EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 220, 2019 m. liepos 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 220

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. liepos 1d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

CDJ

2019/C 220/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

CDJ

2019/C 220/02

Nuomonė 1/17: 2019 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) nuomonė — Belgijos Karalystė (Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikta nuomonė — Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS) — Investuotojų ir valstybių ginčų sprendimas (IVGS) — Ginčų sprendimo kolegijos ir Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos įsteigimas — Suderinamumas su Sąjungos pirmine teise — Reikalavimas paisyti Sąjungos teisinės sistemos autonomijos — Viešųjų interesų apsaugos lygis, nustatytas, atsižvelgiant į Sąjungos konstitucinius pagrindus, jos institucijų — Vienodas Kanados ir Sąjungos investuotojų vertinimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 20 straipsnis — Galimybė kreiptis į teismus ir jų nepriklausomumas — Chartijos 47 straipsnis — Finansinės galimybės kreiptis į teismą — Įsipareigojimas jas užtikrinti fiziniams asmenims ir mažoms bei vidutinėms įmonėms — Nepriklausomumo reikalavimo išoriniai ir vidiniai aspektai — Narių paskyrimas, užmokestis ir profesinio elgesio reikalavimai — IEPS jungtinio komiteto vaidmuo — Šio komiteto nustatytas privalomasis IEPS aiškinimas)

2

2019/C 220/03

Byla C-598/17: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Esama ir nauja pagalba — Sąvoka „nauja pagalba“ — Dividendų mokesčio grąžinimas — Schema, apimanti bendroves, įsisteigusias ne atitinkamos valstybės narės teritorijoje — Laisvas kapitalo judėjimas — Nacionalinių teismų pareigos)

2

2019/C 220/04

Byla C-611/17: 2019 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas Italijos Respublika/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra žuvininkystės politika — Išteklių išsaugojimas — Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos — Viduržemio jūros durklažuvių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) — Reglamentas (ES) 2017/1398 — 2017 m. žvejybos galimybių nustatymas — Išimtinė Sąjungos kompetencija — Bazinio laikotarpio nustatymas — Bazinių duomenų patikimumas — Teisminės kontrolės apimtis — ESS 17 straipsnis — Atstovavimas Sąjungos interesams tarptautinėse organizacijose — Santykinio stabilumo principas — Taikymo sąlygos — Negaliojimo atgaline data, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir nediskriminavimo principai)

3

2019/C 220/05

Byla C-614/17: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Reglamentas (EB) Nr. 510/2006 — 13 straipsnio 1 dalies b punktas — Žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsauga — Sūris Manchego (queso manchego) — Žymenų, kurie gali priminti regioną, su kuriuo siejama saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), naudojimas — Vidutinio pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo sąvoka — Europos vartotojai arba valstybės narės, kurioje SKVN žymimas produktas gaminamas ir jo daugiausia suvartojama, vartotojai)

4

2019/C 220/06

Byla C-694/17: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Lugano II konvencija — 15 straipsnis — Su vartotoju sudaryta sutartis — Ryšys su direktyva 2008/48/EB — Vartojimo kredito sutartis — 2 ir 3 straipsniai — Sąvokos „vartotojas“ ir „sandoriai, kuriems taikoma direktyva“ — Maksimalus kredito dydis — Reikšmingumo atsižvelgiant į Lugano II konvencijos 15 straipsnį nebuvimas)

5

2019/C 220/07

Byla C-98/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sveikatos apsauga — Higienos teisės aktų paketas — Reglamentas (EB) Nr. 853/2004 — Gyvūninių maisto produktų higiena — Maisto tvarkymo subjektų pareigos — Konkretūs reikalavimai — Naminių kanopinių mėsa — Sandėliavimas ir vežimas — Mėsos temperatūros sąlygos)

5

2019/C 220/08

Byla C-133/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Montreuil (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — PVM grąžinimas — Direktyva 2008/9/EB — 20 straipsnis — PVM grąžinančios valstybės narės prašymas pateikti papildomos informacijos — Prašoma informacija, kuri PVM grąžinančiai valstybei pateikiama per mėnesį nuo tos dienos, kai tą prašymą gauna asmuo, kuriam jis yra adresuotas — Šio termino teisinis pobūdis ir pasekmės, atsirandančios jo nesilaikant)

6

2019/C 220/09

Byla C-224/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Budimex S.A./Minister Finansów (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — 66 straipsnis — Apmokestinimą sukeliantis įvykis ir prievolė sumokėti mokestį — Momentas, kada atliktas paslaugų teikimas — Statybos ir montavimo darbai — Atsižvelgimas į paslaugų teikimo sutartyje numatytą darbų priėmimo momentą)

7

2019/C 220/10

Byla C-225/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Grupa Lotos S.A./Minister Finansów (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Perkant sumokėto mokesčio atskaita — Šeštoji direktyva 77/388/EEB — 17 straipsnio 2 ir 6 dalys — Direktyva 2006/112/EB — 168 ir 176 straipsniai — Teisės į atskaitą apribojimas — Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įsigijimas — Status quo išlyga — Įstojimas į Europos Sąjungą)

8

2019/C 220/11

Byla C-250/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Kroatijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2008/98/EB — Atliekų tvarkymas — 5 straipsnio 1 dalis — Akmens užpildas, nepatenkantis į „šalutinio produkto“ sąvoką — 13 straipsnis — Valstybių narių pareiga garantuoti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą — 15 straipsnio 1 dalis — Pareiga tvarkyti atliekas jų turėtojui ar kitiems įgaliotiems asmenims)

9

2019/C 220/12

Byla C-259/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 97/67/EB — Pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrosios taisyklės — Universaliosios pašto paslaugos teikimas — Paskirtojo paslaugų teikėjo išimtinės teisės — Kitų nei pašto ženklai pašto mokos ženklų išleidimas)

9

2019/C 220/13

Byla C-265/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Mokesčių teisės aktų suderinimas — Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema — Direktyva 2006/112/EB — Speciali smulkaus verslo įmonėms skirta schema — 282 — 292 straipsniai — Smulkaus verslo įmonėms, kurių metinė apyvarta yra mažesnė už nustatytą ribą, taikomas neapmokestinimas PVM — Dviejų nekilnojamojo turto objektų tiekimas tuo pačiu metu pagal vieną sandorį — Metinės apyvartos ribos viršijimas atsižvelgiant į vieno iš dviejų objektų kainą — Prievolė sumokėti mokestį nuo visos sandorio vertės)

10

2019/C 220/14

Byla C-268/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — 85269120 ir 85285900 subpozicijos — Daugiafunkcė GPS navigacijos sistema)

11

2019/C 220/15

Byla C-294/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Markkinaoikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Oulun Sähkönmyynti Oy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Energijos vartojimo efektyvumas — Direktyva 2012/27/ES — 11 straipsnio 1 dalis — Prieigos prie matavimo informacijos ir sąskaitose pateikiamos informacijos kaštai — Galutinių vartotojų teisė nemokamai gauti visas sąskaitas už suvartotą energiją ir sąskaitose pateikiamą informaciją — Elektros abonementinis mokestis — Elektros abonementinio mokesčio nuolaida, kurią prekybos elektros energija įmonė suteikia galutiniams vartotojams, kurie pasirinko galimybę gauti elektroninę sąskaitą)

12

2019/C 220/16

Byla C-309/18: 2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Direktyva 2014/24/ES — Darbo sąnaudos — Pirkimo dalyvio, pasiūlyme atskirai nenurodžiusio šių sąnaudų, automatinis pašalinimas — Proporcingumo principas)

12

2019/C 220/17

Sujungtos bylos C-119/18–C-121/18: 2019 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Ispanija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) bylose Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2002/20/EB — 6 straipsnio 1 dalis ir Priedo A dalis — Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimai — Telekomunikacijų operatoriai — Veiklos teritorija, didesnė nei autonominė sritis — Metinė finansinė įmoka — Prisidėjimas prie „Corporación de Radio y Televisión Española“ finansavimo)

13

2019/C 220/18

Byla C-330/18 P: 2019 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutartis byloje Bruno Gollnisch/Europos Parlamentas (Apeliacinis skundas — Europos Parlamentas — Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklės — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas)

14

2019/C 220/19

Byla C-462/18 P: 2019 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutartis byloje Mylène Troszczynski/Europos Parlamentas (Apeliacinis skundas — Europos Parlamentas — Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklės — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas)

15

2019/C 220/20

Byla C-99/19 P: 2019 m. sausio 7 d. BI pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo pirmininko priimtos nutarties byloje T-626/18 AJ, BI/Europos Komisija

15

2019/C 220/21

Byla C-123/19 P: 2019 m. vasario 18 d. Vans, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-817/16 Vans, Inc./Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Byla C-125/19 P: 2019 m. vasario 18 d. Vans, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-848/16 Deichmann SE/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

17

2019/C 220/23

Byla C-143/19 P: 2019 m. vasario 20 d. Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-253/17, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

18

2019/C 220/24

Byla C-292/19: 2019 m. balandžio 10 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Byla C-312/19: 2019 balandis 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XT prieš Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Byla C-321/19: 2019 m. balandžio 18 d. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BY ir CZ/Vokietijos Federacinė Respublika

20

2019/C 220/27

Byla C-322/19: 2019 m. balandžio 23 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Airija ir Attorney General

21

2019/C 220/28

Byla C-327/19: 2019 m. balandžio 19 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Byla C-328/19: 2019 m. balandžio 19 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Byla C-333/19: 2019 m. balandžio 24 d. Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą bylose DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunija, Eurokontrolė — Europos saugios oro navigacijos organizacija, ir FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunija, DA, Eurokontrolė — Europos saugios oro navigacijos organizacija

24

2019/C 220/31

Byla C-340/19: 2019 m. balandžio 29 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Hydro Energo“

25

2019/C 220/32

Byla C-352/19 P: 2019 m. gegužės 1 d. Région de Bruxelles-Capitale pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-178/18 Région de Bruxelles-Capitale/Komisija

26

2019/C 220/33

Byla C-386/19 P: 2019 m. gegužės 16 d. Hamas pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-289/15 Hamas/Taryba

27

2019/C 220/34

Byla C-704/17: 2019 m. kovo 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) D. H./Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Byla C-318/18: 2019 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Byla C-776/18: 2019 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Amtsgericht Erding (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) U.B., T.V./Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Byla C-7/19: 2019 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Amtsgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) QG/Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Byla T-434/15: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kt./Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Deliktinė atsakomybė — Pakankamai akivaizdus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)

30

2019/C 220/39

Byla T-553/15: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Export Development Bank of Iran/Taryba (Deliktinė atsakomybė — Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės — Lėšų įšaldymas — Žalos, kurią ieškovas tariamai patyrė įtraukus jo pavadinimą į asmenų ir subjektų, kuriems taikomas šioje byloje nagrinėjamas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą ir palikus tame sąraše — Bendrojo Teismo kompetencija — Pakankamai aiškus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)

31

2019/C 220/40

Bylos T-516/16 ir T-536/16: 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alvarez y Bejarano ir kt./Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Sutartininkai — Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma — Mažiau palankios sąlygos, susijusios su fiksuoto dydžio kelionės išlaidų kompensacija ir papildomomis atostogų dienomis, pridedamoms prie kasmetinių atostogų dėl kelionės laiko — Ryšys tarp šių išmokų taikymo vietos ir ekspatrianto ar iš šalies išvykusio asmens statuso — Kasmetinių kelionės išlaidų kompensavimo ir kasmetinių atostogų dėl kelionės laiko panaikinimas)

31

2019/C 220/41

Bylos T-523/16 ir T-542/16: 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ardalic ir kt./Taryba (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Sutartininkai — Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma — Mažiau palankios nuostatos, susijusios su fiksuoto dydžio kelionės išlaidų mokėjimu ir papildomomis atostogų dienomis, dėl kelionės laiko pridedamomis prie kasmetinių atostogų — Ryšys tarp šios paramos gavimo ir atvykusio iš kitos valstybės ar ekspatrijavusio asmens statuso — Teisės į kasmetinės kelionės išlaidų kompensaciją ir į papildomas atostogų dienas panaikinimas)

32

2019/C 220/42

Byla T-571/16: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PT/EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Vertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — 2014 m. vertinimo procedūra — Ikiteisminė procedūra — Priimtinumas — Teisė būti išklausytam — Nekaltumo prezumpcijos principas — Atsakomybė — Neturtinė žala)

33

2019/C 220/43

Byla T-749/16: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stemcor London ir Samac Steel Supplies/Komisija (Dempingas — Tam tikrų Kinijos ir Rusijos kilmės plokščių šaltai valcuotų plieno produktų importas — Galutinis antidempingo muitas — Importo registracija — Galutinio antidempingo muito taikymas atgaline data — Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1329 — Importuotojo žinojimas apie dempingą ir žalą — Tolesnis esminis importo augimas, kuris gali žymiai sumažinti galutinio antidempingo muito atstatomąjį poveikį — Reglamento (ES) 2016/1036 10 straipsnio 4 dalies c ir d punktai)

34

2019/C 220/44

Byla T-170/17: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas RW/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnybos nuostatų 42c straipsnis — Išleidimas atostogų tarnybos labui — Automatiškas išleidimas į pensiją — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Teisės aktų taikymo sritis — Pažodinis, kontekstinis ir teleologinis aiškinimas)

35

2019/C 220/45

Byla T-747/17: 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje UPF/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos uostams taikyta atleidimo nuo pelno mokesčio schema — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažinta nesuderinama su vidaus rinka — Esama pagalba — Ekonominės veiklos sąvoka — Pareiga motyvuoti — Konkurencijos iškraipymas ir poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai — Gero administravimo principas)

36

2019/C 220/46

Byla T-754/17: 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Komisija (Valstybės pagalba — Atleidimo nuo pelno mokesčio tvarka, taikoma Prancūzijos savo uostams — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Esama pagalba — Ekonominės veiklos sąvoka — Visuotinės svarbos paslaugos — Gero administravimo principas — Pareiga motyvuoti — Vertinimo klaida)

36

2019/C 220/47

Byla T-55/18: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo LIEBLINGSWEIN paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Klaidinantis pobūdis — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b, c ir g punktai)

37

2019/C 220/48

Byla T-56/18: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo WEIN FÜR PROFIS paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Klaidinantis pobūdis — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b, c ir g punktai)

38

2019/C 220/49

Byla T-57/18: 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo WEIN FÜR PROFIS paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Klaidinantis pobūdis — Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b, c ir g punktai)

38

2019/C 220/50

Byla T-271/19: 2019 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Proodeftiki/Komisija

39

2019/C 220/51

Byla T-273/19: 2019 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Byla T-279/19: 2019 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Front Polisario/Taryba

41

2019/C 220/53

Byla T-287/19: 2019 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje BigBen Interactive/EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Byla T-298/19: 2019 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Think Schuhwerk/EUIPO (Raudonų batų raištelių galų forma)

44


LT

 

Top