Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:086:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 86, 2018 m. kovo 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 86

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. kovo 6d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2016–2017 m. SESIJA
2016 m. birželio 6–9 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 225, 2017 7 13 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2016 m. birželio 7 d., antradienis

2018/C 86/01

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos (2015/2317(INI))

2

2018/C 86/02

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Naujojo aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljanso (2015/2277(INI))

10

2018/C 86/03

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo bei Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos (2016/2006(INI))

24

2018/C 86/04

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija Taikos paramos operacijos. ES santykiai su JT ir Afrikos Sąjunga (2015/2275(INI))

33

2018/C 86/05

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (2015/2065(INI))

40

2018/C 86/06

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui ES (2015/2225(INI))

51

2018/C 86/07

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl inovacijų skatinimo ir ekonomikos plėtros būsimo Europos ūkių valdymo srityje (2015/2227(INI))

62

 

2016 m. birželio 8 d., trečiadienis

2018/C 86/08

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE) – 2015/2234(INI))

72

2018/C 86/09

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija „Tolesni veiksmai dėl 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų“ (2016/2573(RSP))

77

2018/C 86/10

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos saugumui ir gynybai skirtų kosmoso pajėgumų (2015/2276(INI))

84

2018/C 86/11

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kosmoso sektoriaus rinkos plėtros (2016/2731(RSP))

95

2018/C 86/12

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP))

101

2018/C 86/13

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))

105

2018/C 86/14

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES ir 2011/894/ES, projekto (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

108

2018/C 86/15

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) pateikimo rinkai projekto (D044927/02 – 2016/2683(RSP))

111

 

2016 m. birželio 9 d., ketvirtadienis

2018/C 86/16

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kambodžos (2016/2753(RSP))

114

2018/C 86/17

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (2016/2754(RSP))

118

2018/C 86/18

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Vietnamo (2016/2755(RSP))

122

2018/C 86/19

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (2016/2610(RSP))

126

2018/C 86/20

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumo (2015/2887(RSP))

140


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2016 m. birželio 7 d., antradienis

2018/C 86/21

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies nuostatos, projekto (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

147

2018/C 86/22

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) projekto (13954/2015– C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

148

2018/C 86/23

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

149

2018/C 86/24

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tarptautinių porų turto teisiniam režimui (sutuoktinių turto teisiniam režimui ir registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms) taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo srityje, projekto (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

150

2018/C 86/25

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

151

2018/C 86/26

P8_TA(2016)0243
Finansinių priemonių rinkos ***I
2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
P8_TC1-COD(2016)0033
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/…, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

152

2018/C 86/27

P8_TA(2016)0244
Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I
2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
P8_TC1-COD(2016)0034
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/…, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų

153

2018/C 86/28

2016 m. birželio 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Rimantą Šadžių Audito Rūmų nariu (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

154

 

2016 m. birželio 8 d., trečiadienis

2018/C 86/29

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymo. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (2016/2726(RSO))

155

2018/C 86/30

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))

159

2018/C 86/31

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))

160

2018/C 86/32

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE))

161

2018/C 86/33

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

162

2018/C 86/34

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projekto (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

163

2018/C 86/35

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

164

2018/C 86/36

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

168

2018/C 86/37

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

172

2018/C 86/38

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE))

173

2018/C 86/39

P8_TA(2016)0264
Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I
2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))
P8_TC1-COD(2016)0039
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. birželio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2016/…, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba

174

2018/C 86/40

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))

176

 

2016 m. birželio 9 d., ketvirtadienis

2018/C 86/41

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atskleidžiančių rinkos dalyvių, vykdančių rinkos tyrimus, taikytina atitinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

214

2018/C 86/42

2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))

216

2018/C 86/43

P8_TA(2016)0278
Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I
2016 m. birželio 9 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl jurisdikcijos perdavimo Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus projekto (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
P8_TC1-COD(2015)0906
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. birželio 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2016/… dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus

217


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top