Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 277, 2017 m. rugpjūčio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 277

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. rugpjūčio 21d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 277/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 277/02

Byla C-258/14: 2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eugenia Florescu ir kt./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 143 straipsnis — Valstybės narės einamųjų mokėjimų balanso sunkumai — Europos Sąjungos finansinė pagalba — Europos Sąjungos ir pagalbą gaunančios valstybės narės sudarytas susitarimo memorandumas — Socialinė politika — Vienodo požiūrio principas — Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudžiama kartu gauti ir senatvės pensiją, ir darbo užmokestį už darbą viešojoje institucijoje — Skirtingas asmenų, kurių mandato trukmė numatyta konstitucijoje, ir karjeros teisėjų vertinimas)

2

2017/C 277/03

Byla C-368/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Ilves Jakelu Oy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 97/67/EB — 9 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Pašto paslaugos — Universaliųjų paslaugų ir pagrindinių reikalavimų sąvokos — Bendrieji ir individualūs leidimai — Leidimas teikti pašto paslaugas vykdant individualiai suderėtas sutartis — Nustatytos sąlygos)

3

2017/C 277/04

Byla C-436/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 3 straipsnio 1 dalis — Sanglaudos fondo teikiamas finansavimas — Regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas — Pažeidimai — Sąvoka „daugiametė programa“ — Visiškas daugiametės programos užbaigimas — Senaties terminas)

4

2017/C 277/05

Byla C-513/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo UAB „Agrodetalė“ (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vidaus rinka — EB tipo patvirtinimas — Direktyva 2003/37/EB — Taikymo sritis — Žemės ar miškų ūkio traktoriai — Iš trečiosios šalies importuotų naudotų ar nenaujų transporto priemonių teikimas rinkai ir registravimas Europos Sąjungoje — „Naujos transporto priemonės“ ir „eksploatacijos pradžios“ sąvokos)

5

2017/C 277/06

Byla C-549/15: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Linköping (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją — Transporto sektoriuje naudojami biodegalai — Direktyva 2009/28/EB — 18 straipsnio 1 dalis — „Masės balanso“ sistema, skirta įsitikinti, kad biodujos atitinka nustatytus tvarumo kriterijus — Galiojimas — SESV 34 ir 114 straipsniai — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama, kad masės balansas būtų atliekamas vietoje su aiškiomis ribomis — Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, pripažįstančios, kad ši sąlyga gali būti tenkinama, kai tvarios biodujos perduodamos nacionaliniu dujotiekių tinklu, praktika — Šios valdžios institucijos įpareigojimas, pagal kurį atmetama galimybė, jog ta pati sąlyga gali būti tenkinama tada, kai iš kitų valstybių narių tvarios biodujos importuojamos nacionaliniais jungtiniais dujotiekių tinklais — Laisvas prekių judėjimas)

5

2017/C 277/07

Byla C-587/15: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Eismo įvykis, 2006 m. sukeltas transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra skirtingose valstybėse narėse — Valstybių narių nacionalinių draudikų biurų tarybos vidaus nuostatai — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas — Direktyva 2009/103/EB — Netaikymas „ratione temporis“ — Direktyvos 72/166/EEB, 84/5/EEB ir 2000/26/EB — Netaikymas „ratione materiale“ — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis — Netaikymas — Sąjungos teisės neįgyvendinimas)

6

2017/C 277/08

Byla C-591/15: 2017 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, prašoma The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 355 straipsnio 3 punktas — Gibraltaro statusas — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Išimtinai vidaus situacija — Nepriimtinumas)

7

2017/C 277/09

Byla C-610/15: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — Sąvoka — Dalijimosi rinkmenomis internete platforma — Dalijimasis saugomomis rinkmenomis be savininko leidimo)

8

2017/C 277/10

Byla C-621/15: 2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 85/374/EEB — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — 4 straipsnis — Farmacijos laboratorijos — Vakcina nuo hepatito B — Išsėtinė sklerozė — Vakcinos trūkumo bei priežastinio ryšio tarp trūkumo ir patirtos žalos įrodymai — Įrodinėjimo pareiga — Įrodinėjimo būdai — Mokslininkų sutarimo nebuvimas — Pagrįstos, tikslios ir neprieštaringos prielaidos, kurias turi įvertinti bylą iš esmės nagrinėjantis teismas — Priimtinumas — Sąlygos)

8

2017/C 277/11

Byla C-678/15: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/39/EB — Finansinių priemonių rinkos — 4 straipsnis 1 dalies 2 punktas — Sąvoka „investicinės paslaugos“ — I priedo A skirsnio 1 punktas — Pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, priėmimas ir perdavimas — Galimas tarpininkavimo pasirašant portfelio valdymo sutartį įtraukimas)

9

2017/C 277/12

Byla C-685/15: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Online Games Handels GmbH ir kt./Landespolizeidirektion Oberösterreich Prašymas prejudicinį sprendimą — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Azartiniai lošimai — Valstybės narės ribojamosios teisės normos — Baudžiamojo pobūdžio administracinės sankcijos — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Proporcingumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Nacionalinės teisės norma, numatanti teismo pareigą ex officio ištirti aplinkybes, dėl kurių į jį kreiptasi, nagrinėjant baudžiamojo pobūdžio administracinius nusižengimus — Atitiktis)

10

2017/C 277/13

Byla C-9/16: 2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Amtsgericht Kehl (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš A (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 — Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksas (Šengeno sienų kodeksas) — 20 ir 21 straipsniai — Vidaus sienų kirtimas — Patikrinimai teritorijoje — Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys atlikti patikrinimus 30 km ruože prie valstybių, kurios yra Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo šalys, bendros sienos, siekiant nustatyti tikrinamų asmenų tapatybę — Galimybė atlikti patikrinimą neatsižvelgiant į atitinkamo asmens elgesį ar ypatingų aplinkybių buvimą — Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys taikyti tam tikras asmenų kontrolės priemones geležinkelio stotyse)

10

2017/C 277/14

Byla C-19/16 P: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) — Kova su terorizmu — Specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, tinklu „Al-Qaida“ ir Talibanu — Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 — Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie įrašyti į Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto parengtą sąrašą, priklausančių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Pakartotinis šių asmenų įtraukimas į Reglamento Nr. 881/2002 I priede esantį sąrašą po to, kai pirminis jų įrašymas buvo panaikintas — Juridinio asmens nustojimas egzistuoti vykstant procesui — Procesinis veiksnumas)

11

2017/C 277/15

Byla C-20/16: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas darbuotojų judėjimas — Kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė gautos pajamos — Neapmokestinimo tvarka taikant progresinę išlygą gyvenamosios vietos valstybėje narėje — Senatvės pensijos draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, mokamos iš kitoje valstybėje narėje nei gyvenamosios vietos valstybė narė gautų pajamų — Šių įmokų atskaita — Tiesioginio ryšio su neapmokestinamomis pajamomis nebuvimo sąlyga)

12

2017/C 277/16

Byla C-26/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Direktyva 2006/112/EB — 138 straipsnio 2 dalies a punktas — Naujos transporto priemonės tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygos — Pirkėjo gyvenamoji vieta paskirties valstybėje narėje — Laikinoji registracija paskirties valstybėje narėje — Sukčiavimo mokesčių srityje pavojus — Pardavėjo sąžiningumas — Pardavėjo rūpestingumo pareiga)

12

2017/C 277/17

Byla C-38/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Nepagrįstai sumokėto PVM grąžinimas — Teisė į PVM atskaitą — Tvarka — Vienodo požiūrio ir mokesčių neutralumo principai — Veiksmingumo principas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatytas senaties terminas)

13

2017/C 277/18

Byla C-49/16: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvė teikti paslaugas — Apribojimai — Koncesijos suteikimo organizuoti internetinius azartinius lošimus sąlygos — Praktinis neįmanomumas gauti tokį leidimą privatiems ūkio subjektams, įsisteigusiems kitose valstybėse narėse)

14

2017/C 277/19

Byla C-75/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Ordinario di Verona (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų apsauga — Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūros — Direktyva 2008/52/EB — Direktyva 2013/11/ES — 3 straipsnio 2 dalis — Vartotojų pateiktas prieštaravimas vykdant kredito įstaigos inicijuotą įsakymo sumokėti procedūrą — Teisė kreiptis į teismą — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas privalomas naudojimasis mediacijos procedūra — Pareiga naudotis advokato paslaugomis — Ieškinio priimtinumo sąlyga)

15

2017/C 277/20

Byla C-126/16: 2017 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Midden-Nederland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vakvereniging ir kt./Smallsteps BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2001/23/EB — 3 – 5 straipsniai — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių išlaikymas — Išimtys — Nemokumo procedūra — „pre-pack“ procedūra — Tolesnė įmonės veikla)

15

2017/C 277/21

Byla C-249/16: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Saale Kareda/Stefan Benkö (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose — Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 — 7 straipsnio 1 punktas — Sąvokos „bylos, kylančios iš sutarčių“ ir „paslaugų teikimo sutartis“ — Atgręžtinis reikalavimas vieno solidariojo kredito sutarties bendraskolio kitam — Kredito sutarties vykdymo vietos nustatymas)

16

2017/C 277/22

Byla C-279/16 P: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija, Latvijos Respublika (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — EŽŪOGF, EŽŪGF ir EŽŪFKP — Išlaidų nefinansavimas Europos Sąjungos lėšomis — Ispanijos Karalystės patirtos išlaidos)

17

2017/C 277/23

Byla C-349/16: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) T.KUP SAS/Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Dempingas — Reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 — Tam tikros Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynės su odiniais batviršiais importas — Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1294/2009 galiojimas — Baigiančių galioti priemonių peržiūros procedūra — Nesusiję importuotojai — Atranka — Europos Sąjungos interesas)

17

2017/C 277/24

Byla C-422/16: 2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Trier (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — 78 straipsnis ir VII priedo III dalis — Sprendimas 2010/791/ES — Apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai — „Pienas“ ir „pieno produktai“ — Pavadinimai, vartojami reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant)

18

2017/C 277/25

Sujungtos bylos C-444/16 ir C-445/16: 2017 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Mons (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 78/660/EEB — Tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės — Tikros ir teisingos padėties principas — Rizikos ribojimo principas — Akcijų pasirinkimo sandorį išleidusi bendrovė, šio pasirinkimo sandorio perleidimo kainą įtraukusi į apskaitą kaip pajamas finansiniais metais, kuriais šis pasirinkimo sandoris baigtas vykdyti, arba pasibaigus šio sandorio galiojimo laikotarpiui)

19

2017/C 277/26

Byla C-449/16: 2017 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Genova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — 3 straipsnis — Šeimos išmokos — Direktyva 2011/98/ES — 12 straipsnis — Teisė į vienodą požiūrį — Trečiosios šalies piliečiai, turintys vieną leidimą)

19

2017/C 277/27

Byla C-662/16 P: 2016 m. gruodžio 21 d.Laboratoire de la mer pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-109/16, Laboratoire de la mer/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

20

2017/C 277/28

Byla C-37/17 P: 2017 m. sausio 24 d. Rudolf Keil pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-330/15 Rudolf Keil/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

20

2017/C 277/29

Byla C-87/17 P: 2017 m. vasario 17 d.CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

20

2017/C 277/30

Byla C-177/17: 2017 m. balandžio 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Byla C-178/17: 2017 m. balandžio 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Byla C-207/17: 2017 m. balandžio 21 d.Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Byla C-216/17: 2017 m. balandžio 24 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. Arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) ir kt.

23

2017/C 277/34

Byla C-270/17: 2017 m. gegužės 18 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Byla C-271/17: 2017 m. gegužės 18 d.Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Byla C-272/17: 2017 m. gegužės 18 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Byla C-322/17: 2017 m. gegužės 30 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Byla C-323/17: 2017 m. gegužės 30 d.High Court (Ireland) (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Byla C-345/17: 2017 m. birželio 12 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Byla C-382/17: 2017 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

27

2017/C 277/41

Byla C-383/17: 2017 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Portugalijos Respublika

28

2017/C 277/42

Byla C-415/17: 2017 m. liepos 10 d pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Kroatijos Respublika

28

 

Bendrasis Teismas

2017/C 277/43

Byla T-67/14: 2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viraj Profiles/Taryba (Dempingas — Tam tikrų Indijos kilmės nerūdijančio plieno vielų importas — Gamybos sąnaudų nustatymas — Pardavimo, administracinės ir kitos bendrosios išlaidos — Pareiga motyvuoti — Žala — Priežastinis ryšys — Skundas — Tyrimo pradžia — Akivaizdi vertinimo klaida)

30

2017/C 277/44

Byla T-74/14: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos pagalba, suteikta SNCM — Pagalba restruktūrizacijai ir priemonės, kurių imtasi įgyvendinant privatizavimo planą — Rinkos ekonomikos privataus investuotojo į kriterijus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka — Formalaus tyrimo procedūros atnaujinimas — Pareiga motyvuoti)

30

2017/C 277/45

Byla T-343/14: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas CIPRIANI — Nesąžiningumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas — Teisės į žinomo asmens pavardę pažeidimo nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies a punktas)

31

2017/C 277/46

Byla T-1/15: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SNCM/Komisija (Valstybės pagalba — Prancūzijos pagalba, suteikta SNCM — Pagalba restruktūrizacijai ir priemonės, kurių imtasi įgyvendinant privatizavimo planą — Rinkos ekonomikos privataus investuotojo į kriterijus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka — Valstybių narių socialinė politika — Formalaus tyrimo procedūros atnaujinimas — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris — Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis)

32

2017/C 277/47

Byla T-215/15: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azarov/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Nuosavybės teisė — Teisė užsiimti ekonomine veikla — Proporcingumas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Gero administravimo principas — Akivaizdi vertinimo klaida)

32

2017/C 277/48

Byla T-221/15: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Gero administravimo principas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Nuosavybės teisė)

33

2017/C 277/49

Byla T-234/15: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Systema Teknolotzis/Komisija (Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007–2013 m.) — Dotacijų susitarimai projektams „PlayMancer“, „Mobiserv“ ir „PowerUp“ — SESV 299 straipsnis — Vykdomasis sprendimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, kurį galima ginčyti — Priimtinumas — Proporcingumas — Rūpestingumo pareiga — Pareiga motyvuoti)

34

2017/C 277/50

Byla T-287/15: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „real“ — Naudojimas iš tikrųjų — Forma, kuri skiriasi dėl elementų, nekeičiančių skiriamojo požymio — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas — Trečiųjų asmenų atliekamas prekių ženklo naudojimas — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 2 dalis — Naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Pareiga motyvuoti)

34

2017/C 277/51

Byla T-333/15: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas „NN“ — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas „NN“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas ir 42 straipsnio 2 dalis — Forma, kuri skiriasi elementais, pakeičiančiais skiriamąjį požymį)

35

2017/C 277/52

Byla T-392/15: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir kt./Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Išorės paslaugų teikimas vystant Europos Sąjungos geležinkelių agentūros informacines sistemas — Konkurso dalyvio pasiūlymo įvertinimas — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Neįprastai mažos kainos pasiūlymas)

36

2017/C 277/53

Byla T-623/15: 2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio prekių ženklo JEDE FLASCHE ZÄHLT! Paraiška — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

36

2017/C 277/54

Byla T-3/16: 2017 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo DRIVEWISE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 2 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

37

2017/C 277/55

Byla T-27/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Vaisiai ir daržovės — Teisės klaida — Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 3 straipsnio 1 ir 3 dalys — Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 52 straipsnio 1 ir 2 dalys — Teisėtumo principas — Teisinis saugumas — Vienodas požiūris — Nediskriminavimo principas — Pareiga motyvuoti)

37

2017/C 277/56

Byla T-63/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje E-Control/ACER (Energija — Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos — Nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimai, kuriais patvirtinami tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų paskirstymo metodai — Suderinamumas su Reglamentu (EB) Nr.o714/2009 — ACER nuomonė — Sprendimo, kurį galima apskųsti ACER, sąvoka — Reglamento (EB) Nr. 713/2009 19 straipsnis — ACER apeliacinės komisijos sprendimas atmesti skundą kaip nepriimtiną — Teisės klaida — Pareiga motyvuoti)

38

2017/C 277/57

Byla T-81/16: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pirelli Tyre/EUIPO (Dvi lenktos juostelės ant padangos šoninės sienelės) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo, kuriame pavaizduotos dvi perimetru einančios juostelės ant padangos šoninės sienelės, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis)

39

2017/C 277/58

Byla T-90/16: 2017 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Murphy/EUIPO – Nike Innovate (elektroninio laikrodžio apyrankė) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, kuris vaizduoja elektroninio laikrodžio apyrankę — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individuali savybė — Skirtingas bendras įspūdis — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 6/2002 62 straipsnis)

39

2017/C 277/59

Byla T-306/16: 2017 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (durų rankena) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, kuriame pavaizduota durų ranka — Ankstesnis dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Dizainerio laisvės mastas — Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Įrodymai, pateikti siekiant pagrįsti protestą pasibaigus nustatytam terminui — Įrodymų pateikimas pirmą kartą apeliacinėje taryboje — Apeliacinės tarybos diskrecija — Reglamento Nr. 6/2002 63 straipsnis)

40

2017/C 277/60

Byla T-359/16: 2017 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „TestBild“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai „test“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ir paslaugų panašumas — Žymenų panašumas — Būdingas skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2017/C 277/61

Byla T-406/16: 2017 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas JAPRAG — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas JAPAN-RAG — Santykinis atmetimo pagrindas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2017/C 277/62

Sujungtos bylos T-427/16–T-429/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE IR KT.) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ir AN IDEAL HUSBAND — Naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Tinkamo pagrindo dėl nenaudojimo nebuvimas)

42

2017/C 277/63

Byla T-448/16: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mister Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Mr. KEBAB“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Ispanijos prekių ženklas MISTER KEBAP — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2017/C 277/64

Byla T-470/16: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje X-cen-tek/EUIPO (Trikampio pavaizdavimas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo, vaizduojančio trikampį, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

43

2017/C 277/65

Byla T-479/16: 2017 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo AROMASENSATIONS paraiška — Santykinis atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2017/C 277/66

Byla T-506/16: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB (Viešoji tarnyba — EIB darbuotojai — Sutartinis darbo santykių pobūdis — Darbo užmokestis — Darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio didėjimo sistemos reforma — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Proporcingumas — Rūpestingumo pareiga — EIB vidaus darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis)

44

2017/C 277/67

Byla T-508/16: 2017 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB (Viešoji tarnyba — EIB darbuotojai — Sutartinis darbo santykių pobūdis — Darbo užmokestis — Premijų sistemos reforma — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Proporcingumas — Rūpestingumo pareiga — EIB vidaus darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis — Vienodas požiūris)

45

2017/C 277/68

Byla T-282/17: 2017 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje  UI ( *1 ) /Taryba

46

2017/C 277/69

Byla T-338/17: 2017 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Air France/Komisija

46

2017/C 277/70

Byla T-377/17: 2017 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje SQ/EIB

48

2017/C 277/71

Byla T-399/17: 2017 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Dalli/Komisija

49

2017/C 277/72

Byla T-402/17: 2017 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Byla T-403/17: 2017 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Byla T-411/17: 2017 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Landesbank Baden-Württemberg/BVP

51

2017/C 277/75

Byla T-413/17: 2017 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Karl Storz/EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Byla T-414/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/BVP

53

2017/C 277/77

Byla T-416/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Byla T-417/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Kipras/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Byla T-418/17: 2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Byla T-419/17: 2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Byla T-420/17: 2017 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Portigon/BVP

56

2017/C 277/82

Byla T-425/17: 2017 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Capo d’Anzio/Komisija

57

2017/C 277/83

Byla T-426/17: 2017 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Byla T-427/17: 2017 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Byla T-428/17: 2017 m. liepos 11 d. pareikštas ieškinys byloje Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer))

60

2017/C 277/86

Byla T-778/15: 2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje It Works/EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Byla T-53/17: 2017 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Austrian Power Grid/ACER

61


 


LT

 

Siekiant apsaugoti asmens duomenis, kai kurios rūšies informacija, pateikta šiame numeryje, nebegali būti atskleista, todėl buvo paskelbta nauja autentiška versija.

Top