EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 77, 2020 m. kovo 9 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 77

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. kovo 9d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2020/C 77/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2020/C 77/02

Byla C-274/14: 2020 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Económico-Administrativo Central (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Banco de Santander SA inicijuotas procesas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 267 straipsnis – Sąvoka „nacionalinis teismas“ – Kriterijai – Susijusios nacionalinės institucijos nepriklausomumas – Narių nepašalinamumas – Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumas)

2

2020/C 77/03

Byla C-175/18 P: 2020 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje PTC Therapeutics International Ltd/Europos vaistų agentūra, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Apeliacinis skundas – Galimybė susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – 4 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka – Išimtis, susijusi su komercinių interesų apsauga – 4 straipsnio 3 dalis – Sprendimų priėmimo proceso apsauga – Europos vaistų agentūrai kartu su paraiška išduoti leidimą pateikti rinkai žmonėms skirtą vaistą pateikti dokumentai – Sprendimas suteikti galimybę trečiajam asmeniui susipažinti su dokumentais – Bendroji konfidencialumo prezumpcija – Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ar organo pareigos taikyti bendrąją konfidencialumo prezumpciją nebuvimas)

2

2020/C 77/04

Byla C-177/18: 2020 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 1999/70/EB – Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – 4 punktas – Nediskriminavimo principas – 5 punktas – Piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius prevencijos priemonės – Išeitinė išmoka pasibaigus darbo santykiams – SESV 151 ir 153 straipsniai – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniai – Taikymas – Nevienodas požiūris, pagrįstas darbo santykiams taikomos sistemos viešu arba privačiu pobūdžiu, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę)

3

2020/C 77/05

Byla C-178/18 P: 2020 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje MSD Animal Heath Innovation GmbH, Intervet international BV/Europos vaistų agentūra (EMA) (Apeliacinis skundas – Galimybė susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – 4 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka – Su komercinių interesų apsauga susijusi išimtis – 4 straipsnio 3 dalis – Sprendimų priėmimo proceso apsauga – Kartu su paraiška išduoti leidimą pateikti rinkai veterinarinį vaistą Europos vaistų agentūrai pateikti dokumentai – Sprendimas suteikti galimybę trečiajam asmeniui susipažinti su dokumentais – Bendroji konfidencialumo prezumpcija – Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ar organo pareigos taikyti bendrąją konfidencialumo prezumpciją nebuvimas)

4

2020/C 77/06

Byla C-578/18: 2020 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Energiavirasto (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Elektros energijos vidaus rinka – Direktyva 2009/72/EB – 3 straipsnis – Vartotojų apsauga – 37 straipsnis – Reguliavimo institucijos pareigos ir įgaliojimai – Neteisminis ginčų sprendimas – Sąvoka „šalis“ – Teisė teismine tvarka apskųsti reguliavimo institucijos sprendimą – Namų ūkio vartotojo skundas dėl elektros energijos skirstymo sistemos operatoriaus)

5

2020/C 77/07

Byla C-814/18: 2020 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendra žuvininkystės politika – Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 – 55 straipsnio 1 dalis – Europos žuvininkystės fondo (EŽF) finansinis įnašas – Išlaidų atitiktis finansavimo reikalavimams – Sąlyga – Paramos gavėjų faktiškai sumokėtos išlaidos – Sąvoka)

5

2020/C 77/08

Byla C-29/19: 2020 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Bundessozialgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZP/Bundesagentur für Arbeit (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė apsauga – Darbuotojai migrantai – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 – Nedarbo išmokos – Skaičiavimas – Neatsižvelgimas į paskutinį gyvenamosios vietos valstybėje narėje gautą darbo užmokestį – Pernelyg trumpas apskaičiavimo laikotarpis – Darbo užmokestis, gautas pasibaigus darbo santykiams – Asmuo, prieš tai dirbęs pagal darbo sutartį Šveicarijoje)

6

2020/C 77/09

Byla C-32/19: 2020 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AT/Pensionsversicherungsanstalt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas asmenų judėjimas – Sąjungos pilietybė – Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje – Direktyva 2004/38/EB – 17 straipsnio 1 dalies a punktas – Teisė nuolat gyventi šalyje – Įgijimas prieš pasibaigiant penkerių metų nepertraukiamo gyvenimo šalyje laikotarpiui – Darbuotojas, kuris nutraukė darbinę veiklą, sulaukęs amžiaus, kada suteikiama teisė į senatvės pensiją)

7

2020/C 77/10

Byla C-506/18 P: 2020 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Europos Parlamentas/Erik Josefsson (Apeliacinis skundas – Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Europos Parlamentas – Sutarties nutraukimas – Susitarimas, kuriuo išsprendžiamas šalių ginčas – Dalyko netekęs apeliacinis skundas – Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

8

2020/C 77/11

Byla C-613/18: 2020 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Kapitalo judėjimo į trečiąsias šalis ar iš jų apribojimai – Tiesioginiai mokesčiai – Pelno mokestis – Portugalijos teritorijoje reziduojančių bendrovių paskirstytas pelnas – Mokesčio bazės sumažinimas)

8

2020/C 77/12

Byla C-47/19: 2019 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema – Direktyva 2006/112/EB – 132 straipsnio 1 dalies h – j punktai – Atleidimas nuo įvairių mokesčių, susijusių su vaikais ar jaunimu, mokykliniu ar universitetiniu švietimu – Banglenčių sporto ir buriavimo mokymas mokyklose ir universitetuose – Klasės išvyka)

9

2020/C 77/13

Byla C-813/19 PPU: 2020 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje (Cour d'appel d'Aix-En-Provence (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl MN (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 6 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ – Veiksminga teisminė gynyba)

10

2020/C 77/14

Byla C-58/19 P: 2019 m. sausio 25 d. Mykola Yanovych Azarov pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-247/17, Mykola Yanovych Azarov/Europos Sąjungos Taryba

11

2020/C 77/15

Byla C-236/19 P: 2019 m. kovo 15 d. István Szécsi ir Nóra Somossy pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-331/18, István Szécsi ir Nóra Somossy/Europos Komisija

11

2020/C 77/16

Byla C-315/19: 2019 m. balandžio 16 d. Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje YU/Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Byla C-461/19 P: 2019 m. birželio 7 d. All Star CV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 29 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-611/17 All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Byla C-513/19: 2019 m. liepos 5 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P. J./(X) S. A.

13

2020/C 77/19

Byla C-548/19 P: 2019 m. liepos 17 d. Laurence Bonnafous pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-614/17, Bonnafous/EACEA

13

2020/C 77/20

Byla C-550/19: 2019 m. liepos 17 d. Juzgado de lo Social de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EV/Obras y Servicios Públicos S.A. ir Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Byla C-586/19 P: 2019 m. rugpjūčio 1 d. L'Oréal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-179/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/22

Byla C-587/19 P: 2019 m. rugpjūčio 1 d. L'Oréal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-180/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/23

Byla C-588/19 P: 2019 m. rugpjūčio 1 d. L'Oréal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/24

Byla C-589/19 P: 2019 m. rugpjūčio 1 d. L'Oréal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-182/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/25

Byla C-590/19 P: 2019 m. rugpjūčio 1 d. L'Oréal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-183/16 RENV L'Oréal/EUIPO – Guinot

17

2020/C 77/26

Byla C-664/19 P: 2019 m. rugsėjo 4 d. Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo byloje T-117/18 Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

17

2020/C 77/27

Byla C-761/19: 2019 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Vengrija

17

2020/C 77/28

Byla C-805/19: 2019 m. spalio 31 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CT/VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Byla C-810/19: 2019 m. lapkričio 4 d. Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flightright GmbH/Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Byla C-815/19: 2019 m. lapkričio 6 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Byla C-825/19: 2019 m. lapkričio 12 d. Thüringer Finanzgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Byla C-826/19: 2019 m. lapkričio 13 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WZ/Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Byla C-844/19: 2019 m. lapkričio 15 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Byla C-868/19: 2019 m. lapkričio 27 d. Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Byla C-875/19 P: 2019 m. lapkričio 28 d. FV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-27/18 RENV FV/Taryba

24

2020/C 77/36

Byla C-877/19 P: 2019 m. lapkričio 28 d. FV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-153/17 FV/Taryba

25

2020/C 77/37

Byla C-894/19 P: 2019 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-47/18 UZ/Parlamentas

26

2020/C 77/38

Byla C-896/19: 2019 m. gruodžio 5 d. Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Repubblika/Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Byla C-905/19: 2019 m. gruodžio 11 d. Verwaltungsgericht Darmstadt (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EP/Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Byla C-927/19: 2019 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, kitos šalys – UAB „Ecoservice Klaipėda“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Parsekas“, UAB „Klaipėdos transportas“

28

2020/C 77/41

Byla C-930/19: 2019 m. gruodžio 20 d. Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X/Belgijos valstybė

30

2020/C 77/42

Byla C-940/19: 2019 m. gruodžio 30 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Byla C-948/19: 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Manpower Lit“ prieš E.S., M.L., M.P., V.V. ir R.V.

32

2020/C 77/44

Byla C-950/19: 2019 m. gruodžio 17 d. Helsingin hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A

33

2020/C 77/45

Byla C-3/20: 2020 m. sausio 7 d. Rīgas rajona tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje, iškeltoje AB, CE, SIA „MM investīcijas“

33

2020/C 77/46

Byla C-4/20: 2020 m. sausio 7 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Alti“ OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

34

2020/C 77/47

Byla C-24/20: 2020 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

35

2020/C 77/48

Byla C-115/18: 2020 m. sausio 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Byla C-297/18: 2019 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, dalyvaujant Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Byla C-712/18: 2019 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, dalyvaujant Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Byla C-713/18: 2019 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, dalyvaujant Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Byla C-138/19: 2019 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, dalyvaujant Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Byla C-139/19: 2019 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), inicijuotoje DY

38

2020/C 77/54

Byla C-154/19: 2019 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipras) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kypriaki Kentriki Archi/GA

38

2020/C 77/55

Byla C-227/19: 2019 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DX/Bürgermeister der Stadt Graz, dalyvaujant Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Byla C-334/19: 2019 m. spalio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Landgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eurowings GmbH/GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Byla C-672/19: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X/Belgijos valstybė

39

 

Bendrasis Teismas

2020/C 77/58

Sujungtos bylos T-786/16 ir T-224/18: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PV/Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Psichologinis priekabiavimas – Komisijos sprendimų, kuriais padaryta žalos ieškovei, grupė – Pagalbos prašymai – Drausminė procedūra – Atšaukimas – Atšaukimo panaikinimas – Nauja drausminė procedūra – Naujas atšaukimas)

40

2020/C 77/59

Byla T-168/17: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Su administracine procedūra dėl tariamos valstybės pagalbos, kurią Austrijos institucijos skyrė koncesininkams pagal Azartinių lošimų įstatymą, susiję dokumentai – Atsisakymas leisti susipažinti – Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito veiklos tikslų apsauga – Viršesnis viešasis interesas – Pareiga motyvuoti – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas)

41

2020/C 77/60

Byla T-19/18: 2020 m. sausio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lietuva/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP – Nefinansuojamos išlaidos – Lietuvos patirtos išlaidos – Vienkartinės ir fiksuoto dydžio finansinės pataisos – Kaimo plėtra – Kompleksinės paramos kontrolės sistema – Administracinis patikrinimas – Patikrinimas vietoje – Patikrinimų kokybė – Pareiškėjų statusas – Dirbtinai sukurtos sąlygos – Išlaidų pagrįstumas – Vykdant projektus patirtos išlaidos – Rizikos analizė – Rizikos veiksniai – Sąjungos teisės aktuose nenumatytas sankcijų nuokrypis – Per švelni vertinimo ir sankcijų sistema – Metiniai kontrolės statistiniai duomenys)

42

2020/C 77/61

Byla T-292/18: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Portugalija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP – Nefinansuojamos išlaidos – Portugalijos patirtos išlaidos – Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 ir 33 straipsniai – Reglamento (EB) Nr. 1306/2013 54 straipsnis – Sąvoka „nacionalinis teismas“)

43

2020/C 77/62

Byla T-402/18: 2020 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aquino ir kt./Parlamentas (Viešoji tarnyba – Vertėjų žodžiu streikas – Europos Parlamento priemonės, kuriomis vertėjai žodžiu įpareigojami grįžti į darbą – Teisinio pagrindo nebuvimas – Atsakomybė – Neturtinė žala)

43

2020/C 77/63

Byla T-598/18: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Paraiška įregistruoti žodinį Europos Sąjungos prekių ženklą BROWNIE – Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai BROWNIES, BROWNIE, „Brownies“ ir „Brownie“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys))

44

2020/C 77/64

Byla T-697/18: 2020 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Vaizdinis prekių ženklas ALTISPORT – Ankstesnis tarptautinis ir Europos Sąjungos žodinis prekių ženklas ALDI – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Prekių ir paslaugų palyginimas – Pareiga motyvuoti – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis)

45

2020/C 77/65

Byla T-42/19: 2020 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volkswagen/EUIPO (CROSS) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo CROSS paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Vienodas požiūris – Pareiga motyvuoti – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalis)

46

2020/C 77/66

Byla T-239/19: 2020 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo ENCANTO paraiška – Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas BELCANTO – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

47

2020/C 77/67

Byla T-336/19: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BZ/Komisija (Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Atleidimas iš darbo dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas – Proporcingumas – KTĮS 84 straipsnis – Atsakomybė)

47

2020/C 77/68

Byla T-559/19: 2020 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Medžio vaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, kurį sudaro medžio vaizdas, paraiška – Ankstesni vaizdiniai tarptautiniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai, kuriuos sudaro „stebuklingo medžio“ vaizdas – Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai – Galimybės supainioti nebuvimas – Žymenų panašumo nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Kenkimo geram vardui nebuvimas – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis)

48

2020/C 77/69

Byla T-751/18: 2020 m. sausio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Daimler/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo patvirtinimo atšaukimas – Ekologinių naujovių sistema – Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011 – Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio – Parengiamoji priemonė – Nepriimtinumas)

49

2020/C 77/70

Byla T-125/19: 2020 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (C&J) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Protesto atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

50

2020/C 77/71

Byla T-128/19: 2020 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa) (Ieškinys dėl panaikinimo – Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Savininko pasikeitimo įrašymo į tarptautinį registrą nebuvimas – Locus standi neturėjimas – Nepriimtinumas)

50

2020/C 77/72

Byla T-161/19: 2020 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Deutsche Telekom/Parlamentas ir Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo – Elektroninių ryšių vidaus rinka – Mažmeninė kaina, taikoma vartotojams už reguliuojamas ryšio paslaugas Sąjungos viduje – Reglamentas (ES) 2018/1971 – Teisėkūros procedūra priimtas aktas – Konkrečios sąsajos nebuvimas – Nepriimtinumas)

51

2020/C 77/73

Byla T-162/19: 2020 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Telefónica ir Telefónica de España/Parlamentas ir Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo – Elektroninių ryšių vidaus rinka – Mažmeninė kaina, taikoma vartotojams už reguliuojamas ryšio paslaugas Sąjungos viduje – Reglamentas (ES) 2018/1971 – Teisėkūros procedūra priimtas aktas – Konkrečios sąsajos nebuvimas – Nepriimtinumas)

52

2020/C 77/74

Byla T-671/19: 2019 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Qualcomm/Komisija

53

2020/C 77/75

Byla T-870/19: 2019 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Byla T-3/20: 2020 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Byla T-8/20: 2020 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika/Komisija

56

2020/C 77/78

Byla T-32/20: 2020 m. sausio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Buxadé Villalba ir kt./Parlamentas

56

2020/C 77/79

Byla T-34/20: 2020 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Datenlotsen Informationssysteme/Komisija

58

2020/C 77/80

Byla T-38/20: 2020 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Byla T-41/20: 2020 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Di Bernardo/Komisija

60

2020/C 77/82

Byla T-45/20: 2020 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Byla T-35/18: 2020 m. sausio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Byla T-139/18: 2020 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Avio/Komisija

62

2020/C 77/85

Byla T-606/19: 2020 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bartolomé Alvarado ir Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


LT

 

Top