EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:271:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 271, 2020 m. rugpjūčio 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 271

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. rugpjūčio 17d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2020/C 271/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2020/C 271/02

Byla C-78/18: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Vengrija (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Priimtinumas – SESV 63 straipsnis – Laisvas kapitalo judėjimas – Apribojimo buvimas – Įrodinėjimo pareiga – Netiesioginė diskriminacija dėl kapitalo kilmės – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnis – Teisė į asociacijų laisvę – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis asociacijoms, gaunančioms finansinę paramą iš kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių, nustatomos registravimosi, deklaravimo ir viešumo pareigos, už kurių nesilaikymą numatytos sankcijos – Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis – Teisė į privataus gyvenimo gerbimą – Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 1 dalis – Teisė į asmens duomenų apsaugą – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis nustatomas informacijos apie asmenis, teikiančius finansinę paramą asociacijoms, ir apie šios paramos dydį atskleidimas – Pateisinimas – Privalomasis bendrojo intereso pagrindas – Asociacijų finansavimo skaidrumas – SESV 65 straipsnis – Viešoji tvarka – Visuomenės saugumas – Kova su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir organizuotu nusikalstamumu – Pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalis)

2

2020/C 271/03

Sujungtos bylos C-262/18 P ir C-271/18 P: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovakijos Respublika, Union zdravotná poist'ovňa a.s. (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Socialinio draudimo sistema – Sveikatos draudimo įstaigos – Sąvokos „įmonė“ ir „ekonominė veikla“ – Socialinis tikslas – Solidarumo principas – Valstybės kontrolė – Bendras vertinimas – Galimybė siekti pelno – Likutinė konkurencija dėl sveikatos draudimo paslaugų kokybės ir pasiūlos)

3

2020/C 271/04

Byla C-276/18: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KrakVet Marek Batko sp. K. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 33 straipsnis – Apmokestinamųjų sandorių vietos nustatymas – Prekių tiekimas užtikrinant gabenimą – Prekių, kurias siunčia ar gabena tiekėjas arba kurios siunčiamos ar gabenamos jo vardu, tiekimas – Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 – 7, 13 ir 28–30 straipsniai – Valstybių narių bendradarbiavimas – Keitimasis informacija)

4

2020/C 271/05

Byla C-581/18: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos teisė – Bendrieji principai – SESV 18 straipsnis – Draudimas diskriminuoti dėl pilietybės – Sąjungos teisės taikymas – Nekokybiški krūtų implantai – Civilinės atsakomybės dėl medicinos priemonių gamybos draudimas – Draudimo sutartis, kurioje numatytas geografinis draudimo apsaugos ribojimas)

5

2020/C 271/06

Byla C-634/18: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Sąd Rejonowy w Słupsku (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš JI (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR – Būtiniausios nuostatos dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje – 2 straipsnio 1 dalies c punktas – 4 straipsnio 2 dalies a punktas – Sąvoka „dideli narkotikų kiekiai“ – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Vienodas požiūris – 20 ir 21 straipsniai – Nullum crimen, nulla poena sine lege principas – 49 straipsnis)

5

2020/C 271/07

Byla C-639/18: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Kiel (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KH / Sparkasse Südholstein (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Nuotolinė prekyba finansinėmis paslaugomis – Direktyva 2002/65/EB – 1 straipsnis – Taikymo sritis – Finansinių paslaugų sandoriai, sudaryti iš pradinės paslaugų sutarties, po kurios yra atliekamos viena po kitos einančios operacijos – Direktyvos 2002/65 taikymas tik pradinei sutarčiai – 2 straipsnio a punktas – Sąvoka „su finansinėmis paslaugomis susijusi sutartis“ – Prie paskolos sutarties pridėtas papildomas susitarimas dėl iš pradžių nustatytos palūkanų normos pakeitimo)

6

2020/C 271/08

Byla C-702/18 P: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Bolton Cile España, SA (Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „PRIMART Marek Łukasiewicz“ paraiška – Ankstesnis nacionalinis prekių ženklas PRIMA – 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – 76 straipsnio 1 dalis – Europos Sąjungos Bendrojo Teismo atliekamos kontrolės apimtis)

6

2020/C 271/09

Byla C-754/18: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos pilietybė – Direktyva 2004/38/EB – 5, 10 ir 20 straipsniai – Trečiosios šalies piliečio, Sąjungos piliečio šeimos nario, teisė atvykti į valstybę narę – Tokios teisės turėjimo įrodymas – Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės turėjimas – Leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės turėjimas)

7

2020/C 271/10

Byla C-786/18: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Visuomenės sveikatos apsauga – Vidaus rinka – Žmonėms skirti vaistai – Direktyva 2001/83/EB – Reklama – 96 straipsnis – Nemokamas vaistų pavyzdžių platinimas tik asmenims, turintiems teisę juos paskirti – Neplatinimas vaistininkams – Netaikymas nemokamam nereceptinių vaistų pavyzdžių platinimui – Pasekmės valstybėms narėms)

8

2020/C 271/11

Byla C-831/18 P: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / RQ (Apeliacinis skundas – Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) generalinis direktorius – Imunitetas nuo jurisdikcijos – Sprendimas atšaukti – Asmens nenaudai priimtas aktas – Teisė į gynybą)

8

2020/C 271/12

Byla C-833/18: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech/Get2Get (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė ir pramoninė nuosavybė – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29/EB – 2–5 straipsniai – Taikymo sritis – Praktinės paskirties daiktas – „Kūrinio“ sąvoka – Kūrinių apsauga pagal autorių teises – Sąlygos – Produkto forma, būtina techniniam rezultatui pasiekti – Sulankstomasis dviratis)

9

2020/C 271/13

Byla C-19/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgijos valstybė / likviduojama bendrovė Pantochim SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tarpusavio pagalba vykdant reikalavimus – Direktyva 76/308/EEB – 6 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnis – Direktyva 2008/55/EB – 6 straipsnio antra pastraipa ir 10 straipsnis – Prašančiosios valstybės narės mokestinis reikalavimas, kurį vykdo prašomoji valstybė narė – Šio reikalavimo statusas – Privilegijos sąvoka – Šio reikalavimo ir prašomosios valstybės narės mokestinės skolos įskaitymas)

10

2020/C 271/14

Byla C-43/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 2 straipsnio 1 dalies c punktas – Taikymo sritis – Apmokestinamieji sandoriai – Paslaugų teikimas už atlygį – Nuostolių atlyginimas, kurį klientai moka, kai nesilaikoma minimalaus sutartinių įsipareigojimų laikotarpio – Kvalifikacija)

10

2020/C 271/15

Byla C-74/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) LE / Transportes Aéreos Portugueses SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – 5 straipsnio 3 dalis – 7 straipsnio 1 dalis – Kompensavimas keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Atleidimas nuo pareigos – Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ – „Trikdantys keleiviai“ (Unruly passengers) – Galimybė remtis ypatinga aplinkybe dėl ja nepaveikto skrydžio – Sąvoka „pagrįstos priemonės“)

11

2020/C 271/16

Byla C-88/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Judecătoria Zărnești (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“ / TM, UN, Asociaţia DMPA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsauga – Direktyva 92/43/EEB – 12 straipsnio 1 dalis – Griežtos gyvūnų rūšių apsaugos sistema – IV priedas – Canis lupus (vilkas) – 16 straipsnio 1 dalis – Natūralaus paplitimo arealas – Canis lupus rūšies laukinių gyvūnų individo sugavimas ir transportavimas – Visuomenės saugumas)

12

2020/C 271/17

Byla C-115/19 P: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje China Construction Bank Corp. / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Groupement des cartes bancaires (Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Protestas – 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Galimybė supainioti – Žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimas – Ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimas)

13

2020/C 271/18

Byla C-142/19 P: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Dovgan GmbH / Monolith Frost GmbH, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) (Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Prašymas pripažinti žodinio prekių ženklo PLOMBIR registraciją negaliojančia – Pareiga motyvuoti – Faktinių aplinkybių ir įrodymų iškraipymas)

13

2020/C 271/19

Byla C-146/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SCT, d.d, bankrutuojanti įmonė / Slovėnijos Respublika (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 90 ir 273 straipsniai – Apmokestinamoji vertė – Sumažinimas – Atsisakymas – Nesumokėjimas – Apmokestinamasis asmuo, nepareiškęs savo reikalavimo skolininkui pradėtoje bankroto procedūroje – Mokesčių neutralumo ir proporcingumo principai – Tiesioginis veikimas)

14

2020/C 271/20

Byla C-206/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Administratīvā rajona tiesa (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „KOB“ SIA / Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 63 straipsniai – Įsisteigimo laisvė ir laisvas kapitalo judėjimas – Direktyva 2006/123/EB – Žemės ūkio paskirties žemės sklypų Latvijoje įsigijimas siekiant juos eksploatuoti – Išankstinių leidimų išdavimo tvarka juridiniams asmenims – Specialiosios sąlygos, taikomos tik kitos valstybės narės piliečių kontroliuojamiems arba atstovaujamiems juridiniams asmenims – Reikalavimai gyventi šalyje ir mokėti Latvijos Respublikos oficialiąją kalbą – Tiesioginė diskriminacija dėl pilietybės)

15

2020/C 271/21

Byla C-219/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji darbų, prekių ir paslaugų pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – Paslaugų pirkimo sutarties sudarymo procedūra – Architektūros ir inžinerijos paslaugos – 19 straipsnio 1 dalis ir 80 straipsnio 2 dalis – Nacionalinės teisės nuostatos, kuriose dalyvavimo galimybė numatyta tik tam tikrų teisinių formų ekonominės veiklos vykdytojams)

15

2020/C 271/22

Byla C-242/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 17 straipsnio 2 dalies g punktas – Kilnojamojo turto pervežimas Europos Sąjungos viduje siekiant teikti paslaugas – 170 ir 171 straipsniai – Teisė grąžinti PVM apmokestinamajam asmeniui, neįsisteigusiam PVM grąžinančioje valstybėje narėje – Direktyva 2008/9/EB – Sąvoka „PVM grąžinančioje valstybėje narėje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo“ – Apmokestinamasis asmuo, neįregistruotas kaip PVM mokėtojas PVM grąžinančioje valstybėje narėje)

16

2020/C 271/23

Byla C-328/19: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, kurią inicijavo Porin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Viešieji pirkimai transporto paslaugų srityje – Savivaldybių bendradarbiavimo sutartis dėl socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo, pagrįsta vadinamuoju „atsakingos savivaldybės“ modeliu, kaip jis suprantamas pagal Suomijos teisę – Atsakomybės už paslaugų organizavimą perdavimas vienai iš atitinkamoje bendradarbiavimo teritorijoje esančių savivaldybių – „In house“ sutartis – Sutarties dėl transporto paslaugų sudarymas be konkurso su bendrove, kurios visos akcijos priklauso atsakingai savivaldybei)

17

2020/C 271/24

Byla C-340/19: 2020 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Valsts ieņēmumu dienests / SIA „Hydro Energo“ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendrasis muitų tarifas – Kombinuotoji nomenklatūra – Tarifinis klasifikavimas – 7407 tarifinė pozicija – Vario strypai, juostos ir profiliai – Stačiakampio formos karšto valcavimo vario arba vario lydinio luitai)

18

2020/C 271/25

Byla C-378/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Ústavný súd Slovenskej republiky (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, inicijuotoje Prezident Slovenskej republiky (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Elektros energijos vidaus rinka – Direktyva 2009/72/EB – 35 straipsnio 4 ir 5 dalys – Reguliavimo institucijų nepriklausomumas – Nacionalinės teisės aktų nuostatos, kuriomis valstybės vadovo įgaliojimai skirti nacionalinės reguliavimo institucijos pirmininką perleidžiami vyriausybei – Nacionalinių ministerijų dalyvavimas kainų nustatymo procedūrose)

18

2020/C 271/26

Byla C-448/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WT / Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas – Direktyva 2003/109/EB – 12 straipsnis – Sprendimo išsiųsti ilgalaikį gyventoją priėmimas – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – Nacionalinė jurisprudencija – Neatsižvelgimas į šias aplinkybes – Atitiktis – Direktyva 2001/40/EB – Abipusis sprendimų išsiųsti iš šalies trečiųjų šalių piliečius pripažinimas – Reikšmė)

19

2020/C 271/27

Byla C-472/19: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vert Marine SAS / Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Koncesijos sutarčių sudarymo procedūra – Direktyva 2014/23/ES – 38 straipsnio 9 dalis – Korekcinių priemonių, kurios skirtos įrodyti, kad ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam taikytas neleidimo dalyvauti procedūroje pagrindas, vėl yra patikimas, sistema – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems taikytas privalomas neleidimo dalyvauti koncesijos sutarčių sudarymo procedūroje pagrindas, draudžiama joje dalyvauti penkerius metus – Jokios galimybės tokiems ekonominės veiklos vykdytojams pateikti įrodymų apie korekcines priemones, kurių jie ėmėsi, nesuteikimas)

20

2020/C 271/28

Byla C-128/20: 2020 m. vasario 19 d.Landesgericht Klagenfurt (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GSMB Invest GmbH & Co. KG / Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

21

2020/C 271/29

Byla C-134/20: 2020 m. kovo 11 d.Landesgericht Eisenstadt (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IR / Volkswagen AG

21

2020/C 271/30

Byla C-167/20 P: 2020 m. balandžio 22 d. WD pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-320/18, WD / EFSA

22

2020/C 271/31

Byla C-188/20: 2020 m. balandžio 30 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JG, pagal įstatymą atstovaujamas MI ir LH, ir kt. / OP kaip Azurair GmbH bankroto administratorius

23

2020/C 271/32

Byla C-196/20: 2020 m. gegužės 6 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eurowings GmbH / Flightright GmbH

24

2020/C 271/33

Byla C-204/20: 2020 m. gegužės 13 d.Landgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bayer Intellectual Property GmbH / kohlpharma GmbH

25

2020/C 271/34

Byla C-228/20: 2020 m. birželio 2 d.Niedersächsisches Finanzgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I GmbH / Finanzamt H

26

2020/C 271/35

Byla C-229/20: 2020 m. gegužės 29 d.Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P / „K“ EOOD

27

2020/C 271/36

Byla C-236/20: 2020 m. birželio 4 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PG / Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

28

2020/C 271/37

Byla C-243/20: 2020 m. birželio 5 d.Polymeles Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DP, SG / Trapeza Peiraios AE

29

2020/C 271/38

Byla C-256/20: 2020 m. birželio 10 d.Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Toplofikatsia Sofia ЕАD

29

2020/C 271/39

Byla C-260/20 P: 2020 m. birželio 11 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. balandžio 2 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-383/17 Hansol Paper / Komisija

30

2020/C 271/40

Byla C-278/20: 2020 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

31

 

Bendrasis Teismas

2020/C 271/41

Byla T-40/16: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MU / Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo – SESV 263 straipsnis – Stažuočių ir mokymų Europos Parlamento Generaliniame sekretoriate vidaus taisyklės – Negalią turintis stažuotojas – Papildoma išmoka neįgaliems asmenims – Nemokėjimas – Papildomos išmokos neįgaliems stažuotojams skyrimo sąlygos – Teisės klaida)

33

2020/C 271/42

Byla T-511/18: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje XH / Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paaukštinimas – 2017 m. paaukštinimo procedūra – Sprendimas nepaaukštinti – Ieškinyje nurodyto pagrindo aiškumas ir tikslumas – Atitikties taisyklė – Galutinių aktų apskundimas – Priimtinumas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis – Tarpinė bandomojo laikotarpio ataskaita – Bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita – Vertinimo ataskaita – Informacija, į kurią atsižvelgta lyginant nuopelnus – Procedūros teisėtumas – Atsakomybė – Neturtinė žala)

33

2020/C 271/43

Byla T-737/18: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Siberia Oriental / BAVT (Siberia) (Augalų veislės – Prašymas dėl augalų veislės „Siberia“, priklausančios rūšiai „Lilium L.“, teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymo – BAVT apeliacinei tarybai pateikta apeliacija – Nepriimtinumas – Pareiga motyvuoti – Reglamento (EB) Nr. 2100/94 75 straipsnis – Veiksminga teisminė gynyba – Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio 1 dalis ir 87 straipsnis – Akivaizdžių klaidų ištaisymas – Reglamento (EB) Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalis)

34

2020/C 271/44

Byla T-114/19: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pavel / EUIPO – bugatti (B) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „B“ – Ankstesnis vaizdinis tarptautinis prekių ženklas „b“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies a punktas – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Dalinis panaikinimas)

35

2020/C 271/45

Byla T-295/19: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Klymenko / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Lėšų įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas – Ieškovo pavardės palikimas sąraše – Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės institucijos sprendimas buvo priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą)

36

2020/C 271/46

Byla T-550/19: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nitto Pharmaceutical Industries / EUIPO – Chiesi Farmaceutici (NOSTER) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas NOSTER – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas FOSTER – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

36

2020/C 271/47

Byla T-651/19: 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Brands Up / EUIPO (Credit24) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Credit24“ paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

37

2020/C 271/48

Byla T-383/19: 2020 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Walker ir kt. / Parlamentas ir Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos – Reglamentas (ES) 2019/592, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1806 – Atleidimas nuo pareigos gauti trumpalaikes vizas remiantis abipusiškumu – Tariamas Sąjungos pilietybės netekimas – Konkrečios sąsajos nebuvimas – Nepriimtinumas)

38

2020/C 271/49

Byla T-558/19: 2020 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Luz Saúde / EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH paraiška – Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „clínica LALUZ“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

38

2020/C 271/50

Byla T-848/19: 2020 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje HS / Komisija

39

2020/C 271/51

Byla T-347/20: 2020 m. gegužės 29 d. pareikštas ieškinys byloje Sogia Ellas / Komisija

40

2020/C 271/52

Byla T-350/20: 2020 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Wagenknecht / Komisija

41

2020/C 271/53

Byla T-357/20: 2020 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci / EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

42

2020/C 271/54

Byla T-373/20: 2020 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Framery / EUIPO – Smartblock (Transportuojamas pastatas)

43

2020/C 271/55

Byla T-380/20: 2020 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Tubes Radiatori / EUIPO – Antrax It (Šildymo radiatoriai)

44

2020/C 271/56

Byla T-382/20: 2020 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Lee / EUIPO (Stalo peiliai, šakutės ir šaukštai)

44

2020/C 271/57

Byla T-386/20: 2020 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Micron Technology / EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

45

2020/C 271/58

Byla T-394/20: 2020 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Hypo Vorarlberg Bank / BPV

46

2020/C 271/59

Byla T-396/20: 2020 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Riviera-Airport / EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)

46

2020/C 271/60

Byla T-398/20: 2020 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Riviera-Airport / EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

47

2020/C 271/61

Byla T-399/20: 2020 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Cole Haan / EUIPO – Samsøe & Samsøe (Ø)

48

2020/C 271/62

Byla T-402/20: 2020 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Zippo Manufacturing ir kt. / Komisija

49

2020/C 271/63

Byla T-405/20: 2020 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje DZ Hyp / BPV

50

2020/C 271/64

Byla T-406/20: 2020 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Baden-Württemberg / BPV

52

2020/C 271/65

Byla T-407/20: 2020 m. liepos 2 d. pareikštas ieškinys byloje DVB Bank / BPV

52

2020/C 271/66

Byla T-410/20: 2020 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje DZ Bank / BPV

53

2020/C 271/67

Byla T-411/20: 2020 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Bayerische Landesbank / BPV

53

2020/C 271/68

Byla T-412/20: 2020 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale / BPV

54

2020/C 271/69

Byla T-413/20: 2020 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Norddeutsche Landesbank – Girozentrale / BPV

54

2020/C 271/70

Byla T-527/19: 2020 m. birželio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sánchez Cano / EUIPO – Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

56


LT

 

Top