EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_224_R_0015_01

2006/537/EB: 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų pasirašymo ir laikino taikymo
Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir dėl PBS pritaikomųjų pataisų

OJ L 224, 16.8.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 29 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų pasirašymo ir laikino taikymo

(2006/537/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į prie Stojimo sutarties pridedamą Aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 8 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas su Ukraina dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo ir numatyti tam tikras technines pritaikomąsias pataisas, susijusias su instituciniais ir teisiniais pokyčiais Europos Sąjungoje.

(2)

Atsižvelgiant į galimą protokolo sudarymą vėliau, 2004 m. kovo 30 d. parafuotas protokolas turėtų būti pasirašytas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu.

(3)

Protokolas turi būti taikomas laikinai nuo įstojimo dienos, kol bus baigtos atitinkamos procedūros jo formaliam sudarymui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu įgaliotą (-us) pasirašyti Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų, protokolą atsižvelgiant į galimą jo sudarymą vėliau.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (1).

2 straipsnis

Kol protokolas įsigalios, jis taikomas laikinai nuo įstojimo dienos.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 16 p.


Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS)

PROTOKOLAS

dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir dėl PBS pritaikomųjų pataisų

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba, ir

EUROPOS BENDRIJA IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija, ir

UKRAINA

toliau šiame protokole – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federalinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, kuri buvo pasirašyta 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose ir įsigalios 2004 m. gegužės 1 d.

ATSIŽVELGDAMOS į naują Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių padėtį, kylančią dėl dešimties naujų valstybių narių stojimo į Europos Sąjungą, kuris atskleidžia Ukrainos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo galimybes ir uždavinius.

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių norą užtikrinti PBS tikslų ir principų pasiekimą ir įgyvendinimą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika yra 1994 m. birželio 14 d. Liuksemburge pasirašyto ir 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, įtvirtinančio partnerystę tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos (toliau – Susitarimas), Šalys, ir taip pat kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo, prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrų deklaracijų, deklaracijų ir pasikeitimų raštais bei 1997 m. balandžio 10 d. Susitarimo protokolo, kuris įsigaliojo 2000 m. spalio 12 d., tekstus ir į juos atsižvelgia.

2 straipsnis

1.   Siekdamos atsižvelgti į pastaruosius institucinius pokyčius Europos Sąjungoje, Šalys susitaria, kad, nustojus galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarčiai, Susitarime esančios nuostatos, nurodančios Europos anglių ir plieno bendriją, yra laikomos nuorodomis į Europos bendriją, kuri perėmė visas Europos anglių ir plieno bendrijos teises ir prisiimtus įsipareigojimus.

2.   Siekdamos atsižvelgti į institucinius pokyčius, kurie įvyko GATT – PPO tarptautinėje prekybos sistemoje, Šalys susitaria, kad Susitarimo tekste esančios nuorodos į GATT reiškia nuorodas į 1994 m. GATT, o nuostata „Ukrainos prisijungimas prie GATT“ yra suprantama kaip „Ukrainos įstojimas į PPO“.

3.   Siekdamos atsižvelgti į Europos energetikos chartijos sutarties pagrindo pokyčius, Šalys susitaria, kad Susitarimo tekste esančios nuorodos į Europos energetikos chartiją reiškia nuorodas į Energetikos chartijos sutartį ir į Energetikos chartijos protokolą dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų.

3 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

4 straipsnis

1.   Laikydamosi savo procedūrų, šį protokolą patvirtina Bendrijos, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Ukraina.

2.   Šalys viena kitai praneša apie pirmesnėje pastraipoje nurodytų atitinkamų procedūrų atlikimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

5 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja Stojimo sutarties įsigaliojimo dieną, jei iki tos dienos buvo deponuoti visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai.

2.   Jei iki tos dienos buvo deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai buvo deponuotas paskutinis patvirtinimo dokumentas.

3.   Jei iki 2004 m. gegužės 1 d. buvo deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas pradedamas laikinai taikyti nuo 2004 m. gegužės 1 d.

6 straipsnis

Susitarimo, Baigiamojo akto ir visų prie jo pridedamų dokumentų bei 1997 m. balandžio 10 d. Susitarimo protokolo tekstai sudaryti čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis.

Jie pridedami (1) prie šio protokolo ir yra autentiški kaip ir tekstai kitomis kalbomis, kuriomis sudaryti Susitarimas, Baigiamasis aktas ir prie jo pridedami dokumentai bei 1997 m. balandžio 10 d. Susitarimo protokolas.

7 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir ukrainiečių kalbomis yra autentiški.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Susitarimo tekstas čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis bus paskelbtas Oficialiojo leidinio specialiajame leidime vėliau.


Top