Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 345, 2017 m. spalio 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 345

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. spalio 13d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

527-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. liepos 5–6 d.

2017/C 345/01

Rezoliucija „Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto indėlis į Europos Komisijos 2018 m. darbo programą“

1

2017/C 345/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija „Komisijos baltoji knyga dėl Europos ateities ir ne tik“

11

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

527-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. liepos 5–6 d.

2017/C 345/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto muomonė „ES MVĮ politikos veiksmingumo gerinimas“ (nuomonė savo iniciatyva)

15

2017/C 345/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Suklastotų ir piratinių gaminių pramonė“ (nuomonė savo iniciatyva)

25

2017/C 345/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pramonės permainos ES cukrinių runkelių cukraus pramonėje“ (nuomonė savo iniciatyva)

32

2017/C 345/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Nuo Korko 2.0 deklaracijos prie konkrečių veiksmų“ (nuomonė savo iniciatyva)

37

2017/C 345/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Valstybės pagalbos taisyklių taikymas kompensacijai už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą (Sprendimas 2012/21/ES ir Bendrijos sistema)“ (nuomonė savo iniciatyva)

45

2017/C 345/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Transporto sektoriaus skaitmeninimo ir robotizavimo poveikis ES politikos rengimui“ (nuomonė savo iniciatyva)

52

2017/C 345/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Socialinės ekonomikos išorės aspekto“ (nuomonė savo iniciatyva)

58


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

527-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2017 m. liepos 5–6 d.

2017/C 345/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino [COM(2017) 136 final – 2017/0060 (COD)]

67

2017/C 345/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD))

70

2017/C 345/12

Europos ekonomikos ir socialių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui [COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD)]

76

2017/C 345/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje“(COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)),„Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio prievolių, taikomų paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, iš dalies keičiamos Direktyva 2006/112/EB ir Direktyva 2009/132/EB“(COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)),„Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų“(COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS))

79

2017/C 345/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką“. (COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD))  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai siekiant tvarumo“(COM(2016) 739 final)

91

2017/C 345/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“[COM(2016) 773 final]

97

2017/C 345/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energijos iš atliekų vaidmuo žiedinėje ekonomikoje“(COM(2017) 34 final)

102

2017/C 345/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo [COM(2017) 38 – final 2017/0013 COD]

110

2017/C 345/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų“(COM(2017) 63 final)

114

2017/C 345/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energijos kainos ir išlaidos Europoje“(COM(2016) 769 final)

120

2017/C 345/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių [COM(2016) 818 final – 2016/0411(COD)]

126

2017/C 345/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos duomenų ekonomikos kūrimas“[COM(2017) 9 final]

130

2017/C 345/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) [COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD)]

138


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai.

LT

 

Top