EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 338, 2021 m. rugpjūčio 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. rugpjūčio 23d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2021/C 338/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2021/C 338/02

Byla C-428/19: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) OL, PM, RO / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 96/71/EEB – 1 straipsnio 1 dalis, 3 ir 5 straipsniai – Darbuotojų komandiravimas teikiant paslaugas – Tarptautinio kelių transporto sektoriuje dirbantys vairuotojai – Komandiravimo šalies minimaliojo darbo užmokesčio normos paisymas – Dienpinigiai – Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 – 10 straipsnis – Atsižvelgiant į sunaudotus degalus darbuotojams mokamas darbo užmokestis)

2

2021/C 338/03

Byla C-695/19: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rádio Popular – Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2006/112/EB – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Neapmokestinimas – 135 straipsnio 1 dalies a punktas – Sąvokos „draudimo sandoriai“ ir „su šiais sandoriais susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo brokeriai ir draudimo agentai“ – 174 straipsnio 2 dalis – Teisė į atskaitą – Atskaitos proporcija – Buitiniams elektros prietaisams ir kitoms prekėms informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje taikomos garantijos pratęsimas – Sąvoka „finansiniai sandoriai“)

3

2021/C 338/04

Byla C-830/19: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C.J. / Région wallonne (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Žemės ūkis – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 – Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014 – Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas – Ūkio plėtra – Parama jauniesiems ūkininkams verslui pradėti – Galimybės pasinaudoti parama sąlygos – Lygiavertiškumas – Įsisteigimas ne kaip vienintelio žemės ūkio valdos valdytojo – Viršutinės ribos – Nustatymas – Kriterijai – Standartinė žemės ūkio valdos produkcija)

4

2021/C 338/05

Byla C-937/19: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 – 1 straipsnio 5 dalies d punktas – 8 straipsnis – Tarptautinis krovinių vežimas keliais iš vienos valstybės narės į kitą – Kabotažo operacijos po šio tarptautinio vežimo pastarosios valstybės narės teritorijoje – Apribojimai – Reikalavimas turėti Bendrijos licenciją ir atitinkamais atvejais vežimo leidimą – Išimtys – Kabotažo operacijos po tarptautinio vežimo savo sąskaita – Sąlygos)

4

2021/C 338/06

Byla C-71/20: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš VAS Shipping ApS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 54 straipsniai – Įsisteigimo laisvė – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos trečiųjų šalių piliečiai, dirbantys su valstybės narės vėliava plaukiojančiame laive, privalo turėti leidimą dirbti šioje valstybėje narėje – Išimtis, susijusi su laivais, kurie į valstybės narės uostus įplaukia ne daugiau kaip 25 kartus per vienus metus – Apribojimas – SESV 79 straipsnio 5 dalis – Nacionalinės teisės aktai, kuriais siekiama nustatyti į atitinkamos valstybės narės teritoriją iš trečiųjų šalių ieškoti samdomo arba savarankiško darbo atvykstančių trečiųjų šalių piliečių priėmimo apimtį)

5

2021/C 338/07

Byla C-120/20: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. / Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Geležinkelių transportas – Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymas ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra rinkimas – Direktyva 2001/14/EB – 4 straipsnio 5 dalis – Mokesčių rinkimas – 30 straipsnis – Nacionalinė reguliavimo institucija, atsakinga už infrastruktūros mokesčių atitikties šiai direktyvai užtikrinimą – Infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės sutartis dėl infrastruktūros naudojimo – Netinkamas perkėlimas – Valstybės atsakomybė – Reikalavimas atlyginti žalą su palūkanomis – Pirmesnis kreipimasis į nacionalinę reguliavimo instituciją)

6

2021/C 338/08

Byla C-166/20: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Profesinių kvalifikacijų pripažinimas – Direktyva 2005/36/EB – 1 straipsnis ir 10 straipsnio b punktas – Keliose valstybėse narėse įgyta profesinė kvalifikacija – Įgijimo sąlygos – Formalios kvalifikacijos įrodymo neturėjimas – SESV 45 ir 49 straipsniai – Darbuotojai – Įsisteigimo laisvė)

7

2021/C 338/09

Byla C-178/20: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas prekių judėjimas – Žmonėms skirti vaistai – Direktyva 2001/83/EB – 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 70–73 straipsniai – Vaistai, dėl kurių išduotas leidimas pirmojoje valstybėje narėje – Priskyrimas prie nereceptinių vaistų – Pardavimas antrosios valstybės narės vaistinėse be leidimo pateikti vaistus rinkai šioje valstybėje narėje – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos privaloma pranešti kompetentingai institucijai ir gauti jos deklaraciją apie šio vaisto vartojimą – SESV 34 straipsnis – Kiekybinis ribojimas)

8

2021/C 338/10

Byla C-295/20: 2021 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UAB „Sanresa“ / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Viešojo atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarties sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 58 ir 70 straipsniai – Ekonominės veiklos vykdytojo pareigos turėti išankstinį rašytinį leidimą vykdyti tarptautinį atliekų vežimą kvalifikavimas – Viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlyga)

8

2021/C 338/11

Byla C-330/21: 2021 m. gegužės 27 d.Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgija), pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Escape Center BVBA / Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Byla C-344/21: 2021 m. birželio 2 d.Tribunal de commerce de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AA, BB, AA sutuoktinė, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP per Xavier Brouard, kaip Groupe AA SNC nemokumo administratorių / Allianz Bank SA, Allianz France SA, Métropole SA teisių perėmėja, Abitbol & Rousselet SCP per Frédéric Abitbol, kaip Groupe AA SNC nemokumo administratorių, BDR & Associés per Xavier Brouard, kaip Groupe AA SNC nemokumo administratorių, SELAFA MJA per Jérôme Pierrel, kaip vieną iš AA nemokumo administratorių, SELARL Axym per Didier Courtoux, kaip vieną iš AA nemokumo administratorių, Bibus SA, buvusi Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, Métropole SA teisių perėmėja

10

2021/C 338/13

Byla C-347/21: 2021 m. birželio 4 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš DD

12

2021/C 338/14

Byla C-348/21: 2021 m. birželio 4 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš HYA ir kt.

12

2021/C 338/15

Byla C-349/21: 2021 m. birželio 4 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš HYA ir kt.

13

2021/C 338/16

Byla C-350/21: 2021 m. birželio 4 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje

13

2021/C 338/17

Byla C-351/21: 2021 m. birželio 4 d.Justice de paix du canton de Forest (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZG / Beobank SA

14

2021/C 338/18

Byla C-358/21: 2021 m. birželio 9 d.Cour de cassation (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Bendrasis Teismas

2021/C 338/19

Byla T-692/15 RENV: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HTTS / Taryba (Deliktinė atsakomybė – Bendra užsienio ir saugumo politika – Iranui taikomos ribojamosios priemonės – Asmenų ir subjektų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas – Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)

16

2021/C 338/20

Byla T-587/16 RENV: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HM / Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Įdarbinimas – Pranešimas apie konkursą EPSO/AST-SC/03/15 – Neleidimas dalyvauti vertinimo egzaminuose – Prašymas dėl peržiūrėjimo – Atsisakymas perduoti šį prašymą atviro konkurso atrankos komisijai dėl pateikimo pavėluotai – EPSO ir atrankos komisijos kompetencijos atskyrimas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį)

17

2021/C 338/21

Byla T-455/17: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bateni / Taryba (Deliktinė atsakomybė – Bendra užsienio ir saugumo politika – Iranui taikomos ribojamosios priemonės – Asmenų ir subjektų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas – Bendrojo Teismo jurisdikcija – Senatis – Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)

17

2021/C 338/22

Byla T-648/19: 2021 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nike European Operations Netherlands ir Converse Netherlands / Komisija (Valstybės pagalba – Įmonei „Nike“ Nyderlandų suteikta pagalba – Išankstiniai sprendimai dėl mokesčių (tax rulings) – Sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą – Įprastų rinkos sąlygų principas – Lengvata – Atrankusis pobūdis – Vienodas požiūris – Geras administravimas – Nepakankamas preliminarus nagrinėjimas – Dideli sunkumai – Pareiga motyvuoti)

18

2021/C 338/23

Byla T-680/19: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Irish Wind Farmers’ Association ir kt. / Komisija (Valstybės pagalba – Energetikos sektorius – Airijos įmonių nekilnojamojo turto mokesčių teisės aktai – Iškastinį kurą naudojančių elektros energijos gamintojų mokėtinos mokesčio sumos apskaičiavimo metodas – Vėjų jėgainių parkų naudotojų skundas – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas – Atsisakymas pradėti formalaus tyrimo procedūrą – Rimti sunkumai – Suinteresuotųjų šalių procesinės teisės)

19

2021/C 338/24

Byla T-28/20: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ID / EIVT (Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Sprendimas atleisti iš darbo prieš pasibaigiant bandomajam laikotarpiui – Akivaizdus netinkamumas – Netinkamas elgesys – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnį)

19

2021/C 338/25

Byla T-205/20: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Frommer / EUIPO – Minerva (I-cosmetics) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „I-cosmetics“ – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas)

20

2021/C 338/26

Byla T-386/20: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Micron Technology / EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo INTELLIGENCE, ACCELERATED paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

20

2021/C 338/27

Byla T-492/20: 2021 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje S. Tous / EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Šviestuvas) (Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis šviestuvą – Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai, vaizduojantys pliušinį meškiuką – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Reglamento (EB) 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b ir e punktai)

21

2021/C 338/28

Byla T-777/19 R: 2021 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojo nutartis byloje Bourel ir kt. / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Valstybės pagalba – Vėjo jėgainių parkų statyba – Individualios pagalbos priemonės, kurias Prancūzija suteikė keliems jūros vėjo jėgainių parkams – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta suderinama su vidaus rinka – Darbų pradžia – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Skubos nebuvimas)

22

2021/C 338/29

Byla T-728/20: 2021 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje OM / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – RCAM – Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas – Prašymo atmetimas – Skundo atmetimas – Motyvų pakeitimas – Antro skundo pateikimas – Ieškinio pareiškimo terminas – Nepriimtinumas)

22

2021/C 338/30

Byla T-75/21: 2021 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mendes de Almeida / Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo – Institucinė teisė – Tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje – Reglamentas (ES) 2017/1939 – Europos prokuratūros Europos prokurorų skyrimas – Vieno iš Portugalijos pasiūlytų kandidatų paskyrimas – Ieškinio pareiškimo terminas – Eigos pradžia – Nepriimtinumas)

23

2021/C 338/31

Byla T-349/21: 2021 m. birželio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija / Komisija

23

2021/C 338/32

Byla T-358/21: 2021 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Hotel Cipriani / EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Byla T-359/21: 2021 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth / Komisija

25

2021/C 338/34

Byla T-366/21: 2021 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Coinbase / EUIPO – BitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Byla T-369/21: 2021 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Unimax Stationery / EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Byla T-373/21: 2021 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Etablissements Nicolas / EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Byla T-376/21: 2021 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Instituto Cervantes / Komisija

28

2021/C 338/38

Byla T-380/21: 2021 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Flybe / Komisija

29

2021/C 338/39

Byla T-383/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Banque postale / BPV

30

2021/C 338/40

Byla T-384/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Confédération nationale du Crédit Mutuel ir kt. / BPV

31

2021/C 338/41

Byla T-385/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje BPCE ir kt. / BPV

32

2021/C 338/42

Byla T-386/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit agricole ir Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Komisija

33

2021/C 338/43

Byla T-387/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Société générale ir kt. / BPV

34

2021/C 338/44

Byla T-388/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit agricole ir kt. / BPV

35

2021/C 338/45

Byla T-397/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje BNP Paribas / BPV

35

2021/C 338/46

Byla T-398/21: 2021 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair ir Ryanair Sun / Komisija

36

2021/C 338/47

Byla T-401/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje KN / Parlamentas

37

2021/C 338/48

Byla T-405/21: 2021 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Dexia Crédit Local / BPV

38

2021/C 338/49

Byla T-406/21: 2021 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Credit Suisse Group ir Credit Suisse Securities (Europe) / Komisija

39

2021/C 338/50

Byla T-407/21: 2021 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje PB / Komisija

40

2021/C 338/51

Byla T-408/21: 2021 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje HB / Komisija

41

2021/C 338/52

Byla T-418/21: 2021 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Alauzun ir kt. / Komisija ir EMA

42

2021/C 338/53

Byla T-420/21: 2021 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Cargolux / Komisija

43

2021/C 338/54

Byla T-426/21: 2021 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Assaad / Taryba

44


LT

 

Top