EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 363, 2020 m. spalio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 363

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. spalio 28d.


Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2018–2019 m. SESIJA
2018 m. lapkričio 12–15 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 346, 2019 10 11 .
PRIIMTI TEKSTAI
2018 m. lapkričio 28 ir 29 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 397, 2019 11 22 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2018 m. lapkričio 13 d., antradienis

2020/C 363/01

2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES paramos vystymuisi švietimo srityje (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės viršenybės Rumunijoje (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES mažumoms taikomų minimalių standartų (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis“ (2018/2083(INI))

27

 

2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis

2020/C 363/05

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo (2017/2281(INI))

58

 

2018 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis

2020/C 363/09

2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Kuboje (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl priežiūros paslaugų ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Laimo ligos (boreliozės) (2018/2774(RSP))

94

 

2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis

2020/C 363/14

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais atvejais naudoti natrio dichromatą (Ilario Ormezano Sai S.R.L.), projekto (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos“ (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmens sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija „PPO: tolesni veiksmai“ (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl neįgalių moterų padėties (2018/2685(RSP))

164

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis

2020/C 363/24

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje (2018/2117(INI))

173


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis

2020/C 363/25

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

179


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2018 m. lapkričio 13 d., antradienis

2020/C 363/26

2018 m. lapkricio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Latvijai (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Energijos vartojimo efektyvumas ***I
2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/…, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Energetikos sąjungos valdymas ***I
2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/… dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Skatinimas naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ***I
2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/… dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I
2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo nustatomas Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas

240

 

2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis

2020/C 363/31

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas ***I
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (EERK) (nauja redakcija) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/…, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/…, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir BEREC paramos agentūra (BEREC biuras), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/2120 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009

262

2020/C 363/35

2018 m. lapkričio 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

264

 

2018 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I
2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) …/… dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)
(Tekstas svarbus EEE)

296

2020/C 363/37

2018 m. lapkričio 15 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

348

 

2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Euro 5 etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui ***I
2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl euro 5 etapo taikymo dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimui

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui ***I
2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija)

370

2020/C 363/40

2018 m. lapkričio 29 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

2018 m. lapkričio 29 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ***I
2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

410


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top