EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 54, 2020 m. vasario 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 54

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. vasario 17d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2020/C 54/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2020/C 54/02

Byla C-332/18 P: 2019 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Mytilinaios Anonymos Etairi – Omilos Epicheiriseon,buvusi Alouminion tis Ellados VEAE/Europos Komisija, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – Aliuminio gamyba – Sutartimi suteiktas lengvatinis elektros tiekimo tarifas – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka – Sutarties nutraukimas – Sutarties nutraukimo sustabdymas teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta)

2

2020/C 54/03

Byla C-376/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, buvusi Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Priimtinumas – Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės – Direktyva 2009/72/EB – Taikymo sritis – 3 straipsnis – Tikslai – Nediskriminavimo principas – Specialus mokestis, taikomas subjektų, turinčių leidimą vykdyti veiklą reguliuojamuose sektoriuose, pajamoms – Elektros energijos sektorius)

3

2020/C 54/04

Byla C-380/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Reglamentas (ES) 2016/399 – Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas) – 6 straipsnis – Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos – Sąvoka „grėsmė viešajai tvarkai“ – Sprendimas grąžinti neteisėtai šalyje esantį trečiosios šalies pilietį)

3

2020/C 54/05

Sujungtos bylos C-381/18 ir C-382/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Imigracijos politika – Direktyva 2003/86/EB – Teisė į šeimos susijungimą – Sąlygos, kurių reikalaujama siekiant pasinaudoti teise į šeimos susijungimą – Sąvoka „viešosios tvarkos interesai“ – Prašymo leisti šeimos nariui atvykti ir gyventi šalyje atmetimas – Šeimos nario leidimo gyventi šalyje panaikinimas arba atsisakymas jį atnaujinti)

4

2020/C 54/06

Byla C-433/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ML/Aktiva Finants OÜ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Reikalavimas užtikrinti rungimosi procesą ir veiksmingą teisių gynimo priemonę – Nacionalinio teismo nutartis, kuria paskelbtas vykdytinu kitos valstybės narės teismo sprendimas – Nacionalinė leidimo pateikti apeliacinį skundą procedūra)

5

2020/C 54/07

Byla C-435/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 101 straipsnis – Kartelio padarytos žalos atlyginimas – Asmenų, kurie neveikia kaip tiekėjai ar pirkėjai kartelio paveiktoje rinkoje, teisė į žalos atlyginimą – Žala, patirta viešojo subjekto, teikusio paskolas lengvatinėmis sąlygomis, kad būtų galima įsigyti prekes, dėl kurių sudarytas kartelis)

6

2020/C 54/08

Byla C-450/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 3 de Gerona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 79/7/EEB – Vienodas požiūris į moteris ir vyrus socialinės apsaugos srityje – 4 straipsnio 1 ir 2 dalys – 7 straipsnio 1 dalis – Išmokų apskaičiavimas – Direktyva 2006/54/EB – Vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo ir profesinės veiklos srityje – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta teisė į pensijos priedą moterims, kurios turi bent du biologinius arba įvaikintus vaikus ir gauna įmokomis grįstą nuolatinio nedarbingumo pensiją – Šios teisės nesuteikimas vyrams, kurių padėtis yra tokia pati – Panaši padėtis – Tiesioginė diskriminacija dėl lyties – Nukrypti leidžiančios nuostatos – Nebuvimas)

7

2020/C 54/09

Byla C-519/18: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Imigracijos politika – Teisė į šeimos susijungimą – Direktyva 2003/86/EB – 10 straipsnio 2 dalis – Neprivaloma nuostata – Naudojimosi teise į šeimos susijungimą reikalavimai – Pabėgėlio šeimos narys, nenurodytas 4 straipsnyje – Sąvoka „išlaikomas asmuo“)

7

2020/C 54/10

Byla C-708/18: 2019 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul București (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7 ir 8 straipsniai – Direktyva 95/46/EB – 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir 7 straipsnio f punktas – Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos leidžiamas vaizdo stebėjimas, siekiant užtikrinti asmenų, turto ir vertybių saugumą ir apsaugą ir įgyvendinti teisėtus interesus, negavus duomenų subjekto sutikimo – Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas bendrose gyvenamosios paskirties pastato erdvėse)

8

2020/C 54/11

Byla C-783/18 P: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba/Wajos GmbH (Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai – Erdviniai prekių ženklai, kuriuos sudaro gaminio forma – Skiriamojo požymio vertinimo kriterijai – Pareiga motyvuoti – Konteinerio forma – Amfora)

9

2020/C 54/12

Byla C-87/19: 2019 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos – Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) – 2 straipsnio m punktas – Elektroninių ryšių tinklo teikimas – Sąvoka – Direktyva 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) – 31 straipsnio 1 dalis – Įpareigojimas transliuoti konkrečius radijo ar televizijos kanalus – Operatorius, siūlantis per palydovą transliuojamą kanalų paketą – Pagrįsti privalomojo programų siuntimo įpareigojimai – Sąlygos – Proporcingumas)

10

2020/C 54/13

Byla C-143/19 P: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) (Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 15 ir 66 straipsniai – Kolektyvinio Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Prekių ženklas, susijęs su pakuočių atliekų surinkimo ir utilizavimo sistema – Prekių ženklo naudojimas ant prekių, kurioms jis buvo įregistruotas, pakuočių)

11

2020/C 54/14

Sujungtos bylos C-566/19 PPU ir C-626/19 PPU: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas bylose (Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam (Liuksemburgas, Nyderlandai) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderių, išduotų dėl JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 6 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija – Kriterijai – Europos arešto orderis, valstybės narės prokuratūros išduotas baudžiamojo persekiojimo vykdymo tikslais)

11

2020/C 54/15

Byla C-625/19 PPU: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl XD (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 6 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ – Kriterijai – Europos arešto orderis, valstybės narės prokuratūros išduotas baudžiamojo persekiojimo vykdymo tikslais)

12

2020/C 54/16

Byla C-627/19 PPU: 2019 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl ZB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 6 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ – Kriterijai – Europos arešto orderis, valstybės narės prokuratūros išduotas bausmės vykdymo tikslu)

13

2020/C 54/17

Byla C-725/19: 2019 m. spalio 1 d. Judecătoria Sector 2 București (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Byla C-734/19: 2019 m. spalio 4 d. Tribunalul București (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Byla C-748/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

17

2020/C 54/20

Byla C-749/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, YZ

18

2020/C 54/21

Byla C-750/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/DT

19

2020/C 54/22

Byla C-751/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa Warszawa w Pruszkowie/ZY

20

2020/C 54/23

Byla C-752/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów w Warszawie/AX

22

2020/C 54/24

Byla C-753/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/BV

23

2020/C 54/25

Byla C-754/19: 2019 m. spalio 15 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/CU

24

2020/C 54/26

Byla C-763/19: 2019 m. spalio 18 d. Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje D. S./S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Byla C-764/19: 2019 m. spalio 18 d. Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C. S.A./Likviduojamos bendrovės I.T. turto administratorius

26

2020/C 54/28

Byla C-765/19: 2019 m. spalio 18 d. Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Ś., I. Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Byla C-790/19: 2019 m. spalio 24 d. Curtea de Apel Brașov (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš LG, MH

28

2020/C 54/30

Byla C-811/19: 2019 m. lapkričio 4 d. Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Byla C-822/19: 2019 m. lapkričio 5 d. Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Byla C-834/19: 2019 m. lapkričio 15 d. Tribunale di Vicenza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AV/Ministero della Giustizia, Italijos Respublika

30

2020/C 54/33

Byla C-837/19: 2019 m. lapkričio 19 d. Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Super Block Bebidas, S. A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Byla C-843/19: 2019 m. lapkričio 20 d. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Byla C-846/19: 2019 m. lapkričio 21 d. Tribunal d'arrondissement (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Byla C-861/19: 2019 m. lapkričio 26 d. Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social

33

2020/C 54/37

Byla C-865/19: 2019 m. lapkričio 27 d. Tribunal d'instance de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Byla C-870/19: 2019 m. lapkričio 26 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Byla C-871/19: 2019 m. lapkričio 26 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Byla C-876/19 P: 2019 m. lapkričio 29 d. PlasticsEurope pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-636/17 PlasticsEurope/ECHA

36

2020/C 54/41

Byla C-879/19: 2019 m. gruodžio 2 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

Byla C-884/19 P: 2019 m. gruodžio 3 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

38

2020/C 54/43

Byla C-890/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d. Fortischem a.s. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-121/15 Fortischem/Komisija

39

2020/C 54/44

Byla C-895/19: 2019 m. gruodžio 4 d. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A./Director Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Byla C-898/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d. Airijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-755/15 ir T-759/15 Liuksemburgas ir Fiat Chrysler Finance Europe/Komsija

41

2020/C 54/46

Byla C-899/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d. Rumunijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-391/17 Rumunija/Komisija

42

2020/C 54/47

Byla C-900/19: 2019 m. gruodžio 6 d. Conseil d’État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Byla C-904/19: 2019 m. gruodžio 10 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. Sp. z o.o/K.S.

43

2020/C 54/49

Byla C-913/19: 2019 m. gruodžio 13 d. (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

45

 

Bendrasis Teismas

2020/C 54/50

Byla T-21/18: 2019 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lenkija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP – Nefinansuojamos išlaidos – Vaisių bei daržovių sektoriai – Pagalba gamintojų grupėms – Lenkijos patirtos išlaidos – Pagrindinės ir papildomos kontrolės trūkumai – Pripažinimo planų ir pripažinimo kriterijų patikros – Pagalbos paraiškų patikros – Gamintojų grupių tinkamumas pagalbai gauti – Ekonominis nuoseklumas – Investicijų būtinybė ir tinkamumas – Išlaidų pagrįstumas – Sisteminiai trūkumai – EŽŪGF kylanti rizika – Korekcinės priemonės – 25 % fiksuoto dydžio korekcijos)

46

2020/C 54/51

Byla T-22/18: 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bulgarija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP – Nefinansuojamos išlaidos – Bulgarijos patirtos išlaidos – Kaimo plėtra – Patikrų vietoje kokybė – Tinkamumo ir atrankos kriterijų kontrolė – Finansinės korekcijos – „Ex post“ patikrinimai – Finansinių korekcijų apskaičiavimo metodas – Pakartojimas – Taisomosios priemonės – Atitikties patvirtinimo procedūra – Teisinis saugumas – Patikimo finansų valdymo principas – Proporcingumas)

47

2020/C 54/52

Byla T-100/18: 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wehrheim/ECB (Viešoji tarnyba – ECB personalas – Darbo užmokestis – Ekspatriacijos išmoka – Atšaukimas – Atsakomybė – Turtinė ir neturtinė žala – Tarnybinis nusižengimas)

47

2020/C 54/53

Byla T-295/18: 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP – Nefinansuojamos išlaidos – Graikijos patirtos išlaidos – Kaimo plėtra – Atsietoji tiesioginė pagalba – Pagrindinai patikrinimai – Fiksuoto dydžio finansinės pataisos)

48

2020/C 54/54

Byla T-383/18: 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „businessNavi“ – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Dalinis registracijos panaikinimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis))

49

2020/C 54/55

Byla T-504/18: 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje XG/Komisija (Informatikos paslaugas institucijoje teikiančios privačios bendrovės darbuotojai – Atsisakymas suteikti galimybę patekti į Komisijos patalpas – Aktą priėmusio subjekto kompetencija)

50

2020/C 54/56

Byla T-317/19 R: 2019 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje AMVAC Netherlands/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Augalų apsaugos produktai – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 – Veiklioji medžiaga etoprofosas – Medžiagos pateikimo į rinką patvirtinimo sąlygos – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skubos nebuvimas)

50

2020/C 54/57

Byla T-715/19: 2019 m. spalio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Wagenknecht/Europos Vadovų Taryba

51

2020/C 54/58

Byla T-804/19: 2019 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje HC/Komisija

52

2020/C 54/59

Byla T-823/19: 2019 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Spiralės formos plaukų gumytės)

53

2020/C 54/60

Byla T-829/19: 2019 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Byla T-830/19: 2019 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Byla T-831/19: 2019 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Byla T-849/19: 2019 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Byla T-853/19: 2019 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Byla T-854/19: 2019 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Byla T-855/19: 2019 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Byla T-856/19: 2019 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Byla T-859/19: 2019 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Byla T-860/19: 2019 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


LT

 

Top