EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 255, 2019 m. liepos 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. liepos 29d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

CDJ

2019/C 255/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

CDJ

2019/C 255/02

Sujungtos bylos C-391/16, C-77/17 ir C-78/17: 2019 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers (Čekijos Respublika, Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Prieglobsčio politika — Tarptautinė apsauga — Direktyva 2011/95/ES — Pabėgėlio statusas — 14 straipsnio 4 — 6 dalys — Atsisakymas suteikti pabėgėlio statusą arba šio statuso panaikinimas, jei kyla pavojus priimančiosios valstybės narės saugumui ar jos visuomenei — Galiojimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnis — SESV 78 straipsnio 1 dalis — ESS 6 straipsnio 3 dalis — Ženevos konvencija)

2

2019/C 255/03

Byla C-235/17: 2019 m. gegužės 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vengrija (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 63 straipsnis — Laisvas kapitalo judėjimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnis — Nuosavybės teisė — Nacionalinės teisės aktai, kuriais ex lege panaikinamos juridinių asmenų ar fizinių asmenų, negalinčių įrodyti artimo giminystės ryšio su savininku, anksčiau įgytos uzufrukto teisės, nenumatant už tai kompensacijos)

3

2019/C 255/04

Byla C-341/17 P: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Graikijos Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyrius, Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) — Europos Sąjungos nefinansuojamos išlaidos — Graikijos Respublikos patirtos išlaidos — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 — Pagalbos už plotą schema — Daugiametės ganyklos sąvoka — Fiksuoto dydžio finansinės korekcijos — Atskaitymas iš ankstesnės korekcijos)

3

2019/C 255/05

Byla C-509/17: 2019 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įmonių perdavimai — Direktyva 2001/23/EB — 3 5 straipsniai — Darbuotojų teisių išsaugojimas — Išimtys — Nemokumo procedūra — Teisminis reorganizavimas perduodant su teismo priežiūra — Visiškas ar dalinis įmonės išlaikymas — Nacionalinės teisės aktas, suteikiantis teisę perėmėjui po perdavimo savo nuožiūra pasirinkti perimamus darbuotojus)

4

2019/C 255/06

Byla C-653/17 P: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje VM Vermögens-Management GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH (Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — Reglamentas (ES) 2015/2424 — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis prekių ženklas „Vermögensmanufaktur“ — Registracijos pripažinimas negaliojančia — Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Galiojimas atgaline data — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Sprendimų motyvavimas)

5

2019/C 255/07

Byla C-677/17: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Papildomas protokolas — 59 straipsnis — Sprendimas Nr. 3/80 — Darbuotojų migrantų socialinė apsauga — Gyvenamosios vietos taisyklių atsisakymas — 6 straipsnis — Invalidumo išmokos — Mokėjimo nutraukimas — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — Specialios neįmokinės išmokos pinigais — Gyvenamosios vietos reikalavimas — Direktyva 2003/109/EB — Ilgalaikio gyventojo statusas)

6

2019/C 255/08

Byla C-689/17: 2019 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht München I (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“/Land Niedersachsen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Atliekų vežimas — Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 — Atliekos, kurioms taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra — Vežimas Europos Sąjungoje — 1 straipsnio 3 dalies b punktas — Nepatekimas į taikymo sritį — Laivuose susidariusios atliekos — Atliekos laive įvykus avarijai)

6

2019/C 255/09

Byla C-706/17: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Lifosa“/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Valstybės pagalba — Sąvoka „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių suteikta pagalba“ — Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų elektros energetikos sektoriuje finansavimo priemonės — Sąvoka „pagalba, kuri daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“ ir „iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti“ — Sąvoka „atrankinis pranašumas“ — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Išlaidų, patirtų vykdant įpareigojimus teikti viešąją paslaugą, kompensavimas)

7

2019/C 255/10

Byla C-52/18: 2019 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Norderstedt (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christian Fülla/Toolport GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Direktyva 1999/44/EB — Pristatytos prekės neatitikimas sutarčiai — 3 straipsnis — Vartotojo teisė į nemokamą prekių atitikties sutarčiai užtikrinimą per protingą laiką ir nesukeliant jam jokių didelių nepatogumų — Vietos, kurioje vartotojas privalo pateikti nuotolinės prekybos būdu pirktą vartojimo prekę, kad pardavėjas užtikrintų jos atitiktį sutarčiai, nustatymas — Prekės atitikties sutarčiai užtikrinimo „nemokamai“ sąvoka — Vartotojo teisė nutraukti sutartį)

8

2019/C 255/11

Byla C-55/18: 2019 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Nacional (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis — Direktyva 2003/88/EB — 3 ir 5 straipsniai — Dienos ir savaitės poilsis — 6 straipsnis — Maksimalus savaitės darbo laikas — Direktyva 89/391/EEB — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga darbe — Pareiga įdiegti sistemą, leidžiančią apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo atlikto kasdienio darbo laiko trukmę)

9

2019/C 255/12

Byla C-132/18 P: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Sabine Tuerck (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pensijos — Pagal nacionalinę pensijų sistemą įgytų pensinių teisių perkėlimas į Europos Sąjungos pensijų sistemą — Kapitalo vertės padidėjimo per laikotarpį nuo prašymo perkelti teises pateikimo dienos iki faktinio perkėlimo atėmimas)

10

2019/C 255/13

Byla C-138/18: 2019 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Skatteministeriet/Estron A/S (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Klausos aparatų jungtys — Dalys ir reikmenys — Kombinuotoji nomenklatūra — Subpozicijos 85444290, 90214000 ir 90219010)

11

2019/C 255/14

Byla C-170/18 P: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CJ/Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras — Terminuota sutartis — Sutarties nutraukimas — Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimo vykdymas — Sprendimo dėl panaikinimo res judicata galia — Ribos)

11

2019/C 255/15

Byla C-204/18 P: 2019 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Aplinka — Invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencija ir valdymas — Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 — Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 — Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašo sudarymas — „Procambarus clarkii“ rūšies įtraukimas)

12

2019/C 255/16

Byla C-226/18: 2019 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Muitų sąjunga — Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 — 212a straipsnis — Importo procedūra — Skola muitinei — Atleidimas nuo muitų — Dempingas — Subsidijos — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų) importas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo nustatomas antidempingo muitas, ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo nustatomas kompensacinis muitas — Atleidimo nuo muitų atvejai)

13

2019/C 255/17

Byla C-235/18: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 135 straipsnio 1 dalies b punktas — Prekių tiekimas — Kitos veiklos neapmokestinimas — Paskolos suteikimas ir derybos dėl paskolos — Degalų kortelės)

14

2019/C 255/18

Byla C-306/18: 2019 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KORADO, a.s./Generální ředitelství cel (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Plieninės suvirintos detalės — Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai — 7307 ir 7322 pozicijos — Radiatorių „dalių“ ir „vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių“ sąvokos — Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/23 — Galiojimas)

14

2019/C 255/19

Byla C-795/18 P: 2018 m. gruodžio 18 d. FCA US LLC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-795/18 FCA US/EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

Byla C-805/18 P: 2018 m. gruodžio 18 d. Saga Furs Oyj pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-313/18, Saga Furs/EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Byla C-816/18 P: 2018 m. gruodžio 21 d. OY pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-605/16 OY/Komisija

16

2019/C 255/22

Byla C-820/18 P: 2018 m. gruodžio 27 d. Linak A/S pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-368/17 Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Byla C-821/18 P: 2018 m. gruodžio 27 d. Linak A/S pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-367/17 Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Byla C-822/18 P: 2018 m. gruodžio 27 d. Aldo Supermarkets pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-359/17 Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Byla C-310/19 P: 2019 m. balandžio 15 d. Boudewijn Schokker pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 8 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-817/17 Schokker/EASA

17

2019/C 255/26

Byla C-324/19: 2019 m. balandžio 19 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Byla C-331/19: 2019 m. balandžio 23 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën/X

19

2019/C 255/28

Byla C-339/19: 2019 m. balandžio 25 d. Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Byla C-341/19: 2019 m. balandžio 30 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MH Müller Handels GmbH/MJ

20

2019/C 255/30

Byla C-345/19: 2019 m. balandžio 16 d. Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Byla C-353/19: 2019 m. gegužės 6 d. Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Byla C-366/19: 2019 m. gegužės 8 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „BOSOLAR“ EOOD/„CHEZ ELEKTRO BULGARIA“ AD

23

2019/C 255/33

Byla C-385/19: 2019 m. gegužės 16 d. International Protection Appeals Tribunal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Byla C-400/19: 2019 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Vengrija

25

2019/C 255/35

Byla C-402/19: 2019 m. gegužės 24 d. Cour du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LM/Centre public d'action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Byla C-410/19: 2019 m. gegužės 27 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Byla C-440/19 P: 2019 m. birželio 6 d. Pometon SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 28 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-433/16 Pometon/Komisija

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Byla T-433/15: 2019 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bank Saderat/Taryba (Deliktinė atsakomybė — Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės — Lėšų įšaldymas — Apribojimas atvykti į valstybių narių teritoriją — Žalos, kurią ieškovas tariamai patyrė dėl to, kad buvo įtrauktas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos atitinkamos ribojamosios priemonės, sąrašą ir jame paliktas, atlyginimas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)

30

2019/C 255/39

Byla T-399/17: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dalli/Komisija (Deliktinė atsakomybė — OLAF tyrimas — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas — Neturtinė žala — Priežastinis ryšys)

31

2019/C 255/40

Byla T-539/17: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EIB/Sirija (Arbitražinė išlyga — Paskolos susitarimas „Al Thawra“ Nr. 16405 — Susitarimo neįvykdymas — Avansu išmokėtų sumų grąžinimas — Palūkanos — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai)

31

2019/C 255/41

Byla T-540/17: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EIB/Sirija (Arbitražinė išlyga — Paskolos susitarimas „Electricity Distribution Project“ Nr. 20948 — Susitarimo neįvykdymas — Avansu išmokėtų sumų grąžinimas — Palūkanos — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai)

32

2019/C 255/42

Byla T-541/17: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EIB/Sirija (Arbitražinė išlyga — Paskolos susitarimas „Electricity Transmission Project“ Nr. 20868 — Susitarimo neįvykdymas — Avansu išmokėtų sumų grąžinimas — Palūkanos — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai)

33

2019/C 255/43

Byla T-614/17: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bonnafous/EACEA (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Atleidimas iš darbo bandomojo laikotarpio pabaigoje — Įprastos bandomojo laikotarpio sąlygos — Psichologinis priekabiavimas — Gero administravimo principas — Rūpestingumo pareiga — Teisė į gynybą — Teisė būti išklausytam — Akivaizdi vertinimo klaida — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Atsakomybė)

34

2019/C 255/44

Byla T-616/17 RENV: 2019 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Siragusa/Taryba (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnybos pabaiga — Prašymas išleisti į pensiją — Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimas po prašymo pateikimo — Ankstesnio sprendimo atšaukimas — Atsakomybė)

34

2019/C 255/45

Byla T-43/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rietze/EUIPO — Volkswagen (Transporto priemonė VW Bus T 5) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis transporto priemonę VW Bus T 5 — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualios savybės — Informuotas vartotojas — Skirtingas bendras įspūdis — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

35

2019/C 255/46

Byla T-191/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rietze/EUIPO — Volkswagen (Transporto priemonė VW Caddy Maxi) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis transporto priemonę VW Caddy Maxi — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualios savybės — Informuotas vartotojas — Skirtingas bendras įspūdis — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui tenkanti įrodinėjimo pareiga — Su ankstesnio dizaino atgaminimu susiję reikalavimai)

36

2019/C 255/47

Byla T-192/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rietze/EUIPO — Volkswagen (Transporto priemonė VW Caddy) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis transporto priemonę VW Caddy — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualios savybės — Informuotas vartotojas — Skirtingas bendras įspūdis — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui tenkanti įrodinėjimo pareiga — Su ankstesnio dizaino atgaminimu susiję reikalavimai)

37

2019/C 255/48

Byla T-209/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Porsche/EUIPO — Autec (motorinės transporto priemonės) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis transporto priemonę — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

37

2019/C 255/49

Byla T-210/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Porsche/EUIPO — Autec (lengvieji automobiliai) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis transporto priemonę — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

38

2019/C 255/50

Byla T-220/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Vaizdinis prekių ženklas „Battistino“ — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas BATTISTA — Registracijos pripažinimas iš dalies negaliojančia — Ankstesnio prekių ženklo faktinio naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 64 straipsnio 2 dalis))

39

2019/C 255/51

Byla T-221/18: 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas BATTISTINO — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas BATTISTA — Registracijos pripažinimas negaliojančia — Ankstesnio prekių ženklo faktinio naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento (ES) 2017/1001 64 straipsnio 2 dalis))

40

2019/C 255/52

Byla T-229/18: 2019 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Biolatte/EUIPO (Biolatte) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Biolatte“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2019/C 255/53

Byla T-272/18: 2019 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „MobiPACS“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Šūkis — Atitinkamos visuomenės pastabumo lygis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2019/C 255/54

Byla T-273/18: 2019 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bernaldo de Quirós/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Drausminės priemonės — Veiksmai, darantys žalą tarnybai — Administracinis tyrimas — Tyrimų ir drausmės tarnybai (IDOC) suteikti įgaliojimai — Nešališkumo principas — Gero administravimo principas — Teisė į gynybą — Drausminė procedūra — Procesinio lygiateisiškumo principas — Drausminė nuobauda papeikimas — Proporcingumas — Neturtinė žala)

42

2019/C 255/55

Byla T-538/18: 2019 m. birželio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Dickmanns/EUIPO (Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Terminuota sutartis, kurioje yra nutraukimo sąlyga — Sąlyga, pagal kurią sutartis nutraukiama, jeigu tarnautojas neįtraukiamas į atviro konkurso rezervo sąrašą — Tik patvirtinamasis aktas — Skundo pareiškimo terminas — Nepriimtinumas)

43

2019/C 255/56

Byla T-702/18: 2019 m. birželio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Durand ir kt./Parlamentas (Ieškinys dėl neveikimo ir dėl panaikinimo — Žemės ūkio politika — Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 — Gyvūnų gerovė — Europos Parlamento narių prašymas sudaryti tyrimo komitetą — Parlamento pozicijos priėmimas — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Informacinio pobūdžio aktas — Nepriimtinumas)

43

2019/C 255/57

Byla T-171/19: 2019 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hebberecht/EIVT (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Drausminė procedūra — Laikinas nušalinimas — Išskaita iš darbo užmokesčio — Formos reikalavimų nesilaikymas — Akivaizdus nepriimtinumas)

44

2019/C 255/58

Byla T-319/19: 2019 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gollnisch/Parlamentas

45

2019/C 255/59

Byla T-327/19: 2019 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Mubarak/Taryba

46

2019/C 255/60

Byla T-334/19: 2019 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Google ir Alphabet/Komisija

46

2019/C 255/61

Byla T-336/19: 2019 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje BZ/Komisija

48

2019/C 255/62

Byla T-341/19: 2019 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

49

2019/C 255/63

Byla T-342/19: 2019 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

Byla T-349/19: 2019 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

Byla T-350/19: 2019 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bontempi ir kt./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

Byla T-352/19: 2019 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Maisto produktų pakuotės)

53

2019/C 255/67

Byla T-353/19: 2019 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Maisto produktų pakuotės)

54

2019/C 255/68

Byla T-354/19: 2019 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

Byla T-355/19: 2019 m. birželio 13 d. pareikštas ieškinys byloje CE/Regionų komitetas

56


LT

 

Top