EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0148_01

2007/826/EB: 2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo
Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

OL L 334, 2007 12 19, p. 148–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/148


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 22 d.

dėl Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2007/826/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Moldovos Respublika sudaryti susitarimą dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad susitarimas gali būti sudarytas vėliau, šis susitarimas Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2007 m. spalio 10 d. pagal 2007 m. spalio 9 d. priimtą Tarybos sprendimą.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu tvirtinamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje (2) numatytą pranešimą.

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PINHO


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 149

(2)  Readmisijos susitarimo įsigaliojimo dieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

MOLDOVOS RESPUBLIKA (toliau – Moldova),

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Moldovos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Moldovos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir 1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžiami

Šiame susitarime

a)

Susitariančiosios Šalys – tai Moldova ir Bendrija;

b)

Moldovos pilietis – bet kuris Moldovos Respublikos pilietybę turintis asmuo;

c)

valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Moldovos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – tai bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

g)

leidimas gyventi – tai Moldovos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)

sienos kirtimo punktas – tai bet kuris kirtimo punktas, kuriame Moldovos Respublikos arba valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidžia kirsti atitinkamas savo sienas, įskaitant tarptautinius oro uostus;

i)

viza – Moldovos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

j)

prašančioji valstybė – tai valstybė (Moldova arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

k)

prašomoji valstybė – tai valstybė (Moldova arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

l)

kompetentinga institucija – tai bet kuri Moldovos arba vienos iš valstybių narių nacionalinė valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

m)

pasienio regionas – tai sritis, kuri tęsiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Moldovos sausumos sienos, įskaitant valstybių narių ir Moldovos tarptautinių oro uostų teritoriją;

n)

tranzitas – tai trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I SKIRSNIS

MOLDOVOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Moldova valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Moldovos piliečiai.

2.   Moldova taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Moldovos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Moldova taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Moldovos pilietybės arba iš kurių pilietybė buvo atimta, išskyrus atvejus, kai ta valstybė narė tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Moldovai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Moldovos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Moldovos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Moldova per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei grąžintinas asmuo be Moldovos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Moldova valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei remiantis 9 straipsniu įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Moldovos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai iš Moldovos atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę jos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Moldovos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė narė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Moldovos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis; arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją; arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Moldovai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Moldovos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Moldovos teritorijoje sąlygų, jei remiantis 8 straipsniu įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Moldovoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Moldova.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Moldovos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės arba iš kurių pilietybė buvo atimta, išskyrus atvejus, kai Moldova tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės narės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Moldova atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Moldovos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Moldovos teritorijoje sąlygų, jei remiantis 9 straipsniu įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Moldovos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

Moldova išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis arba

Moldovos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas įsipareigojimas dėl readmisijos taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Moldova asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą ir jeigu toks asmuo yra trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

3.   Jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione (įskaitant oro uostus) neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 dienas po asmens sulaikymo (greitesnė procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiškos turinys

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turėtų būti ši informacija:

a)

išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir – jei įmanoma – gimimo vieta, paskutinė gyvenamoji vieta) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

nurodytos priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos pagrindimo, neteisėto atvykimo ir gyvenimo.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 5 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Pilietybė pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį visų pirma gali būti įrodoma pateikiant šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Moldova abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Moldova laiko, kad pilietybė nustatyta, išskyrus atvejus, kai jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos susitaria su prašančiosios šalies kompetentingomis institucijomis apklausti grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad pagrįsta 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Moldova abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad pagrįsta 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Moldova laiko, kad pagrindimas yra, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Atsakymas į readmisijos paraišką pateikiamas raštu:

per 2 darbo dienas, jeigu paraiška pateikta pagal greitesnę procedūrą (6 straipsnio 3 dalis);

per 11 darbo dienų visais kitais atvejais.

Šie terminai prasideda readmisijos paraiškos gavimo dieną. Jei per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių atsakyti į paraišką per 11 darbo dienų, pateikus tinkamai motyvuotą prašymą šis terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 darbo dienas. Jei per šį pratęstą terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

4.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

5.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Moldovos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, sienos kirtimo punkto, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Moldovos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Moldovos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis, suteikiama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Moldova turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Moldova leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Moldova, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Moldova arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų; arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Moldova arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro arba sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatomas sienos kirtimo punktas, perdavimo laikas ir galimas pareigūnų palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma pateikta šio susitarimo 6 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 4 darbo dienas raštu informuoja prašančiąją valstybę apie priėmimą, patvirtina sienos kirtimo punktą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeisdama kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad atitinkamu atveju Moldovos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Asmens duomenų apdorojimą ir tvarkymą konkrečiu atveju reglamentuoja Moldovos nacionalinės teisės aktai, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB (2) ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

asmens pasu, tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta);

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais;

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija abi imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis susitarimas nepažeidžia Bendrijos, valstybių narių ir Moldovos teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, numatytų tarptautinėje teisėje, visų pirma:

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimas, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Protokolu dėl pabėgėlių statuso;

tarptautinėse konvencijose, nustatančiose valstybę, atsakingą už pateiktų paraiškų dėl prieglobsčio suteikimo svarstymą;

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos ir tranzito;

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

VII SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

stebėti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Moldovos pagal 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Moldovos atstovai; Bendrijai atstovauja Komisija.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Moldovos prašymu Moldova ir valstybė narė sudaro įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos kirtimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus;

b)

asmenų grąžinimo būdų pagal greitesnę procedūrą;

c)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

d)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–4 prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą Moldova sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

20 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišalėmis readmisijos sutartimis arba susitarimais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurios dvišalės sutarties arba susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kuri(s) buvo sudaryta(s) arba gali būti sudaryta(s) pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Moldovos, nuostatas, jei tokios sutarties ar susitarimo nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis susitarimas taikomas Moldovos teritorijoje ir teritorijoje, kurioje galioja Europos bendrijos steigimo sutartis.

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

23 straipsnis

Priedai

1–6 priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir moldavų kalbomis; visi šie tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

1 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS ĮRODYMU, SĄRAŠAS (2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 1 DALIS)

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai ir, jei būtina, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai pasai, įskaitant vaikų pasus);

bet kokios tapatybės kortelės;

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės;

pilietybės pažymėjimai ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar aiškiai nurodoma pilietybė.

2 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS (2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 2 DALIS)

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopijos;

karinės tarnybos knygelės ir karinės tapatybės kortelės;

pagal greitesnę procedūrą pateikti oficialūs parodymai, kuriuos davė pasienio įstaigos personalas ar liudininkai, galintys liudyti dėl kertančio sieną atitinkamo asmens;

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos;

gimimo liudijimai arba jų kopijos;

įmonės darbuotojų tapatybės kortelės arba jų kopijos;

liudytojų parodymai;

atitinkamų asmenų parodymai raštu ir kalba, kuria jie kalba, įskaitant oficialių testų rezultatus;

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę.

3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI ĮRODYMU, KAD YRA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS PAGRINDAS, SĄRAŠAS (3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 1 DALIS)

prašomosios valstybės išduota viza ir (arba) leidimas gyventi;

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz., fotografinis);

bet kokios rūšies asmens vardu išduoti dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje;

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą prašomosios valstybės teritorijoje;

oficialūs parodymai, kuriuos davė pasienio įstaigos personalas, galintis liudyti dėl kertančio sieną atitinkamo asmens.

4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI PRIMA FACIE ĮRODYMU, KAD YRA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS PAGRINDAS, SĄRAŠAS (3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIS)

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi gidų ar kelionių agentūros paslaugomis;

oficialūs atitinkamo asmens, šeimos narių arba bendrakeleivių parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu;

oficialūs parodymai, kuriuos davė liudytojai, galintys liudyti dėl kertančio sieną atitinkamo asmens;

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija (pvz., JTPRVK).

5 PRIEDAS

Image

Image

Image

6 PRIEDAS

Image

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

„Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis Moldovos Respublikai ir Danijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.“

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS

„Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šios šalies asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Moldovos Respublikai ir Islandijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.“

BENDRA DEKLARACIJA DĖL NORVEGIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šios šalies asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Esant tokioms aplinkybėms, tikslinga, kad Moldovos Respublika suderintų 2005 m. kovo 31 d. su Norvegija pasirašytą readmisijos susitarimą su šio susitarimo nuostatomis.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Europos Sąjunga, Europos bendrija ir Šveicarija pasirašė susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tikslinga, kad įsigaliojus tokiam asociacijos susitarimui, Moldovos Respublika suderintų 2003 m. lapkričio 6 d. su Šveicarija pasirašytą readmisijos susitarimą su šio susitarimo nuostatomis.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 5 STRAIPSNIO 1 DALIES

Šalys susitaria, kad pagal šias nuostatas asmuo laikomas „tiesiogiai atvykusiu“ iš Moldovos teritorijos, jei jis atvyko į valstybių narių teritoriją neįvažiuodamas į trečiąją tarpinę valstybę, arba kai jis atvyko į Moldovos teritoriją neįvažiuodamas į trečiąją tarpinę valstybę, kai prašomoji valstybė yra viena iš valstybių narių. Tranzitinis buvimas trečiosios šalies oro uoste nelaikomas įvažiavimu į kitą šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL TECHNINĖS IR FINANSINĖS PARAMOS

Abi Šalys įsipareigoja įgyvendinti šį susitarimą remdamosi bendros atsakomybės, solidarumo ir lygiavertės partnerystės principais migracijos srautams tarp Moldovos ir ES valdyti.

Todėl EB įsipareigoja skirti finansinių išteklių siekiant padėti Moldovai įgyvendinti šį susitarimą. Ypatingas dėmesys bus skirtas gebėjimų ugdymui. Tokia parama turi būti skiriama atsižvelgiant į bendruosius Moldovai teikiamos pagalbos prioritetus pagal bendrąjį Moldovai skirtą finansavimą ir visapusiškai laikantis atitinkamų EB išorės pagalbos įgyvendinimo taisyklių ir procedūrų.


Top