Help Print this page 

Document L:2008:201:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 201, 2008m. liepa 30d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 201

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (kodifikuota redakcija)

1

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 734/2008 dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos įrankiais daromo neigiamo poveikio

8

 

 

2008 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 735/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

14

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba

16

 

*

2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 737/2008, kuriuo skiriamos Bendrijos etaloninės vėžiagyvių ligų, pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijos, nustatomi papildomi Bendrijos etaloninių pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijų įsipareigojimai ir užduotys, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas

29

 

*

2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 738/2008, dvyliktą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

33

 

*

2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 739/2008, kuriuo uždraudžiama su bet kurios valstybės narės, išskyrus Ispaniją, Prancūziją, Airiją ir Jungtinę Karalystę, vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti raudonpelekius pagelus TJTT VI, VII ir VIII zonose (Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)

34

 

*

2008 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 740/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl atliekų eksporto į tam tikras šalis tvarkos (1)

36

 

 

2008 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 741/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas 2008 m. liepos 1 d.–2009 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 996/97 leidžiamą naudoti sušaldytos plonosios galvijų diafragmos tarifinę kvotą

45

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. liepos 29 d. Komisijos direktyva 2008/81/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą difenakumą (1)

46

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 742/2008/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei pagerinti panaudojant naujas informacines ir ryšių technologijas (1)

49

 

*

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 743/2008/EB dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje remti mokslinius tyrimus ir plėtrą vykdančias mažąsias ir vidutines įmones (1)

58

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/624/EB

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Prancūzijai atstovaujančių keturių narių ir keturių pakaitinių narių skyrimo

68

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisyklės Nr. 30 – Suvienodintos nuostatos dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinių padangų tvirtinimo

70

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top