Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 30, 2017 m. sausio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 30

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. sausio 30d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 30/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 30/02

Byla C-673/13 P: 2016 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Apeliacinis skundas — Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Aplinka — Orhuso konvencija — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — 6 straipsnio 1 dalis — Neigiamo poveikio fizinio ar juridinio asmens komerciniams interesams pavojus — Sąvoka „informacija, <…> susijusi su teršalų ar dujų išmetimu į aplinką“ — Dokumentai dėl augalų apsaugos produktuose esančios veikliosios medžiagos leidimų išdavimo procedūros — Veiklioji medžiaga glifosatas)

2

2017/C 30/03

Byla C-442/14: 2016 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/4/EB — 4 straipsnio 2 dalis — Visuomenės galimybė susipažinti su informacija — Sąvoka „informacija apie emisiją į aplinką“ — Direktyva 91/414/EEB — Direktyva 98/8/EB — Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 — Augalų apsaugos ir biocidinių produktų pateikimas rinkai — Konfidencialumas — Pramoninių ir komercinių interesų apsauga)

3

2017/C 30/04

Byla C-461/14: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2009/147/EB — Laukinių paukščių apsauga — Specialios apsaugos teritorijos — Direktyva 85/337/EEB — Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga)

4

2017/C 30/05

Byla C-464/14: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas kapitalo judėjimas — SESV 63–65 straipsniai — EB ir Tuniso asociacijos susitarimas — 31, 34 ir 89 straipsniai — EB ir Libano asociacijos susitarimas — 31, 33 ir 85 straipsniai — Juridinių asmenų pelno mokestis — Dividendai, gauti iš bendrovės, įsisteigusios bendrovės gavėjos valstybėje narėje — Dividendai, gauti iš bendrovės, įsisteigusios trečiojoje valstybėje, kuri yra asociacijos susitarimo šalis — Skirtingas vertinimas — Apribojimas — Pateisinimas — Mokesčių kontrolės veiksmingumas — Galimybė remtis SESV 64 straipsniu, kai taikomi EB ir Tuniso bei EB ir Libano asociacijos susitarimai)

5

2017/C 30/06

Byla C-177/15: 2016 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartotojų informavimas ir apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą — Pereinamojo laikotarpio priemonės — 28 straipsnio 2 dalis — Produktai, pažymėti prekių ženklais ar komerciniais pavadinimais, egzistavusiais iki 2005 m. sausio 1 d. — „Bacho žiedų“ produktai — Europos Sąjungos prekių ženklas RESCUE — Produktai, kuriais iki 2005 m. sausio 1 d. buvo prekiaujama kaip vaistais, o po šios datos – kaip maisto produktais)

7

2017/C 30/07

Byla C-314/15: 2016 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Prancūzijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/271/EEB — Miesto nuotekų valymas — 4 straipsnio 1 ir 3 dalys — Antrinis arba jam prilygstantis valymas)

8

2017/C 30/08

Byla C-395/15: 2016 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no33 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — 1–3 straipsniai — Diskriminacijos dėl negalios draudimas — „Negalios“ buvimas — Sąvoka „ilgalaikiai fiziniai, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimai“ — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 3, 15, 21, 30, 31, 34 ir 35 straipsniai — Darbuotojo, kuris yra laikinai, nors ir neapibrėžtą laikotarpį, nedarbingas, kaip tai suprantama pagal nacionalinę teisę, atleidimas iš darbo)

9

2017/C 30/09

Sujungtos bylos C-408/15 P ir C-409/15 P: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG ir kt. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV ir kt. (C-409/15 P)/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Teisė pareikšti ieškinį — Locus standi — Aktas, konkrečiai susijęs su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl „tam tikrų jiems būdingų savybių“ — Reglamentas (ES) Nr. 511/2014 — Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtos atitikties priemonės Sąjungoje — Reglamentas (EB) Nr. 2100/94 — Augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo ribojimas — Išimtis selekcininkams)

10

2017/C 30/10

Byla C-443/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (The Labour Court, Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) David L. Parris/Trinity College Dublin ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Direktyva 2000/78/EB — 2 straipsnis — Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos ir amžiaus — Nacionalinė pensijų sistema — Našlio išmokos mokėjimas civiliniam partneriui — Sąlyga — Partnerystės įregistravimas, kol pensijų sistemos dalyviui sukanka 60 metų — Pagal civilinę teisę sudaryta sąjunga — Negalimumas atitinkamoje valstybėje narėje iki 2010 m. — Nusistovėję ilgalaikiai santykiai — 6 straipsnio 2 dalis — Skirtingo požiūrio dėl amžiaus pateisinimas)

11

2017/C 30/11

Byla C-454/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hessisches Landesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon, veikiantis kaip Baumarkt Praktiker DIY GmbH bankroto administratorius (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2008/94/EB — 8 straipsnis — Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam — Nuostatos, susijusios su socialine apsauga — Taikymo sritis — Priemonės, būtinos darbuotojų neatidėliotinoms arba būsimoms išmokoms pagal papildomą pensijų sistemą apsaugoti — Pareiga numatyti teisę atskirti nesumokėtas pensijų įmokas nuo nemokios tapusios bendrovės turto — Nebuvimas)

12

2017/C 30/12

Byla C-486/15 P: 2016 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Prancūzijos Respublika, Orange, Vokietijos Federacinė Respublika (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — France Télécom skirtos finansinės priemonės — Akcininko paskolos pasiūlymas — Prancūzijos Respublikos atstovų viešieji pareiškimai — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka — Sąvoka „pagalba“ — Sąvoka „ekonominis pranašumas“ — Apdairaus privataus investuotojo kriterijus — Bendrojo Teismo pareiga motyvuoti — Teisminės kontrolės ribos — Ginčijamo sprendimo iškraipymas)

12

2017/C 30/13

Byla C-642/15 P: 2016 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Toni Klement/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Bullerjan GmbH (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — Europos Sąjungos prekių ženklas — Krosnį vaizduojantis erdvinis prekių ženklas — 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Prašymas panaikinti Europos Sąjungos prekių ženklo registraciją — 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atmetimas)

13

2017/C 30/14

Byla C-645/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Aplinka — Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas — Direktyva 2011/92/ES — Projektas, dėl kurio vykdomas poveikio aplinkai vertinimas — I priedo 7 punktas — Europos susitarimas dėl svarbiausių tarptautinių automagistralių (ESSA) — Keturių eilių kelio platinimas ne trumpesniame kaip 10 km ilgio kelio ruože)

13

2017/C 30/15

Byla C-662/15: 2016 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, anksčiau – BIOS Naturprodukte GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Direktyva 93/42/EEB — Medicinos prietaisai — I klasės prietaisas (chirurginiai tvarsčiai), dėl kurio gamintojas atliko atitikties vertinimo procedūrą — Paralelinis importas — Duomenų apie importuotoją įtraukimas į etiketę — Papildomo atitikties vertinimo procedūra)

14

2017/C 30/16

Byla C-152/16: 2016 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 — Bendrosios profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisyklės — 16 straipsnio 1 ir 5 dalys — Nacionalinis elektroninis kelių transporto įmonių registras — Nesujungimas su kitų valstybių narių nacionaliniais elektroniniais registrais)

15

2017/C 30/17

Byla C-520/16: 2016 m. spalio 5 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Byla C-521/16: 2016 m. spalio 5 d.Amtsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Byla C-529/16: 2016 m. spalio 17 d.Finanzgericht München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Byla C-538/16: 2016 m. spalio 25 d.Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Byla C-539/16: 2016 m. spalio 25 d.Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Byla C-548/16: 2016 m. spalio 28 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Byla C-549/16: 2016 m. spalio 31 d.Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Byla C-551/16: 2016 m. spalio 31 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Byla C-558/16: 2016 m. lapkričio 3 d.Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Byla C-574/16: 2016 m. lapkričio 14 d.Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Byla C-586/16 P: 2016 m. lapkričio 17 d.Sun Pharmaceutical Industries Ltd, buvusios Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, buvusi Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Europos Komisija

22

2017/C 30/28

Byla C-588/16 P: 2016 m. lapkričio 18 d.Generics (UK) Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-469/13, Generics (UK)/Komisija

23

2017/C 30/29

Byla C-590/16: 2016 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

24

2017/C 30/30

Byla C-591/16 P: 2016 m. lapkričio 18 d.H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Europos Komisija

25

2017/C 30/31

Byla C-598/16 P: 2016 m. lapkričio 23 d. Viktor Fedorovych Yanukovych pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-346/14 Yanukovych/Taryba

26

2017/C 30/32

Byla C-599/16 P: 2016 m. lapkričio 23 d. Oleksandr Viktorovych Yanukovych pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-348/14 Yanukovych/Taryba

27

2017/C 30/33

Byla C-600/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.National Iranian Tanker Company pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje T-207/15 National Iranian Tanker Company/Europos Sąjungos Taryba

28

2017/C 30/34

Byla C-601/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-467/13 Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Europos Komisija

29

2017/C 30/35

Byla C-602/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-111/14 Unitec Bio/Taryba

31

2017/C 30/36

Byla C-603/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-139/14 PT Wilmar Bioenergi Indonesia ir PT Wilmar Nabati Indonesia/Taryba

32

2017/C 30/37

Byla C-604/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-121/14 PT Pelita Agung Agrindustri/Taryba

33

2017/C 30/38

Byla C-605/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-120/14 PT Ciliandra Perkasa/Taryba

34

2017/C 30/39

Byla C-606/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-80/14 PT Musim Mas/Taryba

35

2017/C 30/40

Byla C-607/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-112/14–T-116/14 ir T-119/14 Molinos Río de la Plata ir kt./Taryba

36

2017/C 30/41

Byla C-608/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-117/14 Cargill/Taryba

37

2017/C 30/42

Byla C-609/16 P: 2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-118/14 LDC Argentina/Taryba

38

2017/C 30/43

Byla C-611/16 P: 2016 m. lapkričio 25 d.Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, anksčiau Zoetis Products LLC, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-471/13 Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Europos Komisija

39

2017/C 30/44

Byla C-614/16 P: 2016 m. lapkričio 28 d.Merck KGaA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-470/13 Merck KGaA/Europos Komisija

40

 

Bendrasis Teismas

2017/C 30/45

Byla T-248/13: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Al-Ghabra/Komisija (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu — Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 — Į Jungtinių Tautų organo sudarytą sąrašą įtraukto asmens lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Šio asmens pavardės įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede esantį sąrašą — Ieškinys dėl panaikinimo — Pagrįstas terminas — Pareiga patikrinti ir pagrįsti nurodytus motyvus — Teisminė kontrolė)

42

2017/C 30/46

Byla T-764/14: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Europos Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Techninė pagalba ASEAN muitinio tranzito sistemai (ACTS), šios sistemos kūrimas ir įdiegimas — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu — Atrankos kriterijai — Sutarties sudarymo kriterijai — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Vienodas požiūris — Skaidrumas)

43

2017/C 30/47

Byla T-95/15: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Printeos ir kt./Komisija (Konkurencija — Karteliai — Europos standartinių iš katalogo užsakomų ir specialiai atspausdintų vokų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas — Pardavimo kainų koordinavimas ir pasidalijimas klientais — Susitarimo procedūra — Baudos — Bazinis baudos dydis — Išimtinis koregavimas — Bendros apyvartos 10 % riba — Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris)

43

2017/C 30/48

Byla T-397/15: 2016 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bullermann/EUIPO – Symaga (PAL) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas PAL — Registracijos panaikinimas iš dalies — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Forma, kuri skiriasi nuo registruoto prekių ženklo — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 ir 4 dalys)

44

2017/C 30/49

Byla T-548/15: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungos žodinio prekių ženklo „Café del Sol“ paraiška — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „Café del Sol“ — Įrodymų nepateikimas protesto procedūros kalba — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 ir 20 taisyklės — Teisė į gynybą)

45

2017/C 30/50

Byla T-549/15: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungos vaizdinio prekių ženklo CAFE DEL SOL paraiška — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „Café del Sol“ — Įrodymų nepateikimas protesto procedūros kalba — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniai — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 ir 20 taisyklės — Teisė į gynybą)

45

2017/C 30/51

Byla T-744/15: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Puro Italian Style/EUIPO (smartline) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos vaizdinio prekių ženklo „smartline“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

46

2017/C 30/52

Byla T-745/15: 2016 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „YO!“ paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas „YO“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

46

2017/C 30/53

Byla T-24/16: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Žodinis prekių ženklas FONTOLIVA — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas FUENOLIVA — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimas — Naujų faktų ir įrodymų pateikimas Bendrajame Teisme — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Teisė pakeisti sprendimą — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 42 straipsnio 2 ir 3 dalys, 65 ir 76 straipsniai)

47

2017/C 30/54

Byla T-58/16: 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Europos Sąjungos žodinio prekių ženklo APAX paraiška — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas APAX — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ar paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

48

2017/C 30/55

Byla T-154/16: 2016 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grid applications/EUIPO (APlan) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „APlan“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

48

2017/C 30/56

Byla T-809/16: 2016 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

49

2017/C 30/57

Byla T-811/16: 2016 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Di Bernardo/Komisija

49

2017/C 30/58

Byla T-813/16: 2016 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Abes/Komisija

50

2017/C 30/59

Byla T-818/16: 2016 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Netflix International ir Netflix/Komisija

51

2017/C 30/60

Byla T-832/16: 2016 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Celio International/Komisija

52

2017/C 30/61

Byla T-835/16: 2016 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Louvers Belgium/Komisija

53

2017/C 30/62

Byla T-836/16: 2016 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika/Komisija

54

2017/C 30/63

Byla T-841/16: 2016 m. lapkričio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Alex/Komisija

55

2017/C 30/64

Byla T-855/16: 2016 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Byla T-865/16: 2016 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Fútbol Club Barcelona/Komisija

57

2017/C 30/66

Byla T-868/16: 2016 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje QI ir kt./Komisija ir ECB

58

2017/C 30/67

Byla T-872/16: 2016 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER)

58


LT

 

Top