EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:399:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 399, 2019 m. lapkričio 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 399

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. lapkričio 25d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2019/C 399/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2019/C 399/02

Byla C-136/17: 2019 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant tinklalapiuose nurodytus jų duomenis – Direktyva 95/46/EB – Reglamentas (ES) 2016/679 – Internetinės paieškos sistemos – Tinklalapiuose esančių duomenų tvarkymas – Specialios duomenų kategorijos, numatytos šios direktyvos 8 straipsnyje ir šio reglamento 9 ir 10 straipsniuose – Šių straipsnių taikymas paieškos sistemos eksploatuotojui – Šio eksploatuotojo pareigų apimtis atsižvelgiant į minėtus straipsnius – Duomenų skelbimas tinklalapiuose vien žurnalistiniais sumetimais arba meninės ar literatūrinės raiškos tikslais – Poveikis prašymo pašalinti nuorodas nagrinėjimui – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 11 straipsniai)

2

2019/C 399/03

Byla C-507/17: 2019 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Google LLC, Google Inc. teisių perėmėja/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis – Direktyva 95/46/EB – Reglamentas (ES) 2016/679 – Internetinės paieškos sistemos – Tinklalapiuose pateiktų duomenų tvarkymas – Teisės reikalauti pašalinti nuorodą teritorinė taikymo sritis)

3

2019/C 399/04

Byla C-526/17: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Italijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 258 straipsnis – Direktyva 2004/18/EB – Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimas – Viešosios darbų koncesijos – Galiojančios koncesijos tiesti ir eksploatuoti automagistrales termino pratęsimas nepaskelbus skelbimo apie konkursą)

4

2019/C 399/05

Byla C-700/17: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bendroji sistema – Direktyva 2006/112/EB – 132 straipsnio 1 dalies b ir c punktai – Neapmokestinimas – Ligoninių ir medicininės priežiūros veikla – Medicininės priežiūros paslaugų, kurias teikia gydytojai ir paramedikai, teikimas – Pasitikėjimo santykių tarp paciento ir paslaugos teikėjo nebuvimas)

5

2019/C 399/06

Byla C-11/18 P: 2019 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Oleksandr Viktorovych Klymenko/Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas – Ieškovo pavardės palikimas sąraše – Trečiosios valstybės valdžios institucijos sprendimas – Tarybos pareiga patikrinti, ar šis sprendimas buvo priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą – Pareiga motyvuoti)

6

2019/C 399/07

Byla C-32/18: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė apsauga – Darbuotojai migrantai – Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 – 60 straipsnis – Šeimos išmokos – Teisė į skirtumo tarp išmokos tėvams valstybėje narėje, turinčioje pagrindinę kompetenciją, ir vaiko priežiūros pašalpos valstybėje narėje, turinčioje antrinę kompetenciją, sumokėjimą)

7

2019/C 399/08

Byla C-34/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – 3 straipsnio 1 ir 3 dalys – Direktyvos 93/13/EEB priedas – 1 punkto m ir q papunkčiai – Hipoteka užtikrintos paskolos sutartis – Notaro dokumentas – Notaro daromas vykdomasis įrašas – Įrodinėjimo pareigos perkėlimas – 5 straipsnio 1 dalis – Aiški ir suprantama formuluotė)

8

2019/C 399/09

Byla C-47/18: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, veikiantis kaip Alpine Bau GmbH bankroto administratorius (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – Jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose – Taikymo sritis – 1 straipsnio 2 dalies b punktas – Bankrotas, su nemokių bendrovių arba kitų juridinių asmenų likvidavimu susiję procesai ir panašios bylos – Netaikymas – Ieškinys dėl reikalavimo pripažinimo siekiant užregistruoti jį bankroto byloje – Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 taikymas – 41 straipsnis – Su reikalavimu pateikiamų dokumentų turinys – Pagrindinė ir šalutinė bankroto bylos – Lis pendens ir susiję ieškiniai – Reglamento Nr. 1215/2012 29 straipsnio 1 dalies taikymas pagal analogiją – Nepriimtinumas)

9

2019/C 399/10

Byla C-63/18: 2019 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vitali SpA/Autostrade per l'Italia SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 56 straipsniai – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 71 straipsnis – Subranga – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią galimybė naudotis subranga apribojama 30 % visos pirkimo sutarties sumos)

10

2019/C 399/11

Sujungtos bylos C-95/18 ir C-96/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Darbuotojų migrantų socialinė apsauga – Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 – 13 straipsnis – Taikytini teisės aktai – Valstybės narės rezidentai, patenkantys į Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 taikymo sritį – Išmokos pagal senatvės draudimo sistemą ar išmokos šeimai – Gyvenamosios vietos valstybė narė ir darbo vietos valstybė narė – Atsisakymas)

10

2019/C 399/12

Byla C-222/18: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos – Direktyva 2011/24/ES – 3 straipsnio k punktas ir 11 straipsnio 1 dalis – Receptas – Sąvoka – Recepto, išrašyto kitoje valstybėje narėje asmens, turinčio teisę išrašyti receptus, pripažinimas – Sąlygos – Laisvas prekių judėjimas – Kiekybiniams eksporto apribojimams lygiaverčio poveikio priemonių draudimas – SESV 35 ir 36 straipsniai – Vaistinei taikomas apribojimas išduoti (parduoti) receptinius vaistus – Kitoje valstybėje narėje parengtas užsakymas – Pateisinimas – Žmonių sveikatos ir gyvybės apsauga – Direktyva 2001/83/EB – 81 straipsnio antra pastraipa – Valstybės narės gyventojų aprūpinimas vaistais)

11

2019/C 399/13

Byla C-251/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prekybos politika – Antidempingo muitai – Iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamų dviračių importas – Kinijos kilmės dviračių importui nustatyto galutinio antidempingo muito taikymo išplėtimas šioms šalims – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 501/2013 – Galiojimas – Priimtinumas – Ieškovės pagrindinėje byloje ieškinio dėl panaikinimo nepareiškimas – Susijęs importuotojas – „Locus standi“ pareiškiant ieškinį dėl panaikinimo – Reglamentas (ES) Nr. 1225/2009 – 13 straipsnis – Vengimas – 18 straipsnis – Nebendradarbiavimas – Įrodymai – Įrodymų visetas)

12

2019/C 399/14

Byla C-358/18 P: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Lenkijos Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas – EŽŪOGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP – Europos Sąjungos nefinansuojamos išlaidos – Lenkijos Respublikos patirtos išlaidos – Gamintojų grupė – Gamintojų organizacija)

13

2019/C 399/15

Byla C-366/18: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 2010/18/ES – Patikslintas Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų – Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį vaiko priežiūros atostogos suteikiamos su sąlyga, kad sutrumpinamas darbo laikas, proporcingai sumažinant darbo užmokestį – Pamaininis darbas pagal kintamo darbo laiko grafiką – Darbuotojo prašymas atlikti darbą pagal fiksuoto darbo laiko grafiką, kad jis galėtų prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus – Direktyva 2006/54/EB – Moterų ir vyrų lygios galimybės ir vienodas požiūris užimtumo ir profesinės veiklos srityje – Netiesioginė diskriminacija – Dalinis nepriimtinumas)

14

2019/C 399/16

Byla C-467/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Rayonen sad Lukovit (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš EP (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6, 47 straipsniai ir 51 straipsnio 1 dalis – Direktyva 2012/13/ES – 8 straipsnio 2 dalis – Direktyva 2013/48/ES – 12 straipsnis – Direktyva (ES) 2016/343 – 3 straipsnis – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias leidžiama dėl su gydymu ir saugumu susijusių priežasčių hospitalizuoti psichiatrijos ligoninėje asmenis, kurie visuomenei pavojingas veikas padarė būdami nepakaltinami – Teisė būti informuotam apie savo teises – Teisė turėti advokatą – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą – Nekaltumo prezumpcija – Pažeidžiamas asmuo)

14

2019/C 399/17

Byla C-527/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Motorinės transporto priemonės – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 – 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys – Transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – Gamintojo įsipareigojimai nepriklausomiems operatoriams – Neribotos ir standartizuotos formos prieiga prie šios informacijos – Tvarka – Draudimas diskriminuoti)

15

2019/C 399/18

Byla C-544/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Upper Tribunal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Henrika Daknevičiūtė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 straipsnis – Įsisteigimo laisvė – Savarankiškai dirbančio asmens veikla – Valstybės narės pilietė, kuri nustojo dirbti savarankiškai dėl fizinių suvaržymų, atsiradusių paskutiniais nėštumo mėnesiais arba trumpą laikotarpį po gimdymo – Savarankiškai dirbančio asmens statuso išsaugojimas)

16

2019/C 399/19

Byla C-556/18: 2019 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Europos Sąjungos politika vandens srityje – Direktyva 2000/60/EB – 13 straipsnio 1 ir 7 dalys bei 15 straipsnio 1 dalis – Peržiūrėtų ir atnaujintų baseino valdymo planų Lansarotės, Fuerteventūros, Gran Kanarijos, Tenerifės, La Gomeros, La Palmos ir El Hiero (Ispanija) upių baseinų rajonuose nepriėmimas, nepaskelbimas ir nepranešimas Europos Komisijai – 14 straipsnis – Viešos informacijos ir konsultacijų nesuteikimas dėl peržiūros ir atnaujinimo)

17

2019/C 399/20

Byla C-600/18: 2019 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Kelių transportas – SESV 91 ir 92 straipsniai – Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 – 32 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnio 1 dalis – Taisyklių, susijusių su tachografų naudojimu, pažeidimas – Valstybių narių pareiga numatyti veiksmingas, atgrasančias ir nediskriminacines sankcijas – Mažosios ir vidutinės įmonės rezidentės ir nerezidentės – Skirtingų sąlygų taikymas)

18

2019/C 399/21

Sujungtos bylos C-662/18 ir C-672/18: 2019 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tiesioginiai mokesčiai – Direktyva 90/434/EEB – Direktyva 2009/133/EB – 8 straipsnis – Padidėjusi vertė, susijusi su pasikeitimo vertybiniais popieriais sandoriais – Pasikeičiant gautų vertybinių popierių perleidimas – Padidėjusios vertės atidėtas apmokestinimas – Akcininkų apmokestinimas – Apmokestinimas pagal skirtingas mokesčio bazės taisykles ir tarifus – Mokesčio sumažinimas, kuriuo atsižvelgiama į vertybinių popierių turėjimo laikotarpį)

18

2019/C 399/22

Byla C-728/18 P: 2018 m. lapkričio 22 d. EM Research Organization, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-180/17, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer ir kt.

19

2019/C 399/23

Byla C-293/19 P: 2019 m. balandžio 10 d. Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-231/18 Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO – Lupu (Djili)

20

2019/C 399/24

Byla C-351/19 P: 2019 m. balandžio 30 d. Bruno Gollnisch pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-375/18 Gollnisch/Parlamentas

20

2019/C 399/25

Byla C-545/19: 2019 m. liepos 17 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 399/26

Byla C-617/19: 2019 m. rugpjūčio 14 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ir kt.

22

2019/C 399/27

Byla C-629/19: 2019 m. rugpjūčio 23 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG ir Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

23

2019/C 399/28

Byla C-632/19: 2019 m. rugpjūčio 22 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

23

2019/C 399/29

Byla C-633/19: 2019 m. rugpjūčio 22 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie/Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

25

2019/C 399/30

Byla C-640/19: 2019 m. rugpjūčio 28 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe ir kt./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

26

2019/C 399/31

Byla C-643/19: 2019 m. rugpjūčio 30 d. Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RESOPRE – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

27

2019/C 399/32

Byla C-648/19: 2019 m. rugsėjo 2 d. Amtsgericht Erding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

28

2019/C 399/33

Byla C-652/19: 2019 m. rugsėjo 2 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KO/Fallimento Consulmarketing SpA

29

2019/C 399/34

Byla C-653/19: 2019 m. rugsėjo 4 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš DK

29

2019/C 399/35

Byla C-662/19 P: 2019 m. rugsėjo 4 d. NRW.Bank pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 26 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-466/16 NRW.Bank/Bendra pertvarkymo valdyba

30

2019/C 399/36

Byla C-663/19: 2019 m. rugsėjo 6 d. Landgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MM/Volkswagen AG

31

2019/C 399/37

Byla C-686/19: 2019 m. rugsėjo 18 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „Soho Group“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

32

2019/C 399/38

Byla C-687/19: 2019 m. rugsėjo 18 d. Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair Ltd/PJ

33

2019/C 399/39

Byla C-710/19: 2019 m. rugsėjo 25 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G.M.A./État belge

33

2019/C 399/40

Byla C-730/19: 2019 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Bulgarijos Respublika

34

2019/C 399/41

Byla C-743/19: 2019 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba

35

2019/C 399/42

Byla C-744/19: 2019 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Italijos Respublika

36

 

Bendrasis Teismas

2019/C 399/43

Sujungtos bylos T-119/07 ir T-207/07: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija ir Eurallumina/Komisija (Valstybės pagalba – Direktyva 2003/96/EB – Mineralinių alyvų akcizo mokestis – Mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje – Atleidimas nuo akcizo mokesčio – Atrankinis pobūdis – Regioninės valstybės pagalbos teikimo gairės – 2001 m. Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai – Teisėti lūkesčiai – Institucijų aktų teisėtumo prezumpcija – Gero administravimo principas – Pareiga motyvuoti – Motyvų prieštaringumas)

37

2019/C 399/44

Sujungtos bylos T-129/07 ir T-130/07: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Airija ir Aughinish Alumina/Komisija (Valstybės pagalba – Direktyva 2003/96/EB – Mineralinių alyvų akcizo mokestis – Mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje – Atleidimas nuo akcizo mokesčio – Priemonės atrankinis pobūdis – 2001 m. Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai)

38

2019/C 399/45

Byla T-386/14 RENV: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIH Holding ir FIH/Komisija (Valstybės pagalba – Bankų sektorius – FIH suteikta pagalba perleidžiant jos sumažėjusios vertės turtą naujai patronuojamajai bendrovei ir vėliau jį išperkant Danijos įstaigai, atsakingai už finansinio stabilumo užtikrinimą – Valstybės pagalba bankams krizės periodu – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka – Priimtinumas – Pagalbos sumos apskaičiavimas – Akivaizdi vertinimo klaida)

39

2019/C 399/46

Byla T-417/16: 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Achemos Grupė ir Achema/Komisija (Valstybės pagalba – Pagalba bendrovei Klaipėdos Nafta, skirta SGD terminalo statybai ir priežiūrai Klaipėdos jūrų uoste – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka – SESV 106 straipsnio 2 dalis – SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas – Sprendimas nereikšti prieštaravimų – Tiekimo saugumas – Bendros ekonominės svarbos paslauga)

39

2019/C 399/47

Byla T-153/17: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FV/Taryba (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimo ataskaitos – 2014 m. ir 2015 m. vertinimas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Pareiga motyvuoti – Akivaizdi vertinimo klaida – Rūpestingumo pareiga)

40

2019/C 399/48

Byla T-176/17: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „VeGa one“ paraiška – Europos Sąjungoje galiojanti ankstesnio žodinio prekių ženklo Vegas tarptautinė registracija – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2019/C 399/49

Byla T-228/17: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Komisija (Dempingas – Tam tikrų Kinijos ir Taivano kilmės nerūdijančiojo plieno vamzdžių ir vamzdelių sandūriniu būdu privirinamų jungiamųjų detalių (gatavų ir negatavų) importas – Galutinių antidempingo muitų nustatymas – Normalioji vertė – Koregavimai – Akivaizdi vertinimo klaida – Pareiga motyvuoti)

42

2019/C 399/50

Byla T-433/17: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dehousse/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Galimybė susipažinti su dokumentais – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas – Institucijos turimi dokumentai, priimti vykdant administracines užduotis – Buvusio Bendrojo Teismo teisėjo pateiktas prašymas leisti susipažinti su dokumentais – Dalinis atsisakymas leisti susipažinti – Sąjungos deliktinė atsakomybė)

42

2019/C 399/51

Byla T-476/17: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arysta LifeScience Netherlands/Komisija (Augalų apsaugos produktai – Veiklioji medžiaga diflubenzuronas – Patvirtinimo peržiūra – Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnis – Teisė į gynybą – Įgaliojimų viršijimas – Akivaizdi vertinimo klaida – Patvirtinimo galiojimo atnaujinimo procedūra – Reglamento Nr. 1107/2009 14 straipsnis – Papildomų atitinkamos veikliosios medžiagos naudojimo apribojimų nustatymas vykdant peržiūros procedūrą, nelaukiant, kol bus užbaigta patvirtinimo galiojimo atnaujinimo procedūra – Proporcingumas)

43

2019/C 399/52

Byla T-629/17: 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Čekijos Respublika/Komisija (ERPF – ESF – Finansinės paramos sumažinimas – Viešieji pirkimai – Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 99 straipsnio 1 dalies a punktas – Direktyvos 2004/18/EB 16 straipsnio b punktas – Ypatinga išimtis – Viešojo paslaugų pirkimo sutartys, skirtos įsigyti, vystyti, gaminti arba bendrai gaminti programų medžiagą, skirtą transliuotojams transliuoti)

44

2019/C 399/53

Byla T-786/17: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BTC/Komisija (Arbitražinė išlyga – Dotacijos susitarimas, sudarytas įgyvendinant bendrąją programą eTEN, susijusią su transeuropiniais telekomunikacijų tinklais – Projektas „SafeChemo“ – OLAF tyrimo ataskaita, kurioje konstatuota, kad kai kurios patirtos išlaidos yra nefinansuotinos – Dalinis sumokėtų sumų grąžinimas – Priešieškinis)

45

2019/C 399/54

Byla T-27/18 RENV: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FV/Taryba (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimo ataskaita – 2013 m. vertinimo procedūra – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Pareiga motyvuoti – Akivaizdi vertinimo klaida – Rūpestingumo pareiga)

45

2019/C 399/55

Byla T-65/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Venesuela/Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Venesueloje – Trečiosios valstybės pareikštas ieškinys – Tiesioginės sąsajos nebuvimas – Nepriimtinumas)

46

2019/C 399/56

Byla T-225/18: 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Manéa/CdT (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Terminuota darbo sutartis – Sprendimas nepratęsti ieškovės darbo sutarties – Sprendimo atšaukimas ir naujo sprendimo nepratęsti sutarties nuo pirmajame sprendime nurodytos datos priėmimas – Atsakomybė)

47

2019/C 399/57

Byla T-286/18: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Lėšų įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos įšaldyto, sąrašas – Ieškovo pavardės palikimas sąraše – Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės institucijos sprendimas buvo priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą)

48

2019/C 399/58

Byla T-359/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo TRICOPID paraiška – Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas TRICODIN – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

49

2019/C 399/59

Byla T-379/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje WI/Europos Komisija (Viešoji tarnyba – Pensijos – Maitintojo netekimo išmoka – Oficialiai įregistruota nesantuokinė partnerystė – Atsisakymas suteikti – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis – Teisinė galimybė susituokti – Gero administravimo principas – Rūpestingumo pareiga – Išskirtinės aplinkybės)

49

2019/C 399/60

Byla T-399/18: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TrekStor/EUIPO (Theatre) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Theatre“ paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

50

2019/C 399/61

Byla T-464/18: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Tia Rosa“ paraiška – Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas TIA ROSA – Santykinis atmetimo pagrindas – Prekių panašumas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

51

2019/C 399/62

Byla T-502/18: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „MediWell“ paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas WELL AND WELL ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „well & well LES PHARMACIENS“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

51

2019/C 399/63

Byla T-528/18: 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje XI/Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Profesinė liga – Psichologinis priekabiavimas – Pagalbos prašymas – Prašymo atmetimas – Atsakymas į skundą, kuriame pateikiami asmeniniai sveikatos duomenys – Medicininė paslaptis – Prašymas panaikinti šiuos duomenis – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Teisė į privataus gyvenimo gerbimą – Atsakomybė)

52

2019/C 399/64

Byla T-532/18: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (kempinė) (Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis kempinę – Ankstesni dizainai – Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai – Apeliacinės tarybos savo iniciatyva nagrinėjimas atskleidimo faktų – Prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui tenkanti įrodinėjimo pareiga – Su ankstesnio dizaino atgaminimu susiję reikalavimai)

53

2019/C 399/65

Byla T-545/18: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje YL/Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2017 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Sprendimas nepaaukštinti ieškovo pareigų priskiriant prie AD 7 lygio nuo 2017 m. sausio 1 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis – Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 9 straipsnio 3 dalis – Piktnaudžiavimas įgaliojimais – Drausminė nuobauda)

54

2019/C 399/66

Byla T-633/18: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo TON JONES paraiška – Ankstesni nacionalinis ir tarptautinis vaizdiniai prekių ženklai „Jones“ – Ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymai – Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys – Reglamento 2017/1001 18 straipsnio 1 dalis – Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 10 straipsnis)

54

2019/C 399/67

Byla T-634/18: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „revolutionary air pulse technology“ paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

55

2019/C 399/68

Byla T-678/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Tarptautinio žodinio prekių ženklo GIUSTI WINE apsaugos prašymas – Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „DeGIUSTI“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

56

2019/C 399/69

Byla T-679/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo SHOWROOM paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SHOWROOM86 – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

56

2019/C 399/70

Byla T-761/18: 2019 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „imagin bank“ paraiška – Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „imagic“ – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybės supainioti nebuvimas – Žymenų panašumo nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

57

2019/C 399/71

Byla T-34/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Orkla Foods Danmark/EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

58

2019/C 399/72

Byla T-231/15 RENV: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Haswani/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsnis – Ieškinio patikslinimas – Priimtinumas – Būtinybė patikslinti pagrindus ir argumentus – Iš dalies nepriimtinas ir iš dalies teisiškai visiškai nepagrįstas ieškinys)

59

2019/C 399/73

Byla T-593/18: 2019 m. birželio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje BS/Parlamentas (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pranešimas dėl teisių į pensiją pakeitimo – Išmoka išlaikomam vaikui – Mokymosi pašalpa – Vaikas, turintis neįgalumą, dėl kurio jis negali patenkinti savo poreikių – Faktinis vaiko išlaikymas – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnis – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas – Akivaizdi vertinimo klaida – Teisė į gerą administravimą – Ieškinys dėl panaikinimo)

60

2019/C 399/74

Byla T-617/18: 2019 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ZH/ECHA (Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Vertinimo ataskaita už 2016 m. – Laikinojo nedarbingumo atostogos – Reikalavimas atlyginti žalą – Skundas, pateiktas pasibaigus Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje nustatytam trijų mėnesių terminui – Force majeure – Pateisinama klaida – Akivaizdus nepriimtinumas)

60

2019/C 399/75

Byla T-649/18: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje wido austria/EUIPO (transparent pairing) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „transparent pairing“ paraiška – Absoliutus atmetimo pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

61

2019/C 399/76

Byla T-703/18: 2019 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Lenkija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Europos socialinis fondas – Veiksmų programa „Žinios, švietimas ir vystymasis“ – Laiškas, kuriame pateikta galutinė audito ataskaita – Neskundžiamas aktas – Parengiamasis aktas – Nepriimtinumas)

62

2019/C 399/77

Byla T-55/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cham Holding ir Bena Properties/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

62

2019/C 399/78

Byla T-56/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Syriatel Mobile Telecom/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

63

2019/C 399/79

Byla T-57/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

64

2019/C 399/80

Byla T-58/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Othman/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

65

2019/C 399/81

Byla T-59/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

65

2019/C 399/82

Byla T-61/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Drex Technologies/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

66

2019/C 399/83

Byla T-62/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Almashreq Investment Fund/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

67

2019/C 399/84

Byla T-70/19: 2019 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nosio/EUIPO – Passi (LA PASSIATA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Protesto atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

67

2019/C 399/85

Byla T-137/19: 2019 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Souruh/Taryba (Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės Sirijai – Lėšų įšaldymas – Kompetencijos nebuvimas)

68

2019/C 399/86

Byla T-142/19: 2019 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nosio/EUIPO – Passi (PASSIATA) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Protesto atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

69

2019/C 399/87

Byla T-182/19: 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Puma/EUIPO (SOFTFOAM) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo SOFTFOAM paraiška – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Skiriamojo požymio nebuvimas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

69

2019/C 399/88

Byla T-547/19: 2019 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Sarantos ir kt./Parlamentas ir Komisija

70

2019/C 399/89

Byla T-609/19: 2019 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje Canon/Komisija

71

2019/C 399/90

Byla T-612/19: 2019 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje UPL Europe ir Aceto Agricultural Chemical/Komisija

72

2019/C 399/91

Byla T-619/19: 2019 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje KF/SatCen

73

2019/C 399/92

Byla T-620/19: 2019 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ace of spades/EUIPO – Krupp ir Borrmann (Šampano „rosé“ butelio forma)

74

2019/C 399/93

Byla T-621/19: 2019 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ace of spades/EUIPO – Krupp ir Borrmann (Šampano „Grande reserve“ butelio forma)

75

2019/C 399/94

Byla T-622/19: 2019 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ace of spades/EUIPO – Krupp ir Borrmann (Šampano „prestige“ butelio forma)

76

2019/C 399/95

Byla T-624/19: 2019 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Welter’s/EUIPO (rankenėlės su šereliais forma)

77

2019/C 399/96

Byla T-629/19: 2019 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Acoplamientos para vehículos)

77

2019/C 399/97

Byla T-634/19: 2019 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje FC/EASO

79

2019/C 399/98

Byla T-636/19: 2019 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Chemours Netherlands/ECHA

80

2019/C 399/99

Byla T-637/19: 2019 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Sun Stars & Sons/EUIPO – Carpathian Springs (Butelio forma)

81

2019/C 399/100

Byla T-638/19: 2019 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding (Butelio forma)

82

2019/C 399/101

Byla T-645/19: 2019 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje IMG/Komisija

83

2019/C 399/102

Byla T-651/19: 2019 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Brands Up/EUIPO (Credit24)

83

2019/C 399/103

Byla T-652/19: 2019 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Elevolution - Engenharia/Komisija

84

2019/C 399/104

Byla T-653/19: 2019 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje FF/Komisija

85

2019/C 399/105

Byla T-654/19: 2019 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje FF/Komisija

86

2019/C 399/106

Byla T-655/19: 2019 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ferriera Valsabbia ir Valsabbia Investimenti/Komisija

87

2019/C 399/107

Byla T-656/19: 2019 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Alfa Acciai/Komisija

88

2019/C 399/108

Byla T-657/19: 2019 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Feralpi/Komisija

89

2019/C 399/109

Byla T-660/19: 2019 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Universität Bremen/Komisija ir REA

90

2019/C 399/110

Byla T-665/19: 2019 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

91

2019/C 399/111

Byla T-667/19: 2019 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Ferriere Nord/Komisija

91

2019/C 399/112

Byla T-668/19: 2019 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (garsinis prekių ženklas)

93

2019/C 399/113

Byla T-669/19: 2019 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS)

94

2019/C 399/114

Byla T-670/19: 2019 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje FG/Parlamentas

95

2019/C 399/115

Byla T-672/19: 2019 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Companhia de Seguros Índico/Komisija

97

2019/C 399/116

Byla T-677/19: 2019 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

98

2019/C 399/117

Byla T-678/19: 2019 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Health Product Group/EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

99

2019/C 399/118

Byla T-679/19: 2019 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Argyraki/Komisija

100

2019/C 399/119

Byla T-686/19: 2019 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

100

2019/C 399/120

Byla T-687/19: 2019 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje inMusic Brands/EUIPO – Equipson (Marq)

101

2019/C 399/121

Byla T-694/19: 2019 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje FI/Komisija

102

2019/C 399/122

Byla T-19/17: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fastweb/Komisija

103

2019/C 399/123

Byla T-250/18: 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje RATP/Komisija

103

2019/C 399/124

Byla T-306/18: 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vengrija/Komisija

104

2019/C 399/125

Byla T-19/19: 2019 m. rugsėjo 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fastweb/Komisija

104


LT

 

Top