžiai

800  (20)

2.6.4

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti kukurūzų produktai ir kūdikių maistas (3) (7)

200  (20)

2.6.5

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1103 13 arba 1103 20 40 pozicijoms, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis daugiau kaip 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

1 400  (20)

2.6.6

Kukurūzų smulkinimo frakcijos, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurios priskiriamos KN 1102 20 pozicijai, ir kiti kukurūzų smulkinimo produktai, kurių dalelių dydis mažesnis arba lygus 500 mikronų ir kurie nenaudojami tiesiogiai žmonėms vartoti, priskiriami KN 1904 10 10 pozicijai.

2 000  (20)

▼B

2.7

Toksinai T-2 ir HT-2 (15)

Toksinų T-2 ir HT-2 suma

2.7.1

Neperdirbti grūdai (16) ir grūdų produktai

 

▼M30

2.8

Citrininas

 

2.8.1

Maisto papildai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai

100

▼M25

2.9.

Skalsių skleročiai ir skalsių alkaloidai

 

2.9.1.

Skalsių skleročiai

 

2.9.1.1.

Neperdirbti grūdai (16), išskyrus kukurūzus ir ryžius

0,5 g/kg (*2)

2.9.2.

Skalsių alkaloidai (*3)

 

2.9.2.1.

Neperdirbti grūdai (16), išskyrus kukurūzus ir ryžius

— (*4)

2.9.2.2.

Grūdų malimo produktai, išskyrus kukurūzų ir ryžių malimo produktus

— (*4)

2.9.2.3.

Duona (įskaitant mažus kepyklos gaminius), pyragaičiai, sausainiai, javainių užkandžiai, pusryčių javainiai ir makaronai

— (*4)

2.9.2.4.

Grūdiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams

— (*4)

▼B3 dalis.  Metalai

Maisto produktai (1)

Didžiausia leistina koncentracija

(mg/kg drėgno produkto svorio)

▼M20

3.1

Švinas

 

3.1.1

Žalias pienas (6), termiškai apdorotas pienas ir pienas, skirtas pieno pagrindo produktams gaminti

0,020

3.1.2

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai

 

 

Parduodami miltelių pavidalu (3) (25)

0,050

 

Parduodami skystu pavidalu (3) (25)

0,010

3.1.3

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (25), išskyrus 3.1.5 skirsnyje išvardytus maisto produktus

0,050

3.1.4

Tik kūdikiams ir mažiems vaikams skirti specialios medicininės paskirties maisto produktai (3)

 

 

Parduodami miltelių pavidalu (25)

0,050

 

Parduodami skystu pavidalu (25)

0,010

3.1.5

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti gėrimai, paženklinti etiketėmis ir parduodami kaip kūdikių ir mažų vaikų gėrimai, išskyrus 3.1.2 ir 3.1.4 skirsniuose išvardytus maisto produktus

 

 

Parduodami skystu pavidalu arba pagal gamintojo instrukcijas atgaminti koncentruoti, įskaitant vaisių sultis (4)

0,030

 

Paruošti užpylimo arba nuvirinimo būdu (25)

1,50

3.1.6

Galvijiena, aviena, kiauliena ir paukštiena (išskyrus subproduktus) (6)

0,10

3.1.7

Galvijienos, avienos, kiaulienos ir paukštienos subproduktai (6)

0,50

3.1.8

Žuvų raumenų mėsa (21) (22)

0,30

3.1.9

Galvakojai moliuskai (47)

0,30

3.1.10

Vėžiagyviai (23) (39)

0,50

3.1.11

Dvigeldžiai moliuskai (23)

1,50

3.1.12

Grūdai ir ankštiniai augalai

0,20

3.1.13

Daržovės, išskyrus kopūstines lapines daržoves, geltekles, lapines daržoves ir šviežias prieskonines žoles, grybus, jūros dumblius ir vaisines daržoves (24) (48)

0,10

3.1.14

Kopūstinės daržovės, gelteklės, lapinės daržovės, išskyrus šviežias prieskonines žoles, ir šie grybai: Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai) (24)

0,30

3.1.15

Vaisinės daržovės

 

 

Saldieji kukurūzai (24)

0,10

 

Išskyrus saldžiuosius kukurūzus (24)

0,05

3.1.16

Vaisiai, išskyrus spanguoles, serbentus, šeivamedžio uogas ir žemuoginio arbuto vaisius (24)

0,10

3.1.17

Spanguolės, serbentai, šeivamedžio uogos ir žemuoginio arbuto vaisiai (24)

0,20

3.1.18

Aliejai ir riebalai, įskaitant pieno riebalus

0,10

3.1.19

Vaisių sultys, atgamintos koncentruotos vaisių sultys ir vaisių nektarai

 

 

Tik iš uogų ir kitų smulkių vaisių (12)

0,05

 

Iš vaisių, išskyrus uogas ir kitus smulkius vaisius (12)

0,03

3.1.20

Vynas (įskaitant putojantį vyną, išskyrus likerinį vyną), sidras, kriaušių ir vaisių vynas (9)

 

 

Produktai, pagaminti iš 2001–2015 m. vaisių derliaus

0,20

 

Produktai, pagaminti iš 2016 m. ir vėlesnių metų vaisių derliaus

0,15

3.1.21

Aromatintas vynas, aromatinto vyno gėrimai ir aromatinto vyno produktų kokteiliai (11)

 

 

Produktai, pagaminti iš 2001–2015 m. vaisių derliaus

0,20

 

Produktai, pagaminti iš 2016 m. ir vėlesnių metų vaisių derliaus

0,15

3.1.22

Maisto papildai (34)

3,0

3.1.23

Medus

0,10

▼M16

3.2

Kadmis

 

3.2.1

Daržovės ir vaisiai, išskyrus šakniavaisius ir gumbavaisius, lapines daržoves, šviežias prieskonines žoles, lapines kopūstines daržoves, stiebines daržoves, grybus ir jūros dumblius (24)

0,050

3.2.2

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai (išskyrus gumbinius salierus, pastarnokus, geltekles ir krienus), stiebinės daržovės (išskyrus salierus) (24). Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija

0,10

3.2.3

Lapinės daržovės, šviežios prieskoninės žolės, kopūstinės lapinės daržovės, salierai, gumbiniai salierai, pastarnokai, gelteklės, krienai ir šie grybai (24): Agaricus bisporus (dvisporiai pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (valgomieji danteniai)

0,20

3.2.4

Grybai, išskyrus 3.2.3 punkte nurodytus grybus (24)

1,0

3.2.5

Grūdai, išskyrus kviečius ir ryžius

0,10

3.2.6

— Kviečių grūdai, ryžių grūdai

— Kviečių sėlenos ir kviečių gemalai, skirti tiesiogiai vartoti

— Sojos pupelės

0,20

3.2.7

Konkretūs toliau nurodyti kakavos ir šokolado produktai (44)

 

—  Pieninis šokoladas, kurio sudėtyje yra < 30 % kakavos sausųjų medžiagų

0,10 nuo 2019 m. sausio 1 d.

—  Šokoladas, kurio sudėtyje yra < 50 % kakavos sausųjų medžiagų; pieninis šokoladas, kurio sudėtyje yra ≥ 30 % kakavos sausųjų medžiagų

0,30 nuo 2019 m. sausio 1 d.

—  Šokoladas, kurio sudėtyje yra ≥ 50 % kakavos sausųjų medžiagų

0,80 nuo 2019 m. sausio 1 d.

—  kakavos milteliai, kurie parduodami galutiniam vartotojui arba yra sudėtinė kakavos miltelių su cukrumi dalis (šokolado gėrimas)

0,60 nuo 2019 m. sausio 1 d.

3.2.8

Galvijiena, aviena, kiauliena ir paukštiena (išskyrus subproduktus) (6)

0,050

3.2.9

Arkliena, išskyrus subproduktus (6)

0,20

3.2.10

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių kepenys (6)

0,50

3.2.11

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių inkstai (6)

1,0

3.2.12

Žuvų, išskyrus 3.2.13, 3.2.14 ir 3.2.15 punktuose išvardytų rūšių, raumenų mėsa (21) (22)

0,050

3.2.13

Šių žuvų raumenų mėsa (21) (22):

skumbrių (Scomber rūšys), tunų (Thunnus rūšys, Katsuwonus pelamis, Euthynnus rūšys), sparnapelekių sicijų (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Šių žuvų raumenų mėsa (21) (22):

skumbrinių tunų (Auxis rūšys)

0,15

3.2.15

Šių žuvų raumenų mėsa (21) (22):

europinių ančiuvių (Engraulis rūšys)

durklažuvių (Xiphias gladius)

europinių sardinių (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Vėžiagyviai (23): galūnių ir pilvo raumenų mėsa (39). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – galūnių raumenų mėsa

0,50

3.2.17

Dvigeldžiai moliuskai (23)

1,0

3.2.18

Galvakojai moliuskai (be vidaus organų) (23)

1,0

3.2.19

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai ►M20   (3)  ◄  (25)

 

—  Iš karvės pieno baltymų arba baltymų hidrolizatų pagaminti miltelių pavidalo mišiniai

0,010 nuo 2015 m. sausio 1 d.

—  Iš karvės pieno baltymų arba baltymų hidrolizatų pagaminti skysti mišiniai

0,005 nuo 2015 m. sausio 1 d.

—  Tik iš sojų baltymų izoliatų arba juos maišant su karvės pieno baltymais pagaminti miltelių pavidalo mišiniai

0,020 nuo 2015 m. sausio 1 d.

—  Tik iš sojų baltymų izoliatų arba juos maišant su karvės pieno baltymais pagaminti skysti mišiniai

0,010 nuo 2015 m. sausio 1 d.

3.2.20

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (25)

0,040 nuo 2015 m. sausio 1 d.

3.2.21

Maisto papildai (34), išskyrus 3.2.22 punkte nurodytus maisto papildus

1,0

3.2.22

Maisto papildai (34) vien tik arba daugiausia iš džiovintų jūros dumblių, jūros dumblių antrinių produktų arba džiovintų dvigeldžių moliuskų

3,0

▼B

3.3

Gyvsidabris

 

▼M6

3.3.1

Žuvininkystės produktai (23) ir žuvų, išskyrus 3.3.2 punkte nurodytas rūšis, raumenų mėsa (21) (22). Didžiausia leidžiamoji koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (39). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai Brachyura and Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai

0,50

▼M3

3.3.2

Šių žuvų raumenų mėsa (21) (22):

jūrų velnių (Lophius rūšys)

atlantinių vilkžuvių (Anarhichas lupus)

atlantinių pelamidžių (Sarda sarda)

europinių upinių ungurių (Anguilla rūšys)

karališkųjų, atlantinių pjūklapilvių (didžiagalvių islandinių) beriksų, viduržemio pjūklapilvių (didžiagalvių) beriksų (Hoplostethus rūšys)

bukasnukių ilgauodegių grenadierių (Coryphaenoides rupestris)

atlantinių paltusų (Hippoglossus hippoglossus)

afrikinių kongrijų (Genypterus capensis)

marlinų (Makaira rūšys)

megrimų (Lepidorhombus rūšys)

paprastųjų barzdočių (Mullus rūšys)

juodųjų kongrijų (Genypterus blacodes)

lydekų (Esox lucius)

vienspalvių bonitų (Orcynopsis unicolor)

mažųjų stintmenkių (Trisopterus minutus)

Portugalijos baltaakių dygliaryklių (Centroscymnus coelolepis)

rajų (Raja rūšys)

jūrų ešerių (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

buriažuvių (Istiophorus platypterus)

uodeguotųjų kalavijų (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

vaivorykštinių karosų (pangos), raudonųjų pagelų (Pagellus rūšys)

ryklių (visų rūšių)

pilkųjų taukinių skumbrių, taukinių skumbrių, paprastųjų gyvatinių skumbrių (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

eršketų (Acipenser species)

durklažuvių (Xiphias gladius)

tunų (Thunnus rūšys, Euthynnus rūšys, Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Maisto papildai (34)

0,10

▼B

3.4

Alavas (neorganinis)

 

3.4.1

Konservuoti maisto produktai, išskyrus gėrimus

200

3.4.2

Konservuoti gėrimai, įskaitant vaisių ir daržovių sultis

100

3.4.3

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas konservuotas kūdikių maistas ir konservuoti perdirbti grūdiniai maisto produktai, išskyrus sausus ir miltelių pavidalo produktus (3)(25)

50

3.4.4

Konservuoti mišiniai kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišiniai vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams (įskaitant pieną kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams), išskyrus sausus ir miltelių pavidalo produktus ►M20   (3)  ◄ (25)

50

3.4.5

Konservuoti tik kūdikiams skirti specialiosios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai ►M20   (3)  ◄ (25), išskyrus sausus ir miltelių pavidalo produktus

50

▼M21

3.5

Arsenas (neorganinis) (45) (46)

 

3.5.1

Neplikyti, nulukštenti ryžiai (poliruoti arba baltieji ryžiai)

0,20

3.5.2

Plikyti ryžiai ir lukštenti ryžiai

0,25

3.5.3

Ryžių vafliai, ryžių sausblyniai, ryžių traškučiai ir ryžių pyragaičiai

0,30

3.5.4

Ryžiai, skirti kūdikiams ir mažiems vaikams skirtiems maisto produktams gaminti (3)

0,10

▼M284 dalis.  3-monochloropropandiolis (3-MCPD) ir glicidilo riebalų rūgščių esteriai

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

(μg/kg)

4.1

3-monochloropropandiolis (3-MCPD)

 

4.1.1

Hidrolizuoti augaliniai baltymai (26)

20

4.1.2

Sojų padažas (26)

20

4.2

Glicidilo riebalų rūgščių esteriai, išreikšti kaip glicidolis

 

4.2.1

Augaliniai aliejai ir riebalai, pateikiami rinkai galutiniam vartotojui arba naudoti kaip maisto produktų, išskyrus 4.2.2 punkte nurodytus maisto produktus, sudedamąją dalį

1 000

4.2.2.

Augaliniai aliejai ir riebalai, skirti kūdikių maisto produktų ir perdirbtų grūdinių maisto produktų kūdikiams bei mažiems vaikams gamybai (3)

500

4.2.3

Kūdikių pradinio maitinimo mišiniai, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniai ir specialios medicininės paskirties maisto produktai, skirti kūdikiams bei mažiems vaikams (milteliai) (3) (25)

Iki 2019 6 30 – 75

Nuo 2019 7 1 – 50

4.2.4

Kūdikių pradinio maitinimo mišiniai, kūdikių tolesnio maitinimo mišiniai ir specialios medicininės paskirties maisto produktai, skirti kūdikiams bei mažiems vaikams (skystis) (3) (25)

Iki 2019 6 30 – 10,0

Nuo 2019 7 1 – 6,0

▼M95 dalis.  Dioksinai ir PCB (27)

Maisto produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

Dioksinų suma (PSO-PCDD/F-TEQ) (28)

Dioksinų ir dioksinų tipo pcb suma (PSO-PCDD/F-PCB-TEQ) (28)

PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ir PCB180 suma (ICES – 6) (28)

5.1

Mėsa ir mėsos produktai (išskyrus valgomuosius subproduktus), pagaminti iš (6):

 

 

 

—  galvijų ir avių,

2,0 pg/g riebalų (29)

4,0 pg/g riebalų (29)

40 ng/g riebalų (29)

—  naminių paukščių,

1,75 pg/g riebalų (29)

3,0 pg/g riebalų (29)

40 ng/g riebalų (29)

—  kiaulių

1,0 pg/g riebalų (29)

1,25 pg/g riebalų (29)

40 ng/g riebalų (29)

▼M13

5.2

5.1 punkte nurodytų sausumos gyvūnų kepenys, išskyrus avis ir jų šalutinių produktų gaminius

0,30 pg/g drėgno svorio

0,50 pg/g drėgno svorio

3,0 ng/g drėgno svorio

 

Avių kepenys ir jų šalutinių produktų gaminiai

1,25 pg/g drėgno svorio

2,00 pg/g drėgno svorio

3,0 ng/g drėgno svorio

▼M19

5.3

Žuvų raumenų mėsa, žuvininkystės produktai ir jų gaminiai (22)  (30), išskyrus

— laisvėje sužvejotus ungurius,

— laisvėje sužvejotus paprastuosius dygliaryklius (Squalus acanthias),

— laisvėje sužvejotas gėlavandenes žuvis, išskyrus gėlame vandenyje sužvejotas diadromines žuvis,

— žuvų kepenis ir jų šalutinių produktų gaminius,

— jūros gyvūnų taukus.

Didžiausia leidžiamoji koncentracija vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (39). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai.

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

6,5 pg/g drėgno produkto svorio

75 ng/g drėgno produkto svorio

▼M9

5.4

Laisvėje sužvejotų gėlavandenių žuvų, išskyrus gėlame vandenyje sužvejotas diadromines žuvis, raumenų mėsa ir jos gaminiai (22)

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

6,5 pg/g drėgno produkto svorio

125 ng/g drėgno produkto svorio

▼M19

5.4a

Laisvėje sužvejotų paprastųjų dygliaryklių (Squalus acanthias) raumenų mėsa ir jų produktai (30)

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

6,5 pg/g drėgno produkto svorio

200 ng/g drėgno produkto svorio

▼M9

5.5

Laisvėje sužvejotų ungurių (Anguilla anguilla) raumenų mėsa ir jų gaminiai

3,5 pg/g drėgno produkto svorio

10,0 pg/g drėgno produkto svorio

300 ng/g drėgno produkto svorio

5.6

Žuvų kepenys ir jų šalutinių produktų gaminiai, išskyrus 5.7 punkte nurodytus jūros gyvūnų taukus

20,0 pg/g drėgno produkto svorio (33)

200 ng/g drėgno produkto svorio (33)

5.7

Jūros gyvūnų taukai (žuvų kūno taukai, žuvų kepenų taukai ir kitų jūros organizmų taukai, skirti maistui)

1,75 pg/g riebalų

6,0 pg/g riebalų

200 ng/g riebalų

5.8

Žalias pienas (6) ir pieno produktai (6), įskaitant sviesto riebalus

2,5 pg/g riebalų (29)

5,5 pg/g riebalų (29)

40 ng/g riebalų (29)

5.9

Vištų kiaušiniai ir kiaušinių gaminiai (6)

2,5 pg/g riebalų (29)

5,0 pg/g riebalų (29)

40 ng/g riebalų (29)

5.10

Šių gyvūnų riebalai:

 

 

 

—  galvijų ir avių,

2,5 pg/g riebalų

4,0 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

—  naminių paukščių,

1,75 pg/g riebalų

3,0 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

—  kiaulių

1,0 pg/g riebalų

1,25 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

5.11

Sumaišyti gyvūnų riebalai

1,5 pg/g riebalų

2,50 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

5.12

Augalinis aliejus ir riebalai

0,75 pg/g riebalų

1,25 pg/g riebalų

40 ng/g riebalų

5.13

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai (4)

0,1 pg/g drėgno produkto svorio

0,2 pg/g drėgno produkto svorio

1,0 ng/g drėgno produkto svorio

▼M226 skirsnis.  Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Maisto produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pirenas, benz(a)antracenas, benzo(b)fluorantenas ir chrizenas

Benzo(a)pirenas

Benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno bendras kiekis (40)

6.1.1

Aliejai ir riebalai (išskyrus kakavos sviestą ir kokosų aliejų), skirti tiesiogiai žmonėms vartoti arba vartojami kaip maisto produktų sudedamosios dalys

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakavos pupelės ir iš jų gaminami produktai, išskyrus 6.1.11 punkte nurodytus produktus

5,0 μg/kg riebalų nuo 2013 4 1

35,0 μg/kg riebalų nuo 2013 4 1 iki 2015 3 31

30,0 μg/kg riebalų nuo 2015 4 1

▼M22

6.1.3

Kokosų aliejus, skirtas tiesiogiai žmonėms vartoti arba vartojamas kaip maisto produktų sudedamoji dalis

2,0

20,0

6.1.4

Rūkyta mėsa ir rūkytos mėsos gaminiai

5,0 iki 2014 8 31

2,0 nuo 2014 9 1

30,0 nuo 2012 9 1 iki 2014 8 31

12,0 nuo 2014 9 1

6.1.5

Rūkytos žuvies raumenų mėsa ir rūkyti žuvininkystės produktai (22) (31), išskyrus 6.1.6 ir 6.1.7 punktuose nurodytus žuvininkystės produktus. Didžiausia leidžiamoji koncentracija rūkytuose vėžiagyviuose taikoma galūnių ir pilvo raumenų mėsai (40). Jei tai rūkyti krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – taikoma galūnių raumenų mėsai.

5,0 iki 2014 8 31

2,0 nuo 2014 9 1

30,0 nuo 2012 9 1 iki 2014 8 31

12,0 nuo 2014 9 1

6.1.6

Rūkyti šprotai ir konservuoti rūkyti šprotai (22) (42) (Sprattus sprattus); rūkytos Baltijos silkės ≤ 14 cm ilgio ir konservuotos rūkytos Baltijos silkės ≤ 14 cm ilgio (22) (42) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (džiovintos pelamidės, Katsuwonus pelamis); dvigeldžiai moliuskai (švieži, atšaldyti ar sušaldyti) (23); termiškai apdorota mėsa ir termiškai apdorotos mėsos produktai (41), parduodami galutiniam vartotojui

5,0

30,0

6.1.7

Dvigeldžiai moliuskai (40) (rūkyti)

6,0

35,0

6.1.8

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (25)

1,0

1,0

6.1.9

Pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniai kūdikiams, įskaitant pieno mišinius kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo ir tolesnio maitinimo pieno mišinius ►M20   (3)  ◄  (25)

1,0

1,0

6.1.10

Tik kūdikiams skirti specialiosios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai ►M20   (3)  ◄  (25)

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakavos skaidulos ir iš kakavos skaidulų gaminami produktai, skirti vartoti kaip maisto produktų sudedamosios dalys

3,0

15,0

6.1.12

Bananų traškučiai

2,0

20,0

6.1.13

Maisto papildai, kurių sudėtyje yra augalų ir jų preparatų (34) (*6) (*7)

Maisto papildai, kurių sudėtyje yra pikio, bičių pienelio, vingrutės arba jų preparatų (34)

10,0

50,0

6.1.14

Džiovinti prieskoniniai augalai

10,0

50,0

6.1.15

Rūkyti prieskoniai, išskyrus kardamonus ir rūkytas paprikas (Capsicum spp.)

10,0

50,0

▼M117 dalis.  Melaminas ir jo panašios struktūros analogai

Maisto produktai

Didžiausia leistina koncentracija

(mg/kg)

7.1.

Melaminas

 

7.1.1.

Maistas, išskyrus pradinius mišinius kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinius kūdikiams (43)

2,5

7.1.2.

Pradinių mišinių kūdikiams milteliai ir tolesnio maitinimo mišinių kūdikiams milteliai

1

▼M178 skirsnis.  Savieji augalų toksinai

▼C1

Maisto produktai (51)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija g/kg

8.1

Eruko rūgštis, įskaitant eruko rūgštį, chemiškai sujungtą riebaluose

 

8.1.1

Augaliniai aliejai ir riebalai, pateikiami rinkai galutiniam vartotojui arba naudoti kaip maisto produktų, išskyrus judrų aliejų, garstyčių aliejų ir agurklių aliejų, sudedamąją dalį

20,0

8.1.2

Judrų aliejus, garstyčių aliejus (51) ir agurklių aliejus

50,0

8.1.3

Garstyčios (uždaras)

35,0

▼M26Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (μg/kg)

8.2

Tropano alkaloidai (*5)

 

 

Atropinas

Skopolaminas

8.2.1

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas, kurių sudėtyje yra sorų, sorgų, grikių arba iš jų gautų produktų (25)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

▼M29

8.3

Cianido rūgštis, įskaitant cianido rūgštį, chemiškai sujungtą cianogeniniuose glikoziduose

 

8.3.1

Rinkai pateikti galutiniam vartotojui skirti neperdirbti, sveiki, smulkinti, malti, skaldyti, kapoti abrikosų branduoliai (49) (50)

20,0

(*1)   Didžiausia leidžiamoji koncentracija – eruko rūgšties koncentracija, apskaičiuota pagal bendrą riebalų rūgščių kiekį maisto produkto riebalų sudedamojo dalyje.

(

*2

)   Mėginiai imami pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 12) I priedo B punktą.

Analizė atliekama mikroskopiniu tyrimu.

(*3)   12 skalsių alkaloidų – ergokristino ir ergokristinino, ergotamino ir ergotaminino, ergokriptino ir ergokriptinino, ergometrino ir ergometrinino, ergozino ir ergozinino, ergokornino ir ergokorninino – suma.

(*4)   Tinkama ir pasiekiama didžiausia leidžiamoji koncentracija, kuria užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga, šių atitinkamų kategorijų maisto produktuose svarstoma iki 2017 m. liepos 1 d.

(*5)   Nurodyti tropano alkaloidai yra atropinas ir skopolaminas. Atropinas yra (-)-hiosciamino ir (-)-skopolamino raceminis mišinys, iš jų tik (-)-hiosciamino enantiomerui būdingas anticholinerginis poveikis. Kadangi dėl analitinių priežasčių ne visada yra įmanoma atskirti hiosciamino enantiomerus, nustatyta didžiausia leidžiamoji atropino ir skopolamino koncentracija.

(*6)   Augalų preparatai yra iš augalų (pvz., iš sveikų augalų, augalų dalių, susmulkintų ar supjaustytų augalų), taikant įvairius procesus (pvz., spaudimą, slėgimą, ekstrahavimą, frakcionavimą, distiliavimą, koncentravimą, džiovinimą ir fermentavimą) gauti preparatai. Ši apibrėžtis apima susmulkintus ar miltelių pavidalo augalus, augalų dalis, dumblius, grybus, kerpes, tinktūras, ekstraktus, eterinius aliejus (išskyrus 6.1.1 punkte nurodytus augalinius aliejus), išspaustas sultis ir perdirbtus augalinius eksudatus.

(*7)   Didžiausia leidžiamoji koncentracija netaikoma maisto papildams, kurių sudėtyje yra augalinių aliejų. Aliejui, kuris naudojamas kaip maisto papildų sudedamoji dalis, taikoma 6.1.1 punkte nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.

(1)   Kalbant apie vaisius, daržoves ir grūdus, nuoroda yra daroma į atitinkamai kategorijai priskiriamus maisto produktus, kaip apibrėžia 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 178/2006 (OL L 29, 2006 2 2, p. 3). Tai reiškia, inter alia, kad grikiai (Fagopyrum sp) yra priskiriami „grūdams“, o grikių produktai – „grūdų produktams“. ►M3  Didžiausia leistina koncentracija vaisiuose netaikytina medžių riešutams. ◄

(2)   Didžiausios leistinos koncentracijos nėra taikomos šviežiems špinatams, kurie turi būti perdirbami ir kurie iš lauko dideliais kiekiais yra vežami tiesiai į perdirbimo įmonę.

(3)   Šios kategorijos maisto produktai, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(4)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma vartoti paruoštiems produktams (parduodamiems kaip tokiems arba paruoštiems pagal gamintojo instrukcijas).

(5)    ►M5  Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma žemės riešutų ir riešutų valgomajai daliai. Jei tiriami negliaudyti žemės riešutai ir riešutai, apskaičiuojant aflatoksino koncentraciją laikoma, kad visi teršalai, išskyrus bertoletijų atveju, yra valgomojoje dalyje. ◄

(6)   Šios kategorijos maisto produktai yra apibrėžti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 226, 2004 6 25, p. 22).

(7)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma sausajai medžiagai. Sausoji medžiaga nustatoma remiantis Reglamentu (EB) Nr. 401/2006.

(8)   Didžiausia leistina koncentracija, kalbant apie pieno ir pieno produktus, nurodoma paruoštiems vartoti produktams (kuriais prekiaujama kaip tokiais arba produktams, paruoštiems pagal gamintojo pateiktas instrukcijas), o kalbant apie kitus produktus, išskyrus pieną ir pieno produktus, – sausajai medžiagai. Sausoji medžiaga nustatoma remiantis Reglamentu (EB) Nr. 401/2006.

(9)   Vynas ir putojantis vynas, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(10)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma produktams, pagamintiems iš 2005 m. derliaus.

(

11

)   Šios kategorijos maisto produktai, kaip apibrėžta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).

Didžiausia leidžiamoji ochratoksino A (OTA) koncentracija šiuose gėrimuose priklauso nuo vyno ir (arba) vynuogių misos proporcijos galutiniame produkte.

(12)   Šios kategorijos maisto produktai apibrėžti 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 10, 2002 1 12, p. 58).

(13)   Šios kategorijos maisto produktai apibrėžti 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1576/89, nustatančiame bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles (OL L 160, 1989 6 12, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Protokolu dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos.

(14)   Kūdikiai ir maži vaikai, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(15)   Taikant 2.4, 2.5 ir 2.7 punktuose nustatytas didžiausias leistinas deoksinivalenolio, zearalenono, toksinų T-2 ir HT-2 koncentracijas, ryžiai nepriskiriami „grūdams“, o ryžių produktai nepriskiriami „grūdų produktams“.

(

16

)   Didžiausia leidžiamoji koncentracija yra taikoma neperdirbtiems grūdams, pateiktiems į rinką pirmojo etapo perdirbimui.

„Pirmojo etapo perdirbimas“ reiškia bet kokį fizinį ar terminį grūdų apdorojimą, išskyrus džiovinimą. Valymo, įskaitant šveitimą, rūšiavimo ir džiovinimo procesai nepriskiriami „pirmojo etapo perdirbimui“, jei po valymo bei rūšiavimo visas grūdas lieka nepažeistas.

Šveitimas yra grūdų valymas smarkiai grandant ir (arba) šlifuojant.

Jei šveičiami grūdai, kuriuose yra skalsių skleročių, prieš šveitimą grūdams turi būti atliekamas pirmojo etapo valymas. Prieš malant atliekamas šveitimas kartu su dulkių aspiratoriumi, po kurio rūšiuojama pagal spalvą.

Integruotos gamybos ir perdirbimo sistemos – sistemos, pagal kurias visų gaunamų siuntų grūdai valomi, rūšiuojami ir perdirbami toje pačioje įmonėje. Tokiose integruotose gamybos ir perdirbimo sistemose didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma neperdirbtiems grūdams po valymo bei rūšiavimo, bet iki pirmojo etapo perdirbimo.

Maisto tvarkymo subjektai užtikrina atitiktį, taikydami RVASVT sistemą, pagal kurią šiame svarbiajame valdymo taške nustatoma ir įgyvendinama veiksminga stebėsenos tvarka.

(17)   Didžiausia leistina koncentracija nuo 2005–2006 prekybos metų taikoma grūdams, išaugintiems ir perimtiems remiantis 2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 824/2000, nustatančiu intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (OL L 100, 2000 4 20, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1068/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 65).

(18)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma nuo 2007 m. spalio 1 d.

(19)   Makaronai (sausi) reiškia makaronus, kuriuose esantis vanduo sudaro apytikriai 12 %.

(20)   Didžiausia leistina koncentracija pradedama taikyti nuo 2007 m. spalio 1 d.

(21)   Šiai kategorijai priklauso žuvys, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 (OL L 17, 2000 1 21, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos steigimo sutarčių pakeitimais (OL L 236, 2003 9 23, p. 33), 1 straipsnyje esančio sąrašo a punkte nurodytoje kategorijoje, išskyrus KN 0302 70 00 kodu pažymėtas žuvų kepenis. Džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams maisto produktams taikoma 2 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 2 dalis.

(22)   Jei žuvis valgoma visa, didžiausia leistina koncentracija taikoma visai žuviai.

(23)   maisto produktai, priskiriami 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1) I priedo sąrašo atitinkamai c ir i punktuose nurodytoms kategorijoms (rūšys nurodytos atitinkamame įraše). Džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams maisto produktams taikomos 2 straipsnio 1 ir 2 dalys. Pecten maximus atveju, didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma tik pritraukiamiesiems raumenims ir lytinėms liaukoms.

(24)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma nuplautų vaisių ar daržovių atskirtoms valgomoms dalims.

(25)   Didžiausia leistina koncentracija į prekybą pateiktuose produktuose.

(26)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma skystam produktui, kuriame sausosios medžiagos kiekis sudaro 40 %, o tai atitinka 50 μg/kg sausųjų medžiagų didžiausią leistiną koncentraciją. Koncentraciją reikia proporcingai tikslinti, atsižvelgiant į produktų sausosios medžiagos kiekį.

(

27

)   

►M9

 Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo faktorius (PSO-TEF), ir dioksinų bei dioksinų tipo PCB suma (PCDD, PCDF ir polichlorintų bifenilų (PCB) suma, išreikšta PSO toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO-TEF). PSO TEF, skirti žmonėms keliamai rizikai vertinti, pagrįsti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tarptautinės cheminės saugos programos (IPCS) specialistų posėdžio, surengto 2005 m. birželio mėn. Ženevoje, išvadomis (

Martin van den Berg et al

.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)

)Giminingas junginysTEF vertė

Dibenzo-p-dioksinai (PCDDs)

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibenzofuranai (PCDF)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4, 6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF:0,0003

Dioksinų tipo PCB: ne orto PCB + mono-orto PCB Ne orto PCB

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono orto PCB

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Vartojamos santrumpos: T – tetra; Pe – penta; Hx – heksa; Hp – hepta; O – okta; CDD – chlordibenzodioksinas; CDF – chlordibenzofuranas; CB – chlorbifenilas.

 ◄

(28)   Viršutinės ribinės koncentracijos: viršutinės ribinės koncentracijos apskaičiuojamos darant prielaidą, kad visi skirtingų giminingų junginių dydžiai, mažesni už kiėkybinio nustatymo ribą, yra lygūs kiekybinio nustatymo ribai.

(

29

)   

►M9

 Didžiausia leidžiamoji koncentracija riebaluose netaikoma maisto produktams, kuriuose riebalų yra mažiau negu 2 % Maisto produktuose, kuriuose riebalų mažiau negu 2 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte – koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamąją koncentraciją maiste, kuriame riebalų yra 2 %, apskaičiuojama remiantis didžiausia leidžiamąja koncentracija riebaluose taikant šią formulę:

didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte tais atvejais, kai maisto produktuose yra mažiau negu 2 % riebalų, yra lygi didžiausiai leidžiamajai koncentracijai to maisto produkto riebaluose, padaugintai iš 0,02.

 ◄

(30)   Šiai kategorijai priklauso maisto produktai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 1 straipsnio sąrašo a, b, c, e ir f punktuose nurodytose kategorijose, išskyrus 5.11 punkte nurodytas žuvų kepenis.

(31)   Šios kategorijos maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 I priedo sąrašo b, c ir i punktuose nurodytose kategorijose.

(32)   Išimtis taikoma tik kukurūzams, kurių paskirtis yra aiškiai, t. y. ženklinant, nurodyta, kad jie skirti naudoti tik drėgnojo smulkinimo procese (krakmolo gamybai).

(33)   Konservuotos žuvies kepenyse esantis didžiausias leistinas kiekis taikomas visam valgomajam konservų dėžutės turiniui.

(34)   Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.

(35)   Aliejinių augalų sėklos, kurioms priskiriami KN kodai 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 ir antriniai produktai, kuriems priskiriamas KN kodas 1208 ; melionų sėkloms priskiriamas KN kodas ex 1207 99 .

(36)   Jei jų antriniai (perdirbti) produktai yra pagaminti vien tik arba beveik vien tik iš nurodytų riešutų, nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinkamuose riešutuose taip pat taikoma antriniams (perdirbtiems) produktams. Kitais atvejais antriniams (perdirbtiems) produktams taikoma 2 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 2 dalis.

(37)   Didžiausia leistina koncentracija taikoma gautam grynam ir neskiestam ekstraktui; 1 kg ekstrakto gaunamas iš 3–4 kg saldymedžio šaknies.

(38)   Didžiausia leidžiamoji koncentracija lapinėse daržovėse netaikoma šviežioms prieskoninėms žolėms (kurių klasifikacinis KN kodas yra 0256000, ir kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priede).

(39)   Galūnių ir pilvo raumenų mėsa. Į šią apibrėžtį neįtrauktos vėžiagyvių galvakrūtinės. Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – galūnių raumenų mėsa.

(40)   Apatinė ribinė koncentracija apskaičiuojama darant prielaidą, kad visi keturių medžiagų dydžiai, mažesni už kiekybinio nustatymo ribą, yra lygūs nuliui.

(41)   Termiškai apdorojama mėsa ir mėsos gaminiai, kuriuose gali susiformuoti PAA, t. y. skirti kepti ant grotelių ir kepsninėse.

(42)   Konservuotų produktų atveju tiriamas visas konservų dėžutės turinys. Viso sudėtinio produkto didžiausios leidžiamosios koncentracijos atveju taikomi 2 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 straipsnio 2 dalis.

(43)   Didžiausia leistina koncentracija netaikoma maistui, kai gali būti įrodyta, kad didesnė nei 2,5 mg/kg melamino koncentracija jame atsirado dėl leidžiamo naudoti insekticido ciromazino. Melamino koncentracija neviršija ciromazino koncentracijos.

(44)   Konkrečių kakavos ir šokolado produktų apibrėžtys nustatytos 2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų (OL L 197, 2000 8 3, p. 19) I priedo A. 2, 3 ir 4 punktuose.

(45)   As (III) ir As (V) suma.

(46)   Ryžiai, lukštenti ryžiai, nulukštenti ryžiai ir plikyti ryžiai, kaip apibrėžta Kodekso standarte Nr. 198–1995.

(47)   Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma be vidaus organų parduodamiems gyvūnams.

(48)   Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.

(49)   „Neperdirbti produktai“, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

(50)   „Pateikimas rinkai“ ir „galutinis vartotojas“, kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(51)    ►C1  Kompetentingai institucijai pritariant didžiausia leidžiamoji koncentracija netaikoma vietoje gaminamam ir vartojamam garstyčių aliejui. ◄( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25.

( 2 ) OL L 70, 2006 3 9, p. 12.

( 3 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 32.

( 4 ) OL L 77, 2001 3 16, p. 14. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/4/EB (OL L 19, 2005 1 21, p. 50).

( 5 ) OL L 42, 2004 2 13, p. 16.

( 6 ) OL L 34, 2005 2 8, p. 15.

( 7 ) 2014 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009 (OL L 242, 2014 8 14, p. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( *1 ) Didžiausia leidžiamoji koncentracija – eruko rūgšties koncentracija, apskaičiuota pagal bendrą riebalų rūgščių kiekį maisto produkto riebalų sudedamojo dalyje.

( *2 ) Mėginiai imami pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 12) I priedo B punktą.

Analizė atliekama mikroskopiniu tyrimu.

( *3 ) 12 skalsių alkaloidų – ergokristino ir ergokristinino, ergotamino ir ergotaminino, ergokriptino ir ergokriptinino, ergometrino ir ergometrinino, ergozino ir ergozinino, ergokornino ir ergokorninino – suma.

( *4 ) Tinkama ir pasiekiama didžiausia leidžiamoji koncentracija, kuria užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga, šių atitinkamų kategorijų maisto produktuose svarstoma iki 2017 m. liepos 1 d.

( *5 ) Nurodyti tropano alkaloidai yra atropinas ir skopolaminas. Atropinas yra (-)-hiosciamino ir (-)-skopolamino raceminis mišinys, iš jų tik (-)-hiosciamino enantiomerui būdingas anticholinerginis poveikis. Kadangi dėl analitinių priežasčių ne visada yra įmanoma atskirti hiosciamino enantiomerus, nustatyta didžiausia leidžiamoji atropino ir skopolamino koncentracija.

( *6 ) Augalų preparatai yra iš augalų (pvz., iš sveikų augalų, augalų dalių, susmulkintų ar supjaustytų augalų), taikant įvairius procesus (pvz., spaudimą, slėgimą, ekstrahavimą, frakcionavimą, distiliavimą, koncentravimą, džiovinimą ir fermentavimą) gauti preparatai. Ši apibrėžtis apima susmulkintus ar miltelių pavidalo augalus, augalų dalis, dumblius, grybus, kerpes, tinktūras, ekstraktus, eterinius aliejus (išskyrus 6.1.1 punkte nurodytus augalinius aliejus), išspaustas sultis ir perdirbtus augalinius eksudatus.

( *7 ) Didžiausia leidžiamoji koncentracija netaikoma maisto papildams, kurių sudėtyje yra augalinių aliejų. Aliejui, kuris naudojamas kaip maisto papildų sudedamoji dalis, taikoma 6.1.1 punkte nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.

( 9 ) Kalbant apie vaisius, daržoves ir grūdus, nuoroda yra daroma į atitinkamai kategorijai priskiriamus maisto produktus, kaip apibrėžia 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 178/2006 (OL L 29, 2006 2 2, p. 3). Tai reiškia, inter alia, kad grikiai (Fagopyrum sp) yra priskiriami „grūdams“, o grikių produktai – „grūdų produktams“. ►M3  Didžiausia leistina koncentracija vaisiuose netaikytina medžių riešutams. ◄

( 10 ) Didžiausios leistinos koncentracijos nėra taikomos šviežiems špinatams, kurie turi būti perdirbami ir kurie iš lauko dideliais kiekiais yra vežami tiesiai į perdirbimo įmonę.

( 11 ) Šios kategorijos maisto produktai, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

( 12 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma vartoti paruoštiems produktams (parduodamiems kaip tokiems arba paruoštiems pagal gamintojo instrukcijas).

( 13 ►M5  Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma žemės riešutų ir riešutų valgomajai daliai. Jei tiriami negliaudyti žemės riešutai ir riešutai, apskaičiuojant aflatoksino koncentraciją laikoma, kad visi teršalai, išskyrus bertoletijų atveju, yra valgomojoje dalyje. ◄

( 14 ) Šios kategorijos maisto produktai yra apibrėžti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 226, 2004 6 25, p. 22).

( 15 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma sausajai medžiagai. Sausoji medžiaga nustatoma remiantis Reglamentu (EB) Nr. 401/2006.

( 16 ) Didžiausia leistina koncentracija, kalbant apie pieno ir pieno produktus, nurodoma paruoštiems vartoti produktams (kuriais prekiaujama kaip tokiais arba produktams, paruoštiems pagal gamintojo pateiktas instrukcijas), o kalbant apie kitus produktus, išskyrus pieną ir pieno produktus, – sausajai medžiagai. Sausoji medžiaga nustatoma remiantis Reglamentu (EB) Nr. 401/2006.

( 17 ) Vynas ir putojantis vynas, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

( 18 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma produktams, pagamintiems iš 2005 m. derliaus.

( 19 ) Šios kategorijos maisto produktai, kaip apibrėžta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).

Didžiausia leidžiamoji ochratoksino A (OTA) koncentracija šiuose gėrimuose priklauso nuo vyno ir (arba) vynuogių misos proporcijos galutiniame produkte.

( 20 ) Šios kategorijos maisto produktai apibrėžti 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 10, 2002 1 12, p. 58).

( 21 ) Šios kategorijos maisto produktai apibrėžti 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1576/89, nustatančiame bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles (OL L 160, 1989 6 12, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Protokolu dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos.

( 22 ) Kūdikiai ir maži vaikai, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

( 23 ) Taikant 2.4, 2.5 ir 2.7 punktuose nustatytas didžiausias leistinas deoksinivalenolio, zearalenono, toksinų T-2 ir HT-2 koncentracijas, ryžiai nepriskiriami „grūdams“, o ryžių produktai nepriskiriami „grūdų produktams“.

( 24 ) Didžiausia leidžiamoji koncentracija yra taikoma neperdirbtiems grūdams, pateiktiems į rinką pirmojo etapo perdirbimui.

„Pirmojo etapo perdirbimas“ reiškia bet kokį fizinį ar terminį grūdų apdorojimą, išskyrus džiovinimą. Valymo, įskaitant šveitimą, rūšiavimo ir džiovinimo procesai nepriskiriami „pirmojo etapo perdirbimui“, jei po valymo bei rūšiavimo visas grūdas lieka nepažeistas.

Šveitimas yra grūdų valymas smarkiai grandant ir (arba) šlifuojant.

Jei šveičiami grūdai, kuriuose yra skalsių skleročių, prieš šveitimą grūdams turi būti atliekamas pirmojo etapo valymas. Prieš malant atliekamas šveitimas kartu su dulkių aspiratoriumi, po kurio rūšiuojama pagal spalvą.

Integruotos gamybos ir perdirbimo sistemos – sistemos, pagal kurias visų gaunamų siuntų grūdai valomi, rūšiuojami ir perdirbami toje pačioje įmonėje. Tokiose integruotose gamybos ir perdirbimo sistemose didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma neperdirbtiems grūdams po valymo bei rūšiavimo, bet iki pirmojo etapo perdirbimo.

Maisto tvarkymo subjektai užtikrina atitiktį, taikydami RVASVT sistemą, pagal kurią šiame svarbiajame valdymo taške nustatoma ir įgyvendinama veiksminga stebėsenos tvarka.

( 25 ) Didžiausia leistina koncentracija nuo 2005–2006 prekybos metų taikoma grūdams, išaugintiems ir perimtiems remiantis 2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 824/2000, nustatančiu intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (OL L 100, 2000 4 20, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1068/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 65).

( 26 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma nuo 2007 m. spalio 1 d.

( 27 ) Makaronai (sausi) reiškia makaronus, kuriuose esantis vanduo sudaro apytikriai 12 %.

( 28 ) Didžiausia leistina koncentracija pradedama taikyti nuo 2007 m. spalio 1 d.

( 29 ) Šiai kategorijai priklauso žuvys, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 (OL L 17, 2000 1 21, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos steigimo sutarčių pakeitimais (OL L 236, 2003 9 23, p. 33), 1 straipsnyje esančio sąrašo a punkte nurodytoje kategorijoje, išskyrus KN 0302 70 00 kodu pažymėtas žuvų kepenis. Džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams maisto produktams taikoma 2 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 2 dalis.

( 30 ) Jei žuvis valgoma visa, didžiausia leistina koncentracija taikoma visai žuviai.

( 31 ) maisto produktai, priskiriami 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1) I priedo sąrašo atitinkamai c ir i punktuose nurodytoms kategorijoms (rūšys nurodytos atitinkamame įraše). Džiovintiems, atskiestiems, perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams maisto produktams taikomos 2 straipsnio 1 ir 2 dalys. Pecten maximus atveju, didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma tik pritraukiamiesiems raumenims ir lytinėms liaukoms.

( 32 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma nuplautų vaisių ar daržovių atskirtoms valgomoms dalims.

( 33 ) Didžiausia leistina koncentracija į prekybą pateiktuose produktuose.

( 34 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma skystam produktui, kuriame sausosios medžiagos kiekis sudaro 40 %, o tai atitinka 50 μg/kg sausųjų medžiagų didžiausią leistiną koncentraciją. Koncentraciją reikia proporcingai tikslinti, atsižvelgiant į produktų sausosios medžiagos kiekį.

( 35 ) Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo faktorius (PSO-TEF), ir dioksinų bei dioksinų tipo PCB suma (PCDD, PCDF ir polichlorintų bifenilų (PCB) suma, išreikšta PSO toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO-TEF). PSO TEF, skirti žmonėms keliamai rizikai vertinti, pagrįsti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tarptautinės cheminės saugos programos (IPCS) specialistų posėdžio, surengto 2005 m. birželio mėn. Ženevoje, išvadomis (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))

Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo faktorius (PSO-TEF), ir dioksinų bei dioksinų tipo PCB suma (PCDD, PCDF ir polichlorintų bifenilų (PCB) suma, išreikšta PSO toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO-TEF). PSO TEF, skirti žmonėms keliamai rizikai vertinti, pagrįsti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tarptautinės cheminės saugos programos (IPCS) specialistų posėdžio, surengto 2005 m. birželio mėn. Ženevoje, išvadomis (

Martin van den Berg et al

.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)

)Giminingas junginysTEF vertė

Dibenzo-p-dioksinai (PCDDs)

2,3,7,8-TCDD1 1,2,3,7,8-PeCDD1 1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01 OCDD0,0003

Dibenzofuranai (PCDF)

2,3,7,8-TCDF0,1 1,2,3,7,8-PeCDF0,03 2,3,4,7,8-PeCDF0,3 1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1 2,3,4, 6,7,8-HxCDF0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01 OCDF:0,0003

Dioksinų tipo PCB: ne orto PCB + mono-orto PCB

Ne orto PCB

PCB 770,0001 PCB 810,0003 PCB 1260,1 PCB 1690,03

Mono orto PCB

PCB 1050,00003 PCB 1140,00003 PCB 1180,00003 PCB 1230,00003 PCB 1560,00003 PCB 1570,00003 PCB 1670,00003 PCB 1890,00003

Vartojamos santrumpos: T – tetra; Pe – penta; Hx – heksa; Hp – hepta; O – okta; CDD – chlordibenzodioksinas; CDF – chlordibenzofuranas; CB – chlorbifenilas.

 ◄

( 36 ) Viršutinės ribinės koncentracijos: viršutinės ribinės koncentracijos apskaičiuojamos darant prielaidą, kad visi skirtingų giminingų junginių dydžiai, mažesni už kiėkybinio nustatymo ribą, yra lygūs kiekybinio nustatymo ribai.

( 37 ) Didžiausia leidžiamoji koncentracija riebaluose netaikoma maisto produktams, kuriuose riebalų yra mažiau negu 2 % Maisto produktuose, kuriuose riebalų mažiau negu 2 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte – koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamąją koncentraciją maiste, kuriame riebalų yra 2 %, apskaičiuojama remiantis didžiausia leidžiamąja koncentracija riebaluose taikant šią formulę:

Didžiausia leidžiamoji koncentracija riebaluose netaikoma maisto produktams, kuriuose riebalų yra mažiau negu 2 % Maisto produktuose, kuriuose riebalų mažiau negu 2 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte – koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamąją koncentraciją maiste, kuriame riebalų yra 2 %, apskaičiuojama remiantis didžiausia leidžiamąja koncentracija riebaluose taikant šią formulę:

didžiausia leidžiamoji koncentracija produkte tais atvejais, kai maisto produktuose yra mažiau negu 2 % riebalų, yra lygi didžiausiai leidžiamajai koncentracijai to maisto produkto riebaluose, padaugintai iš 0,02.

 ◄

( 38 ) Šiai kategorijai priklauso maisto produktai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 1 straipsnio sąrašo a, b, c, e ir f punktuose nurodytose kategorijose, išskyrus 5.11 punkte nurodytas žuvų kepenis.

( 39 ) Šios kategorijos maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 I priedo sąrašo b, c ir i punktuose nurodytose kategorijose.

( 40 ) Išimtis taikoma tik kukurūzams, kurių paskirtis yra aiškiai, t. y. ženklinant, nurodyta, kad jie skirti naudoti tik drėgnojo smulkinimo procese (krakmolo gamybai).

( 41 ) Konservuotos žuvies kepenyse esantis didžiausias leistinas kiekis taikomas visam valgomajam konservų dėžutės turiniui.

( 42 ) Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.

( 43 ) Aliejinių augalų sėklos, kurioms priskiriami KN kodai 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 ir antriniai produktai, kuriems priskiriamas KN kodas 1208 ; melionų sėkloms priskiriamas KN kodas ex 1207 99 .

( 44 ) Jei jų antriniai (perdirbti) produktai yra pagaminti vien tik arba beveik vien tik iš nurodytų riešutų, nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinkamuose riešutuose taip pat taikoma antriniams (perdirbtiems) produktams. Kitais atvejais antriniams (perdirbtiems) produktams taikoma 2 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 2 dalis.

( 45 ) Didžiausia leistina koncentracija taikoma gautam grynam ir neskiestam ekstraktui; 1 kg ekstrakto gaunamas iš 3–4 kg saldymedžio šaknies.

( 46 ) Didžiausia leidžiamoji koncentracija lapinėse daržovėse netaikoma šviežioms prieskoninėms žolėms (kurių klasifikacinis KN kodas yra 0256000, ir kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priede).

( 47 ) Galūnių ir pilvo raumenų mėsa. Į šią apibrėžtį neįtrauktos vėžiagyvių galvakrūtinės. Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – galūnių raumenų mėsa.

( 48 ) Apatinė ribinė koncentracija apskaičiuojama darant prielaidą, kad visi keturių medžiagų dydžiai, mažesni už kiekybinio nustatymo ribą, yra lygūs nuliui.

( 49 ) Termiškai apdorojama mėsa ir mėsos gaminiai, kuriuose gali susiformuoti PAA, t. y. skirti kepti ant grotelių ir kepsninėse.

( 50 ) Konservuotų produktų atveju tiriamas visas konservų dėžutės turinys. Viso sudėtinio produkto didžiausios leidžiamosios koncentracijos atveju taikomi 2 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 straipsnio 2 dalis.

( 51 ) Didžiausia leistina koncentracija netaikoma maistui, kai gali būti įrodyta, kad didesnė nei 2,5 mg/kg melamino koncentracija jame atsirado dėl leidžiamo naudoti insekticido ciromazino. Melamino koncentracija neviršija ciromazino koncentracijos.

( 52 ) Konkrečių kakavos ir šokolado produktų apibrėžtys nustatytos 2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų (OL L 197, 2000 8 3, p. 19) I priedo A. 2, 3 ir 4 punktuose.

( 53 ) As (III) ir As (V) suma.

( 54 ) Ryžiai, lukštenti ryžiai, nulukštenti ryžiai ir plikyti ryžiai, kaip apibrėžta Kodekso standarte Nr. 198–1995.

( 55 ) Didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma be vidaus organų parduodamiems gyvūnams.

( 56 ) Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija.

( 57 ) „Neperdirbti produktai“, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

( 58 ) „Pateikimas rinkai“ ir „galutinis vartotojas“, kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

( 59 ►C1  Kompetentingai institucijai pritariant didžiausia leidžiamoji koncentracija netaikoma vietoje gaminamam ir vartojamam garstyčių aliejui. ◄

Top