Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:296:FULL

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 296, 2018 m. lapkričio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 296

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) pakeitimai

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1798 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2019 ataskaitiniais metais ( 1 )

2

 

*

2018 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1799 dėl laikinos tiesioginės statistinio pobūdžio priemonės tam tikroms 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenų, geokoduotų 1 km2 gardelių tinklelyje, temoms skleisti ( 1 )

19

 

*

2018 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1800, kuriuo nustatomi 2019 m. ir 2020 m. ribiniai kiekiai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms būtų galima taikyti papildomus importo muitus

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1801 dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios

31

 

*

2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1802 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios

33

 

*

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1803, kuriuo Prancūzijai leidžiama sudaryti susitarimą su Sen Bartelemi, Sen Pjeru ir Mikelonu, Naująja Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisu ir Futūna dėl lėšų pervedimo iš Prancūzijos į kiekvieną iš šių teritorijų ir atvirkščiai traktavimo kaip lėšų pervedimo Prancūzijos teritorijoje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/847 (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7434)

35

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2016 m. gruodžio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 244/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/1804]

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2018/1787, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/96/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo ir pratęsiamas jo galiojimas, klaidų ištaisymas ( OL L 293, 2018 11 20 )

40

 

*

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimo (ES) 2018/1464 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi IEPS prekybos ir darnaus vystymosi komitete, įsteigtame Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu, dėl ekspertų grupės nariais norinčių būti asmenų sąrašų sudarymo pagal Susitarimo dvidešimt trečią ir dvidešimt ketvirtą skyrius klaidų ištaisymas ( OL L 245, 2018 10 1 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/1


Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) pakeitimai

Remiantis JT depozitoriumo pranešimu C.N.557.2018.TREATIES – XI.A.16 2019 m. vasario 3 d. visose Susitariančiosiose šalyse įsigalioja šie pakeitimai

 

1 straipsnio q punktas

Po „muitinė“ įrašyti „arba kitos kompetentingos institucijos“.

 

3 straipsnio b punktas

Žodis „patvirtintoms“ pakeičiamas žodžiais „leidimą gavusioms“.

 

6 straipsnio 2 dalis

Žodis „patvirtinta“ pakeičiamas žodžiais „leidimą gavusi“.

 

11 straipsnio 3 dalis

Žodžiai „tris mėnesius“ pakeičiami žodžiais „vieną mėnesį“.

 

38 straipsnis 1 dalis

Dabartinis tekstas keičiamas šiuo tekstu:

„1.   Kiekviena Susitariančioji šalis turi teisę iš bet kurio asmens, sunkiai arba pakartotinai pažeidusio tarptautinį krovinių gabenimą reglamentuojančius muitinės įstatymus ar kitus muitinės teisės aktus, laikinai arba visam laikui atimti teisę taikyti šios Konvencijos nuostatas. Sąlygas, kuriomis muitinės įstatymų ar kitų muitinės teisės aktų pažeidimas laikomas sunkiu, nustato Susitariančioji šalis.“


REGLAMENTAI

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1798

2018 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2019 ataskaitiniais metais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 808/2004 nustatytas bendras sistemingo informacinės visuomenės Europos statistikos rengimo pagrindas;

(2)

reikia įgyvendinimo priemonių, kad būtų nustatyta, kokie duomenys turėtų būti teikiami rengiant 1 modulio „Įmonės ir informacinė visuomenė“ ir 2 modulio „Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė“ statistiką, ir nustatyti jų teikimo terminai;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenys, teiktini informacinės visuomenės Europos statistikai rengti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 808/2004 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje, pagal 1 modulį „Įmonės ir informacinė visuomenė“ ir 2 modulį „Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė“, nurodyti šio reglamento I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.


I PRIEDAS

1 modulis. Įmonės ir informacinė visuomenė

A.   Temos ir jų rodikliai

1.

Temos, pagal kurias turi būti teikiami 2019 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 I priedo sąrašo, yra šios:

a)

IRT (informacinių ir ryšių technologijų) sistemos ir jų naudojimas įmonėse;

b)

interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse;

c)

elektroninė prekyba;

d)

elektroninio verslo procesai ir organizaciniai aspektai;

e)

IRT kompetencija įmonės vienete ir IRT įgūdžių poreikis;

f)

kliūtys naudotis IRT, internetu ir kitais elektroniniais tinklais, elektronine prekyba ir elektroninio verslo procesais;

g)

IRT saugumas.

2.

Renkami šie įmonių rodikliai:

a)   IRT sistemos ir jų naudojimas įmonėse:

i)

visų įmonių:

kompiuterių naudojimas;

ii)

kompiuterius naudojančių įmonių:

(neprivaloma) dirbančių asmenų, kurie naudojasi kompiuteriais verslo tikslais, skaičius arba procentinė viso dirbančių asmenų skaičiaus dalis;

b)   interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse:

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

interneto prieiga;

ii)

interneto prieigą turinčių įmonių:

dirbančių asmenų, kurie naudoja interneto prieigą turinčius kompiuterius verslo tikslais, skaičius arba procentinė viso dirbančių asmenų skaičiaus dalis;

(neprivaloma) balso ar vaizdo skambučių internetu naudojimas verslo tikslais;

interneto ryšys: bet kurios rūšies fiksuotasis ryšys;

interneto ryšys: nešiojamųjų prietaisų, kuriais galima mobiliuoju ryšiu prisijungti prie mobiliojo telefono ryšio tinklų suteikimas verslo tikslais;

(neprivaloma) interneto svetainės turėjimas;

socialinių tinklų, naudojamų ne tik mokamai reklamai, naudojimas;

įmonės tinklaraščių arba mikrotinklaraščių, naudojamų ne tik mokamai reklamai, naudojimas;

dalijimosi multimedijos turiniu interneto svetainių, naudojamų ne tik mokamai reklamai, naudojimas,

vikio pagrindu veikiančių dalijimosi informacija priemonių, naudojamų ne tik mokamai reklamai, naudojimas;

iii)

įmonių, turinčių bet kurios rūšies fiksuotąjį interneto ryšį:

didžiausias sutartyje numatytas duomenų atsisiuntimo greitis, esant greičiausiam fiksuotajam interneto ryšiui (Mbit/s): [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [>= 100];

iv)

įmonių, dirbantiems asmenims verslo tikslais suteikiančių nešiojamuosius prietaisus, kuriais galima mobiliuoju ryšiu prisijungti prie mobiliojo telefono ryšio tinklų:

dirbančių asmenų, kurie naudoja įmonės suteiktus nešiojamuosius prietaisus, kuriais galima per mobiliojo telefono ryšio tinklus prisijungti prie interneto verslo tikslais, skaičius arba procentinė dirbančių asmenų skaičiaus dalis;

v)

interneto svetainę turinčių įmonių – informacija apie toliau nurodytų paslaugų teikimą:

(neprivaloma) prekių arba paslaugų aprašymas, kainoraščiai;

(neprivaloma) užsakymo, rezervavimo arba pirkimo internetu paslaugos;

(neprivaloma) galimybė lankytojams produktus arba paslaugas internetu pritaikyti pagal savo poreikius arba pasirinkti dizainą;

(neprivaloma) pateiktų užsakymų sekimas arba būsena;

(neprivaloma) nuolatinių ir (arba) daugkartinių lankytojų asmeniniams poreikiams pritaikytas interneto svetainės turinys;

(neprivaloma) nuorodos į įmonės socialinių tinklų paskyras;

(neprivaloma) informacijos apie lankytojų elgesį įmonės interneto svetainėje, kaip antai spustelėjimų ir peržiūrėtų skilčių, naudojimas, pavyzdžiui, reklamai arba klientų pasitenkinimui gerinti;

vi)

įmonių, kurios naudoja socialinės žiniasklaidos priemones (ne tik mokamai reklamai), būtent – socialinius tinklus, įmonės tinklaraščius arba mikrotinklaraščius, keitimosi multimedijos turiniu interneto svetaines arba vikio pagrindu veikiančias dalijimosi informacija priemones:

socialinės žiniasklaidos naudojimas įmonės įvaizdžiui plėtoti arba produktams parduoti, kaip antai, produktų reklama arba pradinis jų pateikimas rinkai;

socialinės žiniasklaidos naudojimas klientų nuomonėms, įvertinimams ar klausimams gauti arba į juos atsakyti,

socialinės žiniasklaidos naudojimas, siekiant įtraukti klientus į prekių arba paslaugų kūrimą ar inovacijas,

socialinės žiniasklaidos naudojimas bendradarbiavimui su verslo partneriais (kaip antai, tiekėjais) ir kitomis organizacijomis (kaip antai, viešosiomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis);

socialinės žiniasklaidos naudojimas darbuotojams įdarbinti;

socialinės žiniasklaidos naudojimas keičiantis požiūriu, nuomonėmis ar informacija įmonėse;

c)   elektroninė prekyba:

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

prekių arba paslaugų užsakymų, pateiktų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, gavimas (pardavimas internetu) per praėjusius kalendorinius metus;

prekių arba paslaugų užsakymų gavimas EDI tipo pranešimais (EDI tipo pardavimas) per praėjusius kalendorinius metus;

ii)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus gavusių prekių arba paslaugų užsakymų, pateiktų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle:

elektroninės prekybos apyvartos iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, vertė absoliučiais skaičiais arba procentinė visos apyvartos dalis per praėjusius kalendorinius metus;

apyvartos iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, procentinė dalis per praėjusius kalendorinius metus, suskirstyta pagal: pardavimą privatiems klientams (Business to Consumers, B2C); pardavimą kitoms įmonėms (Business to Business, B2B); pardavimą viešosioms institucijoms (Business to Government, B2G);

prekių arba paslaugų užsakymų gavimas per įmonės interneto svetainę arba mobiliąją programėlę (įskaitant priklausančias patronuojančiosioms arba susijusioms įmonėms, ekstranetus) per praėjusius kalendorinius metus;

prekių arba paslaugų užsakymų gavimas per elektroninės prekybos pardavimo svetainę arba mobiliąją programėlę, kurias prekybai produktais naudoja kelios įmonės, per praėjusius kalendorinius metus;

pajamų iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, procentinė dalis per praėjusius kalendorinius metus, suskirstyta pagal užsakymus, gautus per įmonės interneto svetainę arba mobiliąją programėlę (įskaitant priklausančias patronuojančiosioms arba susijusioms įmonėms, ekstranetus), ir pagal užsakymus, gautus per elektroninės prekybos pardavimo svetainę arba mobiliąją programėlę, kurias prekybai produktais naudoja kelios įmonės;

užsakymų, kuriuos klientai (pagal kilmę – tos pačios šalies) pateikė naudodamiesi interneto svetaine arba mobiliąja programėle, gavimas praėjusiais kalendoriniais metais,

užsakymų, kuriuos klientai (pagal kilmę – iš kitų valstybių narių) pateikė naudodamiesi interneto svetaine arba mobiliąja programėle, gavimas praėjusiais kalendoriniais metais;

užsakymų, kuriuos klientai (pagal kilmę – iš likusio pasaulio sektoriaus) pateikė naudodamiesi interneto svetaine arba mobiliąja programėle, gavimas praėjusiais kalendoriniais metais,

(neprivaloma) pajamų iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, procentinė dalis praėjusiais kalendoriniais metais, paskirstyta pagal kilmę: tos pačios šalies, kitų valstybių narių ir iš likusio pasaulio sektoriaus;

iii)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus gavusių prekių arba paslaugų užsakymų EDI tipo pranešimais:

elektroninės prekybos apyvartos iš užsakymų, gautų EDI tipo pranešimais, vertė absoliučiais skaičiais arba procentinė visos apyvartos dalis per praėjusius kalendorinius metus;

užsakymų, kuriuos klientai (pagal kilmę – tos pačios šalies) pateikė naudodamiesi EDI tipo pranešimais, gavimas praėjusiais kalendoriniais metais;

užsakymų, kuriuos klientai (pagal kilmę – iš kitų valstybių narių) pateikė naudodamiesi EDI tipo pranešimais, gavimas praėjusiais kalendoriniais metais;

užsakymų, kuriuos klientai (pagal kilmę – iš likusio pasaulio sektoriaus) pateikė naudodamiesi EDI tipo pranešimais, gavimas praėjusiais kalendoriniais metais;

d)   elektroninio verslo procesai ir organizaciniai aspektai:

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

įmonės išteklių planavimo programų paketo naudojimas dalytis skirtingų funkcinių sričių informacija;

bet kokios ryšių su klientais valdymo taikomosios programinės įrangos naudojimas informacijai apie įmonės klientus rinkti ir saugoti bei sudaryti galimybę kitiems verslo padaliniams naudotis šia informacija;

bet kokios ryšių su klientais valdymo taikomosios programinės įrangos naudojimas informacijai apie klientus analizuoti rinkodaros tikslais;

e)   IRT kompetencija įmonės vienete ir IRT įgūdžių poreikis:

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

(neprivaloma) IRT specialistų užimtumas;

(neprivaloma) bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami IRT specialistų su IRT susiję įgūdžiai, per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami kitų darbuotojų su IRT susiję įgūdžiai, per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) IRT specialistų įdarbinimas arba bandymas įdarbinti per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) įmonės samdomųjų darbuotojų (įskaitant samdomuosius darbuotojus, dirbančius patronuojančiosiose arba susijusiose įmonėse) IRT funkcijų (pavyzdžiui, IRT infrastruktūros priežiūros, biuro programinės įrangos palaikymo, verslo valdymo programinės įrangos ir (arba) sistemų ir (arba) internetinių sprendimų kūrimo ar palaikymo, saugumo ir duomenų apsaugos) atlikimas per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) išorės tiekėjų IRT funkcijų (pavyzdžiui, IRT infrastruktūros priežiūros, biuro programinės įrangos palaikymo, verslo valdymo programinės įrangos ir (arba) sistemų ir (arba) internetinių sprendimų kūrimo ar palaikymo, saugumo ir duomenų apsaugos) atlikimas per praėjusius kalendorinius metus;

ii)

įmonių, kurios naudoja kompiuterius ir įdarbino arba bandė įdarbinti IRT specialistų per praėjusius kalendorinius metus:

(neprivaloma) laisvos IRT specialistų darbo vietos, kurias buvo sunku užpildyti;

f)   kliūtys naudotis IRT, internetu ir kitais elektroniniais tinklais, elektronine prekyba ir elektroninio verslo procesais:

i)

įmonių, gavusių užsakymų, kuriuos kitų valstybių narių klientai pateikė naudodamiesi interneto svetaine arba mobiliosiomis programėlėmis, praėjusiais kalendoriniais metais: informacija apie šias kliūtis, kilusias parduodant į kitas valstybes nares:

didelės produktų pristatymo arba grąžinimo išlaidos;

su skundų nagrinėjimu ir ginčų sprendimu susiję sunkumai;

produktų ženklinimo pritaikymas, siekiant juos parduoti kitose valstybėse narėse;

nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas, kad būtų galima bendrauti su klientais kitose valstybėse narėse;

įmonės verslo partnerių taikomi apribojimai dėl pardavimo tam tikrose valstybėse narėse;

g)   IRT saugumas:

i)

kompiuterius turinčių įmonių:

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: patikimas slaptažodis tapatumui nustatyti;

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: programinės įrangos (įskaitant operacines sistemas) nuolatinis atnaujinimas;

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: naudotojo identifikavimas ir tapatumo nustatymas įmonės įdiegtais biometriniais metodais;

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: duomenų, dokumentų ar e. laiškų šifravimo būdai;

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: atsarginių duomenų kopijų kūrimas kitoje vietoje (įskaitant atsargines duomenų kopijas debesijoje);

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: tinklo prieigos kontrolė (naudotojų prieigos prie įmonės tinklo tam tikrais prietaisais valdymas);

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: VPN (virtualusis privatusis tinklas, kuriuo privatus tinklas išplečiamas viešajame tinkle, siekiant užtikrinti keitimosi duomenimis saugumą viešajame tinkle);

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: registrų duomenų saugojimas analizei po saugumo incidentų;

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: IRT rizikos vertinimas, t. y. reguliarus IRT saugumo incidentų tikimybės ir pasekmių vertinimas;

kaip IRT saugumo priemonė naudojama: IRT saugumo bandymai, pavyzdžiui, atliekant įskvarbos bandymus, išbandant įspėjimo apie pavojų sistemas, peržiūrint saugumo priemones, išbandant atsargines sistemas;

informuojant darbuotojus apie jų pareigas dėl su IRT saugumu susijusių aspektų per savanoriškus mokymus ar pateikiant informaciją įmonės viduje (pavyzdžiui, intranete);

informuojant darbuotojus apie jų pareigas dėl su IRT saugumu susijusių aspektų per privalomus mokymų kursus ar pateikiant privalomą susipažinti medžiagą;

informuojant darbuotojus apie jų pareigas dėl su IRT saugumu susijusių aspektų sudarant sutartis (pavyzdžiui, darbo sutartis);

įmonės samdomųjų darbuotojų (įskaitant samdomuosius darbuotojus, dirbančius patronuojančiosiose arba susijusiose įmonėse) vykdoma su IRT saugumu susijusi veikla, kaip antai saugumo bandymai, IRT mokymai apie saugumą, IRT saugumo incidentų šalinimas (išskyrus sukomplektuotų programų paketų naujinius);

išorės tiekėjų vykdoma su IRT saugumu susijusi veikla, kaip antai saugumo bandymai, IRT mokymai apie saugumą, IRT saugumo incidentų šalinimas (išskyrus sukomplektuotų programų paketų naujinius);

IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumento (-ų) prieinamumas;

dėl su IRT susijusių incidentų bent kartą patirtos problemos per praėjusius kalendorinius metus: laikinas IRT paslaugų neprieinamumas, pavyzdžiui, paslaugos trikdymo atakos, išpuoliai panaudojant išpirkos reikalaujančią programinę įrangą, aparatinės ar programinės įrangos gedimai, išskyrus mechaninius gedimus, vagystės;

dėl su IRT susijusių incidentų bent kartą patirtos problemos per praėjusius kalendorinius metus: duomenų sunaikinimas arba sugadinimas, pavyzdžiui, dėl piktybinės programinės įrangos arba neteisėtai prisijungusių asmenų, aparatinės ar programinės įrangos gedimų;

dėl su IRT susijusių incidentų bent kartą patirtos problemos per praėjusius kalendorinius metus: konfidencialių duomenų atskleidimas, pavyzdžiui, dėl įsibrovimo, nukreipimo į suklastotas svetaines, duomenų vagystės, įmonės samdomųjų darbuotojų veiksmų (tyčinių ar netyčinių);

galimybė draustis nuo IRT saugumo incidentų;

ii)

įmonių, turinčių IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumentą (-us):

(neprivaloma) įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumentas (-ai) apima šį aspektą: prieigos teisių naudotis IRT, pavyzdžiui, kompiuteriais ar tinklu, valdymą;

(neprivaloma) įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumentas (-ai) apima šį aspektą: duomenų saugojimą, apsaugą, prieigą prie jų ir jų tvarkymą;

(neprivaloma) įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumentas (-ai) apima šį aspektą: procedūras ir priemonės dėl saugumo incidentų, pavyzdžiui, nukreipimo į suklastotas svetaines, duomenų vagystės, išpirkos reikalaujančios programinės įrangos naudojimo, prevencijos ir reagavimo į juos;

(neprivaloma) įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumentas (-ai) apima šį aspektą: IRT srities darbuotojų atsakomybė, teisės ir pareigos, pavyzdžiui, dėl e. pašto, mobiliųjų prietaisų, socialinių tinklų naudojimo;

(neprivaloma) įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumentas (-ai) apima šį aspektą: darbuotojų mokymas saugiai naudotis IRT;

naujausias įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumento (-ų) nustatymas ar peržiūra (pavyzdžiui, rizikos vertinimas, IRT saugumo incidentų įvertinimas) atlikta: per pastaruosius dvylika mėnesių; daugiau nei prieš dvylika, mažiau nei prieš dvidešimt keturis mėnesius; daugiau kaip prieš dvidešimt keturis mėnesius.

3.

Iš visų įmonių renkama arba iš kitų šaltinių gaunama tokia papildoma informacija:

įmonės pagrindinė ekonominė veikla per praėjusius kalendorinius metus,

vidutinis dirbančių asmenų skaičius per praėjusius kalendorinius metus,

visa apyvarta (be PVM) per praėjusius kalendorinius metus.

B.   Apimtis

Renkami toliau nurodytų kategorijų įmonių A antraštinės dalies 2 ir 3 punktuose nustatyti rodikliai.

1.

Ekonominė veikla: įmonės, priklausančios prie toliau nurodytų NACE 2 red. kategorijų:

NACE 2 red. kategorija

Aprašymas

C sekcija

Apdirbamoji gamyba

D, E sekcijos

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F sekcija

Statyba

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H sekcija

Transportas ir saugojimas

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J sekcija

Informacija ir ryšiai

L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos

69–74 skyriai

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla

95.1 grupė

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

2.

Įmonių dydis: įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau asmenų. Įmonių, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų, įtraukti neprivaloma.

3.

Geografinė aprėptis: bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje esančios įmonės.

C.   Ataskaitiniai laikotarpiai

Praėjusių kalendorinių metų rodiklių ataskaitinis laikotarpis yra 2018 m. Kitų rodiklių ataskaitinis laikotarpis yra 2019 m.

D.   Duomenų suskirstymas

Teikiami toliau nurodyti A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių papildomi rodikliai.

1.

Skirstymas pagal ekonominės veiklos rūšį: pagal toliau nurodytus NACE 2 red. suvestinius duomenis:

NACE 2 red. suvestiniai duomenys

galimam nacionalinių suvestinių duomenų skaičiavimui

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26,1 + 26,2 + 26,3 + 26,4 + 26,8 + 46,5 + 58,2 + 61 + 62 + 63,1 + 95,1

NACE 2 red. suvestiniai duomenys

galimam Europos suvestinių duomenų skaičiavimui

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95,1

2.

Skirstymas pagal dydžio kategorijas: duomenys skirstomi į toliau nurodytas dydžio kategorijas pagal dirbančių asmenų skaičių.

Dydžio kategorija

10 ar daugiau dirbančių asmenų

Nuo 10 iki 49 dirbančių asmenų

Nuo 50 iki 249 dirbančių asmenų

250 ar daugiau dirbančių asmenų

Jei taikoma, duomenys skirstomi pagal toliau pateiktą lentelę.

Dydžio kategorija

Nuo 0 iki 9 asmenų (neprivaloma)

Nuo 2 iki 9 asmenų (neprivaloma)

Nuo 0 iki 1 asmens (neprivaloma)

E.   Periodiškumas

Šiame priede nurodyti 2019 m. duomenys teikiami vieną kartą.

F.   Rezultatų teikimo terminai

1.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje ir I priedo 6 punkte nurodyti suvestiniai duomenys, prireikus pažymėti kaip konfidencialūs arba nepatikimi, Eurostatui pateikiami iki 2019 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas.

2.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys Eurostatui išsiunčiami iki 2019 m. gegužės 31 d.

3.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta kokybės ataskaita Eurostatui išsiunčiama iki 2019 m. lapkričio 5 d.

4.

Duomenys ir metaduomenys Eurostatui teikiami laikantis Eurostato nustatyto keitimosi standarto, naudojant vieną bendrą prieigą. Metaduomenys ir kokybės ataskaita teikiami standartinės struktūros, kurią metaduomenims nustatė Eurostatas.

II PRIEDAS

2 modulis. Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė

A.   Temos ir jų rodikliai

1.

Temos, pagal kurias turi būti teikiami 2019 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 II priedo sąrašo, yra šios:

a)

individualių asmenų ir (arba) namų ūkių prieiga prie IRT ir jų naudojimas;

b)

individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu ir kitais elektroniniais tinklais įvairiais tikslais;

c)

IRT saugumas ir patikimumas;

d)

IRT kompetencija ir įgūdžiai;

e)

IRT ir interneto naudojimo kliūtys;

f)

individualių asmenų naudojimasis IRT keistis informacija ir paslaugomis su valdžios ir viešojo administravimo įstaigomis (elektroninė valdžia);

g)

prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis.

2.

Renkami šie rodikliai:

a)   individualių asmenų ir (arba) namų ūkių prieiga prie IRT ir jų naudojimas:

i)

visų namų ūkių:

prieiga prie interneto namuose (naudojant bet kokį prietaisą);

ii)

interneto prieigą turinčių namų ūkių:

interneto ryšys: fiksuotasis plačiajuostis ryšys;

interneto ryšys: mobilusis plačiajuostis ryšys (per bent 3G mobiliojo telefono ryšio tinklą);

(neprivaloma) interneto ryšys: interneto ryšys komutuojama telefono linija arba ISDN;

(neprivaloma) interneto ryšys: mobilusis siaurajuostis ryšys (per silpnesnį nei 3G mobiliojo telefono ryšio tinklą);

b)   individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu įvairiais tikslais:

i)

visų individualių asmenų:

naudojimasis internetu paskutinį kartą bet kurioje vietoje naudojantis bet kokiu prietaisu: per pastaruosius tris mėnesius, prieš tris mėnesius – vienus metus, daugiau nei prieš vienus metus, niekada nesinaudojo internetu;

ii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius tris mėnesius:

vidutinis naudojimosi internetu dažnumas per pastaruosius tris mėnesius: kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną, bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną), rečiau nei kartą per savaitę;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais e. laiškams siųsti ir gauti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais skambučiams (įskaitant vaizdo skambučius) internetu atlikti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais dalyvauti socialiniuose tinkluose (naudotojo paskyroms kurti, pranešimams ar kitai informacijai skelbti) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais tikralaikiams pokalbiams (pranešimų mainams) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais naujienų svetainėms, laikraščiams ir naujienų žurnalams skaityti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais su sveikata susijusiai informacijai ieškoti (pavyzdžiui, dėl sužeidimo, ligos, mitybos, sveikatos gerinimo) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais informacijos apie prekes ar paslaugas paieškai per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais savo nuomonei pilietiniais ar politiniais klausimais interneto svetainėse (pavyzdžiui, tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose) pateikti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais konsultacijose internetu dalyvauti arba dėl pilietinių ar politinių klausimų (pavyzdžiui, dėl miesto planavimo, pasirašant peticijas) balsuoti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais darbui ieškoti arba prašymui dėl darbo išsiųsti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais savo sukurtam turiniui (pavyzdžiui, tekstams, nuotraukoms, muzikai, vaizdo medžiagai, programinei įrangai) į interneto svetainę įkelti, siekiant juo dalytis, per pastaruosius tris mėnesius;

(neprivaloma) naudojimasis internetu asmeniniais tikslais muzikai klausyti (pavyzdžiui, interneto radijas, srautinis muzikos siuntimas) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais prekėms arba paslaugoms parduoti (pavyzdžiui, aukcionuose) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais internetinei bankininkystei per pastaruosius tris mėnesius;

(neprivaloma) namų ūkio įrangos ar prietaisų (pavyzdžiui, termostatų, elektros lempučių, dulkių siurblių robotų ar saugumo sistemų) valdymas internetu per pastaruosius tris mėnesius;

internetinės saugyklos (debesijos) naudojimas asmeniniais tikslais dokumentams, paveikslėliams, muzikos, vaizdo ar kitoms rinkmenoms saugoti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu mokymosi veiklai švietimo, profesiniais arba asmeniniais tikslais, pasirinkus mokymosi internetu kursą, per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu mokymosi veiklai švietimo, profesiniais arba asmeniniais tikslais, naudojant internetinę mokomąją medžiagą, išskyrus išsamų mokymosi internetu kursą, per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu mokymosi veiklai švietimo, profesiniais arba asmeniniais tikslais, palaikant ryšius su dėstytojais arba studentais, naudojant mokymo interneto svetaines arba portalus, per pastaruosius tris mėnesius;

(neprivaloma) interneto naudojimas kitai mokymosi veiklai švietimo, profesiniais arba asmeniniais tikslais per pastaruosius tris mėnesius;

interneto svetainės arba mobiliosios programėlės naudojimas susitarti su kitu privačiu asmeniu dėl apgyvendinimo (pavyzdžiui, kambario, apartamentų, namo, vasarnamio) per pastaruosius dvylika mėnesių: per specialias tarpininkų interneto svetaines ar mobiliąsias programėles, per kitas interneto svetaines ar mobiliąsias programėles (įskaitant socialinius tinklus), nenaudota,

interneto svetainės arba mobiliosios programėlės naudojimas asmeniniais tikslais susitarti su kitu asmeniu dėl transporto paslaugų (pavyzdžiui, automobilio) per pastaruosius dvylika mėnesių: per specialias tarpininkų interneto svetaines ar mobiliąsias programėles, per kitas interneto svetaines ar mobiliąsias programėles (įskaitant socialinius tinklus), nenaudota,

tarpininkų interneto svetainių arba mobiliųjų programėlių (išskyrus įdabinimo agentūrų interneto svetaines) naudojimas siekiant gauti apmokamą darbą per pastaruosius dvylika mėnesių: kaip pagrindinį pajamų šaltinį, kaip papildomą pajamų šaltinį, nenaudota;

naudojimasis internetu (išskyrus e. laiškus) pastaruosius tris mėnesius draudimo liudijimams, įskaitant siūlomus kartu su kita paslauga, pirkti ar atnaujinti asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu (išskyrus e. laiškus) pastaruosius tris mėnesius paskolai ar kreditui iš banko ar kito finansinių paslaugų teikėjo paimti asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu (išskyrus e. laiškus) pastaruosius tris mėnesius akcijoms, obligacijoms, fondų produktams ar kitoms investicinėms paslaugoms pirkti ar parduoti asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

iii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu kasdien arba beveik kasdien per pastaruosius tris mėnesius:

naudojimasis internetu keletą kartų per dieną;

iv)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

paskutinis prekių arba paslaugų pirkimas ar užsakymas internetu (naudojant interneto svetaines arba mobiliąsias programėles, išskyrus užsakymus žmogaus rašytais e. laiškais, trumposiomis žinutėmis arba multimedijos žinutėmis) asmeniniais tikslais naudojant bet kokį prietaisą: per pastaruosius tris mėnesius, prieš tris mėnesius – vienus metus, daugiau nei prieš vienus metus, niekada nieko nepirko ir neužsakė internetu;

v)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu prekybai internetu (prekėms arba paslaugoms pirkti ar užsakyti) per pastaruosius tris mėnesius:

užsakymų skaičius internetu perkant ar užsakant prekių ar paslaugų asmeninėms reikmėms per pastaruosius tris mėnesius: kiek kartų arba paskirstymas pagal klases: 1–2 kartai, 3–5 kartai, 6–10 kartų, daugiau kaip 10 kartų;

bendra prekių arba paslaugų (išskyrus akcijas arba kitas finansines paslaugas), pirktų ar užsakytų internetu asmeninėms reikmėms per pastaruosius tris mėnesius, vertė: suma eurais arba paskirstymas pagal klases: mažiau nei 50 EUR, nuo 50 iki mažiau nei 100 EUR, nuo 100 iki mažiau nei 500 EUR, nuo 500 iki mažiau nei 1 000 EUR, 1 000 EUR arba daugiau, nežinoma;

vi)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu prekybai internetu (prekėms arba paslaugoms pirkti ar užsakyti) per pastaruosius dvylika mėnesių:

naudojimasis internetu maisto ar bakalėjos produktams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimas namų ūkio reikmenims (pavyzdžiui, baldams, žaislams, išskyrus buitinę elektroniką) pirkti arba užsakyti asmeninėms reikmėms per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu vaistams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu drabužiams arba sporto prekėms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu kompiuterių techninei įrangai asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu elektroninei įrangai (įskaitant fotoaparatus) asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu telekomunikacijų paslaugoms (pavyzdžiui, televizijai, plačiajuosčio ryšio abonementams, fiksuotojo ryšio arba mobiliojo ryšio abonementams, išankstinio mokėjimo telefono kortelių papildymams) asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu apgyvendinimo paslaugoms per atostogas (pavyzdžiui, viešbučių) asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu kitiems kelionių dalykams asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui, transporto bilietams, automobilių nuomai) pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu renginių bilietams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu filmams ar muzikai asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu knygoms, žurnalams arba laikraščiams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu e. mokymosi medžiagai asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu vaizdo žaidimų programinei įrangai, kitai kompiuterinei programinei įrangai ir programinės įrangos naujiniams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu kitoms prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: iš savo šalies pardavėjų;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: iš kitų valstybių narių pardavėjų;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: iš likusio pasaulio sektoriaus pardavėjų;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: pardavėjo kilmės šalis nežinoma;

vii)

individualių asmenų, naudojusių internetą prekybai internetu (prekėms ar paslaugoms pirkti arba užsakyti) filmams, muzikai, knygoms, žurnalams, laikraščiams, vaizdo žaidimų programinei įrangai, kitai kompiuterinei programinei įrangai ir programinės įrangos naujiniams pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių:

filmai arba muzika, atsisiųsti arba pasiekti per interneto svetaines arba mobiliąsias programėles asmeninėms reikmėms per pastaruosius dvylika mėnesių;

e. knygos, atsisiųstos arba pasiektos per interneto svetaines arba mobiliąsias programėles asmeninėms reikmėms per pastaruosius dvylika mėnesių;

e. žurnalai arba e. laikraščiai, atsisiųsti arba pasiekti per interneto svetaines arba mobiliąsias programėles asmeninėms reikmėms per pastaruosius dvylika mėnesių;

kompiuterių programinė įranga (įskaitant kompiuterinius ir vaizdo žaidimus bei programinės įrangos naujinius), atsisiųsta arba pasiekta per interneto svetaines arba mobiliąsias programėles asmeninėms reikmėms per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) filmai, muzika, e. knygos, e. žurnalai, e. laikraščiai ar kompiuterių programinė įranga per pastaruosius dvylika mėnesių asmeninėms reikmėms neatsisiųsti arba jais nesinaudota;

c)   IRT saugumas ir patikimumas:

i)

interneto prieigos namuose neturinčių namų ūkių tokios prieigos neturėjimo priežastis:

susirūpinimas dėl privatumo ar saugumo;

ii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: apgaulingas kredito ar debeto kortelės naudojimas;

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: dokumentų, nuotraukų ar kitų duomenų praradimas dėl viruso arba kitos kenksmingos programos (pavyzdžiui, kirmino ar Trojos arklio);

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: netinkamas internete pateiktos asmeninės informacijos panaudojimas, dėl kurio patirta, pavyzdžiui, diskriminacija, priekabiavimas, patyčios;

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: įsilaužta į socialinio tinklo paskyrą ar e. paštą ir be asmens žinios paskelbtas arba išsiųstas turinys;

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: elektroninės tapatybės vagystė (kažkas pavogė respondento asmens duomenis ir apsimeta juo, pavyzdžiui, apsiperka respondento vardu);

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: apgaulingų pranešimų gavimas (duomenų vagystė);

su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: nukreipimas į suklastotas svetaines, kuriose prašoma pateikti asmeninę informaciją (nukreipimas į suklastotas svetaines);

(neprivaloma) su saugumu susijusios problemos, su kuriomis susidurta naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių: vaikų lankymasis netinkamose svetainėse;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių internetu užsakyti ar įsigyti prekes ar paslaugas asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių pasinaudoti internetine bankininkyste asmeniniais tikslais internetu per pastaruosius dvylika mėnesių;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių asmeniniais tikslais internetu pateikti asmeninę informaciją socialiniuose ar profesiniuose tinkluose per pastaruosius dvylika mėnesių;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių asmeniniais tikslais internetu palaikyti ryšius su viešosiomis tarnybomis ar administracija per pastaruosius dvylika mėnesių;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių asmeniniais tikslais internetu atsisiųsti programinę įrangą ar mobiliąsias programėles, muziką, vaizdo rinkmenas, žaidimus ar kitas duomenų rinkmenas per pastaruosius dvylika mėnesių;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių asmeniniais tikslais pasinaudoti internetu naudojantis viešąja belaidžio interneto prieiga per pastaruosius dvylika mėnesių;

saugumo problemos, dėl kurių buvo apribotos galimybės ar kilo kliūčių internetu atlikti kitus veiksmus asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

atsarginių asmeninių rinkmenų (pavyzdžiui, dokumentų, nuotraukų) kopijų sukūrimas bet kokioje išorinėje laikmenoje ar internetinėje saugykloje (debesijos paslaugos) asmeniniais tikslais: atsarginės rinkmenos kuriamos automatiškai ar rankiniu būdu; atsarginės rinkmenos nekuriamos; respondentas nežino;

iii)

individualių asmenų, naudojusių internetą, bet ne prekybai internetu (prekėms ar paslaugoms pirkti arba užsakyti) per pastaruosius dvylika mėnesių, prekybos internetu kliūtys:

susirūpinimas dėl mokėjimo saugumo arba privatumo (pavyzdžiui, kredito kortelių arba asmens duomenų teikimas internetu);

iv)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių ir patyrė tapatybės vagystę, gavo apgaulingų pranešimų ar buvo nukreipti į suklastotas svetaines, kuriose prašoma pateikti asmeninę informaciją, naudojantis internetu asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių:

finansiniai nuostoliai, patirti per pastaruosius dvylika mėnesių dėl tapatybės vagystės, gautų apgaulingų pranešimų ar nukreipimo į suklastotas svetaines;

v)

individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais internetu nepateikusių užpildytų formų valdžios institucijų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, nors oficialias formas pateikti buvo būtina, nepateikimo priežastys:

susirūpinimas dėl asmens duomenų apsaugos ir saugumo per pastaruosius dvylika mėnesių;

d)   IRT kompetencija ir įgūdžiai:

i)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių, gebėjimai:

perkelti rinkmenas iš kompiuterio į kitus prietaisus ir atvirkščiai;

įdiegti programinę įrangą arba taikomąsias programas (mobiliąsias programėles);

pakeisti bet kokios programinės įrangos, įskaitant operacinę sistemą arba saugumo programas, nustatymus;

kopijuoti arba perkelti rinkmenas ar aplankus;

naudoti teksto tvarkymo programinę įrangą;

rengti pristatymus arba dokumentus, kuriuose yra teksto, paveikslėlių, lentelių arba diagramų;

naudoti skaičiuoklių programinę įrangą;

naudoti programinę įrangą nuotraukoms, vaizdo arba garso rinkmenoms redaguoti;

rašyti kodus programavimo kalba;

ii)

individualių asmenų, naudojusių internetą ir skaičiuoklių programinę įrangą per pastaruosius dvylika mėnesių, įgūdžiai šiose srityse:

naudotis pažangiomis skaičiuoklių programinės įrangos funkcijomis, pavyzdžiui, rūšiavimo, filtravimo, formulių naudojimo ir diagramų kūrimo, rūšiuojant ir analizuojant duomenis;

e)   IRT ir interneto naudojimo kliūtys:

i)

interneto prieigos namuose neturinčių namų ūkių tokios prieigos neturėjimo priežastis:

turi interneto prieigą kitur;

internetas nereikalingas, pavyzdžiui, todėl, kad tai nenaudinga ar neįdomu;

per didelė įrangos kaina;

per didelė prieigos kaina (pavyzdžiui, telefono ar DSL abonemento);

įgūdžių stoka;

gyvenamosios vietos apylinkėse nėra plačiajuosčio interneto;

kita priežastis (-ys);

ii)

individualių asmenų, naudojusių internetą prekybai internetu (prekėms ar paslaugoms pirkti arba užsakyti) per pastaruosius dvylika mėnesių, prekiaujant internetu iškilusios problemos:

techninės interneto svetainės problemos užsisakant ar mokant;

sunku rasti informaciją apie garantijas ir kitas juridines teises;

pristatoma lėčiau, nei nurodyta;

galutinė kaina didesnė nei nurodytoji (pavyzdžiui, didesnės pristatymo išlaidos, nenumatyti sandorio mokesčiai);

pristatytos ne tos arba sugadintos prekės;

iškilusios su sukčiavimu susijusios problemos (pavyzdžiui, prekės ar paslaugos iš viso negautos, netinkamas kredito kortelės duomenų panaudojimas);

sudėtinga pateikti skundą arba gauti kompensaciją arba, pateikus skundą, negauta patenkinamo atsakymo;

užsienio mažmenininkas nepriima užsakymų iš prekių pirkėjo šalies;

kitos kilusios problemos;

nekilo jokių problemų;

iii)

individualių asmenų, naudojusių internetą, bet ne prekybai internetu (prekėms ar paslaugoms pirkti arba užsakyti asmeninėms reikmėms) per pastaruosius dvylika mėnesių, prekybos internetu kliūtys:

pageidavimas pirkti asmeniškai ir (arba) matyti produktą, lojalumas parduotuvėms, įprotis;

įgūdžių ar žinių stoka (pavyzdžiui, nežino, kaip naudotis svetaine, arba naudotis svetaine buvo pernelyg sudėtinga);

sunkumų kelia internetu užsakytų prekių pristatymas (pavyzdžiui, per ilgai užtrunka arba sudėtinga logistika);

susirūpinimas, ar prekės bus gautos arba jas bus galima grąžinti, ar bus galima pateikti skundą arba gauti kompensaciją;

mokėjimo kortelės, kuria būtų galima atsiskaityti internetu, neturėjimas;

(neprivaloma) užsienio mažmenininkas nepriima užsakymų iš prekių pirkėjo šalies;

(neprivaloma) kitas asmuo pirko arba užsakė prekių arba paslaugų respondento vardu;

kitos prekybos internetu kliūtys;

f)   individualių asmenų naudojimasis IRT keistis informacija ir paslaugomis su valdžios ir viešojo administravimo įstaigomis (elektroninė valdžia):

i)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais informacijai iš valdžios institucijų ar viešųjų tarnybų interneto svetainių ar mobiliųjų programėlių (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus) gauti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais oficialioms formoms iš valdžios institucijų ar viešųjų tarnybų interneto svetainių atsisiųsti ar atspausdinti (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus) per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais internete užpildytoms formoms, skirtoms valdžios institucijoms ar viešosioms tarnyboms, teikti (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus) per pastaruosius dvylika mėnesių;

ii)

individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais internetu nepateikusių užpildytų formų valdžios institucijų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse:

užpildytų formų nepateikė, nes nereikėjo pateikti jokių oficialių formų asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

iii)

individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais internetu nepateikusių užpildytų formų valdžios institucijų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, nors oficialias formas pateikti buvo būtina, nepateikimo priežastys:

internetu tokia paslauga nebuvo teikiama;

įgūdžių ar žinių stoka (pavyzdžiui, nežinojo, kaip naudotis interneto svetaine, arba naudotis svetaine buvo pernelyg sudėtinga);

respondento vardu užpildytas formas internetu pateikė kitas asmuo (pavyzdžiui, konsultantas, patarėjas mokesčių klausimais, giminaitis arba šeimos narys);

kita priežastis, dėl kurios asmuo valdžios institucijoms nepateikė užpildytų formų internetu;

g)   prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis:

i)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius tris mėnesius:

mobiliojo telefono arba išmaniojo telefono naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

nešiojamojo kompiuterio naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

planšetinio kompiuterio naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

kitų mobiliųjų prietaisų (pavyzdžiui, medijos arba žaidimų leistuvės, e. knygų skaityklės ar išmaniojo laikrodžio) naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

mobiliųjų prietaisų interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius nenaudota.

B.   Apimtis

1.

Statistiniai vienetai, kurių rinktini rodikliai, susiję su namų ūkiais, išvardyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte, yra namų ūkiai, kurių bent vienas narys yra 16–74 m. amžiaus.

2.

Statistiniai vienetai, kurių rinktini rodikliai, susiję su individualiais asmenimis, išvardyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte, yra 16–74 m. individualūs asmenys.

3.

Geografinė aprėptis: bet kurioje atitinkamos valstybės narės teritorijos dalyje esantys namų ūkiai ir (arba) gyvenantys individualūs asmenys.

C.   Ataskaitinis laikotarpis

Pagrindinis rinktinų statistinių duomenų ataskaitinis laikotarpis yra 2019 m. pirmasis ketvirtis.

D.   Papildomi socialiniai ir ekonominiai rodikliai

1.

Rinktini toliau nurodyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su namų ūkiais, papildomi rodikliai:

a)

gyvenamasis regionas pagal regionų klasifikatorių NUTS 1;

b)

(neprivaloma) gyvenamasis regionas pagal klasifikatorių NUTS 2;

c)

geografinė vieta: gyvenimas mažiau išsivysčiusiame regione, pereinamojo laikotarpio regione ar labiau išsivysčiusiame regione;

d)

urbanizacijos laipsnis: gyvenimas tankiai apgyvendintoje vietovėje, vidutiniškai tankiai apgyvendintoje vietovėje ar retai apgyvendintoje vietovėje;

e)

namų ūkio tipas, nurodant namų ūkio narių skaičių: (neprivaloma) 16–24 m. asmenų skaičius, (neprivaloma) 16–24 m. studentų skaičius, (neprivaloma) 25–64 m. asmenų skaičius, (neprivaloma) 65 m. ir vyresnių asmenų skaičius ir (atskirai rinktini duomenys) jaunesnių nei 16 m. vaikų skaičius, (neprivaloma) 14–15 m. vaikų skaičius, (neprivaloma) 5–13 m. vaikų skaičius, (neprivaloma) 4 m. ir jaunesnių vaikų skaičius;

f)

(neprivaloma) namų ūkio grynosios mėnesio pajamos, renkant pagal vertę arba pajamų dydžio grupes, suderinamas su pajamų kvartiliais;

g)

(neprivaloma) ekvivalentinės bendros namų ūkio grynosios mėnesio pajamos, nurodomos kvintiliais.

2.

Rinktini toliau nurodyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su individualiais asmenimis, papildomi rodikliai:

a)

lytis;

b)

gimimo šalis, nurodant, ar asmuo gimė šioje šalyje, ar užsienyje; pastaruoju atveju taip pat nurodoma, ar asmuo gimė kitoje valstybėje narėje, ar Sąjungai nepriklausančioje šalyje;

c)

pilietybės šalis, nurodant, ar asmuo yra tos šalies pilietis, ar ne; pastaruoju atveju taip pat nurodoma, ar asmuo yra kitos valstybės narės pilietis, ar trečiosios šalies pilietis;

d)

amžius (suėjusių metų skaičius); (neprivaloma) jaunesni nei 16 m. ir (arba) vyresni nei 74 m.;

e)

išsilavinimo lygis, nurodant aukščiausią įgytą išsilavinimo lygį pagal Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) 2011 m. redakciją: ne aukštesnis kaip pagrindinis ugdymas (ISCED 0, 1 arba 2); vidurinis ugdymas ir profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (ISCED 3 arba 4); tretinis išsilavinimas (ISCED 5, 6, 7 arba 8); žemesnis nei pradinis ugdymas (ISCED 0); pradinis ugdymas (ISCED 1); pagrindinis ugdymas (ISCED 2); vidurinis išsilavinimas (ISCED 3); profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (ISCED 4); trumpas tretinis išsilavinimas (ISCED 5); studijos bakalauro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 6); studijos magistro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 7) ar studijos daktaro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 8);

f)

užimtumas, nurodant, ar asmuo yra samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, įskaitant padedančius šeimos narius (neprivaloma: visą darbo laiką dirbantis samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, ne visą darbo laiką dirbantis samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, nuolatinis samdomasis darbuotojas arba pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas; laikinas arba pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas; savarankiškai dirbantis asmuo, įskaitant padedančius šeimos narius);

g)

(neprivaloma) nurodytas užimtumo ekonominis sektorius:

NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B, C, D ir E

Apdirbamoji gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas ir kita pramonė

F

Statyba

G, H ir I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

K

Finansinė ir draudimo veikla

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M ir N

Verslo paslaugos

O, P ir Q

Viešasis valdymas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R, S, T ir U

Kita aptarnavimo veikla

h)

užimtumas, nurodant, ar asmuo yra bedarbis, nedirbantis studentas ar kitas prie darbo jėgos nepriskiriamas asmuo, nurodant (neprivaloma), ar asmuo išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo, neįgalus, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą, namų šeimininkas (-ė) ar neaktyvus dėl bet kurios kitos priežasties;

i)

profesija pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO-08), nurodant, ar asmuo klasifikuojamas kaip darbininkas, ne darbininkas, IRT darbuotojas, ne IRT darbuotojas, ir (neprivaloma) visas profesijas pagal ISCO-08 2 skaitmenų lygmenį.

E.   Periodiškumas

Šiame priede nurodyti 2019 m. duomenys teikiami vieną kartą.

F.   Rezultatų teikimo terminai

1.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje ir II priedo 6 punkte nurodyti atskiri duomenų įrašai, pagal kuriuos negalima tiesiogiai nustatyti statistinių vienetų, Eurostatui pateikiami iki 2019 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas.

2.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys Eurostatui išsiunčiami iki 2019 m. gegužės 31 d.

3.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta kokybės ataskaita Eurostatui išsiunčiama iki 2019 m. lapkričio 5 d.

4.

Duomenys ir metaduomenys Eurostatui teikiami laikantis Eurostato nustatyto keitimosi standarto, naudojant vieną bendrą prieigą. Metaduomenys ir kokybės ataskaita teikiami standartinės struktūros, kurią metaduomenims nustatė Eurostatas.

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1799

2018 m. lapkričio 21 d.

dėl laikinos tiesioginės statistinio pobūdžio priemonės tam tikroms 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenų, geokoduotų 1 km2 gardelių tinklelyje, temoms skleisti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (1), ypač į jo 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pastovaus ploto tinklelio, ypač 1 km2 gardelių tinklelio, lygmeniu visoje Sąjungoje suderintų surašymo temų sklaida yra vienas svarbiausių Europos statistikos rezultatų, kuriais valstybės narės naudojasi rengdamos būsimą politiką ir surašymo strategijas;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 14 straipsnio 1 dalies b punktą Komisija ypatingais ir tinkamai pagrįstais atvejais, siekdama patenkinti neplanuotus poreikius, gali nuspręsti dėl laikinos tiesioginės statistinio pobūdžio priemonės, kuri turi atitikti to reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas;

(3)

taikant šią laikiną tiesioginę statistinio pobūdžio priemonę turėtų būti numatyta rinkti vienų ataskaitinių metų duomenis. Visos valstybės narės turėtų galėti parengti ataskaitinei datai 1 km2 gardelių tinklelyje geokoduotus 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis pagal kiekvieną temą. Sąjunga taip pat turėtų skirti finansinius įnašus nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms institucijoms jų papildomoms išlaidoms padengti. Ši priemonė vykdoma atsižvelgiant į Komisijos pateiktą sąnaudų veiksmingumo analizę ir bendrų papildomų duomenų rinkimo išlaidų sąmatą;

(4)

ši priemonė pagrįsta bendru visos Sąjungos masto poreikiu gauti patikimos, tikslios ir palyginamos informacijos apie gyventojų pasiskirstymą, kuriai būtų būdingas pakankamo tikslumo erdvinis suskirstymas ir kuri būtų pagrįsta suderintais rezultatų rengimo reikalavimais ir naudotina visų pirma Europos regioninei politikai formuoti;

(5)

suderinta, teritoriškai pagrįsta visos Sąjungos masto demografinė informacija yra prieinama, o tikslas – kad būtų skleidžiama po vieną kiekvienos valstybės narės duomenų rinkinį, sudarytą iš tam tikrų 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo temų, geokoduotų 1 km2 gardelių tinklelyje. Respondentams nesukuriama papildomos naštos, nes visa reikiama informacija bus gauta iš 2021 m. surašymo duomenų;

(6)

visų pirma norint gauti palyginamus suderintus visos Sąjungos masto rezultatus, reikia apibrėžti visos Sąjungos pastovaus ploto tinklelį, kurį sudaro 1 km2 gardelės. Be to, reikia nustatyti konkrečias skleistinas šio 1 km2 gardelių tinklelio temas ir jų suskirstymą, taip pat išsamią programą. Galiausiai būtina tiksliai nurodyti šio duomenų rinkinio erdvinius ir statistinius būtinuosius metaduomenis;

(7)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/2/EB (2) ir susijusiuose Komisijos įgyvendinimo reglamentuose nustatyti erdviniams duomenims skleisti būtini metaduomenys (3), duomenų formatas (4) ir tinklo paslaugos (5). Visų pirma III priedo 1 punktas apima galimas erdvinių duomenų sklaidos statistines tinklelio sistemas ir, laikantis III priedo 10 punkto, tas punktas taikomas erdvinių duomenų rinkiniams pagal temą „Gyventojų pasiskirstymas – demografija“;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 763/2008 (6) ir susijusiuose Komisijos įgyvendinimo reglamentuose nustatytos 2021 m. surašymo duomenų perdavimo bendros taisyklės, visų pirma ataskaitiniai metai ir būtinieji metaduomenys (7), surašymo temų ir jų suskirstymo techninės specifikacijos (8) ir techninis formatas (9);

(9)

valstybės narės turėtų perduoti patikrintus duomenis ir metaduomenis elektroniniu būdu, laikydamosi tinkamo Komisijos pateikto techninio formato. Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Europos Centrinis Bankas, Komisija (Eurostatas), Tarptautinis valiutos fondas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Jungtinės Tautos ir Pasaulio bankas parengė keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyvą dėl keitimosi ir dalijimosi duomenimis ir metaduomenimis statistinių bei techninių standartų, kuria pagrįsta surašymų duomenų bazė. Keičiantis oficialia statistika naudojamasi SDMX ir surašymų duomenų bazės statistiniais, techniniais ir duomenų perdavimo standartais. Todėl reikėtų nustatyti šiuos standartus atitinkantį techninį formatą;

(10)

Komisija (Eurostatas) vadovavo projektui „Suderinta surašymų duomenų apsauga ESS“, per kurį parengtos 1 km2 gardelių tinklelio duomenų suderintos apsaugos nuo atskleidimo gerosios praktikos ir įgyvendinimo gairės;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Sukuriama laikina tiesioginė statistinio pobūdžio priemonė, kad būtų sukurtos, parengtos ir paskleistos tam tikros 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenų, geokoduotų 1 km2 gardelių tinklelyje, temos (toliau – 1 km2 gardelių tinklelio duomenys).

Šiuo tikslu nustatomas unikalus, suderintas ir pastovus Europos geoerdvinis referencinis 1 km2 ploto gardelių tinklelis. Taip pat nustatomos konkrečios temos ir jų suskirstymas, išsami duomenų perdavimo programa ir metaduomenys, kad būtų galima skleisti 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis, geokoduotus 1 km2 referenciniame tinklelyje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 straipsnyje apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   tinklelis, tinklelio gardelė ir tinklelio taškas– tinklelis, tinklelio gardelė ir tinklelio taškas, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1089/2010 II priedo 2.1 punkte;

2)   bendras gyventojų skaičius– visi asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tinklelio gardelėje;

3)   duomenų elementas– vienas matmuo, pateiktas šio reglamento II priede nurodytoje lentelėje;

4)   duomenų reikšmė– duomenų elemento informacija. Duomenų reikšmė gali būti skaitinė arba specialioji;

5)   skaitinė reikšmė– ne mažesnis už 0 sveikasis skaičius, rodantis užfiksuotą to duomenų elemento statistinę informaciją;

6)   patikrinti duomenys– valstybių narių pagal sutartas duomenų tvirtinimo taisykles patikrinti duomenys;

7)   nustatytoji reikšmė– skaitinė reikšmė, atitinkanti nustatytą arba priskirtą informaciją, kiek įmanoma, pagrįstą visa turima 2021 m. surašymo informacija, visų pirma prieš pritaikant statistinių duomenų atskleidimo kontrolės priemones;

8)   konfidenciali reikšmė– skaitinė reikšmė, kurios negalima atskleisti siekiant užtikrinti statistinį duomenų konfidencialumą taikant valstybių narių statistinių duomenų apsaugos nuo atskleidimo priemones;

9)   specialioji reikšmė– simbolis, pateikiamas vietoj skaitinės duomenų elemento reikšmės;

10)   žymė– kodas, kuriuo gali būti žymimas tam tikras duomenų elementas konkrečiai jo reikšmės charakteristikai apibūdinti.

3 straipsnis

1 km2 referencinio tinklelio techninės specifikacijos

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1089/2010 IV priedo 1.5 skirsnį visos Europos mastu naudojamas statistinis 1 km2 referencinis tinklelis yra lygiaplotis tinklelis „Grid_ETRS89-LAEA1000“. Referencinio tinklelio erdvinė aprėptis koordinačių sistemoje, nurodyta to paties reglamento II priedo 2.2.1 skirsnyje, šio reglamento tikslu apribojama rytinėmis koordinatėmis tarp 900 000 ir 7 400 000 metrų ir šiaurinėmis koordinatėmis tarp 900 000 ir 5 500 000 metrų.

2.   Pagal to paties reglamento IV priedo 1.4.1.1 skirsnį kiekviena atskira 1 km2 referencinio tinklelio gardelė identifikuojama unikaliu tinklelio gardelės kodu, kurį sudaro ženklai „CRS3035RES1000mN“. Tada nurodoma tinklelio gardelės apatiniame kairiajame kampe esančio tinklelio taško šiaurinė koordinatė metrais, po to – raidė „E“, po jos – tinklelio gardelės apatiniame kairiajame kampe esančio tinklelio taško rytinė koordinatė metrais.

3.   Perduodančiosios valstybės narės kodas, nurodytas Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtame Institucijų leidinių rengimo vadove, ir po jo – ženklas „_“ pridedami prie tos valstybės narės perduodamo kiekvienos tinklelio gardelės kodo.

4 straipsnis

1 km2 gardelių tinklelio duomenų temų ir jų suskirstymo techninės specifikacijos

Naudojamos 2021 m. surašymo duomenims Reglamento (ES) 2017/543 priede nustatytos temų techninės specifikacijos. Temų suskirstymas šio reglamento tikslu nurodytas šio reglamento I priede.

5 straipsnis

1 km2 gardelių tinklelio duomenų perdavimo programa

1.   2021 ataskaitinių metų 1 km2 gardelių tinklelio duomenų, kuriuos kiekviena valstybė narė turi perduoti Komisijai (Eurostatui), perdavimo programa nurodyta II priede.

2.   Valstybės narės visas konfidencialias reikšmes pakeičia specialiąja reikšme „nėra“.

6 straipsnis

Rezultatų suderinimas

1.   Kad duomenis būtų galima lengviau palyginti visoje Sąjungoje, skleisti skirtos rezultatų duomenų reikšmės turi būti suderintos. Šiuo tikslu, kiek tik įmanoma, pirmenybė teikiama skaitinėms, o ne specialiosioms reikšmėms.

2.   Siekdamos užtikrinti pakankamą informacijos apie bendro gyventojų skaičiaus erdvinį pasiskirstymą tikslumą ir patikimumą, valstybės narės laikosi šių reikalavimų:

a)

bendro gyventojų skaičiaus duomenų elementai neteikiami kaip konfidencialūs;

b)

bendro gyventojų skaičiaus duomenų elementai, kurių nustatytoji reikšmė nėra „0“, pažymimi žyme „apgyvendinta“, o

c)

bendro gyventojų skaičiaus duomenų elementai, kurių nustatytoji reikšmė yra „0“, nežymimi žyme „apgyvendinta“.

7 straipsnis

Metaduomenys

Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia 1 km2 gardelių tinklelio duomenų metaduomenis pagal III priedą.

8 straipsnis

Ataskaitinė data

Kiekvienos valstybės narės perduotų 1 km2 gardelių tinklelio duomenų ataskaitinė data atitinka tos valstybės narės pagal Reglamento (ES) 2017/712 3 straipsnį nurodytą ataskaitinę datą.

9 straipsnis

Duomenų ir metaduomenų perdavimo data

1.   Valstybės narės iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Komisijai (Eurostatui) patikrintus suvestinius bendro gyventojų skaičiaus duomenis ir metaduomenis.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, valstybės narės iki 2024 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai (Eurostatui) patikrintus suvestinius duomenis ir metaduomenis.

10 straipsnis

Techninis duomenų ir metaduomenų perdavimo formatas

Techninis formatas, naudotinas duomenims ir metaduomenims perduoti, yra SDMX formatas, įdiegtas surašymų duomenų bazėje. Valstybės narės perduoda būtinuosius duomenis ir metaduomenis laikydamosi Komisijos (Eurostato) nustatytų duomenų struktūros apibrėžčių ir susijusių techninių specifikacijų. Valstybės narės saugo būtinuosius duomenis ir metaduomenis iki 2034 m. gruodžio 31 d., kad galėtų juos vėliau perduoti Komisijai (Eurostatui), jei ši prašytų.

11 straipsnis

Kokybės reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina perduodamų duomenų kokybę.

2.   Šio reglamento tikslais perduotiniems duomenims taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti kokybės kriterijai.

3.   Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės jai pateikia papildomos informacijos, būtinos statistinės informacijos kokybei įvertinti.

12 straipsnis

Sklaida

1.   Komisija (Eurostatas) skleidžia 5 straipsnyje nurodytus 1 km2 gardelių tinklelio duomenų rinkinius ir 7 straipsnyje nurodytus susijusius metaduomenis.

2.   Šio reglamento tikslu valstybių narių perduodamų ir Eurostato skleidžiamų 1 km2 gardelių tinklelio duomenų ir metaduomenų perdavimo programa atitinka duomenis, kuriuos valstybės narės skleidžia nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 2007/2/EB ir jos įgyvendinimo reglamentus (EB) Nr. 1205/2008, (EB) Nr. 976/2009 ir (ES) Nr. 1089/2010.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(2)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1205/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl metaduomenų (OL L 326, 2008 12 4, p. 12).

(4)  2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (OL L 323, 2010 12 8, p. 11).

(5)  2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 976/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl tinklo paslaugų (OL L 274, 2009 10 20, p. 9).

(6)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymo (OL L 218, 2008 8 13, p. 14).

(7)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/712, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 763/2008 nustatytų gyventojų ir būstų surašymų statistinių duomenų bei metaduomenų ataskaitiniai metai ir programa (OL L 105, 2017 4 21, p. 1).

(8)  2017 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/543, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatų, susijusių su temų ir jų suskirstymo techninėmis specifikacijomis, taikymo taisyklės (OL L 78, 2017 3 23, p. 13).

(9)  2017 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/881, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatos, susijusios su kokybės ataskaitų teikimo būdais, struktūra ir techniniu duomenų perdavimo formatu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2010 (OL L 135, 2017 5 24, p. 6).


I PRIEDAS

4 straipsnyje nurodytų surašymo temų suskirstymo techninės specifikacijos

Šio reglamento tikslu surašymo temų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/543 priede, suskirstymo techninės specifikacijos pateikiamos taip:

Kiekviena tema, pasirinkta skleisti 1 km2 referenciniame tinklelyje, nurodoma naudojant antraštę, pateiktą Reglamento (ES) 2017/543 priede.

Taikomos bendrai su ta tema susijusios Reglamento (ES) 2017/543 priede nustatytos techninės specifikacijos.

Po to pateikiamas konkretus tos temos suskirstymas.

Visos temos suskirstomos taip, kad pagal jas būtų galima suskirstyti bet kokį su asmenimis susijusį bendrą ar tarpinį skaičių.

Tema „Nuolatinė gyvenamoji vieta“

Šios temos suskirstymo kategorijos, pagal kurias valstybė narė turi pateikti duomenis, yra 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos visos 1 km2 referencinio tinklelio gardelės, kurių plotas apima dalį tos valstybės narės teritorijos, be to, pridedama po vieną virtualią tinklelio gardelę kiekvienai valstybei narei, kad būtų įtraukti nepriskirti asmenys.

1 km2 referenciniu tinkleliu grindžiama geografinė vietovė (1)

GEO.G.

x.

Visos tinklelio gardelės, kurių dalis ar kurios visos priklauso valstybės narės teritorijai

x.

y.

Po vieną virtualią tinklelio gardelę kiekvienai valstybei narei

y.

Jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta duomenis teikiančios valstybės narės teritorijoje, įtrauktoje į referencinį tinklelį, yra nežinoma, gali būti taikomi papildomi moksliškai pagrįsti, tinkamai dokumentuoti ir viešai prieinami statistinio įvertinimo metodai, kad tą asmenį būtų galima priskirti konkrečiai tinklelio gardelei. Jokiai referencinio tinklelio gardelei nepriskirti asmenys priskiriami tos valstybės narės virtualiai tinklelio gardelei GEO.G.y.

Tema „Lytis“

Šio reglamento tikslu šiai temai taikomas Reglamento (ES) 2017/543 priede pateiktas suskirstymas SEX.

Tema „Amžius“

Duomenys pateikiami suskirstyti pagal toliau nurodytas suskirstymo kategorijas.

„Amžius“

AGE.G.

1.

Mažiau nei 15 metų

1.

2.

15–64 metai

2.

3.

65 metai ir vyresni

3.

Kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/543 priede, amžius nurodomas ataskaitinei datai suėjusių metų skaičiumi.

Tema „Dabartinio aktyvumo statusas“ (užimtų asmenų skaičius)

Duomenys pateikiami suskirstyti pagal toliau nurodytą suskirstymo CAS.L., nustatyto Reglamento (ES) 2017/543 priede, kategoriją.

Dabartinio aktyvumo statusas

CAS.L.

1.

Užimti asmenys

1.1.

Šiai kategorijai taikoma Reglamento (ES) 2017/543 priede pateikta užimtų asmenų specifikacija.

Tema „Gimimo šalis (vieta)“

Duomenys pateikiami suskirstyti pagal toliau nurodytas suskirstymo POB.L., nustatyto Reglamento (ES) 2017/543 priede, kategorijas.

Gimimo šalis (vieta)

POB.L.

1.

Gimimo vieta duomenis teikiančioje šalyje

1.

2.

Gimimo vieta kitoje ES valstybėje narėje

2.1.

3.

Kita gimimo vieta

2.2.

Tema „Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienus metus iki surašymo“

Duomenys pateikiami suskirstyti pagal toliau nurodytas suskirstymo ROY., nustatyto Reglamento (ES) 2017/543 priede, kategorijas.

Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienus metus iki surašymo

ROY.

1.

Nuolatinė gyvenamoji vieta nesikeitė

1.

2.

Persikėlė iš vienos vietos į kitą duomenis teikiančioje šalyje esančią vietą

2.1.

3.

Persikėlė iš ne duomenis teikiančioje šalyje esančios vietos

2.2.

Informacija apie persikėlimą toje pačioje tinklelio gardelėje atitinkamai pateikiama kaip „Persikėlė iš vienos vietos į kitą duomenis teikiančioje šalyje esančią vietą“ (ROY.2.1.) arba „Persikėlė iš ne duomenis teikiančioje šalyje esančios vietos“ (ROY.2.2.).


(1)  Kodai „x“ yra tinklelio gardelės identifikavimo kodai, kaip nurodyta 3 straipsnyje. Kodą „y“ sudaro ženklų eilutė „unallocated“, prie kurios iš anksto pridedamas duomenis teikiančios valstybės narės šalies kodas, kaip nurodyta 3 straipsnio 3 dalyje.


II PRIEDAS

5 straipsnyje nurodyta statistinių surašymo duomenų, geokoduotų 1 km2 referenciniame tinklelyje, perdavimo programa

2021 ataskaitinių metų 1 km2 gardelių tinklelio duomenų perdavimo programą sudaro viena dvimatė lentelė, kurioje I priede apibrėžtas tinklelio gardelių rinkinys GEO.G. kryžmai suskirstytas pagal toliau nurodytas I priede nustatytas surašymo temų suskirstymo kategorijas.

Surašymo temų kategorijos, suskirstytinos 1 km2 referenciniame tinklelyje

STAT.G.

0.

SEX.0.: Bendras gyventojų skaičius

0.

1.

SEX.1.: Vyrai

1.

2.

SEX.2.: Moterys

2.

3.

AGE.G.1.: Mažiau nei 15 metų

3.

4.

AGE.G.2.: 15–64 metai

4.

5.

AGE.G.3.: 65 metai ir vyresni

5.

6.

CAS.L.1.1.: Užimti asmenys (1)

6.

7.

POB.L.1.: Gimimo vieta duomenis teikiančioje šalyje

7.

8.

POB.L.2.1.: Gimimo vieta kitoje ES valstybėje narėje

8.

9.

POB.L.2.2.: Kita gimimo vieta

9.

10.

ROY.1.: Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienus metus iki surašymo nesikeitė

10.

11.

ROY.2.1.: Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienus metus iki surašymo: persikėlė iš vienos vietos į kitą duomenis teikiančioje šalyje esančią vietą

11.

12.

ROY.2.2.: Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienus metus iki surašymo: persikėlė iš ne duomenis teikiančioje šalyje esančios vietos

12.


(1)  Kategorijos „Užimti asmenys“ duomenys perduodami, jei tai įmanoma, t. y. jei duomenis perduodanti valstybė narė juos turi.


III PRIEDAS

7 straipsnyje nurodyti 1 km2 gardelių tinklelio duomenų būtinieji metaduomenys

Duomenų elementų metaduomenys

1.

Jei taikoma, valstybės narės duomenų elementus pažymi šiomis žymėmis:

a)

„negalutiniai duomenys“;

b)

„apgyvendinta“;

c)

„patikslinti duomenys“;

d)

„žiūrėti pridedamą informaciją“;

e)

„konfidencialu“ (1).

2.

Žymė „negalutiniai duomenys“ pridedama tik prie tų bendro gyventojų skaičiaus duomenų reikšmių, kurios teikiamos pagal 9 straipsnio 1 dalį ir kurių valstybė narė nelaiko galutiniais duomenimis jų teikimo metu.

3.

Žymė „apgyvendinta“ taikoma tik bendro gyventojų skaičiaus duomenų elementams pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuostatas.

4.

Prie kiekvienos duomenų reikšmės, prie kurios nurodoma bent viena iš žymių „patikslinti duomenys“ ar „žiūrėti pridedamą informaciją“, pateikiamas paaiškinimas.

5.

Kiekvienas duomenų elementas, kurio konfidenciali reikšmė buvo pakeista specialiąja reikšme „nėra“, pažymimas žyme „konfidencialu“.

Temų metaduomenys

Be temų metaduomenų, perduotų Komisijai (Eurostatui) pagal Reglamento (ES) 2017/712 6 straipsnį, valstybės narės teikia visų I priede nurodytų temų metaduomenis ir taip informuoja apie duomenų šaltinius ir metodiką, naudotą kiekvienos temos duomenų reikšmėms 1 km2 referenciniame tinklelyje gauti. Visų pirma metaduomenys apima:

informaciją apie pateiktų duomenų reikšmių patikimumą ir tikslumą,

metodikos, naudotos duomenų reikšmėms 1 km2 referenciniame tinklelyje apskaičiuoti, aprašymą, įskaitant gautų duomenų reikšmių patikimumą ir tikslumą,

metodikos, naudotos asmenis priskiriant konkrečioms temos „Nuolatinė gyvenamoji vieta“ tinklelio gardelėms, aprašymą, įskaitant informaciją apie kategorijai GEO.G.y. priskirtų asmenų charakteristikas.

Referenciniai metaduomenys

Reglamento (ES) 2017/881 priede nustatyta metaduomenų informacija ir struktūra šio reglamento tikslu papildoma toliau nurodytais punktais, konkrečiai susijusiais su 1 km2 gardelių tinklelio duomenimis:

3.3 punktas „Apdorojimas ir vertinimas“ papildomas papildomu papunkčiu 3.3.3 „Papildoma informacija apie bendrąją (su konkrečia tema nesusijusią) metodiką, taikytą rengiant 1 km2 gardelių tinklelio duomenų rinkinį“.

3.4 punktas „Sklaida“ papildomas konkrečia informacija apie statistinių duomenų atskleidimo kontrolės priemones, susijusias su 1 km2 gardelių tinklelio duomenų rinkiniu. Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia informaciją apie priemones, susijusias su suderinta 1 km2 gardelių tinklelio duomenų apsauga, visų pirma informaciją, ar jos taikė 1 km2 gardelių tinklelio duomenų suderintos apsaugos ESS gerąją praktiką ir įgyvendinimo gaires.

4.2 punktas „Savalaikiškumas ir punktualumas“ papildomas 1 km2 gardelių tinklelio duomenų ir metaduomenų perdavimo ir galimų peržiūrų konkrečia kalendorine data (-omis).

4 punktas „Duomenų kokybės vertinimas“ papildomas papildomu 4.7 papunkčiu „Geografinė informacija – duomenų kokybė“, apimančiu geografinius kokybės principus, visų pirma teritorinę aprėptį ir palyginamumą, padėties tikslumą, taip pat geokodavimui naudojamų geografinių duomenų suderinamumą pagal laiką ir išsamumą.


(1)  Ši žymė netaikoma bendro gyventojų skaičiaus duomenų elementams, kaip nustatyta 6 straipsnio 2 dalies a punkte.


22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1800

2018 m. lapkričio 21 d.

kuriuo nustatomi 2019 m. ir 2020 m. ribiniai kiekiai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms būtų galima taikyti papildomus importo muitus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 (2) 39 straipsnyje nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalyje nurodytas papildomas importo muitas gali būti taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede išvardytiems produktams ir nustatytais laikotarpiais. Tas papildomas importo muitas taikomas, jei bet kurio iš tų produktų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekis bet kuriuo tame priede nustatytu taikymo laikotarpiu viršija tam produktui nustatytą ribinį metinį importo kiekį. Papildomi importo muitai netaikomi, kai nėra tikėtina, kad importas galėtų sutrikdyti Sąjungos rinką, arba jei poveikis būtų neproporcingas siekiamam tikslui;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ribiniai importo kiekiai, kuriuos viršijus tam tikriems vaisiams ir daržovėms gali būti imti taikyti papildomi importo muitai, nustatomi remiantis importo ir vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus duomenimis. Remiantis valstybių narių pateiktais 2015, 2016 ir 2017 m. duomenimis, turėtų būti nustatyti 2019 ir 2020 metų tam tikrų vaisių ir daržovių ribiniai kiekiai;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede nustatytas galimų papildomų importo muitų tam tikriems produktams taikymo laikotarpis prasideda sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., todėl turėtų įsigalioti kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2019 ir 2020 metams nustatyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede išvardytų produktų ribiniai kiekiai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, yra pateikti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Jis nustoja galioti 2020 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671

(2)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede nurodytų produktų ribiniai kiekiai ir galimi papildomų importo muitų taikymo laikotarpiai

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Taikant šį priedą papildomų importo muitų taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

Eilės Nr.

KN kodas

Produkto aprašymas

Taikymo laikotarpis

Ribinis kiekis (tonomis)

2019 m.

2020 m.

78.0020

0702 00 00

Pomidorai

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

 

326 943

78.0015

Nuo spalio 1 d.

iki gegužės 31 d.

811 333

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

 

76 688

78.0075

Nuo lapkričio 1 d.

iki balandžio 30 d.

46 494

78.0085

0709 91 00

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d.

iki birželio 30 d.

55 581

78.0100

0709 93 10

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Apelsinai

Nuo gruodžio 1 d.

iki gegužės 31 d.

678 007

78.0120

0805 22 00

Klementinai

Nuo lapkričio 1 d.

iki vasario pabaigos

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d.

iki vasario pabaigos

164 563

78.0160

0805 50 10

Citrinos

Nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

 

36 456

78.0155

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 16 d. iki lapkričio 16 d.

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

399 660

78.0180

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Kriaušės

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

 

144 570

78.0235

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 16 d. iki rugpjūčio 15 d.

 

36 289

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.

 

28 092


SPRENDIMAI

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/31


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1801

2018 m. lapkričio 19 d.

dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (1), ypač į jo 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

pagal Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalį asmens duomenų teikimas, kaip numatyta tame sprendime, negali būti atliekamas tol, kol tokius duomenis teikiančių valstybių narių teritorijų nacionalinėje teisėje nėra įgyvendintos to sprendimo 6 skyriuje nustatytos bendrosios nuostatos dėl duomenų apsaugos;

(2)

Tarybos sprendimo 2008/616/TVR (3) 20 straipsnyje nustatyta, kad patikrinimas, ar 1 konstatuojamojoje dalyje nurodyta sąlyga dėl automatinio keitimosi duomenimis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių yra įvykdyta, turi būti atliekamas, remiantis įvertinimo ataskaita, kuri grindžiama klausimynu, vertinimo vizitu ir bandomuoju sistemos patikrinimu;

(3)

vadovaudamasi Sprendimo 2008/615/TVR 36 straipsnio 2 dalimi, Airija pranešė Tarybos Generaliniam sekretoriatui apie nacionalines DNR analizės duomenų rinkmenas, kurioms taikomi Sprendimo 2008/615/TVR 2–6 straipsniai, ir apie to sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas automatinės paieškos sąlygas;

(4)

vadovaujantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 4 skyriaus 1.1 punktu, atitinkamos Tarybos darbo grupės parengtas klausimynas yra susijęs su kiekvienu automatinio keitimosi duomenimis atveju ir valstybė narė turi į šį klausimyną atsakyti, kai ji mano, kad ji atitinka keitimosi atitinkamos kategorijos duomenimis sąlygas;

(5)

Airija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie keitimąsi DNR duomenimis klausimus;

(6)

Airija kartu su Austrija sėkmingai atliko bandomąjį sistemos patikrinimą;

(7)

vertinimo vizitas buvo surengtas Airijoje, o Austrijos vertinimo grupė parengė šio vertinimo vizito ataskaitą bei ją pateikė atitinkamai Tarybos darbo grupei;

(8)

Tarybai pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami keitimosi DNR duomenimis klausimyno, vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatai;

(9)

2018 m. liepos 16 d. Taryba, atsižvelgusi į visų valstybių narių, kurioms Sprendimas 2008/615/TVR yra privalomas, pritarimą, padarė išvadą, kad Airija visiškai įgyvendino Sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriuje nustatytas bendrąsias nuostatas dėl duomenų apsaugos;

(10)

todėl automatinės DNR duomenų paieškos tikslais Airija turėtų turėti teisę gauti bei teikti asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 3 ir 4 straipsnius;

(11)

Sprendimo 2008/615/TVR 33 straipsniu Tarybai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant patvirtinti priemones, reikalingas to sprendimo įgyvendinimui, visų pirma, kiek tai susiję su pagal tą sprendimą pateiktų asmens duomenų gavimu ir teikimu;

(12)

kadangi buvo įvykdytos sąlygos ir procedūros, kurias įvykdžius galima pasinaudoti tokiais įgyvendinimo įgaliojimais, turėtų būti priimtas įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios, siekiant leisti šiai valstybei narei gauti ir teikti asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 3 ir 4 straipsnius;

(13)

Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei Sprendimas 2008/615/TVR yra privalomas, todėl jos dalyvauja, priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2008/615/TVR,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Automatinės DNR duomenų paieškos ir lyginimo tikslais Airija nuo 2018 m. lapkričio 23 d. turi teisę gauti bei teikti asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 3 ir 4 straipsnius.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.

(2)  2018 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).


22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/33


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1802

2018 m. lapkričio 19 d.

dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (1), ypač į jo 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

pagal Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalį asmens duomenų teikimas, kaip numatyta tame sprendime, negali būti atliekamas tol, kol tokius duomenis teikiančių valstybių narių teritorijų nacionalinėje teisėje nėra įgyvendintos to sprendimo 6 skyriuje nustatytos bendrosios nuostatos dėl duomenų apsaugos;

(2)

Tarybos sprendimo 2008/616/TVR (3) 20 straipsnyje nustatyta, kad patikrinimas, ar 1 konstatuojamoje dalyje nurodyta sąlyga dėl automatinio keitimosi duomenimis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių yra įvykdyta, turi būti atliekamas, remiantis įvertinimo ataskaita, kuri grindžiama klausimynu, vertinimo vizitu ir bandomuoju sistemos patikrinimu;

(3)

vadovaujantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 4 skyriaus 1.1 punktu, atitinkamos Tarybos darbo grupės parengtas klausimynas yra susijęs su kiekvienu automatinio keitimosi duomenimis atveju ir valstybė narė turi į šį klausimyną atsakyti, kai ji mano, kad ji atitinka keitimosi atitinkamos kategorijos duomenimis sąlygas;

(4)

Kroatija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie keitimąsi daktiloskopiniais duomenimis klausimus;

(5)

Kroatija kartu su Lietuva ir Slovakija sėkmingai atliko bandomąjį sistemos patikrinimą;

(6)

vertinimo vizitas buvo surengtas Kroatijoje, o Lietuvos ir Slovakijos vertinimo grupės parengė šio vertinimo vizito ataskaitą bei ją pateikė atitinkamai Tarybos darbo grupei;

(7)

Tarybai buvo pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami keitimosi daktiloskopiniais duomenimis klausimyno, vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatai;

(8)

2018 m. liepos 16 d. Taryba, atsižvelgusi į visų valstybių narių, kurioms Sprendimas 2008/615/TVR yra privalomas, pritarimą, padarė išvadą, kad Kroatija visiškai įgyvendino Sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriuje nustatytas bendrąsias nuostatas dėl duomenų apsaugos;

(9)

todėl automatinės daktiloskopinių duomenų paieškos tikslais Kroatija turėtų turėti teisę gauti bei teikti asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 9 straipsnį;

(10)

Sprendimo 2008/615/TVR 33 straipsniu Tarybai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant patvirtinti priemones, reikalingas to sprendimo įgyvendinimui, visų pirma, kiek tai susiję su pagal tą sprendimą pateiktų asmens duomenų gavimu ir teikimu;

(11)

kadangi buvo įvykdytos sąlygos ir procedūros, kurias įvykdžius galima pasinaudoti tokiais įgyvendinimo įgaliojimais, turėtų būti priimtas įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios, siekiant leisti tai valstybei narei gauti ir teikti asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 9 straipsnį;

(12)

Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei Sprendimas 2008/615/TVR yra privalomas, todėl jos dalyvauja, priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2008/615/TVR,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Automatinės daktiloskopinių duomenų paieškos tikslais Kroatija nuo 2018 m. lapkričio 23 d. turi teisę gauti bei teikti asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 9 straipsnį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KÖSTINGER


(1)  OL L 210, 2008 8 6, p. 1.

(2)  2018 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).


22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1803

2018 m. lapkričio 20 d.

kuriuo Prancūzijai leidžiama sudaryti susitarimą su Sen Bartelemi, Sen Pjeru ir Mikelonu, Naująja Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisu ir Futūna dėl lėšų pervedimo iš Prancūzijos į kiekvieną iš šių teritorijų ir atvirkščiai traktavimo kaip lėšų pervedimo Prancūzijos teritorijoje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/847

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7434)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (1), ypač į jo 24 straipsnį,

atsižvelgdama į Prancūzijos prašymą pagal Reglamento (ES) 2015/847 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos sprendimą 2009/853/EB (2) Prancūzijai buvo leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl lėšų pervedimo tarp Sen Bartelemi, Sen Pjero ir Mikelono, Majoto, Naujosios Kaledonijos, Prancūzijos Polinezijos ir Voliso ir Futūnos ir Prancūzijos;

(2)

2017 m. kovo 24 d. Prancūzija paprašė atnaujinti leidimo taikyti nuo Reglamento (ES) 2015/847 24 straipsnio nukrypti leidžiančią nuostatą dėl lėšų pervedimo tarp Sen Pjero ir Mikelono, Naujosios Kaledonijos, Prancūzijos Polinezijos ir Voliso ir Futūnos ir Prancūzijos;

(3)

Prancūzijos užjūrio teritorijos, kurioms taikomas Sprendimas 2009/853/EB, nėra tos pačios užjūrio teritorijos, dėl kurių prašoma atnaujinti nukrypti leidžiančią nuostatą. Todėl Prancūzijos prašymas patenka į Reglamento (ES) 2015/847 24 straipsnio 1 dalies taikymo sritį;

(4)

pagal Reglamento (ES) 2015/847 24 straipsnio 3 dalį lėšų pervedimas atitinkamai tarp Sen Bartelemi, Sen Pjero ir Mikelono, Naujosios Kaledonijos, Prancūzijos Polinezijos ir Voliso ir Futūnos ir Prancūzijos nuo 2017 m. kovo 24 d. laikinai traktuojamas kaip lėšų pervedimas Prancūzijos teritorijoje;

(5)

2018 m. gegužės 25 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas pagal rašytinę procedūrą valstybes nares informavo, kad Komisija mano gavusi informaciją, reikalingą Prancūzijos prašymui įvertinti;

(6)

San Bartelemi statusas Sąjungos atžvilgiu pasikeitė – pagal Tarybos sprendimą Nr. 528/2012/EB (3) jis tapo su Sąjunga asocijuota užjūrio šalimi bei teritorija. Pagal 2011 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos susitarimą dėl pinigų (4), San Bartelemi yra Prancūzijos valiutos zonos dalis ir toje teritorijoje euras yra teisėta mokėjimo priemonė;

(7)

Majoto statusas Sąjungos atžvilgiu pasikeitė – pagal Tarybos sprendimą 2014/162/ES (5) jis tapo Prancūzijos užjūrio departamentu ir vienu iš atokiausių Sąjungos regionų. Todėl šis sprendimas Majotui neturėtų būti taikomas;

(8)

Sen Pjeras ir Mikelonas, Naujoji Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisas ir Futūna nėra Sąjungos teritorijos dalis, kaip nustatyta pagal Sutarties 349 straipsnį. Vis dėlto pagal Sprendimą 1999/95/EB (6) Sen Pjeras ir Mikelonas, o pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 protokolą dėl Prancūzijos – atitinkamai Naujoji Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisas ir Futūna, yra Prancūzijos valiutos zonos dalis ir visose šiose teritorijose euras yra teisėta mokėjimo priemonė;

(9)

todėl Sen Bartelemi, Sen Pjeras ir Mikelonas, Naujoji Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisas ir Futūna atitinka kriterijų, nustatytą Reglamento (ES) 2015/847 24 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte;

(10)

mokėjimo paslaugų teikėjai Sen Bartelemi, Sen Pjere ir Mikelone, Naujojoje Kaledonijoje, Prancūzijos Polinezijoje ir Volise ir Futūnoje tiesiogiai dalyvauja Prancūzijos mokėjimo ir atsiskaitymo sistemose, konkrečiai, CORE arba „Target2-Banque de France“. Todėl jie atitinka Reglamento (ES) 2015/847 24 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punkte nustatytą kriterijų;

(11)

tam, kad Sąjungos reglamentus būtų galima taikyti Sen Bartelemi, Sen Pjerui ir Mikelonui, Naujajai Kaledonijai, Prancūzijos Polinezijai ir Volisui ir Futūnai, reikia, kad Prancūzija tuo tikslu priimtų specialius teisės aktus. 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu 2016–1635, ypač jo 18 ir 19 straipsniais, užtikrinama, kad šios teritorijos į savo teisines sistemas įtrauktų nuostatas, atitinkančias Reglamente (ES) 2015/847 išdėstytas nuostatas;

(12)

todėl Sen Bartelemi, Sen Pjeras ir Mikelonas, Naujoji Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisas ir Futūna priėmė tokias pačias taisykles, kokios nustatytos pagal Reglamentą (ES) 2015/847, ir reikalauja, kad atitinkami mokėjimo paslaugų teikėjai jas taikytų; taigi jos atitinka to reglamento 24 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkte nustatytą kriterijų;

(13)

todėl Prancūzijos prašymą leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą galima patenkinti;

(14)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzijai leidžiama sudaryti susitarimą atitinkamai su Sen Bartelemi, Sen Pjeru ir Mikelonu, Naująja Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisu ir Futūna, siekiant, kad Reglamento (ES) 2015/847 tikslais lėšų pervedimas atitinkamai tarp visų šių teritorijų ir Prancūzijos būtų traktuojamas kaip lėšų pervedimas Prancūzijos teritorijoje.

2 straipsnis

Sprendimas 2009/853/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Věra JOUROVÁ

Komisijos narė


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 1.

(2)  2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas 2009/853/EB, kuriuo Prancūzijai leidžiama sudaryti susitarimą su Sen Pjeru ir Mikelonu, Majotu, Naująja Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisu ir Futūna dėl lėšų pervedimo iš Prancūzijos į kiekvieną iš šių teritorijų ir atvirkščiai traktavimo kaip lėšų pervedimo Prancūzijos teritorijoje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 312, 2009 11 27, p. 71).

(3)  2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. 528/2012/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 264, 2012 9 29, p. 1);

(4)  Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos susitarimas dėl pinigų, susijęs su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 189, 2011 7 20, p. 3);

(5)  2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2014/162/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d. (OL L 89, 2014 3 25, p. 3);

(6)  1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos sprendimas 1999/95/EB dėl piniginio susitarimo Sen Pjero ir Mikelono bei Majoto Prancūzijos teritorinėse bendruomenėse (OL L 30, 1999 2 4, p. 29).


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/37


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 244/2016

2016 m. gruodžio 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2018/1804]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtraukta 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/76/ES, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XIII priedo 18a punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB) iš dalies keičiamas taip:

1.

Įterpiama ši įtrauka:

„—

32011 L 0076: 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/76/ES (OL L 269, 2011 10 14, p. 1).“

2.

d ir e punktai pakeičiami taip:

„e)

7i straipsnio 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kitų Norvegijos sričių, išskyrus pietryčių Norvegiją, transeuropinio kelių tinklo rinkliavų tvarkai gali būti taikomos 2012 m. liepos 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 129/2012 (2) įsigaliojimo dieną galiojusios dabartinio lygio nuolaidos ar rinkliavų sumažinimas dažniems naudotojams, jei tarptautinio sunkiasvorio transporto dalis atitinkamame infrastruktūros tinkle neviršija 30 %.

Jei rinkliavų tvarka įvesta po EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 129/2012 įsigaliojimo dienos, nuolaidos ar rinkliavų sumažinimas dažniems naudotojams gali viršyti šios direktyvos 7i straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą lygį, jei:

tarptautinio sunkiasvorio transporto dalis atitinkamame infrastruktūros tinkle neviršija 5 %,

tokių nuolaidų ar rinkliavų sumažinimo lygis grindžiamas ypatingomis aplinkybėmis, ypač jei atitinkamą infrastruktūros tinklą sudaro tiltai arba tuneliai, pakeičiantys keltus.

(2)  OL L 309, 2012 11 8, p. 8“.“"

(2)  OL L 309, 2012 11 8, p. 8“.“"

3.

F punktas tampa d punktu, o žodžiai „7 straipsnio 9 dalis“ pakeičiami žodžiais „7 straipsnio 1 dalis“.

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Direktyvos 2011/76/ES tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 3 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OL L 269, 2011 10 14, p. 1.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


ELPA valstybių deklaracija,

pridedama prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 244/2016, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiama Direktyva 2011/76/ES

1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (1) su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/76/ES, iš dalies keičiančia Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (2), 2 dalies b punktas, 7c straipsnis, 7f straipsnio 4 ir 5 dalys, 7g straipsnio 1 dalies iv punktas, 7h straipsnio 3 ir 4 dalys, 7i straipsnio 1 dalis, 7j straipsnio 3 ir 4 dalys, 11 straipsnio 1 dalies a ir d punktai bei IIIa ir IIIb priedai įtraukiami į EEE susitarimą nedarant poveikio EEE susitarimo taikymo sričiai.


(1)  OL L 187, 1999 7 20, p. 42.

(2)  OL L 269, 2011 10 14, p. 1.


Klaidų ištaisymas

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/40


2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2018/1787, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/96/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo ir pratęsiamas jo galiojimas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 293, 2018 m. lapkričio 20 d. )

10 puslapis, baigiamoji formuluotė:

yra:

„Priimta Liuksemburge 2018 m. lapkričio 19 d.“,

turi būti:

„Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 19 d.“


22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/41


2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimo (ES) 2018/1464 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi IEPS prekybos ir darnaus vystymosi komitete, įsteigtame Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu, dėl ekspertų grupės nariais norinčių būti asmenų sąrašų sudarymo pagal Susitarimo dvidešimt trečią ir dvidešimt ketvirtą skyrius klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 245, 2018 m. spalio 1 d. )

1)

14 puslapis:

yra:

„PRIEDAS“,

turi būti:

„PROJEKTAS“;

2)

visame prie 2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimo (ES) 2018/1464 pridėto projekto tekste pateikiamos nuorodos į Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo skyrius turi būti rašomos taip, kaip Tarybos sprendime (ES) 2018/1464, t. y. žodžiais, ne skaitmenimis.

Top