EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 35, 2021 m. vasario 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 35

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. vasario 1d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2021/C 35/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2021/C 35/02

Byla C-461/18 P: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA ir kt. (Apeliacinis skundas – Dempingas – Kinijos kilmės vyno rūgšties importas – Į bylą įstojusios šalies pirmojoje instancijoje pateiktas apeliacinis skundas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnio antros pastraipos antras sakinys – Dalinė tarpinė peržiūra – Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statuso praradimas per peržiūros procedūrą – Galutinio antidempingo muito pakeitimas – Normaliosios vertės nustatymas – Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 9 dalis – Priešpriešinis apeliacinis skundas – Europos Sąjungos teritorijoje įsteigtų konkuruojančiųjų gamintojų pareikštas ieškinys dėl panaikinimo – Priimtinumas – Tiesioginė įtaka – Kompetencijos vykdyti sprendimą padalijimas)

2

2021/C 35/03

Byla C-787/18: 2020 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skatteverket / Sögård Fastigheter AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas kito apmokestinamojo asmens nei to, kuris atliko pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą, atskaitos tikslinimas – Bendrovės atliktas nekilnojamojo turto, kuris šios bendrovės, kaip ir bendrovės ankstesnės savininkės, buvo išnuomotas, pardavimas fiziniams asmenims – Apmokestinimo PVM nutraukimas pastatą pardavus fiziniams asmenims)

3

2021/C 35/04

Byla C-815/18: 2020 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 96/71/EB – 1 straipsnio 1 ir 3 dalys bei 2 straipsnio 1 dalis – Darbuotojų komandiravimas teikiant paslaugas – Tarptautinio kelių transporto sektoriuje dirbantys vairuotojai – Taikymo sritis – Sąvoka „komandiruotasis darbuotojas“ – Kabotažo operacijos – 3 straipsnio 1, 3 ir 8 dalys – SESV 56 straipsnis – Laisvė teikti paslaugas – Kolektyvinės sutartys, kurios buvo paskelbtos visuotinai taikytinomis)

3

2021/C 35/05

Byla C-823/18 P: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / GEA Group AG (Apeliacinis skundas – Karteliai – Alavo šilumos stabilizatorių, epoksidinto sojos pupelių aliejaus ir esterių Europos rinka – Kainų nustatymas, rinkų pasidalijimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija – 10 % apyvartos viršutinės ribos taikymas vienam iš įmonę sudarančių subjektų – Sprendimo iš dalies pakeisti pradiniame sprendime, kuriuo konstatuotas pažeidimas, nustatytą baudą, panaikinimas – Baudos – Sąvoka „įmonė“ – Solidarioji atsakomybė už baudos sumokėjimą – Vienodo požiūrio principas – Baudos mokėjimo terminas dalinio pakeitimo atveju)

5

2021/C 35/06

Byla C-44/19: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Repsol Petróleo, SA / Administración General del Estado (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2003/96/EB – Energetinių produktų ir elektros energijos apmokestinimas – 21 straipsnio 3 dalis – Apmokestinamojo įvykio nebuvimas – Energetikos produktų naudojimas energetikos produktus gaminančioje įmonėje gaminant galutinius energetikos produktus, kai neišvengiamai išgaunami ir produktai, kurie nėra energetikos produktai)

5

2021/C 35/07

Byla C-49/19: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Elektroniniai ryšiai – Universaliosios paslaugos ir paslaugų gavėjų teisės, susijusios su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis – Direktyva 2002/22/EB – Tinklai ir paslaugos – 13 straipsnis – Įpareigojimų teikti universaliąją paslaugą finansavimas – Paskirstymo mechanizmas – Skaidrumo, kuo mažesnio rinkos iškraipymo, nediskriminavimo ir proporcingumo principai)

6

2021/C 35/08

Byla C-59/19: 2020 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija – 7 straipsnio 1 ir 2 punktai – Specialioji jurisdikcija bylose dėl delikto arba kvazidelikto – Ieškinys dėl komercinės praktikos, laikomos prieštaraujančia konkurencijos teisei, nutraukimo – Argumentas dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, pasireiškiančio komercine praktika, kuriai taikomos sutartinės nuostatos – Apgyvendinimo rezervavimo internetinė platforma „booking.com“)

6

2021/C 35/09

Byla C-62/19: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 56 straipsnis – Taikymas – Išimtinai vidaus situacija – Direktyva 2000/31/EB – 2 straipsnio a punktas – Sąvoka „informacinės visuomenės paslaugos“ – 3 straipsnio 2 ir 4 dalys – 4 straipsnis – Taikymas – Direktyva 2006/123/EB – Paslaugos – III skyrius (Teikėjų įsisteigimo laisvė) ir IV skyrius (Laisvas paslaugų judėjimas) – Taikymas – 9 ir 10 straipsniai – Direktyva (ES) 2015/1535 – 1 straipsnio 1 dalies e ir f punktai – Sąvoka „paslaugų taisyklė“ – Sąvoka „techninis reglamentas“ – 5 straipsnio 1 dalis – Nepranešimas iš anksto – Galimybė pasiremti – Asmenų, pageidaujančių keliauti mieste iš vienos vietos į kitą, ir licenciją turinčių taksi vairuotojų ryšio užmezgimo naudojant išmaniajam telefonui skirtą programėlę veikla – Kvalifikavimas – Nacionalinis reglamentavimas, pagal kurį šiai veiklai taikomas reikalavimas gauti išankstinį leidimą)

7

2021/C 35/10

Sujungtos bylos C-72/19 P ir C-145/19 P: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Egipte – Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas – Apeliantų pavardžių palikimas sąraše – Trečiosios valstybės institucijos sprendimas – Europos Sąjungos Tarybos pareiga patikrinti, ar šis sprendimas priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą – Pareiga motyvuoti)

8

2021/C 35/11

Sujungtos bylos C-225/19 ir C-226/19: 2020 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Bendrijos vizų kodeksas – Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 – 32 straipsnio 1 – 3 dalys – Sprendimas atsisakyti išduoti vizą – VI priedas – Standartinė forma – Motyvavimas – Grėsmė vienos ar kelių valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai arba tarptautiniams santykiams – 22 straipsnis – Išankstinio konsultavimosi su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis procedūra – Prieštaravimas vizos išdavimui – Skundas dėl sprendimo atsisakyti išduoti vizą – Teisminės kontrolės apimtis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą)

10

2021/C 35/12

Byla C-269/19: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banca B. SA / A.A.A. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13/EEB – Sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga pasekmės – Nesąžiningos sąlygos pakeitimas kita – Kintamosios palūkanų normos apskaičiavimo tvarka – Leistinumas – Raginimas šalims surengti derybas)

10

2021/C 35/13

Byla C-302/19: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Istituto nazionale della previdenza sociale / WS (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2011/98/ES – Vieną leidimą turinčių darbuotojų iš trečiųjų šalių teisės – 12 straipsnis – Teisė į vienodą požiūrį – Socialinė apsauga – Valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias, nustatant teises į šeimos išmoką, neatsižvelgiama į vieną leidimą turinčio asmens šeimos narius, kurie nuolat negyvena šios valstybės narės teritorijoje)

11

2021/C 35/14

Byla C-303/19: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Istituto nazionale della previdenza sociale / VR (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2003/109/EB – Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas – 11 straipsnis – Teisė į vienodą požiūrį – Socialinė apsauga – Valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias, nustatant teises į šeimos išmoką, neatsižvelgiama į ilgalaikio gyventojo šeimos narius, kurie nuolat negyvena šios valstybės narės teritorijoje)

12

2021/C 35/15

Byla C-311/19: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BONVER WIN, a.s. / Ministerstvo financí ČR (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvė teikti paslaugas – Apribojimai – Nacionalinės teisės aktai, kuriais tam tikrose vietose draudžiama vykdyti azartinių lošimų veiklą – SESV 56 straipsnio taikymas – Tarpvalstybinis elementas)

12

2021/C 35/16

Byla C-320/19: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingredion Germany GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 2003/87/EB – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – 3 straipsnio h punktas – Nauji rinkos dalyviai – 10a straipsnis – Nemokamų leidimų suteikimo pereinamuoju laikotarpiu tvarka – Sprendimas 2011/278/ES – 18 straipsnio 1 dalies c punktas – Su kuru susijęs veiklos lygis – 18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa – Atitinkamo pajėgumo naudojimo koeficiento dydis)

13

2021/C 35/17

Byla C-352/19 P: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Région de Bruxelles-Capitale / Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 – Augalų apsaugos produktų pateikimas rinkai – Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2324 – Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo atnaujinimas – SESV 263 straipsnis – Regioninio vieneto suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Tiesioginė sąsaja)

13

2021/C 35/18

Byla C-372/19: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Konkurencija – SESV 102 straipsnis – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – „Nesąžiningų kainų“ sąvoka – Kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacija – Faktinio monopolio padėtis – Dominuojanti padėtis – Piktnaudžiavimas – Muzikos kūrinių grojimas muzikos festivaliuose – Skalė, grindžiama už parduotus bilietus gautomis bendrosiomis pajamomis – Pagrįstas santykis su kolektyvinio administravimo organizacijos suteiktomis paslaugomis – Faktiškai grotos kolektyvinio administravimo organizacijos muzikinio repertuaro dalies nustatymas)

14

2021/C 35/19

Byla C-445/19: 2020 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Østre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Danijos Karalystė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Valstybės pagalba – Visuomeninis transliuotojas – SESV 106 straipsnio 2 dalis – Bendros ekonominės svarbos paslaugos – Su vidaus rinka suderinama pagalba – SESV 108 straipsnio 3 dalis – Pranešimas – Nebuvimas – Gavėjo pareiga sumokėti palūkanas už laikotarpį, kai ši pagalba buvo teikiama neteisėtai – Palūkanų apskaičiavimas – Sumos, į kurias reikia atsižvelgti)

15

2021/C 35/20

Byla C-510/19: 2020 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Hof van beroep te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš AZ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 6 straipsnio 2 dalis – „Vykdančiosios teisminės institucijos“ sąvoka – 27 straipsnio 2 dalis – Specialioji taisyklė – 27 straipsnio 3 dalies g punktas ir 4 dalis – Leidžianti nukrypti nuostata – Persekiojimas už „kitą nusikalstamą veiką“ nei ta, dėl kurios asmuo buvo perduotas – Vykdančiosios teisminės institucijos sutikimas – Vykdančiosios valstybės narės prokuratūros sutikimas)

16

2021/C 35/21

Byla C-767/19: 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyvos 2009/72/EB ir 2009/73/EB – Elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinka – Veiksmingas elektros energijos ir dujų perdavimo sistemų valdymo atskyrimas nuo tiekimo ir gamybos veiklos – Nepriklausomų nacionalinių reguliavimo institucijų įsteigimas)

16

2021/C 35/22

Byla C-799/19: 2020 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Okresný súd Košice I (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa (Prašymas priimti prejudicinį. sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 2008/94/EB – 2 ir 3 straipsniai – Darbuotojų apsauga darbdaviui tapus nemokiam – „Darbuotojams neįvykdytų reikalavimų“ ir „darbdavio nemokumo“ sąvokos – Nelaimingas atsitikimas darbe – Darbuotojo mirtis – Neturtinės žalos atlyginimas – Skolos išieškojimas iš darbdavio – Negalėjimas – Garantijų institucija)

17

2021/C 35/23

Byla C-455/18 P: 2018 m. liepos 12 d. Oliver Spieker pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) nutarties byloje T-92/18, Oliver Spieker / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

18

2021/C 35/24

Byla C-259/20 P: 2020 m. birželio 11 d.João Miguel Barata pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. balandžio 2 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-81/18, Barata / Parlamentas

18

2021/C 35/25

Byla C-307/20 P: 2020 m. liepos 9 d.Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

19

2021/C 35/26

Byla C-308/20 P: 2020 m. liepos 9 d.Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-535/18 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

19

2021/C 35/27

Byla C-309/20 P: 2020 m. liepos 9 d.Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-443/18 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

19

2021/C 35/28

Byla C-310/20 P: 2020 m. liepos 10 d.Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-446/18 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

20

2021/C 35/29

Byla C-311/20 P: 2020 m. liepos 10 d.Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-444/18 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

20

2021/C 35/30

Byla C-312/20 P: 2020 m. liepos 10 d.Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-534/18 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

20

2021/C 35/31

Byla C-316/20: 2020 m. liepos 16 d.Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VO ir kt. / SATA International – Azores Airlines SA

21

2021/C 35/32

Byla C-400/20 P: 2020 m. rugpjūčio 21 d.Dermavita Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-104/19 Dermavita / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

21

2021/C 35/33

Byla C-465/20 P: 2020 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo susijusiose bylose T-778/16 ir T-892/16 Airija ir kt. / Komisija

22

2021/C 35/34

Byla C-502/20: 2020 m. spalio 5 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TP / Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Byla C-521/20: 2020 m. spalio 19 d.Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J.P. / B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Byla C-522/20: 2020 m. spalio 19 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OE / VY

24

2021/C 35/37

Byla C-525/20: 2020 m. spalio 19 d.Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association France Nature Environnement / Premier ministre et Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Byla C-538/20: 2020 m. spalio 21 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt B / W AG

25

2021/C 35/39

Byla C-559/20: 2020 m. spalio 26 d.Landgerichts Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Koch Media GmbH / FU

26

2021/C 35/40

Byla C-573/20: 2020 m. spalio 30 d.Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Byla C-574/20: 2020 m. lapkričio 3 d.Bundesfinanzgericht (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XO / Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Byla C-576/20: 2020 m. lapkričio 4 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CC / Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Byla C-589/20: 2020 m. lapkričio 10 d.Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JR / Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Byla C-591/20: 2020 m. lapkričio 11 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Byla C-594/20: 2020 m. lapkričio 12 d.Markkinaoikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Byla C-595/20: 2020 m. lapkričio 13 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UE / ShareWood Switzerland AG ir VF

33

2021/C 35/47

Byla C-596/20: 2020 m. lapkričio 12 d.Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Byla C-598/20: 2020 m. lapkričio 13 d.Satversmes tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Pilsētas zemes dienests / Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Byla C-599/20: 2020 m. lapkričio 13 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Baltic Master“ prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Byla C-601/20: 2020 m. lapkričio 13 d.Tribunal d’arrondissement (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sovim SA / Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Byla C-613/20: 2020 m. lapkričio 18 d.Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CS / Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Byla C-614/20: 2020 m. lapkričio 18 d.Tallinna Halduskohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Bendrasis Teismas

2021/C 35/53

Byla T-714/18: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Adraces / Komisija (Arbitražinė išlyga – Partnerystės pagrindų susitarimas – „Europe Direct“ vietos informacijos centras – Sutarties nutraukimas nenurodžius pagrindo – Teisinis saugumas – Sąžiningumo principas – Proporcingumas – Sutarties šalies teisių ir teisėtų interesų laikymasis – Teisė į gerą administravimą)

42

2021/C 35/54

Byla T-722/18: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Repsol / EUIPO – Basic (BASIC) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas BASIC – Ankstesni nacionaliniai komerciniai pavadinimai „basic“ ir „basic AG“ – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Žymens, kuris nėra tik vietinės reikšmės, naudojimas prekyboje – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 4 dalis ir 60 straipsnio 1 dalies c punktas) – Registracijos pripažinimas iš dalies negaliojančia – Sprendimas, priimtas Bendrajam Teismui panaikinus ankstesnį sprendimą – Bylos perdavimas apeliacinei tarybai nagrinėti iš naujo – Bylą perdavusio subjekto kompetencijos nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 216/96 1d straipsnis – Priešpriešinis ieškinys)

42

2021/C 35/55

Byla T-247/19: 2020 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Thunus ir kt. / EIB (Viešoji tarnyba – EIB personalas – Darbo užmokestis – Metinė atlyginimų korekcija – Teisinis saugumas – Teisėti lūkesčiai – Konsultacijos su darbuotojais – Pareiga motyvuoti – Proporcingumas)

43

2021/C 35/56

Byla T-318/19: 2020 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Thunus ir kt. / EIB (Viešoji tarnyba – EIB personalas – Darbo užmokestis – Metinė atlyginimų korekcija – Teisinis saugumas – Teisėti lūkesčiai – Konsultacijos su darbuotojais – Pareiga motyvuoti – Proporcingumas)

44

2021/C 35/57

Byla T-620/19: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ace of spades / EUIPO – Krupp ir Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo „JC JEAN CALL Champagne ROSÉ“ paraiška – Ankstesni erdviniai Europos Sąjungos prekių ženklai – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Žymenų panašumas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Kenkimo reputacijai nebuvimas – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis))

44

2021/C 35/58

Byla T-621/19: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ace of spades / EUIPO – Krupp ir Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo „JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE“ paraiška – Ankstesni erdviniai Europos Sąjungos prekių ženklai – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Žymenų panašumas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Kenkimo reputacijai nebuvimas – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis))

45

2021/C 35/59

Byla T-622/19: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ace of spades / EUIPO – Krupp ir Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo „JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE“ paraiška – Ankstesni erdviniai Europos Sąjungos prekių ženklai – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Žymenų panašumas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Kenkimo reputacijai nebuvimas – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis))

46

2021/C 35/60

Byla T-705/19: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje GV / Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Psichologinis priekabiavimas – Pagalbos prašymas – Prašymo atmetimas – Tarnybos interesas – Pareigų lygiavertiškumas – Pagrįstas terminas – Pakankamų įrodymų nebuvimas – Atsakomybė)

46

2021/C 35/61

Byla T-819/19: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Man and Machine / EUIPO – Bim Freelance (bim ready) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Vaizdinis prekių ženklas „bim ready“ – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „BIM freelance“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Prekių ženklo paraiškoje nurodytų paslaugų apribojimas)

47

2021/C 35/62

Byla T-858/19: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje easyCosmetic Swiss / EUIPO – UWI (easycosmetic) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „easyCosmetic“ – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

48

2021/C 35/63

Byla T-30/20: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Promed / EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Promed“ – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

48

2021/C 35/64

Byla T-190/20: 2020 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Almea / EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Almea“ paraiška – Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas MEA – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

49

2021/C 35/65

Byla T-536/19: 2020 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Militos Symvouleftiki / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Viešasis paslaugų pirkimas – Konkurso procedūra – Paslaugų komunikacijos veiklos organizavimo srityje teikimas Komisijos atstovybės Graikijoje vardu – Konkurso panaikinimas – Suinteresuotumo kreiptis į teismą nebuvimas – Nepriimtinumas)

50

2021/C 35/66

Byla T-792/19: 2020 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Agepha Pharma / EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Protesto atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

50

2021/C 35/67

Byla T-185/20: 2020 m. gruodžio 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Tikal Marine Systems / EUIPO – Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Anuliavimo procedūra – Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

51

2021/C 35/68

Byla T-192/20: 2020 m. gruodžio 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Tikal Marine Systems / EUIPO – Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Anuliavimo procedūra – Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

51

2021/C 35/69

Byla T-685/20: 2020 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Asian Gear/EUIPO – Multimox (Roller)

52

2021/C 35/70

Byla T-686/20: 2020 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Asian Gear/EUIPO – Multimox (Roller)

53

2021/C 35/71

Byla T-695/20: 2020 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje OG / EIB

53

2021/C 35/72

Byla T-703/20: 2020 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Mylan Ireland / EMA

54

2021/C 35/73

Byla T-706/20: 2020 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje MiMedx Group / EUIPO – DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Byla T-711/20: 2020 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Puma / EUIPO – CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Byla T-712/20: 2020 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Škoda Investement / EUIPO – Škoda Auto (Strėlė su sparnu)

57

2021/C 35/76

Byla T-715/20: 2020 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Degode / EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Byla T-721/20: 2020 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Impresa comune Clean Sky 2 / NG

58

2021/C 35/78

Byla T-722/20: 2020 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Far Polymers ir kt. / Komisija

59


LT

 

Top