Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 273, 2009m. spalis 17d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.273.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 273

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. spalio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. spalio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. spalio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 970/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. spalio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

3

 

 

2009 m. spalio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 971/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmas septynias 2009 m. spalio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

5

 

 

2009 m. spalio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 972/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 963/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. spalio 16 d.

7

 

 

2009 m. spalio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 973/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

10

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. spalio 16 d. Komisijos direktyva 2009/131/EB, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje VII priedas (1)

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2009/762/EB

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

14

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2009/763/EB

 

*

2009 m. birželio 16 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimas Nr. 1/2009, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 1 priedą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais

15

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko reglamento (EB) Nr. 290/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms, klaidų ištaisymas (OL L 94, 2009 4 8)

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top