Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2019)1815

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete

C/2019/1815 final

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Teisinis ir politinis pasiūlymo kontekstas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1369 1 (Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų reglamentu nustatyta ES lygmens su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas yra pagrindinė ES politikos priemonė siekiant informuoti vartotojus apie vidaus rinkai pateikiamų su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus ir kitus aplinkosaugos aspektus. Energijos vartojimo efektyvumo etiketę pripažįsta ir ja naudojasi 85 % europiečių 2 .

Komisijos komunikate COM(2016) 773 final 3 (2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo planas) nustatytas gaminių, dėl kurių pirmumo tvarka turi būti priimtos įgyvendinimo priemonės, sąrašas, ir kurie pasirinkti atsižvelgiant į jų potencialą ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį po visiškai skaidraus proceso, per kurį parengti darbo planai, kuriuose išdėstyti įgyvendinimo priemonių rengimo prioritetai. 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo plane į prioritetinę grupę įtraukti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai, dėl kurių darbas tęsiamas.

Be to, kelios naujos politikos iniciatyvos rodo, kad ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politika yra svarbi atsižvelgiant į platesnį politinį kontekstą. Pagrindinės iniciatyvos yra šios:

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui COM(2015) 80 final 4 (Energetikos sąjungos pagrindų strategija), kuriuo raginama kurti tvarią, mažaanglę ir klimatui nekenksmingą ekonomiką;

Paryžiaus susitarimas 5 , kuriame raginama dėti daugiau pastangų mažinant išmetamo anglies dioksido kiekį;

Geteborgo protokolas 6 , kuriuo siekiama kontroliuoti oro taršą;

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui COM(2015) 614 final 7  (Žiedinės ekonomikos veiksmų planas), kuriame pabrėžiama, kad į ekologinio projektavimo reikalavimus turi būti įtraukti tinkamumo remontuoti bei perdirbti ir tvarumo aspektai;

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) 8 , kuria siekiama ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. ŠESD kiekis netiesiogiai priklauso nuo elektros energiją vartojančių gaminių, kuriems taikoma ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politika, suvartojamos elektros energijos kiekio;

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai COM(2014) 330 final 9 (energetinio saugumo strategija), kuriuo siekiama užtikrinti stabilų ir pakankamo kiekio energijos tiekimą.

Bendrosios aplinkybės

Ekologinio projektavimo ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktų sistema – tai tiek rinkos skatinimo, tiek jos ribojimo mechanizmas, kuriuo siekiama mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį smarkiai įtakojant vartotojų pasirinkimą perkant energiją vartojančius gaminius.

Šios dvi politikos sistemos padeda užtikrinti, kad ES rinkai teikiami gaminiai atliktų tą patį darbą naudodami maždaug penktadaliu mažiau energijos. Prognozuojama, kad iki 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ir ekologinio projektavimo reikalavimai padės sutaupyti apie 165 mln. tne (milijonų tonų naftos ekvivalento) ES – apytikriai tiek pat, kiek Italijoje per metus suvartojama pirminės energijos. Vertinant santykinai, tai gali padėti maždaug 9 proc. sumažinti bendrą ES suvartojamos energijos kiekį ir 7 proc. sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį. 2030 m. prognozės dar geresnės – bendras ES suvartojamos energijos kiekis sumažės 15 proc., o bendras ES išmetamo anglies dioksido kiekis – 11 proc.

Prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai (pvz., parduotuvinės šaldymo spintos, gėrimų šaldytuvai, maži ledų šaldikliai, kaušelinių ledų šaldytuvai ir prekybos automatai), be to, kad padeda vartotojus aprūpinti negendančiais maisto produktais, pvz., gėrimais, kurie paprastai vartojami už aplinkos temperatūrą žemesnės temperatūros, dar yra labai svarbūs saugant maisto kokybę Sąjungos maisto grandinėje. Tačiau atlikdami šią funkciją šie šaldymo aparatai naudoja daug energijos ir prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Per metus 28 ES valstybėse narėse jie sunaudoja apie 65 TWh, o tai atitinka maždaug 0,46 proc. bendro ES suvartojamos galutinės energijos kiekio.

Darbas su šia gaminių grupe pradėtas 2004–2005 m. Pirmajame 2007 m. komercinių šaldytuvų ekologinio projektavimo parengiamajame tyrime buvo nustatyti atitinkami prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų aplinkosaugos aspektai ir išanalizuoti komercinio šaldymo veiklos teisiniai, techniniai, aplinkosaugos, ekonominiai ir elgsenos aspektai. Paaiškėjo, kad yra daug energijos taupymo galimybių. 2013–2014 m. JTC atnaujino parengiamąjį tyrimą.

Ir pirminis, ir atnaujintas parengiamasis tyrimas patvirtino, kad įmanoma ekonomiškai efektyviai sumažinti suvartojamos energijos kiekį. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama:

įvesti komercinių šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo etiketę, kad vartotojai, perkantys prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus, galėtų veiksmingai ir su pakankamu detalumu atskirti rinkoje esančius aparatus;

suteikti paskatų gamintojams toliau plėtoti ir rinkai tiekti efektyvaus energijos vartojimo technologijas ir gaminius;

padėti galutiniams naudotojams taupyti;

sumažinti vidutinį komercinių šaldytuvų suvartojamos energijos kiekį ir dar labiau sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris komercinių šaldytuvų atveju daugiausia susijęs su energijos vartojimu, tačiau įtakojamas ir šaldalų patekimo į aplinką;

prisidėti prie ES pramonės konkurencingumo ir pirmavimo aukštos kokybės gamybos srityje;

efektyviu energijos vartojimu prisidėti prie energijos tiekimo saugumo didinimo atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2030 m. ES suvartojamos energijos kiekį sumažinti 32,5 proc., didinant efektyviai energiją vartojančių prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų įsisavinimą rinkoje įvedus naują energijos vartojimo efektyvumo etiketę (kartu su siūlomais ekologinio projektavimo reikalavimais);

nustatyti konkrečius gyvavimo ciklo pabaigos reikalavimus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas išmontuoti šaldymo aparatus ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES 10  (EEĮA direktyva) nustatytus tikslus.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 11 taikymo sritį patenka buitiniai šaldymo aparatai. Šie šaldymo aparatai daugiausia naudojami buityje. Šis reglamentas šiuo metu persvarstomas. Pasiūlymu dėl peržiūros prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai į jo taikymo sritį neįtraukiami, todėl nebus sutampančių reikalavimų.

Į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1094 12 taikymo sritį patenka pramoninės šaldymo spintos ir staigaus šaldymo spintos. Šie šaldymo aparatai naudojami pramoninėje aplinkoje (pvz., restoranuose), tačiau jie neskirti maisto produktams rodyti ir nepritaikyti naudotis klientams. Į šį pasiūlymą neįtraukti gaminiai, kuriems taikomas pramoninio šaldymo ekologinio projektavimo reglamentas, todėl reikalavimai nesidubliuos.

Komponentų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos. Be galutiniams gaminiams taikomų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatų, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai gali būti taikomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų komponentams. Šiuo metu energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos taikomos vienam komponentui – lempoms (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 13 ).

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Komercinių šaldytuvų energijos vartojimo srities ES teisės aktų nenustatyta. Atitinkami komercinių šaldytuvų srities Sąjungos teisės aktai taikomi mechaninės ir elektros saugos bei standartų srityse. Kiti komercinio šaldymo gaminių aplinkosaugos aspektams aktualūs
teisės aktai:

EEĮA direktyva nustatomi reikalavimai, pavyzdžiui, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo ir perdirbimo, siekiant sumažinti neigiamą EEĮA susidarymo ir tvarkymo bei išteklių naudojimo poveikį aplinkai. EEĮA direktyva taikoma prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams. Ekologinio projektavimo įgyvendinimo priemonės gali papildyti EEĮA direktyvos įgyvendinimą, įtraukiant, pavyzdžiui, medžiagų naudojimo efektyvumo priemones, taip prisidedant prie atliekų mažinimo, arba tinkamo surinkimo ir išmontavimo nurodymus, taip prisidedant prie atliekų prevencijos, taip pat kitas priemones;

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES 14 (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva, RoHS direktyva) ribojamas šešių specifinių pavojingų medžiagų ir keturių skirtingų ftalatų naudojimas elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ). Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva specialiai prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams netaikoma, tačiau šiuose aparatuose esantys elektronikos komponentai turėtų atitikti šios direktyvos reikalavimus, nes direktyva taikoma bendram tiekėjų gaminių portfeliui. Su šiuo pasiūlymu sutampančių reikalavimų nėra;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2014 15 (Fluorintų dujų reglamentas) kontroliuojamas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įskaitant hidrofluorangliavandenilius, išmetimas. Fluorintų dujų reglamentas taikomas prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams. Šiame pasiūlyme nuspręsta neįtraukti reikalavimų dėl aušalo dujų, todėl reikalavimai nesidubliuos;

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) 16 nustatoma bendra tam tikrų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurias gali išmesti įrenginiai, kiekio riba. Ši riba laikui bėgant mažinama, kad smuktų bendras išmetamųjų teršalų kiekis. Įmonės gauna arba perka tos ribos neviršijantį apyvartinių taršos leidimų kiekį, kuriais prireikus jos gali tarpusavyje prekiauti. Jos taip pat gali pirkti ribotą tarptautinių kreditų kiekį. ATLPS prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams netaikoma, tačiau ji taikoma elektros energijos gamybai. Tai arba mažina apyvartinių taršos leidimų kainas (tai savo ruožtu gali mažinti elektros energijos kainas), arba mažina išmetamųjų teršalų kiekio sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, mažinimo būtinybę (mažesni atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslai arba ne toks didelis išmetamo anglies dioksido kiekio sektoriuje mažinimas).

2.Teisinis pagrindas, subsidiarumo ir proporcingumo principai

Teisinis pagrindas

Siūlomas reglamentas yra pagal Reglamentą (ES) 2017/1369, ypač jo 11 ir 16 straipsnius, priimama deleguotoji priemonė. Teisinis pagrindas veikti ES lygmeniu pagal Ekologinio projektavimo pagrindų direktyvą ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų reglamentą yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 17 114 ir 194 straipsniai. 114 straipsnis susijęs su „vidaus rinkos kūrimu ir veikimu“, o 194 straipsnyje nustatytas, be kita ko, ES tikslas „kuriant vidaus rinką ar jai veikiant ir atsižvelgiant į poreikį išsaugoti ir gerinti aplinką“, „užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje“ ir „skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimą“.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemones priėmus atskirų valstybių narių nacionaliniais teisės aktais atsirastų kliūčių laisvam prekių judėjimui ES. Todėl būtina, kad tokių priemonių turinys būtų vienodas visoje Sąjungoje. Todėl, laikantis subsidiarumo principo 18 , aptariamą priemonę reikėtų priimti Sąjungos lygmeniu.

2014 m. liepos 2 d. įvykusiame Konsultacijų forumo posėdyje valstybės narės plačiai pritarė ES masto prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams skirtoms įgyvendinimo priemonėms. ES apsiribos tik teisės aktų sistemos nustatymu. Su tam tikrais įgyvendinimo aspektais, t. y. rinkos priežiūra ir stebėsena, susiję ES veiksmai nėra būtini tikslams pasiekti, nes valstybės narės prisiima šias pareigas pagal Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų direktyvą.

Proporcingumo principas

Į Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų reglamento 16 straipsnio 2 dalį įtrauktas proporcingumo ir reikšmingumo kriterijus, pagal kurį nustatoma, kad deleguotuosiuose aktuose turi būti nurodyti gaminiai, atitinkantys šiuos kriterijus:

(a)gaminių grupė turėtų turėti didelį energijos ir, kai tinkama, kitų išteklių taupymo potencialą;

(b)gaminių grupei priklausantys lygiavertėmis funkcijomis pasižymintys modeliai turėtų labai skirtis pagal atitinkamus veikimo parametrų lygius;

(c)neturėtų būti didelio neigiamo poveikio grupės gaminių įperkamumui ir gyvavimo ciklo sąnaudoms;

(d)gaminių grupės energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų nustatymas turėtų nedaryti didelio neigiamo poveikio naudojamo gaminio funkcijoms.

Poveikio vertinime buvo atliktas pasiūlymo vertinimas atsižvelgiant į tokius reikalavimus. Jame padaryta išvada, kad pasiūlymas atitinka tuos kriterijus ir prisideda prie aiškinamojo memorandumo 1 skirsnyje nurodytų tikslų siekimo. Pagal proporcingumo principą šia priemone neviršijama to, kas būtina tikslui pasiekti, t. y. nustatyti suderintus prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus.

Siūlomų veiksmų santrauka

2008–2009 m. ir 2014–2015 m. laikotarpiais vykdyti du poveikio vertinimai. 2015 m. liepos 7 d. Reglamentavimo patikros valdyba pateikė teigiamą nuomonę su pastabomis. Atliekant poveikio vertinimą įvertinti skirtingų energijos vartojimo efektyvumo lygių scenarijai, t. y.:

(a)įprastinės veiklos scenarijus, pagal kurį daroma prielaida, kad visi kiti susiję ES lygmens politikos veiksmai ir priemonės bus tęsiami;

(b)savanoriškas susitarimas;

(c)tik privalomi ekologinio projektavimo reikalavimai;

(d)tik privalomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai;

(e)privalomi ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai, kurie įsigaliotų trimis didėjančio griežtumo etapais;

(f)privalomi ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai, kurie įsigaliotų dviem didėjančio griežtumo etapais.

Atsižvelgiant į ilgą laikotarpį nuo poveikio vertinimo užbaigimo iki tarnybų tarpusavio konsultacijų, poveikio vertinime pasiūlyti reikalavimai buvo patikrinti ir prireikus atnaujinti pramonės sektoriaus pateiktais ir bendradarbiaujant su JTC gautais prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų 2017 m. duomenimis.

Pirmenybė teikta scenarijui, pagal kurį energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai įvedami dviem etapais ir nustatoma energijos vartojimo efektyvumo etiketė. Numatoma, kad 2030 m. pagal šį scenarijų:

per metus bus sutaupoma 19 TWh elektros energijos (48 TWh pirminės energijos per metus), o šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus bus išmetama 7,4 Mt CO2 ekvivalentu mažiau;

metinės galutinių naudotojų išlaidos sumažės 2,9 mlrd. EUR, o verslas gaus 0,4 mlrd. EUR papildomų pajamų per metus;

bus užtikrinta darna su kitų šalių technologijų pažanga ir pasauliniais būtinaisiais energijos vartojimo efektyvumo reikalavimais;

bus prisidėta prie ES pramonės konkurencingumo ir pirmavimo aukštos kokybės gamybos srityje;

bus užtikrinta mažųjų ir vidutinių įmonių apsauga.

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklės taikomos buitiniams šaldymo aparatams ir pramoninėms šaldymo spintoms, tačiau ne prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams. Nepaisant to, kad šiuos gaminius įmonės parduoda kitoms įmonėms, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo etiketė leistų perduoti informaciją pirkimo skyriams ir padėtų priimant pirkimo sprendimus atkreipti dėmesį į energijos vartojimą. Be to, vien būtiniausiais reikalavimais rinka nebus skatinama pirkti šaldymo aparatų su durimis, o tai yra viena iš ekonomiškiausių priemonių, kurios būtų galima imtis siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Todėl ekologinio projektavimo reikalavimus siūloma papildyti energijos vartojimo efektyvumo etikete.

Pasiūlyta energijos vartojimo efektyvumo etiketė galios nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Efektyvumo klasės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo klasės nustatytos taip, kad duomenų vienetų paskirstymas atitiktų skirtingų energijos vartojimo efektyvumo klasių normalųjį skirstinį. Numatoma, kad 2020 m. A klasė bus tuščia. Tai atitinka energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų reglamentą.

Pasiūlyme nustatoma, kokie parametrai ir kita informacija turi būti įtraukti, visų pirma:

į gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal Reglamentą (ES) 2017/1369, viešąją dalį (šią dalį galima atspausdinti kaip gaminio informacijos lapą);

į gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal Reglamentą (ES) 2017/1369, atitikties dalį (tai techninių dokumentų dalis).

Į gaminių duomenų bazę įtrauktinų parametrų sąrašas apima ne tik su energijos vartojimo efektyvumo etikete ir jos patikra susijusią informaciją, bet ir visą galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms naudingą informaciją, kad būtų galima patikrinti atitiktį kartu rengiamam šviesos šaltinių ekologinio projektavimo reglamentui.

Komisija ketina šį aktą taikyti nuo tos pačios dienos, kaip ir šiuo metu rengiamą ekologinio projektavimo teisės aktą.

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

3.Ex-post vertinimo, konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimo rezultatai

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Per parengiamąjį tyrimą, prieš du konsultacijų forumo posėdžius ir po jų buvo išsamiai konsultuotasi su suinteresuotosiomis šalimis. Per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis taip pat buvo surinkta išorės ekspertų patarimų ir jie buvo išanalizuoti.

Atliekant parengiamąjį tyrimą taikyta su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo metodika (MEErP) 19 .

Tyrimas apėmė prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų (komercinių šaldytuvų) techninę, aplinkosaugos ir ekonominę analizę, kurioje įvertintas reikalavimų ir politikos galimybių nustatymo poreikis.

Parengiamasis tyrimas buvo surengtas kaip viešas procesas, atsižvelgiant į susijusių suinteresuotųjų šalių, įskaitant gamintojus ir jų asociacijas, nevyriausybines aplinkosaugos organizacijas, vartotojų organizacijas ir valstybių narių atstovus, nuomones.

Bendravimui su suinteresuotosiomis šalimis palengvinti pirmajam tyrimui buvo sukurta interneto svetainė, kurioje buvo skelbiami tarpiniai rezultatai ir kita susijusi medžiaga. Tyrimo metu buvo surengti du atviri konsultacijų posėdžiai tyrimui aptarti. Šiuose atviruose konsultacijų posėdžiuose dalyvavo įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant pramonės, NVO ir valstybių narių atstovus.

Pagal Direktyvos 2009/125/EB 20 18 straipsnį su valstybių narių atstovais ir suinteresuotosiomis šalimis buvo oficialiai konsultuotasi Ekologinio projektavimo konsultacijų forume. Pirmasis komerciniams šaldytuvams ir šaldikliams skirtas konsultacijų forumas įvyko 2010 m. balandžio 23 d. Tačiau forume nebuvo pateikta pasiūlymų dėl priemonių, nes suinteresuotųjų šalių nuomonės per daug išsiskyrė ir buvo paprašyta atlikti papildomą analizę.

Procesas buvo atnaujintas 2012 m. Siekdamas atnaujinti parengiamąjį darbą ir techninių įgyvendinimo priemonių galimybių rengimą, JTC intensyviai dirbo su suinteresuotosiomis šalimis techninėje darbo grupėje.

Komercinio šaldymo techninę darbo grupę sudarė valstybių narių administracijų, pramonės, NVO ir akademinės bendruomenės ekspertai. Jie bendradarbiavo projekto interneto svetainėje 21 ir teikė duomenis, informaciją ir (arba) raštiškas pastabas dėl parengiamojo tyrimo tarpinių projekto variantų. Surengti du praktiniai seminarai – 2013 m. balandžio 23 d. Sevilijoje ir 2013 m. gruodžio 10 d. Briuselyje. Techninei darbo grupei buvo pateikti trys klausimynai, kuriuose prašyta pateikti informacijos ir naujausių duomenų bei pateikti nuomones dėl teisės aktų taikymo srities, apibrėžčių ir energijos vartojimo. Suinteresuotosios šalys dalyvavo daugelyje dvišalių susitikimų ir lankėsi gamybos, bandymo ir išmontavimo įmonėse.

Antrasis konsultacijų forumo posėdis įvyko 2014 m. liepos 2 d., prieš kurį buvo išplatinti atnaujinti darbiniai dokumentai (aiškinamieji raštai, ekologinio projektavimo reglamento projektas, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento projektas ir pereinamojo laikotarpio metodų projektai).

Įsigaliojant Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstituciniam susitarimui dėl geresnės teisėkūros 22 etapas, kuriuo galėjo būti surengtos atviros viešos konsultacijos dėl reglamento projekto, jau buvo praėjęs, todėl atvirų viešų konsultacijų surengta nebuvo.

2017–2018 m. buvo surengti keli dvišaliai pramonės ir JTC atstovų susitikimai, siekiant atnaujinti poveikio vertinimu gautus duomenis ir reikalavimus. Dėl pasiūlymo projekto, kuriame nustatyti atnaujinti reikalavimai, 2018 m. rugsėjo–spalio mėn. vyko tarnybų tarpusavio konsultacijos.

Atsiliepimai

Įgyvendinant geresnio reglamentavimo darbotvarkę buvo suteikta galimybė pateikti atsiliepimus, siekiant surinkti daugiau piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomonių.

Gauti 9 atsiliepimai: du aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų, šeši įmonių ir (arba) verslo asociacijų ir vienas viešojo sektoriaus institucijos (atitinkamai 67, 22 ir 11 proc. atsiliepimų). Atsiliepimus pateikė šių šalių respondentai: Belgijos (4), Vokietijos (2), Šveicarijos (2), Nyderlandų (1) ir Švedijos (1). 7 respondentai yra MVĮ (pramonės asociacijos ir NVO taip pat registruotos kaip MVĮ, nors jos atstovauja didelei pramonės ir vartotojų daliai) ir du respondentai yra didelės bendrovės.

Didžiausią susirūpinimą MVĮ kėlė šie klausimai: energijos vartojimo efektyvumo formulės skaidrumas – ji turėtų būti supaprastinta panaikinant pataisos koeficientus; užmojo dėl ledų šaldiklių mastas – EEI turėtų būti 80 esant T1 ir 50 esant T2; ir efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimai – jie turėtų būti dar labiau sustiprinti.

Didžiausią susirūpinimą pramonės sektoriui kėlė šie klausimai: gaminių grupių diferencijavimas – jį reikėtų patikslinti; atskiriesiems ir integruotiesiems šaldytuvams keliami reikalavimai – juos reikėtų sušvelninti; būtinybė nustatyti bandymui naudojamą standartinį modelį; suderinimas su standartais; būgninių šaldomųjų prekybos automatų klausimas; ir žuvies prekystaliai su smulkintu ledu – jiems šis reglamentas neturėtų būti taikomas.

Poveikio vertinimas

Poveikio vertinimas būtinas tada, kai tikėtinas ES veiksmų ekonominis poveikis, poveikis aplinkai arba socialinis poveikis yra didelis. 2014–2015 m. buvo atliktas prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamento poveikio vertinimas.

Jis buvo pagrįstas per parengiamąjį tyrimą surinktais duomenimis. Poveikio vertinimo tyrimo grupė surinko papildomų duomenų ir informacijos ir aptarė juos su pramonės atstovais, ekspertais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant valstybių narių atstovus.

Apskritai visos suinteresuotosios šalys pritaria šaldymo aparatų ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimams. Dauguma Europos pramonės sektoriaus atstovų pritaria kuo greitesniam teisės aktų nustatymui: jie mano, kad nauji reikalavimai paskatins inovacijas ir leis pramonei geriau planuoti investicijas į naujus gaminius.

Priemonės pasirinkimas

Siūloma veiksmų forma yra Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2017/1369.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/...

2019 03 11

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES 23 , ypač į jo 11 ir 16 straipsnius,

kadangi:

(1)Reglamentu (ES) 2017/1369 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl gaminių grupių, turinčių didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą, ženklinimo arba skalės keitimo;

(2)taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB 24 16 straipsnio 1 dalį parengtame Ekologinio projektavimo darbo plane (Komisijos komunikate COM(2016) 773 25 ) nustatyti ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos 2016–2019 m. darbo prioritetai. Prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai priklauso gaminių grupėms, laikytinoms prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemones;

(3)apskaičiuota, kad taikant ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones būtų galima iki 2030 m. sutaupyti 260 TWh galutinės energijos per metus, o tai prilygsta metinio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimui maždaug 100 mln. tonų 2030 m. Viena iš ekologinio projektavimo darbo plane išvardytų produktų grupių, susijusi su galimybe 2030 m. sutaupyti maždaug 48 TWh galutinės energijos per metus, yra prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai;

(4)Komisija atliko du įprastai Sąjungoje naudojamų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų techninių, aplinkosauginių ir ekonominių charakteristikų parengiamuosius tyrimus. Tyrimai atlikti glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis. Šių tyrimų rezultatai paskelbti viešai ir pristatyti Konsultacijų forumui, įsteigtam pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 straipsnį;

(5)atlikus parengiamuosius tyrimus padaryta išvada, kad reikia priimti prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus;

(6)parengiamaisiais tyrimais nustatyta, kad svarbiausias aplinkosauginis prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų aspektas yra jų naudojimo etapu suvartojamos energijos kiekis;

(7)parengiamieji tyrimai parodė, kad gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, suvartojamos elektros energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonę, taikomą prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams;

(8)šis reglamentas turėtų būti taikomas šiems prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams: parduotuvinėms šaldymo spintoms (šaldikliams arba šaldytuvams), gėrimų šaldytuvams, mažiems ledų šaldikliams, kaušelinių ledų šaldytuvams ir šaldomiesiems prekybos automatams;

(9)minibarai ir vyno šaldytuvai, atliekantys pardavimo funkcijas, neturėtų būti laikomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtais šaldymo aparatais, todėl jiems šis reglamentas neturėtų būti taikomas; jiems taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti Reglamento C(2019)1806 nuorodą] 26 ;

(10)vertikaliosios nejudančio oro šaldymo spintos yra pramoniniai šaldymo aparatai ir yra apibrėžtos Komisijos reglamente (ES) 2015/1095 27 , todėl į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos;

(11)jei pirmasis prekybos mugėse rodomų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų modelio vienetas jau yra pateiktas rinkai arba teikiamas rinkai tuo metu, kai vyksta prekybos mugė, tie mugėje rodomi gaminiai turėtų būti paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etikete;

(12)atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami patikimais, tiksliais ir atkuriamais metodais. Tuose metoduose turėtų būti atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 28 I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(13)šio reglamento terminai ir bandymų metodai atitinka standartų EN 16901, EN 16902, EN 50597 ir EN ISO 23953-2 terminus ir bandymų metodus;

(14)atsižvelgiant į tai, kad su energija susijusių gaminių vis dažniau įsigyjama per interneto prieglobos platformas, o ne tiesiogiai tiekėjų interneto svetainėse, reikėtų patikslinti, kad internetinės prekybos platformos turėtų būti atsakingos už tiekėjo pateiktos etiketės rodymą šalia kainos. Jos turėtų informuoti prekiautoją apie tą prievolę, tačiau neturėtų būti atsakingos už pateiktos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį. Tačiau, taikant Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl elektroninės komercijos 29 14 straipsnio 1 dalies b punktą, tokiose interneto prieglobos platformose, sužinojus apie reikalavimų nesilaikymą (pvz., nėra etiketės ar gaminio informacijos lapo, jie neišsamūs arba netikslūs), pavyzdžiui, jei apie tai praneša rinkos priežiūros institucija, atitinkamo gaminio informacija turėtų būti nedelsiant pašalinta arba panaikinta prieiga prie jos. Tiekėjui, tiesiogiai parduodančiam gaminius galutiniams naudotojams savo interneto svetainėje, taikomos Reglamento (ES) 2017/1369 5 straipsnyje nurodytos prekiautojų nuotolinės prekybos pareigos;

(15)šiame reglamente nustatytas priemones pagal Reglamento (ES) 2017/1369 14 ir 18 straipsnius aptarė Konsultacijų forumas ir valstybių narių ekspertai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis

1.Šiuo reglamentu nustatomi į elektros tinklą jungiamų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, įskaitant ne maisto produktams šaldyti parduodamus aparatus, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.Šis reglamentas netaikomas:

(a)prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kurie maitinami tik iš kitų nei elektros tinklas šaltinių;

(b)prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems nekompresoriniams šaldymo aparatams, kuriuose nenaudojamas garo kompresijos šaldymo ciklas;

(c)atskirai įrengtiems komponentams, pavyzdžiui, kondensavimo agregatui, kompresoriams ar vandens kondensavimo agregatams, prie kurių atskiroji šaldymo spinta turi būti prijungta, kad veiktų;

(d)prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kuriuose apdorojamas maistas;

(e)prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, specialiai išbandytiems ir patvirtintiems vaistiniams preparatams ar moksliniams ėminiams laikyti;

(f)prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kuriuose rodomi maistui parduodami gyvi gyvūnai, kaip antai gyvoms žuvims ir vėžiagyviams rodyti ir parduoti skirtiems šaldymo aparatams ir šaldomiems akvariumams bei vandens rezervuarams;

(g)salotų vitrinoms;

(h)horizontaliesiems prekystaliams su integruota prekių laikykla, numatytiems veikti atšaldymo temperatūros režimu;

(i)prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams be integruotos vėsinimo sistemos, kurie traukia atvėsintą orą iš atskiro oro vėsintuvo; tai netaikoma atskirosioms šaldymo spintoms ir 6 kategorijos šaldomiesiems prekybos automatams, kaip apibrėžta IV priedo 4 lentelėje;

(j)kampinėms spintoms;

(k)prekybos automatams, numatytiems veikti šaldymo temperatūros režimu;

(l)žuvies prekystaliams su smulkintu ledu;

(m)pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

(n)vyno šaldytuvams ir minibarams.

2 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas – izoliuota spinta, kurioje yra viena arba daugiau tam tikros reguliuojamos temperatūros kamerų, šaldoma natūraliosios arba priverstinės konvekcijos būdu, naudojant vieną ar daugiau energiją vartojančiųjų priemonių, skirta nustatytoje žemesnėje nei aplinkos temperatūroje laikomiems maisto produktams ir kitoms prekėms rodyti ir parduoti pirkėjams, kai jas pasiima patys pirkėjai arba jas paduoda pardavėjas, ir kai prekės prieinamos tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų arba stalčių, arba ir duris, ir stalčius, įskaitant prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus, kuriuose yra vietos maisto produktams ir kitoms prekėms, kurios vartotojams neprieinamos, laikyti, išskyrus minibarus ir vyno šaldytuvus;

2.maisto produktai – maistas, ingredientai, gėrimai, įskaitant vyną, taip pat kiti visų pirma vartoti skirti produktai, kuriuos būtina laikyti atšaldytus iki tam tikros temperatūros;

3.kondensavimo agregatas – bent iš vieno elektrinio kompresoriaus ir vieno kondensatoriaus sudarytas gaminys, kuris gali ataušinti ir šaldymo įrenginio arba sistemos viduje nuolat palaikyti žemą arba vidutinę temperatūrą, kai prie garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas gaminys veikia garo kompresijos ciklu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

4.atskiroji šaldymo spinta – iš gamyklinių komponentų surinktas prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuris, kad veiktų kaip prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, turi būti prijungtas prie atskirai įrengtų ir į spintą neintegruotų komponentų (kondensavimo agregato ir (arba) kompresoriaus, ir (arba) vandens kondensavimo agregato);

5.prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame apdorojamas maistas, – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, specialiai išbandytas ir patvirtintas maistui apdoroti, kaip antai ledų gamybos aparatas, šaldomasis prekybos automatas su mikrobangų krosnele arba ledo gaminimo aparatas; tai neapima prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių viena kamera specialiai suprojektuota maistui apdoroti ir sudaro mažiau kaip 20 proc. aparato naudingojo tūrio;

6.naudingasis tūris – kameros bendrojo tūrio dalis kubiniais decimetrais (dm³) arba litrais (L) atėmus maisto produktams ir kitoms prekėms laikyti ar rodyti nenaudojamų komponentų ir erdvių tūrį;

7.bendrasis tūris – kameros vidinio įdėklo tūris kubiniais decimetrais (dm³) arba litrais (L), matuojamas be vidinių detalių ir uždarius duris ar uždengus dangčius;

8.specialiai išbandytas ir patvirtintas – gaminio apibūdinimas, reiškiantis, kad jis atitinka visus šiuos reikalavimus:

(a)buvo specialiai suprojektuotas ir išbandytas nurodytai veiksenai ar naudojimui pagal nurodytus Sąjungos teisės aktus ar susijusius aktus, atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir (arba) atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus;

(b)prie jo pridedamas į techninius dokumentus įtrauktinas sertifikatas, tipo patvirtinimo žymuo ar bandymo ataskaita, įrodantys, kad gaminys buvo patvirtintas konkrečiai veiksenai ar naudojimui,

(c)jis yra pateiktas rinkai būtent nurodytai veiksenai ar naudojimui ir tai patvirtinta bent techniniuose dokumentuose, ant gaminio pateiktoje informacijoje ir reklamos arba rinkodaros medžiagoje;

9.salotų vitrina – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, vertikalioje plokštumoje turintis vienas ar daugiau durų arba stalčių priekių, o viršutiniame paviršiuje – išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą ar salotų sudedamąsias dalis;

10.horizontalusis prekystalis su integruota prekių laikykla – horizontali šaldymo spinta, iš kurios pirkėjams paduodamos prekės, su integruota prekių laikykla, kurios tūris yra bent 100 litrų (l) vienam ilgio metrui (m) ir kuri paprastai įrengta prekystalio apačioje;

11.horizontalioji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su horizontalia virtina, iš kurios prekes galima išimti per atidaromą viršų;

12.atšaldymo temperatūra – temperatūros intervalas nuo −3,5 iki 15 Celsijaus laipsnių (°C), jei šaldymo aparate yra energijai taupyti skirta energijos valdymo sistema, ir nuo −3,5 iki 10 laipsnių Celsijaus (°C), jei šaldymo aparate tokios sistemos nėra;

13.veikimo temperatūra – kameros atskaitos temperatūra bandymo metu;

14.šaldomasis prekybos automatas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame galima sumokėti pinigais arba žetonais ir gauti atšaldytus maisto produktus ar kitas prekes be aptarnaujančio personalo pagalbos;

15.kampinė šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, skirtas dviem linijinėms šaldymo spintoms, pastatytoms kampu viena į kitą ir (arba) sudarančioms lanką, geometriškai sujungti. Kampinė šaldymo spinta neturi aiškios išilginės ašies ir nesudaro konkrečios atkarpos, nes ji yra tik užpildančioji dalis (pleišto ar panašios formos) ir nėra suprojektuota naudoti kaip savarankiškas šaldymo įrenginys. Abu kampinės šaldymo spintos galai sudaro 30–90° kampą;

16.šaldymo temperatūros režimas – žemesnės nei −12 Celsijaus laipsnių (°C) temperatūros palaikymas;

17.žuvies prekystalis su smulkintu ledu – horizontali šaldymo spinta, iš kurios pirkėjams paduodamos prekės, specialiai suprojektuota ir parduodama šviežiai žuviai rodyti. Ant jos viršaus dedamas smulkinto ledo sluoksnis rodomos šviežios žuvies temperatūrai palaikyti ir joje įrengta nutekėjimo anga;

18.vyno šaldytuvas – tik vieno tipo kamerą vynui laikyti turintis šaldymo aparatas, kuriame temperatūra tiksliai kontroliuojama laikymo sąlygoms ir tikslinei temperatūrai užtikrinti ir kuriame įrengtos vibracijos slopinimo priemonės, apibrėžtas Reglamente (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti Reglamento C(2019)1806 nuorodą];

19.kamera – nuo kitų kamerų pertvara, talpykla ar panašia konstrukcija atskirta uždara prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato erdvė, tiesiogiai prieinama per vienas ar daugiau išorinių durų, gali būti padalyta į skyrius. Šiame reglamente, jeigu nenurodyta kitaip, terminas „kamera“ reiškia ir kameras, ir jų skyrius;

20.išorinės durys – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato
dalis, kuri yra judama arba kurią galima nuimti tam, kad į prekėms tiesiogiai parduoti skirtą šaldymo aparatą būtų galima sudėti arba iš jo išimti produktus;

21.skyrius – uždara kameros erdvė, kurioje veikimo temperatūra skiriasi nuo kameros, kurioje ji yra, temperatūros;

22.minibaras – šaldymo aparatas, kurio bendras tūris ne didesnis kaip 60 litrų ir kuris visų pirma skirtas maisto produktams laikyti ir parduoti viešbučių kambariuose ar panašiose patalpose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti Reglamento C(2019)1806 numerį];

23.pardavimo vieta – vieta, kurioje prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai yra demonstruojami ar siūlomi pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai;

24.energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato santykinio energijos vartojimo efektyvumo indeksas procentais (%), apskaičiuotas pagal IV priedo 2 punktą.

3 straipsnis
Tiekėjų pareigos

1.Tiekėjai užtikrina, kad:

(a)kiekvienas prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas būtų pateikiamas su spausdinta III priede nustatytos formos etikete;

(b)gaminio parametrai, nurodomi gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtraukti į gaminių duomenų bazę;

(c)konkrečiu prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;

(d)VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtrauktas į gaminių duomenų bazę;

(e)visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII priedą nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

(f)visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje ar kitoje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą ar kitą reklaminę medžiagą internete, būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

(g)prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede;

(h)prekiautojams būtų pateikiamas kiekvieno prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų modelio V priede nustatytas elektroninės formos gaminio informacijos lapas.

2.Energijos vartojimo efektyvumo klasė grindžiama energijos vartojimo efektyvumo indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal II priedą.

4 straipsnis
Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

(a)kiekvienas pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esantis prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete; įmontuojamųjų aparatų etiketė turėtų būtų rodoma taip, kad būtų aiškiai matoma, o kitų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų – taip, kad būtų aiškiai matoma išorinėje šaldymo aparato priekinėje arba viršutinėje pusėje;

(b)vykdant nuotolinę prekybą, pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

(c)visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, būtų pagal VII ir VII priedus nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

(d)visoje konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje ar kitoje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą ar kitą reklaminę medžiagą internete, kurioje apibūdinami konkretūs to modelio techniniai parametrai, būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė.

5 straipsnis
Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjų pareigos

Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia tiesiogiai savo interneto svetainėje parduoti prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus, jis sudaro sąlygas ant rodinio mechanizmo parodyti pagal VIII priedo nuostatas prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio vardinių parametrų lentelės lapą, ir praneša prekiautojui apie prievolę juos parodyti.

6 straipsnis
Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

7 straipsnis
Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą patikros procedūrą.

8 straipsnis
Peržiūra

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, ne vėliau kaip [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą – ketveri metai po įsigaliojimo] peržiūri šį reglamentą ir vertinimo rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, pateikia Konsultacijų forumui. Atliekant peržiūrą, be kita ko, įvertinama:

(a)energijos vartojimo efektyvumo klasės;

(b)galimybė spręsti žiedinės ekonomikos klausimus;

(c)galimybė patikslinti gaminių klasifikavimą, inter alia atsižvelgiant į integruotųjų ir atskirtųjų šaldymo spintų skirtumus.

9 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 03 11

   Komisijos vardu

   Pirmininkas
   Jean-Claude JUNCKER

(1)     2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).
(2)     „Energijos vartojimo efektyvumo etiketės ir galimų jos pakeitimų suprantamumo vartotojams bei įtakos pirkimo sprendimams tyrimas“ ( Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions ), LE London Economics and IPSOS , 2014 m. spalio mėn.
(3)     Komisijos komunikatas „Ekologinio projektavimo darbo planas“ (COM(2016) 773 final , Briuselis, 2016 m. lapkričio 30 d.).
(4)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui. Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija (COM(2015)80 final, Briuselis, 2015 2 25).
(5)     https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  
(6)    http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html .
(7)     Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 614  final , Briuselis, 2015 12 2).
(8)     https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
(9)     Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos energijos saugumo strategija“ (COM(2014) 330 final , Briuselis, 2014 8 25).
(10)    2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).
(11)     2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).
(12)    2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 177, 2015 7 8, p. 2).
(13)     2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).
(14)    2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).
(15)     2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195).
(16)    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
(17)    Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija (OL C 326, 2012 10 26, p. 47).
(18)    Subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos steigimo sutarties 5 straipsnyje, siekiama užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo arčiau piliečių; Sąjunga turėtų imtis veiksmų tik tose srityse, kurios patenka į jos išimtinę kompetenciją ir kuriose nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens veiksmai nebūtų efektyvesni.
(19)     Kemna, R.B.J., Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) – Part 2, VHK for the European Commission, 2011 (MEErP).
(20)     2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).
(21)     http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/index.html .
(22)    2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).
(23)    OL L 198, 2017 7 28, p. 1.
(24)    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).
(25)    Komisijos komunikatas „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“, COM(2016) 773 final, 2016 11 30.
(26)    Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti visas OL L nuorodas į reglamentą C (2019) 1806]).
(27)    2015 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1095, kuriuo dėl ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB (OL L 177, 2015 7 8, p. 19).
(28)    2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
(29)    2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
Top

I PRIEDAS
Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)gėrimų šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame tam tikru greičiu atvėsinami supakuoti negendantys gėrimai, išskyrus vyną, į jį sudėti aplinkos temperatūros ir parduodami už aplinkos temperatūrą žemesnės konkrečios temperatūros. Iš gėrimų šaldytuvo gėrimų galima pasiimti tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų ir (arba) iš stalčių. Kadangi gėrimai negendantys, kai jų paklausos nėra, taupant energiją temperatūra šaldytuve gali būti didesnė;

(2)ledų šaldiklis – horizontali uždara šaldymo spinta, kurioje laikomi ir (arba) rodomi ir parduodami fasuoti ledai, prie kurių vartotojas gali prieiti atidaręs viršuje esantį permatomą arba nepermatomą dangtį; spintos naudingasis tūris ≤ 600 litrų, o išimtinai šaldiklių su permatomu dangčiu atveju – naudingasis tūris, padalintas iš TDA, ≥ 0,35 metrų;

(3)permatomas dangtis – durys iš permatomos medžiagos, užimantis bent 75 % durų ploto, per kurią galutinis naudotojas gali aiškiai matyti prekes;

(4)bendras rodomasis plotas (TDA) – bendras matomų maisto produktų ir kitų daiktų užimamas plotas, įskaitant per stiklą matomą plotą, apibrėžiamas kaip naudingojo tūrio, išreiškiamo kvadratiniais metrais (m²), horizontalių ir vertikalių paviršiaus projekcijų plotų suma;

(5)greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;

(6)metinis suvartojamos energijos kiekis (AE) – vidutinis per parą suvartojamos energijos kiekis, padaugintas iš 365 (dienų per metus), išreikštas kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal IV priedo 2 punkto b papunktį;

(7)per parą suvartojamos energijos kiekis (Edaily) – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per 24 valandas norminėmis sąlygomis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis (kWh/24h);

(8)standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAE) – norminis prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal IV priedo 2 punkto c papunktį;

(9)M ir N – modeliavimo parametrai, kuriais atsižvelgiama į bendrą rodomąjį plotą arba energijos suvartojimo priklausomybę nuo tūrio; jų vertės nustatytos IV priedo 3 lentelėje;

(10)temperatūros koeficientas (C) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į veikimo temperatūros skirtumą;

(11)klimato klasės koeficientas (CC) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į aplinkos sąlygų, kuriomis šaldymo aparatas skirtas veikti, skirtumą;

(12)P – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į integruotųjų ir atskirtųjų šaldymo spintų skirtumus;

(13)integruotoji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su integruotąja šaldymo sistema, kurią sudaro kompresorius ir kondensavimo agregatas;

(14)kaušelinių ledų šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame IV priedo 4 lentelėje nustatyto intervalo temperatūroje gali būti laikomi, rodomi ir kaušeliu imami ledai;

(15)vertikalioji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su vertikalia arba nuožulnia rodymo anga;

(16)pusiau vertikali šaldymo spinta – ne didesnio kaip 1,5 m bendrojo aukščio vertikali šaldymo spinta su vertikalia arba nuožulnia rodymo anga;

(17)kombinuotoji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame derinami vertikaliosioms ir horizontaliosioms šaldymo spintoms būdingi rodymo ir atidarymo būdai;

(18)parduotuvinė šaldymo spinta – mažmeninės prekybos vietose, kaip antai prekybos centruose, maistui ir kitoms prekėms rodyti ir tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas. Gėrimų šaldytuvai, šaldomieji prekybos automatai, kaušelinių ledų šaldytuvai ir ledų šaldikliai nelaikomi parduotuvinėmis šaldymo spintomis;

(19)šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame produktai nuolat laikomi atšaldymo temperatūroje;

(20)šaldiklis – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame produktai nuolat laikomi šaldymo temperatūroje;

(21)stelažinė šaldymo spinta – parduotuvinė šaldymo spinta, kurioje prekės gali būti rodomos išdėliotos ant padėklų arba vežimėlių, įstumtų į spintą pakėlus, pasukus arba nuėmus apatinę priekinę jos dalį, jei ji yra;

(22)M rinkinys – bandymų rinkinys su temperatūros matuokliu;

(23)keliatemperatūris prekybos automatas – šaldomasis prekybos automatas, kurio bent dviejų kamerų veikimo temperatūra skiriasi.

(24)rodinio mechanizmas – ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus, arba kita vaizdo technologija, naudojami interneto turiniui naudotojams rodyti;

(25)jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio, kišeninio kompiuterio arba išmaniojo telefono ekranas;

(26)įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

(27)alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, perteikiantis informaciją negrafine forma, kai rodytuvas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

II PRIEDAS
Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato EEI nustatomas pagal IV priedo 2 punktą.

III PRIEDAS
Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų etiketė

1.PREKĖMS TIESIOGIAI PARDUOTI SKIRTŲ ŠALDYMO APARATŲ, IŠSKYRUS GĖRIMŲ ŠALDYTUVUS IR LEDŲ ŠALDIKLIUS, ETIKETĖ

1.1.Etiketė:

1.2.Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.QR kodas;

II.tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III.tiekėjo modelio žymuo;

IV.energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V.pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI.iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII.

šaldomųjų prekybos automatų atveju: visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų naudingojo tūrio suma, išreiškiama litrais (L) ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

visų kitų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų atveju: visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų rodomųjų plotų suma, išreikšta kvadratiniais metrais (m²) ir suapvalinta iki šimtųjų;

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju: VII punkto piktograma ir vertės litrais (L) arba kvadratiniais metrais (m²) nenurodomos;

VIII.

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių visos atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros yra tos pačios temperatūros klasės, išskyrus šaldomuosius prekybos automatus, atveju:

temperatūra viršuje: atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šilčiausio M rinkinio aukščiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;

temperatūra apačioje: atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šalčiausio rinkinio žemiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) M rinkinių aukščiausia minimali temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;

šaldomųjų prekybos automatų atveju:

temperatūra viršuje: atšaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) didžiausia išmatuota gaminio temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;

temperatūra apačioje nenurodama;

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju VIII punkto piktograma ir Celsijaus laipsniai (°C) nenurodomi;

IX.

visų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, išskyrus šaldomuosius prekybos automatus, atveju: visų šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų rodomųjų plotų suma, išreikšta kvadratiniais metrais (m²) ir suapvalinta iki šimtųjų;

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju: VII punkto piktograma ir vertės kvadratiniais metrais (m²) nenurodomos;

X.

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių visos šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros yra tos pačios temperatūros klasės, išskyrus šalduomuosius prekybos automatus, atveju:

temperatūra viršuje: šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šilčiausio M rinkinio aukščiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;

temperatūra apačioje: šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) šalčiausio rinkinio žemiausia temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba visų šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) M rinkinių aukščiausia minimali temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;

šaldomųjų prekybos automatų atveju:

temperatūra viršuje: šaldymo temperatūros režimu veikiančios kameros (-ų) didžiausia išmatuota gaminio temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 4 lentelėje;

temperatūra apačioje: temperatūra nenurodama;

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kuriuose nėra šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų, atveju: X punkto piktograma ir vertės Celsijaus laipsniais (°C) nenurodomos;

XI.šio reglamento numeris, t. y. 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti šio reglamento numerį šioje vietoje ir dešiniajame energijos vartojimo efektyvumo etiketės kampe].2.GĖRIMŲ ŠALDYTUVŲ ETIKETĖ

2.1.Etiketė:

2.2.Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.QR kodas;

II.tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III.tiekėjo modelio žymuo;

IV.energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V.pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI.iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII.visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų bendrojo tūrio suma, išreiškiama litrais (l) ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VIII.visų atšaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų aukščiausia vidutinė kameros temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 5 lentelėje;

IX. šilčiausia aplinkos temperatūra Celsijaus laipsniais (°C) suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 6 lentelėje;

XIII.šio reglamento numeris, t. y. 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti šio reglamento numerį šioje vietoje ir dešiniajame energijos vartojimo efektyvumo etiketės kampe].3.LEDŲ ŠALDIKLIŲ ETIKETĖ

3.1.Etiketė:3.2.Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.QR kodas;

II.tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III.tiekėjo modelio žymuo;

IV.energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V.pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI.iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII.visų šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų naudingojo tūrio suma, išreiškiama litrais (L) ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

VIII.visų šaldymo temperatūros režimu veikiančių kamerų aukščiausia vidutinė kameros temperatūra Celsijaus laipsniais (°C), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 7 lentelėje;

IX.didžiausia aplinkos temperatūra Celsijaus laipsniais (°C) suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta 8 lentelėje;

X.šio reglamento numeris, t. y. 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti šio reglamento numerį šioje vietoje ir dešiniajame energijos vartojimo efektyvumo etiketės kampe].4.ETIKETĖS FORMOS

4.1.Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, išskyrus gėrimų šaldytuvus ir ledų šaldiklius, etiketės formos:

4.2.Gėrimų šaldytuvų etiketės forma:

4.3.Ledų šaldiklių etiketės forma:4.4.Reikalavimai:

(a)etiketės turi būti bent 96 mm pločio ir 192 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas;

(b)etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;

(c)naudojami šriftai – „Verdana“ ir „Calibri“;

(d)etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta 4.1–4.3 punktuose pateiktose etiketės formose.

(e)Naudojamos ŽPGJ (CMYK) modelio spalvos – žydra, purpurinė, geltona ir juoda, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0,70,100,0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

(f)Etiketės turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodas į pirmiau pateiktas schemas):

ES logotipo spalva turi būti:

fono: 100,80,0,0;

žvaigždžių: 0,0,100,0;

energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;

QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;

tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu;

modelio žymuo turi būti 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

A–G skalė turi būti tokia:

energijos vartojimo efektyvumo skalės raidės turi būti 100 % baltos spalvos 19 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikaliai centruotos 4,5 mm atstumu nuo rodyklių kairės pusės;

A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:

·A klasė: 100,0,100,0;

·B klasė: 70,0,100,0;

·C klasė: 30,0,100,0;

·D klasė: 0,0,100,0;

·E klasė: 0,30,100,0;

·F klasė: 0,70,100,0;

·G klasė: 0,100,100,0;

vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100% juoda;

energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 100 % baltos spalvos 33 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų sulygiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės, kuri turi būti 100 % juodos spalvos, stačiakampės dalies viduryje;

metinio suvartojamos energijos kiekio vertė turi būti nurodyta 28 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh/annum“ turi būti 18 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu. Tekstas turi būti centruotas ir 100 % juodos spalvos;

piktogramos turi būti tokios, kaip nurodyta etiketės formose, ir kaip nurodyta toliau:

piktogramų linijos turi būti 1,2 pt storio ir jos pačios ir jose pateiktas tekstas (skaičiai ir vienetai) turi būti 100 % juodos spalvos;

skaičiai po piktogramomis turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o mato vienetas – 12 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; jie turi būti centruoti po piktograma;

temperatūros vertės turi būti 12 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o „°C“ – 12 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; jie turi būti pateikti arba dešinėje termometro piktogramos pusėje, arba piktogramos, vaizduojančios aplinkos temperatūrą, viduje;

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, išskyrus gėrimų šaldytuvus ir ledų šaldiklius, atveju: jeigu aparate yra tik užšalimo temperatūros kamera (-os) arba tik neužšalimo temperatūros kamera (-os), parodomos tik tinkamos piktogramos, kaip nustatyta 1.2 punkto VII, VIII, IX ir X papunkčiuose; jos turi būti centruotos tarp vidinių skirtukų žemiau metinio suvartojamos energijos kiekio ir energijos vartojimo efektyvumo etiketės apačios;

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 6 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu.

IV PRIEDAS
Matavimo metodai ir skaičiavimai

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus arba kitais patikimais, tiksliais ir atkuriamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus ir kurie atitinka toliau išdėstytas nuostatas. Šių darniųjų standartų nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1.Bendrosios bandymo sąlygos:

(a)aplinkos sąlygos turi atitikti 1 grupės vertes, išskyrus ledų šaldiklius ir kaušelinių ledų šaldytuvus, kurie bandomi 2 lentelėje pateiktas 2 grupės vertes atitinkančiomis sąlygomis;

(b)jei kameroje gali būti nustatyta įvairi temperatūra, ji bandoma nustačius žemiausią veikimo temperatūrą;

(c)šaldomieji prekybos automatai, kurių kamerų tūrį galima keisti, bandomi nustačius mažiausią kameros, kurios veikimo temperatūra aukščiausia, naudingąjį tūrį;

(d)gėrimų šaldytuvų atveju nurodytasis vėsinimo greitis nustatomas atsižvelgiant į pusę atsistatymo laiko, kurio prireikia po prekių papildymo.

2 lentelė. Aplinkos sąlygos

Sausuoju termometru išmatuota temperatūra, °C

Santykinis drėgnumas, %

Rasos taškas, °C

Vandens garų masė sausame ore, g/kg

1 grupė

25

60

16,7

12,0

2 grupė

30

55

20,0

14,8

2.EEI nustatymas:

(a)visų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų EEI, išreikštas procentais ir suapvalintas iki dešimtųjų, reiškia AE (kWh/a) ir etaloninio SAE (kWh/a) santykį ir apskaičiuojamas taip:

EEI = AE / SAE.

(b)SAE, išreikštas kWh per metus ir suapvalintas iki šimtųjų, apskaičiuojamas taip:

AE = 365 ∙ Edaily;

čia:

Edaily – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per 24 valandas suvartojamos energijos kiekis, išreikštas kWh/24 h ir suapvalintas iki tūkstantųjų.

(c)SAE yra išreikštas kWh/a ir suapvalintas iki šimtųjų. Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių visos kameros yra tos pačios temperatūros klasės, ir šaldomųjų prekybos automatų SAE apskaičiuojamas taip:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų su daugiau nei viena skirtingų temperatūros klasių kamera, išskyrus šaldomuosius prekybos automatus, SAE apskaičiuojamas taip:

SAE = 365 × P × ∑nc=1 (M + N × Yc) × Cc;

čia:

(1)c – kameros tipo numerio indeksas nuo 1 iki n, o n – bendras kamerų tipų skaičius;

(2)M ir N vertės nurodytos 3 lentelėje.

3 lentelė. M ir N vertės

Kategorija

M vertė

N vertė

Vėsinamieji gėrimų automatai

2,1

0,006

Ledų šaldikliai

2,0

0,009

Šaldomieji pardavimo automatai

4,1

0,004

Nefasuotų ledų šaldytuvai

25,0

30,400

Vertikaliosios ir kombinuotosios parduotuvinės šaldymo spintos

9,1

9,100

Horizontaliosios parduotuvinės šaldymo spintos

3,7

3,500

Vertikalieji ir kombinuotieji parduotuviniai šaldikliai

7,5

19,300

Horizontalieji parduotuviniai šaldikliai

4,0

10,300

Stelažinės šaldymo spintos (nuo 2021 m. kovo 1 d.)

9,2

11,600

Stelažinės šaldymo spintos (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.)

9,1

9,100

(3)C ir temperatūros koeficiento vertės nurodytos 4 lentelėje.

4 lentelė. Temperatūros sąlygos ir atitinkamos temperatūros koeficiento vertės, C

a) Parduotuvinės šaldymo spintos

Kategorija

Temperatūros klasė

Šilčiausio M rinkinio aukščiausia temperatūra

(°C)

Šalčiausio M rinkinio žemiausia temperatūra

(°C)

Viso M rinkinio aukščiausia minimali temperatūra (°C)

C vertė

Vertikaliosios, kombinuotosios parduotuvinės šaldymo spintos

M2

≤ +7

≥ −1

netaik.

1,00

H1 ir H2

≤ +10

≥ −1

netaik.

0,82

M1

≤ +5

≥ −1

netaik.

1,15

Horizontaliosios parduotuvinės šaldymo spintos

M2

≤ +7

≥ −1

netaik.

1,00

H1 ir H2

≤ +10

≥ −1

netaik.

0,92

M1

≤ +5

≥ −1

netaik.

1,08

Vertikalieji ir kombinuotieji parduotuviniai šaldikliai

L1

≤ −15

netaik.

≤ −18

1,00

L2

≤ −12

netaik.

≤ −18

0,90

L3

≤ −12

netaik.

≤ −15

0,90

Horizontalieji parduotuviniai šaldikliai

L1

≤ −15

netaik.

≤ −18

1,00

L2

≤ −12

netaik.

≤ −18

0,92

L3

≤ −12

netaik.

≤ −15

0,92

b) Kaušelinių ledų šaldytuvai

Temperatūros klasė

Šilčiausio M rinkinio aukščiausia temperatūra

(°C)

Šalčiausio M rinkinio žemiausia temperatūra

(°C)

Viso M rinkinio aukščiausia minimali temperatūra (°C)

C vertė

G1

-10

-14

netaik.

1,00

G2

-10

-16

netaik.

1,00

G3

-10

-18

netaik.

1,00

L1

-15

netaik.

-18

1,00

L2

-12

netaik.

-18

1,00

L3

-12

netaik.

-15

1,00

S

Speciali klasifikacija

1,00

c) Šaldomieji prekybos automatai

Temperatūros klasė**

Didžiausia išmatuota gaminio temperatūra (Tv)

(°C)

C vertė

1 kategorija

7

1+(12-TV)/25

2 kategorija

12

3 kategorija

3

4 kategorija

(TV1+TV2)/2*

6 kategorija

(TV1+TV2)/2*

d) Kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai

Kategorija

C vertė

Kiti aparatai

1,00

Pastabos

* Keliatemperatūrių pardavimo automatų TV yra TV1 (didžiausios išmatuotos produkto temperatūros šilčiausioje kameroje) ir TV2 (didžiausios išmatuotos produkto temperatūros šalčiausioje kameroje) vidurkis.

** 1 kategorija = šaldomieji aparatai nepermatomu priekiu, skirti gėrimams skardinėmis ir buteliais parduoti, kuriuose produktai laikomi krūvoje, 2 kategorija = šaldomieji aparatai įstiklintu priekiu, skirti gėrimams skardinėmis ir buteliais, konditerijos gaminiams ir užkandžiams parduoti, 3 kategorija = šaldomieji aparatai įstiklintu priekiu, skirti vien tik greitai gendantiems maisto produktams, 4 kategorija = šaldomieji keliatemperatūriai aparatai įstiklintu priekiu, 6 kategorija = kombinuotieji aparatai, kuriuos sudaro į tą patį korpusą įmontuoti ir vieno aušintuvo varomi skirtingų kategorijų aparatai.

Netaik. = netaikoma.

(4)Koeficientas Y apskaičiuojamas taip:

(a)gėrimų šaldytuvų:

Yc yra lygiavertis gėrimų šaldytuvo kamerų, kurių tikslinė temperatūra Tc,, tūris (Veqc), apskaičiuojamas taip:

Yc =Veqc =bendrasis tūrisc × ((25 – Tc)/20) × CC;

Čia Tc – vidutinė kameros klasės temperatūra, o CC – klimato klasės koeficientas. Tc vertės nurodytos 5 lentelėje. CC vertės nurodytos 6 lentelėje.

5 lentelė. Gėrimų šaldytuvų temperatūros klasės ir atitinkamos vidutinės kameros temperatūros (Tc)

Temperatūros klasė

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

−1,0

K4

+5,0

6 lentelė. Gėrimų šaldytuvų veikimo sąlygos ir CC vertės

Šilčiausia aplinkos temperatūra (°C)

Santykinis aplinkos drėgnumas (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

(b)ledų šaldiklių:

Yc yra lygiavertis ledų šaldytuvo kamerų, kurių tikslinė temperatūra Tc,, tūris (Veqc), apskaičiuojamas taip:

Yc =Veqc =naudingasis tūris × ((12 – Tc)/30) × CC;

čia Tc – vidutinė kameros klasės temperatūra, o CC – klimato klasės koeficientas. Tc vertės nurodytos 7 lentelėje. CC vertės nurodytos 8 lentelėje.

7 lentelė. Ledų šaldiklių temperatūros klasės ir atitinkamos vidutinės kameros temperatūros (Tc)

Temperatūros klasė

Tc (°C)

Aukščiausia M rinkinio temperatūra per visus bandymus (išskyrus dangčio atidarymo bandymą) yra lygi žemiau nurodytai temperatūrai arba žemesnė už ją (°C)

Šilčiausio M rinkinio didžiausias per dangčio atidarymo bandymą leidžiamas temperatūros pakilimas (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,0

8 lentelė. Ledų šaldiklių veikimo sąlygos ir atitinkamos CC vertės

Minimalios vertės

Maksimalios vertės

CC

Aplinkos temperatūra (°C) 

Santykinis aplinkos drėgnumas (%)

Aplinkos temperatūra (°C) 

Santykinis aplinkos drėgnumas (%)

Ledų šaldiklis su permatomu dangčiu

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Ledų šaldiklis su nepermatomu dangčiu

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

(c)šaldomųjų prekybos automatų:

Y – šaldomojo prekybos automato naudingasis tūris, t. y. visų kamerų, kuriose sudėti tiesiogiai pirkti prieinami produktai, ir erdvės, per kurią pirkėjui išduodami produktai, tūrio suma litrais (L), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

(d)visų kitų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų:

Yc – visų prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato tos pačios temperatūros klasės kamerų TDA suma kvadratiniais metrais (m2), suapvalinta iki šimtųjų.

(5)P vertės nurodytos 9 lentelėje.

9 lentelė. P vertės

Šaldymo spintų tipas

P

Integruotosios parduotuvinės šaldymo spintos

1,10

Kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai

1,00

V PRIEDAS
Gaminio informacijos lapas

Pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą tiekėjas į gaminių duomenų bazę įrašo 10 lentelėje nurodytą informaciją.

10 lentelė. Gaminio informacijos lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:

Tiekėjo adresasb

Modelio žymuo:

Paskirtis:

Rodymas ir pardavimas

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų tipas:

[Gėrimų šaldytuvai / ledų šaldikliai / kaušelinių ledų šaldytuvai / parduotuvinės šaldymo spintos / šaldomieji prekybos automatai]

Šaldymo spintų grupės kodas pagal darniuosius standartus arba kitus patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus pagal IV priedą.

Pavyzdžiui: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Specialieji gaminio parametrai

(Gėrimų šaldytuvai: užpildyti 1 punktą, ledų šaldikliai: užpildyti 2 punktą, kaušelinių ledų šaldytuvai: užpildyti 3 punktą, parduotuvinės šaldymo spintos: užpildyti 4 punktą, šaldomieji prekybos automatai: užpildyti 5 punktą. Jeigu prekėms tiesiogiai parduoti skirtame šaldymo aparate yra skirtingos veikimo temperatūros kamerų arba kamera, kurioje galima nustatyti įvairią temperatūrą, eilutės turi būti pakartotos kiekvienai kamerai arba temperatūros nuostačiui):

1.Gėrimų šaldytuvai:

Bendrasis tūris (dm³ arba L)

Aplinkos sąlygos, kurioms aparatas gali veikti (pagal 6 lentelę)

Šilčiausia temperatūra (°C)

Santykinis drėgnumas (%)

x

x

x

2.Ledų šaldikliai su [permatomu dangčiu / nepermatomu dangčiu]:

Naudingasis tūris (dm³ arba L)

Aplinkos sąlygos, kurioms aparatas gali veikti (pagal 8 lentelę)

Temperatūros intervalas (°C)

Santykinio drėgnumo intervalas (%)

mažiausia

didžiausia

mažiausias

didžiausias

x

x

x

x

x

3.Kaušelinių ledų šaldytuvas

Bendras rodomasis plotas (m²)

Temperatūros klasė (pagal 4 lentelės b dalį)

x,xx

[G1/ G2/ G3/ L1/ L2/ L3/ S]4.[Integruotasis / Atskirasis] [Horizontalusis / vertikalusis (išskyrus pusiau vertikalius) /pusiau vertikalus / kombinuotoji] parduotuvinė šaldymo spinta, stelažinė šaldymo spinta: [taip / ne]:

Bendras rodomasis plotas (m²)

Temperatūros klasė (pagal 4 lentelės a dalį)

x,xx

[šaldytuvas: [M2/H1/H2/M1] / šaldiklis: [L1/L2/L3]]

5.Šaldomieji prekybos automatai, [šaldomieji aparatai nepermatomu priekiu, skirti gėrimams skardinėmis ir buteliais parduoti, kuriuose produktai laikomi krūvoje / šaldomieji aparatai įstiklintu priekiu, skirti [gėrimams skardinėmis ir buteliais, konditerijos gaminiams ir užkandžiams parduoti / vien tik greitai gendantiems maisto produktams parduoti] / keliatemperatūriai aparatai, skirti [įrašyti maisto produktų, kuriems jis skirtas, rūšį] / kombinuotieji aparatai, kuriuos sudaro į tą patį korpusą įmontuoti ir vieno aušintuvo varomi skirtingų kategorijų aparatai, skirti [įrašyti maisto produktų, kuriems jis skirtas, rūšį]:

Tūris (dm³ arba L)

Temperatūros klasė (pagal 4 lentelės c dalį)

x

kategorija [1/2/3/4/6]

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)d

x,xx

Rekomenduojama temperatūra maistui optimaliai laikyti (°C) (Šie nuostačiai neturi būti prieštaringi IV priedo atitinkamai 4, 5 arba 6 lentelėse nustatytoms temperatūros sąlygoms)

x

EEI

x,x

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

[A/B/C/D/E/F/G]c

Šviesos šaltinio parametraia, b:

Šviesos šaltinio tipas

[tipas]

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

[A/B/C/D/E/F/G]c

Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmėb:

Papildoma informacija:

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/XXX 1  [Leidinių biuro prašoma įrašyti Reglamento C(2019)2127 numerį]b II priedo 3 punkte nurodyta informacija:

a Kaip nustatyta pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti Reglamento C(2019)1805 numerį] 2 .

b Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai nelaikomi aktualiais.

c Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

d Jei prekėms tiesiogiai parduoti skirtame šaldymo aparate yra skirtingos veikimo temperatūros kamerų, turi būti nurodytas integruotojo bloko metinis suvartojamos energijos kiekis. Jei atskiras to paties bloko kameras vėsina atskiros šaldymo sistemos, jei įmanoma, taip pat pateikiamas su kiekvienu posistemiu susijęs suvartojamas energijos kiekis.

VI PRIEDAS
Techniniai dokumentai

1.Į 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiami šie elementai:

(a)IV priede nurodyta informacija;

(b)11 lentelėje nurodyta informacija;

11 lentelė. Į techninius dokumentus įtrauktina papildoma informacija

Bendras prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio aprašymas, kurio pakanka jam vienareikšmiškai ir lengvai identifikuoti:

Gaminio specifikacijos

Bendrosios gaminio specifikacijos:

Parametras

Vertė

Parametras

Vertė

Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

x,xx

Standartinis metinis energijos suvartojimas (kWh per metus)

x,xx

Paros energijos suvartojimas (kWh/24 h)

x,xxx

Aplinkos sąlygos

[1 grupė / 2 grupė]

M

x,x

N

x,xxx

Temperatūros koeficientas (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Klimato klasės koeficientas (CC)a

x,xx

Tikslinė temperatūra (Tc) (°C)a

x,x

Papildoma informacija:

Nuorodos į darniuosius standartus arba taikytus kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus:

kai tinkama, tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

lygiaverčių modelių sąrašas su modelių žymenimis:

a Tik gėrimų šaldytuvų ir ledų šaldiklių

2.Jei tam tikro modelio techniniuose dokumentuose pateikta informacija buvo gauta:

(a)remiantis kito gamintojo modeliu, turinčiu tokias pačias technines charakteristikas, susijusias su pateiktina technine informacija arba

(b)apskaičiuojant remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant kito to paties ar kito gamintojo modelio duomenis arba abiem šiais būdais,

techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo duomenys, gamintojo atliktas vertinimas skaičiavimo tikslumui patikrinti ir, kai tinkama, skirtingų gamintojų modelių tapatumo deklaracija.

VII PRIEDAS
Vaizdinėje reklamoje, techninėje reklaminėje medžiagoje arba kitoje reklaminėje medžiagoje ir vykdant nuotolinę prekybą, išskyrus nuotolinę prekybą internetu, pateiktina informacija

1.Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies e punkte ir 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytiems reikalavimams, prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų vaizdinėje reklamoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

2.Siekiant užtikrinti atitiktį 3 straipsnio 1 dalies f punkte ir 4 straipsnio d punkte nustatytiems reikalavimams, prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų techninėje reklaminėje medžiagoje ar kitoje reklaminėje medžiagoje turi būti rodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

3.Nuotolinės prekybos prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų popierinėje reklaminėje medžiagoje turi būti nurodoma etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas, kaip nurodyta šio priedo 4 punkte.

4.Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas nurodomi pagal 1 pav., t. y. pavaizduojama:

(a)rodyklė su energijos vartojimo efektyvumo klasę žyminčia baltos spalvos raide bent kainos šrifto dydžiui lygaus dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu, jei kaina yra rodoma, o visais kitais atvejais aiškiai matomo ir įskaitomo dydžio šriftu;

(b)rodyklės spalva turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasės spalvą;

(c)galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas 100 % juodos spalvos šriftu, ir

(d)rodyklė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos juodu 0,5 pt storio apvadu.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu vaizdinė reklama, techninė ar kitokia reklaminė medžiaga arba nuotolinės prekybos popierinė reklaminė medžiaga spausdinama nespalvotai, toje vaizdinėje reklamoje, techninėje ar kitokioje reklaminėje medžiagoje arba nuotolinės prekybos popierinėje reklaminėje medžiagoje rodyklė gali būti nespalvota.

1 diagrama. Spalvota / nespalvota kairinė / dešininė rodyklė su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

5.Vykdant nuotolinę prekybą telefonu klientas turi būti specialiai informuojamas apie gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę, etiketėje galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalą ir apie tai, kad visą etiketę ir gaminio informacijos lapą jis gali rasti laisvai prieinamoje interneto svetainėje arba paprašyti spausdinto egzemplioriaus.

6.Visais 1–3 ir 5 punktuose nurodytais atvejais klientas, pateikęs prašymą, turi galėti gauti spausdintą etiketės ir gaminio informacijos lapo egzempliorių.

VIII PRIEDAS
Vykdant nuotolinę prekybą internetu pateiktina informacija

1.Jei kaina yra rodoma, tiekėjo pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė turi būti rodoma rodinio mechanizme prie gaminio kainos, o visais kitais atvejais šalia gaminio. Etiketė turi būti tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir proporcinga III priedo 4 punkte nustatytos etiketės matmenims. Etiketė gali būti rodoma įdėtiniame rodinyje, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, turi atitikti šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

2.2 pav. nurodyto įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

(a)jis turi būti etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

(b)rodyklė su energijos vartojimo efektyvumo klasę žyminčia baltos spalvos raide bent kainos šrifto dydžiui lygaus dydžio šriftu, jei kaina yra rodoma, o visais kitais atvejais aiškiai matomo ir įskaitomo dydžio šriftu, ir

(c)galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas turi būti 100 % juodos spalvos, ir

(d)jis turi būti vienos iš dviejų toliau nurodytų formų, o jo dydis toks, kad rodyklė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti rodyklės stačiakampės dalies viduryje, o rodyklė ir energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė apvestos 100 % juodos spalvos matomu apvadu.

2 pav. Spalvotos kairinės / dešininės rodyklės su nurodytu energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu pavyzdys

3.Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka turi būti tokia:

(a)jei kaina yra rodoma, šio priedo 2 punkte nurodytas paveikslėlis turi būti rodomas rodinio mechanizme šalia gaminio kainos, o visais kitais atvejais šalia gaminio;

(b)paveikslėlis turi būti susietas su III priede nustatyta etikete;

(c)etiketė turi pasirodyti spustelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

(d)etiketė turi būti rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

(e)jutikliniuose ekranuose etiketę turi būti galima padidinti pagal įrenginio sutartinius jutiklinio didinimo principus;

(f)etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

(g)jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu, jei kaina yra rodoma, o visais kitais atvejais aiškiai matomo ir įskaitomo dydžio šriftu;

4.rodinio mechanizme prie gaminio kainos turi būti rodomas tiekėjo pateiktas 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkantis elektroninis gaminio informacijos lapas, jei kaina yra rodoma, o visais kitais atvejais šalia gaminio. Jis turi būti tokio dydžio, kad gaminio informacijos lapas būtų aiškiai matomas ir įskaitomas. Gaminio informacijos lapas gali būti rodomas įdėtiniame rodinyje arba gali būti pateikiama nuoroda į gaminių duomenų bazę, tuomet nuoroda, per kurią pasiekiamas gaminio informacijos lapas, turi būti aiškiai ir įskaitomai pažymėta „Gaminio informacijos lapas“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio informacijos lapas pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.

IX PRIEDAS
Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra 

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama deklaruotų parametrų patikra; tiekėjas jų nenaudoja kaip leidžiamų nuokrypų techniniuose dokumentuose pateikiamoms reikšmėms nustatyti. Etiketėje arba gaminio informacijos lape nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

(1)Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

(2)Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

(a)pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, joms apskaičiuoti naudotos vertės nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas bandymų ataskaitose nurodytas vertes, ir

(b)etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruojamas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė nei klasė, nustatyta pagal deklaruotas vertes, ir

(c)vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 12 lentelėje pateiktas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

(3)Jei 2 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

(4)Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

(5)Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetiniai vidurkiai atitinka 12 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

(6)Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

(7)Pagal 3 arba 6 punktą priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko IV priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 12 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose nustatytą procedūrą. 12 lentelėje nurodytiems parametrams netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pvz., leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kurio kito matavimo metodo apraše.

12 lentelė. Leidžiamosios išmatuotų parametrų patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Naudingasis tūris ir, kai tinkama, naudingasis kameros tūris

Nustatyta vertėa neturi būti daugiau kaip 3 proc. arba 1 litru (priklausomai nuo to, kuri iš jų didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

Bendrasis tūris ir, kai tinkama, bendrasis kameros tūris

Nustatyta vertėa neturi būti daugiau kaip 3 proc. arba 1 litru (priklausomai nuo to, kuri iš jų didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

TDA ir, kai tinkama, kameros TDA

Nustatyta vertėa neturi būti daugiau kaip 3 proc. mažesnė už deklaruotą vertę.

Edaily

Nustatyta vertėa neturi būti daugiau kaip 10 proc. didesnė už deklaruotą vertę.

AE

Nustatyta vertėa neturi būti daugiau kaip 10 proc. didesnė už deklaruotą vertę.

a Jeigu bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.

(1)    Komisijos reglamentas (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti visą Reglamento C(2019)2127 nuorodą į Oficialųjį leidinį].
(2)    Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/XXX [Leidinių biuro prašoma įrašyti visą Reglamento C(2019)1805 nuorodą į Oficialųjį leidinį].
Top