EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 169, 2007m. birželis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 169

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. vasario 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2007 dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 734/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo

5

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 735/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo

6

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 736/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2007 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 737/2007, nustatantis pirmosios grupės veikliųjų medžiagų įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą atnaujinimo tvarką ir patvirtinantis tų medžiagų sąrašą (1)

10

 

*

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 738/2007, patikslinantis pagal AKR protokolą ir Susitarimą su Indija importuotino cukranendrių cukraus kiekį, kurį įsipareigota pristatyti per 2006–2007 m. pristatymo laikotarpį

19

 

*

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 739/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 493/2006, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo reformos

22

 

*

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 740/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1994/2006, kuriuo leidžiama naudoti 2007 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai

24

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 741/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

27

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 742/2007, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 743/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

31

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 744/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

33

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 745/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

35

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 746/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

36

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 747/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

39

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 748/2007 dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

41

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 749/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

42

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 750/2007, nustatantis, kad tam tikrų cukraus sektoriaus produktų importo licencijų išdavimo ribų pagal tarifines kvotas ir lengvatinius susitarimus ir vėl nepasiekta

46

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 751/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

47

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 28 d. Komisijos direktyva 2007/40/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/32/EB, pripažįstančią apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus

49

 

*

2007 m. birželio 28 d. Komisijos direktyva 2007/41/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje tam tikrus priedus

51

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/444/EB

 

*

2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį sudarymo

53

Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl derybų pagal GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį užbaigimo

55

 

 

2007/445/EB

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis sprendimus 2006/379/EB ir 2006/1008/EB

58

 

 

Komisija

 

 

2007/446/EB

 

*

2007 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų Komisijos dalyvavimo Tarptautiniame biodegalų forume

63

 

 

2007/447/EB

 

*

2007 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas, antrą kartą iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2005/263/EB, leidžiantį valstybėms narėms pagal Direktyvą 94/55/EB priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2587)  (1)

64

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/448/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąsias pozicijas 2006/380/BUSP ir 2006/1011/BUSP

69

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 2007/449/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top