EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:432:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 432, 2019 m. gruodžio 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 432

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. gruodžio 23d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 432/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2019/C 432/02

Byla C-324/17: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Ivan Gavanozov (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Direktyva 2014/41/ES – Europos tyrimo orderis baudžiamojoje byloje – 5 straipsnio 1 dalis – A priede pateikta forma – J skirsnis – Teisių gynimo priemonių nebuvimas išduodančiojoje valstybėje narėje)

2

2019/C 432/03

Byla C-391/17: 2019 m. spalio 31 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuosavi ištekliai – Užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija – Sprendimas 91/482/EEB – 101 straipsnio 2 dalis – Leidimas ne UŠT kilmės prekes, esančias laisvoje apyvartoje UŠT ir kaip tokias reeksportuojamas į Sąjungą, importuoti į Sąjungą be muitų – Eksporto sertifikatai EXP – UŠT valdžios institucijų atliktas neteisėtas sertifikatų išdavimas – ESS 4 straipsnio 3 dalis – Lojalaus bendradarbiavimo principas – Valstybės narės, palaikančios ypatingus santykius su atitinkama UŠT, atsakomybė – Pareiga kompensuoti Sąjungos nuosavų išteklių praradimą dėl eksporto sertifikatų EXP neteisėto išdavimo – Angilijos kilmės aliuminio importas)

3

2019/C 432/04

Byla C-395/17: 2019 m. spalio 31 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Nyderlandų Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuosavi ištekliai – Užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija – Sprendimas 91/482/EEB – Sprendimas 2001/822/EB – Leidimas UŠT kilmės prekes importuoti į Sąjungą be muitų – Judėjimo sertifikatas EUR.1 – UŠT valdžios institucijų atliktas neteisėtas sertifikatų išdavimas – Importuojančios valstybės narės nesurinkti muitai – ESS 4 straipsnio 3 dalis – Lojalaus bendradarbiavimo principas – Valstybės narės, palaikančios ypatingus santykius su atitinkamomis UŠT, atsakomybė – Pareiga kompensuoti Sąjungos nuosavų išteklių praradimą dėl neteisėto sertifikatų EUR.1 išdavimo – Kiurasao kilmės pieno miltelių ir ryžių importas ir Arubos kilmės kruopų ir rupinių importas)

4

2019/C 432/05

Sujungtos bylos C-663/17 P, C-665/17 P ir C-669/17 P: 2019 m. lapkričio 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Centrinis Bankas (ECB)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (C-663/17 P), Europos Komisija/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Europos Centrinis Bankas (ECB) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Europos Centrinis Bankas (ECB) (C-669/17 P) (Apeliacinis skundas – Priimtinumas – Atstovavimas šaliai Teisingumo Teisme – Advokatui išduotas įgaliojimas – Ieškinį pareiškusios bendrovės likvidatoriaus atšauktas įgaliojimas – Ieškinį pareiškusios bendrovės valdymo organo tęsiamas procesas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 47 straipsnis – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą – Reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 – Kredito įstaigų rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra – Sprendimas panaikinti kredito įstaigos veiklos leidimą – Europos Sąjungos Bendrajame Teisme pareikštas ieškinys dėl panaikinimo – Priimtinumas – Tiesioginis poveikis bendrovės, kurios veiklos leidimas panaikintas, akcininkams)

5

2019/C 432/06

Byla C-192/18: 2019 m. lapkričio 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Lenkijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Teisinė valstybė – Veiksminga teisminė apsauga Sąjungos teisei priklausančiose srityse – Teisėjų nepašalinamumo ir nepriklausomumo principai – Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų teisėjų pensinio amžiaus sumažinimas – Galimybė toliau eiti teisėjo pareigas sulaukus naujai nustatyto amžiaus, gavus teisingumo ministro sutikimą – SESV 157 straipsnis – Direktyva 2006/54/EB – 5 straipsnio a punktas ir 9 straipsnio 1 dalies f punktas – Draudimas diskriminuoti dėl lyties darbo užmokesčio, užimtumo ir profesinės veiklos srityje – Skirtingo pensinio amžiaus nustatymas vyrams ir moterims, einantiems Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų, Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas, Lenkija) teisėjų ir Lenkijos prokuratūros prokurorų pareigas)

6

2019/C 432/07

Byla C-212/18: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 2008/98/EB – Atliekos – Chemiškai apdorotos augalinio aliejaus atliekos – 6 straipsnio 1 ir 4 dalys – Atliekų statuso pabaiga – Direktyva 2009/28/EB – Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją – 13 straipsnis – Nacionalinės leidimų, sertifikavimo ir licencijavimo procedūros, taikomos elektros energijos, šildymo ir aušinimo gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių jėgainėms – Skystojo bioprodukto naudojimas kaip elektros energijos gamybos jėgainės kuro)

7

2019/C 432/08

Byla C-213/18: 2019 m. lapkričio 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Roma (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adriano Guaitoli ir kt./easyJet Airline Co. Ltd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – 7 straipsnio 1 dalies a punktas – Jurisdikciją bylose dėl sutarčių turintis teismas – Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – 5, 7, 9 ir 12 straipsniai – Monrealio konvencija – Jurisdikcija – 19 ir 33 straipsniai – Prašymas išmokėti kompensaciją ir atlyginti žalą dėl skrydžių atšaukimo ir atidėjimo)

8

2019/C 432/09

Byla C-281/18 P: 2019 m. spalio 31 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Repower AG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), repowermap.org (Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Pradinio Apeliacinės tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies atmetamas prašymas pripažinti žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo REPOWER registraciją negaliojančia, panaikinimas)

9

2019/C 432/10

Sujungtos bylos C-364/18 ir C-365/18: 2019 m. lapkričio 7 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, buvusi Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 94/22/EB – Energija – Leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygos – Mokesčiai – Apskaičiavimo metodas – QE ir „Pfor“ indeksai – Diskriminacinis pobūdis)

10

2019/C 432/11

Byla C-396/18: 2019 m. lapkričio 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gennaro Cafaro/DQ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oro transportas – Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 – I priedo FCL.065 punktas – Taikymo „ratione temporis“ sritis – Direktyva 2000/78/EB – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Diskriminacija dėl amžiaus – 2 straipsnio 5 dalis – 4 straipsnio 1 dalis – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią numatomas automatinis darbo santykių nutraukimas sukakus 60 metų – Orlaivių pilotai – Nacionalinio saugumo užtikrinimas)

11

2019/C 432/12

Sujungtos bylos C-469/18 ir C-470/18: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Fizinių asmenų pajamų mokestis – Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumas)

11

2019/C 432/13

Byla C-515/18: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 – Keleivinio transporto viešosios paslaugos – Geležinkelių transportas – Viešųjų paslaugų sutartys – Tiesioginis sudarymas – Pareiga iš anksto paskelbti apie tiesioginį sutarties sudarymą – Apimtis)

12

2019/C 432/14

Byla C-636/18: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Prancūzijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Aplinka – Direktyva 2008/50/EB – Aplinkos oro kokybė – XI priedo 13 straipsnio 1 dalis – Azoto dioksido (NO2) ribinių verčių sistemingas ir nuolatinis viršijimas tam tikrose Prancūzijos zonose ir aglomeracijose – 23 straipsnio 1 dalis – XV priedas – „Kuo trumpesnis“ viršijimo laikotarpis – Tinkamos priemonės)

13

2019/C 432/15

Byla C-35/19: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BU/Belgijos valstybė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas darbuotojų judėjimas – Vienodas požiūris – Pajamų mokestis – Nacionalinės teisės aktai – Netekto darbingumo išmokų atleidimas nuo mokesčio – Kitoje valstybėje narėje gautos išmokos – Netaikymas – Skirtingas požiūris)

13

2019/C 432/16

Byla C-296/19 P: 2019 m. balandžio 10 d. Etnia Dreams, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-283/17 Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

Byla C-332/19 P: 2019 m. balandžio 23 d. Hércules Club de Fútbol, S.A.D. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-134/17 Hércules Club de Fútbol/Komisija

14

2019/C 432/18

Byla C-451/19: 2019 m. birželio 12 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

15

2019/C 432/19

Byla C-525/19: 2019 m. liepos 9 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Byla C-532/19: 2019 m. liepos 11 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Byla C-576/19 P: 2019 m. liepos 29 d. Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-377/18 Intercept Pharma ir Intercept Pharmaceuticals/EMA

17

2019/C 432/22

Byla C-577/19 P: 2019 m. liepos 29 d. KID-Systeme GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-354/18 KID-Systeme GmbH/EUIPO

18

2019/C 432/23

Byla C-599/19 P: 2019 m. rugpjūčio 6 d. Rietze GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-43/18 Rietze GmbH & Co. KG/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

19

2019/C 432/24

Byla C-601/19 P: 2019 m. rugpjūčio 7 d. BP pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-888/16 BP/FRA

19

2019/C 432/25

Byla C-622/19 P: 2019 m. rugpjūčio 21 d. Luz Saúde, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-357/18 Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Byla C-675/19 SA: 2019 m. rugsėjo 9 d. ieškinys dėl leidimo taikyti apribojimus byloje Ntinos Ramon/Europos Komisija

21

2019/C 432/27

Byla C-677/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Tribunalul Vâlcea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Byla C-693/19: 2019 m. rugsėjo 13 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

22

2019/C 432/29

Byla C-705/19: 2019 m. rugsėjo 23 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

23

2019/C 432/30

Byla C-721/19: 2019 m. rugsėjo 23 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Byla C-722/19: 2019 m. rugsėjo 23 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Byla C-723/19: 2019 m. rugsėjo 30 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Byla C-726/19: 2019 m. spalio 1 d. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

29

2019/C 432/34

Byla C-731/19: 2019 m. spalio 4 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KM Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Byla C-788/19: 2019 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

30

2019/C 432/36

Byla C-796/19: 2019 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Austrijos Respublika

31

2019/C 432/37

Byla C-806/19 P: 2019 m. spalio 31 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-105/17 HSBC Holdings plc ir kt./Komisija

32

 

Bendrasis Teismas

2019/C 432/38

Byla T-48/17: 2019 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ADDE/Parlamentas (Institucinė teisė – Europos Parlamentas – Sprendimas, kuriuo politinės partijos tam tikros išlaidos, nurodytos siekiant gauti 2015 m. dotaciją, pripažintos neatitinkančiomis reikalavimų – Sprendimas, kuriuo dotacija skiriama 2017 m. ir kuriame numatytas 33 % maksimalios dotacijos sumos dydžio išankstinis finansavimas ir pareiga pateikti banko garantiją – Nešališkumo pareiga – Teisė į gynybą – Finansinis reglamentas – Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės – Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 – Proporcingumas – Vienodas požiūris)

34

2019/C 432/39

Byla T-332/17: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje E-Control/ACER (Energija – ACER apeliacinės tarybos sprendimas – Pralaidumo skaičiavimo regionų nustatymas – Ieškinys dėl panaikinimo – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Dalinis nepriimtinumas – Reglamentas (ES) 2015/1222 – ACER kompetencija)

35

2019/C 432/40

Byla T-333/17: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Austrian Power Grid ir Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER (Energija – ACER apeliacinės tarybos sprendimas – Pralaidumo skaičiavimo regionų nustatymas – Ieškinys dėl panaikinimo – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Dalinis nepriimtinumas – Reglamentas (ES) 2015/1222 – ACER kompetencija)

36

2019/C 432/41

Byla T-335/17: 2019 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija (Arbitražinė išlyga – Maisto saugos programa Zimbabvės žemdirbių namų ūkiams, kurie ypač kenčia nuo maisto trūkumo (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Ieškinio perkvalifikavimas – Audito ataskaitos – Audito Rūmų audito ataskaita – OLAF ataskaita – Sumokėtų sumų grąžinimas – Proporcingumas – Teisėti lūkesčiai)

37

2019/C 432/42

Byla T-601/17: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Kubo, kurio sienelės turi tinklo struktūrą, forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Erdvinis Europos Sąjungos prekių ženklas – Kubo, kurio sienelės turi tinklo struktūrą, forma – Absoliutus atmetimo pagrindas – Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis) – Žymuo, kurį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalis) – Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio 1 dalies antras sakinys (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalies antras sakinys – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 6 dalis))

37

2019/C 432/43

Byla T-778/17: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Autostrada Wielkopolska//Komisija (Valstybės pagalba – Apmokestinto greitkelio koncesija – Įstatymas, numatantis tam tikrų transporto priemonių atleidimą nuo apmokestinto greitkelio rinkliavų – Valstybės narės koncesijos turėtojui, atsižvelgiant į jo prarastas pajamas, skirta kompensacija – Netiesioginiai kelių mokesčiai – Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka ir nurodyti ją susigrąžinti – Suinteresuotųjų šalių procedūrinės teisės – Komisijai tenkanti pareiga išlikti ypač apdairiai – Valstybės pagalbos sąvoka – Lengvata – Koncesijos turėtojo finansinės padėties tikėtinas pagerėjimas – Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio privataus ūkio subjekto kriterijus – SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktas – Regioninė valstybės pagalba)

38

2019/C 432/44

Byla T-58/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Xocolat“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas LUXOCOLAT – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Žymenų panašumas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Pranešimo apie protestą motyvavimas – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 15 taisyklės 3 dalies b punktas (dabar – Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 2 straipsnio 4 dalis))

39

2019/C 432/45

Byla T-279/18: 2019 m. spalio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas AXICORP ALLIANCE – Ankstesni žodinis ir vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklai ALLIANCE – Santykiniai atmetimo pagrindai – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis – Ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymai – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 dalis – Prekių aprašymo, esančio abėcėlės tvarka sudarytame sąraše prie Nicos klasifikacijos, aiškinimas)

40

2019/C 432/46

Byla T-310/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EPSU ir Goudriaan/Komisija (Socialinė politika – Socialinių partnerių dialogas Sąjungos lygmeniu – Susitarimas „Centrinės valdžios institucijų tarnautojų ir darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais bendroji sistema“ – Bendras pasirašiusių šalių prašymas įgyvendinti šį susitarimą Sąjungos lygmeniu – Komisijos atsisakymas pateikti sprendimo pasiūlymą Tarybai – Ieškinys dėl panaikinimo – Aktas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį – Priimtinumas – Komisijos diskrecija – Socialinių partnerių autonomija – Subsidiarumo principas – Proporcingumas)

41

2019/C 432/47

Byla T-361/18: 2019 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SIR BASMATI RICE – Absoliutus atmetimo pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

41

2019/C 432/48

Byla T-380/18: 2019 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo INTAS paraiška – Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos ir nacionalinis prekių ženklai, kuriuose yra žodinis elementas „indas“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Žymenų ir prekių panašumas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymai – Reglamento 2017/1001 47 straipsnis)

42

2019/C 432/49

Byla T-417/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CdT/EUIPO (Ieškinys dėl panaikinimo – Institucinė teisė – Pareiga patikėti CdT atlikti EUIPO funkcionuoti reikalingas vertimo raštu paslaugas – CdT ir EUIPO susitarimo nutraukimas – Skelbimas apie vertimo raštu paslaugų teikimo konkursą – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas – Pagrindo priimti sprendimą iš dalies nebuvimas – Dalinis nepriimtinumas)

43

2019/C 432/50

Byla T-432/18: 2019 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Palo/Komisija (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Pensijos – Pensijų sistema – Išeitinė išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnio 2 dalis – Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai – Teisėti lūkesčiai – Gero administravimo principas – Rūpestingumo pareiga)

44

2019/C 432/51

Byla T-434/18: 2019 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vans/EUIPO (ULTRARANGE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ULTRARANGE paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7straipsnio 1 dalies b punktas)

45

2019/C 432/52

Byla T-454/18: 2019 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Biasotto/EUIPO – Oofos (OO) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo OO paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas OO – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

45

2019/C 432/53

Byla T-498/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Happy Moreno choco“ paraiška – Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai MORENO – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Prekių, kurioms skirti ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai, sąrašo pakeitimas – Apeliacinės tarybos sprendimo ištaisymas – Reglamento 2017/1001 102 straipsnio 1 dalis – Teisinis pagrindas – Ankstesnė sprendimų priėmimo praktika – Teisinis saugumas – Teisėti lūkesčiai)

46

2019/C 432/54

Byla T-559/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicininiai pleistrai) (Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis medicininį pleistrą – Ankstesnių dizainų atskleidimas – Negaliojimo pagrindas – Individualios savybės – Informuotas vartotojas – Dizainerio laisvės mastas – Skirtingas bendras įspūdis – Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

47

2019/C 432/55

Byla T-560/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicininiai pleistrai) (Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis medicininį pleistrą – Ankstesnių dizainų atskleidimas – Negaliojimo pagrindas – Individualios savybės – Informuotas vartotojas – Dizainerio laisvės mastas – Skirtingas bendras įspūdis – Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

48

2019/C 432/56

Byla T-568/18: 2019 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo WE paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas WE – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

48

2019/C 432/57

Byla T-582/18: 2019 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo XBOXER BARCELONA paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis raidę „x“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Įrodymai – Reglamento 2017/1001 18 straipsnio 1 dalies a punktas – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 dalis – Prašymo įregistruoti prekių ženklą apribojimas apeliacinėje taryboje – Reglamento 2017/1001 49 straipsnio 1 dalis)

49

2019/C 432/58

Byla T-628/18: 2019 m. spalio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Caprice“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

50

2019/C 432/59

Byla T-684/18: 2019 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ZV/Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Įdarbinimas – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Komisijos ombudsmeno pavaduotojas – Procedūra – Nuopelnų įvertinimas)

51

2019/C 432/60

Byla T-708/18: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „FLIS Happy Moreno choco“ paraiška – Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai MORENO – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Prekių, kurioms skirti ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai, sąrašo pakeitimas – Apeliacinės tarybos sprendimo ištaisymas – Reglamento 2017/1001 102 straipsnio 1 dalis – Teisinis pagrindas – Ankstesnė sprendimų priėmimo praktika – Teisinis saugumas – Teisėti lūkesčiai)

51

2019/C 432/61

Byla T-10/19: 2019 m. spalio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Vaizdinis prekių ženklas UNITED STATES SEAFOODS – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

52

2019/C 432/62

Byla T-41/19: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „nume“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „numederm“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

53

2019/C 432/63

Byla T-240/19: 2019 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje A9.com/EUIPO (Varpelio atvaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriame pavaizduotas varpelis, paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Pareiga motyvuoti – Reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnis – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

54

2019/C 432/64

Byla T-557/17: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Liaño Reig/BPV (Ieškinys dėl panaikinimo – Ekonominė ir pinigų politika – Kompensacijos prašymas – Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių bendras pertvarkymo mechanizmas – Pertvarkymo procedūra – Banco Popular Español pertvarkymo schema – Dalinis panaikinimas – Nedalumas – Nepriimtinumas)

54

2019/C 432/65

Byla T-727/18 R: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje ZW/EIB (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Viešoji tarnyba – Nepriimtinumas)

55

2019/C 432/66

Byla T-750/18: 2019 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Briois/Parlamentas (Institucinė teisė – Europos Parlamento narys – Privilegijos ir imunitetai – Sprendimas atšaukti parlamento nario imunitetą – Parlamento nario mandato pabaiga – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

56

2019/C 432/67

Byla T-145/19: 2019 m. spalio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Jap Energéticas y Medioambientales/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Pagal aplinkos finansinį instrumentą (LIFE+) sudarytas dotacijos susitarimas – Debeto aviza – Aktas, patenkantis tik į sutarčių sritį ir nuo jos neatsiejamas – Ieškinio neperkvalifikavimas – Akivaizdus nepriimtinumas)

56

2019/C 432/68

Byla T-188/19: 2019 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Jungtinė Karalystė/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Mokslo tyrimai ir technologijų plėtra bei kosmosas – Sąjungos septintoji bendroji programa – Auditas – Darbo laiko apskaitos žiniaraščių nepildymas – Personalo išlaidos, pripažintos neatitinkančiomis reikalavimų – Komisijos sprendimas patvirtinti galutinę audito ataskaitą – Nepriimtinumas)

57

2019/C 432/69

Byla T-211/19: 2019 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Le Pen/Parlamentas (Institucinė teisė – Europos Parlamento narys – Privilegijos ir imunitetai – Sprendimas atšaukti parlamento nario imunitetą – Nario mandato galiojimo pabaiga – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį išnykimas – Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

58

2019/C 432/70

Byla T-383/19 R: 2019 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Walker ir kt./Parlamentas ir Taryba (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Reglamentas (ES) 2018/1806 – Sąjungos pilietybės netekimas – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Akivaizdus pagrindinio ieškinio nepriimtinumas – Nepriimtinumas)

58

2019/C 432/71

Byla T-688/19: 2019 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje VeriGraft/EASME

59

2019/C 432/72

Byla T-690/19: 2019 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Daily Mail and General Trust plc ir kt./Komisija

60

2019/C 432/73

Byla T-691/19: 2019 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Hill & Smith Holdings ir Hill & Smith Overseas/Komisija

61

2019/C 432/74

Byla T-692/19: 2019 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Rentokil Initial ir Rentokil Initial 1927/Komisija

63

2019/C 432/75

Byla T-703/19: 2019 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje DD/FRA

64

2019/C 432/76

Byla T-727/19: 2019 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Basaglia/Komisija

65

2019/C 432/77

Byla T-733/19: 2019 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology ir Sunowe Solar/Komisija

66

2019/C 432/78

Byla T-734/19: 2019 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Junqueras i Vies/Parlamentas

68

2019/C 432/79

Byla T-735/19: 2019 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Frank Recruitment Group Services/EUIPO – Pearson (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

Byla T-736/19: 2019 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje HA/Komisija

70

2019/C 432/81

Byla T-737/19: 2019 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

Byla T-739/19: 2019 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

Byla T-313/19: 2019 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Taghani/Komisija

72


LT

 

Top