EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2022-06159-AC

Nuomonė - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas - Anglies dioksido absorbavimo sertifikavimas

EESC-2022-06159-AC

NUOMONĖ

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Anglies dioksido absorbavimo sertifikavimas

____________

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistema

[COM(2022) 672 final – 2022/0394 (COD)]

NAT/887

Pranešėjas Stoyan Tchoukanov

LT

Prašymas pateikti nuomonę

Europos Komisija, 01/12/2022

Europos Parlamentas, 01/02/2023

Europos Vadovų Taryba, 06/02/2023

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalis

Atsakingas skyrius

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius

Priimta skyriuje

09/03/2023

Priimta plenarinėje sesijoje

22/03/2023

Plenarinė sesija Nr.

577

Balsavimo rezultatai
(už / prieš / susilaikė)

159 / 0 / 2

1.Išvados ir rekomendacijos

1.1EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl ES anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistemos ir pripažįsta, kad reikia didinti anglies dioksido absorbavimą ir skatinti regeneracinę praktiką, kartu nepamirštant pagrindinį dėmesį skirti itin svarbiam išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, kad būtų apribotas visuotinis atšilimas. Tačiau EESRK pažymi, kad pasiūlyme palikta pernelyg daug esminių aspektų, kuriuos reikės toliau plėtoti priimant deleguotuosius aktus.

1.2EESRK pripažįsta, kad šiuo metu visoje Sąjungoje taikomos skirtingos anglies dioksido absorbavimo patvirtinimo ir atlygio už jį sistemos ir kad bendra sertifikavimo sistema gali suteikti aiškumo ir patikimumo nustatant visa apimančias ES taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama, kaip matuojama, patvirtinama ir tikrinama anglies dioksido absorbavimo nauda klimatui. Savanoriškas sistemos pobūdis susijęs su skatinamuoju poveikiu, kuris gali suteikti naujų pajamų šaltinių tiems, kurie suinteresuoti vykdyti anglies dioksido absorbavimo veiklą. EESRK ragina aiškiau apibrėžti numatomą visiško įgyvendinimo tvarkaraštį, atsižvelgiant į įstaigų ir sertifikavimo padalinių, kuriuos reikės sukurti, skaičių.

1.3EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad gali kilti teisėtų klausimų dėl anglies dioksido absorbavimo naudojimo ES klimato politikoje, pradedant galimybe sumažinti išmetamą teršalų kiekį arba vėluojant jį sumažinti dėl pažadų ateityje absorbuoti anglies dioksidą, baigiant nesąžiningų teiginių ir ekologinio manipuliavimo, pagrįsto anglies dioksido kreditų pirkimu, grėsme. Siekiant užkirsti kelią ekologiniam manipuliavimui, EESRK ragina naudojant įvairius anglies dioksido absorbavimo sertifikatus (kurie apima „nuolatinį saugojimą“, „sekvestruojamąjį ūkininkavimą“ ir „anglies dioksido saugojimą ilgaamžiuose produktuose“) aiškiai atspindėti numatomą anglies dioksido saugojimo trukmę ir grįžos riziką.

1.4EESRK palankiai vertina Komisijos siekį suteikti visuomenei, anglies dioksido absorbavimo paslaugų teikėjams ir pirkėjams skaidrumo ir aiškumo dėl sertifikuotos anglies dioksido absorbavimo veiklos vertės. Tačiau jis ragina imtis papildomų apsaugos priemonių, susijusių su sertifikatų verte ir naudojimu. Komitetas prašo Komisijos pateikti gaires apibrėžiant atitinkamus teiginius, kuriuos galima suformuluoti remiantis įvairiais sertifikuoto anglies dioksido absorbavimo atvejais, ir ragina atskirti sertifikatus, susijusius su nuolatiniu anglies dioksido saugojimu, sekvestruojamuoju ūkininkavimu ir anglies dioksido saugojimu produktuose.

1.5EESRK ragina būsimose metodikose, kurios bus parengtos pagal šią sistemą, aiškiai apibrėžti atskaitomybės aspektus ir užtikrinti skaidrumą. Reikia nuolat stebėti ir mažinti anglies dioksido grįžos riziką. Visose anglies dioksido absorbavimo veiklos srityse būtina aiškiai apibrėžti atsakomybę už absorbuojamą ir saugomą anglies dioksidą ir tokios atsakomybės perdavimą.

1.6EESRK ragina Komisiją užtikrinti, kad metodikos būtų pagrįstos moksliniais įrodymais ir joms vadovautų mokslininkų bendruomenė. EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad sertifikavimo sistema yra pernelyg sudėtinga ir apsunkinanti, kad būtų skatinama plačiai taikyti šią praktiką – šios procedūros labai ilgai trunka ir yra techninio pobūdžio, todėl gali demotyvuoti veiklos vykdytojus vykdyti savo veiklą, nes jie dažnai yra mažos įmonės, kurių maržos net ir geriausiu atveju yra nedidelės.

1.7EESRK pažymi, kad stebėsenai, ataskaitų teikimui ir tikrinimui reikalingi įvairūs anglies dioksido absorbavimo matavimai, įskaitant tolimąjį stebėjimą ir palydovinės vaizdinės informacijos naudojimą. Kalbant apie reikiamus matavimus, EESRK pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti kuo mažesnes anglies dioksido absorbavimo stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sąnaudas, kad sertifikavimo sistema būtų plačiai prieinama.

1.8EESRK pabrėžia, kad prieš integruojant sertifikavimo sistemą į kitas politikos sritis, pavyzdžiui, į bendrą žemės ūkio politiką, reikia atidžiai įvertinti ir išnagrinėti su pasiūlymu susijusią galimą riziką ir šalutinį poveikį pagrindiniams dalyviams (ūkininkams, miškų pramonei, statybos ir medienos pramonei), įskaitant aplinkosauginio ar socialinio ir ekonominio pobūdžio riziką.

1.9EESRK nuomone, dabartinė bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) neturėtų būti naudojama sekvestruojamajam ūkininkavimui ar anglies dioksido absorbavimui finansuoti 1 . Nors BŽŪP vaidmuo anglies dioksido absorbavimo srityje gali būti nedidelis, ši priemonė skirta maisto, pašarų ir biomasės gamybai, kuri yra pagrindinis žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus tikslas. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis anglies dioksido absorbavimas yra šalutinis produktas, o tai reiškia, kad turėtų būti numatyti papildomi finansavimo šaltiniai.

1.10EESRK mano, kad Komisija palieka labai daug neaiškumų dėl finansavimo ir tai labai atgrasys potencialius dalyvius nuo dalyvavimo. Todėl EESRK pabrėžia, kad būtinas tam tikras su finansavimu susijęs tikrumas. Atsižvelgdamas į anglies dioksido absorbavimo galimybes ateityje, EESRK rekomenduoja parengti šioms priemonėms skirtos bendros finansinės priemonės gaires.

2.Bendrosios pastabos

Poreikis didinti anglies dioksido absorbavimą, kad būtų pasiekti nulinio grynojo kiekio tikslai

2.1Pagal Paryžiaus susitarimą Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2050 m. pasiekti nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, o po tos datos – neigiamą grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį. Remiantis naujausia Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaita, šiam tikslui pasiekti nepakaks vien tik išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo: siekiant atsverti sunkiai mažinamą likutinį išmetamą ŠESD kiekį, anglies dioksido absorbavimo veikla yra neišvengiamai būtina, jei norime pasiekti, kad grynasis išmetamas anglies dioksido (CO2) arba ŠESD kiekis būtų lygus nuliui 2 .

2.2Nors anglies dioksido absorbavimas nepakeičia būtino drastiško išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, jis turės papildyti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo pastangas, kad būtų pasiektas nulinis ir neigiamas grynasis išmetamųjų teršalų kiekis. Todėl, siekiant kontroliuoti ŠESD koncentraciją atmosferoje ir apriboti visuotinį atšilimą, visame pasaulyje reikės gerokai padidinti anglies dioksido absorbavimą. Kad pasiektų savo klimato srities tikslus, ES numato, kad, palyginti su 1990 m., ji turės 85–95 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, o anglies dioksido absorbavimas bus reikalingas šiai spragai užpildyti. Todėl kasmet iš atmosferos reikės absorbuoti kelis šimtus milijonų tonų CO2.

2.3Šiuo tikslu ES jau paskelbė keletą iniciatyvų:

·Klimato teisės aktą, kuriame nustatytas ES tikslas iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;

·Reglamentą dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF), kurio naujausiame pakeitimo pasiūlyme numatytas tikslas, kad iki 2030 m. grynasis absorbuotas kiekis siektų 310 mln. CO2 ekvivalento tonų, saugant anglies dioksidą dirvožemyje, miškuose ir medienos produktuose, ir

·komunikatą dėl tvarių anglies ciklų, kuriame išdėstytos veiksmų gairės, kaip sekvestruojamuoju ūkininkavimu prisidėti prie 2030 m. LULUCF tikslo, o pramoniniais sprendimais 2030 m. absorbuoti bent 5 mln. tonų anglies dioksido. Komunikate taip pat paskelbta apie planus parengti pasiūlymą dėl anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo reguliavimo sistemos.

Anglies dioksido absorbavimo projektų valdymas

2.4Europos Komisija savo pasiūlymu, kuriuo nustatoma savanoriška Sąjungos anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistema, siekia didinti aukštos kokybės ir tvarų anglies dioksido absorbavimą skatinant finansavimą, kovojant su ekologiniu manipuliavimu ir stiprinant pasitikėjimą, taip pat suderinant rinkos sąlygas.

2.5Komisija nustato tris pagrindines anglies dioksido absorbavimo metodų kategorijas:

·nuolatinis saugojimas. Apima tokius metodus kaip bioenergijos gamyba surenkant ir saugant anglies dioksidą (angl. BECCS), taip pat tiesioginį anglies dioksido surinkimą iš oro ir saugojimą (angl. DACCS). Taikant šios kategorijos metodus, iki 2030 m. turėtų būti absorbuota bent 5 mln. tonų CO2, kad iki 2050 m. būtų absorbuota iki 200 mln. tonų CO2;

·sekvestruojamasis ūkininkavimas apima tokius metodus kaip miško įveisimas ir atkūrimas, geresnė miškotvarka, agrarinė miškininkystė, anglies dioksido sekvestracija dirvožemyje ir durpynų atkūrimas. Kartu su anglies dioksido saugojimu produktuose sekvestruojamuoju ūkininkavimu prisidedama prie LULUCF tikslo – iki 2030 m. kasmet absorbuoti 310 mln. tonų CO2, o 2050 m. sukurti klimatui palankią ekonomiką;

·anglies dioksido saugojimas produktuose apima tokius metodus kaip medienos medžiagų naudojimas statyboje, taip pat ilgalaikis anglies dioksido surinkimas ir naudojimas (angl. CCU), be to, kartu su sekvestruojamuoju ūkininkavimu juo bus padedama siekti pirmiau minėtų LULUCF ir teigiamo poveikio klimatui tikslų.

2.6Siekdama užtikrinti, kad pagal reglamentą būtų sertifikuojamas tik aukštos kokybės anglies dioksido absorbavimas, Komisija nustatė tam tikrus pagrindinius kriterijus:

·anglies dioksido absorbavimo veikla turi būti tiksliai įvertinta ir duoti akivaizdžią naudą klimatui (kiekybinis įvertinimas);

·anglies dioksido absorbavimo veikla turi apimti ne vien rinkos praktiką ir tai, ko teisiškai reikalaujama (papildomumas);

·sertifikatuose turi būti aiškiai nurodyta anglies dioksido saugojimo trukmė ir nuolatinis saugojimas atskirtas nuo laikinojo saugojimo (ilgalaikis saugojimas);

·galiausiai anglies dioksido absorbavimo veikla turėtų būti naudinga kitiems aplinkos tikslams, pavyzdžiui, biologinei įvairovei, arba bent jau neturi daryti žalos aplinkai (tvarumas).

2.7Siekdama aiškiau apibrėžti kiekvienam anglies dioksido absorbavimo metodui taikomas taisykles ir įdiegti kokybės kriterijus, Komisija, padedama ekspertų grupės, parengs pritaikytas sertifikavimo metodikas ir jas nustatys deleguotuosiuose aktuose. ES pirmiausia parengs metodikas ir pripažins sertifikavimo sistemas. Antrajame etape veiklos vykdytojai gali prisijungti prie ES pripažintų sertifikavimo schemų, o trečiosios šalys tikrins sertifikavimo reikalavimus atitinkančią veiklą. Sertifikuotas anglies dioksido absorbavimas bus registruojamas sąveikiuose registruose.

2.8Esamas ir būsimas iniciatyvas, susijusias su anglies dioksido absorbavimu, sieja įvairiopa sinergija. Anglies dioksido absorbavimas pagal siūlomą reglamentą galėtų:

·gauti viešąją paramą iš bendros žemės ūkio politikos, valstybės pagalbos arba Inovacijų fondo;

·būti įtrauktas į įmonių ataskaitas, kurios turi būti išsamiau apibrėžtos Iniciatyvoje dėl ekologiškumo teiginių pagrindimo arba Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvoje (ĮITTD);

·pasinaudoti sinergija su kitais ženklais ir sertifikatais, pavyzdžiui, ekologinio ūkininkavimo ir tvarios biomasės sertifikavimu;

·būti įtrauktas į tiekimo grandinės sutartis, kuriant pramonės vertės grandines ir sinergiją su tvariomis maisto sistemomis;

·prisidėti prie savanoriškų anglies dioksido rinkų vientisumo.

3.Konkrečios pastabos

Patikimas sertifikavimas – labai reikalingas pagrindas siekiant sparčiai didinti anglies dioksido absorbavimo pajėgumus Europoje

3.1Nustačius visa apimančias ES taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama, kaip matuojama, patvirtinama ir tikrinama anglies dioksido absorbavimo nauda klimatui, galima svariai padėti plėtoti stiprius anglies dioksido absorbavimo pajėgumus Europoje. Tai apima įvairius naujoviškus metodus, kuriuos taikydami ūkininkai, miškininkai, pramonės įmonės ir kiti subjektai gali surinkti ir saugoti neiškastinį CO2.

3.2Sertifikavimas yra būtinas ir reikšmingas žingsnis siekiant integruoti anglies dioksido absorbavimą į ES klimato politiką. Tai apima, pavyzdžiui, žemės valdytojams skirtų paskatų saugoti anglies dioksidą dirvožemyje kūrimą (pvz., pagal BŽŪP), atlygį už statybinių medžiagų, kuriose saugomas neiškastinis anglies dioksidas, viešuosius pirkimus (pvz., taikant statybos kodeksus) arba ataskaitų apie klimato srities tikslus teikimą (pvz., įgyvendinant ĮITTD).

3.3Todėl EESRK iš esmės visiškai pritaria anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistemai ir ją vertina kaip žingsnį link patikimo sertifikavimo.

Poreikis sekti absorbuojamą anglies dioksidą, kad būtų užtikrinta papildoma nauda klimatui, ekonomikai ir visuomenei

3.4Nors būtina plačiu mastu diegti anglies dioksido absorbavimo praktiką, taip pat svarbu šias pastangas kontroliuoti. EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad gali kilti teisėtų klausimų dėl anglies dioksido absorbavimo naudojimo ES klimato politikoje, pradedant galimybe sumažinti atgrasomąjį poveikį ir baigiant nesąžiningų ekologiškumo teiginių ir ekologinio manipuliavimo, pagrįsto anglies dioksido kreditų pirkimu, grėsme.

3.5Todėl EESRK mano, kad ES reikia veiksmingos ir patikimos sertifikavimo sistemos, siekiant užtikrinti, kad būtų sertifikuojamas tik aukštos kokybės ir patikimas anglies dioksido absorbavimas. Tai sudarys sąlygas ES pripažinti anglies dioksido absorbavimą ir už jį atlyginti nesudarant kliūčių mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro.

3.6Kad pagrindiniai dalyviai būtų tikri, jog ES sertifikuotas anglies dioksido absorbavimas teikia realią naudą klimatui, labai svarbu nustatyti žemiausią viso sertifikuoto anglies dioksido absorbavimo kokybės ribą. Vėliau taip pat reikės pakankamai aiškiai parodyti, kad sertifikuotas anglies dioksido absorbavimas gali būti saugiai integruotas į platesnę su klimatu susijusią ES politiką.

3.7Atsižvelgiant į tai, anglies dioksido absorbavimo veikla turi būti įrodytas papildomumas, t. y. kad anglies dioksido nebūtų buvę įmanoma absorbuoti be intervencinių veiksmų. Tai griežtas reikalavimas, jei sertifikatai būtų naudojami reikalavimams dėl kompensacijos, tačiau jis gali būti sušvelnintas, jei kompensacijos nereikalaujama (pvz., jei ūkininkai gauna tiesiogines valstybės išmokas, kuriomis skatinama pereiti prie regeneracinės praktikos). Dėl šios priežasties anglies dioksido absorbavimo veikla turėtų duoti papildomos naudos tvarumo požiūriu, o ne tik daryti „neutralų“ poveikį, kaip šiuo metu yra numačiusi Komisija.

3.8EESRK taip pat pabrėžia, kad reikia nuolat stebėti ir mažinti grįžos (saugomo CO2 išleidimo) riziką. Atsakomybė už absorbuojamą ir saugomą anglies dioksidą bei tokios atsakomybės perdavimas turi būti aiškiai apibrėžti ir specialiai pritaikyti kiekvienai anglies dioksido absorbavimo veiklos sričiai.

Skirtumo tarp nuolatinio anglies dioksido saugojimo, sekvestruojamojo ūkininkavimo ir anglies dioksido saugojimo produktuose išlaikymas

3.9Anglies dioksido absorbavimo metodai labai skiriasi pagal tai, kaip CO2 išgaunamas iš atmosferos, kur ir kiek laiko jis saugomas.

3.10Paprastai sausumos rezervuaruose ir biomasėje saugomas anglies dioksidas (trumpojo ciklo absorbavimo metodai) yra pažeidžiamesnis ir jo saugojimo trukmė yra trumpesnė nei geologiniuose rezervuaruose saugomo anglies dioksido (ilgojo ciklo absorbavimo metodai).

3.11Todėl įvairūs anglies dioksido absorbavimo ir saugojimo metodai turėtų būti skaičiuojami, valdomi ir sertifikuojami skirtingais būdais, atsižvelgiant į anglies dioksido saugojimo pobūdį. ES jau atskiria LULUCF ramstį nuo pramonės sektoriaus išmetamųjų teršalų. Komunikate dėl tvarių anglies ciklų daromas skirtumas tarp „iškastinės“, „biogeninės“ ir „atmosferos“ anglies rūšių, kurias siūloma ne vėliau kaip iki 2028 m. atskirai ženklinti, sekti ir įtraukti į apskaitą Europos Sąjungoje.

3.12Be to, reikėtų pabrėžti, kad trys anglies dioksido absorbavimo metodų grupės (nuolatinis anglies dioksido saugojimas, sekvestruojamasis ūkininkavimas ir anglies dioksido saugojimas produktuose) atlieka skirtingus vaidmenis mums siekiant nulinio grynojo išmetamųjų teršalų kiekio, skiriasi jų poveikis klimatui, sąnaudos, diegimo iššūkiai, parengtumas ir visuomenės vertinimas. Todėl jos taip pat turėtų būti skirtingai skatinamos ir valdomos, kad būtų galima taikyti specialiai pritaikytą politiką ir finansinę paramą, atitinkančią kiekvieno anglies dioksido absorbavimo metodo poreikius.

3.13Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, EESRK pritaria Komisijos siekiui suteikti visuomenei, anglies dioksido absorbavimo paslaugų teikėjams ir pirkėjams skaidrumo ir aiškumo dėl sertifikuotos anglies dioksido absorbavimo veiklos vertės.

3.14Tačiau EESRK primygtinai ragina Komisiją žengti dar toliau ir parengti gaires apibrėžiant atitinkamus teiginius, kuriuos galima suformuluoti remiantis įvairiais sertifikuoto anglies dioksido absorbavimo atvejais (t. y. nuolatiniu saugojimu, sekvestruojamuoju ūkininkavimu, anglies dioksido saugojimu produktuose). Tai bus labai svarbu siekiant skatinti visus galimus anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo atvejus, kartu užtikrinant nurodytos naudos klimatui sąžiningumą ir užkertant kelią ekologiniam manipuliavimui.

Skaidrumo ir mokslinio indėlio rengiant metodikas užtikrinimas

3.15Kadangi Komisija, padedama ekspertų grupės, ketina pradėti atskirą procesą, kad parengtų anglies dioksido absorbavimo veiklos metodikas ir deleguotuosiuose aktuose pateiktų išsamesnę informaciją apie sertifikatus, EESRK ragina įtraukti pilietinę visuomenę ir su ja konsultuotis.

3.16EESRK ragina Komisiją užtikrinti, kad rengiamos metodikos būtų pagrįstos moksliniais įrodymais ir joms vadovautų mokslininkų bendruomenė.

3.17EESRK pažymi, kad stebėsenai, ataskaitų teikimui ir tikrinimui reikalingi įvairūs anglies dioksido absorbavimo matavimai, įskaitant tolimąjį stebėjimą ir palydovinės vaizdinės informacijos naudojimą. Kalbant apie reikiamus matavimus, EESRK pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti kuo mažesnes anglies dioksido absorbavimo stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sąnaudas, kad sertifikavimo sistema būtų plačiai prieinama.

3.18ES turėtų apsvarstyti galimybę skirti specialų finansavimą moksliniams tyrimams, metodikos kūrimui ir bandomajam diegimui. Siekiant demokratizuoti galimybes naudotis sertifikavimo sistema, smulkiesiems dalyviams bus labai svarbi parama gebėjimams stiprinti ir administracinėms išlaidoms padengti.

3.19Galiausiai EESRK pabrėžia, kad prieš integruojant sertifikavimo sistemą į kitas politikos sritis, pavyzdžiui, į bendrą žemės ūkio politiką, reikia atidžiai įvertinti ir išnagrinėti su pasiūlymu susijusią galimą riziką ir šalutinį poveikį pagrindiniams dalyviams (ūkininkams, miškų pramonei, statybos ir medienos pramonei), įskaitant aplinkosauginio ar socialinio ir ekonominio pobūdžio riziką.

2023 m. kovo 22 d., Briuselis

Christa Schweng
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė

_____________

(1)     OL C 323, 2022 8 26, p. 95 .
(2)

   IPCC III darbo grupės santrauka politikos formuotojams, 2022 m.

Top