EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:359:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 359, 2022 m. rugsėjo 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 359

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. rugsėjo 19d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2022/C 359/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

Bendrasis Teismas

2022/C 359/02

Bendrojo Teismo naujų narių priesaika

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2022/C 359/03

Byla C-567/20: 2022 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Općinski građanski sud u Zagrebu (Kroatija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A.H. / Zagrebačka banka d.d. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos – Direktyva 93/13/EEB – Taikymas „ratione temporis“ – 10 straipsnio 1 dalis – Paskolos sutartis, sudaryta prieš valstybei narei įstojant į Europos Sąjungą, tačiau pakeista po šio įstojimo datos – 6 straipsnis – Komercinės (ūkinės) veiklos subjekto nepagrįstai gautos naudos grąžinimas – Nacionalinės teisės nuostatos, numatančios nesąžiningų sąlygų pakeitimą ir jomis remiantis nepagrįstai gautos naudos grąžinimą – Taikymas „ratione materiae“ – 1 straipsnio 2 dalis – Sąlygoms, atspindinčioms įstatymų ar kitų teisės aktų privalomąsias nuostatas, taikoma išimtis)

3

2022/C 359/04

Sujungtos bylos C-116/21 P–C-118/21 P, C-138/21 P ir C-139/21 P: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / VW, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas – Viešoji tarnyba – Pensija – Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai – VIII priedo 20 straipsnis – Maitintojo netekimo pensijos skyrimas – Buvusio pareigūno, gavusio ištarnauto laiko pensiją, našliu likęs sutuoktinis – Santuoka, sudaryta šiam pareigūnui nutraukus tarnybą – Sąlyga dėl minimalios penkerių metų santuokos trukmės pareigūno mirties dieną – VIII priedo 18 straipsnis – Santuoka, sudaryta prieš pareigūnui nutraukiant tarnybą – Minimalios vienų metų santuokos trukmės sąlyga – VIII priedo 20 straipsnio neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 20 straipsnis – Vienodo požiūrio principas – 21 straipsnio 1 dalis – Nediskriminavimo dėl amžiaus principas – 52 straipsnio 1 dalis – Savavališko arba akivaizdžiai netinkamo, atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktų leidėjo siekiamą tikslą, diferencijavimo nebuvimas)

4

2022/C 359/05

Byla C-168/21: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl KL, vykdymo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 2 straipsnio 4 dalis – Abipusio veikos baudžiamumo sąlyga – 4 straipsnio 1 punktas – Europos arešto orderio neprivalomasis nevykdymo pagrindas – Vykdančiosios teisminės institucijos atliekama kontrolė – Veiksmai, kurie iš dalies yra nusikalstama veika pagal vykdančiosios valstybės narės teisę – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalis – Nusikaltimų ir bausmių proporcingumo principas)

5

2022/C 359/06

Byla C-207/21 P: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika ir kt. (Apeliacinis skundas – Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/1442 panaikinimas – ESS 16 straipsnio 4 ir 5 dalys – Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 2 ir 3 dalys – Taikymas ratione temporis – Tarybos balsavimo taisyklės – Kvalifikuotoji balsų dauguma)

6

2022/C 359/07

Sujungtos bylos C-274/21 ir C-275/21: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Reglamentas (ES) Nr.o1215/2012 – Direktyvos 89/665/EEB 2 straipsnyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių ir peržiūros procedūrų netaikymas, kai nėra užsienio elemento – Direktyva 2014/24/ES – 33 straipsnis – Preliminariosios sutarties prilyginimas sutarčiai, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 89/665 2a straipsnio 2 dalį – Negalimumas skirti naujos viešojo pirkimo sutarties, kai preliminariojoje sutartyje nustatytas didžiausias darbų, prekių arba paslaugų kiekis ir (arba) didžiausia jų vertė jau pasiekti – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta viešųjų pirkimų srityje sumokėti kreipimosi į administracinius teismus mokesčius – Pareiga nustatyti ir sumokėti kreipimosi į teismo mokesčius prieš teismui priimant sprendimą dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba peržiūros prašymo – Neskaidri viešojo pirkimo procedūra – Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai – Veiksmingumas – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą – Direktyva 89/665 – 1, 2 ir 2a straipsniai – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta atmesti ieškinį, jeigu nesumokėti kreipimosi į teismą mokesčiai – Viešojo pirkimo sutarties numatomos vertės nustatymas)

7

2022/C 359/08

Byla C-310/21 P: 2022 m. rugpjūčio 1 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS / Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika (Apeliacinis skundas – Energija – Reglamentas (ES) Nr. 347/2013 – Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairės – Europos Sąjungos bendrojo intereso projektai – 3 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnis – Įgaliojimų suteikimas Europos Komisijai – SESV 290 straipsnis – Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/389 – Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašo pakeitimas – Komisijos priimtas aktas – Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos teisė prieštarauti – Terminas – Akto pobūdis prieš pasibaigiant šiam terminui)

8

2022/C 359/09

Byla C-371/21 P: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje SGI Studio Galli Ingegneria Srl / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Arbitražinė išlyga – Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007 – 2013) – Dotacijos susitarimas – Projektas „Marsol“ – Tinkamos finansuoti išlaidos – OLAF tyrimo ataskaita, kurioje konstatuota, kad kai kurios patirtos išlaidos yra nefinansuotinos – Išmokėtų sumų grąžinimas – Teisė susipažinti su OLAF bylos medžiaga – Teisė būti išklausytam – Įrodinėjimo pareiga – Faktinių aplinkybių iškraipymas – Įrodomoji galia – Proporcingumo principas – Nepagrįstas praturtėjimas)

9

2022/C 359/10

Byla C-401/21 P: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Rumunija / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Sanglaudos fondas ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 – Taikoma bendro finansavimo norma – Normos pakeitimas po galutinės tarpinio mokėjimo paraiškos pateikimo, tačiau prieš sąskaitų pripažinimą – Apskaitos metinio periodiškumo ir negaliojimo atgaline data principai)

9

2022/C 359/11

Byla C-447/21 P: 2022 m. rugpjūčio 1 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Petrus Kerstens / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Viešoji tarnyba – Drausminė procedūra – Pagalbos prašymai – Atmetimas – Pranešimas apie sprendimus elektroninėmis priemonėmis – Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinio senaties terminas – Eigos pradžia – Pavėluotai pareikštas ieškinys)

10

2022/C 359/12

Byla C-572/21: 2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CC / VO (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas – Tėvų pareigos – Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 – 8 straipsnio 1 dalis ir 61 straipsnio a punktas – Bendroji jurisdikcija – Jurisdikcijos išlaikymo principas – Vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos perkėlimas vykstant procesui iš Europos Sąjungos valstybės narės į trečiąją valstybę, 1996 m. Hagos konvencijos šalį)

10

2022/C 359/13

Byla C-242/22: 2022 m. rugpjūčio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunal da Relação de Évora (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš TL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Direktyva 2010/64/ES – Teisė į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas – 2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „esminis dokumentas“ – Direktyva 2012/13/ES – Teisė į informaciją baudžiamajame procese – 3 straipsnio 1 dalies d punktas – Taikymo sritis – Neperkėlimas į nacionalinę teisę – Tiesioginis veikimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 47 straipsnis ir 48 straipsnio 2 dalis – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – 6 straipsnis – Įkalinimo bausmės vykdymo atidėjimas – Įsipareigojimų neįvykdymas nesilaikius sąlygų – Esminio dokumento vertimo raštu nepateikimas ir vertimo žodžiu neužtikrinimas rengiant tą dokumentą – Atidėjimo panaikinimas – Su tuo panaikinimu susijusių procesinių teisės aktų vertimo žodžiu nepateikimas – Pasekmės panaikinimo galiojimui – Procedūrinis pažeidimas, lemiantis santykinį negaliojimą)

11

2022/C 359/14

Byla C-288/20: 2022 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Judiciaire – Bobigny (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BNP Paribas Personal Finance SA / ZD (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Vartotojų apsauga – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Paskolos užsienio valiuta (Šveicarijos frankais) sutartis – Sąlygos, dėl kurių paskolos gavėjui kyla valiutos keitimo rizika – 4 straipsnio 2 dalis – Suprantamumo ir skaidrumo reikalavimai – Įrodinėjimo pareiga – 3 straipsnio 1 dalis – Reikšmingas neatitikimas – 5 straipsnis – Aiški ir suprantama sutarties sąlygos formuluotė)

12

2022/C 359/15

Byla C-454/20: 2022 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis (Rayonen sad Lukovit (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš AZ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Transportas – Direktyva 1999/37/EB – Transporto priemonių registracijos dokumentai – Direktyva 2014/45/ES – Motorinių transporto priemonių periodinė techninė apžiūra – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnis – Teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai – Tinkamai neįregistruotos transporto priemonės vairavimas – Sankcijos – Sąjungos teisės įgyvendinimo nebuvimas – Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

13

2022/C 359/16

Byla C-521/20: 2022 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) J.P. / B.d.S.L. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – Direktyva 1999/62/EB – Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra – Rinkliavos – Nesumokėjimas – Sankcijos – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 50 straipsnis – „Non bis in idem“ principas – Procedūros reglamento 94 straipsnio c punktas – Pakankamai aiškios informacijos nebuvimas – Prašomo Sąjungos teisės išaiškinimo ir pagrindinėje byloje nagrinėjamo ginčo aplinkybių ar dalyko ryšio nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas)

13

2022/C 359/17

Byla C-133/21: 2022 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Efeteio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VP, CX, RG, TR ir kt. / Elliniko Dimosio (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 1999/70/EB – Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – 4 punktas – Nediskriminavimo principas – Viešajame sektoriuje paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys – Nacionalinės teisės norma, kuria darbo užmokesčio srityje nustatomas skirtingas požiūris į darbuotojus, įdarbintus pagal darbo paslaugų teikimo sutartis, ir darbuotojus, įdarbintus pagal neterminuotas darbo sutartis – Pateisinimo nebuvimas – Sąvoka „objektyvios priežastys“)

14

2022/C 359/18

Byla C-59/22: 2022 m. sausio 27 d.Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MP / Consejería de Presidencia

14

2022/C 359/19

Byla C-110/22: 2022 m. vasario 17 d.Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IP / Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

16

2022/C 359/20

Byla C-159/22: 2022 m. kovo 3 d.Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IK / Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

19

2022/C 359/21

Byla C-308/22: 2022 m. gegužės 11 d.College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, kita šalis: Dow AgroScience BV (Dow)

20

2022/C 359/22

Byla C-309/22: 2022 m. gegužės 11 d. College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dalyvaujant: Adama Registrations BV (Adama)

21

2022/C 359/23

Byla C-310/22: 2022 m. gegužės 11 d. College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dalyvaujant: BASF Nederland BV (BASF)

22

2022/C 359/24

Byla C-322/22: 2022 m. gegužės 12 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

23

2022/C 359/25

Byla C-331/22: 2022 m. gegužės 17 d.Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KT / Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

23

2022/C 359/26

Byla C-340/22: 2022 m. gegužės 24 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cofidis / Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 359/27

Byla C-349/22: 2022 m. gegužės 31 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NM / Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 359/28

Byla C-352/22: 2022 m. birželio 1 d.Oberlandesgericht Hamm (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš A.

26

2022/C 359/29

Byla C-356/22: 2022 m. birželio 2 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pro Rauchfrei e.V. / JS e.K.

26

2022/C 359/30

Byla C-371/22: 2022 m. birželio 8 d.Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G sp. z o.o. / W S.A.

27

2022/C 359/31

Byla C-372/22: 2022 m. birželio 9 d. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CM / DN

28

2022/C 359/32

Byla C-373/22: 2022 m. birželio 9 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš NE

28

2022/C 359/33

Byla C-376/22: 2022 m. birželio 10 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited / Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

29

2022/C 359/34

Byla C-377/22: 2022 m. birželio 10 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LR / Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

30

2022/C 359/35

Byla C-392/22: 2022 m. birželio 15 d.Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

31

2022/C 359/36

Byla C-393/22: 2022 m. birželio 15 d.Nejvyšší soud České republiky pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EXTÉRIA, s.r.o. / Spravíme, s. r. o.

32

2022/C 359/37

Byla C-394/22: 2022 m. birželio 15 d.Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Oilchart International NV / O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

32

2022/C 359/38

Byla C-395/22: 2022 m. birželio 14 d.Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Trade Express-L“ OOD / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia „Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi“

33

2022/C 359/39

Byla C-396/22: 2022 m. birželio 15 d.Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Generalstaatsanwaltschaft Berlin

34

2022/C 359/40

Byla C-397/22: 2022 m. birželio 15 d.Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Generalstaatsanwaltschaft Berlin

35

2022/C 359/41

Byla C-398/22: 2022 m. birželio 15 d.Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Generalstaatsanwaltschaft Berlin

36

2022/C 359/42

Byla C-399/22: 2022 m. birželio 15 d.Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confédération paysanne / Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

37

2022/C 359/43

Byla C-404/22: 2022 m. birželio 16 d.Dioikitiko Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) / Εlliniko Dimosio

38

2022/C 359/44

Byla C-406/22: 2022 m. birželio 20 d.Krajský soud v Brně (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CV / Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

39

2022/C 359/45

Byla C-409/22: 2022 m. birželio 21 d.Apelativen sad Sofia (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UA / EUROBANK BULGARIA AD

40

2022/C 359/46

Byla C-411/22: 2022 m. birželio 21 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

40

2022/C 359/47

Byla C-412/22: 2022 m. birželio 21 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autoridade Tributária e Aduaneira / NT

41

2022/C 359/48

Byla C-414/22: 2022 m. birželio 21 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation

42

2022/C 359/49

Byla C-415/22: 2022 m. birželio 20 d.Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JD / Acerta – Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Belgijos valstybė

42

2022/C 359/50

Byla C-418/22: 2022 m. birželio 21 d.Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SA Cezam / Belgijos valstybė

43

2022/C 359/51

Byla C-423/22 P: 2022 m. birželio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-750/20 Correia / EESRK

43

2022/C 359/52

Byla C-431/22: 2022 m. birželio 28 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Scuola europea di Varese / PD ir LC, vykdantys tėvų pareigas nepilnamečio NG atžvilgiu

44

2022/C 359/53

Byla C-434/22: 2022 m. birželio 30 d.Administratīvā rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Latvijas valsts meži / Dabas aizsardzības pārvalde y Vides pārraudzības valsts birojs, dalyvaujant Valsts meža dienests

44

2022/C 359/54

Byla C-436/22: 2022 m. liepos 1 d.Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) / Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

45

2022/C 359/55

Byla C-447/22 P: 2022 m. liepos 6 d. Slovėnijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-392/20 Petra Flašker / Europos Komisija

47

2022/C 359/56

Byla C-448/22 P: 2022 m. liepos 6 d.Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. birželio 1 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-481/17 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ir SFL / BPV

48

2022/C 359/57

Byla C-456/22: 2022 m. liepos 8 d.Landgericht Ravensburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VX ir AT / Gemeinde Ummendorf

49

2022/C 359/58

Byla C-459/22: 2022 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Nyderlandų Karalystė

49

2022/C 359/59

Byla C-462/22: 2022 m. liepos 11 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BM / LO

50

2022/C 359/60

Byla C-512/22 P: 2022 m. liepos 26 d.Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. gegužės 11 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-913/16 Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Europos Centrinis Bankas (ECB)

51

2022/C 359/61

Byla C-513/22 P: 2022 m. liepos 27 d. Silvio Berlusconi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. gegužės 11 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-913/16 Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Europos Centrinis Bankas (ECB)

53

2022/C 359/62

Byla C-514/22 P: 2022 m. liepos 29 d.Tirrenia di navigazione SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo byloje T-593/20 Tirrenia di navigazione SpA / Europos Komisija

55

2022/C 359/63

Byla C-515/22 P: 2022 m. liepos 29 d.Tirrenia di navigazione SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo byloje T-601/20 Tirrenia di navigazione SpA / Europos Komisija

57

2022/C 359/64

Byla C-330/20: 2022 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) IP / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

59

2022/C 359/65

Byla C-366/20: 2022 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CZ / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

59

2022/C 359/66

Byla C-445/21: 2022 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Sofiyski gradski sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EUROBANK BULGARIA / NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

59

2022/C 359/67

Byla C-517/21: 2022 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesgericht Korneuburg (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Laudamotion GmbH / TG, QN, AirHelp Germany GmbH

59

2022/C 359/68

Byla C-614/21: 2022 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) G / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

60

2022/C 359/69

Byla C-685/21: 2022 m. kovo 30 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) YV / Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

60

2022/C 359/70

Byla C-709/21: 2022 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Curtea de Apel Piteşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo MK

60

2022/C 359/71

Byla C-717/21: 2022 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Provident Polska S.A. / VF

60

 

Bendrasis Teismas

2022/C 359/72

Byla T-864/19: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje AI ir kt. / ECDC (Viešoji tarnyba – ECDC personalas – Psichologinis priekabiavimas – Pagalbos prašymas – Išankstiniai perspėjimai – Pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis – Pareigos suteikti pagalbą apimtis – Rūpestingumo pareiga – Tyrimo inicijavimas – Protingas terminas – Atsakomybė – Neteisėti veiksmai)

61

2022/C 359/73

Byla T-165/20: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JC / EUCAP Somalia (Arbitražinė išlyga – Tarptautinis EUCAP Somalia sutartininkas – Bendros užsienio ir saugumo politikos misija – Terminuotos darbo sutarties nutraukimas per išbandymo laikotarpį – Pranešimas apie sutarties nutraukimą registruotu laišku su gavimo patvirtinimu – Išsiuntimas nurodant ne visą adresą – Vidaus skundo pateikimo termino pradžios data prieš pareiškiant ieškinį teisme – Taikytinos teisės nustatymas – Imperatyvios nacionalinės darbo teisės normos – Išbandymo sąlygos negaliojimas – Netinkamas pranešimas apie įspėjimą dėl atleidimo iš darbo – Kompensacinė išmoka už įspėjimo dėl atleidimo iš darbo laikotarpį – Darbo užmokesčio mokėjimas atgaline data – Priešieškinis)

61

2022/C 359/74

Byla T-194/20: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JF / EUCAP Somalia (Arbitražinė išlyga – Tarptautinis EUCAP Somalia sutartininkas – Bendros užsienio ir saugumo politikos misija – Darbo sutarties nepratęsimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos – Teisė būti išklausytam – Vienodas požiūris – Nediskriminavimas dėl pilietybės – Pereinamasis laikotarpis, numatytas susitarime dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos – Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Nuo sutarties neatskiriami aktai – Nepriimtinumas)

62

2022/C 359/75

Byla T-457/20: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje VeriGraft / Eismea (Arbitražinė išlyga – Bendroji mokslo tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014 – 2020) – Dotacijos sutartis „Žmogaus audinių inžinerijos sukurtos personalizuotos venos kaip pirmoji gydymo priemonė pacientams, sergantiems lėtiniu venų nepakankamumu P-TEV“ – Nenumatytos subrangos išlaidos – Supaprastinta patvirtinimo procedūra – Periodinėse techninėse ataskaitose minimos subrangos sutartys – Patvirtintos periodinės techninės ataskaitos – Tinkamos finansuoti išlaidos)

63

2022/C 359/76

Byla T-629/20: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Delifruit / Komisija (Augalų apsaugos produktai – Veiklioji medžiaga chlorpirifosas – Didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso liekanų koncentracijos bananuose arba ant jų nustatymas – Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 – Turimi mokslo ir techniniai duomenys – Kiti teisėti veiksniai)

64

2022/C 359/77

Byla T-768/20: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Standard International Management / EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „The Standard“ – Registracijos panaikinimas – Prekių ženklo naudojimo vieta – Sąjungos vartotojams skirta reklama ir pasiūlymai pirkti – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas)

64

2022/C 359/78

Byla T-147/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gugler France / EUIPO – Gugler (GUGLER) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas GUGLER – Absoliutus negaliojimo pagrindas – Nesąžiningumo nebuvimas – Reglamento (EB) 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas))

65

2022/C 359/79

Byla T-176/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CCTY Bearing Company / EUIPO – CCVI International (CCTY) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas CCTY – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas CCVI – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Piktnaudžiavimas teise – Reglamento 2017/1001 71 straipsnis)

66

2022/C 359/80

Byla T-227/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Illumina / Komisija (Konkurencija – Koncentracija – Farmacijos pramonės rinka – Reglamento (EB) Nr. 139/2004 22 straipsnis – Pagal nacionalinės teisės aktus nekompetentingos tikrinti koncentraciją konkurencijos institucijos pateiktas prašymas perduoti klausimo svarstymą – Komisijos sprendimas tikrinti koncentraciją – Komisijos sprendimai priimti kitų nacionalinių konkurencijos institucijų prašymus prisidėti prie prašymo perduoti klausimo svarstymą – Komisijos kompetencija – Prašymo perduoti klausimo svarstymą pateikimo terminas – Sąvoka „sužinojo kitu būdu“ – Protingas terminas – Teisėti lūkesčiai – Komisijos pirmininko pavaduotojos vieši pareiškimai – Teisinis saugumas)

66

2022/C 359/81

Byla T-369/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unimax Stationery / EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „uni“ – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Skiriamasis požymis – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) – Bendriniais tapę žymenys ar nuorodos – Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies d punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies d punktas))

67

2022/C 359/82

Byla T-438/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TL / Komisija (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Terminuota sutartis – Sprendimas nepratęsti sutarties – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Akivaizdi vertinimo klaida – Rūpestingumo pareiga – Psichologinis priekabiavimas – Atsakomybė)

68

2022/C 359/83

Byla T-543/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Purasac / EUIPO – Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Rejeunesse“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas REVANESSE – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

68

2022/C 359/84

Byla T-573/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo RAPIDGUARD paraiška – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Teisė būti išklausytam)

69

2022/C 359/85

Byla T-634/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rimini Street / EUIPO (WE DO SUPPORT) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas WE DO SUPPORT – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

70

2022/C 359/86

Byla T-641/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje dennree / EUIPO (BioMarkt) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „BioMarkt“ paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

70

2022/C 359/87

Byla T-677/21: 2022 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TL / Komisija (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – 2019 m. vertinimo ataskaita – Pareiga motyvuoti – Akivaizdi vertinimo klaida – Tikslų nustatymas – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Atsakomybė)

71

2022/C 359/88

Byla T-200/18: 2022 m. liepos 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fersher Developments ir Lisin / Komisija ir ECB (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Ekonominė ir pinigų politika – Paramos Kipro stabilumui programa – 2013 m. balandžio 26 d. Kipro ir Europos stabilumo mechanizmo sudarytas Susitarimo memorandumas dėl specialių ekonominės politikos sąlygų – Bendrojo Teismo jurisdikcija – Pakankamai aiškus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas – Vienodas požiūris – Proporcingumo principas – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

71

2022/C 359/89

Byla T-254/21: 2022 m. liepos 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Armadora Parleros / Komisija (Deliktinė atsakomybė – Bendra žuvininkystės politika – Komisijos nepasinaudojimas jai suteiktais kontrolės įgaliojimais pagal taikytinus teisės aktus – Laivų variklių galia – Pakankamai aiškus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas – Žala – Priežastinis ryšys – Senaties terminas – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

72

2022/C 359/90

Byla T-317/21: 2022 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje El Corte Inglés / EUIPO – Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Ginčijamo sprendimo atšaukimas – Ginčo dalyko išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

73

2022/C 359/91

Byla T-439/21: 2022 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Anglofranchise / EUIPO – Bugrey (BOY LONDON) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

73

2022/C 359/92

Byla T-30/22: 2022 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sanoptis / EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Paraiškos registruoti atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

74

2022/C 359/93

Byla T-266/22: 2022 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Aziz / Komisija

74

2022/C 359/94

Byla T-286/22: 2022 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Aziz / Komisija

75

2022/C 359/95

Byla T-388/22: 2022 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA

76

2022/C 359/96

Byla T-405/22: 2022 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje UniCredit Bank / BPV

77

2022/C 359/97

Byla T-407/22: 2022 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Norddeutsche Landesbank – Girozentrale / BPV

78

2022/C 359/98

Byla T-423/22: 2022 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Max Heinr. Sutor / BPV

80

2022/C 359/99

Byla T-431/22: 2022 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Nordea Kiinnitysluottopankki / BPV

81

2022/C 359/100

Byla T-432/22: 2022 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Nordea Rahoitus Suomi / BPV

82

2022/C 359/101

Byla T-440/22: 2022 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje UIV Servizi / REA

83

2022/C 359/102

Byla T-444/22: 2022 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje HB / Komisija

84

2022/C 359/103

Byla T-447/22: 2022 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje NV / EIB

85

2022/C 359/104

Byla T-455/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

85

2022/C 359/105

Byla T-456/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

86

2022/C 359/106

Byla T-457/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

87

2022/C 359/107

Byla T-465/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

88

2022/C 359/108

Byla T-466/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

89

2022/C 359/109

Byla T-467/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

89

2022/C 359/110

Byla T-468/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

90

2022/C 359/111

Byla T-469/22: 2022 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje EIB / Sirija

91

2022/C 359/112

Byla T-471/22: 2022 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje QM / Taryba

92

2022/C 359/113

Byla T-472/22: 2022 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Mocom Compounds / EUIPO – Centemia Conseils (Near-to-Prime)

93

2022/C 359/114

Byla T-473/22: 2022 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Gürok Turizm ve Madencilik / EUIPO – Darvas ir Pap (LAAVA)

93

2022/C 359/115

Byla T-480/22: 2022 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Panicongelados Massas Congeladas / EUIPO – Seder (panidor)

94

2022/C 359/116

Byla T-482/22: 2022 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Thomas Henry / EUIPO (MATE MATE)

95

2022/C 359/117

Byla T-488/22: 2022 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Kaufdas.online / EUIPO – Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

96

2022/C 359/118

Byla T-489/22: 2022 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Cathay Pacific Airways / Komisija

96

2022/C 359/119

Byla T-220/22: 2022 m. liepos 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CiviBank / ECB

97

2022/C 359/120

Byla T-358/22: 2022 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje PQ / EIVT

97


LT

 

Top