EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 21, 2009m. sausis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 21

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. sausio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 67/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2009, kuriuo devintąjį kartą su technikos pažanga derinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (1)

3

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 69/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 1-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) ir 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) pataisomis (1)

10

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) patobulinimu (1)

16

 

 

2009 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 71/2009, kuriuo nustatomas intervencinis kukurūzų kiekis 2008–2009 prekybos metų antrajam etapui

38

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos direktyva 2009/4/EB, apsaugos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti tachografų įrašus nuo klastojimo ir nustatyti tokio klastojimo atvejus, ir kuriomis iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (1)

39

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba ir Komisija

 

 

2009/50/EB, Euratomas

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

41

 

 

Komisija

 

 

2009/51/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų importo kvotų paskirstymo 2009 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/EB

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų 2009 m. leidžiama naudoti Bendrijoje svarbiausioms reikmėms, kiekių paskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8398)

53

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2009/53/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (ECB/2008/23)

66

 

 

2009/54/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Europos centrinio banko sprendimas, nustatantis dalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams Europos centrinio banko kapitalui apmokėti būtinas priemones (ECB/2008/24)

69

 

 

2009/55/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Europos centrinio banko sprendimas, nustatantis Europos centrinio banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygas (ECB/2008/25)

71

 

 

2009/56/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Europos centrinio banko sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (ECB/2008/26)

75

 

 

2009/57/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Europos centrinio banko sprendimas, nustatantis įnašui į Europos centrinio banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones (ECB/2008/27)

77

 

 

2009/58/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Europos centrinio banko sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams Europos centrinio banko kapitalui apmokėti būtinas priemones (ECB/2008/28)

81

 

 

2009/59/EB

 

*

2008 m. gruodžio 31 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl Národná banka Slovenska atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į Europos centrinio banko atsargas ir atidėjinius (ECB/2008/33)

83

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2009/60/EB

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos rekomendacija dėl tachografų tikrinimo keliuose ir įgaliotose dirbtuvėse gerosios patirties gairių (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 108)  (1)

87

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top