EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 138, 2021 m. balandžio 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. balandžio 19d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2021/C 138/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2021/C 138/02

Byla C-95/19: 2021 m. vasario 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 76/308/EEB – 6, 8 straipsniai ir 12 straipsnio 1 – 3 dalys – Savitarpio pagalba tenkinant tam tikras pretenzijas – Akcizas, mokėtinas dviejose valstybėse narėse už tuos pačius sandorius – Direktyva 92/12/EB – 6 ir 20 straipsniai – Prekių išleidimas vartoti – Administracinių lydimųjų dokumentų suklastojimas – Pažeidimas, padarytas gabenant akcizu apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimas – Neteisėtas prekių išėmimas iš akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimo – Su akcizais susijusios „pretenzijos dubliavimas“ – Valstybės narės, kurioje yra institucija, į kurią kreipiamasi, teismų atliekama priežiūra – Kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pateikto prašymo suteikti pagalbą atmetimas – Sąlygos)

2

2021/C 138/03

Byla C-389/19 P: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Švedijos Karalystė, Danijos Karalystė, Suomijos Respublika, Europos Parlamentas, Europos cheminių medžiagų agentūra (Apeliacinis skundas – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 – Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir tokioms medžiagoms taikomi apribojimai – Europos Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama naudoti geltonąjį švino sulfochromatą ir raudonąjį švino chromato molibdato sulfatą, į minėto reglamento XIV priedą įtrauktas medžiagas – Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos – Autorizacijos suteikimo sąlygos – Vertinimas, ar alternatyvios medžiagos neprieinamos)

3

2021/C 138/04

Byla C-403/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 63 straipsnis – Laisvas kapitalo judėjimas – Pelno mokestis – Dvišalės sutartys dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo – Bendrovės nerezidentės paskirstytų dividendų, kurie jau buvo apmokestinti kitoje valstybėje narėje, apmokestinimas – Įskaitytino mokesčio kredito viršutinės ribos nustatymas – Teisinis dvigubas apmokestinimas)

4

2021/C 138/05

Byla C-604/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 2 straipsnio 1 dalies a punktas – 9 straipsnio 1 dalis – 13 straipsnio 1 dalis – 14 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas – Sąvoka „prekių tiekimas“ – Teisės į nekilnojamojo turto ilgalaikę nuomą pakeitimas į visiškos nuosavybės teisę pagal įstatymą – Savivaldybė, gaunanti mokesčius už pakeitimą – Sąvoka „atlyginimas“ – Sąvoka „apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks“ – Išimtis – Viešosios teisės subjektai, kurie vykdo veiklą arba sandorius kaip valdžios institucijos)

4

2021/C 138/06

Byla C-615/19 P: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje John Dalli / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė – Tariamai neteisėti Europos Komisijos ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiksmai – Komisijos nario tarnybos nutraukimas – OLAF tyrimą reglamentuojančios procedūrinės taisyklės – Tyrimo pradėjimas – Teisė būti išklausytam – OLAF priežiūros komitetas – Nekaltumo prezumpcija – Tariamos žalos vertinimas)

5

2021/C 138/07

Byla C-658/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 258 straipsnis – Direktyva (ES) 2016/680 – Asmens duomenų tvarkymas – Nusikalstamų veikų prevencija, atskleidimas, tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas – Neperkėlimas ir nepranešimas apie perkėlimo priemones – SESV 260 straipsnio 3 dalis – Prašymas priteisti vienkartinę sumą ir periodinę baudą)

6

2021/C 138/08

Byla C-673/19: 2021 m. vasario 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prieglobstis ir imigracija – Direktyva 2008/115/EB – 3, 4, 6 ir 15 straipsniai – Valstybės narės teritorijoje neteisėtai esantis pabėgėlis – Sulaikymas siekiant perduoti kitai valstybei narei – Pabėgėlio statusas toje kitoje valstybėje narėje – Negrąžinimo principas – Sprendimo grąžinti nebuvimas – Direktyvos 2008/115 taikymas)

7

2021/C 138/09

Byla C-689/19 P: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje VodafoneZiggo Group BV / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos – Direktyva 2002/21/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2009/140/EB – Elektroninių ryšių vidaus rinkos konsolidavimas – 7 straipsnio 3 ir 7 dalys – Nacionalinės reguliavimo institucijos pateiktas priemonių projektas – Didmeninė prieigos teikimo fiksuotoje vietoje Nyderlanduose rinka – Bendra didelė įtaka rinkoje – Europos Komisijos pastabos, pateiktos nacionalinei reguliavimo institucijai – Nacionalinės reguliavimo institucijos pareiga į jas kuo labiau atsižvelgti – Apimtis – SESV 263 straipsnis – Ieškinys dėl panaikinimo – Priimtinumas – Aktas, kurį galima ginčyti – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis)

7

2021/C 138/10

Byla C-712/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Novo Banco SA / Junta de Andalucía (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Įsisteigimo laisvė – Laisvas kapitalo judėjimas – Apmokestinimas – Mokestis už kredito įstaigos turimus klientų indėlius – Mokesčių atskaitymai, suteikiami tik įstaigoms, kurių pagrindinė buveinė ar atstovybės yra Andalūzijos autonominės srities teritorijoje – Mokesčių atskaitymai, suteikiami investicijoms, susijusioms su projektais šioje autonominėje srityje – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Direktyva 2006/112/EB – 401 straipsnis – Draudimas rinkti kitus apyvartos mokesčių požymių turinčius nacionalinius mokesčius – Sąvoka „apyvartos mokestis“ – Esminiai PVM požymiai – Nebuvimas)

8

2021/C 138/11

Byla C-772/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bartosch Airport Supply Services GmbH / Zollamt Wien (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendrasis muitų tarifas – Kombinuotoji nomenklatūra – Tarifinė klasifikacija – 8701 ir 8705 tarifinės pozicijos – Aiškinimas – Orlaivių vilkikas)

9

2021/C 138/12

Byla C-804/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht Salzburg (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BU / Markt24 GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Jurisdikcija, teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija bylose, susijusiose su individualiomis darbo sutartimis – II skyriaus 5 skirsnio nuostatos – Taikymas – Sutartis, sudaryta vienoje valstybėje narėje dėl darbo bendrovėje, kurios buveinė yra kitoje valstybėje narėje – Darbų neatlikimas per visą sutarties laikotarpį – Nacionalinių jurisdikcijos taisyklių netaikymas – 21 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis – Sąvoka „vieta, kurioje arba iš kurios darbuotojas paprastai atlieka savo darbą“ – Darbo sutartis – Sutarties vykdymo vieta – Darbuotojo įsipareigojimai darbdaviui)

10

2021/C 138/13

Byla C-857/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Konkurencija – SESV 102 straipsnis – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų kompetencijos pasidalijimas – Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 – 11 straipsnio 6 dalis – Nacionalinių konkurencijos institucijų kompetencijos netekimas – Non bis in idem principas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnis)

11

2021/C 138/14

Byla C-940/19: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Les Chirurgiens-Dentistes de France ir kt. / Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Profesinių kvalifikacijų pripažinimas – Direktyva 2005/36/EB – 4f straipsnio 6 dalis – Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį leidžiama iš dalies užsiimti viena iš profesijų, kurioms taikoma automatinio profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema)

12

2021/C 138/15

Byla C-129/20: 2021 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) XI / Caisse pour l'avenir des enfants (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 2010/18/ES – Patikslintas Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią vaiko priežiūros atostogos suteikiamos, tik jeigu asmuo iki vaiko gimimo dirba ir kaip darbuotojas yra apdraustas privalomuoju draudimu pagal atitinkamą socialinės apsaugos sistemą)

12

2021/C 138/16

Byla C-108/19: 2021 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 33 straipsnis – Apmokestinamųjų sandorių vykdymo vietos nustatymas – Prekių tiekimas užtikrinant gabenimą – Prekių, kurias siunčia ar gabena tiekėjas arba kurios siunčiamos ar gabenamos jo vardu, tiekimas – Pardavimas interneto svetainėje – Pirkėjo sudaryta su tiekėjo pasiūlyta bendrove prekių gabenimo sutartis)

13

2021/C 138/17

Byla C-706/19 P: 2021 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Konkurencija – Karteliai – Mažmeninei prekybai skirtų maisto produktų pakuočių rinka – Apeliacinis skundas dėl pagrindų – Akivaizdžiai nepriimtinas apeliacinis skundas)

14

2021/C 138/18

Byla C-769/19: 2021 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš UC, TD (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Direktyva 2012/13/ES – Teisė į informaciją baudžiamajame procese – 6 straipsnis – Įtariamųjų ar kaltinamųjų teisė būti informuotiems apie savo teises – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa – Bylos nagrinėjimas per protingą terminą – Nacionalinis įstatymas, pagal kurį, kaltinamajame akte nustatęs formos pažeidimų, teismas turi sustabdyti bylos nagrinėjimą – Bylos grąžinimas prokuratūrai, kad būtų parengtas naujas kaltinamasis aktas – Priimtinumas)

14

2021/C 138/19

Byla C-892/19 P: 2021 m. sausio 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje Camelia Manéa / Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Terminuota darbo sutartis – Sprendimas nepratęsti darbo sutarties – Sprendimo atšaukimas ir naujo sprendimo nepratęsti darbo sutarties, kuris įsigalioja nuo pirmojo sprendimo priėmimo dienos, priėmimas – Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

15

2021/C 138/20

Byla C-105/20: 2021 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal du travail de Nivelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UF / Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis – Sprendimas dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą – Priežasčių, kuriomis grindžiamas atsakymo į prejudicinius klausimus būtinumas sprendimui nagrinėjamoje pagrindinėje byloje priimti, nenurodymas – Akivaizdus prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumas)

16

2021/C 138/21

Byla C-455/20: 2020 m. rugsėjo 23 d.Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ts.M.Ts., T.M.M.

16

2021/C 138/22

Byla C-676/20: 2020 m. gruodžio 11 d.Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Byla C-3/21: 2021 m. sausio 4 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Byla C-22/21: 2021 m. sausio 14 d.Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SRS, AA / Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Byla C-71/21: 2021 m. vasario 4 d.Sofiyski gradski sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš KT

19

2021/C 138/26

Byla C-72/21: 2021 m. vasario 4 d.Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA PRODEX / Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Byla C-78/21: 2021 m. vasario 1 d.Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Byla C-92/21: 2021 m. vasario 15 d.Tribunal du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Byla C-96/21: 2021 m. vasario 16 d.Amtsgericht Bremen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Byla C-121/21: 2021 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika / Lenkijos Respublika

23

2021/C 138/31

Byla C-156/21: 2021 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

24

2021/C 138/32

Byla C-157/21: 2021 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

26

2021/C 138/33

Byla C-761/19: 2021 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Vengrija

28

2021/C 138/34

Byla C-865/19: 2020 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Tribunal d'instance de Rennes (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

28

2021/C 138/35

Byla C-38/20: 2020 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Byla C-227/20: 2021 m. sausio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

29

2021/C 138/37

Byla C-335/20: 2021 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal du travail du Brabant wallon (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Byla C-407/20: 2021 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Oberlandesgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Österreichische Apothekerkammer / HA

29

2021/C 138/39

Byla C-512/20: 2021 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) P / Swiss International Air Lines AG

29

 

Bendrasis Teismas

2021/C 138/40

Byla T-238/20: 2021 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ryanair / Komisija (Valstybės pagalba – Oro transporto Švedijoje, iš Švedijos ir į ją rinka – Paskolų garantijos, skirtos oro transporto bendrovėms remti COVID-19 pandemijos kontekste – Sprendimas neteikti prieštaravimų – Laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema – Priemonė, skirta dideliems valstybės narės ekonominiams sutrikimams atitaisyti – Laisvė teikti paslaugas – Vienodas vertinimas – Proporcingumas – Švedijos valdžios institucijų išduotos licencijos turėjimo kriterijus – Nepalygintas pagalbos teigiamas ir neigiamas poveikis prekybos sąlygoms ir siekiui išsaugoti neiškraipytą konkurenciją – SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktas – Ratio legis – Pareiga motyvuoti)

30

2021/C 138/41

Byla T-259/20: 2021 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ryanair / Komisija (Valstybės pagalba – Prancūzijos oro transporto rinka – Kas mėnesį mokamų civilinio aviacijos mokesčio ir solidarumo mokesčio už oro transporto bilietus mokėjimo moratoriumas laikotarpiu nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. COVID-19 pandemijos kontekste – Sprendimas neteikti prieštaravimų – Pagalba, skirta atitaisyti ypatingo įvykio padarytai žalai – Laisvė teikti paslaugas – Vienodas vertinimas – Prancūzijos valdžios institucijų išduotos licencijos turėjimo kriterijus – Proporcingumas – SESV 107 straipsnio 2 dalies b punktas – Pareiga motyvuoti)

31

2021/C 138/42

Byla T-19/20: 2021 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje sprd.net / EUIPO – Shirtlabor (I love) (Ieškinys dėl panaikinimo – Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „I love“ – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) – Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis – Pareiga motyvuoti – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalis – Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 16 straipsnio 1 dalies a punkto netaikymas – Įrodymų priimtinumas – Reglamento 2017/1001 97 straipsnio 1 dalis – Nešališkumas – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalis – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

31

2021/C 138/43

Byla T-92/20: 2021 m. vasario 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fryč / Komisija (Deliktinė atsakomybė – Valstybės pagalba – Bendrosios išimties reglamentai – Čekijos valdžios institucijų tam tikroms įmonėms suteiktos pagalbos programa – Komisijos sprendimas patvirtinti šią programą – Ieškinio dėl panaikinimo atmetimas kaip pavėluoto – Žala, tariamai padaryta Komisijos ir Sąjungos teismų veiksmais – Senatis – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys – Priežastinis ryšys – Iš dalies visiškai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

32

2021/C 138/44

Byla T-176/20: 2021 m. vasario 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sam McKnight / EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Ginčijamo sprendimo atšaukimas – Ginčo dalyko išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

33

2021/C 138/45

Byla T-230/20 R: 2021 m. vasario 8 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje PNB Banka / ECB (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Ekonominė ir pinigų politika – Kredito įstaigų rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra – ECB pavesti specialūs priežiūros uždaviniai – Sprendimas panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skubos nebuvimas)

33

2021/C 138/46

Byla T-748/20: 2020 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija / CEVA ir kt.

34

2021/C 138/47

Byla T-53/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje EVH / Komisija

35

2021/C 138/48

Byla T-55/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Stadtwerke Leipzig / Komisija

37

2021/C 138/49

Byla T-56/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje TEAG / Komisija

37

2021/C 138/50

Byla T-58/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje GWS Stadtwerke Hameln / Komisija

38

2021/C 138/51

Byla T-59/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje eins energie in sachsen / Komisija

38

2021/C 138/52

Byla T-60/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Naturstrom / Komisija

39

2021/C 138/53

Byla T-61/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje EnergieVerbund Dresden / Komisija

40

2021/C 138/54

Byla T-62/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje GGEW / Komisija

40

2021/C 138/55

Byla T-63/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Stadtwerke Frankfurt am Main / Komisija

41

2021/C 138/56

Byla T-64/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Mainova / Komisija

42

2021/C 138/57

Byla T-65/21: 2021 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje enercity / Komisija

42

2021/C 138/58

Byla T-68/21: 2021 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje QA / Komisija

43

2021/C 138/59

Byla T-73/21: 2021 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje PIC CO / EUIPO – Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Byla T-77/21: 2021 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje QC / Komisija

44

2021/C 138/61

Byla T-88/21: 2021 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Paesen / EIVT

45

2021/C 138/62

Byla T-93/21: 2021 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Creaticon / EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Byla T-95/21: 2021 m. vasario 15 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija / Komisija

47

2021/C 138/64

Byla T-99/21: 2021 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Construcciones Electromecanicas Sabero / EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Byla T-111/21: 2021 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair / Komisija

49

2021/C 138/66

Byla T-121/21: 2021 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Suez / Komisija

49

2021/C 138/67

Byla T-122/21: 2021 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje QI / Komisija

50

2021/C 138/68

Byla T-124/21: 2021 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Mariani ir kt. / Parlamentas

51

2021/C 138/69

Byla T-549/18: 2021 m. vasario 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hexal / EMA

52

2021/C 138/70

Byla T-511/19: 2021 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Staciwa / Komisija

52

2021/C 138/71

Byla T-188/20: 2021 m. vasario 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Close ir Cegelec / Parlamentas

53

2021/C 138/72

Byla T-507/20: 2021 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Colombani / EIVT

53


LT

 

Top