EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:119:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 119, 2022 m. kovo 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 119

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. kovo 14d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2022/C 119/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2022/C 119/02

Byla C-594/19 P: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Deutsche Lufthansa AG / Europos Komisija, Land Rheinland-Pfalz (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – Pagalba oro uostams ir oro transporto bendrovėms – Sprendimas, kuriuo Frankfurto Hano oro uostui suteiktos priemonės pripažintos su vidaus rinka suderinama valstybės pagalba ir kuriame konstatuota, kad valstybės pagalba šiuo oro uostu besinaudojančioms oro transporto bendrovėms nebuvo suteikta – SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa – Sprendimas, netiesiogiai ir konkrečiai susijęs su fiziniu ar juridiniu asmeniu – Veiksminga teisminė gynyba)

2

2022/C 119/03

Byla C-638/19 P: 2022 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / European Food SA ir kt. (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 ir 108 straipsniai – Dvišalė investicijų sutartis – Arbitražinė išlyga – Rumunija – Įstojimas į Europos Sąjungą – Mokesčių paskatų sistemos panaikinimas iki įstojimo – Arbitražo sprendimas, kuriuo nurodoma atlyginti žalą po įstojimo – Europos Komisijos sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad šis žalos atlyginimas yra su vidaus rinka nesuderinama valstybės pagalba, ir nurodoma ją susigrąžinti – Komisijos kompetencija – Sąjungos teisės taikymas ratione temporis – Datos, kada pagalbos gavėjui suteikiama teisė gauti pagalbą, nustatymas – ESS 19 straipsnis – SESV 267 ir 344 straipsniai – Sąjungos teisės autonomija)

3

2022/C 119/04

Byla C-788/19: 2022 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 258 straipsnis – Laisvas kapitalo judėjimas – Pareiga pateikti informaciją apie kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominėje erdvėje (EEE) turimą turtą ar teises – Šios pareigos nesilaikymas – Senatis – Sankcijos)

3

2022/C 119/05

Byla C-891/19 P: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH (Apeliacinis skundas – Dempingas – Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/804 – Tam tikri importuojami Kinijos kilmės besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai – Galutinis antidempingo muitas – Reglamentas (ES) 2016/1036 – 3 straipsnio 2, 3 ir 6 dalys ir 17 straipsnis – Žalos nustatymas – Importo dempingo kaina poveikio Europos Sąjungos rinkoje parduodamų panašių produktų kainoms tyrimas – Priverstinio kainų mažinimo analizė – Produkto kontrolės numerių (PKN) metodo taikymas – Europos Komisijos pareiga atsižvelgti į įvairius nagrinėjamo produkto rinkos segmentus ir į visus atrinktų Europos Sąjungos gamintojų panašių produktų pardavimus)

4

2022/C 119/06

Byla C-899/19 P: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Rumunija / Europos Komisija, Vengrija (Apeliacinis skundas – Institucinė teisė – Piliečių iniciatyva – Reglamentas (ES) Nr. 211/2011 – 4 straipsnio 2 dalies b punktas – Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija – Sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad nebūtų taip, jog ši pasiūlyta iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis – Sprendimas (ES) 2017/652 – Piliečių iniciatyva „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ – Dalinė registracija – ESS 5 straipsnio 2 dalis – Suteikimo principas – SESV 296 straipsnis – Pareiga motyvuoti – Rungimosi principas)

5

2022/C 119/07

Byla C-51/20: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Valstybės pagalba – Neteisėta ir su vidaus rinka nesuderinama pripažinta valstybės pagalba – Pareiga susigrąžinti – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas įsipareigojimų neįvykdymas – Neįvykdymas – Pareigos susigrąžinti neteisėtą ir su vidaus rinka nesuderinamą pagalbą nesilaikymas – Finansinės sankcijos – Proporcingas ir atgrasomasis pobūdis – Periodinė bauda – Vienkartinė suma – Mokumas – Valstybės narės balsų Europos Parlamente skaičius)

5

2022/C 119/08

Byla C-90/20: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 2 straipsnio 1 dalies c punktas – Taikymo sritis – Apmokestinamieji sandoriai – Privatinės teisės reglamentuojamos bendrovės vykdyta veikla – Automobilių stovėjimo aikštelių privačioje žemėje eksploatavimas – Bendrovės gauti mokesčiai už tai, kad vairuotojai nesilaiko šių stovėjimo aikštelių bendrųjų naudojimo sąlygų – Kvalifikavimas – Ekonominis ir komercinis sandorių turinys)

6

2022/C 119/09

Byla C-118/20: 2022 m. sausio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JY / Wiener Landesregierung (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sąjungos pilietybė – SESV 20 ir 21 straipsniai – Taikymo sritis – Valstybės narės pilietybės atsisakymas siekiant gauti kitos valstybės narės pilietybę pagal tos kitos valstybės narės garantiją natūralizuoti suinteresuotąjį asmenį – Tokios garantijos atšaukimas dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių – Proporcingumo principas – Bepilietybės situacija)

7

2022/C 119/10

Byla C-165/20: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ET, veikiantis kaip Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG bankroto administratorius / Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – Direktyva 2003/87/EB – 3e straipsnis – Aviacijos veiklos įtraukimas – Direktyva 2008/101/EB – Nemokamas leidimų suteikimas ir išdavimas orlaivių naudotojams – Tokio naudotojo veiklos nutraukimas dėl bankroto – Kompetentingos nacionalinės institucijos sprendimas atsisakyti išduoti leidimus likviduojamos bendrovės bankroto administratoriui)

7

2022/C 119/11

Byla C-179/20: 2022 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, likviduojama SC Complexul Energetic Hunedoara SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Elektros energijos vidaus rinka – Direktyva 2009/72/EB – 15 straipsnio 4 dalis – Pirmenybinis dispečerinis valdymas – Tiekimo saugumas – 32 straipsnio 1 dalis – Laisva trečiųjų asmenų prieiga – Garantuota prieiga prie perdavimo tinklų – Direktyva 2009/28/EB – 16 straipsnio 2 dalis – Garantuota prieiga – SESV 107 straipsnio 1 dalis – SESV 108 straipsnio 3 dalis – Valstybės pagalba)

8

2022/C 119/12

Byla C-181/20: 2022 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika – Ministerstvo životního prostředí (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 2012/19/ES – Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – Pareiga finansuoti išlaidas, susijusias su fotovoltinių plokščių atliekų tvarkymu – Galiojimas atgaline data – Teisinio saugumo principas – Netinkamas direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę – Valstybės narės atsakomybė)

9

2022/C 119/13

Byla C-234/20: 2022 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Sātiņi-S“ SIA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 – Parama kaimo plėtrai – 30 straipsnio 6 dalies a punktas – Su „Natura 2000“ susijusios išmokos – Pajamų praradimo žemės ūkio paskirties žemės ir miško plotuose kompensavimas – Durpynai – Draudimas sodinti spanguoles – Atsisakymas skirti kompensacines išmokas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 17 straipsnis – Teisė į nuosavybę)

10

2022/C 119/14

Byla C-238/20: 2022 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „Sātiņi-S“ SIA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 17 straipsnis – Teisė į nuosavybę – Direktyva 2009/147/EB – Žalos, kurią akvakultūrai „Natura 2000“ teritorijoje padarė saugomi laukiniai paukščiai, atlyginimas – Kompensacija, kuri yra mažesnė už realiai patirtą žalą – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Valstybės pagalba – Sąvoka „pranašumas“ – Sąlygos – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014 – De minimis taisyklė)

11

2022/C 119/15

Byla C-261/20: 2022 m. sausio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thelen Technopark Berlin GmbH / MN (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvė teikti paslaugas – SESV 49 straipsnis – Direktyva 2006/123/EB – 15 straipsnis – Architektų ir inžinierių honorarai – Minimalūs tarifai – Tiesioginis veikimas – Teismo sprendimas dėl įsipareigojimų neįvykdymo, priimtas vykstant procesui nacionaliniame teisme)

11

2022/C 119/16

Byla C-347/20: 2022 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Administratīvā rajona tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SIA „Zinātnes parks“ / Finanšu ministrija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Struktūriniai fondai – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 – Bendro finansavimo programa – Valstybės pagalba – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 – Taikymo sritis – Ribos – Sąvokos „pasirašytasis akcinis kapitalas“ ir „sunkumų patirianti įmonė“ – Paramos iš ERPF neteikimas sunkumų patiriančioms įmonėms – Pasirašytojo akcinio kapitalo padidinimo įsigaliojimo tvarka – Padidinimo įrodymų pateikimo data – Nediskriminavimo ir skaidrumo principai)

12

2022/C 119/17

Byla C-432/20: 2022 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZK (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Imigracijos politika – Direktyva 2003/109/EB – 9 straipsnio 1 dalies c punktas – Trečiosios šalies piliečio turimo ilgalaikio gyventojo statuso praradimas – Nebuvimas Europos Sąjungos teritorijoje dvylikos mėnesių iš eilės laikotarpiu – Šio nebuvimo laikotarpio nutraukimas – Nereguliarus trumpalaikis buvimas Sąjungos teritorijoje)

13

2022/C 119/18

Byla C-151/21: 2021 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) / BF (Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – 4 punktas – Nediskriminavimo principas – Visuomenės sveikatos sritis – Tarnybos stažo priedų apskaičiavimas – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias apskaičiuojant nuolatinio statutinio darbuotojo tarnybos stažo priedus atsisakoma atsižvelgti į laikotarpius, dirbtus laikinai einant aukštesnės profesinės kategorijos pareigas)

14

2022/C 119/19

Byla C-226/21: 2021 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KQ / Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) (Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) bendrasis susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – 4 punktas – Nediskriminavimo principas – „Darbo sąlygų“ sąvoka – Atleidimas nuo budėjimo medicinos paslaugų srityje dėl amžiaus, suteikiamas tik pagal neterminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams)

14

2022/C 119/20

Byla C-740/21: 2022 m. sausio 5 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SN ir kt. / Eurowings GmbH (Oro transportas – Kompensacija oro transporto keleiviams atsisakymo vežti atveju – Į oro uostą laiku atvykę keleiviai – Praleistas skrydis dėl neįprastai ilgai trukusios registracijos – Organizavimo trūkumai arba nesklandumai oro uoste)

15

2022/C 119/21

Byla C-169/21 P: 2021 m. kovo 15 d. Sergio Spadafora pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. vasario 10 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-130/19 Spadafora / Komisija

15

2022/C 119/22

Byla C-514/21: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LU / Minister for Justice and Equality

16

2022/C 119/23

Byla C-515/21: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PH / Minister for Justice and Equality

17

2022/C 119/24

Byla C-518/21 P: 2021 m. rugpjūčio 20 d.FT ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-699/19 FT ir kt. / Komisija

18

2022/C 119/25

Byla C-713/21: 2021 m. lapkričio 25 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / Finanzamt X

18

2022/C 119/26

Byla C-741/21: 2021 m. gruodžio 1 d.Landgericht Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GP / juris GmbH

19

2022/C 119/27

Byla C-746/21 P: 2021 m. gruodžio 2 d. likviduojamos bendrovės Altice Group Lux Sàrl, buvusios New Altice Europe BV, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 22 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-425/18, Altice Europe / Komisija

19

2022/C 119/28

Byla C-766/21 P: 2021 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-384/19 Parlamentas / Axa Assurances Luxembourg SA ir kt.

21

2022/C 119/29

Byla C-778/21 P: 2021 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-344/19 ir T-356/19, Polisario frontas / Taryba

22

2022/C 119/30

Byla C-779/21 P: 2021 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-279/19, Polisario frontas / Taryba

23

2022/C 119/31

Byla C-798/21 P: 2021 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-344/19 ir T-356/19, Polisario frontas / Taryba

23

2022/C 119/32

Byla C-799/21 P: 2021 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-279/19, Polisario frontas / Taryba

24

2022/C 119/33

Byla C-822/21: 2021 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Latvijos Respublika / Švedijos Karalystė

25

2022/C 119/34

Byla C-832/21: 2021 m. gruodžio 27 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Beverage City & Lifestyle GmbH ir kt. / Advance Magazine Publishers, Inc.

26

2022/C 119/35

Byla C-7/22 P: 2022 m. sausio 4 d. RQ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. lapkričio 17 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-147/17 Anastassopoulos ir kt. / Taryba ir Komisija

27

2022/C 119/36

Byla C-10/22: 2022 m. sausio 5 d.Tribunale ordinario di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Liberi editori e autori (LEA) / Jamendo SA

28

2022/C 119/37

Byla C-11/22: 2022 m. sausio 5 d.Tallinna Halduskohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Est Wind Power OÜ / AS Elering

28

2022/C 119/38

Byla C-20/22: 2022 m. sausio 10 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé

29

2022/C 119/39

Byla C-46/22 P: 2022 m. sausio 20 d. Liam Jenkinson pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-602/15 RENV, Jenkinson / Taryba ir kt.

30

 

Bendrasis Teismas

2022/C 119/40

Byla T-303/16: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mylan IRE Healthcare / Komisija (Žmonėms skirti vaistai – Retieji vaistai – „Tobramycin VVB“ ir susijusių pavadinimų vaistų rinkodaros leidimai – Nuo „Tobi Podhaler“, kuriame yra veikliosios medžiagos tobramicino, rinkos išimtinumo nukrypti leidžianti nuostata – Reglamento (EB) Nr. 141/2000 8 straipsnio 3 dalies c punktas – Sąvoka „akivaizdi nauda“ – Sąvoka „klinikinis pranašumas“ – Reglamento (EB) Nr. 847/2000 3 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies d punktas – Rūpestingumo pareiga – Akivaizdi vertinimo klaida)

31

2022/C 119/41

Byla T-757/18: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / Komisija (Valstybės pagalba – Graikijos lošimo namai – Tvarka, pagal kurią mokamas 80 % mokestis nuo skirtingų dydžių įėjimo mokesčio – Lošimo namų skirstymas į valstybinius ir privačius – Skundas – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir neteisėta ir kuriuo nurodoma ją susigrąžinti – Sprendimo panaikinimas Bendrojo Teismo sprendimu – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas – Ieškinys dėl panaikinimo – Aktas, kurį galima ginčyti – Priimtinumas – Teisė į gynybą)

31

2022/C 119/42

Byla T-610/19: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Telekom / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo – Konkurencija – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Slovakijos plačiajuosčio ryšio telekomunikacijų paslaugų rinka – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 102 straipsnio ir EEE susitarimo 54 straipsnio pažeidimas – Teismo sprendimas, kuriuo iš dalies panaikinamas sprendimas ir sumažinama skirta bauda – Komisijos atsisakymas mokėti delspinigius – SESV 266 straipsnis – Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 90 straipsnio 4 dalies a punktas – Pakankamai aiškus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas – Negalėjimas naudoti nepagrįstai sumokėtos baudos sumos – Negautos pajamos – Norma – Žala)

32

2022/C 119/43

Byla T-325/20: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unger Marketing International / EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Vandens valymo įrenginiai) (Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Dizainas, vaizduojantis vandens valymo įrenginį – Negaliojimo pagrindas – Apsaugos sąlygų nesilaikymas – Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punktas – Gaminio išvaizdos savybės, kurias lemia tik jo techninė funkcija – Reglamento Nr. 6/2002 8 straipsnio 1 dalis – Registracijos pripažinimas negaliojančia)

33

2022/C 119/44

Byla T-366/20: 2022 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje 1031023 B.C. / EUIPO – Bodegas San Valero (Į teptuko potėpį panašaus apvalaus elemento atvaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio į teptuko potėpį panašų apvalų elementą, paraiška – Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas ORIGIUM 1944 – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

34

2022/C 119/45

Byla T-483/20: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tecnica Group / EUIPO – Zeitneu (Bato forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Erdvinis Europos Sąjungos prekių ženklas – Bato forma – Dalinis registracijos pripažinimas negaliojančia – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) – Europos Sąjungos prekių ženklų teismų sprendimai dėl ieškinio dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo – Res judicata galia)

34

2022/C 119/46

Byla T-570/20: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kedrion / EMA (Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Plazmos surinkimas ir apdorojimas – Pagrindinis plazmos sąrašas – Atsisakymas leisti susipažinti – Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga – Klaidingas paraiškos dalyko nustatymas – Pareiga atsisakymą leisti susipažinti pagrįsti specifinėmis ir konkrečiomis priežastimis)

35

2022/C 119/47

Byla T-586/20: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MN / Europolas (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Terminuotos sutarties nepratęsimas neterminuotam laikotarpiui – Akivaizdi vertinimo klaida)

36

2022/C 119/48

Byla T-630/20: 2022 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MW / Parlamentas (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Frakcija – Atleidimas iš darbo – Pasitikėjimo praradimas – Psichologinis priekabiavimas – Akivaizdi vertinimo klaida – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Atsakomybė)

36

2022/C 119/49

Byla T-647/20: 2022 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verelst / Taryba (Institucinė teisė – Tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje – Reglamentas (ES) 2017/1939 – Europos prokuratūros Europos prokurorų skyrimas – Vieno iš Belgijos pasiūlytų kandidatų skyrimas – Europos prokurorų skyrimo taisyklės)

37

2022/C 119/50

Byla T-76/21: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann / EUIPO – Cirillo (POMODORO) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas POMODORO – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas – Dokumentas, kuriame išdėstyti apeliacijos pagrindai – Pateikimo terminas – Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 58 straipsnio 3 dalis – Faktinės aplinkybės, kuriomis remiamasi, arba įrodymai, pirmą kartą pateikti Apeliacinėje taryboje – Deleguotojo reglamento 2018/625 27 straipsnio 4 dalis – Naudojimo iš tikrųjų įrodymas)

37

2022/C 119/51

Byla T-99/21: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Construcciones Electromecánicas Sabero / EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Heras Bareche“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „MAGDALENAS DeLasHeras“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

38

2022/C 119/52

Byla T-160/21: 2022 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Laboratorios Ern / EUIPO – Malpricht (APIRETAL) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis prekių ženklas APIRETAL – Registracijos panaikinimas – Naudojimo iš tikrųjų nebuvimas – Tinkamų priežasčių nenaudoti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas)

39

2022/C 119/53

Byla T-259/21: 2022 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Neolith Distribution / EUIPO (Dekoratyvinio rašto atvaizdavimas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo su raštais paraiška – Dekoratyvinio rašto atvaizdavimas – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

39

2022/C 119/54

Byla T-270/21: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Estetica Group Iwona Michalak / EUIPO (PURE BEAUTY) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo PURE BEAUTY paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

40

2022/C 119/55

Byla T-300/21: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CNH Industrial / EUIPO (SOILXPLORER) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SOILXPLORER paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

40

2022/C 119/56

Byla T-301/21: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CNH Industrial / EUIPO (CROPXPLORER) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo CROPXPLORER paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

41

2022/C 119/57

Byla T-730/19: 2022 m. sausio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CR ir CT / ECB (Ekonominė ir pinigų politika – Ieškovas, nustojęs atsakinėti į Bendrojo Teismo prašymus – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

41

2022/C 119/58

Byla T-148/20: 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje FC / EASO (Ieškinys dėl panaikinimo – Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Atsisakymas pateikti nepriekaištingos reputacijos pažymą – Atsisakymas patenkinti atsistatydinimo atšaukimą – Tik patvirtinantis aktas – Skundo pateikimo terminas – Ikiteisminės procedūros neteisėtumas – Nepriimtinumas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Glaudus ryšys su reikalavimu dėl panaikinimo – Nepriimtinumas)

42

2022/C 119/59

Byla T-571/20: 2021 m. gruodžio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Luna Italia / EUIPO – Luna (LUNA SPLENDIDA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas LUNA SPLENDIDA – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Luna“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

43

2022/C 119/60

Byla T-604/20: 2021 m. gruodžio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Guangdong Haomei New Materials ir Guangdong King Metal Light Alloy Technology / Komisija (Dempingas – Kinijos kilmės aliuminio ekstruzijų importas – Aktas, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti importą – Laikinas antidempingo muitas – Pareigos registruotis panaikinimas – Galutinis antidempingo muitas – Suinteresuotumo kreiptis į teismą išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

43

2022/C 119/61

Byla T-725/20: 2021 m. gruodžio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Guangdong Haomei New Materials ir Guangdong King Metal Light Alloy Technology / Komisija (Dempingas – Kinijos kilmės aliuminio ekstruzijų importas – Aktas, kuriuo nustatomas laikinasis antidempingo muitas – Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio – Parengiamasis aktas – Nepriimtinumas – Galutinis antidempingo muitas – Suinteresuotumo kreiptis į teismą išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

44

2022/C 119/62

Byla T-743/20: 2022 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Car-Master 2 / Komisija (Konkurencija – Karteliai – Lenkijos transporto priemonių remonto rinka – Sprendimas atmesti skundą – Reglamento (EB) Nr. 1/2003 13 straipsnio 2 dalis – Bylos nagrinėjimas nacionalinėje konkurencijos institucijoje – Teisiškai nepagrįstas ieškinys)

45

2022/C 119/63

Byla T-161/21 ir T-161/21 AJ I: 2021 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje McCord / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinys dėl neveikimo – Komisijos reglamento projektas, pagal kurį, eksportuojant tam tikras prekes už Sąjungos ribų, reikia pateikti eksporto leidimą – Komisijos pasiūlymas vakcinų nuo COVID-19 eksportui į Šiaurės Airiją taikyti reikalavimą pateikti eksporto leidimą, taikant susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 16 straipsnį – Paskelbtos politikos dėl aplinkybių, kurioms esant Sąjunga taikytų minėto protokolo 16 straipsnį, nebuvimas – Akivaizdus dalinis nepriimtinumas – Iš dalies visiškai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

45

2022/C 119/64

Byla T-205/21: 2021 m. gruodžio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kewazo / EUIPO (Liftbot) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Liftbot“ paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

46

2022/C 119/65

Byla T-381/21: 2021 m. gruodžio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje D&A Pharma / EMA (Ieškinys dėl panaikinimo – Žmonėms skirti vaistai – Leidimas pateikti rinkai vaistą „Hopveus“ – Nuolatinės mokslo patariamosios grupės veiklos neatnaujinimas – Suinteresuotumo kreiptis į teismą nebuvimas – Nepriimtinumas)

46

2022/C 119/66

Byla T-540/21: 2022 m. sausio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vivostore / EUIPO – Linda (VIVO LIFE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Protesto atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

47

2022/C 119/67

Byla T-574/21: 2022 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Santos / EUIPO (Sulčiaspaudės forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Ginčijamo sprendimo atšaukimas – Ginčo dalyko išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

48

2022/C 119/68

Byla T-665/21 R: 2021 m. gruodžio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Civitta Eesti / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Viešasis paslaugų pirkimas – Teisinė, socialinė-ekonominė ir techninė pagalba energijos, judrumo ir transporto srityse – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Skubos nebuvimas)

48

2022/C 119/69

Byla T-717/21 R: 2022 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ICA Traffic / Komisija (Apeliacinis skundas – Viešieji pirkimai – Dezinfekavimo robotų tiekimas – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Skubos nebuvimas)

49

2022/C 119/70

Byla T-731/21 R: 2022 m. sausio 24 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Společnost pro eHealth databáze / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Dotacijos sutartis, sudaryta įgyvendinant Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (2007–2013) – Išmokėtų sumų grąžinimas – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skubos nebuvimas)

49

2022/C 119/71

Byla T-14/22: 2022 m. sausio 10 d. pareikštas ieškinys byloje uwe JetStream / EUIPO (JET STREAM)

50

2022/C 119/72

Byla T-29/22: 2022 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Polynt / ECHA

50

2022/C 119/73

Byla T-30/22: 2022 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Sanoptis / EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS)

51

2022/C 119/74

Byla T-33/22: 2022 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Vallegre / EUIPO – Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)

52

2022/C 119/75

Byla T-35/22: 2022 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Kaminski / EUIPO – Polfarmex (SYRENA)

53

2022/C 119/76

Byla T-43/22: 2022 m. sausio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Sanrio / EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

54

2022/C 119/77

Byla T-44/22: 2022 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje International Masis Tabak / EUIPO – Philip Morris Brands (Cigarečių pakelio atvaizdas)

54

2022/C 119/78

Byla T-51/22: 2022 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Santos / EUIPO (Citrusinių vaisių spaudyklės forma)

55

2022/C 119/79

Byla T-55/22: 2022 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Swords / Komisija ir ECDC

56

2022/C 119/80

Byla T-57/22: 2022 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija / Komisija

57

2022/C 119/81

Byla T-61/22: 2022 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje OD / Eurojustas

57

2022/C 119/82

Byla T-361/20: 2021 m. gruodžio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje El Corte Inglés / EUIPO – Europull (GREEN COAST)

58

2022/C 119/83

Byla T-724/20: 2021 m. gruodžio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Senseon Tech / EUIPO – Accuride International (SENSEON)

58

2022/C 119/84

Sujungtos bylos T-23/21, T-50/21 ir T-51/21: 2022 m. sausio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje About You / EUIPO – Safe 1 Immobilieninvest (Y/O/U), (Y/O/U YOUR ORIGINAL U) ir (/Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

59

2022/C 119/85

Byla T-380/21: 2022 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Flybe / Komisija

59

2022/C 119/86

Byla T-488/21: 2022 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Tralux ir kt. / Parlamentas

59


LT

 

Top