Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 57, 2011m. kovas 2d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.057.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 57

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. kovo 2d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2011 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimas 2011/133/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo, kuriuo nustatomos Juodkalnijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo

1

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimas, kuriuo nustatomos Juodkalnijos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 201/2011 dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio (1)

8

 

*

2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 202/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 I priedo nuostatos dėl sąvokos „žuvininkystės produktai“ apibrėžties ir iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009 nuostatos dėl išankstinio pranešimo šablonų, patikrinimų uostuose standartų ir regioninės žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytų pripažintų sužvejotų žuvų kiekio dokumentavimo sistemų

10

 

 

2011 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 203/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

19

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. kovo 1 d. Komisijos direktyva 2011/18/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje II, V ir VI priedai (1)

21

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/134/ES

 

*

2010 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 4/03 (ex NN 102/02), kurią Italija suteikė WAM SpA (pranešta dokumentu C(2010) 1711 cor.)  (1)

29

 

 

2011/135/ES

 

*

2011 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1174)  (1)

43

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2011/136/ES

 

*

2011 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija dėl duomenų apsaugos taisyklių taikymo bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) sistemoje gairių

44

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 100 „Transporto priemonių tvirtinimo, atsižvelgiant į specialius elektrinės transmisijos reikalavimus, suvienodintos nuostatos“

54

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top