EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 343, 2011m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.343.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 343

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1375/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 687/2011

10

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1376/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Mongeta del Ganxet (SKVN))

14

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1377/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Salva Cremasco (SKVN)]

16

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1378/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Rheinisches Apfelkraut (SGN))

18

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1379/2011, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 382/2008, (ES) Nr. 1178/2010 ir (ES) Nr. 90/2011 nuostatos, kuriose nurodyti galvijienos, kiaušinių ir paukštienos sektorių KN kodai ir eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus nomenklatūros produktų kodai

20

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1380/2011, kuriuo dėl specialių sąlygų veisliniams ir produkciniams Ratitae genties paukščiams iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 798/2008 (1)

25

 

*

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1381/2011, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga chlorpikrinas ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB (1)

26

 

 

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1382/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1383/2011, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2012 m. sausio 1 d.

30

 

 

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1384/2011 dėl mažiausio muito, nustatytino vykdant trečiąjį dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011

33

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2011/871/BUSP, kuriuo nustatomas Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmas (ATHENA)

35

 

*

2011 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2011/872/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2011/430/BUSP

54

 

 

2011/873/ES

 

*

2011 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekių nustatymo ir kvotų paskirstymo 2012 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/ES

 

*

2011 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti šunis, kates bei šeškus ir nekomerciniais tikslais įvežti daugiau kaip penkis šunis, kates bei šeškus, sąrašas ir tokių gyvūnų importo ir nekomercinio įvežimo į Sąjungą sertifikatų pavyzdžiai (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/ES

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo netaikymo kai kurioms finansinėms Vengrijos pašto sektoriaus paslaugoms (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikros šalys atleidžiamos nuo tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, ir kuriuo panaikinamas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 nustatytas tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplėsto antidempingo muito mokėjimo sustabdymas ir atleidimas nuo šio muito (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/ES

 

*

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB nustatomos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/74/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/ES

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 patvirtinami preliminarūs apskaičiuoti 2010 kalendorinių metų keleivinių automobilių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos (1)

97

 

 

2011/879/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių, II ir IV priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2011/402/ES dėl neatidėliotinų priemonių, taikytinų iš Egipto importuojamoms ožragių sėkloms, tam tikroms sėkloms ir pupelėms I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl finansavimo sprendimo remti savanoriškus bičių šeimų nykimo priežiūros tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama teikti rinkai naują kramtomosios gumos pagrindą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 79 straipsnio 1 dalį sudaromas Sąjungos inspektorių sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/ES

 

*

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/289/EB (1)

140

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimo 2008/312/Euratomas dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo klaidų ištaisymas (OL L 107, 2008 4 17)

149

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top