EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000D0604-20030701

Consolidated text: Tarybos sprendimas 2000 m. rugsėjo 29 d. dėl Ekonominės politikos komiteto sudėties ir įstatų (2000/604/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/604/2003-07-01

2000D0604 — LT — 01.07.2003 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2000 m. rugsėjo 29 d.

dėl Ekonominės politikos komiteto sudėties ir įstatų

(2000/604/EB)

(OL L 257, 11.10.2000, p.28)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2003 m. birželio 18 d.

  L 158

55

27.6.2003
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2000 m. rugsėjo 29 d.

dėl Ekonominės politikos komiteto sudėties ir įstatų

(2000/604/EB)EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 209 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

Ekonominės politikos komitetas (toliau -Komitetas) buvo įkurtas Tarybos sprendimu 74/122/EEB ( 1 ),

(2)

Komitetas atlieka visas funkcijas iki šiol skirtas Trumpalaikiam ekonominės politikos komitetui, įkurtam 1960 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimu dėl valstybių narių konjunktūrinės politikos koordinavimo ( 2 ), Biudžeto politikos komitetui, įkurtam 1964 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimu dėl valstybių narių kompetentingų Vyriausybinių žinybų bendradarbiavimo biudžetinės politikos srityje ( 3 ), ir Vidutinės trukmės ekonominės politikos komitetui, įkurtam 1964 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimu, įkuriančiu Vidutinės trukmės ekonominės politikos komitetą ( 4 ).

(3)

Komitetas numatytas Sutarties 272 straipsnyje.

(4)

Komiteto įstatai turėtų atspindėti naują įstaigų aplinką, sukurtą įžengus į trečiąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos etapą; kol atliekami reikiami pakeitimai Komiteto veiklai pagerinti ir tiksliau suformuluoti jo uždavinius, būtų tikslinga išlaikyti pagrindinę šio Komiteto struktūrą.

(5)

Komitetui pavestos užduotys nepažeidžia Komisijos teisės rengti rekomendacijas ar teikti nuomones Sutartyje aptariamais klausimais.

(6)

Euro įvedimas sustiprina poreikį glaudžiai koordinuoti valstybių narių ekonominę politiką ir nuolatinę ekonominio funkcionavimo konvergenciją; pagal 1997 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliuciją dėl ekonominės politikos koordinavimo trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape ( 5 ) į sustiprintą ekonominės politikos koordinavimą turėtų įeiti glaudesnis valstybių narių makroekonominių pokyčių stebėjimas bei darbo, produktų ir paslaugų rinkose valstybių narių vykdomos struktūrinės politikos bei išlaidų ir kainų tendencijų kontrolė, pirmiausia atkreipiant dėmesį į jų poveikį užtikrinant nenutrūkstamą ir neinfliacinį augimą bei naujų darbo vietų kūrimą.

(7)

Pagrindinės ekonominės politikos gairės ir daugiašalės priežiūros procedūra, numatyta Sutarties 99 straipsnyje, yra ekonominės politikos koordinavimo centre; nepažeisdamas Ekonomikos ir finansų komiteto uždavinių, Komitetas turėtų teikti paramą formuluojant gaires ir bendradarbiauti daugiašalės priežiūros procedūroje šiame sprendime paminėtose srityse.

(8)

1998 m. birželio 16 d. savo susitikime Kardife Europos Vadovų Taryba pritarė Ekonominės ir finansų tarybos bei ministrų susitikimo šioje Taryboje 1998 m. gegužės 1 d. sprendimui ( 6 ) nustatyti subsidiarumo principą atitinkančią nesudėtingą ekonominės reformos eigos kontrolės tvarką.

(9)

1999 m. birželio 3 d. ir 4 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija pradėjo makroekonominio dialogo procesą Bendrijos lygiu. Šio makroekonominio dialogo tikslas — pagerinti atlyginimų augimo ir makroekonominės politikos sąveiką. Europos Vadovų Tarybą padarė išvadą, kad techninio lygio makroekonominis dialogas turėtų vykti dirbančioje šalyje, pagal Komiteto sistemą paskirtoje bendradarbiaujant su Užimtumo ir darbo rinkos komitetu, kur dalyvavo abiejų komitetų (įskaitant Europos centrinį banką), Komisijos ir Socialinio dialogo makroekonominės grupės atstovai. Komitetas turėtų organizuoti ypač valdžios atstovų indėlį į šio lygio dialogą.

(10)

1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl augimo ir užimtumo ( 7 ) reikalavo sustiprinto ekonominės politikos koordinavimo, kad būtų papildyta tvarka, numatyta naujoje Sutarties antraštinėje dalyje dėl užimtumo, ir pageidavo, kad Užimtumo komitetas dirbtų glaudžiau bendradarbiaudamas su Komitetu.

(11)

Sutartis numato Ekonomikos ir finansų komiteto įsteigimą. Šio komiteto uždaviniai nurodyti šios sutarties 114 straipsnio 2 dalyje. Ekonomikos ir finansų komiteto įstatai buvo priimti 1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos sprendimu ( 8 ). Padedant Tarybai Komitetas turėtų dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Ekonomikos ir finansų komitetu.

(12)

Sutartis reikalauja kurti užimtumo komitetą. Glaudus bendradarbiavimas su šiuo komitetu taip pat reikalingas..

(13)

Komiteto uždavinių aprašymas nepažeidžia būsimų antrinių teisės aktų dėl daugiašalės priežiūros procedūros, numatytos Sutarties 99 straipsnio 5 dalyje.

▼M1

(14)

Valstybės narės, Komisija ir Europos centrinis bankas turėtų būti atitinkamai atstovaujami Komitete. Visi turėtų paskirti po du kandidatus.

▼B

(15)

Komiteto nariai turėtų būti skiriami pagal jų asmeninę kompetenciją ir atlikdami pareigas vadovautis bendraisiais Bendrijos interesais.

(16)

Komiteto pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai. Paprastai ši kadencija neturėtų būti atnaujinama.. Turėtų būti galimybė pratęsti kadenciją, jei į pirmininko postą nėra kito kandidato.

(17)

Europos centrinio banko ir nacionalinių centrinių bankų pareigūnų narystė Komitete nepažeidžia Sutarties 108 straipsnio.

NUSPRENDĖ:1 straipsnis

Šiuo sprendimu priimami Ekonominės politikos komiteto, nurodyto Sutarties 272 straipsnyje („Komitetas“), įstatai.

Įstatų tekstas pateikiamas priede.

2 straipsnis

Tokiu būdu Sprendimas 74/122/EEB netenka galios.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo.

▼M1
PRIEDAS

EKONOMINĖS POLITIKOS KOMITETO ĮSTATAI

I

DALIS

KOMITETO UŽDAVINIAI

1 straipsnis

1.  Nepažeisdamas Sutarties 114 ir 207 straipsnių, Ekonominės politikos komitetas (toliau - Komitetas) padeda Tarybai pasirengti valstybių narių ir Bendrijos ekonominės politikos koordinavimo darbui ir teikia patarimus Komisijai bei Tarybai.

2.  Komitetas padeda pasirengti Tarybos darbui, pateikdamas ekonomines analizes, nuomones apie politikos rekomendacijų metodologiją ir projektų formuluotes, ypač apie struktūrinę augimo potencialo ir užimtumo didinimo Bendrijoje politiką. Šia prasme ypatingas dėmesys kreipiamas į:

a) prekių, kapitalo, paslaugų ir darbo rinkų funkcionavimą, įskaitant darbo užmokesčio, produktyvumo, užimtumo ir konkurencingumo plėtrą,

b) valstybinio sektoriaus vaidmenį ir efektyvumą bei valstybinių finansų ilgalaikį darnumą,

c) tai, kokią reikšmę visai ekonomikai turi konkrečių politikos krypčių, susijusių su aplinka, tyrimais ir tobulinimu bei socialine sanglauda, vykdymas.

3.  Pirmiau minėtose srityse Komitetas, nepažeisdamas Sutarties 114 ir 207 straipsnių, teikia paramą Tarybos darbe, ypač formuluojant ekonominės politikos bendrąsias gaires, ir prisideda prie Sutarties 99 straipsnio 3 dalyje numatytos daugiašalės priežiūros procedūros. Šia prasme Komitetas vadovauja reguliariems šalių patikrinimams, ypač sutelkdamas dėmesį į valstybių narių struktūrines reformas.

4.  Nepažeisdamas Sutarties 130 ir 207 straipsnių, Komitetas prisideda prie Tarybos darbo pagal Sutarties Užimtumo antraštinę dalį.

5.  Komitetas padeda Ekonomikos ir finansų komitetui, ypač tikrindamas trumpalaikę ir vidutinės trukmės makroekonomikos raidą valstybėse narėse ir Bendrijoje, teikdamas analizes ir nuomones daugiausia metodologiniais klausimais, susijusiais su struktūrine ir makroekonomikos politikų sąveika bei darbo užmokesčio augimu valstybėse narėse ir Bendrijoje.

6.  Komitetas pateikia sistemą, pagal kurią makroekonominis Komiteto (įskaitant Europos centrinį banką), Ekonomikos ir finansų komiteto, Užimtumo komiteto, Komisijos ir socialinių partnerių atstovų dialogas vyksta techniniu lygiu.

7.  Kaip numatyta Sutarties 272 straipsnyje, Komisija tariasi su Komitetu dėl Europos Bendrijų bendrojo biudžeto neprivalomųjų išlaidų didžiausios padidėjimo normos.

2 straipsnis

Nuomones Komitetas teikia Tarybos, Komisijos ar Ekonomikos ir finansų komiteto prašymu arba savo iniciatyva.

3 straipsnis

Vykdydamas savo uždavinius Komitetas glaudžiai bendradarbiauja su Ekonomikos ir finansų komitetu teikdamas Tarybai ataskaitas. Bendradarbiaudamas ruošiant ekonominės politikos bendrąsias gaires, Komitetas teiks ataskaitas Ekonomikos ir finansų komitetui. Jis koordinuos savo darbą su Užimtumo komitetu ir kitais komitetais bei darbo grupėmis ruošdamas Tarybos darbą tose srityse, kuriose šie komitetai ir darbo grupės yra kompetentingi.II

DALIS

SUDĖTIS

4 straipsnis

1.  Valstybės narės, Komisija ir Europos centrinis bankas paskiria po du Komiteto narius.

2.  Komiteto nariais renkami vyresnieji pareigūnai, turintys didelę kompetenciją ekonominės ir struktūrinės politikos formulavimo srityje.

5 straipsnis

Atlikdami savo pareigas Komiteto nariai vadovaujasi bendraisiais Bendrijos interesais.III

DALIS

PIRMININKAS IR SEKRETORIATAS

6 straipsnis

1.  Komitetas iš savo narių dvejų metų kadencijai narių balsų dauguma išrenka pirmininką ir pirmininko pavaduotojus, kurių gali būti trys. Paprastai dvejų metų kadencija neatnaujinama.

2.  Pirmininkas perduoda savo balsavimo teisę kitam savo delegacijos nariui.

7 straipsnis

Kai pirmininkas negali atlikti savo pareigų, jį pakeičia vienas iš Komiteto pirmininko pavaduotojų.

8 straipsnis

1.  Komitetui padeda sekretoriatas, kuriam vadovauja sekretorius. Sekretorių ir sekretoriato uždaviniams vykdyti reikiamą personalą skiria Komisija. Sekretorių skiria Komisija, pasikonsultavusi su Komitetu. Vykdydami savo įsipareigojimus Komitetui, sekretorius ir jo personalas dirba vadovaudamiesi Komiteto nustatytomis taisyklėmis.

2.  Komiteto išlaidos įtraukiamos į Komisijos sąmatas.IV

DALIS

PROCEDŪROS

9 straipsnis

Kai reikia balsuoti, nuomonės ar ataskaitos priimamos narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Tačiau, kai patarimas ar nuomonė pareiškiama dėl klausimų, kurių atžvilgiu sprendimą Taryba gali priimti vėliau, centrinių bankų ir Komisijos nariai gali dalyvauti diskusijoje, bet nedalyvauja balsavime. Komitetas taip pat pateikia ataskaitą apie mažumos arba kitokias nuomones, išreikštas diskusijos metu.

10 straipsnis

Paprastai per Komiteto susirinkimus kalbėti gali tik jo nariai. Išskirtiniais atvejais pirmininkas gali sutikti su kitokia tvarka.

11 straipsnis

Konkrečių klausimų nagrinėjimą Komitetas gali pavesti pakomitečiams ar darbo grupėms. Tokioms grupėms pirmininkauja Komiteto narys, kurį skiria Komitetas.

12 straipsnis

Komitetas, pakomitečiai ar darbo grupės gali kreiptis pagalbos į ekspertus.

13 straipsnis

Komitetas šaukiamas pirmininko iniciatyva arba Tarybos, Komisijos ar mažiausiai penkių jo narių prašymu.

14 straipsnis

1.  Komitetui paprastai atstovauja pirmininkas; Komitetas gali paskirti pirmininką teikti ataskaitas apie diskusijas ir pristatyti žodinius komentarus apie nuomones ir Komiteto paruoštas ataskaitas.

2.  Komiteto pirmininkas yra atsakingas už Komiteto ryšių palaikymą su Europos Parlamentu, kuris atitinkamai informuojamas apie Komiteto darbą.

15 straipsnis

1.  Jei nenusprendžiama kitaip, Komiteto veikla yra konfidenciali. Ta pati taisyklė taikoma jo pakomitečių ar darbo grupių veiklai.

2.  Komiteto paruoštos ataskaitos ir nuomonės po jų perdavimo gavėjui yra viešai prieinamos, jei nėra svarbių priežasčių laikyti jas konfidencialiomis.

16 straipsnis

Komitetas priima savo procedūrines taisykles.( 1 ) OL L 63, 1974 3 5, p. 21.

( 2 ) OL 31, 1960 05 09, p. 764/60.

( 3 ) OL 77, 1964 05 21, p. 1205/64.

( 4 ) OL 64, 1964 04 22, p. 1031/64.

( 5 ) OL C 35, 1998 2 2, p. 1.

( 6 ) OL L 139, 1998 5 11, p. 28.

( 7 ) OL C 236, 1997 8 2, p. 3.

( 8 ) OL L 5, 1999 1 9, p. 71.

Top