Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:201:FULL

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 201, 2018 m. rugpjūčio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 201

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas, pasirašymo dieną

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/1103, kuriuo patvirtinamas Maltos dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje

2

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. liepos 17 d. Pagal Europos bendrijos ir Japonijos susitarimą dėl abipusio pripažinimo įsteigto Jungtinio komiteto, sprendimas Nr. 2/JP/2018 [2018/1104]

4

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

8.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/1


Informacija apie Protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas, pasirašymo dieną

Protokolas (1), kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas, buvo pasirašytas 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Šis protokolas pagal jo 13 straipsnį laikinai taikomas nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. (jo pasirašymo dienos).


(1)  OL L 194, 2018 7 31, p. 3.


SPRENDIMAI

8.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/2


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1103

2018 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo patvirtinamas Maltos dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 328 straipsnio 1 dalį ir 331 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (EPPO) (1),

atsižvelgdama į 2018 m. birželio 14 d. Maltos pranešimą apie ketinimą tvirčiau bendradarbiauti steigiant Europos prokuratūrą,

kadangi:

(1)

2017 m. balandžio 3 d. Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Lietuva, Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija pranešė Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad pageidauja tvirčiau bendradarbiauti steigiant Europos prokuratūrą. Atitinkamai 2017 m. balandžio 19 d., 2017 m. birželio 1 d., 2017 m. birželio 9 d. ir 2017 m. birželio 22 d. raštais Latvija, Estija, Austrija ir Italija taip pat nurodė pageidaujančios dalyvauti tokioje tvirtesnio bendradarbiavimo veikloje;

(2)

vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 86 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa leidimas pradėti Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje ir SESV 329 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvirtesnį bendradarbiavimą laikomas suteiktu 2017 m. balandžio 3 d.;

(3)

2017 m. spalio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje;

(4)

Reglamentas (ES) 2017/1939 įsigaliojo 2017 m. lapkričio 20 d. Įsteigta Europos prokuratūra tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo funkcijas turėtų pradėti vykdyti Europos vyriausiojo prokuroro siūlymu Komisijos priimtame sprendime nustatytą dieną, bet ne anksčiau nei treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(5)

2018 m. gegužės 14 d. Nyderlandai pranešė Komisijai apie ketinimą tvirčiau bendradarbiauti steigiant Europos prokuratūrą;

(6)

2018 m. birželio 14 d. Malta pranešė Komisijai apie ketinimą tvirčiau bendradarbiauti steigiant Europos prokuratūrą;

(7)

Reglamente (ES) 2017/1939 nėra nustatyta jokių konkrečių sąlygų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veiklos;

(8)

vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa Europos prokuratūra turi naudotis savo įgaliojimais tirdama bet kokią jos kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, padarytą po Reglamento (ES) 2017/1939 įsigaliojimo dienos. Todėl, Reglamentui (ES) 2017/1939 įsigaliojus Maltoje, tirdama to reglamento 22 ir 23 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, kurios po pirminio to reglamento įsigaliojimo dar nepriklausė Europos prokuratūros kompetencijai, Europos prokuratūra, kilus klausimams dėl Maltos teritorijos ar piliečių, turėtų naudotis savo įgaliojimais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Maltos dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje.

2 straipsnis

Maltoje Reglamentas (ES) 2017/1939 įsigalioja šio sprendimo įsigaliojimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 283, 2017 10 31, p. 1.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

8.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/4


Pagal Europos bendrijos ir Japonijos susitarimą dėl abipusio pripažinimo įsteigto Jungtinio komiteto

2018 m. liepos 17 d.

SPRENDIMAS Nr. 2/JP/2018 [2018/1104]


atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Japonijos Susitarimą dėl abipusio pripažinimo (toliau – Susitarimas), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

Kadangi Jungtinis komitetas turi patvirtinti sektoriaus priedo dėl geros vaistų gamybos praktikos (toliau – sektoriaus priedas) taikymo produkto apibrėžtąją sritį, kurią jo 6-ajame posėdyje nustatė pagal sektoriaus priedą įsteigtas pakomitetis;

NUSPRENDĖ:

1.

2001 m. balandžio 4 d. Briuselyje nustatyta nauja vaistų kategorijų, kurioms taikomas šio susitarimo sektoriaus priedas, taikymo sritis apima šias kategorijas:

1)

Cheminiai vaistai;

2)

Homeopatiniai vaistai (kol jie laikomi vaistais ir jiems taikomi Japonijos GGP reikalavimai);

3)

Vitaminai, mineralai ir augaliniai vaistai (jeigu jie laikomi vaistais abiejose Šalyse);

4)

Biologiniai vaistai (1), įskaitant imunologinius vaistus ir vakcinas, priklausančius šioms kategorijoms:

4.1)

Vaistai, pagaminti ląstelių kultūros naudojant natūralius mikroorganizmus arba žinomas ląstelių linijas;

4.2)

Vaistai, pagaminti ląstelių kultūros naudojant rekombinantinius mikroorganizmus arba žinomas ląstelių linijas; taip pat

4.3)

Vaistai, gauti iš netransgeninių augalų ir netransgeninių gyvūnų;

5)

Veikliosios visų minėtų kategorijų vaistų sudedamosios dalys; taip pat

6)

Sterilūs visų minėtų kategorijų vaistai.

2.

Šį sprendimą, sudarytą dviem egzemplioriais, pasirašo bendrai pirmininkaujantys pirmininkai. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią jį pasirašo paskutinė šalis.

Pasirašyta Tokijuje 2018 m. liepos 17 d.

Japonijos vardu

Daisuke OKABE

Pasirašyta Briuselyje 2018 m. birželio 28 d.

Europos bendrijos vardu

Ignacio IRUARRIZAGA


(1)  Pagal sektorinį priedą dėl GGP, biologiniai vaistai apima produktus, kuriuos Sveikatos, darbo ir gerovės ministerija nebūtinai nurodo kaip „biologinius vaistus“ pagal Japonijos įstatymus ir kitus teisės aktus, bet kurie ES būtų laikomi biologiniais vaistais.


Top