Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:196:FULL

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 196, 2018 m. rugpjūčio 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 196

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/1094, kuriuo patvirtinamas Nyderlandų dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

2.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 196/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1094

2018 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo patvirtinamas Nyderlandų dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 328 straipsnio 1 dalį ir 331 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (EPPO) (1),

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 14 d. Nyderlandų pranešimą apie ketinimą tvirčiau bendradarbiauti steigiant Europos prokuratūrą,

kadangi:

(1)

2017 m. balandžio 3 d. Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Lietuva, Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija pranešė Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad pageidauja tvirčiau bendradarbiauti steigiant Europos prokuratūrą. Atitinkamai 2017 m. balandžio 19 d., 2017 m. birželio 1 d., 2017 m. birželio 9 d. ir 2017 m. birželio 22 d. raštais Latvija, Estija, Austrija ir Italija taip pat nurodė pageidaujančios dalyvauti tokioje tvirtesnio bendradarbiavimo veikloje;

(2)

vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 86 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa leidimas pradėti Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje ir SESV 329 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvirtesnį bendradarbiavimą laikomas suteiktu 2017 m. balandžio 3 d.;

(3)

2017 m. spalio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje;

(4)

Reglamentas (ES) 2017/1939 įsigaliojo 2017 m. lapkričio 20 d. Įsteigta Europos prokuratūra tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo funkcijas turėtų pradėti vykdyti Europos vyriausiojo prokuroro siūlymu Komisijos priimtame sprendime nustatytą dieną, bet ne anksčiau nei treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(5)

Reglamente (ES) 2017/1939 nėra nustatyta jokių konkrečių sąlygų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veiklos;

(6)

vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa Europos prokuratūra turi naudotis savo įgaliojimais tirdama bet kokią jos kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, padarytą po Reglamento (ES) 2017/1939 įsigaliojimo dienos. Todėl, Reglamentui įsigaliojus Nyderlanduose, tirdama Reglamento (ES) 2017/1939 22 ir 23 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, kurios po pirminio to reglamento įsigaliojimo dar nepriklausė Europos prokuratūros kompetencijai, Europos prokuratūra, kilus klausimams dėl Nyderlandų teritorijos ar piliečių, turėtų naudotis savo įgaliojimais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Nyderlandų dalyvavimas tvirtesnio bendradarbiavimo steigiant Europos prokuratūrą veikloje.

2 straipsnis

Nyderlanduose Reglamentas (ES) 2017/1939 įsigalioja šio sprendimo įsigaliojimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 283, 2017 10 31, p. 1.


Top