EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:481:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 481, 2021 m. lapkričio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 481

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. lapkričio 29d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2021/C 481/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2021/C 481/02

Nuomonė 1/19: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) nuomonė – Europos Parlamentas (Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikta nuomonė – Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) – Pasirašymas Europos Sąjungos vardu – Sudarymo Sąjungos vardu projektas – Sąvoka „numatytas sudaryti susitarimas“, kaip tai suprantama pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį – Sąjungos išorės kompetencija – Materialinis teisinis pagrindas – SESV 78 straipsnio 2 dalis – SESV 82 straipsnio 2 dalis – SESV 83 straipsnio 1 dalis – SESV 84 straipsnis – SESV 336 straipsnis – Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 – 4a straipsniai – Airijos dalinis dalyvavimas sudarant Stambulo konvenciją Sąjungos vardu – Galimybė padalyti tarptautinio susitarimo sudarymo aktą į du atskirus sprendimus pagal taikytinus teisinius pagrindus – „Bendro sutarimo“ praktika – Suderinamumas su ESS ir SESV)

2

2021/C 481/03

Byla C-50/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Sigma Alimentos Exterior, SL / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Mokesčių sistema – Pelno mokesčio nuostatos, pagal kurias Ispanijoje mokesčių tikslais reziduojančios bendrovės gali amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, akcijų – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Atrankiojo pobūdžio sąlyga – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

3

2021/C 481/04

Sujungtos bylos C-51/19 P ir C-64/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje World Duty Free Group SA, buvusi Autogrill España, SA (C-51/19 P), Ispanijos Karalystė (C-64/19 P) / Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Airija (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Mokesčių sistema – Pelno mokesčio nuostatos, pagal kurias Ispanijoje mokesčių tikslais reziduojančios bendrovės gali amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, akcijų – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Atrankiojo pobūdžio sąlyga – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

3

2021/C 481/05

Byla C-52/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Banco Santander, SA / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Mokesčių sistema – Pelno mokesčio nuostatos, pagal kurias Ispanijoje mokesčių tikslais reziduojančios bendrovės gali amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, akcijų – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Atrankiojo pobūdžio sąlyga – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

4

2021/C 481/06

Sujungtos bylos C-53/19 P ir C-65/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Banco Santander, SA, Santusa Holding, SL (C-53/19 P), Ispanijos Karalystė (C-65/19 P) / Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Airija (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Mokesčių sistema – Pelno mokesčio nuostatos, pagal kurias Ispanijoje mokesčių tikslais reziduojančios bendrovės gali amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, akcijų – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Atrankiojo pobūdžio sąlyga – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

5

2021/C 481/07

Byla C-54/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Axa Mediterranean Holding, SA / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Mokesčių sistema – Pelno mokesčio nuostatos, pagal kurias Ispanijoje mokesčių tikslais reziduojančios bendrovės gali amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, akcijų – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Atrankiojo pobūdžio sąlyga – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

5

2021/C 481/08

Byla C-55/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Prosegur Compañía de Seguridad, SA / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Mokesčių sistema – Pelno mokesčio nuostatos, pagal kurias Ispanijoje mokesčių tikslais reziduojančios bendrovės gali amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, reziduojančių mokesčių tikslais už šios valstybės narės teritorijos ribų, akcijų – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Atrankiojo pobūdžio sąlyga – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

6

2021/C 481/09

Byla C-130/19: 2021 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje Europos Audito Rūmai / Karel Pinxten (SESV 286 straipsnio 6 dalis – Su Europos Audito Rūmų nario pareigomis susijusių įsipareigojimų pažeidimas – Teisės į pensiją atėmimas – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą – Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimo teisėtumas – Audito Rūmų vidaus procedūra – Su Europos Audito Rūmų nario funkcijomis nesuderinama veikla – Komandiruotpinigiai ir dienpinigiai – Reprezentacinės ir priėmimų išlaidos – Tarnybinio automobilio naudojimas – Naudojimasis vairuotojo paslaugomis – Interesų konfliktas – Sankcijos proporcingumas)

6

2021/C 481/10

Sujungtos bylos C-174/19 P ir C-175/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Europos Komisija, Danijos Karalystė, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB / Europos Komisija, Danijos Karalystė, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) (Apeliacinis skundas – Ieškinys dėl panaikinimo – Valstybės pagalba – Fėmarno juostos fiksuotos geležinkelio jungties viešasis finansavimas – Individuali pagalba – Pagalba, apie kurią pranešta, pripažinta suderinama su vidaus rinka – Bendriems Europos interesams svarbaus projekto vykdymas – Sprendimas neteikti prieštaravimų – Monopolis – Konkurencijos iškraipymas ir poveikis prekybai)

7

2021/C 481/11

Byla C-458/19 P: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje ClientEarth / Europos Komisija, Europos cheminių medžiagų agentūra (Apeliacinis skundas – Ieškinys dėl panaikinimo – Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2016) 3549 final – Autorizacija naudoti bis (2-etilheksil) ftalatą (DEHP) – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 – 60 ir 62 straipsniai – Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 – Prašymas dėl vidaus peržiūros – Komisijos sprendimas C(2016) 8454 final – Prašymo atmetimas)

8

2021/C 481/12

Byla C-487/19: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), inicijuotoje W.Ż. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisinė valstybė – Veiksminga teisminė gynyba Sąjungos teisei priklausančiose srityse – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Teisėjų nepašalinamumo ir nepriklausomumo principai – Bendrosios kompetencijos teismo teisėjo perkėlimas be jo sutikimo – Skundas – Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (Aukščiausiojo Teismo Išimtinės kontrolės ir viešųjų reikalų kolegija, Lenkija) teisėjo priimta nutartis dėl nepriimtinumo – Teisėjas, kurį, remdamasis Nacionalinės teismų tarybos nutarimu, į pareigas paskyrė Lenkijos Respublikos Prezidentas, nepaisydamas to, kad šio nutarimo vykdymas buvo sustabdytas teismo nutartimi, kol Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą – Teisėjas, kuris nėra pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas – Sąjungos teisės viršenybė – Galimybė laikyti tokią nutartį dėl nepriimtinumo negaliojančia)

9

2021/C 481/13

Byla C-538/19: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 – 20 straipsnio 1 ir 2 dalys – Medicininis gydymas gautas kitoje nei apdraustojo asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje – Išankstinis leidimas – Sąlygos – Reikalavimas pateikti valstybinei sveikatos draudimo sistemai priklausančio gydytojo parengtą ataskaitą, kurioje skiriamas gydymas – Alternatyvus gydymas, skirtas antroje medicininėje nuomonėje, parengtoje kitoje nei apdrausto asmens gyvenamosios vietos valstybėje narėje, kuris yra pranašesnis, nes nesukelia neįgalumo – Visiškas medicinos išlaidų, susijusių su šiuo alternatyviu gydymu, kompensavimas – Laisvė teikti paslaugas – SESV 56 straipsnis)

10

2021/C 481/14

Byla C-544/19: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad – Blagoevgrad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „ЕCOTEX BULGARIA“ EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Sofia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 63 straipsnis – Laisvas kapitalo judėjimas – Direktyva (ES) 2015/849 – Taikymo sritis – Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį reikalaujama tam tikrą sumą viršijančius mokėjimus atlikti tik pavedimu arba mokėjimu į mokėjimo sąskaitą – SESV 65 straipsnis – Pateisinimas – Kova su mokesčių slėpimu ir vengimu – Proporcingumas – Baudžiamojo pobūdžio administracinės sankcijos – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnis – Teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai)

10

2021/C 481/15

Byla C-561/19: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 267 straipsnis – Nacionalinių galutinės instancijos teismų pareigos pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą apimtis – Šios pareigos išimtys – Kriterijai – Sąjungos teisės aiškinimo klausimas, kurį nacionalinės bylos šalys iškėlė po to, kai Teisingumo Teismas priėmė prejudicinį sprendimą šioje byloje – Priežasčių, pateisinančių būtinybę atsakyti į prejudicinius klausimus, nenurodymas – Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalinis nepriimtinumas)

11

2021/C 481/16

Byla C-598/19: 2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) / Diputación Foral de Guipúzcoa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 20 straipsnis – Rezervuotos sutartys – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose teisė dalyvauti tam tikrose viešojo pirkimo procedūrose rezervuota socialinės iniciatyvos specialiems užimtumo centrams – Papildomos direktyvoje nenumatytos sąlygos – Vienodo požiūrio ir proporcingumo principai)

12

2021/C 481/17

Byla C-186/20: 2021 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (PVM) – Reglamentas (ES) NR. 904/2010 – 10 – 12 straipsniai – Keitimasis informacija – Mokestinis patikrinimas – Terminai – Mokestinio patikrinimo sustabdymas informacijos mainų atveju – Termino pateikti informaciją viršijimas – Poveikis mokestinio patikrinimo sustabdymo teisėtumui)

13

2021/C 481/18

Byla C-285/20: 2021 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 – 65 straipsnio 2 ir 5 dalys – Taikymo sritis – Darbuotojas, tapęs visišku bedarbiu – Bedarbio išmokos – Darbuotojas, kuris gyvena ir dirba pagal darbo sutartį kompetentingoje valstybėje narėje – Jo gyvenamosios vietos perkėlimas į kitą valstybę narę – Asmuo, kuris prieš tapdamas visišku bedarbiu faktiškai nedirbo kompetentingoje valstybėje narėje – Asmuo, kuris tapo laikinai nedarbingas dėl ligos ir dėl to gauna kompetentingos valstybės narės mokamas ligos išmokas – Darbas pagal darbo sutartį – Panašios teisinės situacijos)

13

2021/C 481/19

Byla C-296/20: 2021 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Commerzbank AG / E.O. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija, teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas – Civilinės ir komercinės bylos – Lugano II konvencija – 15 straipsnio 1 dalies c punktas – Jurisdikcija, susijusi su vartojimo sutartimis – Vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos perkėlimas į kitą konvencijos privalančią laikytis valstybę)

14

2021/C 481/20

Byla C-299/20: 2021 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Icade Promotion SAS, buvusi Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema – Direktyva 2006/112/EB – 392 straipsnis – Maržos apmokestinimo schema – Taikymo sritis – Perpardavimo tikslais įsigytų pastatų ir žemės statybai tiekimas – Apmokestinamasis asmuo, neturintis teisės į atskaitą įsigyjant pastatus – PVM apmokestinamas perpardavimas – Sąvoka „žemė statybai“)

15

2021/C 481/21

Byla C-451/21 P: 2021 m. liepos 21 d. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-516/18 ir T-525/18 Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Engie Global LNG Holding ir kt. /Komisija

15

2021/C 481/22

Byla C-489/21: 2021 m. rugpjūčio 6 d.Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Banka DSK“ EAD / M. V.

17

2021/C 481/23

Byla C-491/21: 2021 m. rugpjūčio 10 d.Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WA / Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

Byla C-572/21: 2021 m. rugsėjo 16 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CC / VO

18

2021/C 481/25

Byla C-574/21: 2021 m. rugsėjo 20 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QT / 02 Czech Republic a. s.

19

2021/C 481/26

Byla C-579/21: 2021 m. rugsėjo 22 d.Itä-Suomen hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. M.

19

2021/C 481/27

Byla C-419/19: 2021 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Irideos SpA / Poste Italiane SpA, dalyvaujant: Fastweb SpA, Tim SpA

20

2021/C 481/28

Byla C-442/19: 2021 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting Brein / News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

Byla C-705/19: 2021 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Axpo Trading Ag / Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, dalyvaujant: Fallimento Esperia SpA

21

 

Bendrasis Teismas

2021/C 481/30

Byla T-518/19: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sipcam Oxon / Komisija (Augalų apsaugos produktai – Aktyvioji medžiaga chlortalonilas – Įtraukimo į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą neatnaujinimas – Įvertinimo procedūra – Teisė į gynybą – Pasiūlymas klasifikuoti veikliąją medžiagą – Teisinis saugumas – Proporcingumas – Atsargumo principas)

22

2021/C 481/31

Byla T-254/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kondyterska korporatsiia „Roshen“ / EUIPO – Krasnyj Octyabr (Omaro vaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis omarą – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Skiriamasis požymis – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) – Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) – Teisė būti išklausytam – Reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnis)

22

2021/C 481/32

Byla T-342/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Indo European Foods / EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice“ paraiška – Ankstesnis žodinis neregistruotas prekių ženklas BASMATI – Susitarimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir Euratomo – Pereinamasis laikotarpis – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalis) – Ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu (anglų k. action for passing off) reglamentuojančios taisyklės common law sistemoje – Klaidinamo pateikimo pavojus – Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo susilpninimo pavojus)

23

2021/C 481/33

Byla T-372/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JUVEDERM – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Naudojimas prekėms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas – Naudojimas su savininko sutikimu – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas))

24

2021/C 481/34

Byla T-397/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Allergan Holdings France / EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JUVEDERM – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Naudojimas prekėms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas – Naudojimas su savininko sutikimu – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas))

24

2021/C 481/35

Byla T-404/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Global Translation Solutions / Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas – Konkurso procedūra – Vertimo raštu paslaugos – Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas – Sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu – Sutarties sudarymo kriterijai – Vertinimo metodas – Akivaizdi vertinimo klaida – Vienodas požiūris – Skaidrumas – Pareiga motyvuoti – Rūpestingumo pareiga – Gero administravimo principas)

25

2021/C 481/36

Byla T-417/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Esteves Lopes Granja / EUIPO – IVDP (PORTWO GIN) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PORTWO GIN paraiška – Ankstesnė kilmės vietos nuoroda „Porto“ – Saugomos kilmės nuorodos naudojimo ir išnaudojimo sąvokos – Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis)

26

2021/C 481/37

Byla T-505/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Guo / EUIPO – Sand Cph (sandriver) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „sandriver“ – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas SAND – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

26

2021/C 481/38

Byla T-635/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JUVÉDERM VYBRANCE – Pavėluotas apeliacijos padavimo mokesčio sumokėjimas – Apeliacinei tarybai pateiktos apeliacijos nepriimtinumas – Reglamento (ES) 2017/1001 101 straipsnio 4 dalis – Reglamento (ES) 2017/1001 106 straipsnio 1 dalies b punktas – Restitutio in integrum)

27

2021/C 481/39

Byla T-636/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JUVÉDERM VOLUMA – Pavėluotas apeliacijos padavimo mokesčio sumokėjimas – Apeliacinei tarybai pateiktos apeliacijos nepriimtinumas – Reglamento (ES) 2017/1001 101 straipsnio 4 dalis – Reglamento (ES) 2017/1001 106 straipsnio 1 dalies b punktas – Restitutio in integrum)

27

2021/C 481/40

Byla T-637/20: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JUVÉDERM VOLITE – Pavėluotas apeliacijos padavimo mokesčio sumokėjimas – Apeliacinei tarybai pateiktos apeliacijos nepriimtinumas – Reglamento (ES) 2017/1001 101 straipsnio 4 dalis – Reglamento (ES) 2017/1001 106 straipsnio 1 dalies b punktas – Restitutio in integrum)

28

2021/C 481/41

Byla T-3/21: 2021 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Power Horse Energy Drinks / EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas UNSTOPPABLE – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Skiriamasis požymis – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) – Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/10017 straipsnio 1 dalies c punktas))

29

2021/C 481/42

Byla T-511/21: 2021 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje TB / ENISA

29

2021/C 481/43

Byla T-560/21: 2021 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje TB / ENISA

30

2021/C 481/44

Byla T-585/21: 2021 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje Zásilkovna / Komisija

31

2021/C 481/45

Byla T-589/21: 2021 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Serrano Velázquez / Parlamentas

32

2021/C 481/46

Byla T-600/21: 2021 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje WS ir kt. / Frontex

32

2021/C 481/47

Byla T-601/21: 2021 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pharmadom / EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

Byla T-610/21: 2021 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje L’Oréal / EUIPO – Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

Byla T-614/21: 2021 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje KPMG Advisory / Komisija

35

2021/C 481/50

Byla T-624/21: 2021 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Primagran / EUIPO – Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

Byla T-638/21: 2021 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Apart / EUIPO – S. Tous (Meškos kontūro vaizdas)

37

2021/C 481/52

Byla T-639/21: 2021 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje CB / EUIPO – China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

Byla T-643/21: 2021 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Foodwatch / Komisija

38

2021/C 481/54

Byla T-645/21: 2021 m. spalio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Bloom / Parlamentas ir Taryba

39

2021/C 481/55

Byla T-647/21: 2021 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Sberbank Europe / ECB

40

2021/C 481/56

Byla T-651/21: 2021 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Saure / Komisija

41

2021/C 481/57

Byla T-652/21: 2021 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje L. Oliva Torras / EUIPO – Mecánica del Frío (Sukabintuvai transporto priemonėms)

42


LT

 

Top